OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA zatwierdzone uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2004 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umowy ubezpieczenia, na podstawie której Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna będzie udzielać ochrony ubezpieczeniowej posiadaczom kart kredytowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, zawartej pomiędzy tymi podmiotami. 2. Ilekroć poniżej używa się następujących pojęć, oznaczają one w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) Zakład ubezpieczeń - Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna; 2) Ubezpieczający - Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna; 3) Umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia, zawarta na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczającym jako część Umowy Generalnej; 4) Ubezpieczony osoba fizyczna, objęta przez Zakład ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia; 5) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu jego śmierci; jeżeli Ubezpieczony nie dokona innego wskazania, uważa się, że wskazał on Ubezpieczającego jako Uposażonego; 6) Osoby bliskie względem Ubezpieczonego małżonek, osoba pozostająca z nim w konkubinacie, krewni i powinowaci w linii prostej oraz krewni i powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia; 7) Administrator Aon Warranty Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12; 8) Karta główna karta kredytowa wydana przez Ubezpieczającego; 9) Posiadacz Karty osoba fizyczna, mająca zamieszkanie w kraju lub za granicą, o pełnej zdolności do czynności prawnych, Posiadająca u Ubezpieczającego Konto Karty, która na podstawie Umowy o udzielenie kredytu dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w tej Umowie; 10) Transakcja płatność za towary lub usługi dokonywana przy użyciu Karty przez jej Posiadacza oraz wypłata przez niego gotówki z bankomatu z użyciem Karty; 11) Umowa o udzielenie kredytu umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej (będąca umową zawierającą elementy umowy o kartę płatniczą oraz umowy kredytowej), zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty a Ubezpieczającym, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego limitu kredytowego oraz wydanej Karty; 12) Aneks aneks do Umowy o udzielenie kredytu, na podstawie którego następuje objęcie ochroną ubezpieczeniową; 13) Konto Karty - rachunek kredytowy prowadzony w walucie Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczającego, przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania i rozliczania Transakcji, a także rozliczania opłat i prowizji związanych z Transakcjami oraz należnego Ubezpieczającemu oprocentowania naliczanego od kwot wykorzystanego kredytu; 14) Saldo konta Karty zadłużenie Posiadacza Karty względem Ubezpieczającego, będące sumą zaksięgowanych na Koncie Karty kwot Transakcji, odsetek oraz należnych Ubezpieczającemu z tytułu używania Karty przez jej Posiadacza prowizji i wszelkiego rodzaju opłat; 15) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli Ubezpieczonego oraz pozostającą bez jakiegokolwiek związku z psychicznymi bądź fizycznymi schorzeniami Ubezpieczonego, działającą nagle i w sposób nieprzewidziany; 16) Choroba każde schorzenie lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu ciała bądź jego organów albo umysłu, emocji lub systemu nerwowego, bez względu na ich źródło i przyczynę (nie wyłączając obrażeń wywołanych Nieszczęśliwym wypadkiem); 17) Niezdolność do pracy stan braku zdolności do wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia czynności organizmu wskutek Choroby, powstały i utrzymujący się niezależnie od woli Ubezpieczonego; nie uważa się za Niezdolną do pracy taką osobę, która mimo Utraty zdolności do pracy wykazuje Aktywność zarobkową; 18) Utrata zdolności do pracy moment, w którym Niezdolność do pracy została w sposób przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy potwierdzona przez organ rentowy albo lekarza nie będącego względem Ubezpieczonego Osobą bliską; 19) Bezrobotny osoba zarejestrowana w tym charakterze w powiatowym urzędzie pracy, która w myśl ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu spełnia warunki do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych; 20) Utrata pracy nabycie statusu Bezrobotnego wskutek utraty pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę;

2 21) Aktywność zarobkowa aktywność mająca cel zarobkowy, niezależnie od jej formy (w szczególności: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, doradztwo, stosunek członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, uczestnictwo w spółce osobowej, działalność gospodarcza, w tym prowadzona wraz z innymi osobami, działalność wytwórcza w rolnictwie), z wyłączeniem sprzedaży rzeczy stanowiących osobisty majątek oraz pracy twórczej, chyba że stanowi ona zwykły sposób zarobkowania; 22) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie polegające na śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, bądź na Utracie przez Ubezpieczonego zdolności do pracy, bądź też na Utracie pracy przez Ubezpieczonego; 23) Suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń z tytułu ochrony udzielanej Ubezpieczonemu; 24) Powiadomienie o możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową informacja o treści odpowiadającej nazwie nadanej jej w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, przedstawiona na piśmie przez Ubezpieczającego Posiadaczowi Karty, który Umowę o udzielenie kredytu zawrze najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie Umowy ubezpieczenia; informacja ta może być częścią dokumentu zawierającego także inne oświadczenia, wyjaśnienia lub wnioski. 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie dotyczy: 1) śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, jeśli wypadek i śmierć będą miały miejsce w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego; 2) Utraty przez Ubezpieczonego zdolności do pracy, jeżeli okres Niezdolności do pracy trwa przynajmniej sześćdziesiąt dni, zaczynając się w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego; 3) Utraty pracy przez Ubezpieczonego, jeśli okres posiadania przez Ubezpieczonego statusu Bezrobotnego trwa przynajmniej sześćdziesiąt dni, zaczynając się w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego. 3. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 1. Posiadacze Kart, którzy Umowę o udzielenie kredytu lub Aneks zawarli lub zawrą najwcześniej w dniu wejścia w życie Umowy ubezpieczenia, są obejmowani ubezpieczeniem, jeśli w dniu zawarcia Umowy o udzielenie kredytu lub Aneksu mają przynajmniej osiemnaście, lecz nie więcej niż sześćdziesiąt cztery lata. 2. Posiadacze Kart, którzy Umowę o udzielenie kredytu zawarli najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie Umowy ubezpieczenia i nie zawrą następnie Aneksu zostaną objęci ubezpieczeniem, jeżeli złożą Ubezpieczającemu oświadczenie o woli objęcia ochroną ubezpieczeniową. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy jednak Posiadaczy Kart niespełniających warunku wieku zastrzeżonego w postanowieniu 3 ust Posiadacze Kart, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ust. 1 lub 2, a następnie złożyli Ubezpieczającemu oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia mogą zostać ponownie objęci ubezpieczeniem, jeżeli złożą Ubezpieczającemu oświadczenie o woli objęcia ochroną ubezpieczeniową. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy jednak Posiadaczy Kart niespełniających warunku wieku zastrzeżonego w postanowieniu 3 ust OKRES UBEZPIECZENIA 1. W stosunku do każdego z Ubezpieczonych, o którym mowa w 3 ust. 1 okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia przez niego Umowy o udzielenie kredytu lub Aneksu. 2. W stosunku do Ubezpieczonych, o których mowa w postanowieniu 3 ust. 2, okres ubezpieczenia rozpoczyna się: 1) dla Ubezpieczonych, którzy złożyli oświadczenie woli w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem do dnia 27 grudnia 2004 roku od dnia 1 stycznia 2005 roku, 2) dla Ubezpieczonych, którzy złożyli oświadczenie woli w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ochroną po 27 grudnia 2004 roku po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia przez danego Ubezpieczonego tego oświadczenia woli. 3. W stosunku do Ubezpieczonych, o których mowa w postanowieniu 3 ust. 4, okres ubezpieczenia rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia przez danego Ubezpieczonego oświadczenia o woli objęcia ochroną ubezpieczeniową.

3 4. Okres ubezpieczenia kończy się w chwili rozwiązania Umowy ubezpieczenia. Nadto w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych okres ubezpieczenia kończy się: 1) w chwili rozwiązania dotyczącej danego Ubezpieczonego Umowy o udzielenie kredytu; 2) w chwili utraty ważności wydanej Ubezpieczonemu Karty; 3) z chwilą ukończenia przez Ubezpieczonego sześćdziesięciu pięciu lat; 4) z chwilą, gdy z tytułu ochrony udzielanej Ubezpieczonemu Zakład ubezpieczeń obowiązany będzie do zapłaty świadczeń w wysokości sto tysięcy złotych; 5) w ostatnim dniu okresu (miesiąca rozliczeniowego), za który zostanie w terminie zapłacona w pełnej wysokości ostatnia składka z tytułu objęcia ubezpieczeniem danego Ubezpieczonego; 6) z chwilą, rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej składając Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie. Oświadczenie złożone przed upływem dwóch miesięcy od wejścia w życie Umowy ubezpieczenia, wywołuje skutki prawne z chwilą złożenia. Oświadczenie złożone w terminie późniejszym wywołuje skutki z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone. 5. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia równa jest wartości Salda Konta Karty, według stanu z początku dnia, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe. 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Z tytułu objęcia go ochroną Ubezpieczony opłaca składki ubezpieczeniowe w sposób, wysokości i w terminach określonych w Umowie o udzielenie kredytu. Składka opłacana jest za pośrednictwem Ubezpieczającego, który po otrzymaniu stosownych kwot od Ubezpieczonego przekazuje je na rachunek Zakładu ubezpieczeń wskazany w Umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość składki uzależniona jest od stanu Salda Konta Karty w okresie rozliczeniowym, za który składka jest należna, albo w okresie poprzedzającym ten okres rozliczeniowy. Umowa ubezpieczenia ustala, czy składka naliczana jest od stanu Salda Konta Karty według stanu na oznaczony dzień, według stanu średniego, czy też wysokość składki w inny sposób uzależniona jest od stanu Salda Konta Karty w przyjętym okresie. Umowa ubezpieczenia ustala ponadto wysokość składki należnej za okres rozliczeniowy w przypadku, gdy Posiadacz Karty był Ubezpieczonym tylko przez część tego okresu. Umowa ubezpieczenia może stanowić, iż za okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składka należna jest w pełnej wysokości. 7. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Poza przypadkami określonymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Zakład ubezpieczeń wolny jest od odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe w jakimkolwiek stopniu będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) wojny (wypowiedzianej i nie, w tym domowej), stanu wojennego, wyjątkowego, aktów terroryzmu (tj. działań polegających na przemocy lub zastraszaniu społeczeństwa albo jego części, podejmowanych w celu osiągnięcia korzyści politycznych) lub uczestnictwem Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach i strajkach; 2) wybuchu, skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego (bez względu na to, czy źródłem skażenia jest broń atomowa lub jądrowa, paliwo atomowe lub jądrowe, komponenty do takiej broni lub paliwa, odpady promieniotwórcze, czy też inne źródła); 3) spożycia przez Ubezpieczonego narkotyków, środków psychotropowych bądź innych podobnie działających środków, chyba że spożycie tych substancji nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza; 4) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu; 5) samookaleczenia się przez Ubezpieczonego bądź usiłowania przez niego samookaleczenia się, jak również okaleczenia lub usiłowania okaleczenia Ubezpieczonego przez osobę trzecią, lecz na jego prośbę, żądanie lub wskutek jego groźby; 6) udziału Ubezpieczonego w zawodach i treningach sportowych, w szczególności w dyscyplinach niebezpiecznych, takich jak spadochroniarstwo, sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka, speleologia, nurkowanie, rafting, skoki na linie. 2. Z tytułu Utraty zdolności Ubezpieczonego do pracy Zakład ubezpieczeń nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności, jeżeli:

4 1) Zdarzenie ubezpieczeniowe w jakimkolwiek stopniu będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem: a) jakichkolwiek zaburzeń emocjonalnych, nerwowych lub psychicznych, nie wyłączając załamań nerwowych, depresji i stanów lękowych lub b) bólów w plecach, chyba że są to potwierdzone diagnozą lekarską finalne i obiektywne symptomy ograniczenia ruchu lub c) Choroby Ubezpieczonego innej niż stany opisane w postanowieniach dwóch punktów poprzedzających, o której Ubezpieczony wiedział w czasie przypadającym na okres sześciu miesięcy poprzedzających objęcie ochroną ubezpieczeniową, bądź którą Ubezpieczony leczył w czasie przypadającym na ten okres lub d) ciąży, porodu, aborcji lub okoliczności z nimi powiązanych lub e) nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza albo poddania się przez niego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza lub innych powołanych do tego osób, chyba że zabiegi te miały bezpośredni związek z Nieszczęśliwym wypadkiem albo 2) przed Utratą zdolności do pracy Ubezpieczony nabył uprawnienie do świadczenia z tytułu Utraty pracy. 3. Z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego Zakład ubezpieczeń nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności, jeśli: 1) Ubezpieczony utracił pracę: a) wskutek upływu czasu na jaki umowa o pracę została zawarta oraz we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie innym niż wypowiedzenie umowy przez pracodawcę albo rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika lub b) a po Utracie pracy Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy jakiekolwiek świadczenie związane z wykonywaną wcześniej pracą (np. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji) lub c) wskutek ustania stosunku pracy wiążącego go z takim zakładem pracy, że akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej właścicielem tego zakładu albo właścicielem takiego zakładu jest Osoba bliska względem Ubezpieczonego, chyba że akcje spółki będącej właścicielem zakładu notowane są na giełdzie papierów wartościowych albo 2) przed Utratą pracy Ubezpieczony nabył uprawnienie do świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy albo 3) w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że w okresie ubezpieczenia może Utracić pracę. 4. W szczególności uważa się, że w czasie przypadającym na okres sześciu miesięcy poprzedzających objęcie ochroną ubezpieczeniową u Ubezpieczonego występowała Choroba, o której on wiedział, jeśli w ciągu całego tego czasu lub jego części był uprawniony do otrzymywania jakiegokolwiek świadczenia o charakterze społecznym związanego z Chorobą albo jeśli toczyło się postępowanie w sprawie przyznania mu takiego świadczenia. 5. W rozumieniu postanowienia 7 ust. 3 pkt 1 litera a za wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę nie uważa się rozwiązania umowy o pracę w trybie jedynie wywołującym skutki rozwiązania umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W szczególności za wypowiedzenie umowy przez pracodawcę nie uważa się rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie opisanym w art Kodeksu pracy. 6. W szczególności uważa się, że w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że w okresie ubezpieczenia może Utracić pracę, jeśli w tym dniu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale przed tym dniem albo w tym dniu zatrudniający go pracodawca dokonał przynajmniej jednej z następujących czynności: 1) złożył Ubezpieczonemu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę; 2) zakomunikował zakładowej organizacji związkowej zamiar wypowiedzenia Ubezpieczonemu umowy o pracę; 3) zawiadomił zakładowe organizacje związkowe albo powiatowy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych; 4) poinformował Ubezpieczonego o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. 8. TRYB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ O ZAPŁATĘ ŚWIADCZEŃ 1. O obowiązku zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Zakład ubezpieczeń należy powiadomić w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym informujący dowiedział się o Zdarzeniu ubezpieczeniowym uzasadniającym zapłatę świadczenia. O obowiązku zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Utraty pracy albo Utraty zdolności do pracy Zakład ubezpieczeń należy powiadomić w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym informujący dowiedział się o Zdarzeniu ubezpieczeniowym uzasadniającym zapłatę świadczenia. Wraz z powiadomieniem składa się dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia o zapłatę. 2. Dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia są w szczególności: 1) w przypadku świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku: a) oryginał odpisu akt zgonu Ubezpieczonego;

5 b) kopia karty zgonu Ubezpieczonego albo innego dokumentu stwierdzającego przyczynę i okoliczności zgonu; 2) w przypadku świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy: a) kopia dokumentu wydanego przez lekarza albo organ rentowy we właściwy sposób stwierdzającego Niezdolność Ubezpieczonego do pracy, b) zaświadczenie pracodawcy lub organu rentowego stwierdzające, iż Ubezpieczony otrzymuje świadczenie z tytułu Niezdolności do pracy; 3) w przypadku świadczenia z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego: a) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna i przez jaki okres przysługiwać mu będzie zasiłek dla bezrobotnych, b) kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę zatrudniającego Ubezpieczonego w dniu rozwiązania umowy o pracę skutkującego Utratą pracy przez Ubezpieczonego, c) oświadczenie Ubezpieczonego, iż od Utraty pracy nie wykazuje on żadnej Aktywności zarobkowej. 3. Zasadność roszczeń o zapłatę świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy oraz z tytułu Utraty pracy Ubezpieczony obowiązany jest potwierdzić comiesięcznie, przedstawiając jednocześnie dokumenty, o których mowa odpowiednio w postanowieniach 8 ust. 2 pkt 2 oraz 8 ust. 2 pkt 3 litera a oraz c. 9. ŚWIADCZENIA - UPRAWNIENI, WYSOKOŚĆ, TERMINY ZAPŁATY 1. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego, świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku należne jest Uposażonemu, a świadczenia z pozostałych tytułów Ubezpieczonemu. Świadczenia spełniane są przelewem bankowym w przypadku świadczenia należnego Uposażonemu na wskazany przez niego rachunek, a w przypadku świadczenia należnego Ubezpieczonemu na Konto Karty. Bez zgody Zakładu ubezpieczeń Ubezpieczony nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności o zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego, jak również ekspektatywy takiej wierzytelności. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest jednorazowo. Świadczenie to należne jest w wysokości Sumy ubezpieczenia, lecz nie wyższej niż sto tysięcy złotych. 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy oraz z tytułu Utraty pracy wypłacane są w dwunastu ratach, każda w wysokości 5% Sumy ubezpieczenia, lecz nie większej niż cztery tysiące złotych. Pierwsza rata będzie należna, jeżeli status Bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu albo stan Niezdolności Ubezpieczonego do pracy trwać będzie nieprzerwanie przez sześćdziesiąt dni. Druga i każda kolejna rata będzie należna, jeżeli status Bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu albo stan Niezdolności Ubezpieczonego do pracy trwać będzie nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty. 4. Poszczególne raty świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy oraz z tytułu Utraty pracy należne są wyłącznie wtedy, gdy okresy Niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz okresy posiadania przez Ubezpieczonego statusu Bezrobotnego, których upływ uzasadnia wypłatę rat, rozpoczynają się w okresie ubezpieczenia. 5. Świadczenie z tytułu Utraty pracy przez tego samego Ubezpieczonego należne jest za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego pracy. Jednakże, jeśli kolejna Utrata pracy następuje w czasie krótszym niż sześć miesięcy od dnia następującego po dniu zapłaty ostatniej raty z tytułu poprzedniej Utraty pracy, pierwsza rata z tytułu późniejszej Utraty należna jest, jeżeli status Bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie jeden miesiąc, a świadczenie płatne jest w takiej liczbie rat, jaka stanowi różnicę pomiędzy liczbą dwanaście a liczbą rat wypłaconych z poprzedniej Utraty pracy. 6. Świadczenie z tytułu Utraty zdolności do pracy przez tego samego Ubezpieczonego należne jest za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego zdolności do pracy. Postanowienie 9 ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio, lecz jedynie w przypadku, gdy kolejna Utrata zdolności do pracy wynika z tej samej Choroby lub tego samego Nieszczęśliwego wypadku. 7. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić swe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku w terminie trzydziestu dni od otrzymania zawiadomienia o takim Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia Zakład ubezpieczeń spełni w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym postanowienia niniejszego ustępu.

6 8. Postanowienie 9 ust. 7 stosuje się odpowiednio do pierwszych rat świadczeń z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego oraz z tytułu Utraty zdolności Ubezpieczonego do pracy. Kolejne raty świadczeń z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego oraz z tytułu Utraty zdolności Ubezpieczonego do pracy spełniane będą w terminach czternastodniowych, licząc od dnia, w którym staną się należne. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie swe oświadczenia, w szczególności związane z dochodzeniem roszczeń, Zakład ubezpieczeń będzie składał Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym i Uposażonym za pośrednictwem działającego w jego imieniu Administratora. Powyższe nie dotyczy oświadczeń woli w sprawie świadczeń ubezpieczeniowych. Wszelkie oświadczenia kierowane do Zakładu ubezpieczeń Ubezpieczający, Ubezpieczeni i Uposażeni obowiązani są składać za pośrednictwem Administratora. 2. Zakład ubezpieczeń może żądać, aby Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia. 3. Jeżeli tryb rozwiązania umowy o pracę, skutkującego Utratą pracy przez Ubezpieczonego, nie uprawniający go do stosownego świadczenia został następnie zmieniony przez prawomocne orzeczenie sądu na tryb uprawniający Ubezpieczonego do świadczenia, za datę Utraty pracy uważa się datę uprawomocnienia się tego orzeczenia. 4. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas oznaczony. 5. Umowa ubezpieczenia może regulować poszczególne kwestie w sposób odbiegający od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową ubezpieczenia a niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wiążący charakter mają postanowienia Umowy ubezpieczenia. 6. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie Zakładu ubezpieczeń w przedmiocie roszczenia nie satysfakcjonuje uprawnionego, może on wnieść powództwo do sądu powszechnego. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, bądź miejsca siedziby albo miejsca zamieszkania Uposażonego. 7. Jeśli Ubezpieczony zmieni wskazanie Uposażonego w ten sposób, że Uposażonym przestanie być Ubezpieczający, Zakład ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego, nie przekazując jednak danych o nowym Uposażonym. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPOKOJNY KREDYT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT stanowią integralną część indywidualnych umów ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL UBEZPIECZENIE PAKIETOWE KARTY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W RAMACH PAKIETU OFEROWANEGO DO KART VISA ELECTRON ŻAGIEL 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej nr 127/03/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA OD UTRATY PRACY/ UPADŁOŚCI, CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ORAZ ASSISTANCE KREDYTOBIORCÓW W BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW Credit Agricole Bank Polska S.A. Spis treści ARTYKUŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ARTYKUŁ 2 - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 ARTYKUŁ 3 - PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Aspira KOD: AT 01/11 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, hospitalizacji, hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNIE KONTYNUOWANEGO Kod warunków: PNKP32 Kod warunków: PTKP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia podstawowego:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie Opieka Medyczna S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE HILIFE DLA LEASINGOBIORCÓW I POŻYCZKOBIORCÓW RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A Nieszczęśliwym wypadkiem. Za dzień pobytu przyjmuje sie każdą pełną dobę pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; 6) Korzystający jest to podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę leasingu w rozumieniu obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia szpitalnego Opieka Medyczna Kod warunków: Z0GP34 Kod warunków: SUGP34 Kod warunków: SGGP34 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się

Bardziej szczegółowo