Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226"

Transkrypt

1 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226

2 Strona 2 z 226

3 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO, Spółka ) w trybie pierwszej oferty publicznej. Przebieg procesu przedstawiono w porządku chronologicznym, kładąc nacisk na szczegółową charakterystykę założeń transakcji oraz istotnych zdarzeń i czynności podjętych w toku jej realizacji. Istotnym elementem Białej Księgi jest opis uwarunkowań prawnych i ekonomicznych leżących u podstaw prywatyzacji Spółki, w szczególności wynikających z sytuacji PKP S.A. jako większościowego akcjonariusza PKP CARGO, w tym obowiązków nałożonych na PKP S.A. przez ustawy. Biała Księga zawiera również analizę sytuacji ekonomicznej, w tym koniunktury na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie w czasie trwania procesu oferty publicznej akcji PKP CARGO, która to sytuacja miała niebagatelne znaczenie dla przebiegu i możliwości finalizacji transakcji. Dodatkowo, w dokumencie umieszczono charakterystykę rynku kapitałowego w Polsce wraz z opisem sposobu przeprowadzania tego typu transakcji, nie pomijając informacji o innych przeprowadzonych w Polsce prywatyzacjach w trybie oferty publicznej oraz doświadczeniach PKP S.A. w zakresie prywatyzacji spółek z Grupy PKP. Jednocześnie przeprowadzono analizę porównawczą pierwszej oferty publicznej akcji Spółki z innymi tego typu transakcjami. Niezależnie od powstania Białej Księgi, PKP S.A. zwróciło się do PwC Polska Sp. z o.o. o przeprowadzenie audytu procesu prywatyzacji PKP CARGO. Wyniki tego audytu zawarte zostały w sporządzonym przez PwC Polska Sp. z o.o. raporcie pt. Analiza wybranych aspektów procesu pierwszej oferty publicznej PKP CARGO S.A., którego podsumowanie zamieszczone zostało w Białej Księdze. Audytorzy przeanalizowali poszczególne etapy procesu, w tym m.in., organizację procesu IPO, ustalenie Ceny Sprzedaży i alokację Akcji Oferowanych. Raport potwierdza, że oferta publiczna akcji Spółki została przeprowadzona w sposób zgodny z Prospektem emisyjnym Spółki i w zgodzie ze standardami rynkowymi. Uzupełnienie Białej Księgi stanowi opis działalności Spółki, przedstawiony szczegółowo w załączniku. Opis ten nakreśla sytuację w PKP CARGO przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Strona 3 z 226

4 I. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. SPIS TREŚCI... 4 II. SKRÓTY I DEFINICJE... 9 III. SKRÓCONA INFORMACJA O SPÓŁCE I GRUPIE IV. UWARUNKOWANIA WYBORU TRYBU PRYWATYZACJI A. OBOWIĄZKI PKP WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PKP I MECHANIZM DOTYCHCZASOWEJ PRYWATYZACJI B. DOTYCHCZASOWE PRÓBY PRYWATYZACJI PKP CARGO TRYB NEGOCJACJI NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA KALENDARIUM DOTYCHCZASOWEJ PRYWATYZACJI C. STRATEGIA PKP NA LATA GŁÓWNE ZAŁOŻENIE W ZAKRESIE PRYWATYZACJI D. ZMIANA TRYBU PRYWATYZACJI V. INFORMACJE O ZAŁOŻENIACH TRANSAKCJI A. PRZEDMIOT OFERTY B. ADRESACI OFERTY C. CENA SPRZEDAŻY AKCJI OFEROWANYCH CENA MAKSYMALNA USTALENIE CENY SPRZEDAŻY D. OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY AKCJI OFEROWANYCH E. SKŁADANIE ZAPISÓW NA AKCJE OFEROWANE INWESTORZY INDYWIDUALNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI F. PŁATNOŚĆ ZA AKCJE OFEROWANE INWESTORZY INDYWIDUALNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI G. PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH INWESTORZY INDYWIDUALNI INWESTORZY INSTYTUCJONALNI H. DZIAŁANIA STABILIZACYJNE I. ROZLICZENIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY AKCJI OFEROWANYCH Strona 4 z 226

5 J. DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI OFEROWANYCH NA RYNEK REGULOWANY K. WPŁYWY Z OFERTY L. KOSZTY OFERTY KOSZTY OFERTY PONOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA SPRZEDAJĄCEGO KOSZTY OFERTY PONOSZONE PRZEZ SPÓŁKĘ M. UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI AKCJONARIUSZ SPRZEDAJĄCY SPÓŁKA N. OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH OFERTA PUBLICZNA AKCJI OFEROWANYCH W POLSCE OFERTA PRYWATNA AKCJI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH O. ZAKŁADANY HARMONOGRAM IPO VI. CHARAKTERYSTYKA MODELOWEGO IPO VII. PRZEBIEG PROCESU A. KALENDARIUM PROCESU OBEJMUJĄCE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA B. WYBÓR GLOBALNYCH KOORDYNATORÓW I DORADCY PRAWNEGO C. KICK-OFF D. PROSPEKT E. WYBÓR WSPÓŁPROWADZĄCYCH KSIĘGĘ POPYTU F. UMOWY Z DORADCAMI G. UDZIAŁ STRONY SPOŁECZNEJ W PROJEKCIE PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH EMISJA AKCJI PRACOWNICZYCH H. UDZIAŁ EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU I. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM J. RAPORTY ANALITYCZNE K. USTALENIE PRZEDZIAŁU CENOWEGO L. UMOWA O GWARANTOWANIE OFERTY M. ZGODY KORPORACYJNE I ADMINISTRACYJNE N. ROADSHOW O. BUDOWA KSIĘGI POPYTU P. USTALENIE CENY Strona 5 z 226

6 Q. PRZYDZIAŁ AKCJI R. UMOWA O STABILIZACJĘ VIII. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE W OKRESIE FINALIZACJI PROCESU A. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU B. SYTUACJA NA RYNKU GIEŁDOWYM W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU C. PARAMETRY DEBIUTU IX. ANALIZA PORÓWNAWCZA IPO PKP CARGO S.A. I INNYCH IPO A. DOTYCHCZASOWE WYBRANE PRYWATYZACJE SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA W TRYBIE IPO B. PRZYKŁADOWE DEBIUTY W IV KWARTALE 2013R. NA RYNKU ŚWIATOWYM C. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU AKCJI SPÓŁKI PO DEBIUCIE D. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU AKCJI SPÓŁEK PORÓWNYWALNYCH PO DEBIUCIE PKP CARGO E. ANALIZA HISTORYCZNYCH PROCESÓW IPO X. WYNIKI AUDYTU IPO PKP CARGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR I. CHARAKTERYSTYKA PKP CARGO A. ZASTRZEŻENIE B. OTOCZENIE RYNKOWE PODSUMOWANIE OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE RYNEK KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ RYNEK KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH W POLSCE C. OTOCZENIE REGULACYJNE REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO WYROK ETS W SPRAWIE C-512/ MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE TRANSPORTU KOLEJOWEGO REGULACJE POLSKIE D. INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE INFORMACJE OGÓLNE PRZEWAGI KONKURENCYJNE STRATEGIA RESTRUKTURYZACJA I OPTYMALIZACJA GRUPY W LATACH PRODUKTY I USŁUGI Strona 6 z 226

7 6. ISTOTNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE STRUKTURA ORGANIZACYJNA KWESTIE REGULACYJNE PRACOWNICY E. HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DOTYCZĄCE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE F. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ INFORMACJE OGÓLNE TENDENCJE I OSTATNIE WYDARZENIA OGÓLNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE SZCZEGÓLNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW PODZIAŁ PRZYCHODÓW WEDŁUG RYNKÓW GEOGRAFICZNYCH WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PŁYNNOŚĆ I ZASOBY KAPITAŁOWE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NAKŁADY KAPITAŁOWE G. PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI PRAWO DO ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI DYWIDENDA PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WALNYM ZGROMADZENIEM ZMIANA PRAW AKCJONARIUSZY SPÓŁKI UMORZENIE AKCJI ZAMIANA AKCJI PRAWO DO ŻĄDANIA WYBORU REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH Strona 7 z 226

8 ZAŁĄCZNIK NR II. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 215 A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A B. DEMATERIALIZACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH C. ROZLICZENIE D. ORGANIZACJA OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI E. USTAWY REGULUJĄCE DZIAŁANIE RYNKU KAPITAŁOWEGO USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM ORAZ ZBYWANIEM ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI USTAWA O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU STOSUNKU DOMINACJI ROZPORZĄDZENIE RADY W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Strona 8 z 226

9 II. SKRÓTY I DEFINICJE Terminy pisane wielka literą, które nie zostały zdefiniowane w Białej Księdze, mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej: ADN ADR Akcje Akcje Oferowane Akcje Pracownicze Akcjonariusz Sprzedający Alternatywny System Obrotu Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych CARGOSPED CHF CIM CIT Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1537) Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 110, poz. 641 j.t.) Wszystkie akcje Spółki, w tym: (i) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł każda, oraz (ii) 15 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł każda Do akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda, będących przedmiotem Oferty Akcje Spółki nowej emisji, które na podstawie Paktu Gwarancji Pracowniczych zostaną przyznane pracownicom Spółki w ramach premii prywatyzacyjnej a które zostaną im zaoferowane na podstawie memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 39 Ustawy o Ofercie w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od pierwszego dnia Oferty, pod warunkiem wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu na rynku regulowanym GPW PKP S.A. Rynek pozagiełdowy, organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 roku (The United States Securities Act of 1933, ze zm.) CARGOSPED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Frank szwajcarski, jednostka walutowa Konfederacji Szwajcarskiej Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu kolejowego, stanowiące Załącznik B do Konwencji COTIF Międzynarodowy Komitet Transportu Kolejowego CUV Przepisy ujednolicone o umowach użytkowania pojazdów w międzynarodowej komunikacji kolejowej, stanowiące Załącznik D do Konwencji COTIF Czwarty Pakiet Kolejowy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Dokument Marketingowy Pakiet projektów sześciu aktów prawnych związanych z sektorem kolejowym, przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 30 stycznia 2013 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiące zbiór zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących na GPW Dokument marketingowy (w formacie International Offering Circular) sporządzony przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w angielskiej wersji językowej na potrzeby promowania Oferty poza granicami Polski wśród wybranych inwestorów kwalifikowanych. Dokument ten nie stanowi Strona 9 z 226

10 Door-to-door Dopuszczenie Prospektu i nie zostanie zatwierdzony przez organ regulacyjny w jakimkolwiek kraju Usługa logistyczna, w ramach której przesyłki przewożone są bezpośrednio z punktu nadania (zakładu, magazynu sprzedawcy, itd.) do miejsca przeznaczenia; taka usługa logistyczna może wymagać zastosowania różnego rodzaju środków transportu (morskiego, kolejowego i drogowego), w szczególności zastosowania transportu drogowego na dostawę końcowego odcinka (ang. last mile) Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW Doradcy Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu, Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu Doradca Prawny Weil, Gotshal & Manges Paweł Rymarz sp. k. Drugi Pakiet Kolejowy Dyrektywa 2001/12/WE zmieniająca dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych Dyrektywa 2001/13/WE w sprawie licencjonowania przedsiębiorstw kolejowych Dyrektywa 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury Dyrektywa 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych Dyrektywa 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych Dyrektywa 2004/50/WE zmieniająca dyrektywy w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej Pakiet kilku dyrektyw i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 30 kwietnia 2001 r., regulujących spójność miedzy sieciami kolejowymi Państw Członkowskich Dyrektywa 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. EU L 75/1 z dnia 15 marca 2001 r.) Dyrektywa 2001/13/WE z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. EU L 75/26 z dnia 15 marca 2001 r.) Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej I pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. EU L 75/29 z dnia 15 marca 2001 r.) Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. U. EU L 110/1 z dnia 20 kwietnia 2001 r.) Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa ( Dz. U. EU L 164/44 z 30 kwietnia 2004 r.) Dyrektywa 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości I dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. EU L 164/114 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Strona 10 z 226

11 Dyrektywa 2004/51/WE zmieniająca Dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych Dyrektywa 2007/58/WE zmieniająca Dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych i Dyrektywę 2001/14/WE i w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej Dyrektywa 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty Dyrektywa 2008/110/WE zmieniająca Dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych Dyrektywa 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Dyrektywa 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego Dyrektywa 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych Dyrektywa 95/18/WE w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym - Dyrektywa 95/19/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za infrastrukturę Dyrektywa 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu dużych prędkości Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. EU L 164/164 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej (Dz. U. EU L 315/44 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Dyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (Dz. U. EU L 315/51 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz. U. EU L 345/62 z dnia 23 grudnia 2008 r.) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. EU L 191/1 z dnia 18 lipca 2008 r.) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. U. EU L 343/32 z dnia 14 grudnia 2012 r.) Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. U. EU L 237/25 z dnia 24 sierpnia 1991 r.) Dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. EU L 143/70 z dnia 27 czerwca 1995 r.) Dyrektywa Rady 95/19/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat za infrastrukturę (Dz. U. EU L 143/75 z dnia 27 czerwca 1995 r.) Dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu dużych prędkości (Dz. U. EU L 235/6 z dnia 17 września 1996 r. Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych Strona 11 z 226

12 Dz. U. Dzień Roboczy EBOR EFTA EOG ERTMS ETCS ETS EURIBOR i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. U. EU L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003 r. ze zm.) Dziennik Ustaw Dzień, w którym domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską lub banki powiernicze, w których inwestorzy mogą dokonywać zapisów na Akcje prowadzą swoją działalność lub dzień roboczy w rozumieniu odpowiednich regulacji KDPW lub GPW, zależnie od okoliczności. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii) Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. European Rail Traffic Management System) Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. European Train Control System) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeden z organów głównych Unii Europejskiej, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego I administracyjnego. W skład ETS wchodzi 28 sędziów, mianowanych przez każde Państwo będące członkiem Unii Europejskiej Stopa oprocentowania kredytów w Strefie Euro na rynku międzybankowym euro, EUR Jednostka walutowa wprowadzona na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Europejska Agencja Kolejowa Eurostat Fundusz Kolejowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych Fundusz Własności Pracowniczej GDDKiA Globalni Koordynatorzy Gorzów Wagony GPW, Giełda Grupa CTL Jedna z agencji Unii Europejskiej, która pełni rolę organu systemowego dla Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (projekt realizowany w celu stworzenia jednolitych standardów sygnalizacji w całej Europie) Urząd statystyczny Unii Europejskiej Utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego fundusz gromadzący środki finansowe na budowę i przebudowę linii kolejowych Jeden z funduszy Spółki, utworzony z obowiązkowych obciążeń i dobrowolnych odpisów z zysku netto Fundusz Własności Pracowniczej PKP utworzony zgodnie z przepisami Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji PKP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Gorzów Wagony sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę CTL Logistics sp. z o.o. oraz podmioty wchodzące w skład jej grupy Strona 12 z 226

13 Grupa DB Schenker Rail Polska Grupa PKP Grupa, spółki z Grupy, Grupa PKP CARGO GUS IBnGR Inwestorzy Indywidualni Inwestorzy Instytucjonalni Istotne Spółki Zależne Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Just-in-time Kabotaż kapitałowej DB Schenker Rail Polska S.A. i DB Schenker Rail Spedkol sp. z o.o. PKP wraz ze Spółkami Zależnymi (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości) Spółka jako spółka dominująca wraz ze Spółkami Zależnymi Główny Urząd Statystyczny Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Inwestorzy będący osobami fizycznymi uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje Oferowane zgodnie z postanowieniami Prospektu Inwestorzy uprawnieni do udziału w procesie budowy księgi popytu lub do złożenia zapisów na Akcje Oferowane, którzy otrzymali zaproszenia do, odpowiednio, złożenia zapisu na Akcje Oferowane i udziału w procesie budowy księgi popytu albo do złożenia zapisu na Akcje Oferowane od jednego z Menadżerów Oferty oraz którzy równocześnie spełniają kryteria określone w punktach od (1) do (4) w Części I Załącznika II do Dyrektywy 2004/39/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych, którzy są: (i) podmiotami, które są uprawnione lub uregulowane do działania na rynkach finansowych, w tym instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń, systemy zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi systemami, fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami, pośrednicy zawierający transakcje dotyczące pochodnych instrumentów towarowych oraz innych, artykułów handlowych i produktów, podmioty lokalne oraz inni inwestorzy instytucjonalni; (ii) dużymi przedsiębiorstwami spełniającymi dwa z podanych poniżej wymogów dotyczących wielkości: suma bilansowa EUR, obrót netto EUR, fundusze własne EUR; (iii) krajowymi i regionalnymi władzami rządowymi, instytucjami publicznymi, które zarządzają długiem publicznym, bankami centralnymi, międzynarodowymi i pozakrajowymi instytucjami takimi, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i innymi, podobnymi organizacjami międzynarodowymi; (iv) innymi inwestorami instytucjonalnymi, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotami zajmującymi się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi (inwestorzy kwalifikowani zgodnie z art. 2 ust. 1 lit e) 2003/71/EC ( Dyrektywy Prospektowej ) CARGOSPED, PS TRADE TRANS, PKP CARGO SERVICE i PKP CARGO CL Małaszewicze Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe PKP CARGO za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku według MSSF oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PKP CARGO za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2012, 2011 i 2010 roku według MSSF. Usługa logistyczna, w ramach której czas wysłania i doręczenia przesyłki jest ściśle określony przez strony i jest istotny dla klienta przewoźnika Przewóz między miejscami położonymi na terenie tego samego kraju UE Strona 13 z 226

14 KDPW KNF przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę Komisja Nadzoru Finansowego Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) Kodeks Pracy Kodeks Spółek Handlowych, KSH Komisja Europejska Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.) Komisja Europejska, organ wykonawczy Unii Europejskiej Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483) Konwencja COTIF Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami z dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r., Nr 34, poz. 158 ze zmianami) KPC Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu KRS Kwalifikowany Nabywca Instytucjonalny LHS LIBOR Liczba Akcji Stabilizujących Menedżer Stabilizujący Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz.296, ze zm.) Dom Inwestycyjny Investors S.A. oraz Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. Krajowy Rejestr Sądowy Kwalifikowany inwestor instytucjonalny (qualified institutional buyer), zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144A Linia kolejowa szerokotorowa, wschodnia część infrastruktury kolejowej o szerokości torów wynoszącej mm, która wymaga przeładunku znaczącej ilości towarów przewożonych z i do krajów WNP dzienna stopa referencyjna oparta na oprocentowaniu, na jakim banki pożyczają od innych niezabezpieczone środki na hurtowym rynku pieniężnym w Londynie (ang. London Interbank Offered Rate) Nie więcej niż 10% ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, która zostanie ostatecznie przydzielona zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym wskazanym przez Menedżera Stabilizującego. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Menedżerowie Oferty Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu, Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz UniCredit Bank Austria AG Minister Obrony Narodowej Ministerstwo Transportu MSR MSR-24 Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej W zależności od kontekstu, Międzynarodowy Standard Rachunkowości albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zatwierdzone przez Unię Europejską Międzynarodowy Standard Rachunkowości 24 Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych Strona 14 z 226

15 MSSF MTBiGM NBP NIK Odpowiednie Państwo Członkowskie Oferta Oferujący Ordynacja Podatkowa OSŻD OTIF Pakiety Kolejowe Pakt Gwarancji Pracowniczych, Pakt Gwarancji Państwa Członkowskie UE Państwa EFTA Państwo Członkowskie Pierwszy Pakiet Kolejowy PKB PKP, PKP S.A. PKP CARGO CL Małaszewicze PKP CARGO CL MEDYKA- ŻURAWICA PKP CARGO International PKP CARGO SERVICE PKP CARGO TABOR KARSZNICE PKP CARGO TABOR OSTRÓW WIELKOPOLSKI PKP CARGO TABOR POMORSKI W zależności od kontekstu, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej albo Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Narodowy Bank Polski Najwyższa Izba Kontroli Każde państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem Polski, które wdrożyło Dyrektywę Prospektową Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu oraz Dokumentu Marketingowego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) Organizacja Współpracy Kolei Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowych Przewozów Kolejami Podstawy prawne i organizacyjne UE, mające na celu otwarcie rynków krajowych i zwiększenie konkurencyjności oraz interoperacyjności kolei na poziomie UE Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo, podpisana dnia 2 września 2013 r. przez Spółkę i PKP oraz 13 związków zawodowych Państwa Członkowskie Unii Europejskiej Państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Pakiet trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanych w Dzienniku Ustaw UE L 75 w dniu 15 marca 2001 r., tworzący podstawę europejskiej legislacji w dziedzinie kolei Produkt krajowy brutto Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o. z siedzibą w Małaszewiczach PKP CARGO CENTRUM LOGISTYCZNE MEDYKA-ŻURAWICA sp. z o.o. z siedzibą w Żurawicy PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP CARGO TABOR KARSZNICE sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli PKP CARGO TABOR OSTRÓW WIELKOPOLSKI sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim PKP CARGO TABOR POMORSKI sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie Strona 15 z 226

16 PKP CARGO WAGON JAWORZYNA ŚLĄSKA PKP CARGO WAGON KRAKÓW PKP CARGO WAGON TARNOWSKIE GÓRY PKP CARGO WAGON TORUŃ PKP CARGOLOK PKP CARGOWAG PKP Energetyka PKP Informatyka PKP Intercity PKP LHS PKP PLK PLN, zł, złoty PKP CARGO WAGON JAWORZYNA ŚLĄSKA sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej PKP CARGO WAGON KRAKÓW sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie PKP CARGO WAGON TARNOWSKIE GÓRY sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach PKP CARGO WAGON sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu PKP CARGOLOK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP CARGOWAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie PKP Informatyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Intercity S.A. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce Polisa D&O Polisa ubezpieczeniowa dla członków zarządu, innych organów i kierownictwa Polskie Standardy Rachunkowości, PSR Praca przewozowa Prawo Ochrony Środowiska Prawo Przewozowe Polskie Standardy Rachunkowości, obejmujące Ustawę o Rachunkowości i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze W transporcie wyraża iloczyn wykonanych przez środki transportu: długości drogi (liczby kilometrów) i liczby ton przewiezionego towaru (ładunek towarowy); wynik wyrażany w tonokilometrach Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.) Prawo Wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 145, ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Premia Prywatyzacyjna Jednorazowe świadczenie, które zostanie wypłacone uprawnionym pracownikom Spółki w formie akcji nowej emisji Prezes UOKiK Prezes UTK Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt Statutu Prospekt Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Transportowego Jeden z wielu programów operacyjnych, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE Statut w wersji zmienionej przez Walne Zgromadzenie z dnia 2 października 2013 r. Powyższe zmiany na Datę Prospektu nie zostały zarejestrowane. Prospekt emisyjny Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na podstawie którego Spółka przeprowadziła Ofertę oraz ubiegała się o Dopuszczenie, zatwierdzony przez KNF w dniu 4 października 2013 r. Strona 16 z 226

17 Przepis 144A PS TRADE TRANS Rada Nadzorcza Rada Polityki Pieniężnej, RPP Regionalny Program Operacyjny Regulacja S Regulamin Giełdy, Regulamin GPW Przepis wykonawczy do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (Rule 144A) Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Spółki Rada Polityki Pieniężnej, organ Narodowego Banku Polskiego Jeden z wielu programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regulacja S wydana na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (ang. Regulation S) Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 2013 r.) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm., w tym ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr 15/1303/2012 Rady Giełdy z dnia 19 września 2012 r. (obowiązującymi od dnia 15 kwietnia 2013 r.), Uchwałą Nr 2/1312/2013 Rady Giełdy z dnia 25 stycznia 2013 r. (obowiązującymi od dnia 24 kwietnia 2013 r.) Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w wersji obowiązującej od dnia 10 lipca 2013 r. Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Regulamin Zarządu Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Regulamin Zarządu RID Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, stanowiący Załącznik C do Konwencji COTIF Rozporządzenia Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji Rozporządzenie 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych Rozporządzenie 1370/2007/WE dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego Rozporządzenie 1371/2007/WE dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym Rozporządzenie 1372/2007 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. L 24 z dnia 29 stycznia 2004 r.) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz. U. L 156/8 z dnia 28 czerwca 1969 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. U. L 315/1 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. U. L 315/14 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Rozporządzenie (WE) NR 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły Strona 17 z 226

18 siły roboczej we Wspólnocie roboczej we Wspólnocie Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam, ze zmianami (Dz. U. L 149/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zm.) Rozporządzenie 881/2004 ustanawiające Europejską Agencję Kolejową Rozporządzenie o Raportach Rozporządzenie UE nr 913/2010 Rozporządzenie w Sprawie Postępowania Kwalifikacyjnego Rozporządzenie w Sprawie Stabilizacji Rozporządzenie WE nr 44/2001 Skarb Państwa Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe SOKiK Spółka; Emitent, PKP CARGO Spółki Taborowe Spółki Zależne Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz. U. L 164/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz.U. L 276/22 z dnia 20 października 2010 r.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. U. UE L 336/33 ze zm. z 23 grudnia 2003 r.) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. L 012 z dnia 16 stycznia 2001 r.) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okresy sprawozdawcze kończące się, odpowiednio, 31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r. oraz 31 grudnia 2012 r., sporządzone zgodnie z MSSF Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie Spółki Zależne, zajmujących się utrzymaniem i naprawą taboru, do których należą: PKP CARGO TABOR KARSZNICE, Gorzów Wagony, PKP CARGO TABOR POMORSKI, PKP CARGO WAGON JAWORZYNA ŚLĄSKA, PKP CARGO WAGON KRAKÓW, PKP CARGO WAGON OSTRÓW WIELKOPOLSKI, PKP CARGO WAGON TORUŃ, PKP CARGO WAGON TARNOWSKIE GÓRY, PKP CARGOLOK, PKP CARGOWAG, Wagrem Spółki podlegające konsolidacji z PKP CARGO na potrzeby sporządzania Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Strona 18 z 226

19 Statut Strefa Euro Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe TEN-T TEU tkm Statut Spółki Grupa państw, których walutą jest euro, obejmująca następujące kraje: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny od dnia 10 lipca 2013.) Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą Nr 1038/1012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr 1334/2012 Zarządu Giełdy z dnia 20 grudnia 2012r., Uchwała Nr 333/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2012 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PKP CARGO za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 roku sporządzone według MSSF Transeuropejska sieć transportowa, której podstawą jest połączenie i interoperacyjność krajowych sieci przewozowych w UE, z koleją włącznie Jednostka pojemności używana w odniesieniu do transportu morskiego, równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp (ang. twenty-feet equivalent unit) Netto tonokilometry Trzeci Pakiet Kolejowy Pakiet kilku aktów prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 3 grudnia 2007 r., zmierzających do rewitalizacji transportu kolejowego w Europie TSI Uchwała w sprawie Dopuszczenia Uchwała w sprawie Emisji Akcji Pracowniczych UE UIC Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie, finansowania objęcia akcji Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania objęcia akcji Spółki Unia Europejska Międzynarodowa Unia Kolejowa (ang. International Union of Railways) Umowa PGW Przepisy użytkowania wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej obowiązujące w ramach OSŻD Umowa SMGS Umowa o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej z 1951 r. UOKiK Urząd Patentowy USD, dolar Ustawa o Biegłych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Dolar amerykański, waluta obowiązująca w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz Strona 19 z 226

20 Rewidentach o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649 ze zm.) Ustawa o Finansowaniu Infrastruktury Transportu Lądowego Ustawa o Funduszu Kolejowym Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji Ustawa o Komercjalizacji, Restrukturyzacji i Prywatyzacji PKP Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r., Nr 12, poz. 61, ze zm.) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 216) Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 84, poz. 948 ze zm.) Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119, ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1537, ze zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz ze zm.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) Ustawa o Odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 21) Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa o Podatkach i Opłatach Lokalnych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn Ustawa o Podatku od Towarów i Usług (VAT) Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Ustawa o Przewozie Towarów Niebezpiecznych Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz ze zm.) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) (tekst jednolity Dz. U. z 2011, Nr 177, poz ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz ze zm.) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U., Strona 20 z 226

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

VI.1. Odpis z właściwego rejestru VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93 94 95 96 97 98 99 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100 101 102 103 104 105 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku

Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 r. Aneks nr 7 Do Prospektu emisyjnego Spółki INVISTA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu 2014-05-27 19:20 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Raport bieżący z plikiem 21/2014 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI

REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI REGULAMIN PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SIMPLE S.A. W CELU ICH ZAOFEROWANIA DO NABYCIA PRACOWNIKOM SPÓŁKI uchwalony uchwałą nr VI /02 /05 /2010 Zarządu SIMPLE S.A. z dnia 27 maja 2010 roku DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM MOTYWACYJNY

I. PROGRAM MOTYWACYJNY Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego I. PROGRAM MOTYWACYJNY 1 1.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BRE BANKU SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA ZA ROK 2009 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku stosowania

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 21 / 2017

Raport bieżący nr 21 / 2017 FAMUR S.A. RB-W 21 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości

Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Raport bieżący Nr 21/2015 Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości Podstawa prawna Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. w likwidacji WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. w likwidacji WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 30 CZERWCA 2007 ROKU 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. 2016-04-12 14:51 TAURON POLSKA ENERGIA SA Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Raport bieżący 18/2016 Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka"), informuje, iż podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1 Program Motywacyjny. 2 Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 18 w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 1, art. 433 2, art. 448, art. 449 1,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATAL S.A. Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATAL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2016, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATAL S.A. ZA ROK 2016, SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.)

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.) Ocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie: 1. stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011 RAPORTY BIEŻĄCE 2011 L.p. Temat Data przekazania 1 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2010 roku nie przekroczyły równowartości 5.000

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł Repertorium A Nr 5752/2005 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego sierpnia roku dwa tysiące piątego (18.08.2005) ja, Teresa Jamróz Wiśniewska asesor notarialny zastępca Marka Majchrzaka notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo