Połączenie. IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG. Informacja dla akcjonariuszy dotycząca zamiany akcji przy połączeniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Połączenie. IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG. Informacja dla akcjonariuszy dotycząca zamiany akcji przy połączeniu"

Transkrypt

1 Połączenie IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG Informacja dla akcjonariuszy dotycząca zamiany akcji przy połączeniu Proszę zauważyć, że niniejsza informacja stanowi niewiążący ogólny opis procedury zamiany akcji towarzyszącej połączeniu. Wyłącznie dokumenty połączeniowe publikowane na stronie internetowej spółki zgodnie z właściwym prawem są prawnie wiążące. Niniejsza informacja dla akcjonariuszy nie ustanawia żadnych praw na rzecz akcjonariuszy IMMOFINANZ AG lub IMMOEAST AG lub osób trzecich. 1. Połączenie IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG Dnia 21 stycznia 2010 roku IMMOFINANZ AG i IMMOEAST AG zawarły umowę o połączeniu, na mocy której wszystkie aktywa i pasywa IMMOEAST AG zostaną przeniesione w drodze połączenia na IMMOFINANZ AG, a IMMOEAST AG przestanie istnieć bez konieczności przeprowadzenia likwidacji. Zawarcie umowy o połączeniu zostało zatwierdzone w drodze uchwał zgromadzeń akcjonariuszy przyjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy IMMOFINANZ AG (20 stycznia 2010 roku) i IMMOEAST AG (21 stycznia 2010 roku). Nie wniesiono żadnych skarg wobec powyższych uchwał akcjonariuszy. 2. Skuteczność połączenia Połączenie stanie się skuteczne po jego rejestracji w rejestrze spółek prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu ( Dzień Połączenia ). Ponieważ akcje IMMOEAST AG są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie IMMOFINANZ AG jest zobowiązana do opublikowania przed Dniem Połączenia memorandum informacyjnego zgodnego z prawem polskim. Proces zatwierdzania wspomnianego memorandum informacyjnego jest w toku. W związku z powyższym, rejestracja połączenia przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu spodziewana jest najwcześniej pod koniec kwietnia 2010 roku. IMMOFINANZ AG i IMMOEAST AG odrębnie poinformują o Dniu Połączenia z chwilą, gdy zostanie on ustalony.

2 3. Akcje połączeniowe Po Dniu Połączenia nowych akcji IMMOFINANZ (ISIN AT ) ( Akcje Połączeniowe ) zostanie przydzielonych akcjonariuszom IMMOEAST AG w zamian za ich akcje IMMOEAST (ISIN AT ). Parytet zamiany wynosi trzy Akcje Połączeniowe w zamian za dwie akcje IMMOEAST. Na przykład: akcjonariusz IMMOEAST posiadający akcji IMMOEAST otrzyma na skutek połączenia Akcji Połączeniowych. 4. Dostarczenie Akcji Połączeniowych akcjonariuszom IMMOEAST Spodziewamy się, że Akcje Połączeniowe zostaną przekazane na rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy IMMOEAST przez depozytariuszy jeden dzień po Dniu Połączenia (dokładna data uzależniona jest od systemu rozliczeniowego danego depozytariusza). W tym samym czasie akcje IMMOEAST zostaną usunięte z rachunków papierów wartościowych. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do otrzymania globalnych lub indywidualnych certyfikatów akcyjnych. Dostarczenie Akcji Połączeniowych do akcjonariuszy IMMOEAST, którzy przechowują swoje akcje IMMOEAST na rachunkach prowadzonych przez polskich depozytariuszy, nastąpi po zarejestrowaniu Akcji Połączeniowych w polskim Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ( KDPW ). Może to skutkować niewielkim opóźnieniem w dostarczeniu Akcji Połączeniowych do polskich akcjonariuszy (proszę zapoznać się również z punktem 9 niniejszej informacji). 5. Zawiadomienia do depozytariuszy i akcjonariuszy Depozytariusze mający konta z bezpośrednim połączeniem do Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) zostaną powiadomieni o Zamianie Akcji przez system informacji bankowej OeKB. Ponadto, akcjonariusze IMMOEAST otrzymają zawiadomienia dostarczone na ich rachunki papierów wartościowych. 6. Skutki dla obrotu akcjami Z Dniem Połączenia obrót akcjami IMMOEAST na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie wstrzymany. Transakcje obejmujące akcje IMMOEAST, które nie zostaną rozliczone na początku Dnia Połączenia, będą rozliczane z wykorzystaniem akcji IMMOFINANZ i przy zastosowaniu Parytetu Zamiany. Może to dotyczyć transakcji zawartych w okresie do siedmiu dni, w których odbywa się obrót akcjami, poprzedzających Dzień Połączenia Strona 2 z 4

3 (ogólny okres rozliczeniowy trzech dni po dacie zawarcia transakcji 1 plus dodatkowe cztery dni rozliczeniowe po dniu zawarcia transakcji 2 ). Zastosowanie Parytetu Zamiany w transakcjach obejmujących nierówną liczbę akcji IMMOEAST spowoduje, że kupującemu będzie przysługiwać połowa Akcji Połączeniowej. Z uwagi jednak na to, że ułamkowe części Akcji Połączeniowych nie podlegają przeniesieniu, Akcje Połączeniowe dotyczące takich ułamkowych świadczeń objęte zostaną postępowaniem w odniesieniu do części ułamkowych akcji (por. pkt. 7 niniejszej Informacji). W każdym przypadku obrót akcjami IMMOEAST na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie zawieszony na cztery dni, w których odbywa się obrót akcjami, przez Dniem Połączenia. Spodziewany się, że Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Segment Rynku Podstawowego) w Dniu Połączenia, więc dostarczone Akcje Połączeniowe będą mogły niezwłocznie stać się przedmiotem obrotu. Proszę zauważyć, że akcje IMMOFINANZ AG nie będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po połączeniu. 7. Postępowanie z Akcjami IMMOFINANZ oraz Akcjami Połączeniowymi związane z częściami ułamkowymi Parytet Zamiany (2:3) powoduje, że może dojść do pojawienia się uprawnienia do ułamkowych części akcji w następujących przypadkach: uprawnienie do połowy akcji IMMOFINANZ wynikające z transakcji obejmujących nierówną liczbę akcji IMMOEAST, które nie zostaną rozliczone do Dnia Połączenia (patrz pkt. 6 niniejszej Informacji). również nierówna liczba akcji IMMOEAST na rachunkach skutkować będzie uprawnieniem do połowy Akcji Połączeniowej. Niemniej jednak, w związku z faktem, że ułamkowe części akcji IMMOFINANZ oraz Akcji Połączeniowych nie podlegają przydziałowi i są nieprzenaszalne, akcje IMMOFINANZ oraz Akcje Połączeniowe odpowiadające takim uprawnieniom do ułamkowych części akcji zostaną zlikwidowane przez powiernika akcji (Erste Group Bank AG) na rynku. Ze względu na parytet zamiany (2:3) świadczenia ułamkowe związane z (i) transakcjami obejmującymi nierówną liczbę akcji IMMOEAST oraz (ii) rachunkami papierów wartościowych z nieparzystą liczbą akcji mogą wynosić jedynie, 1 Patrz 18(1) Zasad rozliczeń (Abwicklungsbedingungen) CCP.A, wersja (Fassung) z 23 grudnia 2009 roku. 2 Patrz 41 (Absonderungsverfahren) Zasad rozliczeń (Abwicklungsbedingungen) CCP.A, wersja (Fassung) z 23 grudnia 2009 roku. Strona 3 z 4

4 odpowiednio, do połowy akcji IMMOFINANZ lub Akcji Połączeniowej, dlatego dotyczą tylko niewielkich kwot. Świadczenia ułamkowe nie podlegają osobnemu obrotowi. W trakcie przygotowań do zamiany akcji, depozytariusze zostaną poinformowani o konieczności przekazania akcji IMMOFINANZ i/lub Akcji Połączeniowych związanych ze świadczeniami ułamkowymi powiernikowi akcji w celu ich likwidacji na rynku (około jedenastu dni roboczych po Dniu Połączenia). Proporcjonalne przychody ze sprzedaży Akcji Połączeniowych zostaną przekazane uprawnionym akcjonariuszom około dziewięć dni roboczych po Dniu Połączenia. 8. Dodatkowe numery identyfikacyjne ISIN na wypadek oceny parytetu wymiany przez sąd Aby przygotować się na wypadek ewentualnej oceny parytetu wymiany przez sąd saldo rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza IMMOFINANZ i każdego akcjonariusza IMMOEAST na Dzień Połączenia zostanie spisane i zamieszczone pod następującymi osobnymi kodami ISIN: AT0000A0GYS9 ( IMMOFINANZ AG/uprawnienia do ewentualnych dopłat gotówkowych lub akcji z tytułu parytetu zamiany ) oraz AT000A0GYT7 ( IMMOEAST AG/ uprawnienia do ewentualnych dopłat gotówkowych lub akcji z tytułu parytetu zamiany ). Jest to konieczne ze względów proceduralnych i nie skutkuje żadnymi kosztami po stronie akcjonariuszy. 9. Obrót akcjami IMMOFINANZ z rachunków prowadzonych przez polskich depozytariuszy Proszę zauważyć, że po połączeniu akcje IMMOFINANZ AG nie będą dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze posiadający rachunki, które nie dają możliwości prowadzenia obrotu poza Giełdą Papierów Wartościowych, będą musieli podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia możliwości obrotu lub likwidacji Akcji Połączeniowych. Mogą tego dokonać w szczególności poprzez: (i) (ii) (iii) (iv) Rozszerzenie funkcjonalności rachunku przez danego depozytariusza w sposób umożliwiający obrót na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Przeniesienie akcji IMMOEAST lub przydzielonych Akcji Połączeniowych na rachunek prowadzony przez innego depozytariusza, który umożliwia obrót na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Potwierdzenie u depozytariusza, że przydzielone Akcje Połączeniowe mogą zostać zlikwidowane w inny sposób; lub W razie konieczności sprzedaż akcji IMMOEAST w ciągu co najmniej 5 dni, w których prowadzony jest obrót, przed Dniem Połączenia. Dokładna procedura powinna zostać ustalona przez danego akcjonariusza IMMOEAST AG z odpowiednim depozytariuszem. Strona 4 z 4

5 Wszelkie pytania proszę kierować do: Margit Hermentin Investor Relations Tel. +43 (0) Wiedeń, marzec 2010 (zaktualizowano na dzień 25 marca 2010 roku) (zaktualizowano na dzień 06 kwietnia 2010 roku) Strona 5 z 4

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2011 OGÓLNE WARUNKI DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo