GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. I KWARTAŁ 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. I KWARTAŁ 2012 R."

Transkrypt

1 KI NO POLSKA T VS. A. SKONSOLI DOWANY RAPORT KWARTALNY Ikwar t ał2012 KI NO POLSKA TVS. A.

2 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2012 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. I KWARTAŁ 2012 R. 14 maja 2012 r. 1

3 SPIS TREŚCI Wstęp I. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 1. Wybrane dane finansowe 2. Śródroczny skonsolidowany sprawozdanie z całkowitych dochodów 3. Śródroczny skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej 4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6. Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego II. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. 1. Wybrane dane finansowe 2. Śródroczny sprawozdanie z całkowitych dochodów 3. Śródroczny sprawozdanie z sytuacji finansowej 4. Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych 5. Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym III. Informacje uzupełniające raport kwartalny 2

4 WPROWADZENIE Kino Polska TV S.A. ( Emitent, Spółka ) działa na rynku mediów od czerwca 2003 r. (wówczas pod firmą Kino Polska TV Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ). Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną podjęta została w dniu 5 lipca 2010 roku (Akt notarialny sporządzony przez notariusza Sławomira Ogonka, Rep. A nr 6155/2010). Przekształcenie zostało zarejestrowane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24 sierpnia 2010 roku, a wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców nastąpił w dniu 25 sierpnia 2010 r. 12 kwietnia 2011 r. Kino Polska TV S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. W skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. wchodzą następujące podmioty: Kino Polska TV S.A. jednostka dominująca; Podstawową działalnością Kino Polska TV S.A. jest produkcja, dystrybucja i emisja kanałów telewizyjnych na terytorium Polski, Europy, USA. Stopklatka S.A. jednostka zależna (w roku 2010 Kino Polska TV S.A. nabyła pakiet większościowy akcji Stopklatka S.A.). Stopklatka S.A. prowadzi branżowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej działający pod adresem Portal jest najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce i plasującym się czołówce rankingów pod względem oglądalności. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. ( CRF, Repozytorium ) jednostka zależna (w grudniu 2011 r. Kino Polska TV S.A. nabyła pakiet większościowy udziałów w Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o.). Podstawowym zakresem działalności spółki jest zarządzanie procesami oraz nadzór cyfrowych rekonstrukcji dzieł polskiej kinematografii, wykonywanych w ramach Projektu KinoRP oraz archiwizacja cyfrowych kopii wynikowych tych procesów, tworzenie kopii dystrybucyjnych, jak również obrót prawami. W skład głównych obszarów działalności Grupy zaliczyć można: 1) Emisję kanałów telewizyjnych: - Kino Polska - Kino Polska Muzyka - Kino Polska International (wkrótce emisja w USA) - Kanały z rodziny FilmBox (m.in. FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD, FilmBox Family) 2) Produkcję kanałów telewizyjnych 3) Sprzedaż czasu reklamowego 4) Dystrybucję licencji na polu VoD i emisji telewizyjnej 5) Działalność internetową 6) Sprzedaż treści powstałych na portalu Stopklatka.pl, a także dedykowanych treści tworzonych i agregowanych z zewnętrznych źródeł na potrzeby klientów 7) Usługi w zakresie rekonstrukcji cyfrowej dzieł polskiej kinematografii Siedziba Kino Polska TV S.A.: ul. Puławska 61, Warszawa Adres Biura: ul. Cybernetyki 7, Warszawa Telefon: Fax: Strona internetowa: 3

5 Niniejszy raport Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa Kapitałowa lub Grupa ) sporządzony został zgodnie z 82 ust.2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ) za I kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku i zawiera kwartalną informację finansową Kino Polska TV S.A. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej za I kwartał 2012 roku zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2012 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2012 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Informacje uzupełniające raport kwartalny. Kino Polska TV S.A. na podstawie 83 pkt 1 Rozporządzenia nie przekazuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. 4

6 I. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 1. Wybrane dane finansowe skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wybrane skonsolidowane dane finansowe I kwartał narastająco okres od do I kwartał narastająco okres od do I kwartał narastająco okres od do I kwartał narastająco okres od do w PLN w EUR I Przychody ze sprzedaży , , , ,15 II Zysk z działalności operacyjnej , , , ,08 III Zysk brutto , , , ,46 IV Zysk netto , , , ,68 V Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej , , , ,85 VI Średnio ważona liczba akcji (liczba) , , , ,00 VII Zysk netto na 1 akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej w PLN/EUR 0,21 0,25 0,05 0,06 VIII IX X Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,70) ,88 ( ,47) ,02 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ,03) ( ,40) ( ,05) ( ,82) Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ,81) ,93 (73 663,93) ,66 XI Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu , , , ,67 stan na stan na stan na stan na XII Aktywa trwałe , , , ,57 XIII Aktywa obrotowe , , , ,81 XIV Aktywa razem , , , ,38 Zobowiązania i rezerwy na XV zobowiązania , , , ,59 XVI Zobowiązania długoterminowe , , , ,08 XVII Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,50 XVIII Kapitał własny , , , ,61 XIX Kapitał zakładowy , , , ,27 5

7 2. Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana Nota Stan na 31 marca 2012 (niebadane) Stan na 31 marca 2011 (niebadane) Przychody ze sprzedaży usług , ,88 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - Przychody ze sprzedaży , ,88 Koszt własny sprzedaży ( ,89) ( ,71) Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży , ,17 Pozostałe przychody operacyjne 5 876, ,24 Koszty sprzedaży ( ,56) ( ,75) Koszty ogólnego zarządu ( ,27) ( ,58) Pozostałe koszty operacyjne (1 119,58) (28 395,97) Zysk/(strata) z działalności operacyjnej , ,11 Przychody finansowe , ,32 Koszty finansowe ( ,32) ( ,56) Zysk/(strata) brutto , ,87 Podatek dochodowy ( ,83) ( ,57) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej , ,30 Działalność zaniechana - - Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej - - Zysk/(strata) netto za rok obrotowy , ,30 Inne całkowite dochody Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - - Rachunkowość zabezpieczeń - - Skutki aktualizacji majątku trwałego - - Zyski i straty aktuarialne - - Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - Inne całkowite dochody (netto) , ,30 Całkowite dochody ogółem , ,30 Zysk /(strata) netto za okres , ,30 Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej , ,62 Akcjonariuszom mniejszościowym ( ,46) (79 462,32) Całkowity dochód ogółem: , ,30 Przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej , ,62 Akcjonariuszom mniejszościowym ( ,46) (79 462,32) Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy z zysku za rok obrotowy 0,21 0,25 podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 0,21 0,25 rozwodniony z zysku za rok obrotowy 0,21 0,25 rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 0,21 0,25 6

8 3. Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej SKONSOLIDOWANY BILANS Nota Stan na 31 marca 2012 (niebadane) Stan na 31 grudnia 2011 Stan na 31 marca 2011 (niebadane) Stan na 31 grudnia 2010 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,95 Inwestycyjne długoterminowe , , Wartość firmy , , , ,27 Wartości niematerialne , , , ,48 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (długoterminowe) , , , ,00 Pożyczki udzielone ,19 - Aktywa z tytułu podatku odroczonego , , , , , , , ,16 Aktywa obrotowe Zapasy , , , ,61 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności , , , ,07 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,55 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,68 Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe aktywa finansowe , ,09 Pozostałe aktywa niefinansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , , , , , , , ,81 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - SUMA AKTYWÓW , , , ,97 PASYWA Kapitał własny (akcjonariusze jednostki dominującej) , , , ,06 Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi) , , , ,90 Kapitał podstawowy , , , ,00 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej , , Akcje własne nabyte w celu umorzenia (66 809,55) Pozostałe kapitały , , , ,46 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty , , , , , , , ,96 Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Rezerwy Pozostałe zobowiązania finansowe , , , ,99 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , , , ,37 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,36 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , , , ,08 Kredyty i pożyczki , , Pozostałe zobowiązania finansowe , , , ,50 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego , , Rozliczenia międzyokresowe 5 750, ,00 349, ,27 Rezerwy , , , , , , , ,65 Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania razem , , , ,01 SUMA PASYWÓW , , , ,97 7

9 4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych SKONSOLIDOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Nota Stan na 31 marca 2012 (niebadane) Stan na 31 marca 2011 (niebadane) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) netto , ,30 Korekty o pozycje: Amortyzacja , ,50 Odsetki i dywidendy, netto (35 328,40) (43 739,11) Korekta z tytułu nabycia jednostki zależnej - - (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej - - (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności ( ,41) ( ,94) (Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów (92 478,42) (2 376,19) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań , ,17 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ( ,77) ( ,16) Zmiana stanu rezerw ( ,01) (74 695,96) Pozostałe , ,27 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,70) ,88 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych - - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ( ,31) ( ,09) Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych - - Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - - Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - - Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych - - Nabycie pozostałych aktywów finansowych - - Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych po potrąceniu przejętych środków pieniężnych - - Dywidendy otrzymane - - Odsetki otrzymane , ,52 Spłata pożyczek - (13 253,98) Udzielenie pożyczek - ( ,00) Pozostałe (72 631,00) (77 897,85) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ,03) ( ,40) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji - - Wykup akcji własnych (66 809,55) ---- Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (73 918,43) (31 165,74) Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów ,58 Spłata pożyczek/ kredytów ( ,21) - Dywidendy wypłacone - - Odsetki zapłacone (29 115,62) (56 450,91) Inne wypływy finansowe - - Pozostałe - - Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ,81) ,93 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ,54) ( ,59) Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu , ,81 Środki pieniężne na koniec okresu , ,22 O ograniczonej możliwości dysponowania , ,27 8

10 5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitały z emisji Kapitał zapasowy akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał rezerwowy Wyniki lat ubiegłych Wynik okresu bieżącego Kapitały jednostki dominującej Kapitały mniejszościow e Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia 2012 roku , , , , , , ,36 Zmiany polityki rachunkowości / korekta błędu Na dzień 1 stycznia 2012 roku , , , , , , ,36 Zysk/(strata) netto za okres , ,67 ( ,46) ,22 Podział WF Emisja akcji Koszt emisji akcji Korekta błędu w odniesieniu na wynik lat ubiegłych ( ,00) - ( ,00) - ( ,00) Utworzenie kapitału - - ( ,00) , Akcje własne w celu umorzenia (66 809,55) - - (66 809,55) - (66 809,55) Udziały akcjonariuszy mniejszościowych Na dzień 31 marca 2012 roku , , , , , , , , ,03 Na dzień 1 stycznia 2011 roku , , , , , ,96 Zmiany polityki rachunkowości / korekta błędu Na dzień 1 stycznia 2011 roku , , , , , ,96 Zysk/(strata) netto za okres , ,62 (79 462,32) ,30 Podział WF Emisja akcji Koszt emisji akcji Płatności w formie akcji Wypłata dywidendy Na dzień 31 marca 2011 roku , , , , , , ,26 9

11 6. Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6.1. Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ( skonsolidowane sprawozdanie finansowe ) zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) i przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na dzień 31 marca 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku i 31 marca 2011 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Oświadczenie Zarządu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Kino Polska TV S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej i wynik finansowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kino Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. Zmiany MSSF, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 roku nie mają wpływu na bieżące i uprzednio wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych. Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie wpływu tych zmian na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem prowadzonych analiz Wybrane dane finansowe Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kwartalnej informacji finansowej jest PLN. Dane finansowe ujęte w księgach w walutach obcych zostały na dzień sprawozdania finansowego: pozycje aktywów i pasywów według kursu na koniec okresu sprawozdawczego. 10

12 Przyjęte kursy do wyceny bilansowej Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu USD 3,1191 2,8229 EUR 4,1616 4,0119 GBP 4,9908 4,5530 CZK 0,1678 0,1634 Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie USD 3,1378 2,8613 EUR 4,1750 3,9742 GBP 4,9792 4,5961 CZK 0,1673 0,1628 Segmenty operacyjne Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, w tym: działalność emisja , ,59 - działalność wydawnicza 514, ,65 - sprzedaż praw , ,03 - reklama , ,04 - VOD , ,66 - inne usługi , ,79 - produkcja kanałów , ,08 - działalność internetowa , ,68 - sprzedaż treści , ,36 - rekonstrukcja i archiwizacja , sprzedaż towarów - - Przychody segmentu ogółem , ,88 Koszty Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych - koszty działalności emisyjnej ( ,93) ( ,85) - koszty działalności wydawniczej (15 523,70) (79 580,97) - koszt reklam ( ,44) ( ,31) - koszty sprzedaży ( ,56) ( ,90) - koszty VOD ( ,82) ( ,94) - koszty produkcji kanałów ( ,21) ( ,17) - działalność internetowa (24 365,20) (64 838,09) - sprzedaż treści ( ,11) ( ,23) - rekonstrukcja i archiwizacja ( ,48) - - pozostałe koszty ogólnozakładowe ( ,27) ( ,58) - koszt własny sprzedanych towarów materiałów - - Koszty segmentu ogółem ( ,72) ( ,04) Informacje dotyczące obszarów geograficznych Polska Europa USA Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych , , ,38 Przychody segmentu ogółem , , ,38 11

13 Polska Europa USA Razem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych , , , ,88 Przychody segmentu ogółem , , , ,88 Koszty według rodzaju Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ( ,46) ( ,50) Koszty świadczeń pracowniczych ( ,82) ( ,68) Zużycie materiałów i energii ( ,51) ( ,93) Usługi obce ( ,13) ( ,44) Podatki i opłaty ( ,43) ( ,05) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (26 260,80) (13 223,60) Koszty prac badawczych i rozwojowych - - Pozostałe koszty, w tym ( ,37) ( ,84) - odpisy aktualizujące wartość zapasów pozostałe koszty rodzajowe ( ,37) ( ,84) - odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów odpisy aktualizujące wartość należności odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług inne koszty działalności operacyjnej - - Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - Razem koszty rodzajowe ( ,52) ( ,04) Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-) - - Wartość sprzedanych towarów i materiałów, odpisy aktualizujące wartość należności odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności odpisy aktualizujące wartość zapasów odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów - - -różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług - - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) - - Koszty sprzedaży ( ,56) ( ,75) Koszty ogólnego zarządu ( ,27) ( ,58) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ,89) ( ,71) Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i koszty ogólnego zarządu ( ,72) ( ,04) Koszty świadczeń pracowniczych Koszty wynagrodzeń (+) , ,22 Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+) , ,46 Przychody z działalności socjalnej (-) - - Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚŚ (-) - - Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych (+) - - Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-) - - Nagrody z zysku netto (+) - - Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+) - - Razem koszty świadczeń pracowniczych , ,68 12

14 Pozostałe przychody operacyjne Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne - - Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych - - Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych - - Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych - - Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych - - Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności - - Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań spornych - - Otrzymane dotacje - - Otrzymane darowizny - - Umorzone zobowiązania - - Otrzymane kary i odszkodowania 116,20 - Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - - Zwrot podatków - - Inne 5 760, ,24 Razem pozostałe przychody operacyjne 5 876, ,24 Pozostałe koszty operacyjne Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - (19 659,22) Odpis aktualizujący należności - - Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych - - Utworzenie odpisu na należności odsetkowe - (4 416,00) Odwrócenie odpisu na należności odsetkowe (-) - - Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych - - Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych - - Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych nie generujących przychody z najmu, w tym: koszty amortyzacji - - Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych generujących przychody z najmu, w tym: koszty amortyzacji - - Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności - - Darowizny przekazane - - Zwroty dotacji - - Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności produkcyjnych - - Koszty zaniechanej działalności - - Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie - - Rezerwy z tytułu zobowiązań spornych - - Kary umowne - (1 200,00) Inne (1 119,58) (3 120,75) Razem pozostałe koszty operacyjne (1 119,58) (28 395,97) Przychody finansowe Przychody z tytułu odsetek , ,40 - lokaty bankowe , ,21 - odsetki z tytułu pożyczki 5 572, należności 6 320, ,19 Dywidendy otrzymane - - Zyski z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż należności i zobowiązania handlowe - - Zmiany wysokości należności długoterminowych wynikające z przybliżania czasu otrzymania należności (efekt zwijania dyskonta) - - Przychody z tytułu instrumentów pochodnych - - Zysk z tytułu nabycia jednostki zależnej - - Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - - Pozostałe przychody finansowe 0, ,92 Przychody finansowe ogółem , ,32 13

15 Koszty finansowe Koszty z tytułu odsetek (29 117,13) (56 450,91) - z tytułu kredytów (10 870,59) (43 739,11) - z tytułu pożyczek z tytułu emisji obligacji z tytułu dostaw i usług (1,51) (281,49) - z tytułu odsetek budżetowych (5 674,23) (989,98) - z tytułu leasingu finansowego (12 570,80) (11 440,33) - inne odsetki - - Straty z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż należności i zobowiązania handlowe - - Skutki wyceny otrzymanych pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia - - Zmiany wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych wynikające z przybliżania czasu wykonania zobowiązania (efekt zwijania dyskonta) - - Koszty z tytułu instrumentów pochodnych - - Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - Inne koszty (202,06) - Pozostałe koszty finansowe różnice kursowe ( ,13) (53 792,65) Koszty finansowe ogółem ( ,32) ( ,56) Podatek dochodowy Rachunek zysków i strat Bieżący podatek dochodowy ( ,00) ( ,00) Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego ( ,00) ( ,00) Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych - - Odroczony podatek dochodowy (65 853,83) (23 997,57) Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (65 853,83) (23 997,57) Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat ( ,83) ( ,57 Rezerwy Świadczenia po okresie zatrudnienia Rezerwa na zaległe urlopy Rezerwa na sprawy sporne, kary, grzywny i odszkodowania Inne rezerwy Ogółem Na dzień 1 stycznia 2012 roku , , ,22 Utworzone w ciągu roku obrotowego Wykorzystane Rozwiązane - (62 228,74) - (49 200,00) - Korekta stopy dyskontowej Na dzień 31 marca 2012 roku ,48-744, ,21 Struktura czasowa rezerw część długoterminowa część krótkoterminowa , ,22 Razem rezerwy , ,22 14

16 Kredyty i pożyczki Długoterminowe kredyty i pożyczki Kredyty w rachunku bieżącym - - Kredyty bankowe - - Pożyczki otrzymane - - Inne - - Razem kredyty i pożyczki długoterminowe - - Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Kredyty w rachunku bieżącym ,21 Kredyty bankowe - - Pożyczki otrzymane - - Inne - - Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe , Pozostałe zobowiązania długoterminowe ,83 zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , ,83 inne zobowiązania niefinansowe - rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - Razem pozostałe zobowiązania długoterminowe , , Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe ,92 zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , ,92 inne zobowiązania niefinansowe - - rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - - Razem pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe , ,92 15

17 6.4. Istotne dokonania lub niepowodzenia Grupy w okresie sprawozdawczym Kino Polska TV S.A. W I kwartale 2012 roku Emitent podjął decyzję o rozszerzeniu działalności o rynek amerykański - w dniu 19 marca 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Dish Network L.L.C. ( Dish Netrwork, Platforma ) liderem wśród amerykańskich platform satelitarnych, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 9/2012. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Dish Network praw do transmisji kanałów Kino Polska International i Kino Polska Muzyka na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ponadto umowa ta określa warunki współpracy w obszarze usług Video on Demand. Kino Polska International to nowa stacja w ofercie Emitenta, adresowana głównie do Polonii, mająca za zadanie kontynuację misji programowej Telewizji Kino Polska. Na mocy niniejszej umowy, Dish Network udostępni klientom programy Kino Polska International oraz Kino Polska Muzyka w ramach miesięcznego abonamentu a-la-carte bądź też w dowolnym pakiecie, znajdującym się w ofercie Platformy. Każdy z obydwu kanałów gwarantuje w swojej ramówce 12 minut czasu reklamowego na godzinę, z czego 2 minuty będą pozostawały do dyspozycji Dish Network, a 10 minut zostanie wykorzystane przez Spółkę. Wynagrodzenie Kino Polska TV S.A. z tytułu niniejszej umowy będzie w każdym kolejnym miesiącu wyliczane w oparciu o aktualną liczbę abonentów. Umowa została zawarta na 3 lata, z możliwością automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 2 lat. W analizowanym okresie miała również miejsce rejestracja zmian 6 Statutu Spółki. Niniejsze zmiany dotyczyły aktualizacji przedmiotu działalności Emitenta. Ponadto 17 stycznia 2012 r. Zarząd Kino Polska TV S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych, zgodnie z przyjętym w niniejszej uchwale regulaminie. Działania te były następstwem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 28 listopada 2011 r. w sprawie skupu akcji własnych. W konsekwencji powyższego w dniu 18 stycznia 2012 r. miała miejsce transakcja zakupu akcji własnych Kino Polska TV S.A. (po średniej cenie jednostkowej 6,05 zł), co stanowi 0,08% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Istotnym dokonaniem Emitenta w I kwartale 2012 r. było także znaczące zwiększenie oglądalności Telewizji Kino Polska Stopklatka S.A. W dniu 29 marca 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Stopklatka S.A. a eo Networks S.A. na modernizację i wdrożenie nowych funkcjonalności na portalu Stopklatka.pl (Portal). Celem modernizacji jest przeniesienie Portalu na nową platformę technologiczną, opracowanie i wdrożenie nowych wersji funkcjonalnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do potrzeb rozwijającego się internetu oraz rynku usług komplementarnych, a tym samym otwarcie nowych perspektyw dla rozwoju Portalu i spółki. Wdrożenie nowej wersji Portalu przygotowywane jest zgodnie z planem przyjętym przez Stopklatka S.A. oraz jego strategicznego udziałowca - Kino Polska TV S.A. Prace finansowane są ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii C. eo Networks S.A. to polski software house, założony w 2001 roku. Jego działalność skupia się na projektowaniu i budowie innowacyjnego oprogramowania, dostosowanego do jednostkowych potrzeb przedsiębiorstw, głównie z branż: technologicznej, finansowej, medialnej i telekomunikacyjnej. Ma na swoim koncie wdrożenia dla największych banków, towarzystw ubezpieczeniowych, koncernów medialnych i instytucji publicznych. Działa w Polsce i za granicą, głównie w Niemczech (szczegóły zostały opisane w punkcie 6.5 pierwszej części raportu). 16

18 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. Cyfrowa rekonstrukcja klasyki polskiej kinematografii: W pierwszym kwartale 2012 roku Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. było zaangażowane w rekonstrukcję kolejnych jedenastu filmów zaplanowanych na bieżący rok, w tym takich tytułów, jak: Brunet wieczorową porą, Poszukiwany, poszukiwana Stanisława Barei, Rejs Marka Piwowskiego czy Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego. Udział CRF-u w powyższych rekonstrukcjach dotyczy etapów: nadzoru procesów rekonstrukcji filmów, opracowania i wykonania kopii cyfrowych, a także przygotowania opracowań promocyjnych. CRF weźmie także udział w dystrybucji rekonstruowanych tytułów, w porozumieniu z właścicielami praw - Studiami Filmowymi: Kadr, Tor i Zebra. W lutym 2012 roku CRF zakończył trwające rok - prace rekonstrukcyjne nad piętnastoma filmami animowanymi dla dzieci, z popularnych serii, w tym: Przygód Koziołka Matołka, Przygód Smoka Wawelskiego i Proszę słonia. Odbiór przez Polski Instytut Sztuki Filmowej nastąpił na początku marca, co pozwoliło na rozpoczęcie przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe rozmów nad modelami dystrybucji. Pod koniec 2011 roku CRF zaangażował się we współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi ( Wytwórnia ) w opracowanie systemu archiwizacyjnego mającego na celu skatalogowanie i częściową cyfryzację zasobów Wytwórni, do których należą czołowe dokonania polskich dokumentalistów. W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęte zostały prace nad cyfryzacją i cyfrowym oczyszczaniem pierwszych dokumentów. Równolegle, na mocy wstępnych porozumień z Wytwórnią, cyfryzacji i oczyszczaniu w 2012 roku zostanie poddanych łącznie 50 aktów (blisko 5 godzin) filmów dokumentalnych, których dystrybucją zajmie się następnie Cyfrowe Repozytorium Filmowe, w porozumieniu z Wytwórnią. Wzrost liczby zamówień dotyczących przygotowania opracowań promocyjnych W pierwszym kwartale tego roku CRF odnotował wzrost liczby zamówień związanych z przygotowaniem opracowań językowych na filmy rekonstruowane cyfrowo w ramach Projektu KinoRP. Poza zwiększeniem przychodów spółki pozwala to także na zwiększenie zasięgu dystrybucyjnego katalogu filmów po cyfrowej rekonstrukcji. Działania postprodukcyjne na polu opracowania i dystrybucji kopii cyfrowych Pod koniec 2011 roku CRF rozpoczął rozmowy z zewnętrznymi dystrybutorami filmowymi dotyczące przygotowywania i dystrybucji kopii cyfrowych. W pierwszym kwartale tego roku zostały wykonane pierwsze usługi Repozytorium dotyczące filmów spoza projektów realizowanych w ramach Projektu KinoRP, a obejmujące opracowania i wykonania kopii na pola kin cyfrowych, streamingu HD i Blu-ray, na potrzeby dystrybucji kinowej. 17

19 6.5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy W analizowanym okresie nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy. Do najważniejszych czynników mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową w I kwartale 2012 r. zaliczyć należy: Znaczący wzrost oglądalności stacji tematycznych Emitenta (w szczególności: Telewizji Kino Polska). Źródło: Nielsen Audience Measurement, AMR, all 4+ Źródło: Nielsen Audience Measurement, AMR, Na koniec III kwartału 2011 r. Spółka podjęła decyzję o urozmaiceniu oferty programowej Telewizji Kino Polska poprzez wprowadzenie do niej nowych pasm tematycznych. Odświeżona w ten sposób ramówka spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony widzów, podobnie jak powrót na antenę stacji kultowych seriali i wprowadzenie do jej programu filmów po rekonstrukcji cyfrowej, takich jak Krzyżacy Aleksandra Forda. Wszystkie te działania przyniosły wymierne efekty w postaci wzrostu oglądalności stacji i znacznych przychodów reklamowych. W marcu 2012 r. oglądalność Telewizji Kino Polska w grupie 4+ sięgnęła ponad 40 tys. AMR 1 ze wskaźnikiem SHR% 2 równym 0,66%, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 0,32 %. 3 1 AMR średnia oglądalność minutowa stacji 2 SHR% - udziały w rynku, średni czas oglądalności danej stacji telewizyjnej lub wybranego programu w stosunku do ogółu czasu spędzonego przez respondenta przed telewizorem 3 Źródło: Nielsen Audience Measurement 18

20 Równolegle stacja odnotowała także znaczący wzrost oglądalności w grupie W marcu wyniósł on ponad 150% w stosunku do danych sprzed roku (wskaźnik AMR sięgnął ). O ponad 137% zwiększył się także w tej grupie udział w czasie oglądania (SHR%), wynosząc 0,76%. 4 Przychody reklamowe Grupy w I kwartale 2012 r. wyniosły ,05 okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 68,10%. zł. W porównaniu z analogicznym Jednocześnie odmłodzeniu uległ profil widza Telewizji Kino Polska. Do 20,88% zwiększył się w marcu udział w widowni grupy wiekowej 16-29, natomiast osoby z grupy stanowiły aż 48,47% wszystkich widzów. Rozszerzanie zasięgu technicznego kanałów produkowanych i dystrybuowanych przez Spółkę. Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmian zasięgu technicznego poszczególnych stacji według stanu na dzień 1 stycznia 2012 oraz 31 marca PROGRAM LICZBA AKTYWNYCH ABONENTÓW stan na 01 stycznia 2012 LICZBA AKTYWNYCH ABONENTÓW stan na 31 marca 2012 ZMIANA PROCENTOWA KINO POLSKA % KINO POLSKA MUZYKA % FILMBOX BASIC % FILMBOX PREMIUM % Przychody Grupy z emisji kanałów telewizyjnych w I kwartale 2012 r. wyniosły ,45 zł. (dane w tysiącach) Odnotowaną przez Stopklatka S.A. strata netto, która w I kwartale 2012 roku wyniosła 63,8 tys. zł. Strata Stopklatka S.A. w analizowanym okresie jest znacznie niższa w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2011 (wówczas strata netto wyniosła 228,4 tys. zł). Systematycznie zmniejszanie straty netto wynika z przeprowadzonej restrukturyzacji mającej na celu optymalizację kosztów. Stopklatka S.A. dąży do osiągnięcia progu rentowności w 2012 r. Stratę netto Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o., która w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosła 239,2 tys. zł. Spółka ta, odnotowała wzrost kosztów w związku z rozpoczętymi inwestycjami związanymi z zakupem nowoczesnej infrastruktury technicznej (wzrost kosztów amortyzacji). Ponadto w związku z działaniami, mającymi na celu rozwój CRF, zwiększono zasoby kadrowe niniejszej spółki. 4 Źródło: Nielsen Audience Measurement 19

21 6.6. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej w prezentowanym okresie W Grupie Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie występuje sezonowość lub cykliczność działalności Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 17 stycznia 2012 r. Zarząd Kino Polska TV S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych, zgodnie z przyjętym w niniejszej uchwale regulaminie. Działania te były następstwem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 28 listopada 2011 r. w sprawie skupu akcji własnych. Warunki zakupu akcji własnych stan na dzień 13 maja 2012 r. 1. Na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2011 r., Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki ( Akcje Własne ) przez Spółkę oraz do podjęcia innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych na następujących zasadach i warunkach: a) w ramach zgody objętej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2011 r., Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia maksymalnie (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) Akcji Własnych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda, co stanowi 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki; b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) z tytułu dokonywanego skupu Akcji Własnych oraz kosztów nabycia, nie będzie większa niż ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), za wszystkie nabyte Akcje Własne; c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji Własnych w celu ich umorzenia, utworzonego stosownie do postanowień ust. 2: d) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie może być wartością wyższą od: ceny ostatniego przed datą nabycia niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A., przy czym cena ta nie może być wyższa niż 12 (słownie: dwanaście) złotych; e) nabycie Akcji Własnych nastąpi za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Zarząd Spółki uprawniony jest do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy; f) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2011 r. w okresie 24 miesięcy od dnia jej podjęcia, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z lit. b) powyżej, tj. uiszczenia całej wskazanej tam kwoty tytułem Ceny za wszystkie nabyte Akcje Własne, lub też do momentu nabycia Akcji Własnych w liczbie wskazanej w lit. a) powyżej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wydzieliło z kapitału zapasowego kwotę ,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i zobowiązało Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - Środki na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki. W konsekwencji powyższego w dniu 18 stycznia 2012 r. miała miejsce transakcja zakupu akcji własnych Kino Polska TV S.A., po średniej cenie jednostkowej 6,05 zł. Aktualnie Kino Polska TV S.A. posiada łącznie akcji własnych, co stanowi 0,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiada głosom na walnym zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. 20

22 W dniu 14 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z którą zmieniono zapisy ust. 1 litera d Warunków Zakupu akcji własnych, nadając mu nowe poniższe brzmienie: ust. 1 lit. d) d) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie może być wartością wyższą od: ceny ostatniego przed datą nabycia niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 15 (słownie: piętnaście) złotych. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta z dnia 14 maja 2012 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany warunków umorzenia akcji własnych, nadając im nowe poniższe brzmienie: W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych zgodnie z ust. 1 litera f) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. Zarząd upoważniony jest również do zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych także przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 litera f, w trakcie trwania procesu skupu akcji własnych. Przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian, warunki umorzenia akcji własnych określone były w następujący sposób: W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych zgodnie z 2 ust. 1 litera f) Regulaminu, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych Pełna treść Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych dostępna jest na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny Informacja o dywidendzie (wypłaconej lub zadeklarowanej) 4 kwietnia 2012 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o przeznaczenie zysku Spółki za rok 2011 w wysokości ,86 zł oraz kwotę ,14 zł z zysku z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej. Kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję zwykłą miałaby wynieść 1 zł. W kapitale zakładowym Spółki nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. W dniu 13 kwietnia 2012 r. Spółka powzięła informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Zarządu Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 i z lat ubiegłych. Dodatkowo Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzaniu Spółki podjęcie uchwały w spawie przeznaczenia zysku z roku 2011 i z lat ubiegłych zgodnie z wnioskiem Zarządu. 14 maja 2012 r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., które to podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony r. w wysokości ,86 zł, a także kwoty w wysokości ,14 zł zysku z lat ubiegłych (łącznie kwotę zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 21

23 Dywidenda na jedną akcję Spółki wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 29 maja 2012 roku ("Dzień dywidendy"). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 13 czerwca 2012 r. Liczba akcji objętych dywidendą: Kino Polska TV S.A. w chwili obecnej posiada akcji własnych, co do których nie przysługuje prawo do wypłaty dywidendy 6.9. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu śródocznego okresu sprawozdawczego mogące wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Szczególnie istotnym wydarzeniem po zakończeniu okresu sprawozdawczego mogącym mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki Emitenta było osiągnięcie przez Telewizję Kino Polska pozycji lidera w grupie kanałów filmowych. W kwietniu 2012 r. stacja zajęła pierwsze miejsce w rankingach oglądalności kanałów filmowych w Polsce. Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement, w grupie 4+ wyprzedziła ona dotychczasowego lidera AXN, o prawie AMR, osiągając wynik AMR. W grupie Telewizja Kino Polska odnotowała w kwietniu oglądalność na poziomie AMR. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to wzrost o 259,95% maja 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A., na którym podjęte zostały następujące uchwały: - podjęcie uchwał o charakterze porządkowym (wybór przewodniczącego ZWZ, przyjęcie porządku obrad, powołanie Komisji Skrutacyjnej), - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011, - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r., - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011, - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r., - podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i za lata ubiegłe, - podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, - podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, 5 Źródło: Nielsen Audience Measurement 22

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 r. zawierający skrócone sprawozdania finansowe i informacje dotyczące działalności Kino Polska TV S.A. oraz Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. zawierający skrócone dane finansowe oraz informacje dotyczące działalności Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 Dobry początek roku Telewizja Kino Polska i Filmbox odnotowują znaczący wzrost oglądalności i przychodów z reklam Wynik badań oglądalności Telewizji Kino

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys.

Grupa Kapitałowa Esotiq & Henderson S.A. Korekta Śródrocznego sprawozdania finansowego za I kwartał 2016r. Sprawozdanie sporządzono w tys. Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku ESOTIQ & HENDERSON S.A. sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 28.09.2016 GDAŃSK miejscowość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo