SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, Siedlce tel: (25) w 72, fax: (25) adres internetowy Znak sprawy: SAT Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa: wyrobów diagnostycznych, czynników diagnostycznych i odczynników chemicznych Zatwierdził: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach Jolanta Kowalska. Siedlce, dnia

2 I. Opis przedmiotu zamówienia Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Kod CPV : wyroby diagnostyczne Kod CPV : czynniki diagnostyczne Kod CPV : odczynniki chemiczne Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego produktów w rodzajach i ilościach wyszczególnionych w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym Załącznik Nr 6 z podziałem na n/w pakiety: Pakiet I - Paski, taśma i folia Pakiet II - Filtry, sączki, papierki Pakiet III - Płytki Petriego plastikowe Pakiet IV Sporale Pakiet V Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1 Pakiet VI Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2 Pakiet VII - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 3 Pakiet VIII - Lateksy Pakiet IX - Surowice Pakiet X - Odczynniki chemiczne Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia podanemu w SIWZ i w Załączniku Nr 6,formularzu asortymentowo cenowym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę pakietów. Nie dopuszcza się do składania ofert na niepełne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiane towary muszą spełniać wymagania wynikające z normy PN-EN ISO/IEC17025:2005 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji Producent powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO W pakietach gdzie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zastosował określenia mogące wskazywać producenta odczynników w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych. Laboratorium PSSE posiada akredytację PCA a walidacja metod odbywała się tej jakości odczynnikami. Zastosowanie produktów równoważnych (ich jakość, czystość, skład chemiczny) nie mogą pogorszyć osiągniętych wyników (czułości, selektywności itp.) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich certyfikatów Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferowanych produktów.wykonawca ma obowiązek dostarczenia nieodpłatnie próbek na żądanie Zamawiającego (w toku badania i oceny ofert w terminie związania ofertą) niezbędnych do przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującą w PSSE metodyką badań Dla substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia wraz z towarem należy dostarczyć charakterystyki substancji niebezpiecznych o ile dotyczy

3 2.8. Odbioru opakowań po zużytych odczynnikach/pożywkach stwarzających zagrożenie dla zdrowia Wykonawca dokona na koszt własny. Odbiór opakowań 1 raz na kwartał z siedziby Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu, o ile dotyczy. 2.9.Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone kryteria zawarte w SIWZ i w załączniku Nr 6 formularzu asortymentowo cenowym. 3. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych pakietów przy dostawach: 3.1. Paski, taśma i folia przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty, termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Filtry i sączki: przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty, termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Płytki Petriego plastikowe przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty z podaną datą ważności 3.4. Sporale przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty, termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1 - przy dostawie należy dostarczyć: ulotki przedstawiające charakterystykę produktu, skład, sposób przygotowania podłoży i szczepy kontrolne zastosowane do sprawdzenia. Certyfikat kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinien zawierać m. in.: nazwę producenta pożywki/suplementu, symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji ATCC, podpis osoby kontrolującej. Certyfikat kontroli jakości dla pożywek gotowych powinien zawierać m.in. nazwę producenta pożywki, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólna charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, podpis osoby kontrolującej. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Producent powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO Dostawa powinna odbywać się w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Minimalny termin ważności produktów: Pożywki suche: minimum 3 lata, pakowane przez producenta w opakowaniach po 500g, zamknięte korkiem z obrączką. Suplementy antybiotykowe: minimum 1 rok ważności od daty produkcji. Gotowe pożywki zawierające krew min. 4-5 tygodni, gotowe pożywki bez krwi i wybiórcze min. 6-8 tygodni. Minimalny termin podłoża transportowego z wymazówką powinien wynosić min. 1 rok. Dla pozostałych produktów termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności. Dostawa winna odbywać się na koszt dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do odbioru opakowań po odczynnikach na własny koszt Przy składaniu oferty przetargowej należy dołączyć 6 przykładowych certyfikatów kontroli jakości na produkty: Selenite Broth Base Sodium Biselenite Egg Yolk Emulsion Mac Conkey Agar No.3, XLD Medium Hektoen Enteric Agar oraz próbki wraz z certyfikatami kontroli jakości dla następujących produktów - płytki z podłożem: Columbia agar z krwią - 3 -

4 wymazówkę z podłożem transportowym Ulotki na poszczególne produkty (pożywki, suplementy, peptony, agary) zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2 - przy dostawie należy dostarczyć ulotki przedstawiające charakterystykę produktu, skład, sposób przygotowania i szczepy kontrolne zastosowane do sprawdzenia jakości, certyfikat kontroli jakości dla pożywek powinien zawierać minimum: nazwę producenta pożywki, symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej, podpis osoby kontrolującej. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, Dostawa powinna odbywać się w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 13485, Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 3 - przy dostawie należy dostarczyć: - dla pożywki chromogennej do oznaczania bakterii coli i Escherichia coli certyfikaty jakości, instrukcja wykonania pożywki, termin ważności przynajmniej 2 lata od daty zamówienia, - dla pożywki gotowej na płytkach Petriego certyfikat jakości, termin ważności przynajmniej 6 tygodni od daty zamówienia 3.8. Lateksy: - przy dostawie należy dostarczyć instrukcję wykonania w języku polskim, certyfikat jakości dla każdej serii, termin ważności miesięcy, skład zestawu odczynnik wieloważny : -odczynnik wieloważny grupy od B do E i G -12x8ml - płytki szklane z wyznaczonymi polami badań 4szt - pałeczki mieszadełka z tworzywa sztucznego 10x50szt 3.9. Surowice: - przy dostawie należy dostarczyć certyfikaty z podaną datą ważności dla każdej serii, termin ważności 1 rok, Odczynniki chemiczne: - przy dostawie należy dostarczyć: świadectwo jakości/certyfikat przy każdej dostawie. Karta charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej w języku polskim. Termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności. II. Sposób realizacji zamówienia, terminy dostaw: 1. Dostawy na koszt dostawcy przez okres: Pakiet I - IX - od daty podpisania umowy do Pakiet X - od daty podpisania umowy do zamówień przesłanych faxem. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 21 dni. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy PSSE realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 2. Każde opakowanie powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jego identyfikację. 3. Dostawa i przekazanie towaru następować będzie w siedzibie Zamawiającego magazynu PSSE na koszt Wykonawcy łącznie ze złożeniem go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Wraz z towarem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę VAT. III. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Warunki wynikające z art. 22 ust.1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki dotyczące: - 4 -

5 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadania wiedzy i doświadczenia; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; Sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, - Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów. 2. Warunki wynikające z art. 24 ust.1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków o braku podstaw do wykluczenia określonych w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zmian. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( wzór stanowi załącznik Nr 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, - Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów. 3. Warunki wynikające z art. 26 ust2 pkt 2d Ustawy o Zamówieniach Publicznych. oświadczenie o grupach kapitałowych ( wzór stanowi załącznik Nr 4) Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest dołączyć listę przedsiębiorców, które należą do grupy kapitałowej, pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres, NIP, Regon. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których wyżej mowa ma zastosowanie 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r (Dz. U. z 2013r poz.231) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, - Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów. 4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców ( podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu art.24 ust.1 ma złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust.1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie. kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego. 5. Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp

6 IV. Grupy Kapitałowe. 1. Grupy kapitałowe rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę. 2. Przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej a także: a/ osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b/ osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c/ osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, d/ związek przedsiębiorców w rozumieniu przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych, lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 4. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa oświadczenie, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli należy składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 5. Wyjaśnienia powiązań między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej określa art. 24b ust. 1-3 V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/ przekazywanie informacji drogą faksową pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 4. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Barbara Bałkowiec w godzinach od 8 00 do tel. (25) , fax: (25) VI. Zmiany w treści SIWZ. 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację w BUZP jeżeli jest to konieczne, umieszcza na stronie internetowej i w swojej siedzibie. VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

7 Dzień składania ofert jest dniem pierwszym. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne pozycje z pakietu, ani ofert wariantowych. 2. Ofertę należy złożyć zgodnie z drukiem Oferta handlowa stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Cenę należy podać w PLN. Do oferty powinien być dołączony wypełniony Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (art.104 K.c.) Osobami upoważnionymi są zatem: - osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, wg zasad w nim określonych, - osoby legitymujące się oryginałem pełnomocnictwa do reprezentowania firmy w procedurze zamówienia publicznego. Podobna zasada dotyczy Wykonawców nie posiadających osobowości prawnej. 4. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie. 5. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach Siedlce ul. Poniatowskiego 31 Sekretariat p.002 Dostawa: wyrobów diagnostycznych, czynników diagnostycznych i odczynników chemicznych Nr sprawy: SAT Nie otwierać przed terminem do godz Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnica Przedsiębiorstwa - rozumie się przez ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz z późn. zmianami) 9. Jeśli oferta zawiera informacje utajnione dla innych uczestników postępowania należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć ( np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej). Zamawiający udostępni do wglądu jawną cześć dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania. 10. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Zalecane jest datowanie paraf. 11. Oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale III SIWZ oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie. 12. Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

8 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. VI niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia do godziny w siedzibie Zamawiającego w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31 w Sekretariacie p.002. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia o godz w siedzibie Zamawiającego w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, w Sali konferencyjnej p.029 na parterze. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. XI. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 2. Cena podlegając ocenie to - cena wartość brutto oferty w pakiecie powstała w wyniku zsumowania wartości brutto za poszczególne pozycje. Wartość brutto za pozycje powstaje w wyniku pomnożenia przewidywanej do zakupu ilości przez cenę jednostkową netto i powiększona o należny podatek od towarów i usług. 3. Cena oferowana winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty załadunku, rozładunku, transportu i ubezpieczenia do czasu przekazania go Zamawiającemu. 4. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego. 5. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przez podmiot zagraniczny ceny podane w ofercie Zamawiający do porównania ofert będzie przeliczał po średnim kursie waluty obcej w NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert. 6. W przypadku ofert złożonych przez Wykonawców zagranicznych do porównania ofert zamawiający do ceny ofertowej doliczy należny podatek od towarów i usług i ewentualne cło, które stanowią koszty Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług. Tak obliczona cena stanowi rzeczywista cenę oferty Wykonawcy zagranicznego. XII. Opis kryteriów oceny ofert. 1. Kryterium oceny: a/ Cena 95% 2. Ocena punktowa: Ocena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru: P gdzie: P liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto, C N - najniższa zaoferowana cena, C BO cena zaoferowana w badanej ofercie, b/ Termin dostawy ( w ramach Pakietu): 5% T = gdzie: T - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za najkrótszy termin dostawy, T N - najkrótszy zaoferowany termin dostawy, T BO - termin zaoferowany w badanej ofercie. O wyborze zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów wg wzoru: LP = C+ T Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 21 dni. Premiowani w praktyce będą jedynie tacy Wykonawcy, którzy termin ten skrócą. Zamawiający zastrzega jednak, że punkty za skrócenie terminu dostawy otrzymają tylko Oferty z terminem dostaw nie krótszym niż 7 dni. Oferty z terminem krótszym niż 7 dni będą oceniane jak oferty z terminem 7 dni

9 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna, nie podlegająca odrzuceniu oferta przedstawiająca największą liczbę punktów w danym pakiecie. 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych przez nich ofert. XIII. Obowiązki Zamawiającego oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty. 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a/ wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę ( firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie, b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o: złożonych odwołaniach, zmianach terminu składania ofert, unieważnieniu postępowania. XIV. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy. Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający zawrze umowę w sprawie wykonania zamówienia z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że dla zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób reprezentujących stronę umowy. 1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie: - Zmiany numeru katalogowego produktu, - Zmiany sposoby konfekcjonowania - ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego, - Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 2. W sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/ udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. 3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 4. W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku obniżenia ceny przez Producenta lub samego Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, zmiana stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz. 6. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy pełnych ilości przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej obowiązywania. Ceny jednostkowe w tym okresie nie mogą ulec zmianie. 7. Zamawiający może do końca trwania umowy nie dokonać zakupu pełnych ilości przedmiotu umowy także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. 8. Zakup wg zasad określonych w ust. 7 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego. 9. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem

10 XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Wzór umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy Załącznik Nr 5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy przez parafowanie każdej strony przez osobę podpisującą ofertę i załączenie tak podpisanego wzoru umowy do oferty. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 Oferta handlowa Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Oświadczenie o grupach kapitałowych Załącznik Nr 5 Wzór umowy Załącznik Nr 6 Formularz asortymentowo cenowy

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo