METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI"

Transkrypt

1 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Zasięg chronologiczny: Zasięg językowy: eng, fre, ger, ita, pol, rus Liczba pozycji: 338 Liczba stronic: 73 Data opracowania: marzec 2007 Opracowała: mgr Maria Daszkiewicz Data aktualizacji: lipiec 2013 Zaktualizowała: mgr Maria Błażejewska INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, Kraków, ul. Wrocławska 37a, tel tel. dyr fax

2 1. Bläsing J.P.: Qualität durch Systematik. Jakość poprzez systematykę. Ind.Anz., 1990, t. 112, nr 34, s Tematem artykułu jest bezbrakowa produkcja - systemowe zapewnienie jakości TQM (Total Quality Management). Korzenie filozofii TQM tkwią w Japonii. Jej celem jest zadowolenie klienta, zadowolenie i motywacja pracowników, wysoka jakość wyrobów, coraz lepsze wykorzystanie możliwości ludzkich, technicznych i organizatorskich. Podano normy DIN odnoszące się do sfery zapewnienia jakości produkcji. Omówiono działania dotyczące planowania jakości w USA, budowę "domu jakości". 2. Capes P.: Continuing evolution of management led quality. Ciągła ewolucja zarządzania kontrolą jakości. Metalwork.Prod., 1990, t. 134, nr 1, s. S15, S17. Na przykładzie firmy Bridgeport, jednego z najbardziej znanych brytyjskich producentów obrabiarek CNC, przeanalizowano problemy i korzyści wynikające z praktycznego stosowania systemów kontroli jakości wyrobów. Rozważano czynniki stymulujące rozwój i zmiany w obszarze systemów kontroli jakości oraz efekty ekonomiczne wynikające z ich praktycznego stosowania. Zarządzanie kontrolą jakości jest procesem ciągle czynnym i nie ma w praktyce ściśle określonych granic. 3. Clough W.: Quality assurance for small operations. Zapewnienie jakości w niewielkich operacjach. Prec.Toolm., 1990, t. 8, nr 5, s Przedstawiono działalność stowarzyszenia producentów przyrządów i narzędzi (GTMA) w zakresie podnoszenia jakości produkcji przy drobnych operacjach. Opracowano przewodnik "Toolmaker's Guide", stanowiący kompendium informacji i danych technicznych na temat systemów sterowania jakością i kontroli technicznej. Podano zestawienie treści przewodnika z 1987 roku. 4. Delvecchio O.: Statistical analysis supports total quality. Analiza statystyczna wspiera kompleksową jakość. Canad.Mach.Metalwork., 1990, t. 85, nr 11. s. 28, 30. Przedstawiono sześć kluczowych zagadnień, które muszą być uwzględnione w kompleksowym programie zarządzania jakością. Podstawą działalności w tym zakresie jest statystyczna analiza danych. Krótko omówiono systemy statystycznej kontroli procesów (SPC) i techniki optymalizacji procesów (DOE). Na przykładzie produkcji stalowniczej omówiono wpływ zmniejszenia różnorodności procesów na wzrost sprawności. Wdrożenie cykli ciągłej poprawy jakości. 5. Junghans W.: Zapewnienie jakości wg ISO 9000 FF. Probl.Jakości, 1990, nr 6, s Normy ISO 9000 mają na celu stworzenie bazy dla przejrzystego i powtarzalnego systemu zapewnienia jakości. Rozpatrzono elementy zapewnienia jakości: marketing/zbyt produktu, rozwój, zaopatrzenie, przygotowanie produkcji. Omówiono rewizję jakości i dokumentowanie zdolności jakościowej przedsiębiorstwa. Na podstawie zawartości norm DIN/ISO , tj. EN przedstawiono model systemu zapewnienia jakości oraz rewizję jakości. Podano schemat realizacji rewizji i certyfikacji Niemieckiego Towarzystwa Jakości. 1

3 6. Köppe D., Pfeifer T.: SPC - nowoczesna metoda zapewnienia jakości. Probl.Jakości, 1990, nr 6, s Opisano metody zapewnienia jakości, w tym statystyczną kontrolę procesów (SPC). Podano definicję procesu w kontekście SPC i wielkości wpływające na wynik procesu. Omówiono pojęcie "zdatności procesu". Przedstawiono planowanie wprowadzenia SPC i kolejne kroki jego wdrożenia. Przeanalizowano procesy biorące udział w produkcji jako podstawę efektywnego stosowania SPC. Przedstawiono budowę karty kontroli jakości. 7. Le SPC, trait d'union entre l'atelier et le service qualite. SPC (statystyczna kontrola procesu) - łącznik między warsztatem a działem kontroli jakości. Mesures, 1990, nr 630, s Narzędzia zapewniające sterowanie procesami na podstawie analiz statystycznych, stosowane w warsztatach produkcyjnych i laboratoriach kontroli jakości, ich formy i przeznaczenie. Karty kontrolne stosowane w warsztatach przez operatorów, obsługiwane ręcznie lub automatycznie, służą do zapisu wyników kontroli wymiarowej wyrobów. Omówiono formy laboratoryjne kontroli jakości, zintegrowane moduły analizy statystycznej, ich możliwości graficzne. 8. Measuring and gauging become quality control. Pomiary i kontrola jako procesy kontroli jakości. Metalwork.Prod., 1990, t. 134, nr 8, s. 223, 226, 228, 232. Rozważano przemysłowe wykorzystanie środków pomiarowych oraz kontroli jakości przedmiotów obrobionych. Przedstawiono chronologię wprowadzenia do praktyki przemysłowej systemów statystycznej kontroli jakości, współrzędnościowych maszyn pomiarowych, głowic pomiarowych, układów optoelektronicznych, interferometrów laserowych i komputerowego wspomagania systemów kontrolno-pomiarowych. Określono rolę i znaczenie środków kontrolnopomiarowych w procesie produkcyjnym. 9. Meissner K.: Neue Aufgaben für die Qualitätssicherung durch ISO 9000 bis Nowe zadania dla służb zapewnienia jakości poprzez ISO 9000 do Feingeraetetechnik, 1990, t. 39, nr 5, s Opisano budowę systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie. Omówiono normy ISO 9000 do 9004 określające zasady i wytyczne do tworzenia zakładowych systemów sterowania jakością. Podano parametry jakościowe uwzględnione w systemie i zadania stojące przed personelem fachowym przy jego wdrażaniu. 10. Melchior K.W., Steger W., Garbrecht T.: Informationsfluss und Qualitätsprüfung in CAD/CAM-Umgebungen. Przepływ informacji i kontrola jakości w warunkach CAD/CAM. Werkstattstechnik, 1990, t. 80, nr 2, s Przy zapewnianiu jakości czynnik "Informacja" ma znaczenie podstawowe. Miejsce i znaczenie wspomaganej komputerowo kontroli jakości w produkcji zautomatyzowanej. Omówiono ogólną koncepcję systemu CAD, przepływ informacji o jakości w elastycznych systemach produkcyjnych. Przedstawiono realizację CAQ w skomputeryzowanej fabryce doświadczalnej ukierunkowanej na jakość. Omówiono programowanie off-line współrzędnościowych maszyn pomiarowych CNC, budowę systemu CIM z wdrożeniem CAQ. 2

4 11. Peciakowski E.: Kontrola "audit". Prz.Mechan., 1990, t. 49, nr 24, s Przedstawiono procedurę oceny systemu zapewnienia jakości, którą z racji spełnianych funkcji nazwano procedurą "audit" lub "rewizją jakości". Procedura ta charakteryzuje się wszechstronnością i systematycznością podejścia oraz analitycznym, niezależnym sposobem formułowania wniosków. Omówiono zakres zastosowania i organizację procedury. Podano przykładowy wykaz list pytań kontrolnych procedury "rewizji jakości". 12. Sack W.: Zukunftsorientierte Qualitätssicherung in der Zerspantechnik. Przyszłościowe zapewnienie jakości w technice obróbki skrawaniem. Maschine, 1990, t. 44, nr 11, s System zapewnienia jakości ma zapobiec powstawaniu braków. Omówiono następstwa błędów obróbkowych i narzędziowych. Rozwój techniki obróbki skrawaniem wymaga nowego podejścia do kryteriów jakościowych, nowej filozofii jakości produkcji. Autor wysuwa tezę, że zapewnienie jakości odbywać się będzie już nie poprzez pomiary i kontrolę, lecz na drodze właściwego programowania i sterowania. 13. Schöler H.R.: Quality Function Deployment. Eine Methode zur qualitätsgerechten Produktgestaltung. Rozwinięcie funkcji jakości. Metoda uwzględnienia cech jakości w procesie projektowania wyrobu. VDI-Z, 1990, t. 132, nr 11, s Już w procesie projektowania wyrobu niezbędne jest uwzględnienie kryteriów jakości. Jedną z metod realizujących ten cel jest metoda QFD (Quality Function Deployment), opracowana w Japonii w 1966 r. i zastosowana po raz pierwszy w fabryce Mitsubishi. Metoda mieści się w ramach ogólnej koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (total quality management), uwzględniając w projektowaniu wyrobu zagadnienia jakości, technologii, kosztów, niezawodności. 14. Shkljarskijj L.F., Kolobov A.A., Zabelova N.G.: Modelirovanie sistemy kontrolja kachestva produkcii v uslovijakh serijjnogo proizvodstva. Modelowanie systemu kontroli jakości produkcji w warunkach produkcji seryjnej. Mashinostroenie (Iz.VUZ), 1990, nr 7, s Do budowy modelu systemu kontroli jakości produkcji seryjnej wykorzystano aparat teorii automatycznego regulowania liniowych układów nadążnych z uwzględnieniem parametrów prawdopodobieństwa, dotyczących produkcji wyrobów właściwych i wybrakowanych. W wyniku analizy przepływu materiałów i informacji w systemie kontroli technicznej opracowano funkcjonalny schemat blokowy systemu kontroli. 15. Stockinger K.: FMEA - metodyczna analiza możliwych błędów. Probl.Jakości, 1990, nr 6, s Metodyczna analiza możliwych błędów (FMEA) stosowana w konstrukcji i procesach wytwórczych w celu określenia ryzyka związanego z istnieniem słabych punktów. Omówiono założenia skutecznego wprowadzenia FMEA, prace wstępne i kolejne kroki jej realizacji. Podano stosowane formularze i ocenę ryzyka oraz znaczenia potencjalnego błędu. Oceniono następstwa FMEA w zakresie organizacji współpracy, jakości planowania produkcji, jakości wyrobu i zdatności procesów wytwórczych, wydajności oraz kosztów. Przydatność banku danych z FMEA. 3

5 16. Weule H., Bös K.: Rechnerunterstützte Prüfplanung am CAD-System. Die Qualitätssicherung benötigt neue Werkzeuge. Komputerowo wspomagane planowanie kontroli w systemie CAD. Zapewnienie jakości wymaga nowych narzędzi. Tech.Rdsch., 1990, t. 82, nr 37, s System programowy GEMINI służy zapewnieniu jakości oraz generowaniu przebiegów pomiarowych w zintegrowanych systemach produkcyjnych. W powiązaniu z CAD system pozwala automatycznie uzyskać niezbędną dokumentację, obejmującą plany kontroli, rysunki dla operacji kontrolnych, wskazówki dla doboru czujników i programy dla koordynatowych maszyn pomiarowych. Uniwersytet Techniczny w Karlsruhe wraz z firmami softwarowymi prowadzi prace nad rozwojem i przemysłowym wdrażaniem systemu programowania. 17. Wieczorek R., Nowak T.: Jakość wyrobów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Ocena poziomu jakości projektu technologicznego. Normalizacja, 1990, t. 48, nr 6, s Zaproponowano wskaźnikową ocenę jakości opracowania technologicznego. Przedstawiono sposób ustalania i oceny mierników syntetycznych, omówiono komputerowe wspomaganie oceny poziomu jakości opracowań technologicznych. Podkreślono konieczność doskonalenia metody. 18. Zymonik Z.: Przyczyny braków a działania prewencyjne. Normalizacja, 1990, t. 58, nr 12, s Działania kontrolne i prewencyjne zapewniające odpowiednią jakość produkcji. Podano przyczyny powstawania braków w fazie produkcji oraz czynniki wpływające na powstawanie braków. Przedstawiono przepływ braków przez kolejne fazy produkcji, omówiono ekonomiczne kryteria wyboru nakładów na działania prewencyjne. Podano zasady wyboru najkorzystniejszego rozwiązania opartego na kryterium ekonomicznym. Dokonano próby praktycznej weryfikacji przyjętych założeń. 19. Zymonik Z.: Wykrywalność braków w procesie produkcyjnym. Normalizacja, 1990, t. 58, nr 11, s Rozpatrzono wpływ poszczególnych etapów wytwarzania na jakość wyrobów. Omówiono działania zapewniające jakość w procesie produkcji i wymieniono czynniki mające wpływ na wykrywanie braków. Przedstawiono przepływ braków przez kolejne fazy procesu produkcji i ich wykrywalność. Omówiono ustalanie wskaźników wykrywalności braków i niezbędnych nakładów. 20. Alexander P.T.: Osnovanija dlja vvedenija statisticheskogo kontrolja proizvodstvennykh processov. Warunki wprowadzenia kontroli statystycznej procesów produkcyjnych. Nad.Kontr.Kach.(EhI), 1991, nr 43, ref. 305, s Statystyczną kontrolę produkcji (SPC) należy poprzedzić analizą procesu produkcyjnego, aby wyznaczyć operacje i zmienne decydujące o skuteczności kontroli jakości i niezawodności oraz wybrać techniki pomiarowe do badania tych operacji i zmiennych w produkcji seryjnej. Przykłady przebiegu w czasie procesów stabilnych i niestabilnych. SPC (tym samym sterowanie procesu) jest celowe, gdy można oddziaływać na przebieg procesu zmieniając warunki procesu, tolerancje itp., przy zapewnieniu stabilności tolerancji parametrów. 4

6 21. Badino T.: La certificazione dei sistemi di qualita aziendali nel settore meccanico. Certyfikacja systemów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego. Macchine, 1991, t. 46, nr 1, s Uzasadnienie konieczności certyfikacji systemów kontroli oraz zarządzania jakością w przemyśle maszynowym. Wymieniono normy dotyczące certyfikacji, podające definicje, kryteria oceny, procedury wydawania certyfikatów oraz regulujące prawa i obowiązki instytucji zajmujących się certyfikacją. Przebieg procesu certyfikacji: przygotowanie, instruktaż, opracowanie dokumentacji, ocena systemu jakości, wydanie certyfikatu (o różnym zakresie obowiązywania i okresie ważności). Nadzorowanie systemów jakości z certyfikatem. 22. Baldwin L.: Prakticheskoe ispol'zovanie programmy obespechenija kachestva i nadezhnosti. Wykorzystanie praktyczne programu zapewnienia jakości i niezawodności. Nad.Kontr.Kach.(EhI), 1991, nr 3, ref. 23, s Rozważania dotyczące wdrożenia opracowanego przez międzynarodową firmę Megasoft programu zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów. System obejmuje metodologię sterowania, normalizację i przeprowadzanie oceny. Podano schemat ilustrujący przebieg współpracy między twórcami systemu produkcyjnego i specjalistami dokonującymi oceny jego jakości i niezawodności. Wg Qual.Progr., 1990, nr 1, s Bartos F.J.: Povyshenie nadezhnosti pri ispol'zovanii statisticheskikh metodov dlja upravlenija proizvodstvom. Zwiększenie niezawodności za pomocą wykorzystania statystycznych metod sterowania produkcją. Nad.Kontr.Kach.(EhI), 1991, nr 37, ref. 265, s Warunki efektywności statystycznych metod kontroli i sterowania produkcją, w tym rola człowieka. W firmie Honeywell (USA) przeprowadzono badania zdolności ekspertów do oszacowania i korelacji wielkiej liczby źródeł informacji i sformułowania wymagań wobec systemów jakości i sterowania. 24. Bimbo O.: Sistemi di test per la qualità. Systemy badań testowych jakości. Macchine, 1991, t. 46, nr 1, s Uzasadnienie konieczności przeprowadzania całkowitej, wszechstronnej kontroli jakości wyrobów. Podano przykład "kompleksowej kontroli jakości" silników samochodowych. Firma AEA opracowuje automatyczne systemy testowania wyrobów, metodologię kontroli jakości, w tym gromadzenia i przetwarzania wyników kontroli. Przewidziano uwzględnienie warunków kontroli (temperatura, wilgotność, drgania, wpływ czynników chemicznych). 25. Frick K., Büchler P.: Automatisierung mit maschinennahem Regelkreis. Null- Fehler-Qualität bei mannarmer Fertigung. Automatyzacja z układem regulacji otoczenia maszyny. Jakość bezbrakowa w produkcji z nieliczną obsługą. Tech.Rdsch., 1991, t. 83, nr 42, s Przedstawiono system zapewnienia jakości w produkcji oraz jego powiązanie z systemem CAD, CAM i kontrolą. Nowoczesna technika pomiarów pozwala uzyskać bezbrakową jakość w produkcji zautomatyzowanej. Opisano interfejsy CAQ w ramach systemu CIM. Rozważono strategię korygowania cech przedmiotu przez system sterowania obrabiarek. Przebiegi procesów kontrolnych w ramach jednostki produkcyjnej. 5

7 26. Fuchs A., Janik W.: Fehler erkennen. Sichern der Qualität beim Aussenrundschleifen mit Hilfe modellgestützter Verfahren. Rozpoznawanie błędów. Zapewnienie jakości przy szlifowaniu wałków za pomocą metod modelowych. Maschinenmarkt, 1991, t. 97, nr 20, s Zastosowanie systemu diagnozowania i regulacji on-line, opartego na modelu matematycznym procesów szlifowania wałków. Podano kontrolowane parametry oraz sposób analizy wyników doświadczalnych. Przedstawiono uzyskane wyniki w zakresie podniesienia jakości przedmiotów szlifowanych, skrócenia czasów głównych i częściowo czasów pomocniczych. 27. Fuchs A., Janik W.: Modellgestützte Verfahren zur Qualitätssicherung beim CNC-Aussenrundschleifen. Modelowa metoda zapewnienia jakości przy szlifowaniu CNC wałków. Maschinenmarkt, 1991, t. 97, nr 14, s W systemie diagnozowania i regulacji on-line szlifierek do wałków można przy wykorzystaniu matematycznego modelu szlifowania polepszyć kontrolę procesu i tym samym jakość szlifowanych przedmiotów. Podano schemat układu kontroli aktywnej procesu szlifowania. Omówiono teoretyczny model procesu, strategię diagnozowania błędów i sterowania procesem, a także klasyfikację błędów, strukturę układu regulacji i kompensacji błędów przy szlifowaniu wgłębnym. 28. Grabner A.: Integrierte Monitoring Systeme zur Sicherung von Produktqualität und Anlagenverfügbarkeit. Zintegrowane systemy monitorowania dla zapewnienia jakości produktu oraz dyspozycyjności urządzeń. Mess.u.Prüf., 1991, t. 27, nr 1/2, s Przez zintegrowane techniki kontroli jakości, techniki nadzorowania stanu maszyn i techniki systemów ekspertowych można stworzyć system monitorowania zapewniający wysoką jakość produkcji i sprawność parku maszynowego. Przedstawiono strukturę zintegrowanego systemu, omówiono sposób ujmowania wielkości pomierzonych i podano przykład zastosowania systemu. 29. Graf A.: Qualitätssicherung mit Postprozess-Messmaschinen. Zapewnienie jakości przez zastosowanie maszyn pomiarowych po procesie obróbkowym. VDI-Z, 1991, t. 133, nr 6, s Przedstawiono sposób i wyniki integracji urządzeń pomiarowych z elastycznym gniazdem obróbkowym dla realizacji kontroli poobróbkowej. Omówiono strategię korekty przebiegu procesu opartą na wykorzystaniu wyników pomiarów. Opisano przykładowy system, który na podstawie pomiaru 37 cech umożliwia korektę narzędzia i jego wymianę. Dokonano prezentacji uzyskanych danych statystycznych o jakości. 30. Granger C.: Total quality theme to Inspex show. Kompleksowa jakość tematem wystawy Inspex. Mach.a.Prod.Eng., 1991, t. 149, nr 3804, s. 31, 33-34, 36. W dziedzinie jakości pojawiło się pojęcie kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Podano najnowsze osiągnięcia w zakresie systemów statystycznej kontroli procesu i współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Zwrócono uwagę na kierunki rozwoju konstrukcji tych maszyn, np. zwiększenie prędkości i dokładności pomiarów, wyposażenie maszyn w specjalne uchwyty ułatwiające proces pomiarowy, zastosowanie oprzyrządowania optycznego, przystosowanie konstrukcji do stosowania w warunkach produkcyjnych. 6

8 31. Gruszka A., Szewczyk B.: Systemy zapewnienia jakości a normalizacja. Normalizacja, 1991, t. 49, nr 9, s Znaczenie zapewnienia jakości z punktu widzenia producenta i odbiorcy wyrobu. Omówiono prace Komitetu Technicznego ISO/TC 176: "Zapewnienie jakości" oraz normy ISO serii 9000, stanowiące podstawę do zarządzania jakością i zapewnienia jakości wyrobów i usług. Przedstawiono zagadnienia niezawodności, normalizację metod statystycznych stosowanych w systemach zapewnienia jakości. Podano wykaz norm dotyczących metod statystycznych służących do interpretacji danych otrzymanych w wyniku badań oraz norm dotyczących metod statystycznych kontroli procesu i partii wyrobów. 32. Harding M.: Total Quality Management - the benefits. Kompleksowe zarządzanie jakością - korzyści. Metalwork.Prod., 1991, t. 135, nr 7, s. Q12, Q15. Na przykładzie trzech firm omówiono zalety praktycznego wykorzystania tzw. filozofii TQM (kompleksowego zarządzania jakością). Podano m.in. rolę TQM w relacji producent-poddostawca, zakres wykorzystania TQM oraz środki, za których pomocą jest ona realizowana. Opisano współrzędnościowe maszyny pomiarowe serii BHN700 firmy Mitutoyo. 33. Horn U.: TQM als Managementaufgabe: In neuer Q-Kultur leben. TQM jako zadanie z dziedziny zarządzania: żyć w nowej kulturze jakości. Schweiz.Maschinenmarkt, 1991, nr 47, s Stwierdzono, że zmieniło się rozumienie pojęcia jakości: dawniej ograniczano się do stwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami, obecnie analizuje się przyczyny powstawania błędów wykonawczych i poszukuje się metod zapobiegawczych. Opisano system TQM - Total Quality Management (kompleksowego zarządzania jakością) oraz prowadzone w Szwajcarii prace, oparte na założeniu, że jakość stanowi optymalne spełnienie przez wyrób wymagań użytkowych i ekonomicznych, przy produkcji bezbrakowej. Zarządzanie jakością (top down - od góry do dołu w hierarchii pracowników zakładu). 34. Kirstein H.: SPC-Anwendung bei Kleinserien. Teil 1: Qualitätsaussage bei kleinen Stichproben. Zastosowanie SPC przy małych seriach. Część 1: Orzeczenie o jakości przy nielicznych próbach losowych. Werkstattstechnik, 1991, t. 81, nr 5, s Omówiono zalety statystycznej kontroli jakości (SPC) oraz możliwości jej zastosowania przy małej liczności serii (rzędu 20 sztuk i poniżej). Opisano metody oparte na kontroli pierwszej próbki wzorcowej i na kontroli przez dłuższy czas oraz sposoby wykorzystania danych pomiarowych do wnioskowania o poprawności produkcji. 35. Kirstein H.: SPC-Anwendung bei Kleinserien. Teil 2: Prozesssicherung in der Kleinserienfertigung. Zastosowanie SPC przy małych seriach. Część 2: Zapewnienie jakości procesu w produkcji małoseryjnej. Werkstattstechnik, 1991, t. 81, nr 6, s Sposób postępowania przy wdrażaniu SPC w produkcji małoseryjnej w ESP na przykładzie części z różnie rozmieszczonymi otworami o różnych średnicach. Opisano stosowaną kartę regulacji procesu, kontrolowane czynniki, obliczenia wskaźników na podstawie kontrolowanych parametrów. Omówiono parametry wejściowe i możliwości zastąpienia parametrów produktu parametrami procesu. 7

9 36. Komorowski A.: Teoria Edwardsa Deminga o poprawianiu jakości i zdobywaniu konkurencyjnej pozycji na rynku. Prz.Mechan., 1991, t. 50, nr 5, s. 1-2, E. Deming jest twórcą metody statystycznej kontroli procesów (SPC - Statistical Process Control), polegającej na wnioskowaniu o przebiegu procesu produkcyjnego na podstawie okresowego pobierania próbek i pomiaru parametrów procesu, a następnie obliczeniu wartości średniej i różnicy między tą wartością a wartościami ekstremalnymi. Deming kładzie nacisk na zapewnianie jakości wyrobu już podczas projektowania. 14-punktowa filozofia teorii Deminga. 37. La qualité se mérite. Na jakość trzeba zasłużyć. Mach.Outil-Prod., 1991, t. 56, nr 61, s Znaczenie porównawczych metod kontrolnych w kontroli dokładności produkcji i stosowane przyrządy. Opis nowej aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym urządzeń do kontroli statystycznej z bezpośrednim odczytem i skomputeryzowanych. Budowa nowoczesnych stanowisk kontrolnych, integrujących operacje nadzorowania w proces produkcji. Wykorzystanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych, funkcjonalność czujników stykowych. Koncepcje realizacji operacji kontroli i roboty pomiarowe, włączenie w CAD/CAM. Koszt jakości. 38. Mikhajjlova N.V.: Statisticheskijj priemochnyjj kontrol'. Statystyczna kontrola odbiorcza. Nad.Kontr.Kach.(dod.Stand.i Kach.), 1991, nr 2, s Praktyczne przedstawienie istoty i metod statystycznej kontroli odbiorczej wyrobów. Zadania kontroli odbiorczej to ocena jakości poszczególnych wyrobów (każdej jednostki produkcyjnej) oraz ocena jakości partii wyrobów. Specyfika pełnej oraz wyrywkowej kontroli odbiorczej i uzasadnienie jej stosowania. 39. Mohanty R.P., Dahanayka N.: Ocenka metodov sovershenstvovanija kachestva proizvodstva. Ocena metod polepszania jakości produkcji. Nad.i Kontr.Kach.(EhI), 1991, nr 11, ref. 88, s Przytoczono charakterystyki sześciu najczęściej stosowanych metod oceny jakości. Uwzględniono następujące metody: analiza pojedynczego specjalisty, ocena charakterystyk produkcji, analiza możliwości produkcyjnych, metody statystyczne, metoda operacji ewolucyjnych, metody symulacyjno-modelowe. Wg Quality Progress, 1989, t. 22, nr 9, s Mossinelli G.: La qualità totale: un'utopia o un obiettivo perseguibile? Jakość totalna: utopia czy osiągalny cel? Macchine, 1991, t. 46, nr 6, s Podkreślono znaczenie jakości elementów składowych dla jakości wyrobu końcowego, zwłaszcza wytwarzanego w warunkach produkcji automatycznej. Oceniono możliwości uzyskania jakości kompleksowej, bezbrakowej, na przykładzie systemu kontroli jakości w niewielkiej firmie włoskiej. Opisano kontrolę jakości w toku procesu produkcyjnego, głównie w celu wyeliminowania błędów systematycznych, zastosowanie metody SPC, kontrolę końcową wyrobu w celu wyeliminowania wyrobów mających wady spowodowane wpływem otoczenia (np. chwilowy brak prądu w toku produkcji). Wymagana przez użytkowników certyfikacja wyrobów. 8

10 41. Nolan T., Provost L.: Uchet kharaktera izmenenijj pri upravlenii kachestvom produkcii. Uwzględnienie charakteru zmian w procesie produkcji przy sterowaniu jakością. Nad.Kontr.Kach.(EhI), 1991, nr 11, ref. 87, s Prawidłowa ocena charakteru zmian w procesie produkcyjnym pozwala uniknąć strat, związanych z wydatkami na uzyskanie wyposażenia, stratami czasu na ujawnienie wpływu różnych czynników itp. Przedstawiono koncepcję podziału czynników wpływających na czynniki ogólne i specjalne oraz podano zalecenia do stosowania tej koncepcji w sterowaniu jakością produkcji. Wg Quality Progress, 1990, nr 5, s Parkinson D.B.: The effects of variables sampling on component reliability. Oddziaływania badań wyrywkowych zmiennych na niezawodność komponentu. IEEE Trans.Reliab., 1991, t. 40, nr 1, s Rozważono oddziaływanie statystycznej kontroli jakości (SQC) przy losowym doborze zmiennych na rozkład prawdopodobieństwa kontrolowanych zmiennych. Zastosowana technika umożliwia ocenę określonej procedury SQC odnośnie do uzyskanego stopnia zabezpieczenia przed wystąpieniem uszkodzeń lub wad. Przy znanych kosztach porównawczych można określić optymalne plany badań wyrywkowych korespondujące z minimalnymi kosztami. 43. Peciakowski E.: Zasady oddziaływania na niezawodność w nowoczesnym systemie zapewnienia jakości. Prz.Mechan., 1991, t. 50, nr 12, s Przeanalizowano zagadnienia związane z niezawodnością wyrobu w ramach nowoczesnego systemu zapewnienia jakości. Określono miejsce niezawodności w TQC (Kompleksowa Kontrola Jakości), znaczenie niezawodności dla producenta i konsumenta, wpływ niezawodności wyrobów na pozycję rynkową producenta. Opisano etapy tzw. programu niezawodnościowego, stosowanego przez firmy, które w swej strategii postępowania na konkurencyjnym rynku postawiły na klientów zainteresowanych wyrobami o wysokiej niezawodności. 44. Pfeifer T. i in.: Krajowe systemy zapewnienia jakości. Probl.Jakości, 1991, nr 3, s Celem wykonanych na zlecenie rządu Niemiec badań stanu zapewnienia jakości w Niemczech było wytypowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu zapewnienia jakości na podstawie jego porównania ze stanem zapewnienia jakości w krajach konkurencyjnych (Japonia, USA, Francja, Wielka Brytania). Artykuł zawiera opis celu i programu badań oraz metodyki. 45. Pfeiffer T.: Measurement Technologies for Production Integrated Quality Control (TC14). Technologie pomiarowe dla zintegrowanej kontroli jakości produkcji (TC14). Mess.u.Prüf., 1991, t. 27, nr 6, s W ramach prac Komitetu TC14 IMEKO dokonano przeglądu stanu i tendencji rozwojowych w dziedzinie techniki zapewnienia jakości produkcji przy wykorzystaniu współczesnych osiągnięć z zakresu technologii pomiarowo-kontrolnej. Opis koncepcji pętli regulacji systemów kontroli jakości, z uwzględnieniem kontroli procesu i kontroli wyrobu. Omówiono zastosowanie pomiarów optoelektronicznych w kontroli aktywnej procesu produkcyjnego. 9

11 46. Pünsch S.: Integrale Qualitätssicherung. Zintegrowane zapewnienie jakości. VDI-Z, 1991, nr spec. II, s Studium na temat kompleksowo pojętej jakości. Przedstawiono jakość wyrobu i jakość przedsiębiorstwa z punktu widzenia użytkownika. Omówiono politykę jakości, od kontroli jakości do zarządzania i panowania nad jakością, oraz zagadnienia motywacji pracowników. Przedstawiono "Koło jakości" jako strategiczny model myślenia. Omówiono koncepcję zapewnienia jakości wg DIN/ISO Model organizacji dla integracji zapewnienia jakości. 47. Sack W.: Prüftechnik plus Qualitätstechnik gleich CAQ. Technika kontroli plus technika jakości równa się CAQ. Maschine, 1991, t. 45, nr 4, s Obszary reguł jakościowych w systemie CAQ (skomputeryzowanego zapewnienia jakości): obszar wewnętrzny (technika kontroli) oraz obszar zewnętrzny (technika jakości). Podano powiązania informacyjne między elementami systemu CIM oraz podstawy techniki kontroli w systemie i jej symbiozę z techniką jakości. Zasady analizy Pareto. 48. Sandmayr H.: Konstruktive Software-Qualitätssicherung. Qualität ist nicht Sache der Götter. Konstruktywne softwarowe zapewnienie jakości. Jakość nie jest sprawą bogów. Tech.Rdsch., 1991, t. 83, nr 31, s "Konstruktywne softwarowe zapewnienie jakości" obejmuje przedsięwzięcia, pozwalające na uniknięcie błędów i mające dzięki temu pozytywny wpływ na jakość projektu oraz wyrobu. Jako obiekty zapewnienia jakości uwzględniono proces produkcyjny oraz produkt jako wynik tego procesu. Podano specyficzne cechy softwaru wpływające na jego jakość, uwzględniane w trakcie opracowania, w szczególności w fazie planowania oraz w interfejsie hardware-software. Przedstawiono metody postępowania oraz środki zapewnienia jakości. 49. Shper V.L.: Peredovye zarubezhnye metody obespechenija kachestva produkcii. Nowoczesne zagraniczne metody zapewnienia jakości wyrobów. Nad.Kontr.Kach.(dod.Stand.i Kach.), 1991, nr 10, s Przegląd aktualnych tendencji w sterowaniu jakością wyrobów. Podano schemat japońskiego i amerykańskiego systemu sterowania jakością w ramach firmy, ramowe programy kursów dla pracowników służb kontroli oraz sterowania jakością. Podano listę tzw. siedmiu prostych metod, które wg danych japońskich decydują w 50-95% o efektach. Zarys procedury strukturyzacji (rozwijania) funkcji jakości. 50. Skorykow S.: Polityka zarządzania jakością. Probl.Jakości, 1991, nr 6, s Komentarze do norm ISO serii 9000, charakteryzujących całokształt problematyki zarządzania jakością i zapewnienia jakości. Norma ISO 9000 wyjaśnia różnice i współzależności między głównymi koncepcjami jakości oraz podaje wytyczne do wyboru i użytkowania dalszych norm, które można wykorzystać do wewnętrznego zarządzania jakością (ISO 9004) lub zewnętrznego zapewnienia jakości (ISO 9003). Polityka jakościowa wymaga, aby w przedsiębiorstwie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością odpowiadający rodzajowi działalności, charakterowi produkowanych wyrobów. Aspekty systemu zarządzania z punktu widzenia przedsiębiorstwa i odbiorcy. 10

12 51. Sołtyski K.: Zasady działania laboratoriów badawczych w warunkach Wspólnego Rynku. Prz.Mechan., 1991, t. 50, nr 6, s Zasady działania laboratoriów badawczych prowadzących badania w zakresie oceny jakości wyrobów. Zawarte w Przewodniku ISO/IEC 2 definicje wybranych. Działalność laboratoriów badawczych oraz ich kompetencje techniczne. Podręcznik jakości obowiązujący w danym laboratorium, redakcja i zawartość sprawozdań z przeprowadzonych badań. Wymagania odnośnie do personelu laboratorium, współpraca laboratorium z klientem i z organem akredytującym. 52. Szyminski S.: Automatisierte externe Prüfeinrichtungen zur Werkstückgeometriekontrolle. Zautomatyzowane zewnętrzne stanowiska pomiarowe do kontroli geometrii części. Fertigungst.u.Betr., 1991, t. 41, nr 12, s Podstawy podejmowania decyzji przy ustalaniu strategii kontroli, definicja i wykorzystanie wskaźnika zdolności jakościowej. Podano strukturę systemu CAQ i powiązania między stanowiskami kontrolnymi w jego obrębie. Omówiono budowę i możliwości zastosowania zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń kontrolnych dla produkcji masowej i jednostkowej. 53. Warnecke G., Biebinger H.: Intelligent prüfen. Qualität im Fertigungsprozess mit Hilfe von Expertensystemen sichern. Inteligentne sprawdzanie. Zapewnienie jakości procesu wytwarzania za pomocą systemów ekspertowych. Maschinenmarkt, 1991, t. 97, nr 49, s Przedstawiono skomputeryzowane zapewnienie jakości (CAQ) jako system. Podano główne czynniki zapewnienia jakości w zakresie kierowania, planowania, sterowania i kontroli. Omówiono strukturę systemu eksperckiego i jego zastosowanie w planowaniu jakości wyrobu. Porównano planowanie konwencjonalne z programowaniem opartym na systemie wiedzy. Znaczenie aktualności i niezawodności wiedzy zawartej w systemie ekspertowym. 54. Wasilewski L.: Atestacja systemów zapewnienia jakości u wytwórców i akredytacja jednostek atestacyjnych w Polsce. Prz.Mechan., 1991, t. 50, nr 6, s Atestacja systemów zapewnienia jakości i akredytacja laboratoriów atestujących jest fragmentem problematyki związanej z jakością produkcji i usług. Główne aspekty użytkowania jednostronnych, dwustronnych i trójstronnych systemów atestacji. Najszerzej omówiono system trójstronny. Projekt założeń statutowych polskiego stowarzyszenia ds. atestacji oraz główne cele i zadania stowarzyszeń. 55. Weber R.A.: Qualitätssicherung als Teil eines umfassenden Qualitätsmanagements bei der Thyssen Stahl AG. Zapewnienie jakości jako część ogólnego zarządzania jakością w zakładach Thyssen Stahl AG. Thyssen Edelst.Tech.Ber., 1991, t. 23, nr 1, s Wyjaśniono pojęcie jakości i wynikające stąd podstawy budowy systemu kompleksowego zarządzania jakością. Podano funkcje zapewnienia jakości jako niezależnego działu tego systemu w świetle norm DIN-ISO Omówiono sterowanie procesami na podstawie analiz statystycznych, znaczenie i organizację szkolenia personelu, stosowane środki ciągłej kontroli danych o jakości, a także dokumentowanie operacji zarządzania jakością, wydawanie świadectw zapewnienia jakości. 11

13 Konferencja EOQ Praga. Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością. Probl.Jakości, 1992, nr 2, s Omówienie tematyki referatów prezentowanych na konferencji w grupach: motywacja poprawy jakości wyrobów i usług, nauczanie i szkolenie w dziedzinie zarządzania, sterowania i zapewnienia jakości, systemy zarządzania jakością, certyfikacja systemu jakości. Przedstawiono także strukturę podręcznika jakości oraz zasady oceny kosztów i korzyści na etapie opracowania projektu. 57. Baruett N.S.: Upravlenie tekhnologicheskim processom i kachestvo produkcii. Sterowanie procesem technologicznym i jakość produkcji. Nad.Kontr.Kach.(EhI), 1992, nr 13, ref. 84, s Metody statystyczne stosuje się wtedy, gdy badanie wszystkich obiektów zbioru jest niemożliwe lub niewygodne do realizacji. Podstawowymi charakterystykami wielkości statystycznych są: wartość średnia, odchylenie standardowe oraz poziom ufności. Ocena jakości produkcji z wykorzystaniem współczynnika Cp odnoszącego się do związków zmian charakterystyk produkcji i procesów produkcyjnych oraz współczynnika Cpk uwzględniającego dodatkowo dokładność nastawienia i stabilność procesu. 58. Bauer C.-O., Deutsch V.: Der Mensch ist der grösste Unsicherheitsfaktor. Prüfund Messverfahren im zeichen der Produkthaftung. Człowiek stanowi główny czynnik niepewności. Metody kontrolno-pomiarowe pod znakiem odpowiedzialności za produkt. WT-Prod.u.Manag., 1992, t. 82, nr 3, s Wady jakościowe obciążają finansowo producenta w związku ze stosowaną zasadą rękojmi. Prawne znaczenie mają tylko metody pomiaru i oceny jakości, dające powtarzalne i technicznie pewne wyniki. Zamieszczono tabele do analizy wpływu różnych czynników na niepewność pomiaru przyrządu lub metody. W rozstrzygnięciach sądowych bierze się pod uwagę również szkody powstałe w wyniku niezbyt jednoznacznej instrukcji obsługi. 59. Ben Bella Jaoko: Ciągła analiza i usprawnianie systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie. Normalizacja, 1992, t. 60, nr 6, s Opisano proces projektowania, analizy i oceny Systemu Zapewniania Jakości (SZJ). Kierunki doskonalenia SZJ: wprowadzanie systemów równoległych, wielokanałowych, wielowymiarowych i wielofunkcyjnych; powszechne stosowanie oprogramowania normalizowanego lub oprogramowania renomowanych firm międzynarodowych; przechodzenie z dotychczasowych analogowych pomiarów poziomu jakości, przez cyfrowe, do kompleksowej oceny jakości; dążenie do uniwersalności procedur zapewniania jakości. 60. CAQ - Computerunterstützte Qualitätssicherung. CAQ - wspomagane komputerowo zapewnienie jakości. Fertigungst.u.Betr., 1992, t. 42, nr 9, s Firma Digital-Kinzle oferuje wielostanowiskowy modułowy system CAQ - KASKIT z komputerem UNIX, połączony ze stanowiskami pomiarowymi SPC i komputerami PC z oprogramowaniem do kontroli środków pomiarowych oraz analizy reklamacji. Stacje SPC do statystycznej kontroli jakości są wyposażone w środki pomiarowe z numerycznym odczytem i przetwarzaniem danych pomiarowych, co umożliwia zautomatyzowanie SPC. 12

14 61. Chojecki H.: Metodyka zapewnienia jakości w przemyśle. Probl.Jakości, 1992, nr 6, s Przedstawiono obiektywne i subiektywne czynniki stymulacji jakości. Podano definicję jakości: zdolność wyrobu do użytkowania. Omówiono zastosowanie metody Pareto oraz kontrolę techniczną z optymalną z punktu widzenia kosztów liczbą stanowisk kontroli międzyoperacyjnej. Przykład metodologii wyboru strategii w przemyśle zbrojeniowym USA. 62. Cygan Z., Oleksyn L.: Zapewnienie jakości w eksploatacji. Normalizacja, 1992, t. 60, nr 1, s Znaczenie zapewnienia jakości wyrobów w fazie ich eksploatacji z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego, organizacyjnego itp. Kryteria jakości (np. sprawność urządzenia, zysk, koszty własne, niezawodność systemu, czas realizacji, stopień czystości produktu) jako podstawa optymalizacji zadań. Główne elementy systemu eksploatacji: dokumentacja i analiza techniczna, planowanie, przygotowanie realizacji, miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa, realizacja, badanie jakości. 63. Eversheim W. i in.: Systematische Auswahl von CaQ-Systemen. Systematyczny wybór systemów CAQ. VDI-Z, 1992, t. 134, nr 11, s Rozważano problemy związane z wyborem odpowiedniego dla danego przedsiębiorstwa systemu zapewnienia jakości (CAQ). Opracowany przez IPT (Instytut Technologii Produkcji) w Akwizgranie sposób systematycznego i stopniowego określania celów i wymagań dla zakładowego CAQ pozwala na optymalny wybór systemu CAQ (przykład wyboru systemu CAQ dla przedsiębiorstwa średniej wielkości). Opisano m.in. określanie wymagań względem systemu, analizę i przetwarzanie danych w systemie CAQ. 64. Goutier U.: Rechnergestützte Qualitätssicherung. Zapewnienie jakości wspomagane komputerowo. Mess.u.Prüf., 1992, t. 28, nr 7/8, s W instytucie IDOS w Karlsruhe (Niemcy) opracowano oprogramowanie I.Q.S.- Windows, stanowiące najbardziej nowoczesny system komputerowego sterowania jakością. Moduły systemu dotyczą m.in. statystycznej kontroli jakości (SPC), kontroli środków pomiarowych, analizy możliwości występowania błędów, czynników powodujących błędy procesu. Moduły mogą być uzupełniane różnymi opcjami, jak np. zarządzanie szkicami, zbieranie danych, analiza kosztów jakości. 65. Granger C.: Quality procedures are in top gear. Procedury jakości osiągnęły "najwyższy bieg". Mach.a.Prod.Eng., 1992, t. 150, nr 3840, s Zapewnienie jakości części składowych samochodów w firmie Land Rover. Pierwsza procedura dotyczy części dużych, których nie można zdejmować z obrabiarki przed sprawdzeniem dokładności wykonania, ponieważ trudne jest ich ponowne dokładne ustawienie i zamocowanie. Procedura ta oparta jest na pomiarach dokładności obróbki części w toku procesu obróbki. Druga procedura dotyczy części małych i polega na 100% kontroli elementów po zakończeniu ich obróbki. Wyniki kontroli po obróbce wykorzystuje się do automatycznego ustawienia obrabiarek. 13

15 66. Herbst J.: Sicherung der Qualität von Zulieferungen als Marketingsfaktor. Zapewnienie jakości dostaw jako czynnik marketingu. Maschinenmarkt, 1992, t. 98, nr 5, s Końcowa jakość wyrobu jest rezultatem nie tylko jakości poszczególnych elementów i zespołów, lecz również jakości koncepcji systemu współpracy wielu specjalistycznych przedsiębiorstw. Omówiono obowiązki dostawców w zakresie zapewnienia jakości i odpowiedzialności za powstałe braki, prawidłowość sporządzania umów z dostawcami i kooperantami, badania dostaw. 67. Jansen H.H.: Markt und Einkauf. Wareneingangsprüfung mit Zertifikaten vereinfacht die Kontrolle. Rynek i możliwości zakupu. Odbiór towaru zaopatrzonego w certyfikat ułatwia kontrolę. Maschinenmarkt, 1992, t. 98, nr 21, s Certyfikaty mogą zastąpić kontrolę odbieranego wyrobu, o ile istnieje pewność, że dostawca jednoznacznie udokumentował jakość wyrobu. Omówiono system analizy możliwości powstawania braków FMEA, pozwalający na podniesienie jakości i wydajności produkcji oraz zmniejszenie jej kosztów. System umożliwia wykrywanie przyczyn występowania braków produkcyjnych. 68. Kieser D.: QS-Systeme: Zertifizierung nach DIN ISO Auf höchster Stufe. Systemy zapewnienia jakości: certyfikacja według DIN ISO Na najwyższym poziomie. Ind.Anz., 1992, t. 114, nr 44, s. 52, Przykład wzorcowego wdrożenia zasad ujętych w normach DIN ISO 9000 do 9004 (EN do 29004) w Fabryce Wag BIZERBA w Balingen, w której załoga bezpośrednio uczestniczy w rozwiązywaniu spraw zapewnienia wysokiej jakości produkcji. Już w 1983 r. zaczęto wprowadzać elementy systemu zapewnienia jakości, tj. podręcznik jakości, szkolenie personelu, nowoczesne metody pomiarów, sieć skomputeryzowanych stanowisk kontrolnych z software CAQ. 69. L'assurance qualité: une fusée a plusieurs étages. Zapewnienie jakości: rakieta wielostopniowa. Mach.Outil-Prod., 1992, t. 57, nr 73, s. 27, Ogólne informacje o zawartości norm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 i ISO Rola AFAQ (Francuskiego Stowarzyszenia ds. Zapewnienia Jakości) w zakresie certyfikacji systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach. Omówiono znaczenie certyfikacji dla rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenia sprzedaży wyrobów. 70. Lapidus V.A. i in.: Ehkonomiko-statisticheskie aspekty sozdavanija sistemy obespechenija kachestva na predprijatii. Ekonomiczno-statystyczne aspekty tworzenia systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie. Nad.Kontr.Kach.(dod.Stand.i Kach.), 1992, nr 2, s Zalecenia dotyczące wprowadzania w przedsiębiorstwie, realizującym produkcję seryjną, systemów gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji o jakości produkcji, z wykorzystaniem metod statystycznych. Zaproponowano format karty kontrolnej, omówiono sposób wykrywania przyczyn powstawania błędów w produkcji, przedstawiono mechanizm stymulowania obniżania błędów i podnoszenia jakości produkcji. Przykład wdrożenia systemu zapewnienia jakości w warunkach przemysłowych. 14

16 71. Lotonov M.A., Popenkov A.Ja., Butenko V.A.: Sravnitel'naja ehffektivnost' metodov ocenki verojatnostejj pri kontrole kachestva tekhnicheskikh izdelijj. Efektywność porównawcza oceny prawdopodobieństwa przy kontroli jakości wyrobów technicznych. Metrologija, 1992, nr 6, s Przy kontroli jakości wyrobów technicznych zarówno w etapie ich produkcji, jak również w procesie ich eksploatacji jednym z podstawowych zadań jest ocena osiągniętego poziomu wskaźników jakościowych i kontroli zgodności tego poziomu z wymaganiami. Wskazano wady badań statystycznych. Wśród metod oceny parametrów jakościowych wykorzystujących informację aprioryczną wyróżniono metodę maksymalnego prawdopodobieństwa. Opisano postępowanie przy kontroli jakości z zastosowaniem wymienionej metody. 72. Lübbe U.: Güte im Prozess. Rechnerunterstützte Qualitätssicherung in den Fertigungsablauf bestmöglich integrieren. Jakość procesu. Możliwie jak najlepiej integrować wspomagane komputerem zapewnianie jakości w produkcji. Maschinenmarkt, 1992, t. 98, nr 28, s , Człowiek, maszyna, materiał, metoda oraz środowisko to czynniki wpływające na parametry i warunki procesów produkcyjnych - omówiono optymalizację tych czynników w celu kształtowania całości procesu produkcji i zapewnienia jej jakości z ekonomicznego punktu widzenia. Przedstawiono wspomagane komputerowo systemy PPS i CAQ oraz ich integrację w systemie CIM, wykorzystanie sieci PC, bezpośrednią komunikację między programami. Schemat cyrkulacji funkcji i działań w systemach CAQ. 73. Modliński W.: Jakość wyrobów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Charakterystyka światowych nagród jakości. Normalizacja, 1992, t. 60, nr 12, s Znaczenie nagród jakości w warunkach dużej konkurencji na rynkach światowych. Scharakteryzowano następujące nagrody: Deminga (DAP), Baldrige'a (MBNQA) i Europejską Nagrodę Jakości (EQA). Oceniano elementy systemów kształtowania jakości w ramach poszczególnych nagród. Japońska nagroda im. Deminga przyznawana jest w dwóch kategoriach, indywidualnej i zbiorowej, na podstawie 10 kryteriów oceny bez rozróżniania ich wartości. Amerykańska nagroda im. Baldrige'a przypisuje każdemu ocenianemu elementowi określoną liczbę punktów możliwych do zdobycia, ustalając w ten sposób stopień ważności. System punktowy stosowany jest też w Europejskiej Nagrodzie Jakości. 74. Mokrickijj B.Ja.: Tekhnologicheskaja sistema rezanija kak sistema preobrazovanija vkhodnykh parametrov v vykhodnye. Technologiczny system skrawania jako system przekształcania parametrów wejściowych w wyjściowe. Mashinostroenie (Iz.VUZ), 1992, nr 4/6, s Przyjęto definicję niezawodności procesu obróbki jako zdolności systemu technologicznego skrawania do zachowania swych funkcji na wymaganym poziomie w aspekcie wydajności obróbki (przy zachowaniu właściwej jakości wyrobu), trwałości narzędzia i zdolności roboczej oprzyrządowania obróbkowego. Sformułowano zasadę podejścia systemowego do zapewnienia stabilności i jakości parametrów wyjściowych technologicznego systemu skrawania. Model strukturalny i schemat blokowy sterowania niezawodnością systemu. 15

17 75. Onishhenko A.M.: Povyshenie tochnosti kontrolja kachestva produkcji. Podnoszenie dokładności kontroli jakości produkcji. Metrologija, 1992, nr 7, s Zaproponowano podejście do problemów podnoszenia dokładności pomiarów stochastycznych z uwzględnieniem zależności stochastycznych między parametrami wpływającymi na proces produkcji, a mierzonymi sygnałami (parametrami kontrolowanymi). Podano sposób wyznaczania średniej kwadratowej odchyłki błędu przypadkowego dla dwóch sygnałów pomiarowych. Opisana metoda zwiększania dokładności kontroli jakości produkcji daje najlepsze rezultaty w przypadku stosowania wielokanałowych przyrządów spektralnych. 76. Ożóg A.: Na spotkanie z EWG. Polska certyfikacja. Probl.Jakości, 1992, nr 2, s Przedstawiono organizacje międzynarodowe i regionalne zajmujące się problematyką badań i certyfikacji: Międzynarodową Konferencję Akredytacji Laboratoriów (ILAC), komitet Rady ISO ds. Oceny Zgodności (ISO/CASCO), Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC), Europejską Organizację do spraw Badań i Certyfikacji (EOTC). Omówiono także działania Centralnego Biura Jakości Wyrobów (CBJW). Podano kodeks postępowania zawodowego konsultanta EOQ. 77. Peciakowski E.: Narzędzia jakości. Probl.Jakości, 1992, nr 4, s Zdefiniowano pojęcie narzędzi. Podstawą większości działań projakościowych są metody matematyczne (statystyczne). W metodologii jakości można wyodrębnić 4 fazy: kontrolę (Inspection), sterowanie (Control), dynamiczną poprawę (Improvement) oraz "wbudowanie jakości" (Quality-by-design). Spośród metod statystycznych najczęściej stosuje się: diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy, wykresy słupkowe, liniowe i kołowe, karty kontrolne X-R, X-S, arkusze kontrolne, histogramy i diagramy dwóch zmiennych. 78. Pizzol R. [De]: Qualitätssicherungssystem für den Einsatz in der Fertigung: Auch für Kleinbetriebe geeignet. System zapewnienia jakości do zastosowania w produkcji: odpowiedni również dla małych zakładów. Schweiz.Maschinenmarkt, 1992, nr 45, s , 39. System modułowy Heureka zawiera pakiety programów dla każdego etapu przepływu materiału i informacji, jak np. wejście materiału do produkcji i wyjście wyrobu gotowego, statystyczna regulacja procesu, kontrola środków pomiarowych, pomiar pierwszej sztuki, analiza błędów i ich możliwych następstw itd. Z tych modułowych pakietów można zestawiać potrzebną w danym przedsiębiorstwie konfigurację CAQ. 79. Qualité: l'outil indispensable des procédés statistiques. Jakość: narzędzie niezbędne w metodach statystycznych. Mach.Outil-Prod., 1992, t. 57, nr 70, s Zastosowanie statystycznych metod kontroli (SPC) jako sposób na ograniczenie wielkości zapasów i produkcji wybrakowanej. Omówiono postępowanie przy realizacji SPC oraz przykładowy system SPC, stanowiący wspomagany komputerowo system zarządzania jakością w firmie Parker. Podkreślono znaczenie stopniowego wprowadzania inwestycji i dążenia do utworzenia systemu kompleksowego sterowania jakością. 16

18 80. Rentzsch M., Lucya M.: Mit einem Qualitätssicherungssystem die Qualität "im Griff" haben. Opanować jakość za pomocą systemu zapewnienia jakości. Fertigungst.u.Betr., 1992, t. 42, nr 9, s Podstawą systemu QS (zapewnienia jakości) wg DIN ISO jest dokumentacja środków wprowadzanych przez zakłady dla zapewnienia jakości. Udokumentowany system QS daje możliwość ubiegania się o certyfikat jakości. Omówiono etapy wprowadzania QS i opracowania dokumentacji (m.in. określenie celów QS z punktu widzenia firmy, ocena zgodności produktów firmy z normami ISO, wyznaczenie zadań priorytetowych, opracowanie instrukcji). 81. Schloske A.: CAQ integrieren. Rechnerunterstütztes Sichern der Qualität als wesentlicher Bestandteil von Cim-Konzepten. Integrować CAQ. Wspomagane komputerowo zapewnienie jakości jako istotny składnik koncepcji CIM. Maschinenmarkt, 1992, t. 98, nr 45, s , 32. Czynniki wpływające na efektywność komputerowego wspomagania jakości CAQ. Podano wady i zalety systemów wykorzystujących komputery centralne, nadzorujące, PC. Omówiono wspomaganie przez system CAQ planowania jakości (planowanie kontrolne) i sterowania jakością oraz przebieg procesów w ramach systemu CAQ. 82. Schmiedgen G., Grunert W.: Qualitätssicherung in der Einzel- und Serienfertigung. Zapewnienie jakości w produkcji jednostkowej i seryjnej. VDI-Z, 1992, nr spec. IV, s W zakładach Siemensa wprowadzono zgodny z wymaganiami ISO system CAQ pod nazwą QUEBAS-F, który zintegrowano z istniejącymi układami komputerowymi. Celem systemu jest zapewnienie jakości w zakresie mechanicznego kształtowania geometrii części obrabianych. QUEBAS-F spełnia funkcje planowania pomiarów, sterowania pomiarami i próbami, realizacji pomiarów i prób, wyceny wyników i ich archiwizacji, zarządzania środkami pomiarowo-kontrolnymi. 83. Seghezzi H.-D., Berger H.: Qualitätsmanagement in der Schweizer Industrie. Kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Zarządzanie jakością w przemyśle szwajcarskim: nie ma powodu do samozadowolenia. Tech.Rdsch., 1992, t. 84, nr 15, s Przegląd metod zapewnienia jakości w wybranych zakładach szwajcarskich. Stosowane są metody sterowania jakością: SPC, rzadziej - diagramy Ishikawy czy techniki zapewnienia niezawodności lub takie metody, jak analiza ryzyka, analiza możliwości wystąpienia błędu (FMEA), Quality Function Deployment (stopniowe przekształcanie wymagań i oczekiwań klientów w specyfikacje wyrobów). 30% firm wprowadziło CAQ (Computer-Aided Quality Assurance). 84. Shinkarenko L.M.: Nekotorye aspekty postroenija sistemy obespechenija kachestva. Wybrane aspekty budowy systemu zapewniania jakości. Nad.Kontr.Kach.(dod.Stand.i Kach.), 1992, nr 2, s System zapewniania jakości obejmuje: strategię zapewniania jakości w przedsiębiorstwie, sterowanie jakością oraz planowanie i systematyczny nadzór nad jakością produkcji. Opisano organizację systemów zapewnienia jakości w warunkach przekształcającej się gospodarki Wspólnoty Niepodległych Państw. Rozpatrzono aspekty metodologiczne systemu zapewniania jakości w stadium projektowania i produkcji, z uwzględnieniem metod statystycznych. 17

19 85. Velikoivanenko V.I., Kuz'menko V.I., Luk'janchik V.V.: Ocenka urovnja kachestva izgotovlenija izdelijj po rezul'tatam ehkspluatacii. Ocena poziomu jakości wytwarzania wyrobów na podstawie wyników eksploatacji. Metrologija, 1992, nr 6, s Rozpatrywano metodę oceny poziomu jakości produkcji z uwzględnieniem wyników eksploatacji. Podano algorytm dokonywania oceny poziomu jakości produkcji wyrobu, przykłady obliczeń i zalecenia odnośnie do wykorzystania zaproponowanej metody, m.in. do wyznaczania kierunków zmian jakości produkcji danego typu wyrobów w poszczególnych latach oraz do porównywania jakości produkcji w różnych przedsiębiorstwach. 86. Wasilewski Z.: Jakość wyrobów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Ocena i wzorce jakości wyrobów w procesie produkcyjnym przemysłu elektromaszynowego. Normalizacja, 1992, t. 60, nr 5, s Proces oceny jakości stanowi element sterowania procesem produkcyjnym. Ocena jakości wyrobów gotowych dokonywana jest ex post lub w procesie produkcyjnym ex ante. Omówiono tworzenie wzorca jakości metodą analizy funkcjonalnej wyrobu i jego statystyczną weryfikację. Podano etapy analizy funkcjonalnej wyrobu. 87. Wildemann H.: Kosten und Leistungen von Qualitätssicherungssystemen: Strategien für den Wettbewerb. Koszty i osiągnięcia systemów zapewnienia jakości: strategie współzawodnictwa. Schweiz.Maschinenmarkt, 1992, nr 9, s , 23. W strukturze kosztów nie należy łączyć wydatków na zapewnienie zdolności do produkcji wyrobów bezusterkowych z kosztami napraw i serwisu gwarancyjnego. Koszty kontroli powinno się dzielić na związane z potwierdzeniem zgodności z wymogami oraz z wybrakowywaniem. Zamiast prostego obniżania kosztów jakości, należy dążyć do ich optymalizacji. Podano bilans jakości. 88. Wolf H.: Total Quality Management (TQM): Menschen machen Qualität. Total Quality Management (TQM): jakość tworzą ludzie. Schweiz.Maschinenmarkt, 1992, nr 31, s , 175, 177. Zarządzanie jakością kompleksową w przedsiębiorstwie. Stwierdzono potrzebę takiego systemu zapewnienia jakości, który pobudzałby do działania twórczego współuczestników procesu tworzenia jakości. Sprzyja temu organizowanie np. jakościowych zespołów interdyscyplinarnych. Istnieją już odpowiednie systemy, np. "Organizacja Projektowa", którą należy rozumieć jako całościową strategię przedsiębiorstwa, projektowaną i realizowaną przez zespół wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwa. 89. Zymonik J.: Księga Jakości w przedsiębiorstwie. Prz.Org., 1992, nr 7, s Księga Jakości jest dokumentem opisującym system zapewniania jakości w przedsiębiorstwie, zgodnie z normą ISO 9001, 9002 lub 9003). Omówiono strukturę i treść Księgi Jakości, podając nazwy rozdziałów zgodnie z wymaganiami normy ISO Przedstawiono działania związane z redakcją Księgi Jakości. Podkreślono istniejące trudności w nawiązaniu współpracy między polskimi oraz zachodnimi przedsiębiorstwami ze względu na brak ze strony polskiej dokumentacji systemu jakości zgodnego z normami ISO serii

20 90. Żurek Z.: Certyfikacja systemów jakości - imperatyw międzynarodowego biznesu. Prz.Org., 1992, nr 11, s Normy ISO serii 9000 (EN 29000), dotyczące zarządzania jakością i systemów zapewnienia jakości, zostały in extenso przyjęte jako normy krajowe przez ponad 50 krajów świata, w tym przez wszystkie kraje WE/EFTA, USA i Japonię. Najlepszą metodą poświadczenia, że system zapewnienia jakości jest zgodny z wymaganiami jednego z modeli prezentowanych w normach ISO 9001/2/3 jest certyfikacja. We Francji jednostką certyfikującą jest Stowarzyszenie AFAQ. Omówiono tryb certyfikacji prowadzonej przez AFAQ. 91. Żurek Z.: Kariera norm ISO serii Normalizacja, 1992, t. 60, nr 12, s Powszechna akceptacja wydanych przez ISO w 1987 r. norm serii 9000 dotyczących zarządzania jakością i systemów zapewnienia jakości. Kontrola jakości gotowego wyrobu "a posteriori" zastępowana jest przez system oceny zdolności dostawcy do spełnienia wymagań odbiorcy. Podano chronologię powstawania podstawowych dokumentów normatywnych, które poprzedzają ustanowienie norm ISO oraz Norm Europejskich. 92. Akkreditierung von Metallographie-Laboratorien. Akredytacja laboratoriów metalograficznych. Prakt.Metallogr., 1993, t. 30, nr 5, s Zestawienie wymogów stawianych laboratoriom metalograficznym ubiegającym się o akredytację uprawniającą do oceniania jakości wyrobów zgodnie z wymaganiami ISO. W tabeli zestawiono wymogi kwalifikacyjne od strony organizacyjnej laboratoriów, wyjaśniając niektóre szczegóły w tekście. Druga tablica podaje zakres badań metalograficznych, które powinny być realizowane w laboratoriach metalograficznych o ogólnym profilu badań. 93. Bagiński J., Kindlarski E.: Europejski program w dziedzinie zarządzania jakością Kompleksową (European Master in Total Quality Management - EMTQM). Probl.Jakości, 1993, nr 6, s Wiele europejskich firm produkcyjnych oraz usługowych przyjmuje koncepcję TQM. Na pierwszej europejskiej konferencji kształcenia, doskonalenia i badań w zakresie TQM wysunięto koncepcję utworzenia międzynarodowych magisterskich studiów w tej dziedzinie. Propozycje założeń programowych studiów, kryteriów kwalifikacji uniwersytetów do uczestnictwa w programie, wymagań stawianych kandydatom, przebiegu studiów i powiązania programu kształcenia wybranych uniwersytetów z programem studiów magisterskich TQM. 94. Barcentewicz J.: Jakość - od filozofii do gospodarki. Mechanik, 1993, t. 66, nr 12, s Koncepcja jakości we współczesnej gospodarce rynkowej i definicja terminu "jakość". Rozważano praktyczną realizację systemów zapewnienia jakości wyrobów i usług w gospodarce światowej, europejskiej oraz polskiej. Omówiono aktualnie obowiązujące normy międzynarodowe ISO 9000, zatwierdzone bez zmian jako europejskie EN i uzupełnione normami EN określającymi zasady działania laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących. Działania zmierzające do wprowadzenia systemów zapewnienia jakości w gospodarce krajowej i dostosowania krajowego rynku do standardów europejskich. 19

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo