Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226"

Transkrypt

1 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226

2 Strona 2 z 226

3 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO, Spółka ) w trybie pierwszej oferty publicznej. Przebieg procesu przedstawiono w porządku chronologicznym, kładąc nacisk na szczegółową charakterystykę założeń transakcji oraz istotnych zdarzeń i czynności podjętych w toku jej realizacji. Istotnym elementem Białej Księgi jest opis uwarunkowań prawnych i ekonomicznych leżących u podstaw prywatyzacji Spółki, w szczególności wynikających z sytuacji PKP S.A. jako większościowego akcjonariusza PKP CARGO, w tym obowiązków nałożonych na PKP S.A. przez ustawy. Biała Księga zawiera również analizę sytuacji ekonomicznej, w tym koniunktury na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie w czasie trwania procesu oferty publicznej akcji PKP CARGO, która to sytuacja miała niebagatelne znaczenie dla przebiegu i możliwości finalizacji transakcji. Dodatkowo, w dokumencie umieszczono charakterystykę rynku kapitałowego w Polsce wraz z opisem sposobu przeprowadzania tego typu transakcji, nie pomijając informacji o innych przeprowadzonych w Polsce prywatyzacjach w trybie oferty publicznej oraz doświadczeniach PKP S.A. w zakresie prywatyzacji spółek z Grupy PKP. Jednocześnie przeprowadzono analizę porównawczą pierwszej oferty publicznej akcji Spółki z innymi tego typu transakcjami. Niezależnie od powstania Białej Księgi, PKP S.A. zwróciło się do PwC Polska Sp. z o.o. o przeprowadzenie audytu procesu prywatyzacji PKP CARGO. Wyniki tego audytu zawarte zostały w sporządzonym przez PwC Polska Sp. z o.o. raporcie pt. Analiza wybranych aspektów procesu pierwszej oferty publicznej PKP CARGO S.A., którego podsumowanie zamieszczone zostało w Białej Księdze. Audytorzy przeanalizowali poszczególne etapy procesu, w tym m.in., organizację procesu IPO, ustalenie Ceny Sprzedaży i alokację Akcji Oferowanych. Raport potwierdza, że oferta publiczna akcji Spółki została przeprowadzona w sposób zgodny z Prospektem emisyjnym Spółki i w zgodzie ze standardami rynkowymi. Uzupełnienie Białej Księgi stanowi opis działalności Spółki, przedstawiony szczegółowo w załączniku. Opis ten nakreśla sytuację w PKP CARGO przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Strona 3 z 226

4 I. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. SPIS TREŚCI... 4 II. SKRÓTY I DEFINICJE... 9 III. SKRÓCONA INFORMACJA O SPÓŁCE I GRUPIE IV. UWARUNKOWANIA WYBORU TRYBU PRYWATYZACJI A. OBOWIĄZKI PKP WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PKP I MECHANIZM DOTYCHCZASOWEJ PRYWATYZACJI B. DOTYCHCZASOWE PRÓBY PRYWATYZACJI PKP CARGO TRYB NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA KALENDARIUM DOTYCHCZASOWEJ PRYWATYZACJI C. STRATEGIA PKP NA LATA GŁÓWNE ZAŁOŻENIE W ZAKRESIE PRYWATYZACJI D. ZMIANA TRYBU PRYWATYZACJI V. INFORMACJE O ZAŁOŻENIACH TRANSAKCJI A. PRZEDMIOT OFERTY B. ADRESACI OFERTY C. CENA SPRZEDAŻY AKCJI OFEROWANYCH CENA MAKSYMALNA USTALENIE CENY SPRZEDAŻY D. OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH E. SKŁADANIE ZAPISÓW NA AKCJE OFEROWANE INWESTORZY INDYWIDUALNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI F. PŁATNOŚĆ ZA AKCJE OFEROWANE INWESTORZY INDYWIDUALNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI G. PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH INWESTORZY INDYWIDUALNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI H. DZIAŁANIA STABILIZACYJNE I. ROZLICZENIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI OFEROWANYCH Strona 4 z 226

5 J. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI OFEROWANYCH NA RYNEK REGULOWANY K. WPŁYWY Z OFERTY L. KOSZTY OFERTY KOSZTY OFERTY PONOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA SPRZEDAJĄCEGO KOSZTY OFERTY PONOSZONE PRZEZ SPÓŁKĘ M. UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI AKCJONARIUSZ SPRZEDAJĄCY SPÓŁKA N. OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH OFERTA PUBLICZNA AKCJI OFEROWANYCH W POLSCE OFERTA PRYWATNA AKCJI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH O. ZAKŁADANY HARMONOGRAM IPO VI. CHARAKTERYSTYKA MODELOWEGO IPO VII. PRZEBIEG PROCESU A. KALENDARIUM PROCESU OBEJMUJĄCE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA B. WYBÓR GLOBALNYCH KOORDYNATORÓW I DORADCY PRAWNEGO C. KICK-OFF D. PROSPEKT E. WYBÓR WSPÓŁPROWADZĄCYCH KSIĘGĘ POPYTU F. UMOWY Z DORADCAMI G. UDZIAŁ STRONY SPOŁECZNEJ W PROJEKCIE PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH EMISJA AKCJI PRACOWNICZYCH H. UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU I. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM J. RAPORTY ANALITYCZNE K. USTALENIE PRZEDZIAŁU CENOWEGO L. UMOWA O GWARANTOWANIE OFERTY M. ZGODY KORPORACYJNE I ADMINISTRACYJNE N. ROADSHOW O. BUDOWA KSIĘGI POPYTU P. USTALENIE CENY Strona 5 z 226

6 Q. PRZYDZIAŁ AKCJI R. UMOWA O STABILIZACJĘ VIII. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE W OKRESIE FINALIZACJI PROCESU A. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU B. SYTUACJA NA RYNKU GIEŁDOWYM W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU C. PARAMETRY DEBIUTU IX. ANALIZA PORÓWNAWCZA IPO PKP CARGO S.A. I INNYCH IPO A. DOTYCHCZASOWE WYBRANE PRYWATYZACJE SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA W TRYBIE IPO B. PRZYKŁADOWE DEBIUTY W IV KWARTALE 2013R. NA RYNKU ŚWIATOWYM C. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU AKCJI SPÓŁKI PO DEBIUCIE D. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU AKCJI SPÓŁEK PORÓWNYWALNYCH PO DEBIUCIE PKP CARGO E. ANALIZA HISTORYCZNYCH PROCESÓW IPO X. WYNIKI AUDYTU IPO PKP CARGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR I. CHARAKTERYSTYKA PKP CARGO A. ZASTRZEŻENIE B. OTOCZENIE RYNKOWE PODSUMOWANIE OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE RYNEK KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ RYNEK KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W POLSCE C. OTOCZENIE REGULACYJNE REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO WYROK ETS W SPRAWIE C-512/ MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU KOLEJOWEGO REGULACJE POLSKIE D. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE INFORMACJE OGÓLNE PRZEWAGI KONKURENCYJNE STRATEGIA RESTRUKTURYZACJA I OPTYMALIZACJA GRUPY W LATACH PRODUKTY I USŁUGI Strona 6 z 226

7 6. ISTOTNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWESTIE REGULACYJNE PRACOWNICY E. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOTYCZĄCE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE F. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ INFORMACJE OGÓLNE TENDENCJE I OSTATNIE WYDARZENIA OGÓLNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE SZCZEGÓLNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW PODZIAŁ PRZYCHODÓW WEDŁUG RYNKÓW GEOGRAFICZNYCH WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NAKŁADY KAPITAŁOWE G. PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI PRAWO DO ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI DYWIDENDA PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WALNYM ZGROMADZENIEM ZMIANA PRAW AKCJONARIUSZY SPÓŁKI UMORZENIE AKCJI ZAMIANA AKCJI PRAWO DO ŻĄDANIA WYBORU REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH Strona 7 z 226

8 ZAŁĄCZNIK NR II. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 215 A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A B. DEMATERIALIZACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH C. ROZLICZENIE D. ORGANIZACJA OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI E. USTAWY REGULUJĄCE DZIAŁANIE RYNKU KAPITAŁOWEGO USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM ORAZ ZBYWANIEM ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI USTAWA O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU STOSUNKU DOMINACJI ROZPORZĄDZENIE RADY W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Strona 8 z 226

9 II. SKRÓTY I DEFINICJE Terminy pisane wielka literą, które nie zostały zdefiniowane w Białej Księdze, mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej: ADN ADR Akcje Akcje Oferowane Akcje Pracownicze Akcjonariusz Sprzedający Alternatywny System Obrotu Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych CARGOSPED CHF CIM CIT Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1537) Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 110, poz. 641 j.t.) Wszystkie akcje Spółki, w tym: (i) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł każda, oraz (ii) 15 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł każda Do akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda, będących przedmiotem Oferty Akcje Spółki nowej emisji, które na podstawie Paktu Gwarancji Pracowniczych zostaną przyznane pracownicom Spółki w ramach premii prywatyzacyjnej a które zostaną im zaoferowane na podstawie memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 39 Ustawy o Ofercie w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od pierwszego dnia Oferty, pod warunkiem wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu na rynku regulowanym GPW PKP S.A. Rynek pozagiełdowy, organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 roku (The United States Securities Act of 1933, ze zm.) CARGOSPED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Frank szwajcarski, jednostka walutowa Konfederacji Szwajcarskiej Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu kolejowego, stanowiące Załącznik B do Konwencji COTIF Międzynarodowy Komitet Transportu Kolejowego CUV Przepisy ujednolicone o umowach użytkowania pojazdów w międzynarodowej komunikacji kolejowej, stanowiące Załącznik D do Konwencji COTIF Czwarty Pakiet Kolejowy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Dokument Marketingowy Pakiet projektów sześciu aktów prawnych związanych z sektorem kolejowym, przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 30 stycznia 2013 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW Dokument marketingowy (w formacie International Offering Circular) sporządzony przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w angielskiej wersji językowej na potrzeby promowania Oferty poza granicami Polski wśród wybranych inwestorów kwalifikowanych. Dokument ten nie stanowi Strona 9 z 226

10 Door-to-door Dopuszczenie Prospektu i nie zostanie zatwierdzony przez organ regulacyjny w jakimkolwiek kraju Usługa logistyczna, w ramach której przesyłki przewożone są bezpośrednio z punktu nadania (zakładu, magazynu sprzedawcy, itd.) do miejsca przeznaczenia; taka usługa logistyczna może wymagać zastosowania różnego rodzaju środków transportu (morskiego, kolejowego i drogowego), w szczególności zastosowania transportu drogowego na dostawę końcowego odcinka (ang. last mile) Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW Doradcy Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu, Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu Doradca Prawny Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz sp. k. Drugi Pakiet Kolejowy Dyrektywa 2001/12/WE zmieniająca dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych Dyrektywa 2001/13/WE w sprawie licencjonowania przedsiębiorstw kolejowych Dyrektywa 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury Dyrektywa 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych Dyrektywa 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych Dyrektywa 2004/50/WE zmieniająca dyrektywy w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej Pakiet kilku dyrektyw i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30 kwietnia 2001 r., regulujących spójność miedzy sieciami kolejowymi Państw Członkowskich Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. EU L 75/1 z dnia 15 marca 2001 r.) Dyrektywa 2001/13/WE z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. EU L 75/26 z dnia 15 marca 2001 r.) Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej I pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. EU L 75/29 z dnia 15 marca 2001 r.) Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. U. EU L 110/1 z dnia 20 kwietnia 2001 r.) Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa ( Dz. U. EU L 164/44 z 30 kwietnia 2004 r.) Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości I dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. EU L 164/114 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Strona 10 z 226

11 Dyrektywa 2004/51/WE zmieniająca Dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych Dyrektywa 2007/58/WE zmieniająca Dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych i Dyrektywę 2001/14/WE i w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej Dyrektywa 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty Dyrektywa 2008/110/WE zmieniająca Dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych Dyrektywa 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Dyrektywa 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego Dyrektywa 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych Dyrektywa 95/18/WE w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym - Dyrektywa 95/19/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za infrastrukturę Dyrektywa 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu dużych prędkości Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. EU L 164/164 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (Dz. U. EU L 315/44 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. U. EU L 315/51 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz. U. EU L 345/62 z dnia 23 grudnia 2008 r.) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. EU L 191/1 z dnia 18 lipca 2008 r.) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. U. EU L 343/32 z dnia 14 grudnia 2012 r.) Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. EU L 237/25 z dnia 24 sierpnia 1991 r.) Dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. EU L 143/70 z dnia 27 czerwca 1995 r.) Dyrektywa Rady 95/19/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za infrastrukturę (Dz. U. EU L 143/75 z dnia 27 czerwca 1995 r.) Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu dużych prędkości (Dz. U. EU L 235/6 z dnia 17 września 1996 r. Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych Strona 11 z 226

12 Dz. U. Dzień Roboczy EBOR EFTA EOG ERTMS ETCS ETS EURIBOR i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. U. EU L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003 r. ze zm.) Dziennik Ustaw Dzień, w którym domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską lub banki powiernicze, w których inwestorzy mogą dokonywać zapisów na Akcje prowadzą swoją działalność lub dzień roboczy w rozumieniu odpowiednich regulacji KDPW lub GPW, zależnie od okoliczności. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii) Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. European Rail Traffic Management System) Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. European Train Control System) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeden z organów głównych Unii Europejskiej, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego I administracyjnego. W skład ETS wchodzi 28 sędziów, mianowanych przez każde Państwo będące członkiem Unii Europejskiej Stopa oprocentowania kredytów w Strefie Euro na rynku międzybankowym euro, EUR Jednostka walutowa wprowadzona na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Europejska Agencja Kolejowa Eurostat Fundusz Kolejowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych Fundusz Własności Pracowniczej GDDKiA Globalni Koordynatorzy Gorzów Wagony GPW, Giełda Grupa CTL Jedna z agencji Unii Europejskiej, która pełni rolę organu systemowego dla Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (projekt realizowany w celu stworzenia jednolitych standardów sygnalizacji w całej Europie) Urząd statystyczny Unii Europejskiej Utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego fundusz gromadzący środki finansowe na budowę i przebudowę linii kolejowych Jeden z funduszy Spółki, utworzony z obowiązkowych obciążeń i dobrowolnych odpisów z zysku netto Fundusz Własności Pracowniczej PKP utworzony zgodnie z przepisami Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji PKP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Gorzów Wagony sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę CTL Logistics sp. z o.o. oraz podmioty wchodzące w skład jej grupy Strona 12 z 226

13 Grupa DB Schenker Rail Polska Grupa PKP Grupa, spółki z Grupy, Grupa PKP CARGO GUS IBnGR Inwestorzy Indywidualni Inwestorzy Instytucjonalni Istotne Spółki Zależne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Just-in-time Kabotaż kapitałowej DB Schenker Rail Polska S.A. i DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o. PKP wraz ze Spółkami Zależnymi (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości) Spółka jako spółka dominująca wraz ze Spółkami Zależnymi Główny Urząd Statystyczny Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Inwestorzy będący osobami fizycznymi uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje Oferowane zgodnie z postanowieniami Prospektu Inwestorzy uprawnieni do udziału w procesie budowy księgi popytu lub do złożenia zapisów na Akcje Oferowane, którzy otrzymali zaproszenia do, odpowiednio, złożenia zapisu na Akcje Oferowane i udziału w procesie budowy księgi popytu albo do złożenia zapisu na Akcje Oferowane od jednego z Menadżerów Oferty oraz którzy równocześnie spełniają kryteria określone w punktach od (1) do (4) w Części I Załącznika II do Dyrektywy 2004/39/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, którzy są: (i) podmiotami, które są uprawnione lub uregulowane do działania na rynkach finansowych, w tym instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń, systemy zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi systemami, fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami, pośrednicy zawierający transakcje dotyczące pochodnych instrumentów towarowych oraz innych, artykułów handlowych i produktów, podmioty lokalne oraz inni inwestorzy instytucjonalni; (ii) dużymi przedsiębiorstwami spełniającymi dwa z podanych poniżej wymogów dotyczących wielkości: suma bilansowa EUR, obrót netto EUR, fundusze własne EUR; (iii) krajowymi i regionalnymi władzami rządowymi, instytucjami publicznymi, które zarządzają długiem publicznym, bankami centralnymi, międzynarodowymi i pozakrajowymi instytucjami takimi, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i innymi, podobnymi organizacjami międzynarodowymi; (iv) innymi inwestorami instytucjonalnymi, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotami zajmującymi się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi (inwestorzy kwalifikowani zgodnie z art. 2 ust. 1 lit e) 2003/71/EC ( Dyrektywy Prospektowej ) CARGOSPED, PS TRADE TRANS, PKP CARGO SERVICE i PKP CARGO CL Małaszewicze Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PKP CARGO za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku według MSSF oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PKP CARGO za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2012, 2011 i 2010 roku według MSSF. Usługa logistyczna, w ramach której czas wysłania i doręczenia przesyłki jest ściśle określony przez strony i jest istotny dla klienta przewoźnika Przewóz między miejscami położonymi na terenie tego samego kraju UE Strona 13 z 226

14 KDPW KNF przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę Komisja Nadzoru Finansowego Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) Kodeks Pracy Kodeks Spółek Handlowych, KSH Komisja Europejska Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.) Komisja Europejska, organ wykonawczy Unii Europejskiej Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) Konwencja COTIF Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r., Nr 34, poz. 158 ze zmianami) KPC Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu KRS Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny LHS LIBOR Liczba Akcji Stabilizujących Menedżer Stabilizujący Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz.296, ze zm.) Dom Inwestycyjny Investors S.A. oraz Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. Krajowy Rejestr Sądowy Kwalifikowany inwestor instytucjonalny (qualified institutional buyer), zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144A Linia kolejowa szerokotorowa, wschodnia część infrastruktury kolejowej o szerokości torów wynoszącej mm, która wymaga przeładunku znaczącej ilości towarów przewożonych z i do krajów WNP dzienna stopa referencyjna oparta na oprocentowaniu, na jakim banki pożyczają od innych niezabezpieczone środki na hurtowym rynku pieniężnym w Londynie (ang. London Interbank Offered Rate) Nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, która zostanie ostatecznie przydzielona zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym wskazanym przez Menedżera Stabilizującego. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Menedżerowie Oferty Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu, Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz UniCredit Bank Austria AG Minister Obrony Narodowej Ministerstwo Transportu MSR MSR-24 Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej W zależności od kontekstu, Międzynarodowy Standard Rachunkowości albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zatwierdzone przez Unię Europejską Międzynarodowy Standard Rachunkowości 24 Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych Strona 14 z 226

15 MSSF MTBiGM NBP NIK Odpowiednie Państwo Członkowskie Oferta Oferujący Ordynacja Podatkowa OSŻD OTIF Pakiety Kolejowe Pakt Gwarancji Pracowniczych, Pakt Gwarancji Państwa Członkowskie UE Państwa EFTA Państwo Członkowskie Pierwszy Pakiet Kolejowy PKB PKP, PKP S.A. PKP CARGO CL Małaszewicze PKP CARGO CL MEDYKA- ŻURAWICA PKP CARGO International PKP CARGO SERVICE PKP CARGO TABOR KARSZNICE PKP CARGO TABOR OSTRÓW WIELKOPOLSKI PKP CARGO TABOR POMORSKI W zależności od kontekstu, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej albo Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Narodowy Bank Polski Najwyższa Izba Kontroli Każde państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem Polski, które wdrożyło Dyrektywę Prospektową Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu oraz Dokumentu Marketingowego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) Organizacja Współpracy Kolei Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami Podstawy prawne i organizacyjne UE, mające na celu otwarcie rynków krajowych i zwiększenie konkurencyjności oraz interoperacyjności kolei na poziomie UE Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo, podpisana dnia 2 września 2013 r. przez Spółkę i PKP oraz 13 związków zawodowych Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Pakiet trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanych w Dzienniku Ustaw UE L 75 w dniu 15 marca 2001 r., tworzący podstawę europejskiej legislacji w dziedzinie kolei Produkt krajowy brutto Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o. z siedzibą w Małaszewiczach PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP CARGO TABOR KARSZNICE sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli PKP CARGO TABOR OSTRÓW WIELKOPOLSKI sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim PKP CARGO TABOR POMORSKI sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie Strona 15 z 226

16 PKP CARGO WAGON JAWORZYNA ŚLĄSKA PKP CARGO WAGON KRAKÓW PKP CARGO WAGON TARNOWSKIE GÓRY PKP CARGO WAGON TORUŃ PKP CARGOLOK PKP CARGOWAG PKP Energetyka PKP Informatyka PKP Intercity PKP LHS PKP PLK PLN, zł, złoty PKP CARGO WAGON JAWORZYNA ŚLĄSKA sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej PKP CARGO WAGON KRAKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie PKP CARGO WAGON TARNOWSKIE GÓRY sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach PKP CARGO WAGON sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu PKP CARGOLOK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP CARGOWAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie PKP Informatyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Intercity S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce Polisa D&O Polisa ubezpieczeniowa dla członków zarządu, innych organów i kierownictwa Polskie Standardy Rachunkowości, PSR Praca przewozowa Prawo Ochrony Środowiska Prawo Przewozowe Polskie Standardy Rachunkowości, obejmujące Ustawę o Rachunkowości i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze W transporcie wyraża iloczyn wykonanych przez środki transportu: długości drogi (liczby kilometrów) i liczby ton przewiezionego towaru (ładunek towarowy); wynik wyrażany w tonokilometrach Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.) Prawo Wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 145, ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Premia Prywatyzacyjna Jednorazowe świadczenie, które zostanie wypłacone uprawnionym pracownikom Spółki w formie akcji nowej emisji Prezes UOKiK Prezes UTK Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt Statutu Prospekt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Transportowego Jeden z wielu programów operacyjnych, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE Statut w wersji zmienionej przez Walne Zgromadzenie z dnia 2 października 2013 r. Powyższe zmiany na Datę Prospektu nie zostały zarejestrowane. Prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego Spółka przeprowadziła Ofertę oraz ubiegała się o Dopuszczenie, zatwierdzony przez KNF w dniu 4 października 2013 r. Strona 16 z 226

17 Przepis 144A PS TRADE TRANS Rada Nadzorcza Rada Polityki Pieniężnej, RPP Regionalny Program Operacyjny Regulacja S Regulamin Giełdy, Regulamin GPW Przepis wykonawczy do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (Rule 144A) Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Spółki Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego Jeden z wielu programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regulacja S wydana na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (ang. Regulation S) Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 2013 r.) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm., w tym ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. (obowiązującymi od dnia 15 kwietnia 2013 r.), Uchwałą Nr 2/1312/2013 Rady Giełdy z dnia 25 stycznia 2013 r. (obowiązującymi od dnia 24 kwietnia 2013 r.) Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w wersji obowiązującej od dnia 10 lipca 2013 r. Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Regulamin Zarządu Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Regulamin Zarządu RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący Załącznik C do Konwencji COTIF Rozporządzenia Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji Rozporządzenie 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych Rozporządzenie 1370/2007/WE dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego Rozporządzenie 1371/2007/WE dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Rozporządzenie 1372/2007 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. L 24 z dnia 29 stycznia 2004 r.) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. U. L 156/8 z dnia 28 czerwca 1969 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. U. L 315/1 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. L 315/14 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Rozporządzenie (WE) NR 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły Strona 17 z 226

18 siły roboczej we Wspólnocie roboczej we Wspólnocie Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam, ze zmianami (Dz. U. L 149/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.) Rozporządzenie 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie UE nr 913/2010 Rozporządzenie w Sprawie Postępowania Kwalifikacyjnego Rozporządzenie w Sprawie Stabilizacji Rozporządzenie WE nr 44/2001 Skarb Państwa Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe SOKiK Spółka; Emitent, PKP CARGO Spółki Taborowe Spółki Zależne Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. U. L 164/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz.U. L 276/22 z dnia 20 października 2010 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE L 336/33 ze zm. z 23 grudnia 2003 r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. L 012 z dnia 16 stycznia 2001 r.) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się, odpowiednio, 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r., sporządzone zgodnie z MSSF Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie Spółki Zależne, zajmujących się utrzymaniem i naprawą taboru, do których należą: PKP CARGO TABOR KARSZNICE, Gorzów Wagony, PKP CARGO TABOR POMORSKI, PKP CARGO WAGON JAWORZYNA ŚLĄSKA, PKP CARGO WAGON KRAKÓW, PKP CARGO WAGON OSTRÓW WIELKOPOLSKI, PKP CARGO WAGON TORUŃ, PKP CARGO WAGON TARNOWSKIE GÓRY, PKP CARGOLOK, PKP CARGOWAG, Wagrem Spółki podlegające konsolidacji z PKP CARGO na potrzeby sporządzania Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Strona 18 z 226

19 Statut Strefa Euro Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe TEN-T TEU tkm Statut Spółki Grupa państw, których walutą jest euro, obejmująca następujące kraje: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny od dnia 10 lipca 2013.) Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą Nr 1038/1012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr 1334/2012 Zarządu Giełdy z dnia 20 grudnia 2012r., Uchwała Nr 333/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2012 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKP CARGO za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 roku sporządzone według MSSF Transeuropejska sieć transportowa, której podstawą jest połączenie i interoperacyjność krajowych sieci przewozowych w UE, z koleją włącznie Jednostka pojemności używana w odniesieniu do transportu morskiego, równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp (ang. twenty-feet equivalent unit) Netto tonokilometry Trzeci Pakiet Kolejowy Pakiet kilku aktów prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 3 grudnia 2007 r., zmierzających do rewitalizacji transportu kolejowego w Europie TSI Uchwała w sprawie Dopuszczenia Uchwała w sprawie Emisji Akcji Pracowniczych UE UIC Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie, finansowania objęcia akcji Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania objęcia akcji Spółki Unia Europejska Międzynarodowa Unia Kolejowa (ang. International Union of Railways) Umowa PGW Przepisy użytkowania wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej obowiązujące w ramach OSŻD Umowa SMGS Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej z 1951 r. UOKiK Urząd Patentowy USD, dolar Ustawa o Biegłych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Dolar amerykański, waluta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz Strona 19 z 226

20 Rewidentach o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 ze zm.) Ustawa o Finansowaniu Infrastruktury Transportu Lądowego Ustawa o Funduszu Kolejowym Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji Ustawa o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji PKP Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r., Nr 12, poz. 61, ze zm.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 216) Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 84, poz. 948 ze zm.) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119, ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1537, ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) Ustawa o Odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 21) Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa o Podatkach i Opłatach Lokalnych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn Ustawa o Podatku od Towarów i Usług (VAT) Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Ustawa o Przewozie Towarów Niebezpiecznych Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz ze zm.) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) (tekst jednolity Dz. U. z 2011, Nr 177, poz ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U., Strona 20 z 226

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEMENTAL HOLDING S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU Grodzisk Mazowiecki 1 SPIS TREŚCI 2014-03-20 Rozdział I: Ogólne dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo