WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9 Niniejsze Waruni Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U2001/2011 zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie S.A. a spółą Ban Zachodni WBK S.A. w dniu 21 stycznia 2011 rou. 1 Definicje Ileroć w niniejszych Warunach Ubezpieczenia oraz w innych pisemnych oświadczeniach sładanych w wyonaniu Umowy Ubezpieczenia, zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie S.A. a spółą Ban Zachodni WBK S.A. uŝywa się wymienionych poniŝej terminów, naleŝy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadu i liczbie: 1) Call Center Towarzystwa telefoniczne Centrum Obsługi Klienta BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.; 2) Certyfiat doument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 3) Delaracja oświadczenie sładane przez Ubezpieczonego, mocą tórego wyraŝa on wolę przystąpienia do Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. Polisa Inwestycyjna PI 9 i potwierdza zapoznanie się z Warunami Ubezpieczenia; 4) Dzień Obserwacji 1 dzień 21 marca 2012 rou; 5) Dzień Obserwacji 2 dzień 18 marca 2013 rou; 6) Dzień Referencyjny dzień 21 marca 2011 rou, tj. dzień, w tórym wyznaczona wartość acji spółe wchodzących w sład Koszya stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu w Dniu Obserwacji; 7) Dzień Roboczy aŝdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy; 8) Dzień Zaończenia Subsrypcji ostatni dzień oresu, w tórym istnieje moŝliwość przystąpienia do niniejszego ubezpieczenia; 9) Giełda giełda papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wsazana w odniesieniu do danej spółi z Koszya w tabeli w pt 10; 10) Koszy oszy złoŝony z acji dziesięciu spółe opisanych w poniŝszej tabeli, przy czym olumny w tabeli od lewej strony do prawej oznaczają: numer porządowy, nazwa spółi, nazwa spółi w systemie informacyjnym Bloomberg (według stanu na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia), Giełda, na tórej notowana jest spóła: K Spóła BBG Code Giełda 1 Ban Polsa Kasa Opiei S.A. PEO PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 2 KGHM Polsa Miedź S.A. KGH PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 3 Teleomuniacja Polsa S.A. TPS PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 4 Polsi Koncern Naftowy ORLEN S.A. 5 Powszechny Załad Ubezpieczeń S.A. PKN PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w PZU PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 6 Polsa Grupa Energetyczna S.A. PGE PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 7 Siemens AG SIE GY <Equity> XETRA 8 Telefonica SA TEF SM <Equity> Bolsa de Madrid 9 Total SA FP FP <Equity> Euronext Paris 10 Sanofi-Aventis SA SAN FP <Equity> Euronext Paris 1

2 11) Polisa Inwestycyjna PI 9, PI 9 lub Polisa Giganci Europy srócona nazwa niniejszego ubezpieczenia, wyorzystywana teŝ w doumentach związanych z ubezpieczeniem; 12) Świadczenie wota, tórą Towarzystwo zobowiązane będzie wypłacić w przypadu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 13) Towarzystwo BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spóła Acyjna z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 5, Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , wysoość apitału załadowego i wpłaconego: zł (dane według stanu na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia); 14) Ubezpieczający Ban Zachodni WBK Spóła Acyjna z siedzibą we Wrocławiu, Ryne 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , REGON , NIP , wysoość apitału załadowego i wpłaconego: zł (dane według stanu na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia); 15) Ubezpieczony osoba fizyczna, tóra złoŝyła Delarację, objęta ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Warunami Ubezpieczenia; 16) Umowa Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, na podstawie tórej Ubezpieczający prowadzi rachune oszczędnościowej loaty subsrypcyjnej na warunach w niej oreślonych; 17) Umowa Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym, tórej integralną część stanowią niniejsze Waruni Ubezpieczenia; 18) UposaŜony osoba uprawniona do otrzymania, na zasadach opisanych w Warunach Ubezpieczenia, Świadczenia przewidzianego na wypade śmierci Ubezpieczonego; 19) Wartość wyupu wota wypłacana Ubezpieczonemu w przypadu rezygnacji z ubezpieczenia w oresie ubezpieczenia; 20) Waruni Ubezpieczenia niniejsze Waruni Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9; 21) Wpłata na poczet sładi wota wpłacona jednorazowo Ubezpieczającemu przez Ubezpieczonego na poczet sfinansowania sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego; 22) Wsaźni Partycypacji wsaźni procentowy, będący jednym z elementów wzoru na obliczenie wsaźnia ubezpieczeniowego Umowy Ubezpieczenia, wynoszący 100 %; 23) Wsaźni Techniczny wartość procentowa obliczana przez Towarzystwo w oparciu o rynową wycenę loat doonanych przez Towarzystwo w celu realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty Świadczeń i Wartości wyupu; głównymi czynniami, tóre mają wpływ na wycenę tych atywów są: zmiany wartości acji spółe wchodzących w sład Koszya, poziom rynowych stóp procentowych, czas, jai upłynął od Dnia Referencyjnego oraz ogólny poziom zmienności na rynach finansowych. Wysoość Wsaźnia Technicznego obliczana jest przynajmniej raz w tygodniu. Ostatnio obliczona wysoość Wsaźnia Technicznego ma zastosowanie do ustalenia Wartości wyupu wypłacanej w związu z rezygnacjami złoŝonymi w oresie od dnia następującego po dniu obliczenia tej wysoości Wsaźnia Technicznego do dnia (włącznie) doonania olejnego obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadu rezygnacji złoŝonych w dniu 21 marca 2011 rou zastosowanie będzie miała wysoość Wsaźnia Technicznego obliczona po raz pierwszy. Informację o wartości Wsaźnia Technicznego moŝna uzysać na stronie internetowej Towarzystwa; 24) Zdarzenie ubezpieczeniowe doŝycie przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1 albo śmierć Ubezpieczonego w tracie trwania oresu ubezpieczenia. 2 Zawarcie oraz czas trwania Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia zawarta jest na czas oznaczony do dnia 21 marca 2013 rou. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 3 oraz artyułu Kodesu Cywilnego, strony mogą wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w aŝdym czasie, z zachowaniem 6-miesięcznego oresu wypowiedzenia na oniec miesiąca alendarzowego. 3. Pomimo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych Umowa Ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu oresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 4. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, w tym na sute upływu czasu jej trwania, nie zwalnia stron od wypełnienia wzajemnych obowiązów wyniających z Umowy Ubezpieczenia dotyczących oresu trwania Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności w zaresie raportowania, przyjmowania przez Ubezpieczającego oświadczeń woli ierowanych do Towarzystwa i przeazywania ich Towarzystwu oraz wypłaty przez Towarzystwo świadczeń z tytułu Zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 2

3 3 Przedmiot i zares ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzystwa do wypłaty oreślonych w Warunach Ubezpieczenia Świadczeń w razie zajścia jednego z poniŝszych zdarzeń: 1) doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1; 2) śmierci Ubezpieczonego w tracie trwania oresu ubezpieczenia. 4 Przystępowanie do ubezpieczenia 1. Ubezpieczeniem zostają objęte osoby fizyczne, spełniające waruni wsazane w ust. 3, tóre złoŝą Ubezpieczającemu Delarację, z zastrzeŝeniem 12 ust. 5. ZłoŜenie Delaracji moŝe nastąpić wyłącznie w oresie od dnia 24 stycznia 2011 rou do Dnia Zaończenia Subsrypcji. 2. Dniem Zaończenia Subsrypcji jest dzień 4 marca 2011 rou. Towarzystwo jest uprawnione do wcześniejszego zaończenia oresu, w tórym moŝliwe jest przystępowanie do niniejszego ubezpieczenia. Towarzystwo, w przypadu podjęcia decyzji o wcześniejszym zaończeniu oresu, w tórym moŝliwe jest przystępowanie do niniejszego ubezpieczenia, ogłosi o tym na stronach internetowych Towarzystwa najpóźniej w dniu następującym po dniu jej podjęcia. W taim przypadu Dniem Zaończenia Subsrypcji jest dzień wsazany w powyŝszym ogłoszeniu. 3. Waruniem objęcia ubezpieczeniem jest: 1) uończenie, najpóźniej w dniu złoŝenia Delaracji, 18 (osiemnastego) rou Ŝycia; 2) zawarcie z Ubezpieczającym Umowy Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej; 3) wpłata zadelarowanej w Umowie Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej woty na rachune loaty; 4) złoŝenie przez Ubezpieczonego prawidłowo wypełnionej Delaracji; 5) opłacenie przez Ubezpieczającego sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 4. Towarzystwo zobowiązane jest potwierdzić objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową poprzez wydanie Certyfiatu. 5. Osoba fizyczna, spełniająca waruni wsazane powyŝej, w oresie wsazanym w ust. 1 ma prawo złoŝenia więcej niŝ jednej Delaracji w celu objęcia olejnym ubezpieczeniem. Objęcie olejnym ubezpieczeniem następuje na zasadach przewidzianych w Warunach Ubezpieczenia, a wszystie postanowienia Warunów Ubezpieczenia stosuje się odrębnie dla aŝdego z przedmiotowych ubezpieczeń. 5 Ores ubezpieczenia 1. W stosunu do aŝdego Ubezpieczonego ores ubezpieczenia i ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu 21 marca 2011 rou, nie wcześniej jedna niŝ od dnia zapłaty przez Ubezpieczającego sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Ores ubezpieczenia ończy się w dniu 21 marca 2013 rou. 2. W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ores ubezpieczenia i ochrony ubezpieczeniowej ończy się w przypadu zajścia pierwszego z następujących zdarzeń: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) upływu ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w ust. 1; 3) rezygnacji z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego na zasadach oreślonych w ust Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w aŝdym czasie do zaończenia oresu ochrony ubezpieczeniowej, sładając Ubezpieczającemu dyspozycję rezygnacji z ubezpieczenia. Rezygnacja jest suteczna począwszy od dnia następującego po dniu, w tórym Ubezpieczający otrzymał dyspozycję rezygnacji (data rezygnacji). W przypadu złoŝenia rezygnacji, Ubezpieczonemu lub innemu uprawnionemu nie będzie przysługiwało Świadczenie z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6 Słada z tytułu ubezpieczenia i Świadczenia 1. Sładę z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego opłaca Ubezpieczający w sposób ustalony w Umowie Ubezpieczenia, jednorazowo z góry za cały ores ubezpieczenia wsazany w Delaracji. Słada z tytułu ubezpieczenia 3

4 danego Ubezpieczonego obliczana jest przez Ubezpieczającego jao suma Wpłaty na poczet sładi wsazanej w Delaracji oraz odsete obliczonych przez Ubezpieczającego w sposób i za ores wsazany w Umowie Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej. 2. Wysoość Wpłaty na poczet sładi ustalana jest indywidualnie dla aŝdego Ubezpieczonego, przy czym nie moŝe być niŝsza niŝ 3000 (trzy tysiące) złotych. 3. Słada opłacona przez Ubezpieczającego z tytułu ubezpieczenia osoby fizycznej, tóra nie spełnia warunów objęcia ubezpieczeniem oreślonych w 4 ust. 3, bądź w stosunu do tórej z jaiegoolwie powodu ores ochrony ubezpieczeniowej nie uległ rozpoczęciu, podlega zwrotowi przez Towarzystwo na onto Ubezpieczającego w wocie nominalnej w terminie 9 (dziewięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo od Ubezpieczającego stosownej informacji w tym zaresie. 4. W razie śmierci Ubezpieczonego w tracie trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wypłaci Świadczenie równe sumie ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, wynoszącej 101% sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 5. W razie doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1, Towarzystwo wypłaci Świadczenie równe sumie ubezpieczenia z tytułu doŝycia, obliczanej jao suma sładi z tytułu ubezpieczenia tego Ubezpieczonego oraz woty stanowiącej iloczyn tej sładi i Wsaźnia ubezpieczeniowego, nie mniejsze niŝ słada z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Sposób wyliczenia Wsaźnia ubezpieczeniowego prezentuje poniŝszy wzór: Wsaźni ubezpieczeniowy = PF Max[ 0%; Kupon1 + Kupon2] gdzie: PF Wsaźni partycypacji wynoszący 100% Kupon1= Max (0; p[1]), gdzie: p [1] = = t 1 Min 8,1%; = 1 Sharet= 0 Share 100% Sharet = 1 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Obserwacji 1 Sharet = 0 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Referencyjnym Kupon2 = Max (0;p[2]), gdzie: p [2] = = t 2 Min 8,1%; = 1 Sharet= 0 Share 100% Sharet = 2 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Obserwacji 2 Sharet = 0 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Referencyjnym 4

5 7 Wartość wyupu 1. W przypadu rezygnacji z ubezpieczenia w oresie ubezpieczenia na zasadach oreślonych w 5 ust. 3, Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty Ubezpieczonemu Wartości wyupu, tórej wysoość obliczana jest według poniŝszego wzoru: Wartość wyupu = 97% Słada Wsaźni Techniczny gdzie: Wsaźni Techniczny zdefiniowany w 1 pt 23 Słada słada z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego 2. Towarzystwo wypłaca Wartość wyupu nie później niŝ w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty rezygnacji, o tórej mowa w 5 ust. 3. Wypłata Wartości wyupu stanowi wyorzystanie przysługującej Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. 8 Ustalenie wysoości oraz wypłata Świadczenia lub Wartości wyupu 1. Wypłata Świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu ooliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysoości Świadczenia. Osoba dochodząca roszczenia o wypłatę Świadczenia powinna udowodnić zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz uprawnienia do otrzymania Świadczenia. 2. Zawiadomienie o Zdarzeniu ubezpieczeniowym polegającym na śmierci Ubezpieczonego moŝe być doonane telefonicznie za pośrednictwem Call Center Towarzystwa. 3. W celu wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego UposaŜony lub osoba uprawniona zobowiązana jest złoŝyć Towarzystwu następujące doumenty: 1) wypełniony i podpisany wniose o wypłatę świadczenia na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo; 2) odpis srócony atu zgonu Ubezpieczonego; 3) zaświadczenie oreślające przyczynę śmierci Ubezpieczonego lub artę zgonu Ubezpieczonego, wystawione przez learza lub organy władzy do tego umocowane; 4) doument potwierdzający toŝsamość osoby uprawnionej; 5) oryginał lub opię Delaracji; 6) inne doumenty potwierdzające zasadność roszczenia. 4. W celu wypłaty Świadczenia z tytułu doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1 lub wypłaty Wartości wyupu Ubezpieczony zobowiązany jest złoŝyć Ubezpieczającemu dyspozycję wypłaty Świadczenia na formularzu udostępnionym przez Ubezpieczającego oraz przedłoŝyć doument potwierdzający jego toŝsamość. 5. Świadczenie z tytułu doŝycia wypłacane jest Ubezpieczonemu. 6. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane jest UposaŜonym. Ubezpieczony ma prawo samodzielnie wsazać, zmienić lub odwołać UposaŜonych, z zastrzeŝeniem zdań następnych. W przypadu, gdy prawa z ubezpieczenia stanowić będą zabezpieczenie zobowiązań (Ubezpieczonego lub wsazanych przez Ubezpieczonego osób trzecich) wobec Ubezpieczającego, wówczas uprawnienie wsazania, zmiany lub odwołania UposaŜonego przysługiwać będzie, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, Ubezpieczającemu w taiej części Świadczenia, tóra odpowiada sumie zabezpieczonych zobowiązań. W przypadu wsazania przez Ubezpieczonego przed lub po ustanowieniu zabezpieczenia innych UposaŜonych, ich udziały w Świadczeniu ograniczać się będą do pozostałej części w procencie wsazanym przez Ubezpieczonego. Od chwili wyraŝenia przez Ubezpieczonego zgody na wsazanie, zmianę lub odwołanie UposaŜonego przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony nie będzie uprawniony do jej odwołania bez pisemnej zgody Ubezpieczającego. Ubezpieczony nie jest uprawniony do odwołania lub zmiany UposaŜonego wsazanego przez Ubezpieczającego na powyŝszych zasadach bez pisemnej zgody Ubezpieczającego. Z chwilą odwołania Ubezpieczającego jao UposaŜonego udziały innych UposaŜonych odnosić się będą do całego Świadczenia. 5

6 Z zastrzeŝeniem zdań powyŝszych, jeŝeli wsazanych zostało ilu UposaŜonych i nie został oreślony ich udział w Świadczeniu, uwaŝa się, Ŝe udziały te są równe. JeŜeli suma udziałów w Świadczeniu poszczególnych UposaŜonych nie jest równa 100%, uwaŝa się, Ŝe udziały tych UposaŜonych są proporcjonalne do udziałów wsazanych w stosownym oświadczeniu. Jeśli UposaŜony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci, udział tego UposaŜonego przypada pozostałym UposaŜonym w częściach proporcjonalnych do ich udziałów w Świadczeniu. 7. JeŜeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Ŝadnego z UposaŜonych, Świadczenie przypada osobom, tóre tworzą rąg ustawowych spadobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w onretnym przypadu zachodzą przesłani do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w olejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego. PowyŜsze stosuje się równieŝ do pozostałej części Świadczenia, gdy jedynym UposaŜonym jest Ubezpieczający, tóry nie jest uprawniony do całego Świadczenia. 8. Świadczenie lub Wartość wyupu wypłacane są w złotych polsich, przelewem na rachune banowy wsazany przez osobę uprawnioną. PowyŜsze stosuje się równieŝ do pozostałej części Świadczenia, gdy jedynym UposaŜonym jest Ubezpieczający, tóry nie jest uprawniony do całego Świadczenia. 9. Towarzystwo wypłaca Świadczenie nie później niŝ w terminie: 1) 14 (czternastu) Dni Roboczych - w przypadu wypłaty Świadczenia z tytułu doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1; 2) 14 (czternastu) Dni Roboczych - w przypadu wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w tracie trwania oresu ubezpieczenia; obliczanych od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie ooliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysoości Świadczenia nie było w tym terminie moŝliwe, Towarzystwo wypłaca Świadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w tórym przy zachowaniu naleŝytej staranności ich wyjaśnienie było moŝliwe. W taim przypadu Towarzystwo zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemoŝności zaspoojenia jej roszczenia w całości lub części, a taŝe wypłaca bezsporną część Świadczenia. 10. JeŜeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoości niŝ oreślona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wsazując na ooliczności i podstawę prawną uzasadniającą całowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia. 9 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwo wypłaci Świadczenie ograniczone wyłącznie do wartości sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego w razie samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia oresu ubezpieczenia, a taŝe jeŝeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi jao bezpośredni lub pośredni rezultat: 1) działań wojennych, zbrojnych lub zamiesze; 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w innych niŝ wsazane powyŝej atach przemocy, chyba Ŝe udział Ubezpieczonego w tych atach wyniał z wyonywania czynności słuŝbowych, stanu wyŝszej onieczności lub obrony oniecznej. 10 Opodatowanie świadczeń 1. Świadczenia naleŝne z tytułu umów ubezpieczenia są opodatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Atualny stan prawny zasad opodatowania świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia na dzień jej wejścia w Ŝycie regulują: 1) ustawa z 26 lipca 1991 rou - o podatu dochodowym od osób fizycznych (test jednolity Dz. U. z 2010 rou, Nr 51, poz. 307 ze zm.), 2) ustawa z 15 lutego 1992 rou - o podatu dochodowym od osób prawnych (test jednolity Dz. U. z 2000 rou, Nr 54, poz. 654 ze zm.). 2. Umowa Ubezpieczenia jest umową ubezpieczenia na Ŝycie, naleŝącą do Grupy 1 Działu I załącznia do ustawy z dnia 22 maja 2003 rou - o działalności ubezpieczeniowej (test jednolity Dz. U. z 2010 rou, Nr 11, poz. 66 ze zm.), zatem zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa i pratyą rynową, świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Umowy Ubezpieczenia, według stanu prawnego na dzień jej wejścia w Ŝycie, nie podlegają opodatowaniu podatiem dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o powyŝsze, Towarzystwo przygotowało Waruni Ubezpieczenia oraz treść materiałów promocyjnych. 6

7 3. JednaŜe w przypadu zmiany przepisów podatowych albo podjęcia przez organ sarbowy lub inny uprawniony organ administracji państwowej lub sąd decyzji wiąŝącej dla Towarzystwa lub Ubezpieczonego, lub UposaŜonego, lub innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, sutującej opodatowaniem świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia, naleŝny podate dochodowy obciąŝa Ubezpieczonego, UposaŜonego, bądź inną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia. 11 Sargi i zaŝalenia 1. Sargi i zaŝalenia rozpatruje Zarząd Towarzystwa lub osoby upowaŝnione przez Towarzystwo. 2. Sargi i zaŝalenia mogą być sładane w siedzibie Towarzystwa, przesyłane w formie pisemnej bądź eletronicznej lub przeazywane Towarzystwu w innej formie umoŝliwiającej oreślenie toŝsamości osoby zgłaszającej sargę lub zaŝalenie oraz przedmiot tej sargi lub zaŝalenia. 3. Sargi i zaŝalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jedna niŝ w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli rozpatrzenie sargi lub zaŝalenia oaŝe się niemoŝliwe w terminie, o tórym mowa powyŝej, Towarzystwo rozpatrzy sargę lub zaŝalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w tórym przy zachowaniu naleŝnej staranności rozpatrzenie taie było moŝliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia sargi lub zaŝalenia zawiadamia się osobę, tóra zgłosiła sargę lub zaŝalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 5. Sargi mogą być równieŝ sładane do Rzecznia Ubezpieczonych. Sposób i tryb rozpatrywania tych sarg regulują właściwe przepisy. 12 Postanowienia ońcowe 1. W przypadu, gdy w Dniu Referencyjnym, Dniu Obserwacji lub w dniu obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego nie zostanie wyznaczona wartość rynowa acji jednej ze spółe wchodzących w sład Koszya na odpowiedniej Giełdzie, do obliczeń zostanie zastosowana wartość rynowa acji spółe wchodzących w sład Koszya z następnego dnia, na tóry ta wartość acji wszystich spółe wchodzących w sład Koszya zostanie wyznaczona, z zastrzeŝeniem postanowień ust W przypadu, gdy w tracie trwania oresu ubezpieczenia jedna ze spółe z Koszya zostanie wycofana z obrotu na odpowiedniej Giełdzie albo przez co najmniej ila dni nie będzie wyznaczana jej wartość rynowa na tej Giełdzie; albo spóła ta zostanie połączona z inną spółą lub podzielona; albo spóła ta będzie podlegała nacjonalizacji, rozwiązaniu albo w związu ze zmianą apitału załadowego spółi apitał ten będzie ulegał rozwodnieniu i zmniejszeniu ulegnie wartość acji posiadanych przez mniejszościowych acjonariuszy; albo wartość acji spółi spadnie o co najmniej 95% w stosunu do wartości z Dnia Referencyjnego, Towarzystwo moŝe zastosować wycenę acji spółi według notowań z innej giełdy albo zastąpić w Koszyu tą spółę inną spółą działającą w podobnym setorze gospodari. W przypadu brau moŝliwości wsazania innej spółi, tóra w ocenie Towarzystwa mogłaby we właściwy sposób zastąpić dotychczasową spółę w Koszyu, Towarzystwo uprawnione jest do zmiany dat oreślających Dzień Referencyjny, Dzień Obserwacji lub dzień obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego lub teŝ do wyliczenia wysoości świadczenia na podstawie oszacowania na zasadach rynowych wartości loat doonanych przez Towarzystwo w celu realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty tego świadczenia. 3. W przypadu wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń niezaleŝnych od Towarzystwa, w szczególności taich ja działanie siły wyŝszej; sytuacji uniemoŝliwiających normalne funcjonowanie giełd (w szczególności jednej z Giełd); zmiany w systemie prawnym mające istotne znaczenie dla zasad obliczenia świadczenia; podział, połączenie lub zmiana rodzaju acji spółi wchodzącej w sład Koszya sutująca zmianą jej wartości niezaleŝnie od zmiany wartości tej spółi; orety opubliowanej juŝ przez odpowiednią Giełdę wartości acji spółi wchodzącej w sład Koszya, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zastąpienia w Koszyu spółi, tórej to zdarzenie dotyczy inną spółą działającą w podobnym setorze gospodari; zastosowania wyceny acji spółe wchodzących w sład Koszya według notowań z innych giełd lub do zmiany dat oreślających Dzień Referencyjny, Dzień Obserwacji lub dzień obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego; lub teŝ do wyliczenia wysoości świadczenia na podstawie oszacowania na zasadach rynowych wartości loat doonanych przez Towarzystwo w celu realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty tego świadczenia. 7

8 4. Z uprawnień o tórych mowa w ustępach 1-3, Towarzystwo nie będzie orzystało godząc w dobre obyczaje ani w inny sposób, tóry postanowienia uprawniające Towarzystwo do doonywania zmian czyniłoby niedozwolonymi. O sorzystaniu z uprawnień, o tórych mowa w ust. 1-3 Towarzystwo poinformuje na stronach internetowych Towarzystwa. Postanowienia ustępów 1-3 nie dotyczą ustalania wysoości i zasad wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odwołania subsrypcji oraz prawo do odmowy, w oresie do dnia poprzedzającego dzień, w tórym rozpocząć się miał ores ubezpieczenia, objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową w przypadu, gdyby zagroŝona była moŝliwość realizacji świadczeń wyniających z Umowy Ubezpieczenia. Odwołanie subsrypcji lub odmowa objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową moŝe nastąpić w szczególności w przypadu, gdy suma słade ubezpieczeniowych w ramach niniejszego ubezpieczenia będzie niŝsza niŝ 10 milionów złotych. W taim przypadu Towarzystwo zwróci zapłaconą sładę Ubezpieczającemu zgodnie z 6 ust. 3 a Ubezpieczający, w terminie 14 dni od dnia, w tórym subsrypcja została odwołana lub w terminie 30 dni od Dnia Zaończenia Subsrypcji w przypadu odmowy objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową, zwróci zapłaconą przez Klienta wotę tytułem sfinansowania sładi. 6. Wszelie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia sładane w związu z zawarciem i wyonaniem Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeŝeniem 8 ust. 2 oraz 11 ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. Wszelie oświadczenia woli Ubezpieczony, słada Towarzystwu za pośrednictwem Ubezpieczającego, chyba Ŝe Umowa Ubezpieczenia, w tym Waruni Ubezpieczenia lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 7. Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa, za pośrednictwem Ubezpieczającego, o zmianach danych osobowych dotyczących Ubezpieczonego i UposaŜonych, o tórych mowa w Delaracji, a w szczególności imion, nazwis i adresów. Suti zaniedbania powyŝszego obowiązu obciąŝają Ubezpieczonego. 8. Wszelie doumenty, tórych przeazanie Towarzystwu zgodnie z Warunami Ubezpieczenia lub Umową Ubezpieczenia jest niezbędne, powinny być sporządzone w języu polsim lub przetłumaczone na języ polsi przez tłumacza przysięgłego. 9. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polsiej. 10. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunu ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, UposaŜonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 8

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Polisa Inwestycyjna Euro Indeks 2. Definicje

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. Polisa Inwestycyjna Euro Indeks 2. Definicje WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia zawartej pomiędzy spółką Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie S.A. a spółką Bank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa. Definicje

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa. Definicje WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów PKO Bank Polski S.A. - Polisa Strukturyzowana Ropa Naftowa 1 Definicje Ilekroć w Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Światowe Surowce GWA/K/5/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje GWA/K/2/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE. Klientów Deutsche Banku PBC S.A. db Allocator. Definicje

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE. Klientów Deutsche Banku PBC S.A. db Allocator. Definicje WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Załącznik nr 1 do 1 Definicje Ilekroć w Warunkach Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Klientów Deutsche Banku PBC S.A. db Allocator oraz w innych pisemnych oświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Globalne Inwestycje III GWA/K/6/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowe Horyzonty GWA/K/8/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - Aviva Gwarancja Akcje Europejskie GWA/K/9/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Polskie Akcje plus GWA/K/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen Banku.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie kredytobiorców kredytów hipotecznych, kredytów budowlanych kredytów konsolidacyjnych, kredytów hipotecznych z dopłatami do oprocentowania, kredytów budowlanych z dopłatami

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie EuroProfit+ II, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Ubezpieczenie Inwestycyjne CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCYJNEGO CU GWARANCJA MISTRZOWIE INWESTOWANIA GWA/K/7/2008 Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie DOLAR KLIK (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Mega Światowa Lokata Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Mega Światowa Lokata (kod: 2009_BINMSL00_v02) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie KREDYTOBIORCÓW/POśYCZKOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT - SANTANDER CONSUMER BANK 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia na Ŝycie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.05) Optimum Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA POTĘGA EURAZJI (kod: 2009_DBPA _v.01)

Strona 1 z 5. WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA POTĘGA EURAZJI (kod: 2009_DBPA _v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA POTĘGA EURAZJI (kod: 2009_DBPA _v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie db Gwarancja Potęga Eurazji regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Energia Odnawialna

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Energia Odnawialna OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Energia Odnawialna Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Klientów DATA CONNECT DIRECT Sp. z o.o. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE OGÓLNE...2 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ...3 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Kwartet Gwiazd II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. OWU/InPlus/1/2014

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. OWU/InPlus/1/2014 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK OWU/InPlus/1/2014 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD INDEKS PLUS Strona 1 z 6

Umowa grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD INDEKS PLUS Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA NORD INDEKS PLUS (kod: 2010_BIXDNBNP_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie NORD INDEKS PLUS regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA. Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2013_RBST_v.03) SZWAJCARSKA PRECYZJA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GPI/2017/1 DLA UCZESTNIKÓW WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTOWANIA O NAZWIE AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY

WARUNKI OGÓLNE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GPI/2017/1 DLA UCZESTNIKÓW WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTOWANIA O NAZWIE AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY WARUNKI OGÓLNE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GPI/2017/1 DLA UCZESTNIKÓW WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTOWANIA O NAZWIE AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY Informacja o postanowieniach zawartych we wzorcach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie TOP 10 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie TOP 10 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie TOP 10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie TOP 10 (OWU) stosuje się w umowach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 1. Okres Subskrypcji

Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 1. Okres Subskrypcji (kod: 2014_EKOP_01_v.01) Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na Ŝycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA CZARNE ZŁOTO

WARUNKI UBEZPIECZENIA CZARNE ZŁOTO WARUNKI UBEZPIECZENIA CZARNE ZŁOTO (kod: 2010_EUCZ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie Klientów Ubezpieczającego Czarne Złoto regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA-

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na śycie - RODZINA (OWDU) mają

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. OWU/InPlus/1/2009

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. OWU/InPlus/1/2009 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK OWU/InPlus/1/2009 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01)

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie ŚWIATOWE TRIO POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie ŚWIATOWE TRIO POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie ŚWIATOWE TRIO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie ŚWIATOWE TRIO (OWU) stosuje

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie TOP 20 POSTAOWIEIA OGÓLE 1 1. iniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na Ŝycie i doŝycie TOP 20 (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA KAPITAŁ BEZPIECZEŃSTWA V (kod: 2009_GBKBV_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów GETIN Banku SA Kapitał Bezpieczeństwa V regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Amerykańskie Giganty 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Amerykańskie Giganty 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Amerykańskie Giganty 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA FABRYKA ZYSKÓW (kod: 2010_GBFZ_v.03) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo