Technologie eksploatacji złóż kruszyw naturalnych i ich wpływ na środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie eksploatacji złóż kruszyw naturalnych i ich wpływ na środowisko"

Transkrypt

1 Technologie eksploatacji złóż kruszyw naturalnych i ich wpływ na środowisko prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł mgr inż. Łukasz Machniak mgr inż. Joanna Goleniewska Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Odkrywkowego Kraków 5 kwietnia 2011 r.

2 PODZIAŁ KRUSZYW WEDŁUG NORMY PN-EN KRUSZYWO Naturalne Sztuczne Z recyklingu Żwirowo-piaskowe Łamane

3 Zastosowanie kruszyw naturalnych w gospodarce Podstawowy surowiec i materiał budowlany w drogownictwie 90% masy w konstrukcji drogi, w budownictwie 75% masy betonowej

4 WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH W POLSCE W LATACH prognoza

5 Produkcja kruszyw na 1 mieszkańca w krajach UE w 2009 r. źródło: dane UEPG (European Aggregates Association)

6 źródło: dane UEPG (European Aggregates Association) Zależność produkcji na mieszkańca od PKB na mieszkańca

7 Sposoby eksploatacji kruszyw naturalnych Eksploatacja lądowa Eksploatacja wodna z urabianiem z lądu z urabianiem z lustra wody Eksploatacja mieszana z urabianiem z lądu z urabianiem z lądu i z lustra wody źródło: A. Bęben

8 UKŁADY WYDOBYWCZE DO EKSPLOATACJI ŻWIRÓW I PIASKÓW Eksploatacja Spod wody Urabianie kopaliny Układ wydobywczy Koparki urabiające z poziomu lądowego: wieloczerpakowe jednonaczyniowe: zgarniakowe, łyżkowe, chwytakowe, zgarniarki linowe Koparki pływające: wieloczerpakowe chwytakowe Transport urobku przenośnikowy samochodowy przenośnikami pływającymi barkami, szalandami ssące rurociągami tłoczonymi hydropneumatyczne przenośnikami pływającymi

9 Koparki łyżkowe + przenośniki lub samochody Zalety - uniwersalność zastosowań do robót górniczych Wady -ograniczona głębokość (< 12 m) i wydajność eksploatacji -trudności kształtowania skarp o nachyleniu < 40 -ryzyko osunięc skarpy

10 Koparki zgarniakowe + przenośniki, samochody Zalety - urabianie z poziomu eksploatacyjnego na lądzie -eliminacja transportu urobku po poziomie wody Wady - cykliczny charakter pracy koparki - trudności kształtowania skarp o nachyleniu < 40 -trudności urabiania przy występowaniu w złożu głazów, pni itp. -mała głębokość eksploatacji (do 12 m)

11 Zgarniarki + przenośniki, samochody Zalety - urabianie z poziomu eksploatacyjnego na lądzie (do 24 m) - eliminacja transportu urobku po poziomie wody Wady - cykliczny charakter pracy zgarniarki - zmniejszenie wydajności koparki z głębokością wydobycia

12 Zgarniarki linowe L L T 2 4 Legenda: 1 urządzenie zgarniakowe, 2 zgarniak, 3 krążek kierunkowy, 4 lina ciągnąca, 5 lina zwrotna. Najczęściej osiągana głębokość eksploatacyjna T = L/6 L szerokość wykopu, T głębokość urabiania.

13 Koparki chwytakowe + przenośniki pływające, barki Zalety -korzystne głębokości wydobywania (do 40 m) Wady -duże straty spągowe oraz drobnych frakcji - cykliczny charakter pracy koparki, mała wydajność - zmniejszenie wydajności koparki z głębokością urabiania

14 Koparki wieloczerpakowe lądowe lub pływające + przenośniki lądowe lub pływające, barki Zalety -ciągły charakter pracy koparki -małe ilości strat spągowych Wady -ograniczona głębokość wydobycia (do 20 m) -trudności urabiania przy występowaniu w złożu głazów, pni itp.

15 Pogłębiarki ssące + przewody tłoczne Zalety -ciągły charakter pracy układu wydobywczego (do 20 m) -małe ilości strat spągowych -możliwość zastosowania hydrotransportu na znaczne odległości Wady - ścieralność elementów układu wydobywczego -trudności urabiania przy występowaniu w złożu głazów, pni itp.

16 Zespoły urabiające pogłębiarki ssącej Głowica spulchniająca (Jet)

17 Pogłębiarki ssące z kołem wieloczerpakowym lub łańcuchem tnącym Łańcuch tnący Koło frezujące Zalety -ciągły charakter pracy układu wydobywczego (do 20 m) -małe ilości strat spągowych -możliwość zastosowania hydrotransportu na znaczne odległości Wady - ścieralność elementów układu wydobywczego

18 Pogłębiarki hydropneumatyczne + przenośniki pływające Legenda: 1 przewód doprowadzający wodę pod ciśnieniem, 2 dysze, 3 komora głowicy, 4 przewód doprowadzający sprężone powietrze, 5 mieszanina urobku, wody i powietrza. 3 2 Zalety -ciągły charakter pracy układu wydobywczego -korzystne głębokości wydobycia (12 80 m) - korzystne ilości strat spągowych Wady - transport pływającymi przenośnikami taśmowymi -trudności urabiania przy występowaniu w złożu głazów, pni itp.

19 Pogłębiarki - statki Zalety -duża wydajność -małe straty -duża głębokość eksploatacji ( m)

20 Transport urobku do zakładu przeróbczego Do transportu urobku służą m.in.: rurociągi (hydrotransport), pływające i lądowe przenośniki taśmowe, barki, szalandy.

21 Rurociąg + odwadniacz kołowy + taśmociąg

22 Pogłębiarka wieloczerpakowa + transport taśmowy

23 Załadunek kruszywa na barkę

24 Porównanie technologii eksploatacji kruszyw spod wody czynniki techniczne

25 Środowiskowe aspekty podwodnej eksploatacji kruszyw naturalnych Wydobycie surowców mineralnych, w tym także kruszyw naturalnych w sposób nieunikniony oddziaływuje na środowisko, a w szczególności na tereny, na których odbywa się eksploatacja. Porównanie poszczególnych technik i technologii eksploatacji jest trudne ze względu na złożoność procesów i oddziaływań. W celu podjęcia takiej oceny niezbędne jest określenie najważniejszych kryteriów wrażliwości ekologicznej.

26 Środowiskowe aspekty podwodnej eksploatacji kruszyw naturalnych Do podstawowych czynników wrażliwości ekologicznej, na które mają lub mogą mieć wpływ stosowane techniki i technologie podwodnej eksploatacji i produkcji kruszyw naturalnych zaliczyć należy: zdrowie i bezpieczeństwo załogi i innych osób, degradacja flory i fauny, zmiany stosunków wodnych, zanieczyszczenia wody i powietrza, przekształcenia krajobrazu (trwałe, czasowe), hałas, drgania,

27 Porównanie technologii eksploatacji kruszyw spod wody czynniki środowiskowe

28 Środowiskowe aspekty podwodnej eksploatacji kruszyw naturalnych Kryteria dotyczące bezpośrednio obszarów Natura 2000 i ochrony rzadkich i zagrożonych ptaków i innych siedlisk i gatunków (wytyczne KE): utrata lub pogorszenie stanu siedlisk lub ich rozdzielenie, zakłócenie funkcjonowania zagrożonych gatunków lub ich przemieszczenie, utrata rzadkich lub zagrożonych gatunków, możliwość zasiedlenia przez obce inwazyjne gatunki, zmiany w ekosystemach wodnych lub ich degradacja. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące podejmowania nowej działalności wydobywczej w zakresie surowców nieenergetycznych zgodnie z wymogami sieci NATURA 2000

29 Skala oddziaływania na wymienione czynniki w małym stopniu uzależniona jest od techniki i technologii eksploatacji, zależy natomiast głównie od wrażliwości środowiska, wyboru lokalizacji, kolejności eksploatacji, koncentracji wydobycia itp.

30 Nie wszystkie skutki eksploatacji kruszyw są negatywne. Górnictwo i przemysł surowców mineralnych wnoszą również pozytywny wkład w ochronę środowiska, co m.in. jest zauważone w wytycznych KE dotyczących górnictwa surowców nieenergetycznych.

31 Prowadzone prace we Francji, w Niemczech a również i w Polsce wskazują, że niektóre gatunki chronione, które w tych krajach lub regionach były bardzo nieliczne, znajdują schronienie w nowych siedliskach mieszczących się w dawnych lub też czynnych wyrobiskach odkrywkowych. Za granicą mamy przykłady, że byłe wyrobiska włączane są do obszarów Natura Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych miejsca te stały się schronieniem rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków, gadów, płazów itp. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące podejmowania nowej działalności wydobywczej w zakresie surowców nieenergetycznych zgodnie z wymogami sieci NATURA 2000

32 Wnioski końcowe 1. Do eksploatacji złóż kruszyw naturalnych, w zależności od usytuowania poziomu wodonośnego oraz warunków geologiczno-górniczych stosowane są dwie podstawowe technologie wydobycia: a. eksploatacja lądowa, b. eksploatacja spod wody

33 2. Złoża kruszyw żwirowo piaskowych ze względu na trudności z ich odwodnieniem (duży zasięg leja depresji) w większości (70 80%) eksploatuje się spod lustra wody, co praktycznie nie powoduje lokalnego obniżenia zwierciadła wody.

34 3. W zależności od warunków geologicznogórniczych eksploatacji (wielkość zasobów, głębokość zalegania i miąższość złoża, warunki urabiania, wielkość wydobycia itp.) stosowane są różne techniki i technologie wydobycia. Do najczęściej obecnie stosowanych maszyn wydobywczych należą:

35 pogłębiarki ssące z głowicami spulchniającymi, pogłębiarki chwytakowe, koparki łyżkowe (podsiębierne) lub zgarniakowe, zgarniarki linowe, pogłębiarki wieloczerpakowe.

36 4. W pracy przedstawiono próbę porównania możliwych do stosowania technologii eksploatacji z uwagi na niektóre ważniejsze czynniki techniczne i środowiskowe. 5. Dotychczas praktycznie w większości przypadków brane są pod uwagę czynniki techniczne i ekonomiczne (koszty inwestycyjne, eksploatacyjne, efektywność produkcji) nowych projektów.

37 6. Realizacja zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska naturalnego wymagają uwzględnienia również czynników środowiskowych zarówno w górniczych projektach jak również w analizach ekonomicznych efektywności eksploatacji (czynnik środowiska). 7. Z analizy porównawczej poszczególnych technologii wydobycia wynika, że do technologii bardziej sprzyjających środowisku naturalnemu można zaliczyć urabianie pogłębiarkami ssącymi, zgarniarkami linowymi, koparkami podsiębiernymi.

38 8. Ważne znaczenie dla ochrony środowiska mają prace koncepcyjno-projektowe eksploatacji złoża i wybór odpowiedniego wariantu. Do szczególnie istotnych czynników mających wpływ na środowisko, poza technologią, zaliczyć należy:

39 określenie wielkości wydobycia i produkcji kruszyw, ustalenie obszaru (granic) eksploatacji, wybór lokalizacji udostępnienia i postępu eksploatacji, wybór lokalizacji zakładu przeróbczego, oraz technologii przeróbki, wybór miejsc składowania i zwałowania,

40 9. Uwzględniając konieczność ochrony terenów przyrodniczo cennych i równocześnie ograniczoną ilość nieodnawialnych zasobów surowców mineralnych, konieczne jest wypracowanie racjonalnych, modelowych metod zagospodarowania złóż (projektowanie, eksploatacja) oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych w warunkach możliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

41 Dziękuję za uwagę

Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe

Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Kierunek: Górnictwo i Geologia Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Specjalność: Górnictwo Odkrywkowe Zakres pytań obowiązujący od roku akad. 2014/2015 I. Technologia eksploatacji złóż

Bardziej szczegółowo

2. Baza zasobowa kruszyw naturalnych w Polsce

2. Baza zasobowa kruszyw naturalnych w Polsce Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Jadwiga Król-Korczak*, Wojciech Jeziorowski* CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EKONOMICZNE WARUNKI PROWADZENIA EKSPLOATACJI I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ZŁOŻA

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii wydobycia kruszyw Ŝwirowo piaskowych spod wody

Rozwój technologii wydobycia kruszyw Ŝwirowo piaskowych spod wody Rozwój technologii wydobycia kruszyw Ŝwirowo piaskowych spod wody prof. dr hab. inŝ. Wiesław Kozioł 1 mgr inŝ. Łukasz Machniak 1 1. Produkcja kruszyw naturalnych w Polsce Przemysł kruszyw naturalnych w

Bardziej szczegółowo

Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym. Cz. 1. Maszyny w górnictwie polskim

Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym. Cz. 1. Maszyny w górnictwie polskim Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym. Cz. 1. Maszyny w górnictwie polskim tekst: mgr inż. ADRIAN BORCZ, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA KRUSZYW Z OBSZARÓW MORSKICH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

EKSPLOATACJA KRUSZYW Z OBSZARÓW MORSKICH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 4/1 2011 Wiesław Kozioł*, Andrzej Ciepliński*, Joanna Goleniewska*, Łukasz Machniak* EKSPLOATACJA KRUSZYW Z OBSZARÓW MORSKICH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA I. Eksploatacja odkrywkowa (program boloński) 1. Klasyfikacja technologii urabiania i sposobów zwałowania w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach kopalin pospolitych

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach kopalin pospolitych Bezpieczeństwo pracy w kopalniach kopalin pospolitych W 2010 r. na terenie województwa wielkopolskiego przeprowadzono kontrole w zakładach wydobywających kopaliny pospolite głównie kruszywa budowlane.

Bardziej szczegółowo

Radzyń Podlaski, dnia 29.10.2013 r.

Radzyń Podlaski, dnia 29.10.2013 r. Radzyń Podlaski, dnia 29.10.2013 r. A - OR.6220.5.10.2013 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 ust.2, art. 85 ust.3, oraz art.173 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Mogłoby się wydawać, iż kopalnia węgla kamiennego, która wydobywa teoretycznie jeden surowiec jakim jest węgiel nie potrzebuje tak zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik górnictwa odkrywkowego 311[13]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik górnictwa odkrywkowego 311[13]-01 Czerwiec 2009 Zadanie egzaminacyjne W pobliżu istniejącej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Kluki zbadano i udokumentowano dodatkowe, niewielkie złoże towarzyszące węgla brunatnego pokładowe, kategorii I w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem gazu z łupków dr Małgorzata Woźnicka - 8.10.2013 r., Lublin Szczelinowanie hydrauliczne niezbędne dla wydobycia gazu ze złoża niekonwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Urabianie skał w budownictwie lądowym

Urabianie skał w budownictwie lądowym I Seminarium górnicze Kraków 27.02.2008 Urabianie skał w budownictwie lądowym Wykonał: Madej Mateusz Powierzchniowe metody urabiania surowców skalnych - Mechaniczne: - koparki - spycharki - zgarniarki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GEOINFORMACYJNY ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH DLA ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAśONYM WYKORZYSTANIEM REGIONALNEJ BAZY SUROWCOWEJ

SYSTEM GEOINFORMACYJNY ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH DLA ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAśONYM WYKORZYSTANIEM REGIONALNEJ BAZY SUROWCOWEJ SYSTEM GEOINFORMACYJNY ZŁÓś SUROWCÓW SKALNYCH DLA ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAśONYM WYKORZYSTANIEM REGIONALNEJ BAZY SUROWCOWEJ Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Katarzyna PACTWA, Leszek JURDZIAK, Witold

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania złoża piasku WITASZYCZKI I

Projekt zagospodarowania złoża piasku WITASZYCZKI I FINANSUJĄCY OPRACOWANIE: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie ul. Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin UŻYTKOWNIK ZŁOŻA: Jak wyżej WYKONAWCA OPRACOWANIA:. al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław Projekt

Bardziej szczegółowo

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KOPAREK KOMPAKTOWYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO**

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KOPAREK KOMPAKTOWYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Zbigniew Kasztelewicz* ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KOPAREK KOMPAKTOWYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA BRUNATNEGO** 1. Wstęp Koparki wielonaczyniowe używane

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-15-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 - Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie OGŁOSZENIE KONKURSOWE I ZAMAWIAJĄCY A. Nazwa: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju B. Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a C. Adres internetowy: www.ncbir.pl D. Dokumenty dotyczące konkursu

Bardziej szczegółowo

Wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego

Wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego Aleksander Kabziński Wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego By dokonać wyboru kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta

Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Minimalizacja oddziaływania linii kolejowych na dziko żyjące zwierzęta Metody, doświadczenia i problemy Rafał T. Kurek fot. Krzysztof Czechowski 1 Oddziaływanie infrastruktury liniowej Formy negatywnego

Bardziej szczegółowo

POSTULATY BRANŻY WYDOBYWCZEJ W STOSUNKU DO STRATEGII SUROWCOWEJ

POSTULATY BRANŻY WYDOBYWCZEJ W STOSUNKU DO STRATEGII SUROWCOWEJ Konferencja: Górnictwo jak branża strategiczna bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej POSTULATY BRANŻY WYDOBYWCZEJ W STOSUNKU DO STRATEGII SUROWCOWEJ dr H. Jacek Jezierski Warszawa, 19 listopad

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

6. Charakterystyka systemu eksploatacji pokładów grubych z dennym wypuszczaniem urobku.

6. Charakterystyka systemu eksploatacji pokładów grubych z dennym wypuszczaniem urobku. Kierunek studiów: Rodzaj i poziom studiów: Specjalność: Górnictwo i Geologia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia Górnictwo podziemne Zakres pytań obowiązujący od roku akad. 2014/2015 I. Technologia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Ustalam. Ryn dnia 23.07.2014r. Znak: B/Ś.6220.3.2014

DECYZJA. Ustalam. Ryn dnia 23.07.2014r. Znak: B/Ś.6220.3.2014 Ryn dnia 23.07.2014r. Znak: B/Ś.6220.3.2014 DECYZJA Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4 oraz art.82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo

AGENDA 1. INFORMACJE O FIRMIE 2. PRACA KOPALNI I ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO 3. REKULTYWACJA 4. KORZYŚCI DLA GMINY 5. PODSUMOWANIE

AGENDA 1. INFORMACJE O FIRMIE 2. PRACA KOPALNI I ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO 3. REKULTYWACJA 4. KORZYŚCI DLA GMINY 5. PODSUMOWANIE Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Ruś 28.06.2011 AGENDA 1. INFORMACJE O FIRMIE 2. PRACA KOPALNI I ZAKŁADU PRZERÓBCZEGO 3. REKULTYWACJA 4. KORZYŚCI DLA GMINY 5. PODSUMOWANIE INFORMACJE O FIRMIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANYCH WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY

BUDOWLANYCH WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY BUDOWLANYCH WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki www.agh.edu.pl technologii i WARUNKI WYKONANIA Czas wykonania robót i terminy ich wykonania -określone -dowolne USTALENIE

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO METODĄ ODKRYWKOWĄ ZE ZŁOŻA IŃSKO RAPORT

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: EKSPLOATACJA KRUSZYWA NATURALNEGO METODĄ ODKRYWKOWĄ ZE ZŁOŻA IŃSKO RAPORT Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa Zakład Technicznych Usług Komunalnych ul.kaszubska 59/6 ; 70-402 Szczecin www.nfos.com.pl info@nfos.com.pl tel fax. (91) 4333

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r.

POSTANOWIENIE. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. GPIR.6620.2.2015 Skołyszyn, 24.11.2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz, 267 z późn. zm.), w związku z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Górnictwo odkrywkowe 1. Sylwetka absolwenta

Program studiów podyplomowych Górnictwo odkrywkowe 1. Sylwetka absolwenta Program studiów podyplomowych Górnictwo odkrywkowe 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego surowców

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB

Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB Cyfrowe dane geologiczne PIG-PIB Wojciech Paciura, Olimpia Kozłowska Państwowa Służba Hydrologiczna Państwowa Służba Geologiczna PSG+PSH+PIB=Instytut 1919 2014 Geologia nie jedną ma twarz Geologia podstawowa,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych. Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008

Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych. Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008 Ochrona korytarzy ekologicznych fauny przy inwestycjach transportowych Doświadczenia i efekty realizacji projektów aplikacyjnych w latach 2005 2008 Zagrożenia przyrodnicze 98 kolizji z obszarami Natura

Bardziej szczegółowo

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia :

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia : Pabianice, dnia 08. 11.2011r. Decyzja Nr 8/2011 GGŚ.6220.5.2011 Na podstawie Art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt.4, art.84 i 85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy! rozszerzenia II i I klasa oraz maszyn Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować nasz ośrodek szkolenia operatorów. Działamy na mocy 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej 23 UKD 622.271: 622.271(4-67): 622.338.3 Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej Extraction and production of natural aggregates in Poland and the European Union Prof.

Bardziej szczegółowo

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw.

Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania. dr Marcin Pchałek adw. Czy przyroda w Polsce jest lepiej chroniona po 2 latach: jakość regulacji i praktyki stosowania dr Marcin Pchałek adw. Paulina Kupczyk Kluczowe etapy oceny habitatowej: Etap pierwszy: Screening Etap drugi:

Bardziej szczegółowo

Uchronić od zapomnienia Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego

Uchronić od zapomnienia Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego Naczelny Dyrektor PMPPW w latach 1970-1982 Uchronić od zapomnienia Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego Zainteresowanie piaskiem jako materiałem nadającym się do podsadzania podziemnych

Bardziej szczegółowo

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe Nazwa modułu: Układy technologiczne w górnictwie surowców Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KOPALINY ZE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO RADZIECHÓW I

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KOPALINY ZE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO RADZIECHÓW I WALBET A.D.K. WALKOWIAK Spółka jawna ul. Kobylińska 35 63-910 Miejska Górka RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KOPALINY ZE ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO RADZIECHÓW

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zasobów złoża

Dokumentowanie, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zasobów złoża Prawno-administracyjne aspekty racjonalnej gospodarki złożami kopalin i ich ochrony, działalności wydobywczej prowadzonej bez wymaganej prawem koncesji oraz prowadzenia ruchu w zakładach górniczych w warunkach

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA RADZIECHÓW III W OBRĘBIE 0007 RADZIECHÓW

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA RADZIECHÓW III W OBRĘBIE 0007 RADZIECHÓW WALBET A.D.K. WALKOWIAK Spółka jawna ul. Kobylińska 35 63-910 Miejska Górka RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI KRUSZYWA NATURALNEGO ZE ZŁOŻA RADZIECHÓW III W OBRĘBIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH Pracownia Technologii Wydobycia i Przeróbki Surowców Skalnych Laboratorium Sejsmiki Górotworu mgr inż. Arkadiusz Grześkowiak WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

ROŚ /09/10 Dąbrówno, Decyzja

ROŚ /09/10 Dąbrówno, Decyzja ROŚ.7627-4/09/10 Dąbrówno, 2010.03.11 Decyzja Na podstawie art. 72, art. 75 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych

Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych Zagrożenia środowiskowe na terenach górniczych dr inż. Henryk KLETA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Analiza

Bardziej szczegółowo

2. Analiza podstawowych parametrów kopalń węgla brunatnego

2. Analiza podstawowych parametrów kopalń węgla brunatnego Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Zbigniew Kasztelewicz* ANALIZA PARAMETRÓW PRACY KRAJOWYCH KOPALŃ WĘGLA BRUNATNEGO** 1. Wstęp Kopalnie węgla brunatnego są bardzo skomplikowanymi organizmami.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie

Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie 85 UKD 622.271: 622.332; 622.2-045.43 Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie Surface mining systems in lignite mines around the world Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz*

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa BEZPIECZEŃSTWO P O P I E R W SZE BEZPIECZEŃSTWO K Kluczowym wyzwaniem dla światowych producentów nowoczesnych maszyn i urządzeń wydobywczych jest zapewnienie ich maksymalnej

Bardziej szczegółowo

m. Ruda i m Turze, gm. Kuźnia Raciborska

m. Ruda i m Turze, gm. Kuźnia Raciborska Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna Mgr inż. Maciej Wdowiak

BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna Mgr inż. Maciej Wdowiak BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna Mgr inż. Maciej Wdowiak GRUPA BALTEX Grupa BALTEX zajmuje sięwykonywaniem prac na morzu, w tym: wydobywaniem morskiego kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Data publikacji : 21.11.2013 KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 21. 11. 2013 r. w sprawie organów administracji publicznej właściwych do kontroli działalności, polegającej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik górnictwa odkrywkowego

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik górnictwa odkrywkowego Etap praktyczny egzaminu Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik górnictwa odkrywkowego Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

PHU CZYSTE ŚRODOWISKO

PHU CZYSTE ŚRODOWISKO PHU CZYSTE ŚRODOWISKO WOJCIECH NOWAK 08-110 SIEDLCE UL. BUDOWLANA 3C TEL/FAX (025) 644-40-47, (025)633-66-82, (025)633-66-83. NIP 821-150- 46-58 KONTO: Bank Spółdzielczy w Siedlcach 66 9194 0007 0020 5245

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KOPALNI KONIN W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 1. Wprowadzenie. Arkadiusz Michalski* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007

DZIAŁALNOŚĆ KOPALNI KONIN W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 1. Wprowadzenie. Arkadiusz Michalski* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Arkadiusz Michalski* DZIAŁALNOŚĆ KOPALNI KONIN W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 1. Wprowadzenie Przyszłość ludzkiej cywilizacji zależy od wspólnej troski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY

INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY (KOPALNIA NIKLU KOMSOMOLSKY, ROSJA) WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA GÓRNICZY WYCIĄG SZYBOWY MMC Norilsk Nickel największy producent niklu na świecie

Bardziej szczegółowo

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego

Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego Stan zasobów i eksploatacja złóż surowców skalnych województwa opolskiego tekst: prof. dr hab. inż. WIESŁAW KOZIOŁ, mgr. inż. ADRIAN BORCZ, dr inż. ŁUKASZ MACHNIAK, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik górnictwa odkrywkowego 311701

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik górnictwa odkrywkowego 311701 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik górnictwa odkrywkowego 311701 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych

Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych Akty prawne Prawo geologiczne i górnicze ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 4 grudnia 2014 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE typu T356/4

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE typu T356/4 Przedsiębiorstwo Grunder+Hotten sp. z o.o. 14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 tel.: 89 757 76 34, 608 574 697 fax: 0 89 757 66 50 grunder@grunder.webd.pl 40-833 Katowice, ul. Obroki 77 tel./fax : 32 255

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Ochrona przyrody w projektach Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Ochrona przyrody w projektach Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Ochrona przyrody w projektach Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Andrzej Ruszlewicz W prezentacji wykorzystano materiały przygotowane przez Rafała Plezię 2 Lokalizacja partnerstwa 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Będziemy mówić co robimy

Będziemy mówić co robimy Co to IATI IATI to - Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to prężnie rozwijające się konsorcjum, grupujący 38 największych uczelni, instytutów i przedsiębiorstw z całej Polski. Celem IATI jest koordynowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Logistyczne EWA Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 6, Tczew

Przedsiębiorstwo Logistyczne EWA Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 6, Tczew Inwestor: Przedsiębiorstwo Logistyczne EWA Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 6, 83-110 Tczew Raport dotyczy: Złoża kruszywa naturalnego Pszczółki VII Wykonawca raportu: PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI KOPALŃ SUROWCÓW MINERALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE I N T E R W I E D Z A Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych, Drogowych i Transportowych Rok założenia 1990 KRS 182820, NIP 7541000156 45064 Opole, ul Damrota 10,

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

Główne grzechy branży

Główne grzechy branży Główne grzechy branży Jarosław Zieliński główny specjalista, Departament Nadrozu i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Brak rejestracji prowadzonych kontroli, nieodpowiednie oznakowanie, niewłaściwy

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie hałasem w górnictwie Zagrożenie hałasem w górnictwie Katowice 2010 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Warunków Pracy WUG Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pozycjonowania technologii wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego

Opracowanie pozycjonowania technologii wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego Opracowanie pozycjonowania technologii wybór kluczowych technologii dla obszaru zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego Opracowano na podstawie wyników badań uzyskanych w projekcie: Foresight

Bardziej szczegółowo

Problemy opracowania projektów zagospodarowania złóż kopalin skalnych

Problemy opracowania projektów zagospodarowania złóż kopalin skalnych dr inż. Włodzimierz KIEŁBASIEWICZ Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny i Handlowy PROTEGO 51-153 Wrocław, ul Orkana 44a, tel. 71 3251702, protego@vp.pl Problemy opracowania projektów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Budowa Kopalni Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1. Dialog społeczny. 25 luty KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.

Budowa Kopalni Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1. Dialog społeczny. 25 luty KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. Budowa Kopalni Przeciszów w obszarze koncesji Oświęcim-Polanka 1 Dialog społeczny 25 luty 2016 KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. www.kopalniaprzeciszow.pl Plan prezentacji I. Strategia CSR Grupy KOPEX II. Cel Projektu

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Wiesław Kleczkowski UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo