KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 22.12.2011 K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia K(2011) 9497 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 (Test-Achats) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 (Test-Achats) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 1. WPROWADZENIE 1. Artykuł 5 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług 1 (zwanej dalej dyrektywą ) reguluje użycie czynników aktuarialnych związanych z płcią do celów ubezpieczenia i innych związanych usług finansowych. Artykuł 5 ust. 1 stanowi, iż we wszystkich nowych umowach zawartych po dniu 21 grudnia 2007 r. użycie płci jako czynnika aktuarialnego w obliczaniu składek i świadczeń nie może powodować różnic w składkach i świadczeniach poszczególnych osób (zasada ta zwana jest dalej zasadą równości płci ). Artykuł 5 ust. 2 ustanawia wyjątek od tej zasady, umożliwiając państwom członkowskim utrzymanie proporcjonalnych różnic w składkach i świadczeniach poszczególnych osób w przypadkach, w których użycie płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartej na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych. 2. W wyroku wydanym dnia 1 marca 2011 r. 2 (zwanym dalej wyrokiem w sprawie Test- Achats ) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej Trybunałem Sprawiedliwości ) uznał art. 5 ust. 2 za nieważny ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2012 r. W opinii Trybunału Sprawiedliwości art. 5 ust. 2, zezwalając państwom członkowskim na utrzymanie bez ograniczeń czasowych wyjątku od zasady równości płci określonej w art. 5 ust. 1, jest sprzeczny z realizacją celu równego traktowania kobiet i mężczyzn i kobiet w obliczaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń, który jest celem dyrektywy określonym przez ustawodawcę w odniesieniu do obszaru ubezpieczeń. Tym samym artykuł ten nie jest zgodny z art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 3. Wszystkie państwa członkowskie zezwalają obecnie na różnicowanie płci w co najmniej jednym rodzaju ubezpieczeń. We wszystkich państwach członkowskich ubezpieczyciele są w szczególności upoważnieni do użycia płci jako czynnika oceny ryzyka w dziedzinie ubezpieczeń na życie 3. Wyrok w sprawie Test-Achats będzie mieć zatem konsekwencje dla wszystkich państw członkowskich. 4. Niniejsze wytyczne mają na celu zapewnienie większej zgodności z wyrokiem w sprawie Test-Achats w poszczególnych państwach członkowskich. Opinia Komisji pozostaje jednak Dz.U. L 373 z , s. 37. Wyrok z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09, Dz.U. C 130 z , s. 4. Więcej informacji na temat przepisów krajowych i praktyk stosowanych przez ubezpieczycieli znajduje się w załącznikach 1 i 2. PL 2 PL

3 bez uszczerbku dla każdej przyszłej interpretacji art. 5 wydanej przez Trybunał Sprawiedliwości. 2. WYTYCZNE 5. Począwszy od 21 grudnia 2012 r. zasada równości płci przewidziana w art. 5 ust. 1 musi być stosowana bez żadnych wyjątków do obliczania składek i świadczeń poszczególnych osób w nowych umowach Wpływ wyroku w sprawie Test-Achats przedmiotowe umowy Artykuł 5 ust. 1 musi być stosowany bez wyjątku począwszy od dnia 21 grudnia 2012 r. 6. W wyroku w sprawie Test-Achats Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że art. 5 ust. 2 dyrektywy należy uznać za nieważny z upływem odpowiedniego okresu przejściowego, który kończy się dnia 21 grudnia 2012 r. 4. Oznacza to, że od tej daty wymogi przewidziane w art. 5 ust. 1 muszą być stosowane bez wyjątku Artykuł 5 ust. 1 ma zastosowanie jedynie do nowych umów 7. Okres przejściowy musi być interpretowany zgodnie z celem dyrektywy, wyrażonym w art. 5 ust. 1, który stanowi, iż zasada równości płci ma zastosowanie wyłącznie do nowych umów zawartych po dacie transpozycji dyrektywy, czyli po dniu 21 grudnia 2007 r. Jak wyjaśniono w motywie 18 dyrektywy, wspomniana zasada ma na celu uniknięcie nagłego dostosowywania rynku. Wyrok w sprawie Test-Achats nie zmienia tego celu ani nie wpływa na stosowanie zasady równości płci jedynie do nowych umów, jak wskazano w art. 5 ust. 1. Wyrok w sprawie Test-Achats oznacza, że dla nowych umów zawieranych począwszy od dnia 21 grudnia 2012 r. zasadę tę należy stosować bez żadnego wyjątku, gdyż w tym dniu art. 5 ust. 2 stanie się nieważny. 8. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem potrzeba jednolitego stosowania prawa Unii Europejskiej i zasady równości wymaga, by przepisy prawa Unii Europejskiej, które nie odsyłają bezpośrednio do prawa państw członkowskich w celu określenia ich znaczenia i zakresu, były zasadniczo interpretowane w sposób niezależny i jednolity w całej Unii Europejskiej Dyrektywa nie definiuje pojęcia nowej umowy ani nie odsyła do przepisów prawa krajowego, jeśli chodzi o znaczenie, które należy przypisać tym terminom. Pojęcie to trzeba zatem rozpatrywać, do celów stosowania dyrektywy, jako będące autonomicznym pojęciem prawa unijnego, które należy interpretować w jednolity sposób w całej Unii. Taka jednolita interpretacja odpowiada celowi dyrektywy w odniesieniu do ubezpieczeń, jakim jest wprowadzenie zasady równości płci po upływie okresu przejściowego. Pojęcie nowej umowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, jest konieczne dla praktycznego wdrożenia tego przepisu. Rozbieżne interpretowanie tego pojęcia na podstawie prawa umów poszczególnych 4 5 Punkt 33 wyroku. Co zostało niedawno potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 października 2011 r. w sprawie C-34/10, Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace e.v., pkt 25. Zob. także sprawa 327/82 Ekro Rec. z 1984 r., s. 107, pkt 11; sprawa C-287/98 Linster, Rec. z 2000 r., s. I-6917, pkt 43; sprawa C-5/08 Infopaq International Zb.Orz. z 2009 r. s. I-6569, pkt 27; oraz sprawa C-467/08 Padawan Zb.Orz. z 2010 r., s. I-0000, pkt 32. PL 3 PL

4 państw członkowskich wiązałoby się nie tylko z ryzykiem wprowadzenia różnych okresów przejściowych, opóźniając w ten sposób ogólne stosowanie zasady równości płci, lecz także pociągnęłoby za sobą wprowadzenie nierównych reguł gry dla zakładów ubezpieczeń. Taka sytuacja zaszkodziłaby realizacji celu określonego w dyrektywie, polegającego na obszernym zagwarantowaniu równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich państwach członkowskich, jeśli chodzi o składki ubezpieczeniowe i świadczenia poszczególnych osób, począwszy od daty wskazanej w art. 5 ust. 1 6 dyrektywy. 10. Wdrożenie art. 5 ust. 1 wymaga wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia między umowami istniejącymi a nowymi. Rozróżnienie to musi sprostać potrzebie pewności prawa, opierać się na kryteriach wolnych od nadmiernego wpływu na istniejące prawa oraz spełniać uzasadnione oczekiwania wszystkich stron. Podejście to jest zgodne z celem dyrektywy, jakim jest unikanie nagłego dostosowywania rynku, poprzez ograniczenie stosowania zasady równości płci jedynie do nowych umów. 11. Co za tym idzie, zasada równości płci, zgodnie z art. 5 ust. 1, zawsze ma zastosowanie w przypadku: a) zawarcia umowy, która wymaga zgody wszystkich stron, w tym zmiany istniejącej umowy oraz b) ostatniego wyrażenia zgody przez stronę, niezbędnego do zawarcia wspomnianej umowy, począwszy od dnia 21 grudnia 2012 r. 12. W związku z tym za nowe umowy, które muszą być zgodne z zasadą równości płci, należy uznać następujące umowy 7 : a) umowy zawarte po raz pierwszy począwszy od dnia 21 grudnia 2012 r. 8. Oferty złożone przed dniem 21 grudnia 2012 r., lecz przyjęte po tej dacie, będą musiały być zatem zgodne z zasadą równości płci; b) umowy między stronami, zawarte począwszy od dnia 21 grudnia 2012 r. w celu przedłużenia umów zawartych przed tą datą, które w innym wypadku by wygasły. 13. W przeciwieństwie do powyższego, za prowadzące do nowych umów nie należy uważać poniższych sytuacji 9 : a) automatycznego przedłużenia uprzednio zawartej umowy, w przypadku braku wystosowania, w konkretnym terminie wynikającym z warunków tej uprzednio zawartej umowy, zawiadomienia takiego jak na przykład wypowiedzenie umowy; b) zmian poszczególnych elementów istniejącej umowy, takich jak zmiany wysokości składki, dokonanych na podstawie z góry ustalonych parametrów, tam gdzie nie jest wymagana zgoda ubezpieczonego 10 ; Bardzo wąska definicja pojęcia nowej umowy rozszerzająca możliwość użycia płci jako czynnika oceny ryzyka, która miałaby wpływ na składki i świadczenia poszczególnych osób, zagrażałaby celowi wskazanemu w art. 5 ust. 1, który zakłada wyłączenie takiego użycia najpóźniej z chwilą upływu okresu przejściowego. Różnic w interpretowaniu między państwami członkowskimi nie dałoby się ponadto pogodzić z wymogiem niezależnej i jednolitej interpretacji warunków, które są niezbędne dla zakresu i znaczenia dyrektywy. Poniższa lista stanowi niewyczerpujący wykaz przykładów przytoczonych ze względu na ich znaczenie praktyczne. Na przykład w sytuacji, gdy ubezpieczony podejmuje decyzję o zmianie ubezpieczyciela, by skorzystać z zasady równości płci. Poniższa lista stanowi niewyczerpujący wykaz przykładów przytoczonych ze względu na ich znaczenie praktyczne. PL 4 PL

5 c) podpisania przez ubezpieczonego dodatkowych lub przedłużenia istniejących polis ubezpieczeniowych, których warunki ustalono wstępnie w umowach zawartych przed dniem 21 grudnia 2012 r., jeśli polisy te są uruchamiane na podstawie jednostronnej decyzji ubezpieczonego 11 ; d) zwykłego przeniesienia portfela ubezpieczeń od jednego ubezpieczyciela do drugiego, które nie powinno prowadzić do zmiany umów objętych portfelem Nadal dopuszczalne praktyki ubezpieczeniowe związane z aspektem płci 14. Artykuł 5 ust. 1 zakazuje postępowania, które powodowałaby wystąpienie różnic w składkach i świadczeniach poszczególnych osób w wyniku użycia płci jako czynnika w obliczaniu składek i świadczeń. Nie zakazuje natomiast ogólnie użycia płci jako czynnika oceny ryzyka. Takie użycie jest dozwolone przy obliczaniu składek i świadczeń na poziomie zagregowanym, o ile nie prowadzi ono do różnicowania na poziomie ubezpieczonych. W następstwie wyroku w sprawie Test-Achats nadal można zatem zbierać, przechowywać i wykorzystywać informacje na temat płci lub z nią związane we wskazanych granicach, czyli do celów: utworzenia rezerwy i dokonania wyceny wewnętrznej: ubezpieczyciele mogą nadal zbierać i wykorzystywać informacje na temat płci do przeprowadzania wewnętrznej oceny ryzyka, zwłaszcza w celu ustalenia przepisów technicznych zgodnych z zasadami wypłacalności zakładów ubezpieczeń oraz monitorowania składu portfela z punktu widzenia całości danych na temat ceny; wyceny reasekuracji: umowy reasekuracji to umowy zawierane między ubezpieczycielem a reasekuratorem. Użycie kryterium płci do wyceny tych produktów nadal jest możliwe, jeśli nie prowadzi do różnicowania poszczególnych ubezpieczonych ze względu na płeć. marketingu i reklamy: zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy nie stosuje się do treści medialnych i reklamowych, zaś art. 5 ust. 1 odnosi się wyłącznie do obliczania składek i świadczeń poszczególnych osób. Ubezpieczyciele mogą zatem nadal korzystać z marketingu i reklamy, by w ten sposób wpływać na skład oferowanego przez siebie portfela, na przykład kierując swoje kampanie reklamowe albo do kobiet, albo do mężczyzn. Nie mogą jednak odmówić dostępu do danego produktu ze względu na płeć danej osoby, chyba że spełnione są warunki przewidziane w art. 4 ust ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego: zasada równości płci oznacza, że składki i świadczenia z tytułu takiej samej umowy ubezpieczeniowej nie mogą być różne dla dwóch osób tylko z powodu różnej płci. Istnieją jednak inne czynniki ryzyka, np. stan zdrowia lub historia zachorowań w rodzinie, na podstawie których różnicowanie jest możliwe i których wycena wymaga od ubezpieczycieli wzięcia pod uwagę płci, z uwzględnieniem różnic fizjologicznych między mężczyznami i kobietami Na przykład podwyższenie składki na podstawie przebiegu szkodowości. Na przykład gdy ubezpieczony chce podnieść wysokość kwoty zainwestowanej w produkt ubezpieczenia na życie. Na mocy niniejszego przepisu dopuszcza się różnice w traktowaniu, jeżeli dostarczanie towarów i świadczenie usług na rzecz wyłącznie lub głównie przedstawicieli jednej płci jest uzasadnione celem zgodnym z prawem, a środki dla osiągnięcia tego celu są właściwe i niezbędne. Na przykład historia przypadków zachorowań w rodzinie na raka piersi nie wpływa w takim samym stopniu na zagrożenie zdrowia mężczyzny i kobiety (zaś ocena tego wpływu wymaga wiedzy na temat tego, czy dana osoba PL 5 PL

6 15. Komisja uważa także, że na mocy art. 4 ust. 5 dyrektywy ubezpieczyciele zawsze mogą proponować produkty ubezpieczeniowe (lub stosowne warianty w umowach) stworzone specjalnie dla danej płci, które zawierałyby warunki dotyczące wyłącznie lub głównie mężczyzn lub kobiet 14. Z możliwości tej wyłączone są jednak ciąża i macierzyństwo, w świetle szczególnego mechanizmu solidarności przewidzianego w art. 5 ust Użycie innych czynników oceny ryzyka Czynniki związane z płcią kwestia dyskryminacji pośredniej 16. Wyrok w sprawie Test-Achats dotyczy wyłącznie użycia płci jako czynnika oceny ryzyka, a nie dopuszczalności innych czynników stosowanych przez ubezpieczycieli. Jednak zgodnie z art. 2 lit. b) dyrektywy pośrednia dyskryminacja występuje w sytuacji, gdy z pozoru neutralny czynnik ryzyka stawia osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym położeniu. W przeciwieństwie do bezpośredniej dyskryminacji pośrednia dyskryminacja może być uzasadniona, jeśli jej cel jest zgodny z prawem, a środki służące osiąganiu tego celu są właściwe i niezbędne. 17. Użycie czynników ryzyka, które mogłyby być związane z płcią jest zatem nadal możliwe, o ile są to rzeczywiste i niezależne czynniki ryzyka Czynniki niezwiązane z płcią 18. Wyrok w sprawie Test-Achats odnosi się wyłącznie do użycia czynnika płci tam, gdzie odpowiednie sytuacje kobiet i mężczyzn zostały uznane przez prawodawcę za porównywalne. Nie wpływa on na użycie innych czynników oceny ryzyka, takich jak wiek i niepełnosprawność, które nie są obecnie regulowane na poziomie UE. 19. W wyroku w sprawie Test-Achats Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że zasada równego traktowania wymaga, aby podobne sytuacje nie były traktowane w odmienny sposób, a odmienne sytuacje nie były traktowane jednakowo, chyba że takie traktowanie jest obiektywnie uzasadnione oraz że porównywalność sytuacji należy rozpatrywać w świetle przedmiotu i celu aktu Unii, który wprowadza dane rozróżnienie (...) Użycie wieku i niepełnosprawności byłoby nadal dozwolone na mocy wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 17, jest kobietą czy mężczyzną). Otyłość także jest czynnikiem ryzyka, mierzonym według wskaźnika obwodu w pasie do obwodu w biodrach, który jest różny dla kobiet i mężczyzn. Więcej analogicznych przypadków znajduje się w wykazie w załączniku 3. Na przykład rak prostaty, piersi lub macicy. Na przykład nadal powinno być możliwe zróżnicowanie cenowe na podstawie pojemności silnika samochodowego w dziedzinie ubezpieczeń pojazdów, chociaż statystycznie mężczyźni prowadzą samochody z silnikami o większej pojemności. Zasada ta nie miałaby jednak zastosowania w przypadku zróżnicowania na podstawie wzrostu lub wagi danej osoby w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów. Zob. pkt 28 i 29 wyroku w sprawie Test-Achats. COM(2008) 426 wersja ostateczna. Wniosek, w przeciwieństwie do dyrektywy, nie zawiera zasady ogólnej, takiej jak zasada równości płci, zgodnie z którą z użycia czynnika wieku i niepełnosprawności nie powinny wynikać różne składki lub świadczenia. Celem odnośnego przepisu jest raczej uznanie, że na przykład dwie osoby w różnym wieku nie są w porównywalnej sytuacji odnośnie do ubezpieczenia na życie oraz że proporcjonalne różnice w traktowaniu na podstawie rzetelnej oceny ryzyka nie stanowią zatem dyskryminacji. PL 6 PL

7 gdyż nie byłoby uważane za dyskryminujące. Tam, gdzie ustawodawca przewiduje, że pewna praktyka nie jest dyskryminująca pod pewnymi warunkami, nie tworzy wyjątku od zasady równego traktowania w porównywalnych sytuacjach (który mógłby być dopuszczalny tylko w okresie przejściowym). Przestrzega zasady równego traktowania, uznając, że omawiane sytuacje nie są porównywalne i powinny być traktowane w odmienny sposób (lub że pomimo ich możliwego porównania istnieje obiektywne uzasadnienie takiego odmiennego traktowania) Ubezpieczenia i emerytury pracownicze 21. Niektóre produkty ubezpieczeniowe, takie jak renty na czas określony, zwiększają dochód emerytalny. Dyrektywa dotyczy jednak jedynie ubezpieczeń i emerytur, które są prywatne, dobrowolne i niezwiązane ze stosunkiem pracy zatrudnienie i wykonywanie zawodu wyraźnie wyłącza się z jej zakresu 18. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w odniesieniu do emerytur pracowniczych przewiduje dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) Niektóre pracownicze programy emerytalne przewidują wypłatę świadczenia w szczególnej formie, takiej jak renta na czas określony. W takim wypadku dany program będzie podlegać przepisom dyrektywy 2006/54/WE, nawet jeśli świadczenie wypłaca ubezpieczyciel. W przeciwieństwie do tego, jeśli dany pracownik musi zawrzeć umowę ubezpieczenia bezpośrednio z ubezpieczycielem bez udziału pracodawcy, na przykład w celu przeliczenia danej kwoty ryczałtowej na rentę na czas określony, taka sytuacja będzie objęta zakresem dyrektywy. Artykuł 8 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/54/WE wyraźnie wyłącza z zakresu dyrektywy umowy ubezpieczenia zawarte przez pracowników najemnych, których stroną nie jest pracodawca. 23. Artykuł 9 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2006/54/WE umożliwia określenie różnej wysokości świadczeń dla mężczyzn i kobiet, jeśli jest to usprawiedliwione czynnikami aktuarialnymi. W opinii Komisji wyrok w sprawie Test-Achats nie ma żadnych skutków prawnych dla tego przepisu, który ma zastosowanie w odmiennym i wyraźnie odrębnym kontekście emerytur pracowniczych i który został sformułowany w całkiem inny sposób niż art. 5 ust. 2 dyrektywy. Faktycznie, na mocy art. 9 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2006/54/WE, określenia różnej wysokości świadczeń dla mężczyzn i kobiet nie uważa się za przejaw dyskryminacji, jeśli jest ono usprawiedliwione danymi aktuarialnymi. 3. MONITOROWANIE WYTYCZNYCH 24. Państwa członkowskie muszą wyciągnąć wnioski z wyroku w sprawie Test-Achats i dostosować swoje ustawodawstwo do dnia 21 grudnia 2012 r., by zagwarantować stosowanie zasady równości płci przez ubezpieczycieli zgodnie z wymogami wyroku. Komisja będzie monitorować sytuację, dążąc do zapewnienia pełnej zgodności, po tej dacie, ustawodawstwa Motyw 15 i art. 3 ust. 4 dyrektywy. Grupowe ubezpieczenia zdrowotne i od wypadków są zatem także wyłączone z zakresu dyrektywy. Dz.U. L 204 z , s. 23. PL 7 PL

8 krajowego w dziedzinie ubezpieczeń z wyrokiem, opierając się na kryteriach wskazanych w niniejszych wytycznych. 25. Komisja pragnie zachęcić konkurencyjny i innowacyjny sektor, jakim jest sektor ubezpieczeń, do dokonania niezbędnych zmian i oferowania konsumentom atrakcyjnych i jednolitych dla obu płci produktów bez nieuzasadnionych zmian ogólnego poziomu cen. Komisja będzie w dalszym ciągu z uwagą obserwowała rozwój rynku ubezpieczeń w celu wykrycia wszelkich nieuzasadnionych podwyżek cen przypisywanych wyrokowi w sprawie Test-Achats, w tym z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na mocy prawa konkurencji 20 w przypadku domniemanego zachowania naruszającego konkurencję. 26. W 2014 r., w ramach ogólniejszego sprawozdania z wdrażania dyrektywy, Komisja sporządzi sprawozdanie z wdrażania wyroku w sprawie Test-Achats do prawa krajowego i praktyki ubezpieczeniowej. 20 Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych (rozporządzenie Komisji (UE) nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych w sektorze ubezpieczeniowym, Dz.U. L 83 z , s. 1) przewiduje wyłączenie umożliwiające ubezpieczycielom, pod pewnymi warunkami, dzielenie się niektórymi rodzajami danych poprzez wspólne zestawienia, tabele i badania. Nie wyłącza jednak w szczególności porozumień dotyczących składek komercyjnych. Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych straci moc z dniem 31 marca 2017 r. Wcześniej Komisja zbada je, by ocenić, czy jego dalsze przedłużenie jest uzasadnione. PL 8 PL

9 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1: Użycie płci jako czynnika oceny zgodnie z prawem krajowym Załącznik 2: Zgłoszone użycie czynników do oceny ryzyka według produktu (Źródło: Badanie dotyczące wykorzystania czynników związanych z wiekiem, niepełnosprawnością, płcią, religią lub światopoglądem, pochodzeniem rasowym i etnicznym oraz orientacją seksualną w dziedzinie usług finansowych, a przede wszystkim w sektorze ubezpieczeń i bankowości, Civic Consulting, 16 lipca 2010 r.) Załącznik 3: Przykłady praktyk związanych z problematyką płci, których stosowanie jest nadal możliwe po wydaniu wyroku w sprawie Test-Achats ubezpieczenia medyczne PL 9 PL

10 Załącznik 1: Użycie płci jako czynnika oceny zgodnie z prawem krajowym (a) Kraj Ubezpieczenie na życie Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Kredyty hipoteczne Ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenie podróżne Ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawnoś ci/ utraty dochodu Kredyt konsumencki Produkty rentowe Ubezpieczenie od wypadku Karty kredytowe; Rachunki depozytowe Ubezpieczenie kredytu Ubezpieczenie domu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenie opieki długoterminowej Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby Austria Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Belgia Tak Nie (2) Nie (2) Nie Nie (2) Nie Nie (2) Tak Nie (2) Nie (2) Nie (2) Nie (2) Nie (2) Nie (2) Nie (2) Nie Bułgaria Tak Tak n.d. Nie n.d. n.d. n.d. Tak Nie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tak Cypr Tak Nie Nie (2) Nie Nie (2) Nie Nie (2) Tak Tak Nie (2) Nie (2) n.d. Nie (2) Nie (2) Nie Nie Republika Czeska n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Dania Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Estonia Tak (1) n.d. Nie n.d. n.d. n.d. Tak (1)(b) Tak (1) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Nie n.d. (1) Finlandia Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Francja Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Niemcy Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Grecja Tak (1) n.d. n.d. Tak (1) n.d. n.d. n.d. n.d. Tak (1) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tak (1) Węgry Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Irlandia Tak Tak n.d. Tak n.d. Tak n.d. Tak Nie n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tak Tak Włochy Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Łotwa Tak Tak n.d. Nie n.d. Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tak Tak Litwa Tak Tak n.d. Nie n.d. Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tak Luksemburg Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Malta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Niderlandy Tak (2) Nie Nie Nie Nie Nie (2) Nie Nie (2) Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Polska Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Portugalia Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Rumunia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Słowacja Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Słowenia Tak Tak n.d. Nie n.d. Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Tak Tak Hiszpania Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Szwecja Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Zjednoczone Królestwo Tak Tak n.d. Tak Tak Tak n.d. Tak Tak n.d. n.d. Tak Tak Tak Tak Tak Źródło: Wdrożenie dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w sektorze ubezpieczeń, Group Consultatif 2009, o ile nie wyszczególniono inaczej: (1) badanie właściwych władz przeprowadzone przez Civic Consulting (2) wywiady z właściwymi władzami, organami do spraw równości i stowarzyszeniami branżowymi przeprowadzone przez Civic Consulting. Uwagi: a) W tabeli przedstawiono produkty finansowe, w przypadku których ustawodawstwo krajowe każdego państwa członkowskiego umożliwia użycie płci jako czynnika oceny zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie równego traktowania mężczyzn i kobiet. b) Tabele umieralności dla obu płci w przypadku obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych. c) Płeć może być uwzględniana przez ubezpieczycieli przy dokonywaniu obliczeń, lecz nie może prowadzić do różnic w wysokości składek mężczyzn i kobiet. PL 10 PL

11 n.d.: niedostępne PL 11 PL

12 Załącznik 2: Zgłoszone użycie czynników do oceny ryzyka według produktu (na podstawie częstotliwości zgłoszonego użycia przez zainteresowane podmioty) Kategoria produktu Definicja kategorii produktu Czynniki Produkty ubezpieczeniowe Płeć Wiek Niepełnospra wność Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby Ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności/utraty dochodu Ubezpieczenie na życie Produkty rentowe Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie, które obejmuje zagrożenia dla zdrowia, jako ubezpieczenie dodatkowe do krajowego systemu opieki zdrowotnej (lub ubezpieczenie dla osób nieobjętych tym systemem) Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby umowa ubezpieczenia, na mocy której wypłaca się dane świadczenie w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego określonej poważnej choroby w okresie obowiązywania umowy Ubezpieczenie na wypadek niepełnosprawności/utraty dochodu ubezpieczenie, które przewiduje wypłaty na pokrycie utraconego dochodu w przypadku, gdy ubezpieczony nie jest w stanie pracować z powodu niepełnosprawności Ubezpieczenie na życie ubezpieczenie, które przewiduje w szczególności wypłatę na rzecz ubezpieczonego w przypadku osiągnięcia przez niego określonego wieku lub wypłatę na rzecz beneficjentów ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego Produkty rentowe (w tym prywatne systemy emerytalne) ubezpieczenie, które przewiduje regularne wypłaty w przyszłości w zamian za płatność sumy ryczałtowej lub szereg regularnych płatności przed rozpoczęciem wypłacania renty na czas określony Ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenie pojazdu ubezpieczenie prywatnych samochodów obejmujące co najmniej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczenie podróżne Ubezpieczenie od wypadku Ubezpieczenie podróżne ubezpieczenie czasowe, które obejmuje jedynie na czas trwania podróży co najmniej koszty opieki lekarskiej oraz ewentualne straty finansowe i inne straty poniesione w czasie podróży Ubezpieczenie od wypadku ubezpieczenie, które obejmuje szkody spowodowane uszkodzeniem ciała lub koszty opieki medycznej niezbędnej w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczenie opieki długoterminowej Ubezpieczenie opieki długoterminowej umowa ubezpieczenia, która obejmuje koszty opieki długoterminowej przekraczającej z góry ustalony okres, nieobjętej ubezpieczeniem zdrowotnym Ubezpieczenie kredytu/ochrona Ubezpieczenie kredytu/ochrona spłat ubezpieczenie, które obejmuje comiesięczne spłaty kredytu w przypadku utraty pracy PL 12 PL

13 Kategoria produktu Definicja kategorii produktu Czynniki Płeć Wiek Niepełnospra wność spłat Ubezpieczenie domu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Produkty bankowe/kredytowe* przez ubezpieczonego bądź jego wypadku lub choroby Ubezpieczenie domu umowa ubezpieczenia majątkowego, która obejmuje straty poniesione na nieruchomości prywatnej oraz jej zawartości Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenie, które przewiduje ochronę przeciwko roszczeniom osób trzecich tj. wypłata świadczenia zazwyczaj dokonywana jest na rzecz osoby, która poniosła szkodę spowodowaną przez ubezpieczonego o + o o + o Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość o + o Kredyt konsumencki** Karty kredytowe Rachunek depozytowy Kredyt konsumencki kredyt krótkoterminowy udzielany konsumentom na zakup towarów, w tym rachunki kredytowe w sklepach detalicznych, pożyczki osobiste, sprzedaż ratalna, jednak z wyłączeniem kart kredytowych Karty kredytowe karta upoważniająca jej posiadacza do zakupu towarów i usług na podstawie przyrzeczenia posiadacza karty do dokonania zapłaty za te towary i usługi w późniejszym terminie Rachunek depozytowy rachunek bieżący lub oszczędnościowy lub inny rachunek bankowy w instytucji bankowej, która umożliwia deponowanie i pobieranie gotówki przez posiadacza rachunku o + o o + o o o o Uwagi: ++ = zgłaszany jako często używany (przez 50 % lub więcej wszystkich badanych stowarzyszeń branżowych, stowarzyszeń aktuarialnych, właściwych władz i organów do spraw równości). + = zgłaszany jako czasem używany (przez 10 do 50 % wszystkich badanych stowarzyszeń branżowych, stowarzyszeń aktuarialnych, właściwych władz i organów do spraw równości). o = zgłaszany jako rzadko używany (przez mniej niż 10 % wszystkich badanych stowarzyszeń branżowych, stowarzyszeń aktuarialnych, właściwych władz i organów do spraw równości). W przypadku gdy częstotliwość zgłoszonego użycia doprowadziła do różnic między trzema grupami, na których oparto ocenę (stowarzyszeniami branżowymi/stowarzyszeniami aktuarialnymi/właściwymi władzami i organami do spraw równości), ocena w tabeli przedstawia wyniki z dwóch grup w tej samej kategorii. Kategorie produktu mogą obejmować szeroką gamę różnych typów produktów oferowanych na rynku. W tabeli nie uwzględniono produktów wiązanych (np. połączenia rachunku bieżącego z produktem ubezpieczeniowym). * Wiek i płeć wykorzystano niekiedy do punktowej oceny kredytowej, co może mieć wpływ na ofertę produktów bankowych/kredytowych. ** Kredyt konsumencki obejmuje finansowanie zakupu pojazdu i pożyczki osobiste PL 13 PL

14 Załącznik 3: Przykłady praktyk związanych z problematyką płci, których stosowanie jest nadal możliwe po wydaniu wyroku w sprawie Test-Achats ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne Proces ubezpieczania polega na dokonaniu przez ubezpieczyciela oceny ryzyka przedstawionego przez wnioskodawcę, zanim zostanie ono włączone do puli ryzyk objętych ubezpieczeniem. Jest ono odrębne od ceny podstawowej produktu ubezpieczeniowego i ma na celu uwzględnienie profilu ryzyka poszczególnych osób. Jeśli z danym wnioskodawcą wiąże się większe ryzyko niż przewidziane z góry w puli ryzyk standardowych, do której można by go przypisać, ubezpieczyciel zażąda zazwyczaj składki dodatkowej (ang. rating). Ubezpieczyciele wykorzystują formularze wniosków do zebrania informacji na temat czynników ryzyka, począwszy od wykazu prostych pytań (ubezpieczenie uproszczone) do bardzo szczegółowego kwestionariusza zdrowotnego. Poziom wymaganej szczegółowości zależy od kilku czynników, w tym produktu będącego przedmiotem wniosku i sumy ubezpieczenia. Proces ten może także obejmować badanie lekarskie. Aktualna lista zawiera przykłady praktyk ubezpieczeniowych związanych z problematyką płci, które są dozwolone na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy, a zatem na które wyrok w sprawie Test-Achats nie ma wpływu. Mówiąc ogólnie, w pytaniach i badaniach oraz przy interpretacji wyników badań lekarskich nadal można uwzględniać różnice fizjologiczne między mężczyznami i kobietami. Przytoczone poniżej przykłady nie naruszają przepisów ustawodawstwa krajowego regulujących niektóre aspekty nieobjęte przez dyrektywę. Formularze wniosków Ubezpieczyciele mogą zbierać informacje na temat płci i zadawać pytania dotyczące chorób charakterystycznych dla danej płci. Formularze wniosków mogą zawierać różne pytania właściwe dla każdej płci (z wyjątkiem pytań o ciążę). Na przykład historia zachorowań w rodzinie stanowi czynnik ryzyka mający szczególne znaczenie dla niektórych produktów, takich jak ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby. Kobieta, w której rodzinie wystąpiły przypadki zachorowania na raka piersi, zapłaci na ogół dodatkową składkę w porównaniu z kobietą, w której rodzinie taki przypadek nie wystąpił, ponieważ jest to kluczowy czynnik ryzyka wystąpienia tej choroby u tej kobiety. Nie ma jednak powodu nakładania dodatkowej składki na mężczyznę z taką samą historią zachorowań w rodzinie, ponieważ prawdopodobieństwo, że zachoruje on na raka piersi, jest bardzo małe. Badania lekarskie Wymagane badania lekarskie niekoniecznie są takie same dla mężczyzn i kobiet; w ramach kontroli w celu ubezpieczenia nadal można w razie potrzeby stosować różne badania w zależności od płci (mammografia, badanie prostaty itp.) Interpretacja badań lekarskich: wyników Ubezpieczyciele mogą także nadal stosować różne wartości wyników badań według płci, by odzwierciedlić różne możliwości wystąpienia choroby przed badaniem. Na przykład choroba niedokrwienna serca jest chorobą dotykającą przede wszystkim mężczyzn w okresie, w którym zazwyczaj zawiera się umowy ubezpieczenia, zaś ryzyko jej wystąpienia u kobiet przed menopauzą jest bardzo niskie. Badanie w celu wykrycia tej choroby jest zatem o wiele bardziej informatywne u mężczyzn niż u kobiet. Uwzględnienie tego czynnika może zapobiec przeprowadzaniu zbędnych badań. Medyczne wartości referencyjne/prognozy mogą różnić się u mężczyzn i kobiet, zatem przy interpretowaniu wyników badan lekarskich należy wziąć pod uwagę czynnik płci, na przykład: PL 14 PL

15 Różne referencyjne wartości Różne prognozy w przypadku tej samej choroby analiza poziomu hemoglobiny jest powszechnym badaniem przeprowadzanym w celu wykrycia anemii. Standardowy przedział wartości jest różny dla mężczyzn i kobiet, co oznacza, że mężczyzna i kobieta mający takie same wyniki bezwzględne nie są w takiej same sytuacji z medycznego punktu widzenia. Normalne jest zatem, że wyniki ocenia się na podstawie różnych przedziałów dla mężczyzn i kobiet; podwyższony poziom kreatyniny wskazuje na chorobę nerek. Wartości referencyjne są różne dla mężczyzn i kobiet: mężczyźni mają wyższy poziom kreatyniny ze względu na większą masę mięśni szkieletowych; wartość prognostyczna hematurii (obecność krwinek w moczu) jest różna dla mężczyzn i kobiet, gdyż kobiety mogą mieć fałszywy wynik pozytywny wynikający z krwawienia miesięcznego; wykrywanie choroby wieńcowej serca odbywa się zwykle w drodze testów wysiłkowych. Ponieważ prawdopodobieństwo przed badaniem wystąpienia u młodych kobiet choroby wieńcowej serca jest znacznie niższe niż u mężczyzn, wyniki pozytywne należy interpretować z uwzględnieniem czynnika płci, gdyż takie badania przeprowadzone u młodych kobietach dałyby więcej fałszywych wyników pozytywnych niż wyniki wskazujące na faktyczną chorobę; ta sama choroba może wywoływać różne skutki u mężczyzn i kobiet. Dzieje się tak na przykład w przypadku syndromu Alporta, który jest dziedziczną formą zapalenia nerek. Średnia długość życia kobiet cierpiących na tę chorobę nie odbiega zazwyczaj od normy, a jedynym symptomem choroby jest hematuria. U mężczyzn natomiast może ona prowadzić do głuchoty, zaburzeń widzenia i niewydolności nerek przed 50. rokiem życia. Ubezpieczyciele mogą zatem wydawać różne decyzje dotyczące ubezpieczenia w oparciu o standardowe przedziały dla danej płci wskazane przez przedstawicieli zawodów medycznych. Warunki lub czynniki ryzyka mające wpływ na obie płci, lecz związane z różną dotkliwością lub skutkiem można także nadal różnicować w procesie ubezpieczania. Różnice fizjologiczne Między mężczyznami i kobietami występują różnice fizjologiczne (na przykład jeśli chodzi o masę mięśni szkieletowych), które wyjaśniają, dlaczego wartości referencyjne, a w związku z tym progi stosowane do określenia tego, co jest normą a co nią nie jest, nie są jednakowe (zob. poprzednia kategoria). Na przykład mężczyźni i kobiety na ogół inaczej przyswajają alkohol, a zalecenia dotyczące ilości bezpiecznie spożywanego alkoholu, które są zwykle ustalane przez władze publiczne na podstawie opinii lekarzy, różnią się dla obu płci. Dany poziom spożycia, bezpieczny dla jednej płci, może przekraczać granice bezpieczeństwa i stanowić zagrożenie kliniczne dla drugiej płci. Świadczenia Dwie osoby, u których zdiagnozowano tę samą chorobę, niekoniecznie będą leczone w ten sam sposób, gdyż czynnik płci może mieć wpływ na terapię wybraną dla nich jako najkorzystniejszą z medycznego punktu widzenia. Na przykład rozwój niektórych nowotworów (np. raka nerki) może zależeć od hormonów i leczenie hormonalne mające na celu uniemożliwienie rozwoju raka może zależeć od hormonów charakterystycznych dla danej płci. Osoby te będą miały zatem różne roszczenia ubezpieczeniowe o pokrycie kosztów ich leczenia. PL 15 PL

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 13.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 11/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. unijnych zasad dotyczących ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych niezależnie od kryterium płci

Sprawozdanie nt. unijnych zasad dotyczących ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych niezależnie od kryterium płci Bruksela, dnia 2 stycznia 2013 r. Sprawozdanie nr 1/2013 Sprawozdanie nt. unijnych zasad dotyczących ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych niezależnie od kryterium płci Bruksela, 22 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 891. Warszawa, 20 listopada 2012 r. BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Do druku nr 891. Warszawa, 20 listopada 2012 r. BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Do druku nr 891 BAS WAPEiM 2994/12 TRYB PILNY Warszawa, 20 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Kolonia, 18.09.2014 r. Podstawy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-niemieckich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 13.12.2016 r. COM(2016) 815 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Jakub Nawracała, radca prawny

Jakub Nawracała, radca prawny Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ryzyk, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia (na przykładzie klauzuli wpisanej do rejestru niedozwolonych postanowień pod nr 3456)

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych

Wytyczne dotyczące podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych EIOPA-BoS-14/176 PL Wytyczne dotyczące podmodułu ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach zdrowotnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące granic umów

Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA-BoS-14/165 PL Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący wiek emerytalny w 26 państwach członkowskich UE i Chorwacji oraz ew. zapowiedzi zmian w tym zakresie

Obowiązujący wiek emerytalny w 26 państwach członkowskich UE i Chorwacji oraz ew. zapowiedzi zmian w tym zakresie Obowiązujący wiek emerytalny w 26 państwach członkowskich UE i Chorwacji oraz ew. zapowiedzi zmian w tym zakresie (Stan na 10 lutego 2011 r. ) Synteza informacji o wieku emerytalnym i planowanych reformach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.5.2014 r. COM(2014) 277 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2321 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania podstawowego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 26.09.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0391/2005, którą złożyła Penelope Mountzourea-Panagiotou (Grecja), z 8 podpisami, w sprawie domniemanej dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UDOWADNIANIE DYSKRYMINACJI: PRZENIESIENIE CIĘŻARU DOWODU ORAZ DOSTĘP DO DOWODÓW

UDOWADNIANIE DYSKRYMINACJI: PRZENIESIENIE CIĘŻARU DOWODU ORAZ DOSTĘP DO DOWODÓW UDOWADNIANIE DYSKRYMINACJI: PRZENIESIENIE CIĘŻARU DOWODU ORAZ DOSTĘP DO DOWODÓW JANE RUSSELL LIPIEC 2016 r. Niniejsze szkolenie jest finansowane w ramach programu Komisji Europejskiej Prawa, równość i

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.5.2010 KOM(2010) 239 wersja ostateczna 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r. PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0021 ( NLE) 12052/14 JUSTCIV 206 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w llinois

Ubezpieczenia w llinois Ubezpieczenia w llinois Departament Ubezpieczeń stanu Illinois Często zadawane pytania na temat procesu przeglądu stóp w Illinois Październik 2013 Uwaga: Niniejsze opracowanie zostało przygotowane celem

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński.

Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. {loadposition related_items} Czy jest możliwe wyliczenie o ile podwyższy mi emeryturę

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie rozliczenia składki za okres karencji

Zagadnienie rozliczenia składki za okres karencji Zagadnienie rozliczenia składki za okres karencji MAGDALENA SZCZEPAŃSKA Zagadnienie rozliczenia składki za okres karencji Na wstępie należy podkreślić, że umowa ubezpieczenia ma skomplikowany charakter.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 176 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW dotyczące

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2017 r. COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/797/UE upoważniającą Republikę Estońską do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

dotyczące oceny zdolności kredytowej

dotyczące oceny zdolności kredytowej EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Wytyczne EUNB dotyczące oceny zdolności kredytowej 1 Treść Część 1 Zgodność z przepisami i obowiązki sprawozdawcze 3 Część 2 Przedmiot, zakres i definicje 4 Część 3 Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. L 48/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZALECENIA. L 48/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.2.2013 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia skali występowania oszukańczych praktyk

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

Równość płci w prawie unijnym. Kluczowe pojęcia. Dyrektywa w sprawie równego traktowania 2006/54/WE

Równość płci w prawie unijnym. Kluczowe pojęcia. Dyrektywa w sprawie równego traktowania 2006/54/WE Równość płci w prawie unijnym Kluczowe pojęcia Sędzia Jennifer Eady QC Starszy sędzia okręgowy Sąd apelacyjny ds. zatrudnienia Dyrektywa w sprawie równego traktowania 2006/54/WE Preambuła: (2) Równość

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo