SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 spr. Nr ZP-I/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, tel , fax wszczyna postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej , na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (CPV ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym zapotrzebowane ilości, określa formularz asortymentowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości wyrobów od ilości wymienionych w załączniku do SIWZ, w związku ze zmianą zapotrzebowania. 4. 1) Środki zakwalifikowane do grupy wyrobów medycznych powinny spełniać wymogi i być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.). 2) Środki zakwalifikowane do grupy produktów leczniczych, powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) i figurować w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3) Środki zakwalifikowane do grupy kosmetyków powinny spełniać wymogi i figurować w Centralnym Rejestrze Kosmetyków zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.). 5. Na wszystkie środki dezynfekcyjne Wykonawca winien posiadać aktualne karty charakterystyk preparatów niebezpiecznych, na produkty, na które odpowiednie przepisy wymagają ich posiadania, co potwierdzi złożeniem odpowiedniego oświadczenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane karty przed podpisaniem umowy. 6. Dostawy będą realizowane w częściach, z zachowaniem zasady niezmienności cen wyrażonych w PLN, w całym okresie trwania umowy. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których oferta będzie zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodna z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 1

2 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy -Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w następujący sposób: 5.1 Warunek określony w ust. 1 pkt 1 Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca załączy do oferty ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi będącymi przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne. 5.2 Warunki określone w ust. 1 pkt 2,3 i 4 oraz w ust. 2, Zamawiający uzna za spełnione, jeśli Wykonawca załączy do oferty odpowiednie oświadczenie (wg załączonego wzoru) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru. IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznaczną propozycję. Wyklucza się składanie ofert wariantowych. 3. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, oferta winna obejmować wszystkie pozycje formularza asortymentowego. 4. Ofertę stanowi: - wypełniony formularz oferty; - formularz asortymentowo-cenowy; - wymagane dokumenty, wymienione w rozdz. V. 5. Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, na załączonych formularzach, wypełnionych zgodnie z ich treścią i wskazówkami Zamawiającego. 6. Dopuszcza się złożenie oferty i załączników w formie wydruku komputerowego z zachowaniem treści identycznej, jak podana przez Zamawiającego. 7. Oferowane ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 8. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane i opieczętowane imienną pieczęcią przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy bądź posiadające stosowne upoważnienie. Wskazane jest, by wszystkie zapisane strony oferty i załączonych dokumentów były kolejno ponumerowane. 9. Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 10. Upoważnienie w oryginale należy dołączyć do oferty. 11. Wszelkie zmiany i poprawki naniesione przez Wykonawcę w ofercie powinny być dokonane przez przekreślenie błędnego zapisu, czytelne umieszczenie w pobliżu skreślenia zapisu prawidłowego oraz parafowanie zmiany przez osoby zgodnie z ust Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętym opakowaniu, opisanym następująco: - nazwa i adres Wykonawcy, - nazwa i adres Zamawiającego, - napis : Oferta na dostawę środków dezynfekcyjnych - spr. Nr ZP-I/06/10. V. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE Kompletna oferta winna zawierać: 1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru, 2) wypełniony formularz asortymentowo cenowy (zał. nr 1 do oferty), 2

3 3) oświadczenie o zgodności wskazanych wyrobów medycznych z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) ( zał. nr 2 do oferty), 4) oświadczenie o zgodności wskazanych produktów leczniczych z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (zał. nr 3 do oferty), 5) oświadczenie o zgodności wskazanych kosmetyków z wymogami ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (zał. nr 4 do oferty). 6) oświadczenie, że Wykonawca posiada karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych lub karty charakterystyk produktu ( zał. nr 5 do oferty), 7) kopię zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, będącymi przedmiotem zamówienia i oferty, wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne. 8) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 6 do oferty), 9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert, 10) projekt umowy parafowany na każdej stronie ( zał. nr 7 do oferty), 11) upoważnienie do podpisywania dokumentów ofertowych (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona). Uwaga : Jeśli przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów ( w rozumieniu art. 26 ust.2b ustawy -Pzp), wówczas winien załączyć do oferty pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do korzystania z nich do wykonania zamówienia. Do zobowiązania podwykonawcy winni dołączyć dokumenty opisane w punktach : 3, 4, 5, 6, 7, 8. VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. VII. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 sekretariat, pok. 203, w dni robocze, w godz. 8:00 15: Termin składania ofert : do dnia 22 kwietnia 2010 r, do godz. 10: Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22 kwietnia 2010 r, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Szczęśliwicka 36, pok Otwarcie ofert jest jawne. IX. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Do oceny będą dopuszczone oferty obejmujące całość zamówienia, tj. wszystkie pozycje Formularza asortymentowo-cenowego. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje następujące kryterium: cena brutto oferty - waga kryterium 100%. 3

4 3. Ceną oferty jest wartość brutto razem, wyliczona w formularzu asortymentowo-cenowym przez zsumowanie wartości brutto wszystkich pozycji formularza. 4. Punktową ocenę oferty wykona się wg poniższego wzoru: najniższa oferowana cena ilość punktów = x 100 pkt cena badanej oferty X. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełniając warunki SIWZ, uzyska największą ilość punktów, obliczoną na podstawie przyjętego kryterium. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców, których oferty zostały wybrane o miejscu i terminie podpisania umowy. XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I POROZUMIEWANIE SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiający ustala, że porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać się będzie na piśmie lub faxem niezwłocznie potwierdzonym pisemnie. 2. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując pytania, jak w ust Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania, pod warunkiem wpłynięcia wniosku do Zamawiającego w tej sprawie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 4. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. Pytania i odpowiedzi zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: w sprawach merytorycznych: p. Anna Sadkowska - tel w sprawach formalnych: p. Anna Górska, p. Edward Niedzielski - tel. (22) XIII. WARUNKI I POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY Istotne dla Zamawiającego warunki i postanowienia projekcie umowy. zostały określone w załączonym XIV. INFORMACJA W SPRAWIE UMOWY RAMOWEJ I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, a także innemu podmiotowi uprawnionemu, jeśli miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy - Pzp, (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z póżn. zm.). Warszawa, dnia 14 kwietnia 2010 r. 4

5 Zał. nr 1 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWY ZP- I/06/10 Lp Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opak. 1 Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, miejsc trudno dostępnych i sprzętu medycznego np. leżanek, foteli zabiegowych, stołów zabiegowych. Gotowy do użycia. Na bazie etanolu i 1-propanolu. Bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych i innych. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno, Noro, Vaccinia) w czasie do 2 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusa Polio w czasie do 30 minut. J.m. Ilość 1L Spryskiwacz do opakowania 1L z Poz szt Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami itd. Bezbarwny. Zawierający min. 3 substancje aktywne, w tym difenylol. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chorheksydyny, etanolu i związków amoniowych. Wykazujący przedłużone działanie do min 4 godzin. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes Simplex) w czasie do 2 minut. 250ml z atomizerem 1L Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Zawierający etanol i difenylol. Bez chlorheksydyny, jodu i związków amoniowych. Dezynfekcja higieniczna do 30s, chirurgiczna do 3 minut. Przedłużone działanie do min 4 godzin. ph 6.0. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, HAV, Noro, Rota, Herpes simplex). Zawierający substancje nawilżające i natłuszczające. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz Preparat w koncentracie do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, izopropanolu i fenoksyetanolu. Bez aldehydów, związków tlenowych, chloru, fenolu i jego pochodnych oraz pochodnych guanidyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, Papova, HIV, HBV, HCV) do 15 minut. 6 Preparat do czyszczenia i dezynfekcji wierteł stomatologicznych i obrotowych narzędzi precyzyjnych. Gotowy do użycia. Nie wymagający spłukiwania wodą narzędzi po przeprowadzonej dezynfekcji. Możliwość stosowania także w myjkach ultradźwiękowych. Nie wymagający stosowania aktywatora. Na bazie wodorotlenku potasu i alkoholi. Nie zawierający aldehydów i związków amoniowych. Aktywny w stosunku do B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio) w czasie do 30 minut. 7 Preparat do intensywnego mycia powierzchni podłóg. Na bazie niejonowych tenzydów. Wymagana możliwość łączenia preparatu z preparatem dezynfekcyjnym z Poz ml do Dermados 1L do SM L 100 2L 30 2L Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający octenidynę. Bez pochodnych guanidyny, z możliwością użycia przy cewnikowaniach. Działający na B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. 250ml z atomizerem 1L Preparat syntetyczny do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Bez mydła. Z zawartością kwasu mlekowego. Wykazujący działanie przeciwbakteryjne (w tym na E. coli) i przeciwgrzybicze. Nie wysuszający skóry, z substancjami nawilżającymi i natłuszczającymi. Nie powodujący uczuleń. ph 5,0. Gotowy do użycia. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz ml do Dermados 1L do SM

6 Lp Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opak. 10 Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość stosowania roztworu roboczego min. 7 dni przy obciążeniu białkowych, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi. Zawierający inhibitory korozji. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych guanidyny i pochodnych alkoholowych (fenoksypropanolu). Bez aldehydów, chloru, związków tlenowych, fenolu i jego pochodnych. Posiadający dobre właściwości czyszczące. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota) w czasie do 30 minut. 11 Preparat tlenowy do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz powierzchni zanieczyszczonych organicznie. Na bazie nadsiarczanów. Bez związków amoniowych, aldehydów, chloru i pochodnych guanidyny. Rozpuszczalny w bieżącej wodzie wodociągowej. Roztwór roboczy bezbarwny. Aktywny w stosunku do B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Papova, Vaccinia, Adeno, Noro), S w czasie do 15 minut.. 12 Preparat w koncentracie do dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez aldehydów i chloru. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 30 minut. 13 Preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji oleju w wodzie. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk. Z zawartością alantoiny. ph Dozownik łokciowy ścienny kompatybilny z opakowaniami o różnej pojemności 450ml, 500ml, 1L. Posiadający regulację ilości dozowanego preparatu w zakresie 1-3ml. 15 Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji skóry przed drobnymi zabiegami operacyjnymi. Barwiony. Zawierający min. 3 substancje aktywne, w tym difenylol. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez chorheksydyny, etanolu i związków amoniowych. Wykazujący przedłużone działanie do min 4 godzin. Aktywny w stosunku do B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes Simplex) w czasie do 2 minut. 16 Preparat antybakteryjny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający octenidynę. Bez alkoholu i chlorheksydyny. 17 Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 minuty. J.m. Ilość 2L g (umożliwiające sporządzenie 2L roztworu roboczego) 100 2L 50 1L szt ml z atomizerem ml 20 1L Spryskiwacz pianowy do opakowania 1L z Poz szt Preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. 20 Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. 21 Chusteczki o wymiarach min. 20Cm x 20cm do dezynfekcji głowic USG i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi. Wyciągane pojedynczo z opakowania plastikowego. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Bez zawartości alkoholu i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 minuty. 20ml ml 50 box (200 sztuk chusteczek) 20 6

7 Lp Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opak. 22 Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk o wymiarach min. 14cm x 18cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym co najmniej 3 substancje aktywne, w tym kwas mlekowy. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny. ph 5,5. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, Adeno). opakowanie box 90 szt. chusteczek J.m. Ilość Preparat w postaci chusteczek z włókniny wiskozowej wyciąganych pojedynczo z opakowania plastikowego do dezynfekcji sprzętu medycznego. Chusteczki o wymiarach min. 25cm x 20cm. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym etanol i 1-propanol. Bez aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Noro) w czasie do 2 minut. 24 Preparat do higienicznej dezynfekcji rąk i skóry. Zawierający kwas mlekowy. Spektrum B, Tbc, F, V(HIV, HBV) 25 Gaziki jałowe o wymiarach 12cm x 4cm po rozłożeniu, nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry. Spektrum B, Tbc, F. box (200 sztuk chusteczek) wkład (200 sztuk chusteczek) 0,7L do Sterisol gazików 500 7

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w

Załącznik 1 do Specyfikacji ilość w .. ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik 1 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy artykuły dezynfekcyjne 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ilość w Lp. Artykuł, opis J.m. ilość przypadku cena Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ

WSB/PN/93/07/2008 specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Część PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY l. p. 3 4 5 6 Opis preparatu Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Czas dezynfekcji chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ

PYTANI I ODPOWIEDZI 2. ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisie w SIWZ PYTANI I ODPOWIEDZI 2 Pytanie 1 pakiet 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści preparat o przedłużonym działaniu i ph 5,5 do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk zawierający w swoim składzie propanol

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby...

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran

Pakiet 1 Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran Załącznik nr 6 do przetargu nieograniczonego nr 26/200 Dezynfekcja Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran lp opis preparatu nazwa jedn. miary ilość roczna Cena jednostk. netto VAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA spr. Nr ZP-I/09/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, tel. 22 822-88-53, fax.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK ZAŁĄCZNIK NR 1 MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK Lp. Opis artykułu Nazwa. Ilość.. Brutto 1 2 3 4 Higieniczne mycie rąk Syntetyczny, płynny preparat na bazie laurylosiarczanów. ph 5,5, zawierający substancje

Bardziej szczegółowo

3) Część nr 3- Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran II

3) Część nr 3- Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran II Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-63/../2012 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

500 Litr litr litr 50

500 Litr litr litr 50 Formularz asortymentowo-cenowy - Pakiet Nr 1 załącznik nr 2 Mycie, odkażanie i pielęgnacja rąk Lp. 1 Opis przedmiotu zamówienia Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie będzie realizowane w sezonie zimowym 2010/2011 do dnia 30.04.2011 r.

Zamówienie będzie realizowane w sezonie zimowym 2010/2011 do dnia 30.04.2011 r. Spr. nr ZP-I/ 16/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, tel. 22 822-88-53,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r.

Znak sprawy: FZP /13 Sokołów Podlaski r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA spr. Nr ZP-I/07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, tel. 22 822-88-53, fax.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 Kielce dn. 3.03.2011 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE PRZETARGU NA Dostawę środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat. Numer sprawy: TP/35/2011 W związku z zapytaniami, dotyczącymi postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011

Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 2011 Zał. nr 6/2011 Formularz asortymentowo-cenowy do p.n. 25/ 20 Zał. nr 6/20 Pakiet Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. Ilość cena VAT [%] Alkoholowy preparat do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat do dezynfekcji małych oraz trudnodostępnych miejsc. Zawierający 55 etanolu oraz czwartorzędowe związki amonowe.posiadający dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY UCZESTNICY POST

WSZYSCY UCZESTNICY POST Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy: WIW.AD.I.272.62.2012 Siedlce, dn. 13 sierpnia 2012 r. WYKONAWCY wszyscy Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/36/14 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 33-100 Tarnów Tel. 14 631 02 10 Fax 14 627 44 43 e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl Internet www.zps.tarnow.pl REGON 851800010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-63/.../ 2012 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS / ZPFSiZ /P-63/.../ 2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001-2009. . Śrem, dnia 26 maja 2014 r. Wykonawcy którzy pobrali SIWZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63 100 ŚREM, ul. Promenada 7 tel. ( 0-61 ) 283-52-67, fax ( 0-61 ) 283-77-38 www.zpo.srem.com.pl zpo@post.pl Certyfikat Systemu

Bardziej szczegółowo

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne

Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne Pakiet C Preparaty dezynfekcyjne SPL/13/PN/2016 ZAŁĄCZNIK NR 2 C DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/5. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

do 1000 ml 400 litrów...

do 1000 ml 400 litrów... ... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Pakiet nr 1 preparaty do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych Lp. Nazwa oferowanego preparatu dezynfekcyjnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 3 Dezynfekcja skóry, rąk, ran i błon śluzowych. l.p. 1/7. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat do higienicznej i chirurgicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spr. nr ZP-I/13/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota z siedzibą: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, tel. (22) 822-88-53,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania

litr 610 litr 695 Cena jednostkowa opakowania brutto w zł Cena jednostkowa opakowania netto w zł Jednostka Ilość na okres 1 roku Wielkość opakowania AE/ZP-27-35/14 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji

ZAWIADOMIENIE. sufakantów oraz kompleksu trzech enzymów, przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 64-700 CZARNKÓW, ul. Kościuszki 96 tel. (067) 352 81 70, tel./fax (067) 352 81 71 NIP 763-17-48-697 REGON 000308525 Czarnków, dnia 20.05.2014r ZAWIADOMIENIE Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego)

GRUPA 1. Cena Stawka (kol.5 x kol.6) opakowania (j.m.) VAT netto. ( kol.7x kol.8) producenta /kraj wyrobu medycznego) GRUPA GRUPA - ALKOHOLOWE PREPARATY DO HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH Antyseptyki produkty lecznicze lub wyroby medyczne NR L.p. przedmiotu zamówienia KATALOGO Wartość

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-59/16 Formularz Cenowy Załącznik Nr 1 brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 PAKIET I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE FORMULARZ CENOWY 2014 Załącznik nr 1 Lp. Opis J.m. Ilość Cena 1 2 3 4 Preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji skóry przed zabiegami. W postaci bezbarwnej. Spektrum działania

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok

Cena jedn. Netto. Ilość op/rok Załącznik nr 1 Oferta cenowa LP Opis towaru Spektrum działania Wielkość opak. jednostk. Ilość op/rok 1 Preparat do dezynfekcji rąk będący B, Tbc, F, V 5000 ml 20 mieszaniną wyłącznie (Vaccinia, alkoholowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik nr do SIWZ Wykaz asortymentu środków dezynfekcyjnych CZĘŚĆ Lp Przeznaczenie dezynfekcyjnego Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH DA POTRZEB UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ ZP-6-D/13 ZAŁ. NR DO SIWZ PAKIET NR 1 Lp. Opis preparatu Producent + nazwa handlowa preparatu

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, ph ok 7 nie zawierający aldehydów, fenoli Preparat o szerokim spektrum działania -

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1

AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-35/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być obliczona

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. Toruń, dn. 29 maja 14r. L.dz. SSM.DZP..83.14 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie prtargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych. I. W związku skierowanymi prz Wykonawcę w

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk SP/ZP/04/2012 Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawę środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Cena jednostk. netto

Załącznik nr 5. Cena jednostk. netto Załącznik nr 5 Pakiet I Dezynfekcja i pielęgnacja skóry oraz rąk 3. Alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk: - na bazie chlorheksydyny lub czwartorzędowych związków amoniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących.

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kielce: Dostawa środków dezynfekcyjnych w okresie 2 lat Numer ogłoszenia: 62073-2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?.

fazy 2 etap 2, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach 5 litrowych z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?. Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy 16 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91 ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00 Choroszcz, dn.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 38992-2008; data zamieszczenia: 26.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/06/2016 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE. 32 szt. Butelka 350ml z atomizerem. Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 Załącznik nr 2a do postępowania znak: ZP/2503/06/2011 FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Cena całkowita Cena Wartość Oferowane netto Ilość Jedn. ogółem brutto

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZOZ Krotoszyn Nr sprawy: RZP-V/1/30/12 Zamawiający na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.09. do 31.122014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22)

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto. Ilość

Cena jednostkowa netto. Ilość Załącznik nr 1 Środki do dezynfekcji narzędzi, powierzchni, skóry rąk oraz pola zabiegowego 2013 L.p Nazwa Wielkość opakowania Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto % Vat Wartość brutto Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych:

Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Specyfikacja środków dezynfekcyjnych: Część nr 1. Środki do mycia, odkażania i pielęgnacji rąk. L.p. Charakterystyka preparatu 1.1 Lekko kwaśny ( ph ok. 5,0 5,2 ) niewysuszający środek do chirurgicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Postępowanie znak: ZP/2503/05/2014 Załącznik nr 1a FORMULARZ CENOWY ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Lp. Nazwa towaru Jednostka miary Ilość Oferowane opakowanie /wypełnić jeśli dotyczy/ Ilość /wypełnić jeśli dotyczy/

Bardziej szczegółowo

400 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia

400 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Pakiet nr I Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Przewidywana wielkość zamówienia na 24 miesięce: L.p Charakterystyka preparatu Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 I - Cezal II - Schulke III - Bialmed zestawienie w cenach netto Białystok Warszawa Biała Piska

Zestawienie ofert Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 I - Cezal II - Schulke III - Bialmed zestawienie w cenach netto Białystok Warszawa Biała Piska Cena 7430,40 Punkty przyznane za kategorię Pg 10 2. Gotowy,bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy

Bardziej szczegółowo

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010

im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 07/09/2010 Znak: LOG.I.271 17/2010 Szanowni Państwo Wykonawcy Dotyczy: Postępowania nr 17/ZP/2010 prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp.

Zadanie nr 1. ZAŁĄCZNIK nr I. Wartość netto. Wartość brutto. Proponowana nazwa preparatu. Lp. Zadanie nr 1 Zadanie nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry i błon śluzowych. Pielęgnacja skóry. Opakowania preparatów w płynie służące do mycia i dezynfekcji rąk winny pasować do podajników typu Dermados. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 tel. 084 677-50-00, fax 084 638-51-45 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl Zamość, dn. 2012-06-25 Do wszystkich zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Śrem, dnia 02.12.2015r. Dotyczy sprawy: ZP/17/PN/15 Udzielenie odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

publicznym, tj. pozwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2004 r.

publicznym, tj. pozwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2004 r. Centralny nr postępowania:.. /08 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - Warunki ogólne:

- 1 - Warunki ogólne: Warunki ogólne:. Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s. 2. Zamawiający wymaga,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Poznań: Środki dezynfekcyjne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Środki dezynfekcyjne Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Środki dezynfekcyjne Numer ogłoszenia: 226972-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. kg 170. l 10 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowi dostawa do siedziby SP ZZOZ Szpitala w Iłży środków dezynfekcyjnych o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Gdańsk: dostawa preparatów przeznaczonych do dezynfekcji skóry, rąk, ran i błon śluzowych, preparatów przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi i powierzchni /CPV 24455000-8 (środki odkażające), 24457000-2

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Pakiet nr 2 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność Nazwa Producent/ kod katalogowy Cena jedn. netto Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 1. Preparat wieloskładnikowy, do

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Rybnik, ul. Energetyków 46 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl Regon 272780323;

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu Lublin, dnia 2 lutego 2009 r. SzNSPZOZ. N-ZP-372-8/10 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na dostawę środków dezynfekcyjnych, Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy 51/MW/2015 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala w ciągu ostatnich 12 miesięcy i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2. Ilość na 24 m-c

FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2. Ilość na 24 m-c Pakiet nr 1 Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych. FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 Lp. Nr katalogowy Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka Nazwa asortymentu J m Ilość na 24 m-c Cena netto Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW. Cena jednostkow a brutto. Nazwa handlowa preparatu

Załącznik Nr 1. Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW. Cena jednostkow a brutto. Nazwa handlowa preparatu Załącznik Nr Pakiet I MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW Charakterystyka w a netto Płynny trój-enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Al. Partyzantów 57 tel. (0-81) 889 30 00 24-100 Puławy fax (0-81) 886 25 95 http://www.piwet.pulawy.pl Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu

HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasu Pasłęk, dnia 30.10.2012r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak 15/PN/2012 Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku informuje, że do przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji w 2 pakietach

Bardziej szczegółowo

160 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia

160 l. Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Załącznik nr 1 Preparaty dezynfekcyjne zakres rzeczowy zamówienia Pakiet nr I Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi. Przewidywana wielkość zamówienia na 12 miesięcy: L.p Charakterystyka preparatu Zakres

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 1 Środek typu Braunoderm barw 5 L przeznaczony do dezynfekcji skóryprzed operacjami, punkcjami jam ciała (sybst czynne PVP jod, isopropanol 20 op 2 Środek typu Braunoderm barw 1 L przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/ 83 /10 Warszawa, dnia 13.10.2010r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia

Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia Tarnowskie Góry, dnia 18 marca 2013 r. Pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków wykonania zamówienia W związku z postępowaniem przetargowym, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostawa

Bardziej szczegółowo

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk

PAKIET Nr 1. Dezynfekcja higieniczna i chirurgiczna rąk Nr sprawy 58/MW/2012 11 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały pozytywną opinię

Bardziej szczegółowo

NIP tel.: , REGON: fax:

NIP tel.: , REGON: fax: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP

Bardziej szczegółowo

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14

dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 Poznań 9 czerwca 2014 dot. Nr sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr 15/14 DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2006R NR 164, POZ. 1163) PROSIMY

Bardziej szczegółowo

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl Nr post. 5/2017 Chełmno, dnia 05.04.2017

Bardziej szczegółowo

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. NZZ/66/D/12 Bydgoszcz, dnia r.

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75. NZZ/66/D/12 Bydgoszcz, dnia r. SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY 85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521 ISO

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy. Ilości preparatów i roztworów roboczych podane w dodatku dotyczą okresu trwania umowy tj: 24 miesiące GRUPA I 1 Mycie i dezynfekcja narzędzi lekarskich i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.brutto za. Cena jedn.netto za opakowanie handlowe. Wartość netto za opakowania VAT % handlowe. opakowanie. handlowe

Cena jedn.brutto za. Cena jedn.netto za opakowanie handlowe. Wartość netto za opakowania VAT % handlowe. opakowanie. handlowe Załącznik, Część - Preparaty do dezynfekcji i mycia skóry, ran i błon śluzowych Lp. netto za za akowania Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Zawierający dichlorowodorek octenidyny.

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin realizacji zamówienia : sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Spr. nr ZP-I/ 17/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota, 02-33 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, tel. 22 822-88-3, fax

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY Pakiet 1 - Środki do mycia i odkażania rąk dla skóry szczególnie wrażliwej 1,1 1,2 Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk, ciała oraz włosów pacjenta bez zawartości

Bardziej szczegółowo

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców

Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Znak sprawy: ZP/14/2012. Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój. Do wszystkich Wykonawców Znak sprawy: ZP/14/2012 Lądek Zdrój, 10.08.2012r. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ul. Wolności 4 57-540 Lądek Zdrój Do wszystkich Wykonawców Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 05/PN/2014 Z dnia: 24-02-2014 Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki, ul. Wieniecka 49, Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki, ul. Wieniecka 49, Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel Strona 1 z 11 Włocławek: DIZ-55-2011 DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Numer ogłoszenia: 232606-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Warunki ogólne:

- 1 - Warunki ogólne: Warunki ogólne:. Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty do dezynfekcji rąk, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml w czasie 30 s.. Zamawiający wymaga,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawy preparatów do dezynfekcji rąk, skóry,

Bardziej szczegółowo

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L

Cena obejmuje rabat 11% przy zakupie opakowań zbiorczych: 12szt dla pojemności 650 ml i 1 L oraz 2szt dla opakowania 5 L Promocja trwa od 01.04. do 15.082014 lub do wyczerpania zapasów INCIDIN LIQUID SPRAY - Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny nie zawiera aldehydów INCIDUR SPRAY - Szybko działający alkoholowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu

Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. Wartość netto pakietu. Wartość brutto pakietu Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Środek do mycia endoskopów posiadający znak CE. preparatu 1.1 Enzymatyczno-tenzydowy preparat do mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją skuteczny w stęŝeniu do

Bardziej szczegółowo

Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych

Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych Zał. nr 2 do SIWZ Pakiet nr 24 Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych Lp. Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka Nazwa asortymentu J m Ilość na 12 m-cy Cena netto Wartość netto Stawka kwota podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto

Załącznik nr 6 do SIWZ. Środki dezynfekcyjne FORMULARZ CENOWY. Cena jedn. netto. Stawka VAT. Cena jedn. brutto. Wartość netto Środki dezynfekcyjne Załącznik nr 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Lp. Wyszczególnienie j.m. Ilość Cena jedn. netto Stawka VAT Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto Producent /kraj 1 2 3 4 Alkoholowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z.o.o.

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z.o.o. ... pieczęć nagłówkowa SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA STRZELIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp.z.o.o. Załącznik nr. PAKIET III dezynfekcja Ilość sztuk Lp. Opis przedmiotu zamówienia jednostkowa Wartość VAT%

Bardziej szczegółowo