Formularz zapisu na Akcje serii E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zapisu na Akcje serii E"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ V ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz zapisu na akcje Formularz zapisu na Akcje serii E Niniejszy f ormularz jest z apis em na A kcje z wykłe na okaziciela serii E spół ki INTER SPORT Pols ka Spół ka Akc yjna z si edzibą w Krakowie. Przedmiotem Oferty Publicznej j est (dwa miliony pięćset tysięc y) akcji zwykł ych na okaziciela serii E o wart ości nominalnej 0, 10 (dzi esięć groszy) zł każda. 1. Określenie Transzy, w której Inwestor dokonuje zapisu: Transza Ot warta Transza In westorów Inst ytucjonaln ych 2. Nazwisko (lub firma osoby prawnej) 3. Imię (Imiona) 4. Numer PESEL (REGON lub nr właściwego rejestru) nr dowodu osobistego/paszportu kraj wystawienia paszportu Adres zamieszkania osoby fizycznej (siedziba osoby prawnej) Adres do korespondencji i telefon (podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe) Status dewizowy rez ydent nierez yd ent 8. Czy Inwestor został um ieszczony na Liście Wstępnego Przydziału i skierowane do niego zostało zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje serii E po ustalonej Cenie Emisyjnej. tak nie 9. Numer zaproszenia do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych _ (dot ycz y t yl ko Inwestorów, którz y otrzymali zaprosz eni e do złoż enia z apis u w Transz y Inwes torów I nst yt ucjonalnych) 10. Ilość Akcji serii E wskazana w zaproszeniu:... (dot ycz y t yl ko Inwestorów, którz y otrzymali zaprosz eni e do złoż enia z apis u w Transz y Inwes torów I nst yt ucjonalnych) 11. Ilość Akcji serii E objętych zapisem:... Słownie:... po cenie emisyjnej... kwota wpłaty na Akcje... słownie Forma wpłaty: gotówką przelewem na rachunek (prz ekaz em) Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 209

2 13. Form a zwrotu wpłaty w przypadku nieprzydzielenia wszystkich lub części Akcji lub w razie niedojścia emisji do skutku gotówką przelewem na rachunek In westora naz wa rac hunku... nr rachunku... w banku/bi urze maklers kim... Uwaga: W przypadku podania niepełnego lub niewłaści wego numeru rachunku E mitent lub os oby działaj ące za Emitenta nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowy zwr ot wpłaty. Oświadczenia subs kr ybenta: Jeżeli mnie to dotyczy wyraż am zgodę na przetwarzani e moich danych osobowych w zakresie niez będnym do przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz, oś wiadcz am, że dane na for mularzu zapisu zos tał y podane dobr owolnie. Przyjmuję do wiadomości, że przysł uguje mi prawo do wglądu do moich danyc h osobowych oraz ich poprawiania. Ja niżej podpisany(a), oś wiadczam, że z apoznał em(am) się z treścią Prospektu INTERSPORT Pols ka S.A. i akc eptuję warunki P ublicznej Ofert y oraz z apoznałem( am) się i akcept uję brz mieni e St at utu Spółki. W yraż am zgodę na prz ydzi eleni e mi akcji lub przydzi elenie mi mni ejszej ilości akcji niż deklarowana w z apisie l ub nie przydzielenie ich wc ale, zgodnie z zapisami opisanymi w Pros pekci e. W za kresi e w ja kim m nie t o dot ycz y oś wiadcz am, że wyrażam zgodę na prz et warzanie moich danych osobowyc h w zakr esie ni ezbędnym do przeprowadz enia emisji Akcji serii E oraz, że dane na for mularzu zapisu z ostał y podane dobrowolnie. Oś wiadcz am ponadt o, że wyrażam zgodę na prz ekaz ywanie objętych tajemnica zawodową moich danych osobowych oraz inf ormacji związ anyc h z dokonanym przez e mnie zapisem na Akcje serii E prz ez Oferującego Emitentowi, w zakr esie ni ezbędnym do przeprowadz enia emisji A kcji serii E oraz, że upoważ niam te podmiot y do otrz ymani a t ych informacji data i podpis subs krybenta data przyj ęcia or az podpis prz yjmującego z apis... naz wa i adres podmiotu upoważ nionego do przyj mowania z apisów i wpł at na A kcje s erii E Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 210

3 2. Wzór formularza Dyspozycji deponow ania Akcj i serii E DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII E SPÓŁKI INTERSPORT POLSKA S.A. Proszę o zdeponowanie na moim rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez:... (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych) na rzecz:... (imię i nazwisko lub nazwa właściciela rachunku) wszystkich przydzielonych mi Akcji serii E spółki INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie POK, w którym dokonałem zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących mojego rachunku papierów wartościowych Data i podpis subskrybenta Data i pieczęć domu maklerskiego oraz podpis pracownika POK Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 211

4 3. Definicje i obj aśnienia skrótów Akcje Akcje serii E, Akcje Of erowane Cena Emisy jna CH, CHU Deklaracja DM PENETRATOR Dyspozycja Deponowania Dz. U. Dz. Urz. dzień roboczy Emitent euro, EUR Giełda, GPW Grupa INTERSPORT GUS IDE akcje serii A, B, C1, C2, D i E Emitenta (lub część tych akcji), (lub ich część) Akcji serii E, of erowanych na podstawie Prospektu cena emisy jna Akcji Oferowany ch ustalona przez Emitenta centrum handlowe, centrum handlowo - usługowe oświadczenie składane przez Inwestorów zainteresowania nabyciem Akcji serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych patrz def inicja Of erującego oświadczenie Inwestora o rachunku papierów wartościowy ch, na którym zaksięgowane powinny zostać objęte przez Inwestora Akcje Of erowane Dziennik Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Rzeczy pospolitej Polskiej INTERSPORT Polska Spółka Akcy jna z siedzibą w Krakowie prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcy jna z siedzibą w W arszawie IIC oraz inne podmioty działające pod firmą INTERSPORT i ich podmioty zależne lub podmioty prowadzące sklepy sportowe pod nazwą INTERSPORT Główny Urząd Statystyczny INTERSPORT Deutschland eg, spółdzielnia prawa niemieckiego z siedzibą w Heilbronn, Wannenäckerstr. 50, D Heilbronn, Niemcy, wpisana do rejestru spółdzielni pod numerem GnR 124 IIC INTERSPORT International Corporation, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa szwajcarskiego z siedzibą w Ostermundigen, Obere Zollgasse 75, CH-3072 Ostermundigen, Szwajcaria INTERSPORT Polska patrz def inicja Emitenta ITC INTERCONTACT Werbeagentur GmbH z siedzibą w Heilbronn, Wannenäckerstr. 50, D Heilbronn, Niemcy, wpisana do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Heilbronn pod numerem HRB 399. Kc ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy wilny (Dz. U. z Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) KDPW Krajowy Depozy t Papierów Wartościowych Spółka Akcy jna z siedzibą w W arszawie Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 212

5 Kh Komisja, KPWiG Kpc KRS rozporządzenie Prezy denta Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z późniejszymi zmianami) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cy wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami) Krajowy Rejestr Sądowy Księga Popytu rejestr składanych przez Inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wiążących Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji serii E Ksh, Kodeks spółek handlowych KW Lista Wstępnego Przy działu MAKS Sport marki własne, marki własne INTERSPORT MP NBP NWZ Obecni Wiodący Akcjonariusze Of erujący ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowy ch (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) Księga wieczy sta rejestr Inwestorów, do których Emitent skieruje zaproszenia do złożenia i opłacenia zapisów na Akcje serii E w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych utworzony po procedurze budowania Księgi Popytu dawna marka/nazwa handlowa sklepów Emitenta wprowadzane od 2006 roku 13 marek własnych INTERSPORT dla różny ch dyscyplin sportu: McKinley, Crazy Creek, Etirel, Pro Touch, Aquamax, Cytec, DYNATOUR, Energetics, Firefly, NAKAMURA, Northbrook, Online, Tecno Pro Monitor Polski Narodowy Bank Polski Nadzwy czajne Walne Zgromadzenie Pan Artur Mikołajko, Pan Marek Radwański, Pan Sławomir Gil, Pani Jolanta Milewska oraz ITC Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcy jna z siedzibą w Krakowie Ordy nacja Podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy nacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późniejszy mi zmianami) PAP PDA, Prawa do Akcji PKD PLN, złoty, zł, POK Polska Agencja Prasowa S.A. Prawo do Akcji serii D i E w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowy mi Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z późniejszymi zmianami) prawny środek płatniczy Rzeczy pospolitej Polskiej Punkt Obsługi Klienta Prawo Bankowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późniejszy mi zmianami) Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 213

6 Prawo Dewizowe Państwo Członkowskie Prospekt Przedział Cenowy PU MAKS Publiczna Subskrypcja Publiczna Of erta Akcji serii E, Oferta Publiczna, Of erta, Publiczna Emisja Akcji, Raport Bieżący ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami) Państwo, będące członkiem Unii Europejskiej lub stroną um owy o Europejskim Obszarze Gospodarczy m Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004, zawierający inf ormacje o Of ercie Publicznej, Emitencie, Akcjach Of erowanych, na który składa się Dokument Podsumowujący, Czynniki Ryzyka, Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy oraz Załączniki przedział, w ramach którego ustalona zostanie Cena Emisyjna Przedsiębiorstwo Usługowe MAKS Spółka Akcy jna try b objęcia Akcji Of erowanych, o którym mowa w art pkt 3) Ksh przez osoby, którym nie służy prawo poboru Of erta objęcia Akcji serii E raport bieżący, o którym mowa w 2 pkt 34 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. Rejestr Dłużników Niewy płacalnych Rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych Rozporządzenie nr 1606/2002 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 SA, S.A. SKI SURF Spółka Sp. z o.o., sp. z o.o. Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Obrotu rejestr dłużników niewy płacalnych prowadzony na podstawie Ustawy o Krajowy m Rejestrze Sądowym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie inf ormacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1774) Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania między narodowy ch standardów rachunkowości (Dz.U.UE.L ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inf ormacji zawartych w prospektach emisy jnych oraz f ormy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisy jnych oraz upowszechniania reklam (Dz. Urz. WE L 149) spółka akcyjna Przedsiębiorstwo SKI SURF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie patrz def inicja Emitenta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegółowe Zasady Działania KDPW (załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z póżn. zm.) Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego - uchwalone Uchwałą Zarządu Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 214

7 Giełdowego Giełdy Papierów Wartościowy ch w Warszawie Nr 4/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. Umowa Inwestycy jna Umowy Licencyjne Umowa sublicencyjna INTERSPORT Umowa sublicencyjna na znaki towarowe na wy łączność UOKiK USD, dolar Ustawa o Krajowy m Rejestrze Sądowy m Ustawa o Obrocie Instrum entam i Finansowy mi Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa o Of ercie Publicznej, Ustawa Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawny ch Ustawa o Podatku od Czy nności Cy wilnoprawnych Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych umowa zawarta w dniu 27 października 2005 r. pomiędzy Emitentem, Panem Arturem Mikołajko, Panem Markiem Radwańskim, Panem Sławomirem Gilem, Panem Krzysztof em Milewskim, Panią Jolantą Milewską, ITC oraz IDE Umowa sublicencyjna INTERSPORT oraz Umowa sublicencyjna na znaki towarowe na wy łączność rozumiane łącznie Umowa sublicencyjna INTERSPORT zawarta pomiędzy IDE a Emitentem w dniu 24 października 2005 roku Umowa sublicencyjna na znaki towarowe na wy łączność zawarta pomiędzy IDE a Emitentem w dniu 24 października 2005 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczony ch Ameryki Północnej ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy m Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209, z późniejszy mi zmianami) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami f inansowy mi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804, z późniejszy mi zmianami) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów f inansowy ch do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publiczny ch (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy m od osób f izyczny ch (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy m od osób prawny ch (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czy nności cy wilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399, z późniejszy mi zmianami) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewny ch (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) Ustawa o Rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późniejszy mi zmianami) Wstępny Przy dział WZ Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki sporządzenie przez Emitenta Listy Wstępnego Przy działu Walne Zgromadzenie Zarząd INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna Prospekt emisyjny INTERSPORT Polska S.A. 215

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo