JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:"

Transkrypt

1

2 Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jeśli osoba nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do Urzędu Pracy, na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy. Zarówno pierwsza, jak i każda następna rejestracja wymaga wypeł nienia karty rejestracyjnej zgodnie z posiadanymi dokumentami. Wypeł nić należy tylko białe pola tej karty. Każda informacja zapisana na karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika Urzędu Pracy z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji. Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń za wartych w karcie. W przypadku gdy bezrobotny lub poszukujący pracy był już zarejes trowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponowna rejestracja polega na wprowadzeniu do rejestru nowych danych lub aktualizacji istniejących. II. Chcesz się zarejestrować - powinieneś w dniu rejestracji przedłożyć następujące dokumenty: DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE: wypełniona karta rejestracyjna; dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podany numerem PESEL; dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia; wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy); JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (w rozbiciu na poszczególne miesiące) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków; zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;

3 zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów); zaświadczenie o miesięcznym dochodzie z umowy o pracę nakładczą; świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym ze wskazaniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej lub odpowiednie wpisy w dowodzie osobistym; zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub jako osoba współpracująca ze wskazaniem podstawy wymiaru tych składek; decyzje lub zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (osoby rejestrujące się po utracie prawa do renty); książeczka wojskowa; dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada); orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby mające ustalony stopień niepełnosprawności); zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej); decyzja z KRUS-u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe); osoby, które pobierały świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczeniepielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - winny okazać decyzje lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia; PONADTO: w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny bezrobotnego, osoba winna posiadać ich numery PESEL; Numer Identyfikacji Podatkowej, nadany przez Urząd Skarbowy; Legitymacja ubezpieczeniowa (jeśli jest w posiadaniu). III. Transfer zasiłku z krajów UE/EOG do Polski? Osoba rejestrująca się na transfer zasiłku z krajów UE/EOG do Polski dodatkowo przedkłada: formularz E 303; dwa dokumenty tożsamości - jeśli osoba posiada podwójne obywatelstwo. UWAGA! Każda osoba przyjeżdżająca z transferem zasiłku z krajów UE/EOG do Polski musi zostać zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy.

4 Osoba rejestrująca się na transfer zasiłku z krajów UE/EOG do Polski musi w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z następującym kompletem dokumentów: formularz E 303; zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy o zarejestrowaniu jako osoba poszukująca pracy; świadczenie na przetwarzanie danych osobowych; dokument tożsamości, a w przypadku podwójnego obywatelstwa - dwa dokumenty tożsamości. IV. Rejestracja po zatrudnieniu za granicą Osoba ubiegającego się o zasiłek dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) przebytych pod działaniem ustawodawstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy jest to konieczne do uzupełnienia okresów zatrudnienia wymaganych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w danym Państwie Członkowskim, przedkłada dodatkowo: formularz E 301; w przypadku braku formularza E 301 dokumenty potwierdzające okres pracy zagranicą. UWAGA! Uzyskanie formularza E 301 z instytucji właściwej państwa zatrudnienia należy do osoby bezrobotnej starającej się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. W szczególnych sytuacjach bezrobotny może zwrócić się z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wystąpienie o formularz E 301 do instytucji właściwej państwa zatrudnienia. Za okres oczekiwania na formularz E zasiłek nie przysługuje. V. W jakich przypadkach rejestracji się nie dokonuje? Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia do wglądu pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy dokonującemu rejestracji następujących dokumentów: 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL; 2) dyplomu, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolnego albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia; 3) świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jej uprawnień; 4) dokumentu stwierdzającego przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (osoba niepełnosprawna przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności) lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. Szczegółowe informacje można uzyskać: pokój 2, tel wew. 30

5 Bezrobotny STATUS BEZROBOTNEGO Kto może uzyskać status bezrobotnego? Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która: nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia: - w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, - w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, nie uczy się w szkole w systemie dziennym, ukończyła 18 lat, nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna - 65 lat, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fi zycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie, nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubez-

6 pieczenia społecznego rolników, nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. Obowiązki osoby bezrobotnej: Osoba bezrobotna ma obowiązek: Skutki nieprzestrzegania: zgłaszania się do właściwego Powiatowego Urzędu pozbawienie statusu na okres 3 Pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu miesięcy od dnia niestawienia przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy w PUP pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez Urząd Pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni, powiadomienia Urzędu Pracy w ciągu 7 dni o podjęciu kara grzywny nie niższa niż zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 500zł pozarolniczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku, bezrobotni z wyjątkiem odbywania leczenia w zamkniętych ośrodkach odwykowych, są zobowiązani do powyższych obowiązków bez- w przypadku nieprzestrzegania przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy robotny zostanie pozbawiony wskutek choroby na druku ZUS ZLA statusu osoby bezrobotnej zawiadomić Urząd Pracy o niezdolności do pracy w przypadku nieprzestrzegania w terminie 2 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), oraz dostarczyć to zaświadczenie robotny zostanie pozbawiony powyższych obowiązków bez- niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do statusu osoby bezrobotnej pracy,

7 przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy, oznaczającej zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, powiadomienia, jeżeli w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił Powiatowy Urząd Pracy - zasiłek za ten okres nie przysługuje, a okres pobierania zasiłku ulega skróceniu. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz brak gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego, składania lub przesyłania pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów, w każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu, Odmowa bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny- pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: -120 dni w przypadku pierwszej odmowy; -180 dni w przypadku drugiej odmowy; dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. niezgłoszenie się do 10 dni spowoduje utratę statusu bezrobotnego w razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenie z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych dokumentów w przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków bezrobotny zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej

8 osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, zobowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się: świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach, świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd Powiatowego Urzędu Pracy przez osobę pobierającą to świadczenie, zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78 ustawy, koszty szkolenia, w sytuacji gdy bezrobotny z własnej winy nie ukończył tego szkolenia, zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę, świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego, świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego, zawiadomienia powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

9 Świadczenia ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH Komu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalenda rzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym po wiatowym urzędzie pracy, jeżeli: 1. Nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącz nie przez okres, co najmniej 365 dni: a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, d) opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każ-

10 dy miesiąc zatrudnienia, h) był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. II. Do 365 dni zalicza się również okresy: 1. zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), 2. urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie innych przepisów, 3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt.1, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, 4. nie wymienione wyżej okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, 5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zasiłek po zwolnieniu z zakładów karnych. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

11 Zasiłek po służbie wojskowej. Prawo do zasiłku przysługuje również bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił, co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa. Zasiłek po pracy za granicą w kraju UE/EOG. Do okresu wymaganego do nabycia prawa do zasiłku zalicza się także okresy zatrudnienia w państwach członkowskich UE i EOG po przedłożeniu stosownych dokumentów: zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia; formularz E301; wniosek o zaliczenie okresu pracy za granicą. Zasiłek po pracy za granicą w pozostałych krajach. Jeśli chcesz, aby zaliczyć okres pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie będącym członkiem UE, to koniecznie musisz: 1. zawiadomić na piśmie właściwy Urząd Pracy o przystąpieniu do opłacania tych składek; 2. Urząd Pracy po otrzymaniu zawiadomienia przekazuje zainteresowanej osobie pisemną informację, w której: potwierdza otrzymanie zawiadomienia o przystąpieniu do opłacenia składek; podaje wskaźnik procentowy, podstawę obliczenia oraz wysokość składek; podaje numer wyodrębnionego dla środków Funduszu Pracy rachunku bankowego powiatowego Urzędu Pracy, na który składki powinny być opłacane. Składki należy opłacać od miesiąca wskazanego w zawiadomieniu (nie wcześniej jednak niż od daty złożenia pisma w PUP). Składki opłaca się bez uprzedniego wezwania do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z adnotacją na przekazie lub innym dokumencie wpłaty wpłata z tytułu zatrudnienia za granicą za okres... lub wpłata z tytułu wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą za okres.... UWAGA! Składki na Fundusz Pracy nie mogą być opłacane za okres wsteczny. Prawo do transferu za granicę zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na podstawie polskiego ustawodawstwa. Osoba bezrobotna, zarejestrowana we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy, może wyjechać do państw UE/EOG w celu poszukiwania zatrudnienia i może pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek przysługuje maksymalnie na okres trzech miesięcy w wysokości ustalonej przez polski Urząd Pracy, w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy. Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek.

12 Prawo do zasiłku w kraju poszukiwania pracy przysługuje od dnia wyjazdu (daty podanej we wniosku), jeżeli osoba bezrobotna zarejestruje się w ciągu siedmiu dni w urzędzie zatrudnienia w kraju, do którego wyjechała celem poszukiwania pracy. Z możliwości transferu zasiłku można skorzystać tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia. Osoba bezrobotna zachowuje prawo do świadczeń w kraju zamieszkania w przypadku, gdy powróci do państwa właściwego przed upływem okresu trzech miesięcy. W okresie poszukiwania pracy za granicą wnioskodawca nadal podlega ustawodawstwu polskiemu oraz ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących osoby poszukujące pracy w kraju poszukiwania pracy. Procedura postępowania: w celu poszukiwania zatrudnienia w innym niż Polska kraju członkowskim, osoba bezrobotna powinna: zgłosić zamiar wyjazdu w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy oraz pobrać zaświadczenia niezbędne do wystawienia formularza E 303; złożyć wypełniony wniosek o wydanie formularza E 303 wraz z zaświadczeniem z PUP z odpowiednim wyprzedzeniem w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania; po wydaniu formularza E 303 należy zgłosić się w instytucji właściwej (urząd pracy) kraju poszukiwania pracy w nieprzkraczalnym terminie 7 dni od deklarowanej w formularzu E 303 daty wyjazdu. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje utratę prawa do zasiłku. Prawo transferu do Polski zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na podstawie ustawodawstwa kraju członkowskiego Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego innego niż Polska. Bezrobotny obywatel UE/EOG może przybyć do Polski w celu poszukiwania pracy. W okresie poszukiwania zatrudnienia obywatel UE/EOG ma prawo do transferu zasiłku przyznanego na podstawie kraju zamieszkania. Prawo wypłaty świadczenia może być realizowane w okresie do trzech miesięcy. Realizacja tego świadczenia odbywa się na podstawie ustawodawstwa kraju, który przyznał zasiłek. Podstawą wypłaty jest formularz E 303. Obywatel UE/EOG zgłasza się z prawidłowo wypełnionym formularzem do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w celu rejestracji, następnie bezrobotny obywatel UE zobowiązany jest dostarczyć formularz E 303/1-303/5 wraz z zaświadczeniem o rejestracji z Powiatowego Urzędu Pracy do WUP w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania w PUP. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją właściwą do podjęcia decyzji w sprawie wypłaty zasiłku, dokonuje również przeliczenia kwoty wskazanej w formularzu E 303 na złotówki. Instytucją właściwą dla realizacji decyzji wydanej przez Marszałka Województwa Opolskiego jest Powiatowy Urząd Pracy. Powiatowy Urząd Pracy wypłaca świadczenia. Transfer zasiłku z kraju UE/EOG do Polski na podstawie formularza E303 Dokumenty: oryginał formularza E 303 części od 1 do 5; zaświadczenie z właściwego miejscowo PUP o rejestracji. Marszałek Województwa Opolskiego wydaje decyzję o wypłacie zasiłku w Polsce i wysyła ją na adres bezrobotnego oraz do PUP w celu realizacji.

13 Szczegółowe informacje można uzyskać: pokój 2, tel wew. 30 Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych 6 miesięcy - dla bezrobotnych: zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; 12 miesięcy - dla bezrobotnych: zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego. Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy.

14 Wysokości zasiłku dla bezrobotnych: Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia (stażu pracy) wynoszą: do 5 lat stażu pracy - przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego, powyżej 5 lat stażu pracy -100% zasiłku podstawowego, co najmniej 20 lat stażu pracy -120% zasiłku podstawowego. Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Wysokość zasiłków dla bezrobotnych przyznanych od r.: podstawowy(100%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - 717,00 zł brutto - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 563,00 zł brutto obniżony (80%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - 573,60 zł brutto - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 450,40 zł brutto podwyższony (120%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - 860,40 zł brutto - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 675,60 zł brutto UWAGA: zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów. Przedłużenie zasiłku dla bezrobotnych W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bez robotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej - zgodnie z odrębnymi przepisami - zasiłek macierzyński. Kiedy zasiłek dla bezrobotnych ulega skróceniu? 1. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ra mach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadają cych na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nie przy sługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1 do Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, poza rolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekracza jącej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejes trował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy za robkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku cho robowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przy chodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego, oraz o okresy, o których mowa w pkt. wyżej.

15 W jakich terminach są wypłacane zasiłki dla bezrobotnych? Wypłata zasiłków dla bezrobotnych następuje z dołu, za okresy mie sięczne, w dniach od 12-go do 16-go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na poczcie lub na rachunek bankowy ROR wskazany pisemnie przez osobę uprawnioną do pobierania zasiłku. Kiedy nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który: 1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpo wiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygo towania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicz nym, mającym na celu ustalenie zdolności do podjęcia pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie (bezrobotnemu zasiłek przy sługuje po upływie 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy), 1a. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie (bezrobotnemu zasiłek przysługuje po upływie 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy i 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy), 2. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy; (bezrobotnemu zasiłek przysługuje po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy), 3. w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia; (bezrobotnemu zasiłek przysługuje po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy), 4. otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarun kowej (bezrobotnemu zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę), 5. otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umo wy o pracę (bezrobotnemu zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie), 6. odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. UWAGA! Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony sta-

16 tusu bezrobotnego, jeżeli o za mierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak goto wości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasi łek za ten okres nie przysługuje. Szczegółowe informacje można uzyskać: pokój 2, tel wew. 30 pokój 12, tel wew. 29 Dodatek aktywizacyjny czyli dodatkowe pieniądze dla podejmujących pracę I. Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny? dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadające mu prawo do zasiłku. II. Jakie warunki należy spełnić? podjąć zatrudnienie w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy; podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy. III. W jakiej wysokości przysługuje dodatek aktywizacyjny? w przypadku, gdy bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - wysokość dodatku aktywizacyjnego stanowi różnicę miedzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak, niż 50 % za siłku, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek; w przypadku, gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrud nienie lub inną pracę zarobkową, wysokość dodatku aktywizacyjnego stanowi do 50 % zasiłku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. IV. Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby otrzymać dodatek aktywizacyjny? Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej (umowa o pracę) oraz w odniesieniu do osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku skierowania przez Powiatowy

17 Urząd Pracy - zaświad czenia o wysokości osiąganego wynagrodzenia. Przyznanie dodatku następuje od dnia złożenia wniosku. Wnioski o przyznanie dodatków aktywizacyjnych wraz z umową o pra cę, zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie w danym okresie oraz zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia należy składać bądź przesyłać do siedziby tut. urzędu na formularzu opracowanym przez urząd. V. W jakich terminach są wypłacane dodatki aktywizacyjne? Wypłata dodatków następuje z dołu, za okresy miesięczne, w dniach od każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy ROR wskazany pisemnie przez osobę uprawnioną do pobierania dodatku. VI. Kiedy wypłata dodatku aktywizacyjnego jest wstrzymywana? Wstrzymanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego następuje w przypad ku gdy do 10-go dnia roboczego każdego miesiąca świadczeniobiorca nie przedłoży: zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia za miesiąc poprzedni. zaświadczenia od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brut to (dotyczy osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy). VII. Kiedy nie przysługuje dodatek aktywizacyjny? 1. w przypadku skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pra cy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane przez powiatowy urząd pracy; 2. w przypadku podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy za trudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrud niony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny; 3. w przypadku podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy za trudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego. Szczegółowe informacje można uzyskać: pokój 12, tel wew. 29 Stypendium stażowe i szkoleniowe STYPENDIUM STAŻOWE I. Kogo urząd może skierować do odbywania stażu? Do odbycia stażu kierowani są: bezrobotni do 25 roku życia (liczy się data urodzenia), bezrobotni, którzy nie ukończyli 27 lat (liczy się data urodzenia) i nie minęło 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia,

18 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia za wodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni. II. Czas odbywania stażu od 3 do 12 miesięcy dla osób do 25 roku życia i dla absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 lat, od 3 do 6 miesięcy dla pozostałych bezrobotnych wymienionych w punkcie I III. Wysokość świadczenia w trakcie odbywania stażu Bezrobotny w trakcie odbywania stażu otrzymuje stypendium w wyso kości 120% zasiłku dla bezrobotnych, tj. obecnie 860,40 zł brutto. UWAGA! Bezrobotny, który dojeżdża na staż do innej miejscowości niż jego miejsce zamieszkania, może ubiegać się w PUP o zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu. IV. Obowiązki bezrobotnego odbywającego staż Przedkładanie w terminach ustalonych przez PUP listy obecności ze stażu V. Prawa bezrobotnego odbywającego staż: Bezrobotny w trakcie odbywania stażu ma prawo: do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie odby wania stażu zachowuje status bezrobotnego, do 2 płatnych dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, do przerwania stażu w przypadku podjęcia zatrudnienia lub podjęcia nauki w systemie dziennym. STYPENDIUM SZKOLENIOWE I. Kogo Urząd może skierować na szkolenie? Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnie nia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

19 1) braku kwalifikacji zawodowych; 2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywa nym zawodzie; 4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. II. Wysokość świadczenia Osoby bezrobotne w trakcie szkolenia otrzymują stypendium w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie (w przy padku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość sty pendium ustala się proporcjonalnie). W okresie pobierania stypendium zasiłek dla bezrobotnych nie przy sługuje. Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezro botnych, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do czasu zakończenia szkolenia (od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne). UWAGA! Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwate rowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywa ne poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z insty tucją szkoleniową. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, ca łości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. III. Obowiązki osoby uczestniczącej w szkoleniu: -zwrot kosztów szkolenia w przypadku przerwania go lub nie ukończenia z własnej winy. IV. Prawa bezrobotnego odbywającego szkolenie: Bezrobotny w trakcie odbywania szkolenia ma prawo: do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w trakcie odby wania szkolenia zachowuje status bezrobotnego, do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, do przerwania szkolenia w przypadku podjęcia zatrudnienia. Szczegółowe informacje można uzyskać: pokój 12, tel wew. 29

20 STYPENDIUM Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODY- PLOMOWYCH Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pra cy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Środki przyznane na pokrycie studiów podyplomowych przekazywa ne są bezpośrednio na konto organizatora studiów. I. Obowiązki osoby, która otrzymała dofinansowanie do studiów podyplomowych - zwrot kosztów studiów podyplomowych w przypadku przerwania ich z winy uczestnika. II. Wysokość świadczenia w trakcie studiów podyplomowych Bezrobotny, który otrzymał dofinansowanie kosztów studiów podyplo mowych za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów podyplomowych, otrzymuje stypendium w wysokości 20% za siłku. Szczegółowe informacje można uzyskać: pokój 12, tel wew. 29 Osoby poszukujące pracy Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym po wiatowym urzędzie pracy. Osoba poszukująca pracy, która: 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbo wego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywa tyzacji, 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indy widualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, 5. jest żołnierzem rezerwy, 6. pobiera rentę szkoleniową, 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domow nik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem może ubiegać się o: szkolenie, udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wyso kości 400% przecięt-

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE STATUSU BEZROBOTNEGO / POSZUKUJĄCEGO PRACY* OŚWIADCZENIE OSOBY REJESTROWANEJ

WNIOSEK O USTALENIE STATUSU BEZROBOTNEGO / POSZUKUJĄCEGO PRACY* OŚWIADCZENIE OSOBY REJESTROWANEJ WNIOSEK O USTALENIE STATUSU BEZROBOTNEGO / POSZUKUJĄCEGO PRACY* OŚWIADCZENIE OSOBY REJESTROWANEJ POUCZENIE: należy wpisać TAK NIE * niepotrzebne skreślić 1. Jestem osobą nie zatrudnioną i nie wykonuję

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej, osoby poszukującej zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki osoby bezrobotnej

Obowiązki osoby bezrobotnej 2013-05-17 08:45:34 Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki osoby bezrobotnej Obowiązki bezrobotnego 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji ustala dla bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych 2008-07-30 07:32:06 Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych (art. 71-83 ustawy): 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. Załącznik nr 1 WZÓR... Miejsce i data złożenia wniosku)... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy Zmieniony

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy Zmieniony Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIĄZKACH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTOWIE

INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIĄZKACH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTOWIE INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIĄZKACH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTOWIE EŚ-14/4/2014 Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY jako bezrobotnej lub innej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy I. Rejestracja w Powiatowym urzędzie Pracy W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

I. STATUS BEZROBOTNEGO.

I. STATUS BEZROBOTNEGO. POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

I. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

I. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy I. Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy Osoba, która zamierza zarejestrować się w PUP jako osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy musi zgłosić się do właściwego Urzędu Pracy ze względu na stałe lub

Bardziej szczegółowo

... Chełm, dnia... (imię i nazwisko) Oświadczenie

... Chełm, dnia... (imię i nazwisko) Oświadczenie ... Chełm, dnia... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) Oświadczenie Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i zapoznany(a) z treścią art. 233 KK, który brzmi kto składając zeznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uprawnieniach i obowiązkach osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy

INFORMACJA o uprawnieniach i obowiązkach osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy INFORMACJA o uprawnieniach i obowiązkach osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy Rozdział I. STATUS BEZROBOTNEGO (art.2 ust.1 pkt. 2 ustawy) Status bezrobotnego ma osoba która: 1. Nie jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Projekt Krok do jakości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Krok do jakości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bezrobotny ma prawo do korzystania z różnych form pomocy oferowanej przez Urząd, tj. do: - korzystania z pośrednictwa pracy; - korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; - korzystania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism e-poradnik egazety Prawnej Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę Przepisy, porady, przykłady, wzory pism Jak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy Jak przekwalifikować się za

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2016 ROKU 1 Pomoc w formie bonu na zasiedlenie udzielana jest na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach z dnia 07.11.2014 r. w sprawie: ustanowienia Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW wymaganych przy rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie

WYKAZ DOKUMENTÓW wymaganych przy rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie WYKAZ DOKUMENTÓW wymaganych przy rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 1. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi dokonującemu rejestracji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY \POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej lub innej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 27.02.2017 ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH I ZASADACH KORZYSTANIA PRZEZ BEZROBOTNYCH ZE SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KAMIENNEJ GÓRZE P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY Wstęp Rejestracja bezrobotnego oraz innej osoby poszukującej pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), po wypełnieniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady finansowania z Funduszu Pracy szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie

Kryteria i zasady finansowania z Funduszu Pracy szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Kryteria i zasady finansowania z

Bardziej szczegółowo

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ZASADY organizacji i finansowania szkoleń indywidualnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33 Terminy wizyt: Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W CELU REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA

INFORMACJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W CELU REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA INFORMACJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W CELU REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz. PESEL Adres zamieszkania telefon. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dz.U.09.115.964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie. Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych. Bełchatów 18 stycznia 2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Oświadczenia zamiast zaświadczeń Oświadczenia zamiast zaświadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim informuje, iż od dnia 1 lipca 2011 r. na mocy art. 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Informacja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 2015-06-30 Informacja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I Status bezrobotnego Status bezrobotnego ma osoba która: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zwrotu kosztów przejazdu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZASADY WYBORU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10 Zastępcy Dyrektora PUP z dnia 29.12.2010r. BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA STUDIA PODYPLOMOWE I FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 590748135 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc listopad

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Staż u organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ Ujednolicony tekst REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ uchwalonego Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Z FUNDUSZU PRACY Słubice,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc maj 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 992774 MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc październik 2013 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc marzec 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo