P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2010 ROKU Sprawozdanie jednostkowe jest załącznikiem do sprawozdania połączonego funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty P AA

2 LIST TOWARZYSTWA SKIEROWANY DO UCZESTNIKÓW FUND USZU

3

4

5

6

7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

8

9 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2010 roku Spis treści Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Subfunduszu Wartości szacunkowe Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Zasady szczególne dotyczące Funduszu / Subfunduszu Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Subfunduszu Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Kontrakty FX FWD, FX swap Opcja na akcje Petrolinvest SA Kontrakty terminowe Futures Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Nazwa Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu i ich zbywanie Opodatkowanie Funduszu w roku 2010 Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Inne informacje o lokatach Subfunduszu Przekształcenie funduszu inwestycyjnego w Subfundusz Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu połączonym Funduszu Wybrane elementy sprawozdania Pioneer Aktywnej Alokacji FIO na dzień 8 kwietnia 2010 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Zarządzający portfelem Subfunduszu Inne subfundusze wydzielone w Funduszu Metryka Subfunduszu

10 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2010 roku Zestawienia tabelaryczne subfunduszu wydzielonego w funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto / spis tabel (PL) -

11 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Tabela Główna (tysiące złotych) Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień Zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem / Tabele (PL) -

12 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Akcje nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Akcje - RAZEM LU (Automotive Components Europe SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Luksemburg CY (Agroton Public Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Cypr PLGRBRN00012 (Alchemia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLKRCHM00015 (Alma Market SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLARTPR00012 (Arctic Paper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLASSEE00014 (Asseco South Eastern Europe SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLATMSA00013 (ATM SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBPH (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLNFI (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLLWBGD00016 (Lubelski Wegiel Bogdanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBOMI (BOMI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBRE (BRE Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBMECH00012 (Bumech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLCAMMD00032 (Cam Media SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLCCC (NG2 SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska US (Central European Distribution Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Market Stany Zjednoczone PLCNTSL00014 (Cognor SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLCMRAY00029 (PZ Cormay SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLCFRPT00013 (Cyfrowy Polsat SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLDUDA (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLEKHLD00013 (Eko Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLEMCIM00017 (EMC Instytut Medyczny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLENEA (Enea SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLERGPL00014 (Przedsiebiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLENMPD00018 (Energomontaz Poludnie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLERPCO00017 (Europejskie Centrum Odszkodowań SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska Europejski Fundusz Hipoteczny SA seria M Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska PLFOTA (Fota SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLGANT (Gant Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLGSPR (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLGTC (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLVENTS00019 (Hawe SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLHDRWL00010 (Hydrobudowa Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLIDMSA00044 (Dom Maklerski IDMSA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBSK (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLINTBD00014 (Interbud Lublin SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLIPOPM00011 (Ipopema Securities SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLJWC (JW Construction Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska LU (Kernel Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Luksemburg PLKGHM (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLKOPEX00018 (Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLKRNRC00012 (Krynicki Recykling SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLKRINK00014 (Kredyt Inkaso SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLLENTX00010 (Lentex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLLPP (LPP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 200 Polska PLMBION00016 (Mabion SA) Aktywny rynek - rynek nieregulowany GPW w Warszawie New Connect Polska PLSMMDA00012 (Mediatel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLMRCOR00016 (Mercor SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLMRBUD00015 (Mirbud SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLMOBRK00013 (Mo-BRUK SA) Aktywny rynek - rynek nieregulowany GPW w Warszawie New Connect Polska PLNFI (Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLNFI (BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLNFI (NFI Empik Media & Fashion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska HU (OTP Bank PLC) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exch Wegry PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPBG (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPCCIM00014 (PCC Intermodal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPGER (PGE Polska Grupa Energetyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPKO (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPSTBX00016 (Przetworstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPAQUA00018 (Pol-Aqua SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPOLND00019 (Polnord SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPZBDT00013 (Pozbud T&R SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLPZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLRDPOL00010 (Radpol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLRNBWT00031 (Rainbow Tours SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLRNKPR00014 (Rank Progress SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska LU (Sadovaya Group SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Luksemburg EE (Silvano Fashion Group AS) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Tallinn Estonia PLSTLPD00017 (Stalprodukt SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLTAURN00011 (Tauron Polska Energia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLTSGS (Tesgas SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLEUROP00019 (Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLTVN (TVN SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLVSTLA00011 (Vistula Group SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek nieregulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Warranty subskrypcyjne nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Warranty subskrypcyjne - RAZEM Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach Prawa do akcji nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa do akcji - RAZEM / Tabele (PL) -

13 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) PLSOFTB00156 (Asseco Poland SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska PLBSCDO00025 (BSC Drukarnia Opakowan SA) PDA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska PLERPCO00025 (Europejskie Centrum Odszkodowań SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Polska Rainbow Tours SA seria F PDA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Izostal SA PDA ser.k Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polska Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Kraj wyceny na dzień w aktywach Liczba siedziby emitenta Prawa poboru nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa poboru - RAZEM Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta wyceny na dzień w aktywach nabycia w tys. Kwity depozytowe bilansowy w tys. ogółem Kwity depozytowe - RAZEM US05349V2097 (Avangardco Investments Public Ltd) Aktywny rynek - rynek regulowany London SE (IOB) Cypr Wartość Wartość według według Warunki Procentowy udział w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na oprocentowania ogółem tys. dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym Wartość według Wartość według Procentowy udział Warunki Wartość ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba tys. bilansowy w tys. ogółem Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje PL (TZ0811) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w WarszawiePolski Skarb Państwa Polska % zmienny b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje PL (IZ0816) Aktywny rynek - rynek regulowany Rynek Treasury BondSpot Poland Polski Skarb Państwa Polska % stały PL (WZ0118) Aktywny rynek - rynek regulowany Rynek Treasury BondSpot Poland Polski Skarb Państwa Polska % zmienny PLBIOTN00102 (BIOPW 0 07/08/13) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bioton SA Polska % zmienny PLPOLND00084 (PNDPW 0 11/06/12) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polnord SA Polska % zmienny b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek nieregulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej ** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku Wartość według Procentowy udział Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w w aktywach (wystawcy) dzień bilansowy w tys. tys. ogółem Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne Kontrakt Indeksowy na WIG Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w WarszawieGPW w Warszawie Polska 0 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0.08 FORWARD Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Opcja Petrolinvest SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Petrolinvest SA Polska akcja Petrolinvest SA Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa Wartość według ceny wyceny na dzień w aktywach Nazwa rynku i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nabycia w tys. bilansowy w tys. ogółem I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne Ipopema 40 FIZ Aktywów Niepublicznych Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Ipopema 40 FIZ Aktywów Niepublicznych Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 3 / Tabele (PL) -

14 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające (tysiące złotych) Weksle Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny Procentowy udział w na dzień bilansowy w tys. aktywach ogółem Wartość według Wartość według ceny Wartość według Procentowy udział wyceny na dzień Wartość według wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia nabycia w danej ceny nabycia w w aktywach bilansowy w danej dzień bilansowy w tys. walucie tys. ogółem Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN 3.25 % II. W walutach państw nienależacych do OECD Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według wyceny Procentowy udział w Waluty Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w tys. aktywach ogółem W walutach państw należacych do OECD W walutach państw nienależacych do OECD / Tabele (PL) -

15 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe (tysiące złotych) na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem BBI_Investment SA Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA Grupa PBG SA Grupa Boryszew SA Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Lokaty bankowe Instrumenty Pochodne Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem - 5 / Tabele (PL) -

16 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki 1 0 d) Dywidendy 78 0 e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku 0 0 III. Aktywa netto IV. Kapitał subfunduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 6 / Tabele (PL) -

17 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo róźnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty subfunduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo róźnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty subfunduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -

18 Pioneer Pekao TFI Sprawozdanie roczne 2010 Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Pioneer Aktywnej Alokacji Zestawienie zmian w aktywach netto (tysiące złotych) za okres od do za okres od do Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności subfunduszu, w tym: 0 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 0 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 0 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na początek działalności wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto (pa) procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów subfunduszu procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami subfunduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -

19 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2010 roku Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji subfunduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości funduszu z wydzielonymi subfunduszami. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Subfunduszu... 5 Nota - 3 Zobowiązania Subfunduszu... 6 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 7 Nota - 5 Ryzyka... 7 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 9 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty Subfunduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu i Subfunduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) (dalej zwanym Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy). Zgodnie z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono tylko najbardziej istotne elementy przyjętych zasad rachunkowości. Zasady ogólne / jednakowe dla wszystkich funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI SA Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: W języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); Według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; Zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy. Sprawozdanie jednostkowe subfunduszu składa się z części opisowej obejmującej: (a) noty objaśniające i (b) informacje dodatkowe. Wprowadzenie do sprawozdania sporządzane jest dla sprawozdania połączonego. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat subfunduszu, (b) bilans subfunduszu, (c) rachunek wyniku z operacji dla subfunduszu, (d) zestawienie zmian w aktywach netto subfunduszu. W zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe w tabeli Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy o funduszach inwestycyjnych prezentowane są te składniki lokat (zarówno papiery wartościowe, jak i umowy mające za przedmiot prawa majątkowe), które były przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Funduszu, akcjonariuszem Towarzystwa (nie ma takich przypadków), podmiotami zależnymi bądź dominującymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza (nie było takich przypadków). Wskazanie odbywa się dla tej części posiadanego składnika lokat (paczek ujmowanych księgowo pozycji), gdzie drugą stroną transakcji (zakupu) był Depozytariusz Funduszu. - 1 / Noty objaśniające (PL) - P AA

20 PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Subfundusz PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres roczny kończący się 31 grudnia 2010 roku Tabela Instrumenty rynku pieniężnego w zestawieniu Zestawienie lokat tabele dodatkowe nie jest wypełniana, ponieważ dotyczy ona składników portfela wyłącznie funduszy inwestycyjnych typu funduszy rynku pieniężnego. Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku w zestawieniu rachunek wyniku z operacji zmieniony został algorytm ustalania wartości Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa. Wynik ustalany jest jako zmiana Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (w odpowiednim okresie prezentowanym). Podejście takie wynika z faktu, że zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa jest efektem wyłącznie uzyskanego wyniku z inwestycji. Od sprawozdania półrocznego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku w zestawieniach zestawienie lokat nie są ujawniane posiadane środki pieniężne w walutach obcych (w pozycji waluty). Przyjęty sposób prezentacji wynika z faktu, że takie aktywa nie są przedmiotem lokat subfunduszu, wobec tego są ujmowane wyłącznie jako odpowiednie środki pieniężne w bilansie oraz notach objaśniających. Równocześnie, w zestawieniach lokat oraz w odpowiedniej pozycji w bilansie ujawniane są depozyty bankowe (walutowe). Od sprawozdania za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku uległa zmianie prezentacja instrumentów pochodnych w Zestawieniu lokat - Tabeli Głównej. Wcześniej prezentowana była wartość netto instrumentów pochodnych, a obecnie ujawniana jest wartość dodatnia, będąca sumą wartości tych instrumentów, na których Subfundusz ma dodatni wynik z wyceny i takie pozycje stanowią aktywa Subfunduszu (prezentowane w tabeli Bilans w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ). Składniki o wartości ujemnej stanowią zobowiązanie (i są prezentowane w Nocie 3, a także są uwzględnione w 'Zestawieniu lokat tabelach uzupełniających' oraz Nocie 6). Od sprawozdania za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku uległa zmianie prezentacja pieniężnych lokat bankowych w bilansie Subfunduszu. Wcześniej prezentowane one były jako składnik Środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozycja 1.b). Obecnie takie depozyty ujmowane są w ramach pozycji Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. Dane za okres porównawczy zostały zaprezentowane po przeliczeniu do obecnych zasad ujawniania. Sprawozdanie sporządzono w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. Subfundusz powstał z przekształcenia istniejącego wcześniej funduszu inwestycyjnego. W sprawozdaniach jednostkowych za okresy po przekształceniu (które miało miejsce w roku 2010) dane są prezentowane w sposób ciągły wraz danymi sprzed przekształcenia (za cały okres istnienia Subfunduszu i funduszu, z którego przekształcenia Subfundusz powstał), chyba, że wskazane w danej sytuacji zostało co innego. Dotyczy to w szczególności sprawozdania za rok 2010, w trakcie którego nastąpiło przekształcenie funduszu inwestycyjnego w Subfundusz. Ujmowanie operacji dotyczących Subfunduszu w księgach rachunkowych 1) Księgi rachunkowe subfunduszy wydzielonych w funduszu inwestycyjnym prowadzone są odrębnie, a ponadto zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze oraz egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. 2) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 3) Datą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych. 4) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 5) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 6) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 7) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 8) Prawa poboru akcji rejestrowane są w pierwszym dniu notowań akcji danej spółki, gdy akcje notowane są bez praw. Niewykorzystane prawa poboru akcji, po zamknięciu subskrypcji, są umarzane. 9) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 10) Koszty operacyjne Subfunduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 11) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. - 2 / Noty objaśniające (PL) - P AA

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo