Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce"

Transkrypt

1 Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

2 Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego i finansowego jest warunkiem efektywnej alokacji kapitału w gospodarce. Odpowiednio zaprojektowany rynek kapitałowy pozwoli na budowę silnej gospodarki, wzrost zamożności i stworzenie efektywnego systemu zabezpieczenia emerytalnego społeczeństwa. Dlatego rozwój rynku kapitałowego powinien być jednym z priorytetów rządu oraz wynikiem wspólnych działań jego wszystkich interesariuszy. Strategia ta powinna być spójna ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Strategia rozwoju rynku kapitałowego Pierwszym krokiem na drodze do opracowania strategii rozwoju rynku kapitałowego jest ustalenie jej celu, twórców oraz realizatorów. Realizatorami strategii powinny być wszystkie zainteresowane strony, tj. zarówno instytucje reprezentujące administrację państwową, biznes oraz organizacje pozarządowe. Swoje wsparcie deklaruje również Projekt Europejski Kongres Finansowy, który, we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, zobowiązuje się do kontynuowania konstruktywnej dyskusji oraz dostarczania ekspertyz, analiz i rekomendacji nt. rozwoju rynku kapitałowego. Nadrzędnym celem strategii powinno być umożliwienie realizacji misji rynku kapitałowego rozumianej jako zapewnienie warunków sprzyjających mobilizacji oszczędności, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz doskonalenie mechanizmu alokacji kapitału i wyceny przedsiębiorstw. Działania W ramach Projektu Europejski Kongres Finansowy zostały podjęte już konkretne działania, których celem jest wsparcie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, w tym między innymi poprzez opracowanie strategii. Wśród aktualnych działań można wymienić m.in.: zorganizowanie wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 5 grudnia 2013 r. spotkania pt. Capital Market Summit. Strategic Ideas (załącznik 1) przeprowadzenie ankiety pt. Megatrendy na rynku kapitałowym w perspektywie dziesięcioletniej (załącznik 2) wypracowanie rekomendacji dla rynku kapitałowego w ramach EKF 2013 (załącznik 3) 2

3 Załącznik 1 Wnioski ze spotkania Capital Market Summit. Strategic Ideas w dniu 5 grudnia 2013 r. w Warszawie zorganizowanego wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych Jaka powinna być strategia rozwoju rynku kapitałowego? - strategia rozwoju rynku kapitałowego powinna być wypracowana w drodze konsensusu pomiędzy uczestnikami rynku, tj. administracją, biznesem i ich stowarzyszeniami - rozwój rynku kapitałowego powinien być jednym z priorytetów rządu, - strategia powinna być realizowana wspólnie i solidarnie przez wszystkich uczestników rynku - strategia powinna wyznaczać kierunki i określać priorytety, mieć możliwość wprowadzenia szybkich aktualizacji w zależności od zmian zachodzących w dynamicznym otoczeniu - celem strategii powinno być zapewnienie efektywnego finansowania rozwoju przedsiębiorstw i samorządów oraz akumulacji i efektywnej alokacji oszczędności społeczeństwa (powstanie w Polsce regionalnego centrum kapitałowego powinno być pozytywnym skutkiem ubocznym) - strategia rozwoju rynku kapitałowego powinna być spójna ze strategią rozwoju społecznogospodarczego Polski Kluczowe pytania dla funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce - jak zbudować silną bazę krajowego kapitału i zapewnić bardziej równomierną alokację oszczędności obywateli? - jak wspomagać przedsiębiorczość? - jak podnieść konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego wobec innych rynków europejskich? - jako podnieść wiarygodność rynku? - jaka powinna być struktura właścicielska giełdy papierów wartościowych? - jaki powinien być model zależności między giełdą papierów wartościowych a instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi? Jakie działania dla uatrakcyjnienia rynku kapitałowego dla inwestorów i emitentów? - należy stworzyć narzędzia stymulujące gospodarkę oraz budowanie silnej bazy emitentów i inwestorów - kluczowych elementów prawidłowo funkcjonującego rynku kapitałowego - należy budować dobrą atmosferę wśród uczestników rynku kapitałowego, tj. powinno się zadbać o możliwość konstruktywnej współpracy, tworzenie pomysłów, a później ich efektywnej realizacji - Ministerstwo Skarbu Państwa i inne agendy rządowe powinny prowadzić dalsze działania w zakresie prywatyzacji posiadanych przez siebie udziałów w spółkach akcyjnych. Powinno 3

4 się rozważyć zmianę ustawy o nadzorze właścicielskim w zakresie przesunięcia wszystkich przedsiębiorstw państwowych pod zarząd Ministerstwa Skarbu Państwa - ważne jest zwiększenie roli systemu emerytalnego jako uczestnika rynku kapitałowego zapewniającego stały dopływ kapitału. Istotne są działania dla wzmocnienia trzeciego filaru, np. poprzez wprowadzenie systemu ulg motywujących do długoterminowego oszczędzania - należy wypracować model zależności między giełdą papierów wartościowych a instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi - powinna powstać szeroka gama nowych instrumentów finansowych - powinniśmy budować kompetencje i ekspertyzę w odniesieniu do sektorów, do których chcielibyśmy przyciągnąć emitentów i inwestorów - przyszłością giełdy powinny być nie tylko duże, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa o rodowodzie prywatnym - należy zidentyfikować i wyeliminować przyczyny niewystarczającej atrakcyjności publicznego rynku kapitałowego względem rynku prywatnego (np. przyczyny short-termismu) - ważne byłoby rozpoczęcie dyskusji nt. udziału funduszy emerytalnych na rynku PE w Polsce - ważna jest edukacja finansowa, która powinna odbywać się już w szkołach Otoczenie regulacyjne - należy położyć nacisk na dostarczanie stabilnych i przewidywalnych regulacji, które powinny być wkomponowane w strategie myślenia o rozwoju kraju (nie można myśleć o rozwoju rynku finansowego w oderwaniu od rozwoju całej gospodarki) - należy stworzyć w Polsce otoczenie regulacyjne konkurencyjne w stosunku do innych rynków. Warto rozważyć wykorzystanie rozwiązań anglosaskiego systemu prawa (uważanego za korzystniejszy dla rozwoju rynku finansowego niż kontynentalny) - należy zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa, w szczególności efektywnego ścigania przestępstw i zdecydowanego zapobiegania nierzetelnym praktykom. Zmiany przebiegu procesów w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) pozwoliłyby na bardziej efektywne egzekwowania prawa. Wyłączenie spod KPA określonych czynności, dałoby organom nadzorczym szansę na natychmiastową reakcję na działania niezgodne z prawem - zmiany w prawie umożliwiające bankom wykonywanie niektórych czynności maklerskich, bez konieczności pozyskiwania przez nie odpowiednich licencji korzystnie wpłyną na budowanie płynności na rynkach regulowanych - należy zdefiniować, a następnie usunąć bariery prawne istotne dla emitentów przy wejściu na rynek publiczny Główne trendy rozwoju rynku kapitałowego na świecie, a ważne pytania dla rynku krajowego - postępująca globalizacja w obszarze obrotu instrumentami pochodnych, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego charakteru rynków akcji czy jest to dla nas szansą i jak ją możemy wykorzystać? 4

5 - spodziewany wzrost udziału transakcji na akcjach dokonywanych z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych czy pozwoli to na efektywną alokację kapitału? - powstawanie alternatywnych platform obrotu - czy dzięki temu rynek stanie się bardziej efektywny, czy raczej jest zagrożeniem i powoduje większe skomplikowanie rynku? - postępujące procesy integracji pionowej i poziomej - czy giełda papierów wartościowych może istnieć wyłącznie jako platforma obrotu bez całego łańcucha tworzenia wartości? - utrzymywanie silnych lokalnych giełd czy mamy wolę polityczną i możliwości biznesowe, aby utrzymać w Polsce silną giełdę? - zjawiska fuzji i przejęć, jako sposób na poszerzenie kompetencji w obszarach obrotu różnymi instrumentami finansowymi czy dzięki temu możemy stworzyć silny rynek wtórnego obrotu i nisze, która zapewni silną pozycję konkurencyjną? - zmiany w regulacjach, które otwierają rynek finansowy na większą konkurencję jak sprawić, aby krajowe otoczenie regulacyjne było konkurencyjne w stosunku do innych? - jak możemy zbudować przewagi konkurencyjne na tak ułożonym rynku? - badania dowodzą, że przedsiębiorstwa niepubliczne efektywniej wykorzystują powierzony im kapitał niż przedsiębiorstwa publiczne, co wynika m.in. z presji na krótkoterminowe wyniki tych drugich - jak nie dopuścić do zaistnienia tego zjawiska w Polsce? - jak wykorzystać źródła wzrostu zewnętrznego (nie opartego na zasobach krajowych)? 5

6 Załącznik 2 Wnioski z ankiety pt. Megatrendy na rynkach kapitałowych w perspektywie dziesięcioletniej OTOCZENIE RYNKOWE Najważniejsze wnioski - ekspansywna polityka monetarna przyczyni się do narastania baniek spekulacyjnych - słaba kondycja finansów państw i ich zadłużenie będzie największym potencjalnym źródłem ew. kryzysu; niskie jest jednocześnie prawdopodobieństwo niewypłacalności poszczególnych krajów - w Europie zwiększy się znaczenie modelu alokacji kapitału zorientowanego rynkowo INFRASTRUKTURA - rozwój nowych technologii przyczyni się do zmiany oferty dla inwestorów, zwiększenia możliwości stosowania narzędzi analitycznych wykorzystujących zasady finansów behawioralnych, a także rozwoju systemów transakcyjnych - rynki regulowane, zarówno w ujęciu globalnym jak i europejskim, pozostaną głównymi platformami wtórnego obrotu instrumentami finansowymi - zwiększać się będzie udział transakcji na akcjach dokonywanych z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych - nie będzie znaczących konsekwencji utraty reputacji przez agencje ratingowe i audytorów PLATFORMY OBROTU - integracja platform obrotu będzie następowała w sposób poziomy, a równolegle będzie miała miejsce integracja pionowa platform obrotu i izb rozliczeniowych - postępować będzie globalizacja w obszarze rynków instrumentów pochodnych, a rynki akcji pozostaną regionalne/lokalne - największe szanse wzrostu będą miały platformy umożliwiające obrót instrumentami pochodnymi - wzrośnie znaczenie izb rozliczeniowych i depozytowo-rozrachunkowych, które staną się instytucjami zaufania publicznego (będą one uwiarygadniały funkcjonowanie platform obrotu innych niż giełdy tradycyjne) - najważniejszą platformą obrotu w ujęciu globalnym będzie Intercontinental Exchange/NYSE a następnie CME i jej sojusze oraz giełdy w Szanghaju i Londynie - w Europie najważniejszymi platformami będą London Stock Exchange i Deutsche Boerse ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE - zmiany społeczno-gospodarcze, takie jak rozwój mediów społecznościowych i wzrost znaczenia pracy usługowej w ramach tzw. freelancingu, doprowadzą do zmian w dotychczasowej strukturze rynku kapitałowego, w szczególności: o media społecznościowe zostaną wykorzystane jako źródło informacji o rynku finansowym o wzrośnie znaczenie crowdfundingu w finansowaniu inicjatyw gospodarczych 6

7 Przedstawienie pytań i omówienie odpowiedzi OTOCZENIE RYNKOWE 1) Jakie główne czynniki będą wpływały na rozwój globalnych rynków kapitałowych w perspektywie najbliższych 10 lat? W opinii ekspertów głównymi czynnikami, które będą miały wpływ na rozwój globalnych rynków kapitałowych w perspektywie najbliższych 10 lat będą wzrost konkurencyjności USA oraz rosnąca atrakcyjność krajów rozwijających się. Na rozwój rynku kapitałowego wpływać będą również: usuwanie barier regulacyjnych i ułatwianie swobodnej alokacji kapitału. Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku, pozostanie rozwój technologii. Jako szczególnie istotne eksperci wskazali wykorzystanie nowych technologii w zakresie oferty dla inwestorów indywidualnych, np. w postaci udostępnienia aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiających i ułatwiających funkcjonowanie na rynkach finansowych. Czynnikiem hamującym rozwój rynku kapitałowego, w opinii ekspertów, będzie przedłużający się kryzys zaufania na rynkach finansowych. Na utrzymywanie i pogłębianie tego zjawiska może wpływać słaba kondycja finansów poszczególnych krajów. Mimo, iż w opinii ekspertów problem ten może dotyczyć wielu krajów, to jednocześnie niska jest ocena prawdopodobieństwa zaistnienia scenariusza ich niewypłacalności i upadłości. 2) Czy i jakich baniek spekulacyjnych możemy się spodziewać i w jakiej perspektywie czasowej? W opinii większości ekspertów ekspansywna polityka monetarna, a w szczególności utrzymywanie niskich stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza będą czynnikami potencjalnie stymulującymi powstawanie baniek spekulacyjnych. Eksperci wskazują na możliwość pojawienia się baniek spekulacyjnych na rynkach papierów dłużnych (np. w Niemczech i USA) oraz na rynkach złota i akcji. Eksperci wskazali również, że w wyniku niskich stóp procentowych i zwiększania podaży pieniądza można oczekiwać wzrostu inflacji. Wysoka inflacja może rodzić pokusę wykorzystania jej przez rządy jako narzędzia do zmniejszenia zadłużenia krajów. 3) Czy istnieją obecnie jakieś ukryte potencjalne źródła ew. przyszłych kryzysów gospodarczych lub finansowych w skali globalnej lub europejskiej? Eksperci podkreślają znaczenie rosnącego zadłużenia krajów jako potencjalnie największego źródła ew. kryzysu. Jednocześnie eksperci spodziewają się podejmowania przez rządy działań zmierzających do jak najdłuższego ukrywania rosnącego zadłużenia. Inne możliwe źródła ew. kryzysu w opinii ekspertów mogą wynikać z problemów demograficznych (problem starzenia się społeczeństw) oraz napięć na tle ekonomicznym. 7

8 4) Czy i jakie czynniki mogą mieć największe znaczenie dla ograniczenia dalszego rozwoju rynków kapitałowych w regionach rozwijających się? Eksperci wskazali, że czynnikami o największym znaczeniu dla ograniczenia dalszego rozwoju rynków kapitałowych w regionach rozwijających są: brak stabilnego prawa i nadmierne ryzyko polityczne. Świadczy to o dużej roli jasnych i stabilnych zasad funkcjonowania na rynku. Ważnym czynnikiem ograniczającym może być brak rozwiniętej infrastruktury rynku kapitałowego. 5) Czy w perspektywie 10-letniej wzrośnie w Europie znaczenie modelu alokacji zorientowanego rynkowo (akcje i obligacje, model anglosaski) czy bankowo (model niemiecki, niemiecko-japoński)? Eksperci uważają, że w perspektywie 10-letniej zwiększy się w Europie znaczenie modelu alokacji kapitału zorientowanego rynkowo, tj. wzrośnie wykorzystanie rynku kapitałowego kosztem usług bankowych. Rosnąca liczba regulacji i wymogów kapitałowych w sektorze bankowym negatywnie wpłyną na możliwości sektora bankowego w zakresie finansowania przedsiębiorstw. Spowoduje to wzrost zainteresowania pozyskiwaniem kapitału z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego (akcje, obligacje). Natomiast wśród czynników potencjalnie ograniczających znaczenie rynków kapitałowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw może być, w ocenie ekspertów, utrzymywanie się niskiej wyceny spółek w stosunku do ich wartości oraz fragmentacja obrotu pomiędzy giełdy tradycyjne a alternatywne platformy obrotu. INFRASTRUKTURA 1) Jakie typy obrotu wtórnego instrumentami finansowymi zdominują rynek globalny? W opinii ekspertów rynki regulowane, zarówno w ujęciu globalnym jak i europejskim, pozostaną głównymi platformami dla wtórnego obrotu instrumentami finansowymi. Opinia ta wynika ze spodziewanych działań instytucji regulujących i nadzorujących rynki finansowe w kierunki ograniczenia migracji obrotu na rynki alternatywne. Natomiast na rynkach alternatywnych bardziej istotny będzie udział lightpools we wtórnym obrocie instrumentami finansowymi. 2) Na rynkach amerykańskich i europejskich udział transakcji na akcjach z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych wynosi obecnie ok %. Ile będzie wynosił za 10 lat (na tych samych lub innych rynkach)? Eksperci są zgodni co do tego, że zwiększał się będzie udział transakcji na akcjach dokonywanych z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych. Nie ma jednak wśród ekspertów zgodności co do jego docelowej wartości (od 50 do 90%). Różnice zdań 8

9 pojawiają się również w ocenie wpływu wykorzystania automatycznych systemów transakcyjnych na funkcje jakie powinien spełniać rynek kapitałowy. Z jednej strony wskazuje się, że wykorzystanie automatycznych systemów transakcyjnych stanowi gwarancję dla zachowania efektywności rynku, a z drugiej podkreśla się obawy przed brakiem zdolności automatycznych systemów transakcyjnych do właściwej wyceny (fundamentalnej) aktywów. Efektywność rynku rozumiana jest tu jako wysoka płynność na platformach wtórnego obrotu instrumentami finansowymi. Natomiast brak właściwej wyceny może zaburzać procesy efektywnej alokacji kapitału. 3) Czy platformy obrotu będą potrzebowały pośredników w dostępie do obrotu na platformie? Czy uprawnione jest stwierdzenie, że skoro istniejący brokerzy angażują się w kreowanie platform obrotu, to istniejące platformy obrotu mogą angażować się w świadczenie usług brokerskich? Eksperci są zdania, że rozwój technologiczny już teraz pozwala na to, aby obrót odbywał się bez udziału pośredników, ale ew. zmiany powinny następować przy zachowaniu bezpieczeństwa obrotu i ograniczaniu ryzyka systemowego. Ponadto, w opinii ekspertów powinno się wprowadzić zmiany umożliwiające platformom obrotu świadczenie usług brokerskich. 4) Jakie są bariery rozwoju MTF w Europie? Zdaniem ekspertów złe regulacje, duża konkurencja oraz niska rentowność są głównymi barierami dla rozwoju MTF w Europie. 5) Czy i jakie będą konsekwencje utraty reputacji przez agencje ratingowe i audytorów? Czy pojawią się nowe rozwiązania? Eksperci nie spodziewają konsekwencji utraty reputacji przez agencje ratingowe i audytorów. W opinii ekspertów możliwe są zmiany w metodologiach wyznaczania ratingów i ich transparentności. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów nie pojawią się natomiast nowe rozwiązania, które zastąpią agencje ratingowe. PLATFORMY OBROTU 1) Jaka będzie przyszłość procesów integracji i jaka powinna być optymalna struktura właścicielska giełd i MTFów? Biorąc pod uwagę, że dzisiejsze platformy obrotu to przedsiębiorstwa nastawione na osiąganie zysków, w opinii ekspertów ich struktura akcjonariatu powinna być urynkowiona, a właścicielem platform obrotu nie powinno być Państwo. Eksperci prognozują, że procesy integracji doprowadzą do globalizacji w obszarze obrotu instrumentami pochodnymi. Rynki akcji pozostaną natomiast lokalne/regionalne, a podmioty 9

10 je obsługujące będą wykorzystywały wspólną lub wystandaryzowaną infrastrukturę. Celem będzie zapewnienie szerokiej sieci dystrybucji przy zachowaniu lokalnych kompetencji do kontaktów z lokalnymi emitentami i inwestorami. 2) Czy przyszłość należy do giełd krajowych zintegrowanych pionowo w jednej grupie kapitałowej z lokalnymi izbami rozliczeniowymi i centralnymi depozytami, czy raczej integracja będzie miała charakter poziomy i międzynarodowy (integracja giełd z różnych krajów ze sobą, integracja izb rozliczeniowych ze sobą itd.)? Eksperci w większości są zgodni co do tego, że integracja giełd będzie następowała w sposób poziomy, tj. obserwowane będą procesy łączenia się giełd z różnych krajów. Warte podkreślenia jest natomiast, że równolegle należy spodziewać się również integracji pionowej pomiędzy giełdami a izbami rozliczeniowymi zarówno lokalnymi jak i tymi już zintegrowanymi w skali międzynarodowej. W opinii ekspertów w dłuższej perspektywie wzrośnie znaczenie izb rozliczeniowych i depozytów, które będą pełniły rolę instytucji zaufania publicznego uwiarygadniających funkcjonowanie platform obrotu innych niż giełdy tradycyjne, w tym wykorzystujących media społecznościowe. 3) Które platformy obrotu zdominują globalny i europejski rynek wtórny instrumentów finansowych w perspektywie 10-letniej? Eksperci przewidują, że platformą o największych obrotach, zarówno w ujęciu globalnym jak i europejskim, będzie Intercontinental Exchange/NYSE. Na drugim i trzecim miejscu wg. wskazań ekspertów w ujęciu globalnym plasują się odpowiednio CME i jej sojusze oraz giełdy w Szanghaju i Londynie. Na rynku europejskim natomiast dominować będą London Stock Exchange i Deutsche Boerse. Na podstawie odpowiedzi ekspertów, zdecydowanie większe znaczenie będą miały platformy umożliwiające obrót instrumentami pochodnymi. 4) Jakie będą główne źródła przychodów giełd? Wskazania ekspertów dot. źródeł przychodów giełd są zbieżne z wcześniejszymi wskazaniami dot. platform o największym znaczeniu oraz segmentów, które będą rozwijały się najszybciej. Głównym źródłem przychodów dla platform obrotu będą przychody z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi. Na kolejnych miejscach plasują się przychody z tytułu obrotu akcjami oraz przychody ze sprzedaży informacji. Najmniej istotnym źródłem przychodów będą wg. ekspertów przychody z tytułu obrotu instrumentami dłużnymi, co może świadczyć o tym, że te papiery wartościowe pozostaną w dłuższej perspektywie walorami o niskiej płynności. 5) Które segmenty giełd będą rozwijały się najszybciej? 10

11 W opinii ekspertów najszybciej rozwijać się będą rynki instrumentów pochodnych, w tym opcje oraz rynki towarowe. Opinia ta pokrywa się ze wskazaniami dot. udziału poszczególnych platform w obrocie ogółem oraz w zakresie głównych źródeł przychodów. ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1) Czy czynniki takie jak: - dążenie i łatwość realizacji skupiania się ludzi w społeczności - wzrost znaczenia pracy projektowej z wykorzystaniem pracy freelancerów i małych przedsiębiorstw w stosunku do pracy na etacie w (dużym) przedsiębiorstwie - rosnące znaczenie pracy usługowej kosztem pracy wytwórczej zastępowanej przez roboty - możliwość tworzenia międzynarodowych przedsiębiorstw bez konieczności budowania fabryk, a wyłącznie w oparciu o technologie i internet - przenoszenie obrotu na alternatywne systemy obrotu wymuszające zmiany w funkcjonowaniu tradycyjnych giełd papierów wartościowych doprowadzą do zmian w dotychczasowej infrastrukturze rynku kapitałowego? Eksperci są w większości zgodni co do tego, że wymienione w pytaniu zjawiska doprowadzą do zmian w dotychczasowej infrastrukturze rynku kapitałowego. Różnią się jednak w opiniach dot. zjawiska dezintermediacji oraz rozwoju i wzrostu znaczenia crowdfundingu. 2) Jaką rolę w oferowaniu usług finansowych odegrają media społecznościowe? Opinie ekspertów nie są jednoznaczne co do przyszłego wykorzystania mediów społecznościowych w oferowaniu usług finansowych. Część ekspertów bagatelizuje ich przyszłe znaczenie natomiast pozostali mówią o ograniczonej, ale ważnej roli. W opinii drugiej grupy ekspertów media społecznościowe mogą zostać wykorzystane jako źródło informacji o rynku finansowym dla klientów indywidualnych, w tym do kontaktu z emitentami, analitykami czy doradcami. Z drugiej strony będą one stanowiły coraz większą rolę w pozyskiwaniu informacji o tzw. sentymencie ekonomicznym. W tym celu tworzone są wyspecjalizowane narzędzia informatyczne, wykorzystujące elementy ekonomii behawioralnej, które przeszukują media społecznościowe w poszukiwaniu opinii i postrzegania społeczeństwa nt. rynków finansowych. 11

12 Załącznik 3 Rekomendacje dla rynku kapitałowego - EKF 2013 I. Wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego poprzez silniejszą integrację z rynkiem europejskim i globalnym Rekomendujemy podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat standardowego dla krajów rozwiniętych poziomu integracji polskiego rynku kapitałowego z rynkami międzynarodowymi. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest istotne zwiększenie konkurencyjności krajowych podmiotów tworzących szeroko rozumianą infrastrukturę rynku. Uzasadnienie Rynek polski powinien być w powszechnej opinii uznawany za naturalną część rozwiniętej infrastruktury rynku europejskiego, a przez to również globalnego. Procesy alokacji kapitału między Polską a rynkami zewnętrznymi, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, nie mogą napotykać barier regulacyjnych i operacyjnych. Powinny przebiegać w sposób efektywny kosztowo. Proces integracji powinien być aktywnie stymulowany przez instytucje rynku kapitałowego, w tym w szczególności przez GPW. Może się to odbywać dzięki wykorzystaniu rozwiązań wynikających z integracji operacyjnej oraz związków kapitałowych z branżowymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi podobną politykę. Integracja krajowego rynku kapitałowego z rynkiem europejskim, i szerzej globalnym, może być i jest realizowana wieloma metodami. Dotychczasowy stopień integracji uważany jest za zbyt niski, nie zachęcający wystarczająco do podnoszenia jakości i konkurencyjności usług kapitałowych oferowanych na rynku polskim zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Podobna diagnoza dotyczy usług oferowanych przez polskie podmioty na rynkach zagranicznych. Ten niewystarczający poziom integracji poważnie ogranicza pełne wykorzystanie potencjału polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki oraz stwarza ryzyka dla jego konkurencyjności na przyszłość. Ryzyka te, choćby w postaci konkurencyjnych wobec funkcjonujących na polskim rynku giełdowym metod zawierania i rozliczania transakcji, mogą ujawnić się w sposób i w skali zagrażającej dalszemu dynamicznemu rozwojowi rynku krajowego. Skala polskiego rynku kapitałowego, mimo dużego potencjału wzrostu organicznego, jest - wobec zagrożeń konkurencyjnych istotnym, ale naturalnym ograniczeniem utrudniającym rozwój usług kapitałowych na najwyższym poziomie jakościowym i konkurencyjnych kosztowo. Powinno to skłaniać do wykorzystywania mechanizmów prowadzących do większej integracji międzynarodowej i krajowej (np. do pionowej integracji krajowej infrastruktury tradingowej i rozliczeniowej, integracji krajowych podmiotów pośredniczących w obrocie), także z wykorzystaniem mechanizmów M&A. Procesy te powinny być nacechowane silną postawą prokliencką, uwzględniającą oczekiwania funkcjonujących lub zamierzających funkcjonować 12

13 na polskim rynku inwestorów i emitentów instrumentów finansowych wobec regulatorów i wszelkich podmiotów oferujących usługi na rynku kapitałowym. Wielu międzynarodowych inwestorów nie jest obecnych w Polsce. Z kolei, niektórzy inwestorzy krajowi nie mogą efektywnie działać za granicą wyłącznie z powodu istnienia barier regulacyjnych lub braku wymaganych rozwiązań infrastrukturalnych. Powoduje to ryzyko nie wykorzystania szans rozwojowych polskiego rynku. Dzięki odblokowaniu potencjału możliwy będzie szybki wzrost wartości kapitałów alokowanych przez inwestorów międzynarodowych w Polsce oraz bardziej efektywne wykorzystanie kapitałów inwestorów krajowych. Nasze przedsiębiorstwa uzyskają lepsze warunki finansowania rozwoju poprzez emisję akcji i obligacji. Integracja spowoduje nie tylko transfer funduszy z zagranicy na rynek polski, ale również przyspieszony przepływ wiedzy i technologii. Sektor finansowy może i powinien być katalizatorem rozwoju szeregu powiązanych z nim sektorów polskiej gospodarki. Firmy krajowe działające na rynku kapitałowym (domy maklerskie, banki depozytowe, a także GPW i KDPW) powinny wykorzystać tę szansę w celu wzrostu oraz dywersyfikacji przychodów, świadczenia komplementarnych usług oraz zdobywania kompetencji ułatwiających działanie również na rynkach międzynarodowych. Rozwój oparty o mało zróżnicowane źródła przychodów, zwłaszcza przy przewidywanej malejącej rentowności usług związanych z obrotem instrumentami finansowymi, wydaje się bowiem posiadać poważne ograniczenia. Integracja musi być powiązana z wcześniejszym, a co najwyżej - równoległym odblokowaniem potencjału rynku kapitałowego poprzez usunięcie szeregu barier, w szczególności regulacyjnych, oraz stworzeniem całkowicie nowych rozwiązań prorozwojowych. Rekomendacja kierowana jest do wszystkich podmiotów polskiego rynku kapitałowego. II. Podniesienie wiarygodności rynku kapitałowego Rekomendujemy podjęcie systematycznych działań zmierzających do wiarygodności rynku kapitałowego poprzez: stałego podnoszenia - szersze promowanie i wprowadzanie w obszar działań edukacyjnych i zawodowych standardów profesjonalnych i etycznych, - ograniczenie dostępu do możliwości świadczenia usług na rynku publicznym przez podmioty nie spełniające tych standardów, - stworzenie prostych, przyjaznych i powszechnie wykorzystywanych mechanizmów zachęcających do szerokiego wykorzystania przez obywateli narzędzi rynku kapitałowego do średnio- i długoterminowych inwestycji w polską gospodarkę (z wykorzystaniem mechanizmów podatkowych), - stworzenie systemu profesjonalnej i przejrzystej oceny emitentów oraz monitorowania ryzyka na polskim rynku obligacji kierowanych na rynek publiczny, np. poprzez powołanie niezależnej instytucji odpowiedzialnej za realizacje tych zadań. 13

14 Uzasadnienie Globalny kryzys finansowy kilku ostatnich lat zwany jest kryzysem zaufania do systemu finansowego. Na poszczególnych jego etapach lawinowo tracili wiarygodność m.in. emitenci instrumentów dłużnych, agencje ratingowe, audytorzy, firmy inwestycyjne, banki, a nawet giełdy. Długofalowym skutkiem utraty wiarygodności jest stopniowe wycofywanie się inwestorów z rynku kapitałowego. Odbudowa wiarygodności to priorytet również w Polsce. Zadaniem organów regulacyjnych, nadzorczych, organizatorów obrotu, pośredników i innych firm świadczących usługi jest stworzenie rynku działającego bezpiecznie i stabilnie. Asymetria informacji, pomimo, że w sposób naturalny wbudowana w mechanizm funkcjonowania rynku, powinna być minimalizowana i nie może zostać wykorzystana na niekorzyść inwestorów. W przypadku emitentów instrumentów finansowych konieczne jest podniesienie standardów ładu korporacyjnego skutkujące lepszym przepływem wiarygodnych informacji pomiędzy spółką a inwestorami. W ten nurt poprawy zaufania wpisuje się np. inicjatywa poprawy zasad funkcjonowania rynku NewConnect. Przywróceniu wysokiej wiarygodności rynku kapitałowego służyć będzie zapewne system zachęt promujących inwestowanie na rynku publicznym przez osoby indywidualne. System powinien zachęcać do oszczędzania, a także do inwestowania w instrumenty średnio- i długoterminowe, takie jak akcje czy obligacje korporacyjne lub samorządowe. Powinien uwzględniać w szczególności rozwiązania podatkowe. Należy dokonać weryfikacji obecnie obowiązujących zasad tworzących trzeci filar emerytalny w celu przekształcenia go w aktywny i znaczący element rynku kapitałowego. W ramach dbania o zaufanie do rynku publicznego konieczna jest weryfikacja rozwiązań zawartych w dyrektywie dotyczącej resolution (czyli kontrolowanej upadłości banków należących do europejskich grup kapitałowych). W przypadku upadłości akcjonariusza wiodącego banku działającego w Polsce, muszą one zapewnić nie tylko ciągłość zarządczą i ciągłość nadzoru nad bankiem w Polsce, ale także pełną ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Wspieranie rynku obligacji leży w interesie polskiego rządu, inwestorów i polskich przedsiębiorców. Bezpieczny rynek obligacji stwarza alternatywę dla kredytu, co jest szczególnie istotne w okresie spowolnienia gospodarczego i zaostrzenia polityki kredytowej banków. Dynamiczny, ilościowy rozwój rynku Catalyst w Polsce jest obecnie zagrożony, bowiem rośnie ryzyko utraty wiarygodności. Na rynku przybywa emitentów działających w branżach dotkniętych kryzysem i o słabszej kondycji finansowej. Bezpieczeństwo polskiego rynku obligacji pozwoliłoby podnieść sprawny system oceny emitentów oraz monitorowania ryzyka. Powinien on weryfikować wiarygodność finansową jak największej grupy firm oferujących swoje papiery dłużne. System nie osłabiałby atrakcyjności tego rynku jako miejsca pozyskiwania kapitału 14

15 inwestycyjnego, tak jak w przypadku obwarowania emisji obligacji kowenantami. Zachwianie zaufania klientów indywidualnych do rynku obligacji w wyniku emisji przeprowadzonych przez nierzetelnych emitentów (i w konsekwencji niespłacenie nabywców obligacji), mogłoby mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla funkcjonowania Catalyst, ale również dla całej gospodarki i mechanizmu alokacji kapitału opartego w dużej mierze na oszczędnościach pochodzących od ludności. Rekomendacja kierowana jest do organów administracji publicznej, ośrodków dydaktycznych i wszystkich podmiotów polskiego rynku kapitałowego. 15

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH STANOWISKO GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. W SPRAWIE KONCEPCJI UNII RYNKÓW KAPITAŁOWYCH SPIS TREŚCI Streszczenie... 1 Założenia Unii Rynków Kapitałowych... 2 Plan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski Materiały i Studia nr 305 Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy wnioski dla Polski Monika Marcinkowska, Piotr Wdowiński, Stanisław Flejterski, Sławomir Bukowski, Mariusz Zygierewicz Materiały

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach

Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach Unia Rynków Kapitałowych w 5 pytaniach Na ile prawdopodobne jest, że inicjatywa Komisji Europejskiej jest właściwą odpowiedzią na brak zrównoważonego wzrostu gospodarczego i pełnego zatrudnienia oraz przyczyni

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE?

PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? PODSUMOWANIE RAPORTU POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE CZYM JEST RAPORT POLSKA 2030.WYZWANIA ROZWOJOWE? Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP i raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo