WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9 Niniejsze Waruni Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U2001/2011 zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie S.A. a spółą Ban Zachodni WBK S.A. w dniu 21 stycznia 2011 rou. 1 Definicje Ileroć w niniejszych Warunach Ubezpieczenia oraz w innych pisemnych oświadczeniach sładanych w wyonaniu Umowy Ubezpieczenia, zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na śycie S.A. a spółą Ban Zachodni WBK S.A. uŝywa się wymienionych poniŝej terminów, naleŝy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadu i liczbie: 1) Call Center Towarzystwa telefoniczne Centrum Obsługi Klienta BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.; 2) Certyfiat doument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 3) Delaracja oświadczenie sładane przez Ubezpieczonego, mocą tórego wyraŝa on wolę przystąpienia do Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. Polisa Inwestycyjna PI 9 i potwierdza zapoznanie się z Warunami Ubezpieczenia; 4) Dzień Obserwacji 1 dzień 21 marca 2012 rou; 5) Dzień Obserwacji 2 dzień 18 marca 2013 rou; 6) Dzień Referencyjny dzień 21 marca 2011 rou, tj. dzień, w tórym wyznaczona wartość acji spółe wchodzących w sład Koszya stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu w Dniu Obserwacji; 7) Dzień Roboczy aŝdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy; 8) Dzień Zaończenia Subsrypcji ostatni dzień oresu, w tórym istnieje moŝliwość przystąpienia do niniejszego ubezpieczenia; 9) Giełda giełda papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wsazana w odniesieniu do danej spółi z Koszya w tabeli w pt 10; 10) Koszy oszy złoŝony z acji dziesięciu spółe opisanych w poniŝszej tabeli, przy czym olumny w tabeli od lewej strony do prawej oznaczają: numer porządowy, nazwa spółi, nazwa spółi w systemie informacyjnym Bloomberg (według stanu na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia), Giełda, na tórej notowana jest spóła: K Spóła BBG Code Giełda 1 Ban Polsa Kasa Opiei S.A. PEO PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 2 KGHM Polsa Miedź S.A. KGH PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 3 Teleomuniacja Polsa S.A. TPS PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 4 Polsi Koncern Naftowy ORLEN S.A. 5 Powszechny Załad Ubezpieczeń S.A. PKN PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w PZU PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 6 Polsa Grupa Energetyczna S.A. PGE PW <Equity> Giełda Papierów Wartościowych w 7 Siemens AG SIE GY <Equity> XETRA 8 Telefonica SA TEF SM <Equity> Bolsa de Madrid 9 Total SA FP FP <Equity> Euronext Paris 10 Sanofi-Aventis SA SAN FP <Equity> Euronext Paris 1

2 11) Polisa Inwestycyjna PI 9, PI 9 lub Polisa Giganci Europy srócona nazwa niniejszego ubezpieczenia, wyorzystywana teŝ w doumentach związanych z ubezpieczeniem; 12) Świadczenie wota, tórą Towarzystwo zobowiązane będzie wypłacić w przypadu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 13) Towarzystwo BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spóła Acyjna z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 5, Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , wysoość apitału załadowego i wpłaconego: zł (dane według stanu na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia); 14) Ubezpieczający Ban Zachodni WBK Spóła Acyjna z siedzibą we Wrocławiu, Ryne 9/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , REGON , NIP , wysoość apitału załadowego i wpłaconego: zł (dane według stanu na dzień zawarcia Umowy Ubezpieczenia); 15) Ubezpieczony osoba fizyczna, tóra złoŝyła Delarację, objęta ochroną ubezpieczeniową zgodnie z Warunami Ubezpieczenia; 16) Umowa Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej umowa zawarta pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczającym, na podstawie tórej Ubezpieczający prowadzi rachune oszczędnościowej loaty subsrypcyjnej na warunach w niej oreślonych; 17) Umowa Ubezpieczenia Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym, tórej integralną część stanowią niniejsze Waruni Ubezpieczenia; 18) UposaŜony osoba uprawniona do otrzymania, na zasadach opisanych w Warunach Ubezpieczenia, Świadczenia przewidzianego na wypade śmierci Ubezpieczonego; 19) Wartość wyupu wota wypłacana Ubezpieczonemu w przypadu rezygnacji z ubezpieczenia w oresie ubezpieczenia; 20) Waruni Ubezpieczenia niniejsze Waruni Ubezpieczenia na śycie i DoŜycie Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9; 21) Wpłata na poczet sładi wota wpłacona jednorazowo Ubezpieczającemu przez Ubezpieczonego na poczet sfinansowania sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego; 22) Wsaźni Partycypacji wsaźni procentowy, będący jednym z elementów wzoru na obliczenie wsaźnia ubezpieczeniowego Umowy Ubezpieczenia, wynoszący 100 %; 23) Wsaźni Techniczny wartość procentowa obliczana przez Towarzystwo w oparciu o rynową wycenę loat doonanych przez Towarzystwo w celu realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty Świadczeń i Wartości wyupu; głównymi czynniami, tóre mają wpływ na wycenę tych atywów są: zmiany wartości acji spółe wchodzących w sład Koszya, poziom rynowych stóp procentowych, czas, jai upłynął od Dnia Referencyjnego oraz ogólny poziom zmienności na rynach finansowych. Wysoość Wsaźnia Technicznego obliczana jest przynajmniej raz w tygodniu. Ostatnio obliczona wysoość Wsaźnia Technicznego ma zastosowanie do ustalenia Wartości wyupu wypłacanej w związu z rezygnacjami złoŝonymi w oresie od dnia następującego po dniu obliczenia tej wysoości Wsaźnia Technicznego do dnia (włącznie) doonania olejnego obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadu rezygnacji złoŝonych w dniu 21 marca 2011 rou zastosowanie będzie miała wysoość Wsaźnia Technicznego obliczona po raz pierwszy. Informację o wartości Wsaźnia Technicznego moŝna uzysać na stronie internetowej Towarzystwa; 24) Zdarzenie ubezpieczeniowe doŝycie przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1 albo śmierć Ubezpieczonego w tracie trwania oresu ubezpieczenia. 2 Zawarcie oraz czas trwania Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa Ubezpieczenia zawarta jest na czas oznaczony do dnia 21 marca 2013 rou. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 3 oraz artyułu Kodesu Cywilnego, strony mogą wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia w aŝdym czasie, z zachowaniem 6-miesięcznego oresu wypowiedzenia na oniec miesiąca alendarzowego. 3. Pomimo wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia, w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych Umowa Ubezpieczenia rozwiązuje się w ostatnim dniu oresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 4. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia, w tym na sute upływu czasu jej trwania, nie zwalnia stron od wypełnienia wzajemnych obowiązów wyniających z Umowy Ubezpieczenia dotyczących oresu trwania Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności w zaresie raportowania, przyjmowania przez Ubezpieczającego oświadczeń woli ierowanych do Towarzystwa i przeazywania ich Towarzystwu oraz wypłaty przez Towarzystwo świadczeń z tytułu Zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych w czasie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 2

3 3 Przedmiot i zares ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest Ŝycie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiązaniu Towarzystwa do wypłaty oreślonych w Warunach Ubezpieczenia Świadczeń w razie zajścia jednego z poniŝszych zdarzeń: 1) doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1; 2) śmierci Ubezpieczonego w tracie trwania oresu ubezpieczenia. 4 Przystępowanie do ubezpieczenia 1. Ubezpieczeniem zostają objęte osoby fizyczne, spełniające waruni wsazane w ust. 3, tóre złoŝą Ubezpieczającemu Delarację, z zastrzeŝeniem 12 ust. 5. ZłoŜenie Delaracji moŝe nastąpić wyłącznie w oresie od dnia 24 stycznia 2011 rou do Dnia Zaończenia Subsrypcji. 2. Dniem Zaończenia Subsrypcji jest dzień 4 marca 2011 rou. Towarzystwo jest uprawnione do wcześniejszego zaończenia oresu, w tórym moŝliwe jest przystępowanie do niniejszego ubezpieczenia. Towarzystwo, w przypadu podjęcia decyzji o wcześniejszym zaończeniu oresu, w tórym moŝliwe jest przystępowanie do niniejszego ubezpieczenia, ogłosi o tym na stronach internetowych Towarzystwa najpóźniej w dniu następującym po dniu jej podjęcia. W taim przypadu Dniem Zaończenia Subsrypcji jest dzień wsazany w powyŝszym ogłoszeniu. 3. Waruniem objęcia ubezpieczeniem jest: 1) uończenie, najpóźniej w dniu złoŝenia Delaracji, 18 (osiemnastego) rou Ŝycia; 2) zawarcie z Ubezpieczającym Umowy Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej; 3) wpłata zadelarowanej w Umowie Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej woty na rachune loaty; 4) złoŝenie przez Ubezpieczonego prawidłowo wypełnionej Delaracji; 5) opłacenie przez Ubezpieczającego sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 4. Towarzystwo zobowiązane jest potwierdzić objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową poprzez wydanie Certyfiatu. 5. Osoba fizyczna, spełniająca waruni wsazane powyŝej, w oresie wsazanym w ust. 1 ma prawo złoŝenia więcej niŝ jednej Delaracji w celu objęcia olejnym ubezpieczeniem. Objęcie olejnym ubezpieczeniem następuje na zasadach przewidzianych w Warunach Ubezpieczenia, a wszystie postanowienia Warunów Ubezpieczenia stosuje się odrębnie dla aŝdego z przedmiotowych ubezpieczeń. 5 Ores ubezpieczenia 1. W stosunu do aŝdego Ubezpieczonego ores ubezpieczenia i ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu 21 marca 2011 rou, nie wcześniej jedna niŝ od dnia zapłaty przez Ubezpieczającego sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Ores ubezpieczenia ończy się w dniu 21 marca 2013 rou. 2. W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych ores ubezpieczenia i ochrony ubezpieczeniowej ończy się w przypadu zajścia pierwszego z następujących zdarzeń: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) upływu ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w ust. 1; 3) rezygnacji z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego na zasadach oreślonych w ust Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w aŝdym czasie do zaończenia oresu ochrony ubezpieczeniowej, sładając Ubezpieczającemu dyspozycję rezygnacji z ubezpieczenia. Rezygnacja jest suteczna począwszy od dnia następującego po dniu, w tórym Ubezpieczający otrzymał dyspozycję rezygnacji (data rezygnacji). W przypadu złoŝenia rezygnacji, Ubezpieczonemu lub innemu uprawnionemu nie będzie przysługiwało Świadczenie z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 6 Słada z tytułu ubezpieczenia i Świadczenia 1. Sładę z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego opłaca Ubezpieczający w sposób ustalony w Umowie Ubezpieczenia, jednorazowo z góry za cały ores ubezpieczenia wsazany w Delaracji. Słada z tytułu ubezpieczenia 3

4 danego Ubezpieczonego obliczana jest przez Ubezpieczającego jao suma Wpłaty na poczet sładi wsazanej w Delaracji oraz odsete obliczonych przez Ubezpieczającego w sposób i za ores wsazany w Umowie Oszczędnościowej Loaty Subsrypcyjnej. 2. Wysoość Wpłaty na poczet sładi ustalana jest indywidualnie dla aŝdego Ubezpieczonego, przy czym nie moŝe być niŝsza niŝ 3000 (trzy tysiące) złotych. 3. Słada opłacona przez Ubezpieczającego z tytułu ubezpieczenia osoby fizycznej, tóra nie spełnia warunów objęcia ubezpieczeniem oreślonych w 4 ust. 3, bądź w stosunu do tórej z jaiegoolwie powodu ores ochrony ubezpieczeniowej nie uległ rozpoczęciu, podlega zwrotowi przez Towarzystwo na onto Ubezpieczającego w wocie nominalnej w terminie 9 (dziewięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Towarzystwo od Ubezpieczającego stosownej informacji w tym zaresie. 4. W razie śmierci Ubezpieczonego w tracie trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wypłaci Świadczenie równe sumie ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, wynoszącej 101% sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. 5. W razie doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1, Towarzystwo wypłaci Świadczenie równe sumie ubezpieczenia z tytułu doŝycia, obliczanej jao suma sładi z tytułu ubezpieczenia tego Ubezpieczonego oraz woty stanowiącej iloczyn tej sładi i Wsaźnia ubezpieczeniowego, nie mniejsze niŝ słada z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Sposób wyliczenia Wsaźnia ubezpieczeniowego prezentuje poniŝszy wzór: Wsaźni ubezpieczeniowy = PF Max[ 0%; Kupon1 + Kupon2] gdzie: PF Wsaźni partycypacji wynoszący 100% Kupon1= Max (0; p[1]), gdzie: p [1] = = t 1 Min 8,1%; = 1 Sharet= 0 Share 100% Sharet = 1 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Obserwacji 1 Sharet = 0 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Referencyjnym Kupon2 = Max (0;p[2]), gdzie: p [2] = = t 2 Min 8,1%; = 1 Sharet= 0 Share 100% Sharet = 2 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Obserwacji 2 Sharet = 0 - wartość acji -tej spółi z Koszya (=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) na zamnięciu sesji odpowiedniej Giełdy w Dniu Referencyjnym 4

5 7 Wartość wyupu 1. W przypadu rezygnacji z ubezpieczenia w oresie ubezpieczenia na zasadach oreślonych w 5 ust. 3, Towarzystwo zobowiązane jest do wypłaty Ubezpieczonemu Wartości wyupu, tórej wysoość obliczana jest według poniŝszego wzoru: Wartość wyupu = 97% Słada Wsaźni Techniczny gdzie: Wsaźni Techniczny zdefiniowany w 1 pt 23 Słada słada z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego 2. Towarzystwo wypłaca Wartość wyupu nie później niŝ w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od daty rezygnacji, o tórej mowa w 5 ust. 3. Wypłata Wartości wyupu stanowi wyorzystanie przysługującej Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. 8 Ustalenie wysoości oraz wypłata Świadczenia lub Wartości wyupu 1. Wypłata Świadczenia następuje po otrzymaniu zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym i wyjaśnieniu ooliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysoości Świadczenia. Osoba dochodząca roszczenia o wypłatę Świadczenia powinna udowodnić zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz uprawnienia do otrzymania Świadczenia. 2. Zawiadomienie o Zdarzeniu ubezpieczeniowym polegającym na śmierci Ubezpieczonego moŝe być doonane telefonicznie za pośrednictwem Call Center Towarzystwa. 3. W celu wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego UposaŜony lub osoba uprawniona zobowiązana jest złoŝyć Towarzystwu następujące doumenty: 1) wypełniony i podpisany wniose o wypłatę świadczenia na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo; 2) odpis srócony atu zgonu Ubezpieczonego; 3) zaświadczenie oreślające przyczynę śmierci Ubezpieczonego lub artę zgonu Ubezpieczonego, wystawione przez learza lub organy władzy do tego umocowane; 4) doument potwierdzający toŝsamość osoby uprawnionej; 5) oryginał lub opię Delaracji; 6) inne doumenty potwierdzające zasadność roszczenia. 4. W celu wypłaty Świadczenia z tytułu doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1 lub wypłaty Wartości wyupu Ubezpieczony zobowiązany jest złoŝyć Ubezpieczającemu dyspozycję wypłaty Świadczenia na formularzu udostępnionym przez Ubezpieczającego oraz przedłoŝyć doument potwierdzający jego toŝsamość. 5. Świadczenie z tytułu doŝycia wypłacane jest Ubezpieczonemu. 6. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane jest UposaŜonym. Ubezpieczony ma prawo samodzielnie wsazać, zmienić lub odwołać UposaŜonych, z zastrzeŝeniem zdań następnych. W przypadu, gdy prawa z ubezpieczenia stanowić będą zabezpieczenie zobowiązań (Ubezpieczonego lub wsazanych przez Ubezpieczonego osób trzecich) wobec Ubezpieczającego, wówczas uprawnienie wsazania, zmiany lub odwołania UposaŜonego przysługiwać będzie, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego, Ubezpieczającemu w taiej części Świadczenia, tóra odpowiada sumie zabezpieczonych zobowiązań. W przypadu wsazania przez Ubezpieczonego przed lub po ustanowieniu zabezpieczenia innych UposaŜonych, ich udziały w Świadczeniu ograniczać się będą do pozostałej części w procencie wsazanym przez Ubezpieczonego. Od chwili wyraŝenia przez Ubezpieczonego zgody na wsazanie, zmianę lub odwołanie UposaŜonego przez Ubezpieczającego, Ubezpieczony nie będzie uprawniony do jej odwołania bez pisemnej zgody Ubezpieczającego. Ubezpieczony nie jest uprawniony do odwołania lub zmiany UposaŜonego wsazanego przez Ubezpieczającego na powyŝszych zasadach bez pisemnej zgody Ubezpieczającego. Z chwilą odwołania Ubezpieczającego jao UposaŜonego udziały innych UposaŜonych odnosić się będą do całego Świadczenia. 5

6 Z zastrzeŝeniem zdań powyŝszych, jeŝeli wsazanych zostało ilu UposaŜonych i nie został oreślony ich udział w Świadczeniu, uwaŝa się, Ŝe udziały te są równe. JeŜeli suma udziałów w Świadczeniu poszczególnych UposaŜonych nie jest równa 100%, uwaŝa się, Ŝe udziały tych UposaŜonych są proporcjonalne do udziałów wsazanych w stosownym oświadczeniu. Jeśli UposaŜony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do jego śmierci, udział tego UposaŜonego przypada pozostałym UposaŜonym w częściach proporcjonalnych do ich udziałów w Świadczeniu. 7. JeŜeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Ŝadnego z UposaŜonych, Świadczenie przypada osobom, tóre tworzą rąg ustawowych spadobierców Ubezpieczonego, bez względu na to, czy w onretnym przypadu zachodzą przesłani do dziedziczenia ustawowego. Osobom tym Świadczenie przypada w olejności i w częściach zgodnych z ogólnymi zasadami dziedziczenia ustawowego. PowyŜsze stosuje się równieŝ do pozostałej części Świadczenia, gdy jedynym UposaŜonym jest Ubezpieczający, tóry nie jest uprawniony do całego Świadczenia. 8. Świadczenie lub Wartość wyupu wypłacane są w złotych polsich, przelewem na rachune banowy wsazany przez osobę uprawnioną. PowyŜsze stosuje się równieŝ do pozostałej części Świadczenia, gdy jedynym UposaŜonym jest Ubezpieczający, tóry nie jest uprawniony do całego Świadczenia. 9. Towarzystwo wypłaca Świadczenie nie później niŝ w terminie: 1) 14 (czternastu) Dni Roboczych - w przypadu wypłaty Świadczenia z tytułu doŝycia przez Ubezpieczonego ońca ostatniego dnia oresu ubezpieczenia wsazanego w 5 ust. 1; 2) 14 (czternastu) Dni Roboczych - w przypadu wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w tracie trwania oresu ubezpieczenia; obliczanych od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. Gdyby wyjaśnienie ooliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysoości Świadczenia nie było w tym terminie moŝliwe, Towarzystwo wypłaca Świadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w tórym przy zachowaniu naleŝytej staranności ich wyjaśnienie było moŝliwe. W taim przypadu Towarzystwo zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemoŝności zaspoojenia jej roszczenia w całości lub części, a taŝe wypłaca bezsporną część Świadczenia. 10. JeŜeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoości niŝ oreślona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wsazując na ooliczności i podstawę prawną uzasadniającą całowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia. 9 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwo wypłaci Świadczenie ograniczone wyłącznie do wartości sładi z tytułu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego w razie samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia oresu ubezpieczenia, a taŝe jeŝeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi jao bezpośredni lub pośredni rezultat: 1) działań wojennych, zbrojnych lub zamiesze; 2) świadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w innych niŝ wsazane powyŝej atach przemocy, chyba Ŝe udział Ubezpieczonego w tych atach wyniał z wyonywania czynności słuŝbowych, stanu wyŝszej onieczności lub obrony oniecznej. 10 Opodatowanie świadczeń 1. Świadczenia naleŝne z tytułu umów ubezpieczenia są opodatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Atualny stan prawny zasad opodatowania świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia na dzień jej wejścia w Ŝycie regulują: 1) ustawa z 26 lipca 1991 rou - o podatu dochodowym od osób fizycznych (test jednolity Dz. U. z 2010 rou, Nr 51, poz. 307 ze zm.), 2) ustawa z 15 lutego 1992 rou - o podatu dochodowym od osób prawnych (test jednolity Dz. U. z 2000 rou, Nr 54, poz. 654 ze zm.). 2. Umowa Ubezpieczenia jest umową ubezpieczenia na Ŝycie, naleŝącą do Grupy 1 Działu I załącznia do ustawy z dnia 22 maja 2003 rou - o działalności ubezpieczeniowej (test jednolity Dz. U. z 2010 rou, Nr 11, poz. 66 ze zm.), zatem zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa i pratyą rynową, świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Umowy Ubezpieczenia, według stanu prawnego na dzień jej wejścia w Ŝycie, nie podlegają opodatowaniu podatiem dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o powyŝsze, Towarzystwo przygotowało Waruni Ubezpieczenia oraz treść materiałów promocyjnych. 6

7 3. JednaŜe w przypadu zmiany przepisów podatowych albo podjęcia przez organ sarbowy lub inny uprawniony organ administracji państwowej lub sąd decyzji wiąŝącej dla Towarzystwa lub Ubezpieczonego, lub UposaŜonego, lub innej osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia, sutującej opodatowaniem świadczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia, naleŝny podate dochodowy obciąŝa Ubezpieczonego, UposaŜonego, bądź inną osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia. 11 Sargi i zaŝalenia 1. Sargi i zaŝalenia rozpatruje Zarząd Towarzystwa lub osoby upowaŝnione przez Towarzystwo. 2. Sargi i zaŝalenia mogą być sładane w siedzibie Towarzystwa, przesyłane w formie pisemnej bądź eletronicznej lub przeazywane Towarzystwu w innej formie umoŝliwiającej oreślenie toŝsamości osoby zgłaszającej sargę lub zaŝalenie oraz przedmiot tej sargi lub zaŝalenia. 3. Sargi i zaŝalenia są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jedna niŝ w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. JeŜeli rozpatrzenie sargi lub zaŝalenia oaŝe się niemoŝliwe w terminie, o tórym mowa powyŝej, Towarzystwo rozpatrzy sargę lub zaŝalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w tórym przy zachowaniu naleŝnej staranności rozpatrzenie taie było moŝliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia sargi lub zaŝalenia zawiadamia się osobę, tóra zgłosiła sargę lub zaŝalenie, bezzwłocznie po ich rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z zainteresowanym. 5. Sargi mogą być równieŝ sładane do Rzecznia Ubezpieczonych. Sposób i tryb rozpatrywania tych sarg regulują właściwe przepisy. 12 Postanowienia ońcowe 1. W przypadu, gdy w Dniu Referencyjnym, Dniu Obserwacji lub w dniu obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego nie zostanie wyznaczona wartość rynowa acji jednej ze spółe wchodzących w sład Koszya na odpowiedniej Giełdzie, do obliczeń zostanie zastosowana wartość rynowa acji spółe wchodzących w sład Koszya z następnego dnia, na tóry ta wartość acji wszystich spółe wchodzących w sład Koszya zostanie wyznaczona, z zastrzeŝeniem postanowień ust W przypadu, gdy w tracie trwania oresu ubezpieczenia jedna ze spółe z Koszya zostanie wycofana z obrotu na odpowiedniej Giełdzie albo przez co najmniej ila dni nie będzie wyznaczana jej wartość rynowa na tej Giełdzie; albo spóła ta zostanie połączona z inną spółą lub podzielona; albo spóła ta będzie podlegała nacjonalizacji, rozwiązaniu albo w związu ze zmianą apitału załadowego spółi apitał ten będzie ulegał rozwodnieniu i zmniejszeniu ulegnie wartość acji posiadanych przez mniejszościowych acjonariuszy; albo wartość acji spółi spadnie o co najmniej 95% w stosunu do wartości z Dnia Referencyjnego, Towarzystwo moŝe zastosować wycenę acji spółi według notowań z innej giełdy albo zastąpić w Koszyu tą spółę inną spółą działającą w podobnym setorze gospodari. W przypadu brau moŝliwości wsazania innej spółi, tóra w ocenie Towarzystwa mogłaby we właściwy sposób zastąpić dotychczasową spółę w Koszyu, Towarzystwo uprawnione jest do zmiany dat oreślających Dzień Referencyjny, Dzień Obserwacji lub dzień obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego lub teŝ do wyliczenia wysoości świadczenia na podstawie oszacowania na zasadach rynowych wartości loat doonanych przez Towarzystwo w celu realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty tego świadczenia. 3. W przypadu wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń niezaleŝnych od Towarzystwa, w szczególności taich ja działanie siły wyŝszej; sytuacji uniemoŝliwiających normalne funcjonowanie giełd (w szczególności jednej z Giełd); zmiany w systemie prawnym mające istotne znaczenie dla zasad obliczenia świadczenia; podział, połączenie lub zmiana rodzaju acji spółi wchodzącej w sład Koszya sutująca zmianą jej wartości niezaleŝnie od zmiany wartości tej spółi; orety opubliowanej juŝ przez odpowiednią Giełdę wartości acji spółi wchodzącej w sład Koszya, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zastąpienia w Koszyu spółi, tórej to zdarzenie dotyczy inną spółą działającą w podobnym setorze gospodari; zastosowania wyceny acji spółe wchodzących w sład Koszya według notowań z innych giełd lub do zmiany dat oreślających Dzień Referencyjny, Dzień Obserwacji lub dzień obliczenia wysoości Wsaźnia Technicznego; lub teŝ do wyliczenia wysoości świadczenia na podstawie oszacowania na zasadach rynowych wartości loat doonanych przez Towarzystwo w celu realizacji zobowiązań z tytułu wypłaty tego świadczenia. 7

8 4. Z uprawnień o tórych mowa w ustępach 1-3, Towarzystwo nie będzie orzystało godząc w dobre obyczaje ani w inny sposób, tóry postanowienia uprawniające Towarzystwo do doonywania zmian czyniłoby niedozwolonymi. O sorzystaniu z uprawnień, o tórych mowa w ust. 1-3 Towarzystwo poinformuje na stronach internetowych Towarzystwa. Postanowienia ustępów 1-3 nie dotyczą ustalania wysoości i zasad wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odwołania subsrypcji oraz prawo do odmowy, w oresie do dnia poprzedzającego dzień, w tórym rozpocząć się miał ores ubezpieczenia, objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową w przypadu, gdyby zagroŝona była moŝliwość realizacji świadczeń wyniających z Umowy Ubezpieczenia. Odwołanie subsrypcji lub odmowa objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową moŝe nastąpić w szczególności w przypadu, gdy suma słade ubezpieczeniowych w ramach niniejszego ubezpieczenia będzie niŝsza niŝ 10 milionów złotych. W taim przypadu Towarzystwo zwróci zapłaconą sładę Ubezpieczającemu zgodnie z 6 ust. 3 a Ubezpieczający, w terminie 14 dni od dnia, w tórym subsrypcja została odwołana lub w terminie 30 dni od Dnia Zaończenia Subsrypcji w przypadu odmowy objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową, zwróci zapłaconą przez Klienta wotę tytułem sfinansowania sładi. 6. Wszelie oświadczenia woli oraz inne oświadczenia i powiadomienia sładane w związu z zawarciem i wyonaniem Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeŝeniem 8 ust. 2 oraz 11 ust. 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. Wszelie oświadczenia woli Ubezpieczony, słada Towarzystwu za pośrednictwem Ubezpieczającego, chyba Ŝe Umowa Ubezpieczenia, w tym Waruni Ubezpieczenia lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 7. Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Towarzystwa, za pośrednictwem Ubezpieczającego, o zmianach danych osobowych dotyczących Ubezpieczonego i UposaŜonych, o tórych mowa w Delaracji, a w szczególności imion, nazwis i adresów. Suti zaniedbania powyŝszego obowiązu obciąŝają Ubezpieczonego. 8. Wszelie doumenty, tórych przeazanie Towarzystwu zgodnie z Warunami Ubezpieczenia lub Umową Ubezpieczenia jest niezbędne, powinny być sporządzone w języu polsim lub przetłumaczone na języ polsi przez tłumacza przysięgłego. 9. Prawem właściwym dla Umowy Ubezpieczenia jest prawo Rzeczypospolitej Polsiej. 10. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia ze stosunu ubezpieczenia jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, UposaŜonego lub innego uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia. 8

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania GWA/K/7/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego - CU Gwarancja Nowa Energia GWA/K/4/2008 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie MUNDIALOWA INWESTYCJA Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów Ogólnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Artykuł 1. Wstęp 3 Artykuł 2. Definicje 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPIS TREŚCI: DEFINICJE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo