Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie"

Transkrypt

1 Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe, sektor energetyczny, dywersyfikacja Streszczenie. Na początku roku 2013 minęły 3 lata od rozpoczęcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie indeksu WIG-Energia, w którego skład wchodzą spółki zaliczone do sektora energetycznego. I chociaż dla celów analizy inwestycji w te spółki jest to okres zbyt krótki dla wyciągnięcia daleko idących wniosków, warto zanalizować początkowy okres notowania indeksu dla celów porównania zarysowujących się trendów z tendencjami na światowych rynkach finansowych. Poniższy artykuł poświęcony jest analizie atrakcyjności inwestycji w akcje polskich spółek sektora energetycznego w kontekście dwóch najważniejszych atrybutów inwestycji na rynkach finansowych, jakimi są ryzyko i stopa zwrotu. 1. WSTĘP Inwestowanie w akcje spółek zaangażowanych w sektory gospodarcze związane z energią od lat cieszy się na świecie znacznym zainteresowaniem. Rosnąca popularność tego typu akcji ma wiele przyczyn, z których najważniejsze to waga tych sektorów dla gospodarki oraz rosnące zainteresowanie aktywami rzeczowymi, a więc także i spółkami, których działalność związana jest z tego rodzaju aktywami. Zainteresowanie to wzrasta także z powodu tego, iż zgodnie z wynikami niektórych badań inwestowanie w aktywa rzeczowe, w tym surowce energetyczne, zwiększa efektywność portfela inwestycyjnego oraz stanowić może zabezpieczenie przed inflacją i niektórymi innymi zaburzeniami gospodarczymi o charakterze makroekonomicznym [10]. O znaczeniu surowców energetycznych dla gospodarki światowej nie trzeba nikogo przekonywać. Ceny surowców energetycznych, takich jak ropa, w ogromnym stopniu wpływają na gospodarkę światową. Jest to wpływ wielorakiej natury, tzn. inaczej zaznaczający się w odniesieniu do importerów inaczej zaś do eksporterów. Np. zgodnie z raportem International EnergyAgency [10] wynikający ze wzrostu cen surowców energetycznych bodziec dla rozwoju gospodarki w krajach eksportujących ropę, w skali globalnej jest z nadwyżką osłabiany przez skutki występujące w krajach ropę importujących. Według tych szacunków wzrost ceny ropy o 10 USD obniża stopę wzrostu gospodarczego w skali globalnej o 0,5 %. Tak jak ceny energii wpływają na wzrost gospodarki, tak akcje spółek zaangażowanych w sektory energetyczne w istotnym stopniu wpływają na rynki finansowe. Objawia się to w wieloraki sposób. Na przykład ponieważ wzrost cen ropy wpływa generalnie na pogorszenie się wyników makroekonomicznych w skali globalnej, powoduje to pogorszenie się sytuacji na światowych rynkach akcji. Z kolei fakt, że ceny akcji spółek energetycznych, które niekiedy odnoszą korzyści w takiej sytuacji, nie ulegają ogólnym trendom spadkowym powoduje, iż akcje te uznawane są za wartościowy dodatek do portfela inwestycyjnego. Dlatego też szereg podmiotów utrzymuje część swego portfela inwestycyjnego w akcjach spółek energetycznych. Wiele instytucji publicznych utrzymujących fundusze inwestycyjne także ma część wyodrębnioną w akcje spółek energetycznych. Biorąc pod uwagę wysoki wpływ cen energii na inflację, inwestycja ta może stanowić jednocześnie bufor przed skutkami wzrostu cen. Z wymienionych powodów zainteresowanie badaczy inwestycjami w sektory energetyczne jest znaczące. Np. Williams[15] oraz Chen i Pinsky[3]porównywali bezpośrednie inwestycje w sektor surowców energetycznych z inwestycjami w akcje spółek energetycznych. Uznali oni, że inwestycje bezpośrednie, jako składniki portfela, są lepsze ze względu na niską korelację cen energii z cenami innych tradycyjnie wyróżnianych klas aktywów oraz dobre zabezpieczenie przed inflacją. Zaproponowali oni nawet, aby bezpośrednie inwestycje w sektory energetyczne uznawać za oddzielną klasę aktywów.

2 Oh i Nash [13] porównali różne rodzaje inwestycji w energię, zarówno inwestycje bezpośrednie w sektory energetyczne, jak i mieszane inwestycje w kontrakty futures na ropę i gaz, czy też fundusze private equity zaangażowane w sektory energetyczne. Stwierdzili oni, iż ceny inwestycji związanych z energią charakteryzują się generalnie pozytywną korelacją z inflacją, brakiem korelacji z cenami na rynku akcji zaś negatywną korelacją z cenami na rynku obligacji. Hamilton [8] stwierdził, że szokowe zmiany cen na rynku ropy mają charakter egzogeniczny dla reszty światowej gospodarki. Jeżeli więc ceny akcji spółek sektora energii wzrastają na skutek korzyści odnoszonych w takiej sytuacji przez te spółki i ma to słaby związek z innym czynnikami o charakterze makroekonomicznym, akcje takie powinny być składnikiem portfela w dobry sposób przyczyniającym się do jego dywersyfikacji. Jones oraz Kaul [11] stwierdzili, że ceny na rynku akcji generalnie ulegają obniżeniu wraz ze wzrostem cen ropy. Driesprong, Jacobsen oraz Maat [6] stwierdzili z kolei, że wzrost cen ropy jest dobrym predykatorem spadku stopy zwrotu na rynku akcji, nie zawsze w należyty sposób docenianym przez inwestorów. Z kolei Chen [4] stwierdził, że niskie ceny ropy powodują zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia złej koniunktury na giełdach akcji. Jeśli więc spółki energetyczne odnoszą korzyści ze wzrostu cen ropy stanowić one powinny składnik korzystny z punktu widzenia dywersyfikacji portfela. Ogólne konsekwencje opisanych powyżej zjawisk są takie, że inwestycje w akcje spółek należących do sektora energii są relatywnie wysoce opłacalne na rynkach państw wysoko rozwiniętych, zarówno jeśli traktowane są one jako oddzielne inwestycje, jak i jako składniki portfela. Według Jenningsa [10] w warunkach rynku amerykańskiego systematyczna inwestycja o wartości 1USD w akcje spółek energetycznych zapoczątkowana 1 lipca 1926 roku osiągnęłaby do końca roku 2009 wartość 7310 USD, podczas kiedy podobna inwestycja w akcje reprezentujące szeroki rynek w tym samym okresie wzrosłaby do poziomu jedynie 2086 USD. Oznacza to w praktyce średnią geometryczną roczną stopę zwrotu dla tych pierwszych akcji w wysokości 11,2% wobec 9,6% w przypadku szerokiego rynku akcji. Kategoria akcje spółek energetycznych nie jest jednorodna i dotyczy spółek związanych z różnymi rodzajami energii, czy też surowców energetycznych. W funduszach inwestujących w tego typu akcje dominują oczywiście akcje spółek związanych z ropą naftową, ponieważ mają one najwyższą kapitalizację. Na koniec roku 2011 według rankingu Financial Times Global 500 spółką o najwyższej wartości rynkowej na świecie był Exon Mobil, zaś łącznie cztery korporacje spośród dziesięciu spółek o najwyższej rynkowej wartości w skali świata były właśnie spółkami energetycznymi, prowadzącymi działalność w oparciu o ropę naftową. Jednakże należy także pamiętać, iż jednocześnie systematycznie wzrasta znaczenie inwestycji związanych z energią pochodzącą z innych źródeł, jak węgiel, energia atomowa, słoneczna, wiatrowa oraz inne źródła alternatywne. Dokonany powyżej bardzo syntetyczny opis badań na temat inwestycji dotyczących spółek energetycznych odnosił się do rynków państw wysoko rozwiniętych. Brak jest jednak jak dotychczas wyników podobnych badań dotyczących rynku polskiego. Okazja do tego jest zaś dobra, gdyż ponad trzy lata temu na GPW w Warszawie rozpoczęto notowania indeksu WIG-Energia (drugiego, obok indeksu WIG-Paliwa, z indeksów sektorowych dotyczących inwestycji giełdowych związanych z energią). I chociaż jest to okres bardzo krótki, jak na analizę inwestycji finansowych, w poniższym artykule przedstawimy wstępne wyniki badań nad dochodowością oraz ryzykiem inwestycji w akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. 2. INDEKS WIG-ENERGIA Indeks WIG-Energia obliczany jest przez GPW od dnia 4 stycznia 2010 roku, zaś jego datą bazową jest 31 grudnia 2009 roku. Wartość bazowa, czyli wartość z daty bazowej wynosi dla tego indeksu 3998,60 pkt. W portfelu tego indeksu znajdują się spółki zaliczane do indeksu WIG należące do sektora energetycznego. W skład indeksu początkowo wchodziły 4 spółki, do końca roku 2011 liczba ta zwiększyła się do 8, zaś na początku roku 2012, po wykluczeniu z indeksu spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. liczba ta zmniejszyła się do 7. W roku 2012 do indeksu włączono 3 spółki co dawało łącznie 10 spółek na koniec roku 2012.

3 Po wykluczeniu na początku roku2013 z indeksu spółki ESTAR w jego skład wchodziło 9 podmiotów i tyle pozostało w nim do początku maja 2013 roku. Podmioty wchodzące w skład indeksu to zarówno spółki krajowe, jak i zagraniczne, o dość zróżnicowanym profilu. Warto zaznaczyć, że w skład indeksu WIG-Energia mogą wchodzić tylko spółki które należą do indeksu WIG i mają co najmniej 10% akcji w wolnym obrocie, zaś wartość tych akcji jest większa od 1 mln EUR. Ponadto w skład indeksu nie mogą wchodzić spółki z Listy Alertów (mogą się na niej znaleźć spółki np. będące w stanie upadłości) oraz zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności (z powodu niskich obrotów ich akcjami na giełdzie) [16]. Stąd też sam fakt notowań spółki sektora energetycznego na GPW, nie wystarcza do tego, aby mogła ona wchodzić w skład analizowanego indeksu. Udziały poszczególnych spółek w indeksie w maju 2013 roku przedstawiały się w sposób zaprezentowany w tab. 1. Tabela 1 Skład Indeksu WIG-Energia w maju 2013 roku Udział w obrotach Spółka Udział w portfelu indeksu, % rynku, % PGE 54,576 9,34 TAURON PE 19,92 1,4 CEZ 11,254 0 ENEA 8,058 0,24 ZEPAK 2,968 0,01 KOGENE RA 1,626 0 PEP 0,964 0 INTERAO LT 0,553 0,01 IDEON 0,081 0,01 Źródło: z Jak więc widać, do indeksu włączono dotychczas relatywnie niewiele spółek, zaś ich wagi są bardzo zróżnicowane, przy czym 3 największe spółki ważą ponad 80% w wartości indeksu. Zdecydowanie najwyższą wagą charakteryzuje się spółka PGE Energia. Wyznaczanie wartości indeksu WIG-Energia opiera się ma metodologii WIG i uwzględnia również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Obliczany jest on według wzoru: WIG-Energia (t) = () () () 3998,60, gdzie: M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji t, M(0)-kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym, K(t )- współczynnik korygujący(źródło: z dnia ). Wartość indeksu ogłaszana jest na każdej sesji giełdowej, o ile transakcje na sesji pozwolą na wycenę co najmniej 65% kapitalizacji portfela. Wartość portfela podawana jest trzy razy dziennie: wartość otwarcia o 11.15, wartość bieżąca o 15.15, wreszcie wartość zamknięcia podawana jest o godz (powtórzenie 17.45). Zmiany okresowe dokonywane są po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o aktualną listę sektora oraz okresowe zmiany portfela indeksu WIG (tzw. rewizja kwartalna). Pakiety indeksu WIG-Energia muszą być równe pakietowi wchodzących w jego skład akcji w indeksie WIG. Ewentualne zmiany nadzwyczajne dokonywane są wraz ze zmianami portfela indeksu WIG.

4 3. SYTUACJA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM W PIERWSZYCH DWÓCH LATACH NOTOWAŃ INDEKSU WIG-ENERGIA W analizowanym okresie rynek energetyczny przeszedł istotne zmiany. Szczególnie istotne zmiany nastąpiły po wprowadzeniu w życie przepisów nowelizujących ustawę Prawo energetyczne, które zobowiązują wszystkie spółki wytwórcze do sprzedaży poprzez regulowany rynek giełdowy 15% wytwarzanej energii. Przepis ten okazał się sukcesem ponieważ wytwórcy skierowali do publicznej sprzedaży znacznie więcej, niż ustawowy limit. To pierwszy krok do włączenia się Polski w budowę wspólnego europejskiego rynku energii. W rezultacie wyniki ekonomiczne spółek wchodzących w skład indeksu WIG Energia do roku 2012 uznać można było za dobre. Według Dębskiego i Maciejczyk-Bujnowicz [5] kryzys gospodarczy nie pogorszył bowiem ich sytuacji ekonomicznej, a wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach sytuacja ta poprawiła się, głównie w zakresie stóp zwrotu ze sprzedaży oraz kapitału własnego. Rok 2012 przyniósł jednak zmianę w tym zakresie zarówno ze względu na relatywnie niskie ceny energii elektrycznej, jak i szereg problemów innej natury, w tym prawnej, utrudniających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W rezultacie na początek roku 2013 sytuację spółek sektora energetycznego trudno było uznać za dobrą. 4. JAK OPŁACALNA BYŁA INWESTYCJA W SPÓŁKI ENERGETYCZNE? Jak już wcześniej przedstawiono na danych dotyczących rynku amerykańskiego średnia dochodowość inwestycji w akcje spółek energetycznych w długim okresie jest znacząco wyższa, aniżeli średnia dochodowość inwestycji w akcje na całym rynku giełdowym. W tej sytuacji dla uczestników życia gospodarczego w naszym kraju interesujące więc jest, czy podobną tendencję da się zaobserwować w warunkach polskiego rynku kapitałowego. W poniższej części rozważań przedstawiono wyniki analizy inwestycji w indeks WIG-Energia dla pierwszych dwóch lat obliczania tego indeksu tzn. w okresie W dalszej części rozważań okres ten podzielono na trzy podokresy: (określane dalej jako rok 2010 ), okres (dalej nazywany jako rok 2011 ) oraz do ( rok 2013 ). Rezultaty inwestycji na GPW w postaci miesięcznych stóp zwrotu z indeksu WIG oraz WIG-Energia przedstawiono w tab. 2. Z danych tych wynika, iż w analizowanym okresie ( ) możliwe jest wyróżnienie trzech rocznych podokresów, przy czym pierwszy z nich (rok 2010) był okresem hossy na giełdzie, drugi (rok 2011) okresem bessy, zaś trzeci (rok 2012) ponownie okresem hossy. W okresie hossy akcje całego rynku, zyskiwały na wartości, natomiast akcje sektora energetycznego radziły sobie w tym czasie gorzej. W rezultacie zarówno w roku 2010, jak i 2012 wzrosła wartość indeksu WIG, zaś w obydwu tych latach wartość indeksu WIG-Energia wzrosła słabiej, lub też wręcz spadła. Miesięczna średnia stopa zwrotu z indeksu WIG w roku 2010 wyniosła 1,491%a w roku ,054%, zaś w tych samych latach średnia miesięczna stopa zwrotu z indeksu WIG-Energia była znacznie niższa i wyniosła 0,743% (2010) oraz -0,048% (2012). Z kolei w roku 2011, który był okresem bessy, ceny akcji generalnie spadały zarówno dla całego rynku, jak dla spółek energetycznych, mierzonych wartością indeksu WIG- Energia. W rezultacie tego średnia miesięczna stopa zwrotu z WIG w tym roku była ujemna i wyniosła -1,754%, zaś dla WIG-Energia wyniosła ona -0,806%. Analizując ogólnie cały analizowany okres: początek roku początek roku 2013, średnia miesięczna stopa zwrotu wyniosła 0,597% przypadku indeksu WIG oraz -0,037% w przypadku indeksu WIG-Energia. Tabela 2 Miesięczne średnie stopy zwrotu z indeksów WIG oraz WIG Energia w okresie , % WIG 1,491% -1,754% 2,054% 0,597% WIG ENERGIA 0,743% -0,806% -0,048% -0,037%

5 Uwaga: W badaniu, do obliczenia stóp zwrotu, zostały użyte wartości indeksów WIG oraz WIG- Energia z pierwszego dnia miesiąca, w którym odbywała się sesja giełdowa. Początek badanego okresu to 4 stycznia 2010 a koniec to 2 stycznia W badaniu wykorzystano 36miesięcznych stóp zwrotu opowiadających okresowi trzech lat, wyznaczając na tej podstawie średnie arytmetyczne miesięczne stopy zwrotu dla inwestycji. Tak więc w krótkim okresie nie dało się na rynku polskim zaobserwować tendencji podobnej do obserwowanej w długim okresie na rynku amerykańskim, tzn. akcje spółek energetycznych nie wykazały się wyższą dochodowością, aniżeli średnia dochodowość na rynku akcji mierzona stopą zwrotu z indeksu WIG. Spośród akcji indeksu WIG-Energia najwyższą średnią miesięczną stopę zwrotu uzyskały w całym badanym okresie akcje spółek KOGENERACJA (0,66%) BĘDZIN (0,51%), oraz TAURON (0,11%), najniższą zaś ESTAR (-2,97%). Porównanie dochodowości poszczególnych inwestycji nie może być jednak w tej sytuacji traktowane jako miara obiektywna, gdyż niektóre z akcji rozpoczęto notować w trakcie analizowanego okresu, a więc liczba, sesji dla których jest dostępna rynkowa cena akcji na podstawie której dokonany został szacunek stopy zwrotu, jest różna dla różnych akcji. Krótki okres notowania indeksu WIG-Energia z natury rzeczy uniemożliwia prowadzenie w odniesieniu do niego analizy w długim okresie. Należy jednak zaznaczyć, że akcje sektora spółek energetycznych notowane były na GPW wcześniej, aniżeli rozpoczęto notowania indeksu WIG. Najwcześniej rozpoczęto notowania spółki BĘDZIN (1998) i KOGENERACJA (1999), następnie zaś PEP (2005), CEZ (2006), ENEA (2009), PGE (2010), TAURON (2010), wreszcie na końcu ESTAR (2011) oraz ZEPAK (2012). Spółka IDEAON notowana była z przerwą, od 1999 do 2003 a następnie od 2008 do dnia dzisiejszego. Inwestorzy mieli więc możliwość z dziewięciu tworzyć portfel złożony ze spółek sektora energetycznego kilka lat wcześniej, niż rozpoczęto notowania indeksu WIG-Energia. Jeśli przyjmiemy, iż hipotetyczny inwestor inwestowałby w portfel takich spółek złożony z nie mniej, niż trzech składników, mógłby zacząć inwestycję w roku 2005, kiedy to na GPW były już notowane: Kogeneracja, PEP oraz Będzin. Pod koniec roku 2006 portfel taki mógłby już składać się z czterech składników, w roku 2009 z sześciu w roku 2010 z ośmiu, w roku 2011 z dziewięciu. Na koniec roku 2012 także z dziewięciu składników, a więc wszystkich rodzajów akcji, które włączono do indeksu WIG-Energia do końca 2012 roku (bez INTERAOLT notowanego dopiero od 18 grudnia 2012 natomiast dodatkowo z akcjami spółki BEDZIN usuniętej z indeksu WIG-Energia w 2012 roku). Na rys. 1 przedstawiono w sposób graficzny wyniki uzyskane przez takiego inwestora z inwestycji o wartości 100 zł rozpoczętej na GPW w roku 2005, zaś zakończonej w grudniu 2012 roku w portfel akcji spółek energetycznych o równych udziałach, złożony z tylu rodzajów akcji, ile w danym momencie notowanych na GPW było spółek z sektora energetycznego (czyli liczba składników portfela zmieniała się wraz ze zmianą liczby spółek energetycznych, zaś udziały akcji w portfelu były jednakowe). Na rysunku 1 wyniki z inwestycji w taki portfel porównano w wynikami hipotetycznego inwestora inwestującemu w portfel odpowiadający indeksowi WIG.

6 Rys. 1. Zmiany wartości inwestycji w wysokości 100 zł w równoważony portfel akcji spółek energetycznych w okresie ,obliczenia własne Jak wynika z rysunku, wartość portfela inwestora inwestującego w spółki energetyczne w czerwcu2005 roku 100 zł do końca grudnia 2012 roku wzrosła do 267 zł. W tym samym okresie wartość inwestycji inwestora który ulokował 100 zł w portfel odpowiadający indeksowi WIG wzrosła do poziomu 170 zł. W analizowanym okresie, wydłużającym zakres analizy poza okres notowań indeksu WIG- Energia, widoczne były wyraźne korzyści z inwestowania w akcje sektora energetycznego w odniesieniu do inwestycji w portfel WIG, które nie zaznaczyły się jednak w poddanym analizie okresie notowań indeksu WIG-Energia w okresie początek roku 2010-koniec roku RYZYKO Chociaż dochodowość inwestycji jest zazwyczaj najważniejszą kategorią, analizowaną przez inwestorów, profesjonalni inwestorzy przywiązują wielką wagę także do drugiej kategorii charakteryzującej inwestycje, którą jest ryzyko. Może być ono mierzone w wieloraki sposób. Do najczęściej stosowanych na rynkach kapitałowych miar ryzyka inwestycji należy odchylenie standardowe stopy zwrotu miara tzw. ryzyka całkowitego, możliwego do częściowej redukcji przez dywersyfikację, oraz współczynnik beta, mierzący tzw. ryzyko systematyczne, którego nie udaje się zlikwidować poprzez dywersyfikację. W analizach rynku finansowego na ogół zakłada się, iż na rynku kapitałowym działają inwestorzy charakteryzujący się awersją do ryzyka, a więc wymagający dodatkowej stopy zwrotu za ponoszone ryzyko. Generalnie, przy innych czynnikach pozostających bez zmian, preferowane są przez nich akcje o wyższej oczekiwanej stopie zwrotu lub też akcje o niższym ryzyku. W tab.3 przedstawiono wartości ryzyka całkowitego mierzonego odchyleniem standardowym misięcznej stopy zwrotu dla indeksu WIG-Energia raz WIG. Tabela 3 Ryzyko całkowite indeksów WIG-Energia oraz WIG mierzone odchyleniem standardowym miesięcznej stopy zwrotu w okresie , % WIG 5,251 5,379 4,916 5,315 WIG ENERGIA 3,515 4,363 4,828 4,196 Źródło: Obliczenia własne Analiza ryzyka całkowitego wskazuje, iż zarówno w poszczególnych latach analizowanego okresu, jak również w całości okresu ryzyko inwestycji w indeks WIG Energia było mniejsze, aniżeli średnie ryzyko na rynku mierzone odchyleniem standardowym stopy zwrotu z indeksu WIG. W roku 2010 dla indeksu WIG-Energia wyniosło więc ono 3,515% wobec 5,251% dla indeksu WIG, w roku ,363% wobec 5,379% dla WIG, w roku ,828% wobec 4,916% dla WIG, wreszcie za cały analizowany okres ryzyko całkowite wyniosło 3,955% wobec 5,4560% dla indeksu WIG. Tak więc w okresie wyznaczanym przez lata inwestycja w portfel akcji odpowiadający indeksowi WIG- Energia charakteryzowała się co prawda niższą miesięczną stopą zwrotu, ale i niższym ryzykiem całkowitym, aniżeli indeks WIG. Miarą uwzględniającą łącznie ryzyko całkowite oraz stopę zwrotu jest wskaźnik Sharpe a ukazujący ile nadwyżkowej stopy zwrotu (czyli stopy zwrotu ponad stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka) przypada na jednostkę ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym. Z punktu widzenia tego wskaźnika za lepszy uznawany jest portfel o wyższej wartości tego wskaźnika. Ponieważ w tradycyjnej formie wskaźnik Sharpe a może prowadzić do mylących wniosków w sytuacjach, kiedy na rynku uzyskuje się ujemne stopy zwrotu z inwestycji, dla porównania portfeli WIG- Energia oraz WIG zastosowano zmodyfikowaną wersje tego wskaźnika, przystosowaną do okresów

7 zarówno hossy, jak i bessy na giełdzie. Zmodyfikowany współczynnik Sharpe a (S) został obliczony na podstawie wzoru (Israelsen [9]): S = σ gdzie ER to średnia miesięczna nadwyżkowa stopa zwrotu nad miesięczną stopą wolną od ryzyka, σ - to odchylenie standardowe ER.Za stopę wolną od ryzyka przyjęto stopę zwrotu z 52-tygodniowych bonów skarbowych. Miesięczne wolne od ryzyka stopy zwrotu uzyskano dla każdego miesiąca t, korzystając ze wzoru 1+ 1, gdzie to stopa wolna od ryzyka na początek każdego miesiąca. Dane pochodzą ze strony Ministerstwa Finansów. W badaniu, do obliczenia stóp zwrotu, zostały użyte wartości indeksów WIG oraz WIG-Energia z pierwszego dnia miesiąca, w którym odbywała się sesja giełdowa. Początek badanego okresu to 4 stycznia 2010 a koniec to 2 stycznia W badaniu wykorzystano 36 miesięcznych stóp zwrotu opowiadających okresowi trzech lat. Wyniki wartości tego wskaźnika przedstawiono w tab.4 (wskaźnik ten interpretowany jest w ten sposób, iż czym wyższa jego wartość, tym lepsza inwestycja). ER ER ER Tabela 4 Wartości zmodyfikowanego wskaźnika Sharpe a WIG 0, , , ,04578 WIG ENERGIA 0, , , ,00015 Źródło: Obliczenia własne Jak wynika z tabeli wartość wskaźnika Sharpe a dla indeksu WIG-Energia jest niższa od wartości tego wskaźnika za okres trzech lat oraz w roku 2010 i roku W roku 2011 natomiast niższą wartość wskaźnik ten przyjął dla indeksu WIG. Druga z klasycznych miar ryzyka, czyli współczynnik beta będący miarą ryzyka systematycznego również wskazuje na relatywnie niskie ryzyko zarówno poszczególnych akcji wchodzących w skład indeksu, jak również całego indeksu. Wartości współczynnika beta oszacowane na podstawie danych o interwale miesięcznym z okresu przedstawiono w tab.5. (w tabeli nie uwzględniono akcji spółek INTERAOLT i ZEPAK, dla których ze względu na fakt, iż zostały one włączone do indeksu pod koniec roku 2012, liczba miesięcznych stóp zwrotu była zbyt niska dla wyznaczenia współczynnika beta). Tabela 5 Wartości współczynnika beta Instrument Parametr Beta Statystyka t- Studenta BĘDZIN 0,63 1,95* CEZ 0,08 0,46 ENEA 0,49 2,89*** ESTAR -0,80-0,70 KOGENEREA 0,43 2,18** PEP 0,83 3,55*** PGE 0,46 3,88*** TAURON 0,76 4,46*** IDEON 1,02 4,63***

8 WIG ENERGIA 0,55 5,65*** Źródło: opracowanie własne. *poziom istotności 0,10 ** poziom istotności 0,05 *** poziom istotności 0,01 Wartość tego współczynnika dla portfela WIG wynosi 1, co odpowiada średniej ważonej wartości tego współczynnika dla całego rynku. Jak widać z danych zamieszczonych w tabeli 5 akcje energetyczne są znacząco mniej ryzykowne od tej średniej, zaś cały indeks ma wartość współczynnika beta 0,55, a więc o bez mała o połowę niższą, aniżeli średnia ważona kapitalizacją wartość tego współczynnika dla całego rynku. Uzyskaną wartość można zinterpretować w ten sposób, że jeśli wartość opisującego rynek indeksu WIG zmieni się o 1%, wartość indeksu WIG-Energia zmieni się jedynie o 0,55%, czyli wahania tego ostatniego będą relatywnie niższe od średniej dla rynku. Reasumując akcje wchodzące w skład indeksu WIG-Energia okazały się mniej ryzykowne, aniżeli rynek akcji rozpatrywany jako całość, zarówno w odniesieniu do ryzyka całkowitego mierzonego odchyleniem standardowym, (jak to wynika z danych w tab. 3) jak i ryzyka systematycznego mierzonego współczynnikiem beta (tab.5). Inwestor może zadać w tym miejscu pytanie, która z miar ryzyka jest ważniejsza, odchylenie standardowe, czy też współczynnik beta. Odpowiedź zależy od rodzaju podejmowanej inwestycji. Dla inwestora, który całość posiadanych środków chciałby zainwestować w jedną inwestycję, ważniejsza jest miara ryzyka całkowitego, jaką jest odchylenie standardowe, dla inwestora zaś, który posiada już portfel inwestycji i zastanawia się, o jaką inwestycje ten portfel powiększyć, ważniejsza jest natomiast miara ryzyka systematycznego, którą jest współczynnik beta. Analiza portfela inwestycyjnego odpowiadającego indeksowi WIG-Energia wskazuje jednak, że dla obydwu tych grup inwestorów może on być traktowany jako instrument relatywnie bezpieczny w porównaniu z innymi inwestycjami na rynku akcji. Korelacja pomiędzy indeksem WIG-Energia a inflacją wynosi 0,01 i jest niższa, aniżeli współczynnik korelacji pomiędzy indeksem WIG a inflacją wynoszący 0,14. Jak wynika więc z zaprezentowanej statystyki, pod tym względem akcje spółek sektora energetycznego zdecydowanie różnią się od średniej akcji na rynku reprezentowanej przez indeks WIG, a więc w przypadku Polski na razie trudno mówić, aby akcje spółek energetycznych stanowiły znacząco lepsze zabezpieczenie przed inflacją, aniżeli pozostałe akcje. Warto przy tym odnotować, iż procentowy udział w koszyku dóbr konsumpcyjnych pozycji energia elektryczna stopniowo zwiększał się, co oznacza, że produkt ten ma coraz większe znaczenie w wydatkach konsumpcyjnych (tab.6). Tabela 6 Udział procentowy w koszyku dóbr konsumpcyjnych pozycji energia elektryczna, wg GUS 2010 I-XII 4, I-XII 4, I-XII 4,4 6. AKCJE SEKTORA ENERGETYCZNEGO W ANALIZIE PORTFELA EFEKTYWNEGO Dotychczasowa analiza akcji spółek sektora energetycznego należących do indeksu WIG-Energia wskazuje, że w okresie były one akcjami mniej dochodowymi ale i mniej ryzykownymi od średniej akcji na rynku. Ze względu jednak na fakt, że znaczna część inwestorów wybiera kilka rodzajów inwestycji zanalizujmy, jakie możliwości stwarza dla inwestora utrzymującego portfel o strukturze odpowiadającej indeksowi WIG dodanie do inwestycji portfela WIG-Energia. Współczynnik korelacji pomiędzy miesięcznymi stopami zwrotu z obydwu portfeli w analizowanym okresie wynosił 0,77. Na rys. 2 przedstawiono granicę najmniejszego ryzyka dla portfela złożonego z indeksów WIG

9 oraz WIG-Energia, skonstruowaną przy założeniu, iż oczekiwana stopa zwrotu oraz ryzyko mierzone odchyleniem standardowym zostały oszacowane na podstawie danych historycznych za cały okres poddany analizie ( ). Granica ta wskazuje, jakie możliwości uzyskuje inwestor utrzymujący swoje środki w strukturze identycznej ze strukturą indeksu WIG, który zdecydowałby się dodać do tego portfela inwestycję odpowiadającą indeksowi WIG-Energia. Na rysunku 2 punkt WIG odpowiada inwestycji 100% w indeks WIG, zaś punkt WIG-Energia inwestycji 100% w indeks WIG-Energia. Pozostałe punkty reprezentują różne proporcje pomiędzy obydwoma indeksami (punkt MVP oznacza portfel o najniższym ryzyku mierzonym odchyleniem standardowym, punkt ten oznaczono kwadratem). Rys. 2. Ryzyko i stopa zwrotu z portfela składającego się z indeksu WIG oraz WIG-Energia. Obliczenia własne Odchylenie standardowe stopy zwrotu z portfela złożonego z dwóch składników (indeksu WIG oraz WIG-Energia) wyznaczono jako pierwiastek z wariancji stopy zwrotu z dwuskładnikowego portfela, 2, wyznaczonej według wzoru: gdzie: δ 2 = δ 1 2 u 1 2 +δ 2 2 u u 1 u 2 Kow 1,2 δ 2 -wariancja stopy zwrotu z portfela złożonego z dwóch składników δ 1 2 -wariancja stopy zwrotu ze składnika 1 δ 2 2 -wariancja stopy zwrotu ze składnika 2 u 1 2 -udzial składnika 1w portfelu u 2 2 -udzial składnika 2w portfelu Kow 1,2 -kowariancja pomiędzy stopami zwrotu ze składnika 1 oraz 2 Stopa zwrotu (oczekiwana), z dwuskładnikowego portfela została zaś wyznaczona według wzoru: gdzie: 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% Stopa zwrotu portfela WIG ENERGIA MVP r 1 - stopa zwrotu(oczekiwana) ze składnika 1-tego r 2 - stopa zwrotu(oczekiwana) ze składnika 2-tego. r = u 1 r 1 +u 2 r 2 Reasumując, jak wynika z zaprezentowanej na rys. 2 analizy indeks WIG-Energia wydaje się być poważną alternatywą dla inwestorów chcących zmniejszyć swoje ryzyko inwestycyjne. Dla inwestorów utrzymujących w swym portfelu inwestycje odpowiadające portfelowi WIG, dodanie portfela WIG- Energia, o ile dokonywane jest w odpowiedniej proporcji umożliwia więc obniżenie ryzyka, ale odbywa się to kosztem obniżenia stopy zwrotu z portfela. Należy jednak pamiętać, że przedstawiona na rys. 2 WIG -1,00% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% Odchylenie standardowe portfela

10 analiza została dokonana na podstawie obserwacji za okres jedynie trzech lat, a więc uznawany za krótki przy tego rodzaju badaniach. 7. PODSUMOWANIE Krótki okres, w jakim wyznaczana jest wartość indeksu WIG-Energia nie pozwala na wyciągnięcie długookresowych, w pełni uzasadnionych pod względem statystycznym wniosków dotyczących opłacalności w warunkach polskiego rynku kapitałowego inwestycji w akcje spółek sektora energetycznego. Jak już zaznaczono to na początek rozważań, są to więc wnioski wstępne, dokonane na podstawie obserwacji pierwszych trzech lat notowań indeksu. Ze względów obiektywnych nie sposób jednak na razie dokonać analizy dłuższych szeregów czasowych. Przez pierwsze trzy lata notowań indeksu WIG-Energia, akcje spółek energetycznych wykazały się niższym ryzykiem, jednak także niższą stopą zwrotu aniżeli cały rynek akcji reprezentowany przez indeks WIG. Jeśli chodzi więc o dochodowość nie jest to zjawisko zgodne z długookresową tendencją obserwowaną na rynkach kapitałowych państw wysoko rozwiniętych. Należy też pamiętać, iż w latach dobrej koniunktury na GPW stopy zwrotu z indeksu WIG- Energia okazały się niższe, od stóp zwrotu z WIG-u, zaś w roku bessy uzyskały one stopy wyższe, niż WIG., co w sumie prowadziło do uzyskania przez WIG-Energia niższej niż WIG stopy zwrotu w całym okresie Jeśli okres obserwacji inwestycji wydłużono poza okres notowań indeksu WIG-Energia, na lata , inwestycja w portfel złożony ze spółek energetycznych okazała się znacznie bardziej dochodowa od inwestycji w portfel akcji odpowiadający indeksowi WIG. Ryzyko inwestycji w indeks WIG Energia przez cały okres poddany obserwacji było niższe od średniego ryzyka rynku mierzonego ryzykiem indeksu WIG, zarówno, jeśli chodzi o ryzyko systematyczne, mierzone współczynnikiem beta, jak i ryzyko całkowite, mierzone odchyleniem standardowym. Chociaż więc w warunkach polskiego rynku kapitałowego w pierwszych trzech latach notowań indeksu WIG-Energia nie zarysowała się obserwowana na rynkach światowych tendencja, czyniąca z akcji spółek sektora energii inwestycje relatywnie wysoko dochodowe w relacji do innych inwestycji na rynku akcji, akcje te posiadają szereg atrybutów powodujących, iż są one warte uwagi inwestorów. Zarówno bowiem fakt iż są to akcje charakteryzujące się relatywnie niskim ryzykiem, jak i to że przy wydłużeniu okresu inwestycji w portfel akcji spółek energetycznych notowanych na GPW na lata , portfel ten okazał się relatywnie wysoko dochodowym może sprzyjać zwiększeniu zainteresowania tą grupą akcji inwestorów na GPW. Krótki okres analizy nie pozwala jednak na stwierdzenie, na ile zaobserwowane tendencje mają charakter długookresowy i czy. w rezultacie upodobnią się one do tendencji obserwowanych na rynkach światowych. LITERATURA [1] Al-Mudhaf A., Goodwin T.H.: Oil shocks and oil stocks: Evidence from the 1970s. Applied Economics, vol. 25, ss , [2] Boyer M.M.,Filion D.: Common and fundamental factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. Energy Economics, vol. 29 No. 3, ss , [3] Chen P., Pinsky J.: Invest in Direct Energy. The Journal of Investing, vol.12 No2 ss.64-71, [4] Chen, S.: Do higher oil prices push the stock market into bear territory? EnergyEconomics, vol. 32, ss , [5] Dębski W., Maciejczyk-Bujnowicz I.: Ocena kondycji finansowej spółek z indeksu WIG-Energia w latach , Rynek Energii, nr 3 (100), ss , 2012 [6] Driesprong G., Jacobson B., Maat B., Striking Oil: Another puzzle? The Journal of Financial Economics, vol. 89, No 2, ss , [7] Galvani V., Plourde A.: Portfolio diversification in energy markets. Energy Economics, vol. 32, ss , [8] Hamilton J.D.: Oil and the macroeconomy since World War II. The Journal of Political Economy, vol. 91, ss , [9] Israelsen C.: A Refinement of the Sharpe Ratio and Information Ratio, Journal of Asset Management, 5-6, pp , 2005.

11 [10] Jennings W.: Energy stocks as separate portfolio allocation. Journal of Wealth Management, vol. 14 No 4, ss , [11] Jones Ch.: Kaul G., Oil and the stock markets. Journal of Finance, vol. 51, ss , 1996 [12] Nandha M., Faff R.: Does oil move equity prices? A global view.energy Economics, vol. 30, ss , [13] Oh S., Nash D.: Investing in energy w: Greer R., (ed), Handbook of Inflation, [14] Sadorsky P.: Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. Energy Economics, vol. 23, ss , [15] Williams A.: Managing Your Investment Manager. Irwin, third edition, [16] Załącznik do Uchwały nr 1394/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., z dnia 14 listopada 2011 roku. Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych (http://www.gpw.pl/indeksy_gieldowe?isin=pl &ph_tresc_glowna_start=show) z SHARES OF COMPANIES INCLUDED IN WIG-ENERGIA INDEX ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE Key words: investment, energy sector, diversification Summary. At the beginning of 2013 three years have passed since the WIG-Energia Index, which consists of the energy stocks, was introduced on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Although this period is too short to draw strong conclusions it is worth examining the performance of the index and energy stocks included into it for purpose of comparison of trends developing on Polish and foreign markets. In the article we analyze two most important investments attributes of energy stocks which are: risk and the rate of return. Jerzy Gajdka, dr hab., prof. nadzw., Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, Łódź, Tomasz Schabek, doktorant w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, zainteresowania: rynek kapitałowy, wycena akcji, makroekonomia;

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Lucjan Czechowski * Anna Maria Pochmara ** Weryfikacja efektywności wybranych strategii inwestycyjnych rynku akcji Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013

Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 1 14 Zewnętrzne instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu ryzykiem kursowym przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo