SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, Siedlce tel: (25) w 72, fax: (25) adres internetowy Znak sprawy: SAT Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa: wyrobów diagnostycznych, czynników diagnostycznych i odczynników chemicznych Zatwierdził: Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach Jolanta Kowalska. Siedlce, dnia

2 I. Opis przedmiotu zamówienia Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Kod CPV : wyroby diagnostyczne Kod CPV : czynniki diagnostyczne Kod CPV : odczynniki chemiczne Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego produktów w rodzajach i ilościach wyszczególnionych w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym Załącznik Nr 6 z podziałem na n/w pakiety: Pakiet I - Paski, taśma i folia Pakiet II - Filtry, sączki, papierki Pakiet III - Płytki Petriego plastikowe Pakiet IV Sporale Pakiet V Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1 Pakiet VI Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2 Pakiet VII - Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 3 Pakiet VIII - Lateksy Pakiet IX - Surowice Pakiet X - Odczynniki chemiczne Oferowany produkt powinien odpowiadać swoją charakterystyką opisowi przedmiotu zamówienia podanemu w SIWZ i w Załączniku Nr 6,formularzu asortymentowo cenowym. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolną liczbę pakietów. Nie dopuszcza się do składania ofert na niepełne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiane towary muszą spełniać wymagania wynikające z normy PN-EN ISO/IEC17025:2005 w zakresie zakupu usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji Producent powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO W pakietach gdzie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zastosował określenia mogące wskazywać producenta odczynników w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych. Laboratorium PSSE posiada akredytację PCA a walidacja metod odbywała się tej jakości odczynnikami. Zastosowanie produktów równoważnych (ich jakość, czystość, skład chemiczny) nie mogą pogorszyć osiągniętych wyników (czułości, selektywności itp.) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich certyfikatów Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferowanych produktów.wykonawca ma obowiązek dostarczenia nieodpłatnie próbek na żądanie Zamawiającego (w toku badania i oceny ofert w terminie związania ofertą) niezbędnych do przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującą w PSSE metodyką badań Dla substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia wraz z towarem należy dostarczyć charakterystyki substancji niebezpiecznych o ile dotyczy

3 2.8. Odbioru opakowań po zużytych odczynnikach/pożywkach stwarzających zagrożenie dla zdrowia Wykonawca dokona na koszt własny. Odbiór opakowań 1 raz na kwartał z siedziby Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu, o ile dotyczy. 2.9.Wykonawca ma obowiązek zagwarantować, że przedmiot zamówienia spełni określone kryteria zawarte w SIWZ i w załączniku Nr 6 formularzu asortymentowo cenowym. 3. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych pakietów przy dostawach: 3.1. Paski, taśma i folia przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty, termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Filtry i sączki: przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty, termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Płytki Petriego plastikowe przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty z podaną datą ważności 3.4. Sporale przy dostawie należy dostarczyć świadectwa jakości /certyfikaty, termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 1 - przy dostawie należy dostarczyć: ulotki przedstawiające charakterystykę produktu, skład, sposób przygotowania podłoży i szczepy kontrolne zastosowane do sprawdzenia. Certyfikat kontroli jakości dla pożywek suchych i suplementów powinien zawierać m. in.: nazwę producenta pożywki/suplementu, symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej z kolekcji ATCC, podpis osoby kontrolującej. Certyfikat kontroli jakości dla pożywek gotowych powinien zawierać m.in. nazwę producenta pożywki, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, skład pożywki, ogólna charakterystykę mikrobiologiczną, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce, podpis osoby kontrolującej. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Producent powinien posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO Dostawa powinna odbywać się w terminie do 7 dni od daty otrzymania zamówienia. Minimalny termin ważności produktów: Pożywki suche: minimum 3 lata, pakowane przez producenta w opakowaniach po 500g, zamknięte korkiem z obrączką. Suplementy antybiotykowe: minimum 1 rok ważności od daty produkcji. Gotowe pożywki zawierające krew min. 4-5 tygodni, gotowe pożywki bez krwi i wybiórcze min. 6-8 tygodni. Minimalny termin podłoża transportowego z wymazówką powinien wynosić min. 1 rok. Dla pozostałych produktów termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności. Dostawa winna odbywać się na koszt dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do odbioru opakowań po odczynnikach na własny koszt Przy składaniu oferty przetargowej należy dołączyć 6 przykładowych certyfikatów kontroli jakości na produkty: Selenite Broth Base Sodium Biselenite Egg Yolk Emulsion Mac Conkey Agar No.3, XLD Medium Hektoen Enteric Agar oraz próbki wraz z certyfikatami kontroli jakości dla następujących produktów - płytki z podłożem: Columbia agar z krwią - 3 -

4 wymazówkę z podłożem transportowym Ulotki na poszczególne produkty (pożywki, suplementy, peptony, agary) zawierające skład, przygotowanie i szczepy kontrolne Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 2 - przy dostawie należy dostarczyć ulotki przedstawiające charakterystykę produktu, skład, sposób przygotowania i szczepy kontrolne zastosowane do sprawdzenia jakości, certyfikat kontroli jakości dla pożywek powinien zawierać minimum: nazwę producenta pożywki, symbol produktu, nazwę produktu, numer serii, datę ważności, sprawdzone parametry fizykochemiczne, wykaz szczepów użytych do kontroli biologicznej, podpis osoby kontrolującej. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, Dostawa powinna odbywać się w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 13485, Termin ważności nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności Produkty do diagnostyki mikrobiologicznej 3 - przy dostawie należy dostarczyć: - dla pożywki chromogennej do oznaczania bakterii coli i Escherichia coli certyfikaty jakości, instrukcja wykonania pożywki, termin ważności przynajmniej 2 lata od daty zamówienia, - dla pożywki gotowej na płytkach Petriego certyfikat jakości, termin ważności przynajmniej 6 tygodni od daty zamówienia 3.8. Lateksy: - przy dostawie należy dostarczyć instrukcję wykonania w języku polskim, certyfikat jakości dla każdej serii, termin ważności miesięcy, skład zestawu odczynnik wieloważny : -odczynnik wieloważny grupy od B do E i G -12x8ml - płytki szklane z wyznaczonymi polami badań 4szt - pałeczki mieszadełka z tworzywa sztucznego 10x50szt 3.9. Surowice: - przy dostawie należy dostarczyć certyfikaty z podaną datą ważności dla każdej serii, termin ważności 1 rok, Odczynniki chemiczne: - przy dostawie należy dostarczyć: świadectwo jakości/certyfikat przy każdej dostawie. Karta charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej w języku polskim. Termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta lub co najmniej ¾ daty przydatności ( w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji) - z wyłączeniem dla których nie określa się terminów ważności. II. Sposób realizacji zamówienia, terminy dostaw: 1. Dostawy na koszt dostawcy przez okres: Pakiet I - IX - od daty podpisania umowy do Pakiet X - od daty podpisania umowy do zamówień przesłanych faxem. Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 21 dni. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy PSSE realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 2. Każde opakowanie powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jego identyfikację. 3. Dostawa i przekazanie towaru następować będzie w siedzibie Zamawiającego magazynu PSSE na koszt Wykonawcy łącznie ze złożeniem go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Wraz z towarem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę VAT. III. Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. Warunki wynikające z art. 22 ust.1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki dotyczące: - 4 -

5 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadania wiedzy i doświadczenia; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; Sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, - Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów. 2. Warunki wynikające z art. 24 ust.1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunków o braku podstaw do wykluczenia określonych w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zmian. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ( wzór stanowi załącznik Nr 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, - Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów. 3. Warunki wynikające z art. 26 ust2 pkt 2d Ustawy o Zamówieniach Publicznych. oświadczenie o grupach kapitałowych ( wzór stanowi załącznik Nr 4) Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest dołączyć listę przedsiębiorców, które należą do grupy kapitałowej, pełną nazwę firmy lub imię i nazwisko, adres, NIP, Regon. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których wyżej mowa ma zastosowanie 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r (Dz. U. z 2013r poz.231) W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia w/w warunki: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, - Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu poprzez sprawdzenie oświadczeń i dokumentów. 4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców ( podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu art.24 ust.1 ma złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust.1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie. kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego. 5. Zamawiający oceni spełnianie w/w warunków w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy Pzp

6 IV. Grupy Kapitałowe. 1. Grupy kapitałowe rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę. 2. Przedsiębiorcy rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej a także: a/ osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b/ osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c/ osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, d/ związek przedsiębiorców w rozumieniu przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych, lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 4. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa oświadczenie, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli należy składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 5. Wyjaśnienia powiązań między przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej określa art. 24b ust. 1-3 V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 1. Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się składanie/ przekazywanie informacji drogą faksową pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 4. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest Barbara Bałkowiec w godzinach od 8 00 do tel. (25) , fax: (25) VI. Zmiany w treści SIWZ. 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację w BUZP jeżeli jest to konieczne, umieszcza na stronie internetowej i w swojej siedzibie. VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

7 Dzień składania ofert jest dniem pierwszym. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety, nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne pozycje z pakietu, ani ofert wariantowych. 2. Ofertę należy złożyć zgodnie z drukiem Oferta handlowa stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Cenę należy podać w PLN. Do oferty powinien być dołączony wypełniony Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (art.104 K.c.) Osobami upoważnionymi są zatem: - osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, wg zasad w nim określonych, - osoby legitymujące się oryginałem pełnomocnictwa do reprezentowania firmy w procedurze zamówienia publicznego. Podobna zasada dotyczy Wykonawców nie posiadających osobowości prawnej. 4. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie. 5. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach Siedlce ul. Poniatowskiego 31 Sekretariat p.002 Dostawa: wyrobów diagnostycznych, czynników diagnostycznych i odczynników chemicznych Nr sprawy: SAT Nie otwierać przed terminem do godz Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Tajemnica Przedsiębiorstwa - rozumie się przez ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności - art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz z późn. zmianami) 9. Jeśli oferta zawiera informacje utajnione dla innych uczestników postępowania należy je właściwie wyodrębnić i oznaczyć ( np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej). Zamawiający udostępni do wglądu jawną cześć dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania. 10. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Zalecane jest datowanie paraf. 11. Oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale III SIWZ oświadczenia i dokumenty lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie. 12. Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

8 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. VI niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia do godziny w siedzibie Zamawiającego w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31 w Sekretariacie p.002. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia o godz w siedzibie Zamawiającego w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31, w Sali konferencyjnej p.029 na parterze. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. XI. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 2. Cena podlegając ocenie to - cena wartość brutto oferty w pakiecie powstała w wyniku zsumowania wartości brutto za poszczególne pozycje. Wartość brutto za pozycje powstaje w wyniku pomnożenia przewidywanej do zakupu ilości przez cenę jednostkową netto i powiększona o należny podatek od towarów i usług. 3. Cena oferowana winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty załadunku, rozładunku, transportu i ubezpieczenia do czasu przekazania go Zamawiającemu. 4. Ceny podane w ofercie obowiązują do zrealizowania całości zamówienia i nie podlegają waloryzacji, z wyjątkiem zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego. 5. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przez podmiot zagraniczny ceny podane w ofercie Zamawiający do porównania ofert będzie przeliczał po średnim kursie waluty obcej w NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert. 6. W przypadku ofert złożonych przez Wykonawców zagranicznych do porównania ofert zamawiający do ceny ofertowej doliczy należny podatek od towarów i usług i ewentualne cło, które stanowią koszty Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług. Tak obliczona cena stanowi rzeczywista cenę oferty Wykonawcy zagranicznego. XII. Opis kryteriów oceny ofert. 1. Kryterium oceny: a/ Cena 95% 2. Ocena punktowa: Ocena zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru: P gdzie: P liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę brutto, C N - najniższa zaoferowana cena, C BO cena zaoferowana w badanej ofercie, b/ Termin dostawy ( w ramach Pakietu): 5% T = gdzie: T - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za najkrótszy termin dostawy, T N - najkrótszy zaoferowany termin dostawy, T BO - termin zaoferowany w badanej ofercie. O wyborze zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów wg wzoru: LP = C+ T Maksymalny dopuszczalny termin dostawy to 21 dni. Premiowani w praktyce będą jedynie tacy Wykonawcy, którzy termin ten skrócą. Zamawiający zastrzega jednak, że punkty za skrócenie terminu dostawy otrzymają tylko Oferty z terminem dostaw nie krótszym niż 7 dni. Oferty z terminem krótszym niż 7 dni będą oceniane jak oferty z terminem 7 dni

9 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna, nie podlegająca odrzuceniu oferta przedstawiająca największą liczbę punktów w danym pakiecie. 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych przez nich ofert. XIII. Obowiązki Zamawiającego oraz formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty. 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a/ wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę ( firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie, b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o: złożonych odwołaniach, zmianach terminu składania ofert, unieważnieniu postępowania. XIV. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy. Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający zawrze umowę w sprawie wykonania zamówienia z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że dla zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób reprezentujących stronę umowy. 1. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie: - Zmiany numeru katalogowego produktu, - Zmiany sposoby konfekcjonowania - ogólna ilość przedmiotu zamówienia nie może być mniejsza niż ilość wymagana przez Zamawiającego, - Zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 2. W sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez Producenta zmodyfikowany/ udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego. 3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 4. W okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku obniżenia ceny przez Producenta lub samego Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, zmiana stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz. 6. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy pełnych ilości przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej obowiązywania. Ceny jednostkowe w tym okresie nie mogą ulec zmianie. 7. Zamawiający może do końca trwania umowy nie dokonać zakupu pełnych ilości przedmiotu umowy także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy. 8. Zakup wg zasad określonych w ust. 7 nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego. 9. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem

10 XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Wzór umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy Załącznik Nr 5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy przez parafowanie każdej strony przez osobę podpisującą ofertę i załączenie tak podpisanego wzoru umowy do oferty. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W związku z czynnościami Zamawiającego dokonywanymi podczas postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 Oferta handlowa Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Oświadczenie o grupach kapitałowych Załącznik Nr 5 Wzór umowy Załącznik Nr 6 Formularz asortymentowo cenowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, Warszawa

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79, Warszawa Nr sprawy ZP - 7/2016 SIWZ bezpłatna Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczeń katecholamin i metabolitów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa naczyń z pulpy Numer ogłoszenia: 114886-2016; data zamieszczenia: 09.05.2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa systemu implantu ślimakowego Nr postępowania 19/ZP/2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr Sprawy: PCZ-ZP-ZO-01/2011 Strona 1 z 5. Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Poddębice, dn. 30.06.2011 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach zaprasza do złożenia oferty na dostawy: odczynników do diagnostyki

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 7 2013-11-29 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych dla Centralnej Sterylizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 11 2013-08-01 12:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa materiałów elektrycznych, ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-11-25 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.jaslo.pl Jasło: dostawa endoprotez stawu biodrowego bezcementowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl z 6 2014-12-12 13:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa wszczepow zębowych, materiałow do osteosyntezy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH,WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SZCZEPIONEK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH,WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SZCZEPIONEK Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Białym Dunajcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH,WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SZCZEPIONEK SPRAWA NR 1/2015 ZATWIERDZAM DATA I PODPIS Kierownika Zamawiającego Strona 1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu.

Zapytanie ofertowe. na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu. ZSP Nr 5. 26.2.2014 Zamość dnia.28.11.2014r. Zapytanie ofertowe dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na dostawę i montaż mebli.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na dostawę i montaż mebli. Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś Ełcka ul. Lipowa 1 19-300 Ełk Znak sprawy 7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę i montaż mebli. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Dzierżawa glukometrów i zakup pasków diagnostycznych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo