Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce"

Transkrypt

1 Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

2 Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego i finansowego jest warunkiem efektywnej alokacji kapitału w gospodarce. Odpowiednio zaprojektowany rynek kapitałowy pozwoli na budowę silnej gospodarki, wzrost zamożności i stworzenie efektywnego systemu zabezpieczenia emerytalnego społeczeństwa. Dlatego rozwój rynku kapitałowego powinien być jednym z priorytetów rządu oraz wynikiem wspólnych działań jego wszystkich interesariuszy. Strategia ta powinna być spójna ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Strategia rozwoju rynku kapitałowego Pierwszym krokiem na drodze do opracowania strategii rozwoju rynku kapitałowego jest ustalenie jej celu, twórców oraz realizatorów. Realizatorami strategii powinny być wszystkie zainteresowane strony, tj. zarówno instytucje reprezentujące administrację państwową, biznes oraz organizacje pozarządowe. Swoje wsparcie deklaruje również Projekt Europejski Kongres Finansowy, który, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, zobowiązuje się do kontynuowania konstruktywnej dyskusji oraz dostarczania ekspertyz, analiz i rekomendacji nt. rozwoju rynku kapitałowego. Nadrzędnym celem strategii powinno być umożliwienie realizacji misji rynku kapitałowego rozumianej jako zapewnienie warunków sprzyjających mobilizacji oszczędności, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz doskonalenie mechanizmu alokacji kapitału i wyceny przedsiębiorstw. Działania W ramach Projektu Europejski Kongres Finansowy zostały podjęte już konkretne działania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, w tym między innymi poprzez opracowanie strategii. Wśród aktualnych działań można wymienić m.in.: zorganizowanie wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 5 grudnia 2013 r. spotkania pt. Capital Market Summit. Strategic Ideas (załącznik 1) przeprowadzenie ankiety pt. Megatrendy na rynku kapitałowym w perspektywie dziesięcioletniej (załącznik 2) wypracowanie rekomendacji dla rynku kapitałowego w ramach EKF 2013 (załącznik 3) 2

3 Załącznik 1 Wnioski ze spotkania Capital Market Summit. Strategic Ideas w dniu 5 grudnia 2013 r. w Warszawie zorganizowanego wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych Jaka powinna być strategia rozwoju rynku kapitałowego? - strategia rozwoju rynku kapitałowego powinna być wypracowana w drodze konsensusu pomiędzy uczestnikami rynku, tj. administracją, biznesem i ich stowarzyszeniami - rozwój rynku kapitałowego powinien być jednym z priorytetów rządu, - strategia powinna być realizowana wspólnie i solidarnie przez wszystkich uczestników rynku - strategia powinna wyznaczać kierunki i określać priorytety, mieć możliwość wprowadzenia szybkich aktualizacji w zależności od zmian zachodzących w dynamicznym otoczeniu - celem strategii powinno być zapewnienie efektywnego finansowania rozwoju przedsiębiorstw i samorządów oraz akumulacji i efektywnej alokacji oszczędności społeczeństwa (powstanie w Polsce regionalnego centrum kapitałowego powinno być pozytywnym skutkiem ubocznym) - strategia rozwoju rynku kapitałowego powinna być spójna ze strategią rozwoju społecznogospodarczego Polski Kluczowe pytania dla funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce - jak zbudować silną bazę krajowego kapitału i zapewnić bardziej równomierną alokację oszczędności obywateli? - jak wspomagać przedsiębiorczość? - jak podnieść konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego wobec innych rynków europejskich? - jako podnieść wiarygodność rynku? - jaka powinna być struktura właścicielska giełdy papierów wartościowych? - jaki powinien być model zależności między giełdą papierów wartościowych a instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi? Jakie działania dla uatrakcyjnienia rynku kapitałowego dla inwestorów i emitentów? - należy stworzyć narzędzia stymulujące gospodarkę oraz budowanie silnej bazy emitentów i inwestorów - kluczowych elementów prawidłowo funkcjonującego rynku kapitałowego - należy budować dobrą atmosferę wśród uczestników rynku kapitałowego, tj. powinno się zadbać o możliwość konstruktywnej współpracy, tworzenie pomysłów, a później ich efektywnej realizacji - Ministerstwo Skarbu Państwa i inne agendy rządowe powinny prowadzić dalsze działania w zakresie prywatyzacji posiadanych przez siebie udziałów w spółkach akcyjnych. Powinno 3

4 się rozważyć zmianę ustawy o nadzorze właścicielskim w zakresie przesunięcia wszystkich przedsiębiorstw państwowych pod zarząd Ministerstwa Skarbu Państwa - ważne jest zwiększenie roli systemu emerytalnego jako uczestnika rynku kapitałowego zapewniającego stały dopływ kapitału. Istotne są działania dla wzmocnienia trzeciego filaru, np. poprzez wprowadzenie systemu ulg motywujących do długoterminowego oszczędzania - należy wypracować model zależności między giełdą papierów wartościowych a instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi - powinna powstać szeroka gama nowych instrumentów finansowych - powinniśmy budować kompetencje i ekspertyzę w odniesieniu do sektorów, do których chcielibyśmy przyciągnąć emitentów i inwestorów - przyszłością giełdy powinny być nie tylko duże, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa o rodowodzie prywatnym - należy zidentyfikować i wyeliminować przyczyny niewystarczającej atrakcyjności publicznego rynku kapitałowego względem rynku prywatnego (np. przyczyny short-termismu) - ważne byłoby rozpoczęcie dyskusji nt. udziału funduszy emerytalnych na rynku PE w Polsce - ważna jest edukacja finansowa, która powinna odbywać się już w szkołach Otoczenie regulacyjne - należy położyć nacisk na dostarczanie stabilnych i przewidywalnych regulacji, które powinny być wkomponowane w strategie myślenia o rozwoju kraju (nie można myśleć o rozwoju rynku finansowego w oderwaniu od rozwoju całej gospodarki) - należy stworzyć w Polsce otoczenie regulacyjne konkurencyjne w stosunku do innych rynków. Warto rozważyć wykorzystanie rozwiązań anglosaskiego systemu prawa (uważanego za korzystniejszy dla rozwoju rynku finansowego niż kontynentalny) - należy zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa, w szczególności efektywnego ścigania przestępstw i zdecydowanego zapobiegania nierzetelnym praktykom. Zmiany przebiegu procesów w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) pozwoliłyby na bardziej efektywne egzekwowania prawa. Wyłączenie spod KPA określonych czynności, dałoby organom nadzorczym szansę na natychmiastową reakcję na działania niezgodne z prawem - zmiany w prawie umożliwiające bankom wykonywanie niektórych czynności maklerskich, bez konieczności pozyskiwania przez nie odpowiednich licencji korzystnie wpłyną na budowanie płynności na rynkach regulowanych - należy zdefiniować, a następnie usunąć bariery prawne istotne dla emitentów przy wejściu na rynek publiczny Główne trendy rozwoju rynku kapitałowego na świecie, a ważne pytania dla rynku krajowego - postępująca globalizacja w obszarze obrotu instrumentami pochodnych, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego charakteru rynków akcji czy jest to dla nas szansą i jak ją możemy wykorzystać? 4

5 - spodziewany wzrost udziału transakcji na akcjach dokonywanych z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych czy pozwoli to na efektywną alokację kapitału? - powstawanie alternatywnych platform obrotu - czy dzięki temu rynek stanie się bardziej efektywny, czy raczej jest zagrożeniem i powoduje większe skomplikowanie rynku? - postępujące procesy integracji pionowej i poziomej - czy giełda papierów wartościowych może istnieć wyłącznie jako platforma obrotu bez całego łańcucha tworzenia wartości? - utrzymywanie silnych lokalnych giełd czy mamy wolę polityczną i możliwości biznesowe, aby utrzymać w Polsce silną giełdę? - zjawiska fuzji i przejęć, jako sposób na poszerzenie kompetencji w obszarach obrotu różnymi instrumentami finansowymi czy dzięki temu możemy stworzyć silny rynek wtórnego obrotu i nisze, która zapewni silną pozycję konkurencyjną? - zmiany w regulacjach, które otwierają rynek finansowy na większą konkurencję jak sprawić, aby krajowe otoczenie regulacyjne było konkurencyjne w stosunku do innych? - jak możemy zbudować przewagi konkurencyjne na tak ułożonym rynku? - badania dowodzą, że przedsiębiorstwa niepubliczne efektywniej wykorzystują powierzony im kapitał niż przedsiębiorstwa publiczne, co wynika m.in. z presji na krótkoterminowe wyniki tych drugich - jak nie dopuścić do zaistnienia tego zjawiska w Polsce? - jak wykorzystać źródła wzrostu zewnętrznego (nie opartego na zasobach krajowych)? 5

6 Załącznik 2 Wnioski z ankiety pt. Megatrendy na rynkach kapitałowych w perspektywie dziesięcioletniej OTOCZENIE RYNKOWE Najważniejsze wnioski - ekspansywna polityka monetarna przyczyni się do narastania baniek spekulacyjnych - słaba kondycja finansów państw i ich zadłużenie będzie największym potencjalnym źródłem ew. kryzysu; niskie jest jednocześnie prawdopodobieństwo niewypłacalności poszczególnych krajów - w Europie zwiększy się znaczenie modelu alokacji kapitału zorientowanego rynkowo INFRASTRUKTURA - rozwój nowych technologii przyczyni się do zmiany oferty dla inwestorów, zwiększenia możliwości stosowania narzędzi analitycznych wykorzystujących zasady finansów behawioralnych, a także rozwoju systemów transakcyjnych - rynki regulowane, zarówno w ujęciu globalnym jak i europejskim, pozostaną głównymi platformami wtórnego obrotu instrumentami finansowymi - zwiększać się będzie udział transakcji na akcjach dokonywanych z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych - nie będzie znaczących konsekwencji utraty reputacji przez agencje ratingowe i audytorów PLATFORMY OBROTU - integracja platform obrotu będzie następowała w sposób poziomy, a równolegle będzie miała miejsce integracja pionowa platform obrotu i izb rozliczeniowych - postępować będzie globalizacja w obszarze rynków instrumentów pochodnych, a rynki akcji pozostaną regionalne/lokalne - największe szanse wzrostu będą miały platformy umożliwiające obrót instrumentami pochodnymi - wzrośnie znaczenie izb rozliczeniowych i depozytowo-rozrachunkowych, które staną się instytucjami zaufania publicznego (będą one uwiarygadniały funkcjonowanie platform obrotu innych niż giełdy tradycyjne) - najważniejszą platformą obrotu w ujęciu globalnym będzie Intercontinental Exchange/NYSE a następnie CME i jej sojusze oraz giełdy w Szanghaju i Londynie - w Europie najważniejszymi platformami będą London Stock Exchange i Deutsche Boerse ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE - zmiany społeczno-gospodarcze, takie jak rozwój mediów społecznościowych i wzrost znaczenia pracy usługowej w ramach tzw. freelancingu, doprowadzą do zmian w dotychczasowej strukturze rynku kapitałowego, w szczególności: o media społecznościowe zostaną wykorzystane jako źródło informacji o rynku finansowym o wzrośnie znaczenie crowdfundingu w finansowaniu inicjatyw gospodarczych 6

7 Przedstawienie pytań i omówienie odpowiedzi OTOCZENIE RYNKOWE 1) Jakie główne czynniki będą wpływały na rozwój globalnych rynków kapitałowych w perspektywie najbliższych 10 lat? W opinii ekspertów głównymi czynnikami, które będą miały wpływ na rozwój globalnych rynków kapitałowych w perspektywie najbliższych 10 lat będą wzrost konkurencyjności USA oraz rosnąca atrakcyjność krajów rozwijających się. Na rozwój rynku kapitałowego wpływać będą również: usuwanie barier regulacyjnych i ułatwianie swobodnej alokacji kapitału. Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku, pozostanie rozwój technologii. Jako szczególnie istotne eksperci wskazali wykorzystanie nowych technologii w zakresie oferty dla inwestorów indywidualnych, np. w postaci udostępnienia aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiających i ułatwiających funkcjonowanie na rynkach finansowych. Czynnikiem hamującym rozwój rynku kapitałowego, w opinii ekspertów, będzie przedłużający się kryzys zaufania na rynkach finansowych. Na utrzymywanie i pogłębianie tego zjawiska może wpływać słaba kondycja finansów poszczególnych krajów. Mimo, iż w opinii ekspertów problem ten może dotyczyć wielu krajów, to jednocześnie niska jest ocena prawdopodobieństwa zaistnienia scenariusza ich niewypłacalności i upadłości. 2) Czy i jakich baniek spekulacyjnych możemy się spodziewać i w jakiej perspektywie czasowej? W opinii większości ekspertów ekspansywna polityka monetarna, a w szczególności utrzymywanie niskich stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza będą czynnikami potencjalnie stymulującymi powstawanie baniek spekulacyjnych. Eksperci wskazują na możliwość pojawienia się baniek spekulacyjnych na rynkach papierów dłużnych (np. w Niemczech i USA) oraz na rynkach złota i akcji. Eksperci wskazali również, że w wyniku niskich stóp procentowych i zwiększania podaży pieniądza można oczekiwać wzrostu inflacji. Wysoka inflacja może rodzić pokusę wykorzystania jej przez rządy jako narzędzia do zmniejszenia zadłużenia krajów. 3) Czy istnieją obecnie jakieś ukryte potencjalne źródła ew. przyszłych kryzysów gospodarczych lub finansowych w skali globalnej lub europejskiej? Eksperci podkreślają znaczenie rosnącego zadłużenia krajów jako potencjalnie największego źródła ew. kryzysu. Jednocześnie eksperci spodziewają się podejmowania przez rządy działań zmierzających do jak najdłuższego ukrywania rosnącego zadłużenia. Inne możliwe źródła ew. kryzysu w opinii ekspertów mogą wynikać z problemów demograficznych (problem starzenia się społeczeństw) oraz napięć na tle ekonomicznym. 7

8 4) Czy i jakie czynniki mogą mieć największe znaczenie dla ograniczenia dalszego rozwoju rynków kapitałowych w regionach rozwijających się? Eksperci wskazali, że czynnikami o największym znaczeniu dla ograniczenia dalszego rozwoju rynków kapitałowych w regionach rozwijających są: brak stabilnego prawa i nadmierne ryzyko polityczne. Świadczy to o dużej roli jasnych i stabilnych zasad funkcjonowania na rynku. Ważnym czynnikiem ograniczającym może być brak rozwiniętej infrastruktury rynku kapitałowego. 5) Czy w perspektywie 10-letniej wzrośnie w Europie znaczenie modelu alokacji zorientowanego rynkowo (akcje i obligacje, model anglosaski) czy bankowo (model niemiecki, niemiecko-japoński)? Eksperci uważają, że w perspektywie 10-letniej zwiększy się w Europie znaczenie modelu alokacji kapitału zorientowanego rynkowo, tj. wzrośnie wykorzystanie rynku kapitałowego kosztem usług bankowych. Rosnąca liczba regulacji i wymogów kapitałowych w sektorze bankowym negatywnie wpłyną na możliwości sektora bankowego w zakresie finansowania przedsiębiorstw. Spowoduje to wzrost zainteresowania pozyskiwaniem kapitału z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego (akcje, obligacje). Natomiast wśród czynników potencjalnie ograniczających znaczenie rynków kapitałowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw może być, w ocenie ekspertów, utrzymywanie się niskiej wyceny spółek w stosunku do ich wartości oraz fragmentacja obrotu pomiędzy giełdy tradycyjne a alternatywne platformy obrotu. INFRASTRUKTURA 1) Jakie typy obrotu wtórnego instrumentami finansowymi zdominują rynek globalny? W opinii ekspertów rynki regulowane, zarówno w ujęciu globalnym jak i europejskim, pozostaną głównymi platformami dla wtórnego obrotu instrumentami finansowymi. Opinia ta wynika ze spodziewanych działań instytucji regulujących i nadzorujących rynki finansowe w kierunki ograniczenia migracji obrotu na rynki alternatywne. Natomiast na rynkach alternatywnych bardziej istotny będzie udział lightpools we wtórnym obrocie instrumentami finansowymi. 2) Na rynkach amerykańskich i europejskich udział transakcji na akcjach z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych wynosi obecnie ok %. Ile będzie wynosił za 10 lat (na tych samych lub innych rynkach)? Eksperci są zgodni co do tego, że zwiększał się będzie udział transakcji na akcjach dokonywanych z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych. Nie ma jednak wśród ekspertów zgodności co do jego docelowej wartości (od 50 do 90%). Różnice zdań 8

9 pojawiają się również w ocenie wpływu wykorzystania automatycznych systemów transakcyjnych na funkcje jakie powinien spełniać rynek kapitałowy. Z jednej strony wskazuje się, że wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych stanowi gwarancję dla zachowania efektywności rynku, a z drugiej podkreśla się obawy przed brakiem zdolności automatycznych systemów transakcyjnych do właściwej wyceny (fundamentalnej) aktywów. Efektywność rynku rozumiana jest tu jako wysoka płynność na platformach wtórnego obrotu instrumentami finansowymi. Natomiast brak właściwej wyceny może zaburzać procesy efektywnej alokacji kapitału. 3) Czy platformy obrotu będą potrzebowały pośredników w dostępie do obrotu na platformie? Czy uprawnione jest stwierdzenie, że skoro istniejący brokerzy angażują się w kreowanie platform obrotu, to istniejące platformy obrotu mogą angażować się w świadczenie usług brokerskich? Eksperci są zdania, że rozwój technologiczny już teraz pozwala na to, aby obrót odbywał się bez udziału pośredników, ale ew. zmiany powinny następować przy zachowaniu bezpieczeństwa obrotu i ograniczaniu ryzyka systemowego. Ponadto, w opinii ekspertów powinno się wprowadzić zmiany umożliwiające platformom obrotu świadczenie usług brokerskich. 4) Jakie są bariery rozwoju MTF w Europie? Zdaniem ekspertów złe regulacje, duża konkurencja oraz niska rentowność są głównymi barierami dla rozwoju MTF w Europie. 5) Czy i jakie będą konsekwencje utraty reputacji przez agencje ratingowe i audytorów? Czy pojawią się nowe rozwiązania? Eksperci nie spodziewają konsekwencji utraty reputacji przez agencje ratingowe i audytorów. W opinii ekspertów możliwe są zmiany w metodologiach wyznaczania ratingów i ich transparentności. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów nie pojawią się natomiast nowe rozwiązania, które zastąpią agencje ratingowe. PLATFORMY OBROTU 1) Jaka będzie przyszłość procesów integracji i jaka powinna być optymalna struktura właścicielska giełd i MTFów? Biorąc pod uwagę, że dzisiejsze platformy obrotu to przedsiębiorstwa nastawione na osiąganie zysków, w opinii ekspertów ich struktura akcjonariatu powinna być urynkowiona, a właścicielem platform obrotu nie powinno być Państwo. Eksperci prognozują, że procesy integracji doprowadzą do globalizacji w obszarze obrotu instrumentami pochodnymi. Rynki akcji pozostaną natomiast lokalne/regionalne, a podmioty 9

10 je obsługujące będą wykorzystywały wspólną lub wystandaryzowaną infrastrukturę. Celem będzie zapewnienie szerokiej sieci dystrybucji przy zachowaniu lokalnych kompetencji do kontaktów z lokalnymi emitentami i inwestorami. 2) Czy przyszłość należy do giełd krajowych zintegrowanych pionowo w jednej grupie kapitałowej z lokalnymi izbami rozliczeniowymi i centralnymi depozytami, czy raczej integracja będzie miała charakter poziomy i międzynarodowy (integracja giełd z różnych krajów ze sobą, integracja izb rozliczeniowych ze sobą itd.)? Eksperci w większości są zgodni co do tego, że integracja giełd będzie następowała w sposób poziomy, tj. obserwowane będą procesy łączenia się giełd z różnych krajów. Warte podkreślenia jest natomiast, że równolegle należy spodziewać się również integracji pionowej pomiędzy giełdami a izbami rozliczeniowymi zarówno lokalnymi jak i tymi już zintegrowanymi w skali międzynarodowej. W opinii ekspertów w dłuższej perspektywie wzrośnie znaczenie izb rozliczeniowych i depozytów, które będą pełniły rolę instytucji zaufania publicznego uwiarygadniających funkcjonowanie platform obrotu innych niż giełdy tradycyjne, w tym wykorzystujących media społecznościowe. 3) Które platformy obrotu zdominują globalny i europejski rynek wtórny instrumentów finansowych w perspektywie 10-letniej? Eksperci przewidują, że platformą o największych obrotach, zarówno w ujęciu globalnym jak i europejskim, będzie Intercontinental Exchange/NYSE. Na drugim i trzecim miejscu wg. wskazań ekspertów w ujęciu globalnym plasują się odpowiednio CME i jej sojusze oraz giełdy w Szanghaju i Londynie. Na rynku europejskim natomiast dominować będą London Stock Exchange i Deutsche Boerse. Na podstawie odpowiedzi ekspertów, zdecydowanie większe znaczenie będą miały platformy umożliwiające obrót instrumentami pochodnymi. 4) Jakie będą główne źródła przychodów giełd? Wskazania ekspertów dot. źródeł przychodów giełd są zbieżne z wcześniejszymi wskazaniami dot. platform o największym znaczeniu oraz segmentów, które będą rozwijały się najszybciej. Głównym źródłem przychodów dla platform obrotu będą przychody z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi. Na kolejnych miejscach plasują się przychody z tytułu obrotu akcjami oraz przychody ze sprzedaży informacji. Najmniej istotnym źródłem przychodów będą wg. ekspertów przychody z tytułu obrotu instrumentami dłużnymi, co może świadczyć o tym, że te papiery wartościowe pozostaną w dłuższej perspektywie walorami o niskiej płynności. 5) Które segmenty giełd będą rozwijały się najszybciej? 10

11 W opinii ekspertów najszybciej rozwijać się będą rynki instrumentów pochodnych, w tym opcje oraz rynki towarowe. Opinia ta pokrywa się ze wskazaniami dot. udziału poszczególnych platform w obrocie ogółem oraz w zakresie głównych źródeł przychodów. ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1) Czy czynniki takie jak: - dążenie i łatwość realizacji skupiania się ludzi w społeczności - wzrost znaczenia pracy projektowej z wykorzystaniem pracy freelancerów i małych przedsiębiorstw w stosunku do pracy na etacie w (dużym) przedsiębiorstwie - rosnące znaczenie pracy usługowej kosztem pracy wytwórczej zastępowanej przez roboty - możliwość tworzenia międzynarodowych przedsiębiorstw bez konieczności budowania fabryk, a wyłącznie w oparciu o technologie i internet - przenoszenie obrotu na alternatywne systemy obrotu wymuszające zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych giełd papierów wartościowych doprowadzą do zmian w dotychczasowej infrastrukturze rynku kapitałowego? Eksperci są w większości zgodni co do tego, że wymienione w pytaniu zjawiska doprowadzą do zmian w dotychczasowej infrastrukturze rynku kapitałowego. Różnią się jednak w opiniach dot. zjawiska dezintermediacji oraz rozwoju i wzrostu znaczenia crowdfundingu. 2) Jaką rolę w oferowaniu usług finansowych odegrają media społecznościowe? Opinie ekspertów nie są jednoznaczne co do przyszłego wykorzystania mediów społecznościowych w oferowaniu usług finansowych. Część ekspertów bagatelizuje ich przyszłe znaczenie natomiast pozostali mówią o ograniczonej, ale ważnej roli. W opinii drugiej grupy ekspertów media społecznościowe mogą zostać wykorzystane jako źródło informacji o rynku finansowym dla klientów indywidualnych, w tym do kontaktu z emitentami, analitykami czy doradcami. Z drugiej strony będą one stanowiły coraz większą rolę w pozyskiwaniu informacji o tzw. sentymencie ekonomicznym. W tym celu tworzone są wyspecjalizowane narzędzia informatyczne, wykorzystujące elementy ekonomii behawioralnej, które przeszukują media społecznościowe w poszukiwaniu opinii i postrzegania społeczeństwa nt. rynków finansowych. 11

12 Załącznik 3 Rekomendacje dla rynku kapitałowego - EKF 2013 I. Wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego poprzez silniejszą integrację z rynkiem europejskim i globalnym Rekomendujemy podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat standardowego dla krajów rozwiniętych poziomu integracji polskiego rynku kapitałowego z rynkami międzynarodowymi. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest istotne zwiększenie konkurencyjności krajowych podmiotów tworzących szeroko rozumianą infrastrukturę rynku. Uzasadnienie Rynek polski powinien być w powszechnej opinii uznawany za naturalną część rozwiniętej infrastruktury rynku europejskiego, a przez to również globalnego. Procesy alokacji kapitału między Polską a rynkami zewnętrznymi, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, nie mogą napotykać barier regulacyjnych i operacyjnych. Powinny przebiegać w sposób efektywny kosztowo. Proces integracji powinien być aktywnie stymulowany przez instytucje rynku kapitałowego, w tym w szczególności przez GPW. Może się to odbywać dzięki wykorzystaniu rozwiązań wynikających z integracji operacyjnej oraz związków kapitałowych z branżowymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi podobną politykę. Integracja krajowego rynku kapitałowego z rynkiem europejskim, i szerzej globalnym, może być i jest realizowana wieloma metodami. Dotychczasowy stopień integracji uważany jest za zbyt niski, nie zachęcający wystarczająco do podnoszenia jakości i konkurencyjności usług kapitałowych oferowanych na rynku polskim zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Podobna diagnoza dotyczy usług oferowanych przez polskie podmioty na rynkach zagranicznych. Ten niewystarczający poziom integracji poważnie ogranicza pełne wykorzystanie potencjału polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki oraz stwarza ryzyka dla jego konkurencyjności na przyszłość. Ryzyka te, choćby w postaci konkurencyjnych wobec funkcjonujących na polskim rynku giełdowym metod zawierania i rozliczania transakcji, mogą ujawnić się w sposób i w skali zagrażającej dalszemu dynamicznemu rozwojowi rynku krajowego. Skala polskiego rynku kapitałowego, mimo dużego potencjału wzrostu organicznego, jest - wobec zagrożeń konkurencyjnych istotnym, ale naturalnym ograniczeniem utrudniającym rozwój usług kapitałowych na najwyższym poziomie jakościowym i konkurencyjnych kosztowo. Powinno to skłaniać do wykorzystywania mechanizmów prowadzących do większej integracji międzynarodowej i krajowej (np. do pionowej integracji krajowej infrastruktury tradingowej i rozliczeniowej, integracji krajowych podmiotów pośredniczących w obrocie), także z wykorzystaniem mechanizmów M&A. Procesy te powinny być nacechowane silną postawą prokliencką, uwzględniającą oczekiwania funkcjonujących lub zamierzających funkcjonować 12

13 na polskim rynku inwestorów i emitentów instrumentów finansowych wobec regulatorów i wszelkich podmiotów oferujących usługi na rynku kapitałowym. Wielu międzynarodowych inwestorów nie jest obecnych w Polsce. Z kolei, niektórzy inwestorzy krajowi nie mogą efektywnie działać za granicą wyłącznie z powodu istnienia barier regulacyjnych lub braku wymaganych rozwiązań infrastrukturalnych. Powoduje to ryzyko nie wykorzystania szans rozwojowych polskiego rynku. Dzięki odblokowaniu potencjału możliwy będzie szybki wzrost wartości kapitałów alokowanych przez inwestorów międzynarodowych w Polsce oraz bardziej efektywne wykorzystanie kapitałów inwestorów krajowych. Nasze przedsiębiorstwa uzyskają lepsze warunki finansowania rozwoju poprzez emisję akcji i obligacji. Integracja spowoduje nie tylko transfer funduszy z zagranicy na rynek polski, ale również przyspieszony przepływ wiedzy i technologii. Sektor finansowy może i powinien być katalizatorem rozwoju szeregu powiązanych z nim sektorów polskiej gospodarki. Firmy krajowe działające na rynku kapitałowym (domy maklerskie, banki depozytowe, a także GPW i KDPW) powinny wykorzystać tę szansę w celu wzrostu oraz dywersyfikacji przychodów, świadczenia komplementarnych usług oraz zdobywania kompetencji ułatwiających działanie również na rynkach międzynarodowych. Rozwój oparty o mało zróżnicowane źródła przychodów, zwłaszcza przy przewidywanej malejącej rentowności usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi, wydaje się bowiem posiadać poważne ograniczenia. Integracja musi być powiązana z wcześniejszym, a co najwyżej - równoległym odblokowaniem potencjału rynku kapitałowego poprzez usunięcie szeregu barier, w szczególności regulacyjnych, oraz stworzeniem całkowicie nowych rozwiązań prorozwojowych. Rekomendacja kierowana jest do wszystkich podmiotów polskiego rynku kapitałowego. II. Podniesienie wiarygodności rynku kapitałowego Rekomendujemy podjęcie systematycznych działań zmierzających do wiarygodności rynku kapitałowego poprzez: stałego podnoszenia - szersze promowanie i wprowadzanie w obszar działań edukacyjnych i zawodowych standardów profesjonalnych i etycznych, - ograniczenie dostępu do możliwości świadczenia usług na rynku publicznym przez podmioty nie spełniające tych standardów, - stworzenie prostych, przyjaznych i powszechnie wykorzystywanych mechanizmów zachęcających do szerokiego wykorzystania przez obywateli narzędzi rynku kapitałowego do średnio- i długoterminowych inwestycji w polską gospodarkę (z wykorzystaniem mechanizmów podatkowych), - stworzenie systemu profesjonalnej i przejrzystej oceny emitentów oraz monitorowania ryzyka na polskim rynku obligacji kierowanych na rynek publiczny, np. poprzez powołanie niezależnej instytucji odpowiedzialnej za realizacje tych zadań. 13

14 Uzasadnienie Globalny kryzys finansowy kilku ostatnich lat zwany jest kryzysem zaufania do systemu finansowego. Na poszczególnych jego etapach lawinowo tracili wiarygodność m.in. emitenci instrumentów dłużnych, agencje ratingowe, audytorzy, firmy inwestycyjne, banki, a nawet giełdy. Długofalowym skutkiem utraty wiarygodności jest stopniowe wycofywanie się inwestorów z rynku kapitałowego. Odbudowa wiarygodności to priorytet również w Polsce. Zadaniem organów regulacyjnych, nadzorczych, organizatorów obrotu, pośredników i innych firm świadczących usługi jest stworzenie rynku działającego bezpiecznie i stabilnie. Asymetria informacji, pomimo, że w sposób naturalny wbudowana w mechanizm funkcjonowania rynku, powinna być minimalizowana i nie może zostać wykorzystana na niekorzyść inwestorów. W przypadku emitentów instrumentów finansowych konieczne jest podniesienie standardów ładu korporacyjnego skutkujące lepszym przepływem wiarygodnych informacji pomiędzy spółką a inwestorami. W ten nurt poprawy zaufania wpisuje się np. inicjatywa poprawy zasad funkcjonowania rynku NewConnect. Przywróceniu wysokiej wiarygodności rynku kapitałowego służyć będzie zapewne system zachęt promujących inwestowanie na rynku publicznym przez osoby indywidualne. System powinien zachęcać do oszczędzania, a także do inwestowania w instrumenty średnio- i długoterminowe, takie jak akcje czy obligacje korporacyjne lub samorządowe. Powinien uwzględniać w szczególności rozwiązania podatkowe. Należy dokonać weryfikacji obecnie obowiązujących zasad tworzących trzeci filar emerytalny w celu przekształcenia go w aktywny i znaczący element rynku kapitałowego. W ramach dbania o zaufanie do rynku publicznego konieczna jest weryfikacja rozwiązań zawartych w dyrektywie dotyczącej resolution (czyli kontrolowanej upadłości banków należących do europejskich grup kapitałowych). W przypadku upadłości akcjonariusza wiodącego banku działającego w Polsce, muszą one zapewnić nie tylko ciągłość zarządczą i ciągłość nadzoru nad bankiem w Polsce, ale także pełną ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Wspieranie rynku obligacji leży w interesie polskiego rządu, inwestorów i polskich przedsiębiorców. Bezpieczny rynek obligacji stwarza alternatywę dla kredytu, co jest szczególnie istotne w okresie spowolnienia gospodarczego i zaostrzenia polityki kredytowej banków. Dynamiczny, ilościowy rozwój rynku Catalyst w Polsce jest obecnie zagrożony, bowiem rośnie ryzyko utraty wiarygodności. Na rynku przybywa emitentów działających w branżach dotkniętych kryzysem i o słabszej kondycji finansowej. Bezpieczeństwo polskiego rynku obligacji pozwoliłoby podnieść sprawny system oceny emitentów oraz monitorowania ryzyka. Powinien on weryfikować wiarygodność finansową jak największej grupy firm oferujących swoje papiery dłużne. System nie osłabiałby atrakcyjności tego rynku jako miejsca pozyskiwania kapitału 14

15 inwestycyjnego, tak jak w przypadku obwarowania emisji obligacji kowenantami. Zachwianie zaufania klientów indywidualnych do rynku obligacji w wyniku emisji przeprowadzonych przez nierzetelnych emitentów (i w konsekwencji niespłacenie nabywców obligacji), mogłoby mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla funkcjonowania Catalyst, ale również dla całej gospodarki i mechanizmu alokacji kapitału opartego w dużej mierze na oszczędnościach pochodzących od ludności. Rekomendacja kierowana jest do organów administracji publicznej, ośrodków dydaktycznych i wszystkich podmiotów polskiego rynku kapitałowego. 15

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

JAK UWIARYGODNIĆ RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH? 29 WRZEŚNIA 2014 R.

JAK UWIARYGODNIĆ RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH? 29 WRZEŚNIA 2014 R. JAK UWIARYGODNIĆ RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH? 29 WRZEŚNIA 2014 R. Dlaczego rynek usług ratingowych i analitycznych związanych z Catalyst będzie się rozwijał Wartość i dynamika emisji nieskarbowych papierów

Bardziej szczegółowo

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 [ Streszczenie ] Warszawa 16.01.2014 r. Niniejszy dokument został przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. Debiut na NewConnect 18 stycznia 2011r. Profil spółki TMS Brokers S.A. Pośrednik w obrocie instrumentami finansowymi na rynku FOREX oraz instrumentami pochodnymi dla rynków

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych dr Anna Chmielewska Plan Wieloaspektowa analiza rynków instrumentów pochodnych Ryzyko systemowe Kluczowe reformy

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych

dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych dr Joanna Cichorska Dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw jako substytut kredytu w bankach komercyjnych Determinanty zmian na polskim rynku finansowym w latach 1993 2003! Zmiany w strukturze kapitałów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A.

Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak usprawnić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Marek Chodorowski Prezes Zarządu ELNORD S.A. Jak poprawić funkcjonowanie hurtowego rynku energii? Rozwiązanie KDT Transparentność rynku Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

Warszawa, 28 marca 2011r. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Warszawa, 28 marca 2011r. Stawiamy na innowacje Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: - maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy, zasobów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Unia rynków kapitałowych więcej inwestycji, większy wzrost

Unia rynków kapitałowych więcej inwestycji, większy wzrost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Projekt uchwały nr 2 zgłoszony przez kierownictwo EPP (Europejskiej Partii Ludowej) podczas Kongresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA I KWARTAŁ Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2011 Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2011 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Dobór spółek do portfela okiem inwestorów

Dobór spółek do portfela okiem inwestorów Dobór spółek do portfela okiem inwestorów Omówienie badania przeprowadzonego wśród inwestorów Badanie zrealizowane przy współpracy z serwisem StockWatch.pl Luty, 2016 r. Podsumowanie najważniejszych wyników

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie

Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Grupa BPS Informacja Banku Spółdzielczego w Chojnowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe według stanu na dzień 31.12.2016 r. 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska. Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Agnieszka Alińska Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego Plan prezentacji System finansowy a sfera realna Rozwój w ujęciu krajowym,

Bardziej szczegółowo

1. OFE strategicznym inwestorem dla polskich przedsiębiorstw

1. OFE strategicznym inwestorem dla polskich przedsiębiorstw Warszawa, 13.08.2013 Rekomendacje dotyczące Reformy Kapitałowego Systemu Ubezpieczeń Społecznych dla utrzymania zdolności polskiego rynku kapitałowego do finansowania polskich przedsiębiorstw Wstęp Jednym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Finanse i Rachunkowość Specjalność RYNKI FINANSOWE Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do pracy w zespołach analitycznych, pod presją czasu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy

Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Kupić, sprzedać, a może budować organicznie? O strategii budowania wartości firmy Datapoint Wybrane transakcje (2010-2013) M&A Prywatyzacja Pozyskanie kapitału IPO IPO Publiczna emisja akcji Prywatna emisja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Barbara Błaszczyk Część pierwsza Polityka prywatyzacji w Polsce a jej skutki strukturalne i efektywnościowe...

Wprowadzenie Barbara Błaszczyk Część pierwsza Polityka prywatyzacji w Polsce a jej skutki strukturalne i efektywnościowe... Spis treœci Wprowadzenie Barbara Błaszczyk................................... 9 Część pierwsza Polityka prywatyzacji w Polsce a jej skutki strukturalne i efektywnościowe.... 17 I. Prywatyzacja w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo