OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA zatwierdzone uchwałą Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2004 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umowy ubezpieczenia, na podstawie której Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna będzie udzielać ochrony ubezpieczeniowej posiadaczom kart kredytowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, zawartej pomiędzy tymi podmiotami. 2. Ilekroć poniżej używa się następujących pojęć, oznaczają one w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) Zakład ubezpieczeń - Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna; 2) Ubezpieczający - Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna; 3) Umowa ubezpieczenia umowa ubezpieczenia, zawarta na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pomiędzy Zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczającym jako część Umowy Generalnej; 4) Ubezpieczony osoba fizyczna, objęta przez Zakład ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia; 5) Uposażony osoba wskazana przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu jego śmierci; jeżeli Ubezpieczony nie dokona innego wskazania, uważa się, że wskazał on Ubezpieczającego jako Uposażonego; 6) Osoby bliskie względem Ubezpieczonego małżonek, osoba pozostająca z nim w konkubinacie, krewni i powinowaci w linii prostej oraz krewni i powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia; 7) Administrator Aon Warranty Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12; 8) Karta główna karta kredytowa wydana przez Ubezpieczającego; 9) Posiadacz Karty osoba fizyczna, mająca zamieszkanie w kraju lub za granicą, o pełnej zdolności do czynności prawnych, Posiadająca u Ubezpieczającego Konto Karty, która na podstawie Umowy o udzielenie kredytu dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w tej Umowie; 10) Transakcja płatność za towary lub usługi dokonywana przy użyciu Karty przez jej Posiadacza oraz wypłata przez niego gotówki z bankomatu z użyciem Karty; 11) Umowa o udzielenie kredytu umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej (będąca umową zawierającą elementy umowy o kartę płatniczą oraz umowy kredytowej), zawarta pomiędzy Posiadaczem Karty a Ubezpieczającym, określająca wysokość oraz sposób korzystania z przyznanego limitu kredytowego oraz wydanej Karty; 12) Aneks aneks do Umowy o udzielenie kredytu, na podstawie którego następuje objęcie ochroną ubezpieczeniową; 13) Konto Karty - rachunek kredytowy prowadzony w walucie Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczającego, przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania i rozliczania Transakcji, a także rozliczania opłat i prowizji związanych z Transakcjami oraz należnego Ubezpieczającemu oprocentowania naliczanego od kwot wykorzystanego kredytu; 14) Saldo konta Karty zadłużenie Posiadacza Karty względem Ubezpieczającego, będące sumą zaksięgowanych na Koncie Karty kwot Transakcji, odsetek oraz należnych Ubezpieczającemu z tytułu używania Karty przez jej Posiadacza prowizji i wszelkiego rodzaju opłat; 15) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli Ubezpieczonego oraz pozostającą bez jakiegokolwiek związku z psychicznymi bądź fizycznymi schorzeniami Ubezpieczonego, działającą nagle i w sposób nieprzewidziany; 16) Choroba każde schorzenie lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu ciała bądź jego organów albo umysłu, emocji lub systemu nerwowego, bez względu na ich źródło i przyczynę (nie wyłączając obrażeń wywołanych Nieszczęśliwym wypadkiem); 17) Niezdolność do pracy stan braku zdolności do wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia czynności organizmu wskutek Choroby, powstały i utrzymujący się niezależnie od woli Ubezpieczonego; nie uważa się za Niezdolną do pracy taką osobę, która mimo Utraty zdolności do pracy wykazuje Aktywność zarobkową; 18) Utrata zdolności do pracy moment, w którym Niezdolność do pracy została w sposób przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy potwierdzona przez organ rentowy albo lekarza nie będącego względem Ubezpieczonego Osobą bliską; 19) Bezrobotny osoba zarejestrowana w tym charakterze w powiatowym urzędzie pracy, która w myśl ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu spełnia warunki do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych; 20) Utrata pracy nabycie statusu Bezrobotnego wskutek utraty pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę;

2 21) Aktywność zarobkowa aktywność mająca cel zarobkowy, niezależnie od jej formy (w szczególności: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, doradztwo, stosunek członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, uczestnictwo w spółce osobowej, działalność gospodarcza, w tym prowadzona wraz z innymi osobami, działalność wytwórcza w rolnictwie), z wyłączeniem sprzedaży rzeczy stanowiących osobisty majątek oraz pracy twórczej, chyba że stanowi ona zwykły sposób zarobkowania; 22) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie polegające na śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, bądź na Utracie przez Ubezpieczonego zdolności do pracy, bądź też na Utracie pracy przez Ubezpieczonego; 23) Suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń z tytułu ochrony udzielanej Ubezpieczonemu; 24) Powiadomienie o możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową informacja o treści odpowiadającej nazwie nadanej jej w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, przedstawiona na piśmie przez Ubezpieczającego Posiadaczowi Karty, który Umowę o udzielenie kredytu zawrze najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie Umowy ubezpieczenia; informacja ta może być częścią dokumentu zawierającego także inne oświadczenia, wyjaśnienia lub wnioski. 2. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie dotyczy: 1) śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku, jeśli wypadek i śmierć będą miały miejsce w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego; 2) Utraty przez Ubezpieczonego zdolności do pracy, jeżeli okres Niezdolności do pracy trwa przynajmniej sześćdziesiąt dni, zaczynając się w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego; 3) Utraty pracy przez Ubezpieczonego, jeśli okres posiadania przez Ubezpieczonego statusu Bezrobotnego trwa przynajmniej sześćdziesiąt dni, zaczynając się w okresie ubezpieczenia odnoszącym się do tego Ubezpieczonego. 3. PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 1. Posiadacze Kart, którzy Umowę o udzielenie kredytu lub Aneks zawarli lub zawrą najwcześniej w dniu wejścia w życie Umowy ubezpieczenia, są obejmowani ubezpieczeniem, jeśli w dniu zawarcia Umowy o udzielenie kredytu lub Aneksu mają przynajmniej osiemnaście, lecz nie więcej niż sześćdziesiąt cztery lata. 2. Posiadacze Kart, którzy Umowę o udzielenie kredytu zawarli najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie Umowy ubezpieczenia i nie zawrą następnie Aneksu zostaną objęci ubezpieczeniem, jeżeli złożą Ubezpieczającemu oświadczenie o woli objęcia ochroną ubezpieczeniową. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy jednak Posiadaczy Kart niespełniających warunku wieku zastrzeżonego w postanowieniu 3 ust Posiadacze Kart, którzy zostali objęci ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ust. 1 lub 2, a następnie złożyli Ubezpieczającemu oświadczenie woli o rezygnacji z ubezpieczenia mogą zostać ponownie objęci ubezpieczeniem, jeżeli złożą Ubezpieczającemu oświadczenie o woli objęcia ochroną ubezpieczeniową. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy jednak Posiadaczy Kart niespełniających warunku wieku zastrzeżonego w postanowieniu 3 ust OKRES UBEZPIECZENIA 1. W stosunku do każdego z Ubezpieczonych, o którym mowa w 3 ust. 1 okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia przez niego Umowy o udzielenie kredytu lub Aneksu. 2. W stosunku do Ubezpieczonych, o których mowa w postanowieniu 3 ust. 2, okres ubezpieczenia rozpoczyna się: 1) dla Ubezpieczonych, którzy złożyli oświadczenie woli w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ubezpieczeniem do dnia 27 grudnia 2004 roku od dnia 1 stycznia 2005 roku, 2) dla Ubezpieczonych, którzy złożyli oświadczenie woli w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie ochroną po 27 grudnia 2004 roku po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia przez danego Ubezpieczonego tego oświadczenia woli. 3. W stosunku do Ubezpieczonych, o których mowa w postanowieniu 3 ust. 4, okres ubezpieczenia rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od dnia złożenia przez danego Ubezpieczonego oświadczenia o woli objęcia ochroną ubezpieczeniową.

3 4. Okres ubezpieczenia kończy się w chwili rozwiązania Umowy ubezpieczenia. Nadto w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych okres ubezpieczenia kończy się: 1) w chwili rozwiązania dotyczącej danego Ubezpieczonego Umowy o udzielenie kredytu; 2) w chwili utraty ważności wydanej Ubezpieczonemu Karty; 3) z chwilą ukończenia przez Ubezpieczonego sześćdziesięciu pięciu lat; 4) z chwilą, gdy z tytułu ochrony udzielanej Ubezpieczonemu Zakład ubezpieczeń obowiązany będzie do zapłaty świadczeń w wysokości sto tysięcy złotych; 5) w ostatnim dniu okresu (miesiąca rozliczeniowego), za który zostanie w terminie zapłacona w pełnej wysokości ostatnia składka z tytułu objęcia ubezpieczeniem danego Ubezpieczonego; 6) z chwilą, rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej składając Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie. Oświadczenie złożone przed upływem dwóch miesięcy od wejścia w życie Umowy ubezpieczenia, wywołuje skutki prawne z chwilą złożenia. Oświadczenie złożone w terminie późniejszym wywołuje skutki z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone. 5. SUMA UBEZPIECZENIA Suma ubezpieczenia równa jest wartości Salda Konta Karty, według stanu z początku dnia, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe. 6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Z tytułu objęcia go ochroną Ubezpieczony opłaca składki ubezpieczeniowe w sposób, wysokości i w terminach określonych w Umowie o udzielenie kredytu. Składka opłacana jest za pośrednictwem Ubezpieczającego, który po otrzymaniu stosownych kwot od Ubezpieczonego przekazuje je na rachunek Zakładu ubezpieczeń wskazany w Umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość składki uzależniona jest od stanu Salda Konta Karty w okresie rozliczeniowym, za który składka jest należna, albo w okresie poprzedzającym ten okres rozliczeniowy. Umowa ubezpieczenia ustala, czy składka naliczana jest od stanu Salda Konta Karty według stanu na oznaczony dzień, według stanu średniego, czy też wysokość składki w inny sposób uzależniona jest od stanu Salda Konta Karty w przyjętym okresie. Umowa ubezpieczenia ustala ponadto wysokość składki należnej za okres rozliczeniowy w przypadku, gdy Posiadacz Karty był Ubezpieczonym tylko przez część tego okresu. Umowa ubezpieczenia może stanowić, iż za okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składka należna jest w pełnej wysokości. 7. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Poza przypadkami określonymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Zakład ubezpieczeń wolny jest od odpowiedzialności, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe w jakimkolwiek stopniu będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem: 1) wojny (wypowiedzianej i nie, w tym domowej), stanu wojennego, wyjątkowego, aktów terroryzmu (tj. działań polegających na przemocy lub zastraszaniu społeczeństwa albo jego części, podejmowanych w celu osiągnięcia korzyści politycznych) lub uczestnictwem Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach i strajkach; 2) wybuchu, skażenia toksycznego, promieniowania jonizującego, skażenia radioaktywnego (bez względu na to, czy źródłem skażenia jest broń atomowa lub jądrowa, paliwo atomowe lub jądrowe, komponenty do takiej broni lub paliwa, odpady promieniotwórcze, czy też inne źródła); 3) spożycia przez Ubezpieczonego narkotyków, środków psychotropowych bądź innych podobnie działających środków, chyba że spożycie tych substancji nastąpiło zgodnie z zaleceniem lekarza; 4) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu; 5) samookaleczenia się przez Ubezpieczonego bądź usiłowania przez niego samookaleczenia się, jak również okaleczenia lub usiłowania okaleczenia Ubezpieczonego przez osobę trzecią, lecz na jego prośbę, żądanie lub wskutek jego groźby; 6) udziału Ubezpieczonego w zawodach i treningach sportowych, w szczególności w dyscyplinach niebezpiecznych, takich jak spadochroniarstwo, sporty motorowe i motorowodne, wspinaczka, speleologia, nurkowanie, rafting, skoki na linie. 2. Z tytułu Utraty zdolności Ubezpieczonego do pracy Zakład ubezpieczeń nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności, jeżeli:

4 1) Zdarzenie ubezpieczeniowe w jakimkolwiek stopniu będzie bezpośrednim lub pośrednim następstwem: a) jakichkolwiek zaburzeń emocjonalnych, nerwowych lub psychicznych, nie wyłączając załamań nerwowych, depresji i stanów lękowych lub b) bólów w plecach, chyba że są to potwierdzone diagnozą lekarską finalne i obiektywne symptomy ograniczenia ruchu lub c) Choroby Ubezpieczonego innej niż stany opisane w postanowieniach dwóch punktów poprzedzających, o której Ubezpieczony wiedział w czasie przypadającym na okres sześciu miesięcy poprzedzających objęcie ochroną ubezpieczeniową, bądź którą Ubezpieczony leczył w czasie przypadającym na ten okres lub d) ciąży, porodu, aborcji lub okoliczności z nimi powiązanych lub e) nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego zaleceń lekarza albo poddania się przez niego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza lub innych powołanych do tego osób, chyba że zabiegi te miały bezpośredni związek z Nieszczęśliwym wypadkiem albo 2) przed Utratą zdolności do pracy Ubezpieczony nabył uprawnienie do świadczenia z tytułu Utraty pracy. 3. Z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego Zakład ubezpieczeń nie ponosi dodatkowo odpowiedzialności, jeśli: 1) Ubezpieczony utracił pracę: a) wskutek upływu czasu na jaki umowa o pracę została zawarta oraz we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie innym niż wypowiedzenie umowy przez pracodawcę albo rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia bez winy pracownika lub b) a po Utracie pracy Ubezpieczony otrzymuje od pracodawcy jakiekolwiek świadczenie związane z wykonywaną wcześniej pracą (np. odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji) lub c) wskutek ustania stosunku pracy wiążącego go z takim zakładem pracy, że akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej właścicielem tego zakładu albo właścicielem takiego zakładu jest Osoba bliska względem Ubezpieczonego, chyba że akcje spółki będącej właścicielem zakładu notowane są na giełdzie papierów wartościowych albo 2) przed Utratą pracy Ubezpieczony nabył uprawnienie do świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy albo 3) w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że w okresie ubezpieczenia może Utracić pracę. 4. W szczególności uważa się, że w czasie przypadającym na okres sześciu miesięcy poprzedzających objęcie ochroną ubezpieczeniową u Ubezpieczonego występowała Choroba, o której on wiedział, jeśli w ciągu całego tego czasu lub jego części był uprawniony do otrzymywania jakiegokolwiek świadczenia o charakterze społecznym związanego z Chorobą albo jeśli toczyło się postępowanie w sprawie przyznania mu takiego świadczenia. 5. W rozumieniu postanowienia 7 ust. 3 pkt 1 litera a za wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę nie uważa się rozwiązania umowy o pracę w trybie jedynie wywołującym skutki rozwiązania umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W szczególności za wypowiedzenie umowy przez pracodawcę nie uważa się rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w trybie opisanym w art Kodeksu pracy. 6. W szczególności uważa się, że w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony wiedział lub mógł wiedzieć, że w okresie ubezpieczenia może Utracić pracę, jeśli w tym dniu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale przed tym dniem albo w tym dniu zatrudniający go pracodawca dokonał przynajmniej jednej z następujących czynności: 1) złożył Ubezpieczonemu oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę; 2) zakomunikował zakładowej organizacji związkowej zamiar wypowiedzenia Ubezpieczonemu umowy o pracę; 3) zawiadomił zakładowe organizacje związkowe albo powiatowy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych; 4) poinformował Ubezpieczonego o przejściu zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. 8. TRYB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ O ZAPŁATĘ ŚWIADCZEŃ 1. O obowiązku zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku Zakład ubezpieczeń należy powiadomić w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym informujący dowiedział się o Zdarzeniu ubezpieczeniowym uzasadniającym zapłatę świadczenia. O obowiązku zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Utraty pracy albo Utraty zdolności do pracy Zakład ubezpieczeń należy powiadomić w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym informujący dowiedział się o Zdarzeniu ubezpieczeniowym uzasadniającym zapłatę świadczenia. Wraz z powiadomieniem składa się dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia o zapłatę. 2. Dokumentami potwierdzającymi zasadność roszczenia o zapłatę świadczenia są w szczególności: 1) w przypadku świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku: a) oryginał odpisu akt zgonu Ubezpieczonego;

5 b) kopia karty zgonu Ubezpieczonego albo innego dokumentu stwierdzającego przyczynę i okoliczności zgonu; 2) w przypadku świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy: a) kopia dokumentu wydanego przez lekarza albo organ rentowy we właściwy sposób stwierdzającego Niezdolność Ubezpieczonego do pracy, b) zaświadczenie pracodawcy lub organu rentowego stwierdzające, iż Ubezpieczony otrzymuje świadczenie z tytułu Niezdolności do pracy; 3) w przypadku świadczenia z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego: a) zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy, stwierdzające, że Ubezpieczony jest zarejestrowany w tym urzędzie jako osoba bezrobotna i przez jaki okres przysługiwać mu będzie zasiłek dla bezrobotnych, b) kopia świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę zatrudniającego Ubezpieczonego w dniu rozwiązania umowy o pracę skutkującego Utratą pracy przez Ubezpieczonego, c) oświadczenie Ubezpieczonego, iż od Utraty pracy nie wykazuje on żadnej Aktywności zarobkowej. 3. Zasadność roszczeń o zapłatę świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy oraz z tytułu Utraty pracy Ubezpieczony obowiązany jest potwierdzić comiesięcznie, przedstawiając jednocześnie dokumenty, o których mowa odpowiednio w postanowieniach 8 ust. 2 pkt 2 oraz 8 ust. 2 pkt 3 litera a oraz c. 9. ŚWIADCZENIA - UPRAWNIENI, WYSOKOŚĆ, TERMINY ZAPŁATY 1. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego, świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku należne jest Uposażonemu, a świadczenia z pozostałych tytułów Ubezpieczonemu. Świadczenia spełniane są przelewem bankowym w przypadku świadczenia należnego Uposażonemu na wskazany przez niego rachunek, a w przypadku świadczenia należnego Ubezpieczonemu na Konto Karty. Bez zgody Zakładu ubezpieczeń Ubezpieczony nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności o zapłatę świadczenia ubezpieczeniowego, jak również ekspektatywy takiej wierzytelności. 2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest jednorazowo. Świadczenie to należne jest w wysokości Sumy ubezpieczenia, lecz nie wyższej niż sto tysięcy złotych. 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4, świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy oraz z tytułu Utraty pracy wypłacane są w dwunastu ratach, każda w wysokości 5% Sumy ubezpieczenia, lecz nie większej niż cztery tysiące złotych. Pierwsza rata będzie należna, jeżeli status Bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu albo stan Niezdolności Ubezpieczonego do pracy trwać będzie nieprzerwanie przez sześćdziesiąt dni. Druga i każda kolejna rata będzie należna, jeżeli status Bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu albo stan Niezdolności Ubezpieczonego do pracy trwać będzie nieprzerwanie o miesiąc dłużej niż było to wymagane dla poprzedniej raty. 4. Poszczególne raty świadczenia z tytułu Utraty zdolności do pracy oraz z tytułu Utraty pracy należne są wyłącznie wtedy, gdy okresy Niezdolności Ubezpieczonego do pracy oraz okresy posiadania przez Ubezpieczonego statusu Bezrobotnego, których upływ uzasadnia wypłatę rat, rozpoczynają się w okresie ubezpieczenia. 5. Świadczenie z tytułu Utraty pracy przez tego samego Ubezpieczonego należne jest za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego pracy. Jednakże, jeśli kolejna Utrata pracy następuje w czasie krótszym niż sześć miesięcy od dnia następującego po dniu zapłaty ostatniej raty z tytułu poprzedniej Utraty pracy, pierwsza rata z tytułu późniejszej Utraty należna jest, jeżeli status Bezrobotnego będzie przysługiwał Ubezpieczonemu nieprzerwanie jeden miesiąc, a świadczenie płatne jest w takiej liczbie rat, jaka stanowi różnicę pomiędzy liczbą dwanaście a liczbą rat wypłaconych z poprzedniej Utraty pracy. 6. Świadczenie z tytułu Utraty zdolności do pracy przez tego samego Ubezpieczonego należne jest za każde Zdarzenie ubezpieczeniowe polegające na Utracie przez niego zdolności do pracy. Postanowienie 9 ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio, lecz jedynie w przypadku, gdy kolejna Utrata zdolności do pracy wynika z tej samej Choroby lub tego samego Nieszczęśliwego wypadku. 7. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić swe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku w terminie trzydziestu dni od otrzymania zawiadomienia o takim Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia Zakład ubezpieczeń spełni w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym postanowienia niniejszego ustępu.

6 8. Postanowienie 9 ust. 7 stosuje się odpowiednio do pierwszych rat świadczeń z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego oraz z tytułu Utraty zdolności Ubezpieczonego do pracy. Kolejne raty świadczeń z tytułu Utraty pracy przez Ubezpieczonego oraz z tytułu Utraty zdolności Ubezpieczonego do pracy spełniane będą w terminach czternastodniowych, licząc od dnia, w którym staną się należne. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie swe oświadczenia, w szczególności związane z dochodzeniem roszczeń, Zakład ubezpieczeń będzie składał Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym i Uposażonym za pośrednictwem działającego w jego imieniu Administratora. Powyższe nie dotyczy oświadczeń woli w sprawie świadczeń ubezpieczeniowych. Wszelkie oświadczenia kierowane do Zakładu ubezpieczeń Ubezpieczający, Ubezpieczeni i Uposażeni obowiązani są składać za pośrednictwem Administratora. 2. Zakład ubezpieczeń może żądać, aby Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia. 3. Jeżeli tryb rozwiązania umowy o pracę, skutkującego Utratą pracy przez Ubezpieczonego, nie uprawniający go do stosownego świadczenia został następnie zmieniony przez prawomocne orzeczenie sądu na tryb uprawniający Ubezpieczonego do świadczenia, za datę Utraty pracy uważa się datę uprawomocnienia się tego orzeczenia. 4. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas oznaczony. 5. Umowa ubezpieczenia może regulować poszczególne kwestie w sposób odbiegający od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową ubezpieczenia a niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia, wiążący charakter mają postanowienia Umowy ubezpieczenia. 6. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie Zakładu ubezpieczeń w przedmiocie roszczenia nie satysfakcjonuje uprawnionego, może on wnieść powództwo do sądu powszechnego. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Ubezpieczającego, miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, bądź miejsca siedziby albo miejsca zamieszkania Uposażonego. 7. Jeśli Ubezpieczony zmieni wskazanie Uposażonego w ten sposób, że Uposażonym przestanie być Ubezpieczający, Zakład ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego, nie przekazując jednak danych o nowym Uposażonym. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Wypadek Utraty Pracy oraz Utraty Zdolności Do Pracy Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET PODSTAWOWY, PAKIET PREMIUM, PAKIET

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas. Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie składki w razie utraty pracy Spokojny Czas Warunki ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA SKŁADKI W RAZIE UTRATY PRACY SPOKOJNY CZAS USUP/NPER/1/2009 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY LOKAT ANTYKRYZYSOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia nr U1001/2009 zawartej w dniu 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE

BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE BIZNES GWARANT PRODUKT W PIGUŁCE 1. Dla kogo? Kredytobiorca : Jednoosobowa działalność gospodarcza Wspólnik spółki cywilnej Rolnik Kredyt: Kredyt w rachunku bieżącym (zawierane na okres 6 36 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel:

Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Ubezpieczyciel: Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH W RAIFFEISEN POLBANK Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP

KARTA PRODUKTU PAKIET VIP KARTA PRODUKTU Ubezpieczenie na Życie, na Wypadek Trwałej i Całkowitej Niezdolności do pracy oraz Poważnego Zachorowania Kredytobiorców Kredytów Hipotecznych udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. PAKIET

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia C U Ogólne Warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia GPSU/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A

Agent/Bank Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A Karta SYGNATURA: Produktu: KP/01/10/2015 Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu: Ubezpieczenie SPOKOJNY KREDYT Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (TWOJE BEZPIECZEŃSTWO) Niniejsze Warunki ubezpieczenia obowiązujące od 14 czerwca 2010 r. stanowią integralną część Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego.

Oszczędnościowego lub Oszczędnościowo-rozliczeniowego lub Rozliczeniowego. KARTA INFORMACYJNA OPCJA NW PRIM Ubezpieczenie na życie Opcja NW PRIM stanowi indywidualną kontynuację ochrony ubezpieczeniowej z tytułu grupowego dodatkowego ubezpieczenia na życie Opcja NW. W Karcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PŁATNOŚCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PŁATNOŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PŁATNOŚCI Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U1004/2009 z dnia 20.11.2009r., zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego Posiadaczy Kart (indeks WU/02KK), zwane dalej WU/02KK, mają zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPŁATA ZADŁUŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPŁATA ZADŁUŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPŁATA ZADŁUŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dla kredytobiorców (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel

Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Ubezpieczenie na życie spłaty zadłużenia Karty Visa Elektron Żagiel Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego oraz trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego powstała na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW BANKU BPH S.A. OD RYZYKA UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODU WSKUTEK UTRATY PRACY Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Aneksu nr 9 Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku BPH S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy z dnia 01 października 2003 r Załącznik nr 11 do Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie w razie Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/NPER/1/2007

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia Kredytobiorców Klientów Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych i kredytobiorców kredytów ratalnych Kod: KRATGOTCA1/07/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej rekonwalescencji ubezpieczonego CDB14... 4 Art. 1 Definicje... 4

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zwane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PŁATNOŚCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PŁATNOŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONA PŁATNOŚCI Niniejsze Warunki ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U1004/2009 z dnia 20.11.2009r., zawartej pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. a BZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową)

UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY Sygnatura sprawy: ZP/6/2015 UMOWA NUMER.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu. 2015 w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta SYGNATURA: Produktu: KP/20/07/2015 Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym)

Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) Karta Produktu: Ubezpieczenie na życie BIZNES GWARANT (kredyty w rachunku bieżącym) SYGNATURA: KP/27/06/2016 Karta Produktu została przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. we współpracy z BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA RZECZ KLIENTÓW BANKU BPH S.A. BEZPIECZNE RACHUNKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne warunki Gwarantowanego Podwyższenia Sumy Ubezpiecznia (GPSU/1/2003)

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE

- 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE - 1 - ACTI FINANSE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DEFINICJE Przedstawionym w niniejszym rozdziale wyrażeniom nadano w ogólnych warunkach ubezpieczenia, umowie ubezpieczenia Acti FINANSE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozdział I.

Podstawa prawna: Rozdział I. Zasady dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych oraz finansowania kosztów egzaminów, uzyskania licencji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej

zakres ochrony ubezpieczeni owej Wysokość składki ubezpieczeni owej W celu umożliwienia dokonania wyboru produktu owego, poniżej znajduje się materiał porównawczy umożliwiający porównanie ofert produktów owych. Materiał porównawczy nie jest elementem umowy a ani materiałem

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP SA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW UDZIELANYCH kod warunków: KPGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY PRACY ORAZ LECZENIA SZPITALNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Załącznik nr 1 do Aneksu nr 6 do Umowy ubezpieczenia na wypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA-

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA śycie - RODZINA- I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na śycie - RODZINA (OWDU) mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy) Załącznik nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie spłaty zadłużenia nr 9956 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wariant 2 Proporcjonalny (zgon oraz trwała niezdolność do pracy)

Bardziej szczegółowo