Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange"

Transkrypt

1 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie Êrednioterminowej notowania walorów przejawiajà tendencj do kontynuacji dobrej lub z ej passy. W ró nych wersjach zaleca, aby sprzedawaç akcje, które w ciàgu ostatnich 3 12 miesi cy najwi cej traci y na wartoêci oraz nabywaç walory, które doêwiadczy y najwy szych wzrostów. Portfele inwestycyjne tworzone zgodnie z tà zasadà powinny byç utrzymywane przez kolejnych 3 12 miesi cy. Niniejszy artyku dokumentuje teoretycznà skutecznoêç 16 wersji strategii momentum na GPW w Warszawie w okresie od paêdziernika 1994 r. do koƒca wrzeênia 2005 r. Najbardziej zyskowna by aby strategia konsekwentnego nabywania akcji, których notowania najbardziej wzros y oraz sprzeda y walorów, które najwi cej straci y na wartoêci w ciàgu ostatnich 3 kwarta ów, a nast pnie utrzymywanie tak skonstruowanych portfeli, z o onych z pozycji d ugich i krótkich, przez kolejny kwarta. W praktyce skutecznoêç tej strategii jest ograniczona ze wzgl du na trudnoêci z przeprowadzaniem krótkiej sprzeda y i koszty transakcyjne. Abstract Momentum strategy assumes that the quotations of securities tend to continue positive or negative tendencies of development over a medium-term horizon. In its different versions, the strategy recommends to sell stocks that have performed worst ( losers ) and to buy stock that have performed best ( winners ) during last 3-12 months prior to assets allocation. Portfolios constructed in such a way should be then held for another 3-12 months. This paper documents profitability of 16 versions of momentum strategy at the Warsaw Stock Exchange in the period since October 1994 till the end of September The most profitable strategy would be to construct a portfolio of long and short positions based on the observation period of three recent quarters and to hold such a portfolio for the next quarter. Consequently, this investment rule would generate (before transaction costs) an average quarterly return of 9.25%, however a big portion of this profit (7.17%) would come from short positions. Restrictions of short selling and transaction costs are crucial limitations for this strategy. The paper starts with a literature review, particularly focused on a discussion about possible sources of momentum profits. It continues with the methodology, data description, and presentation of results of the research on the Polish capital market. The paper concludes with a summary and postulates for further research in this field S owa kluczowe: kontynuacja stóp zwrotu, strategie momentum, efektywnoêç rynku kapita owego, finanse behawioralne, anormalne stopy zwrotu. Keywords: momentum, market efficiency, behavioral finance, market anomalies, emerging markets, Warsaw Stock Exchange. JEL: G11 *Autor pragnie podzi kowaç Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za wsparcie finansowe otrzymane w ramach programu Stypendiów dla M odych Naukowców. ** Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzia Zarzàdzania, Katedra Inwestycji i Rynków Kapita owych.

2 38 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ Wprowadzenie Mo liwoêç przewidywania przysz ego kierunku zmian cen akcji na podstawie obserwacji notowaƒ historycznych przeczy hipotezie o efektywnoêci rynku, nawet w formie s abej (Fama 1970). Powszechnie wiadomo, e na rynkach rozwini tych, a tak e w Polsce, proste testy autokorelacji przeprowadzane na seriach danych dotyczàcych pojedynczych walorów na ogó nie wykazujà statystycznie istotnych zwiàzków mi dzy przesz ymi a przysz ymi poziomami notowaƒ i nie sà w stanie zanegowaç hipotezy o b àdzeniu losowym (Szyszka 2003a). Niemniej istnieje bogata literatura przedmiotu, która dokumentuje skutecznoêç strategii inwestycyjnych o charakterze portfelowym opartych wy àcznie na obserwowaniu dotychczasowych zmian kursów akcji. WÊród tego rodzaju strategii mo na wyró niç dwie zasadnicze kategorie: strategie przeciwnego inwestowania oraz tzw. strategie momentum. W myêl pierwszych nale y nabywaç spó ki, które dotychczas istotnie traci y na wartoêci, oraz sprzedawaç te walory, które doêwiadczy y najbardziej spektakularnych wzrostów. Z kolei rekomendacja p ynàca ze strategii momentum jest dok adnie odwrotna kupuj to, czego cena ostatnio najbardziej ros a, a sprzedawaj akcje przynoszàce najwy sze straty. Wbrew pierwszemu wra eniu, regu y te nie sà ze sobà sprzeczne. G ównà ró nicà jest bowiem horyzont czasowy, w którym ocenia si spó ki przed konstrukcjà portfela, oraz czas utrzymywania otwartych pozycji. Strategie przeciwnego inwestowania dotyczà horyzontów albo bardzo krótkich (tygodnia Lehmann 1990; Jegadeesh i Titman 1995, miesiàca Jegadeesh 1990; Jegadeesh i Titman 1995), albo bardzo d ugich (3 5 lat DeBondt i Thaler 1985). Strategia momentum zak ada natomiast, e okresy obserwacji i utrzymywania portfeli wahajà si w ró nych wersjach od 3 do 12 miesi cy (Jegadeesh i Titman 1993; 2001a). Krótkoterminowe strategie przeciwnego inwestowania zak adajà bardzo du à cz stotliwoêç rekonstrukcji portfela inwestycyjnego, a co za tym idzie generujà wysokie koszty transakcyjne. Ich praktyczna u ytecznoêç jest zatem bardzo ograniczona i raczej sà przedmiotem dociekaƒ czysto akademickich (Lehmann 1990; Jegadeesh i Titman 1995 dla rynku amerykaƒskiego; Bacmann i Dubois 1998 we Francji; Antoniou, Galariotis i Spyrou 2003 w Wielkiej Brytanii; Antoniou, Galariotis i Spyrou 2001 w Grecji oraz Chan et al w Australii). Z kolei d ugoterminowe strategie przeciwnego inwestowania wzbudzajà wiele kontrowersji metodologicznych, zwiàzanych przede wszystkim z doborem próby oraz zmianami poziomu ryzyka w d ugim okresie (Chan 1988 oraz Ball i Kothari 1989). Na tym tle najistotniejszym zagadnieniem sà strategie momentum, których skutecznoêç zosta a wyraênie udokumentowana na wielu rozwini tych gie dach papierów wartoêciowych na Êwiecie i mo e mieç tak e wymierne znaczenie praktyczne (Jegadeesh i Titman 1993; 2001a; 2002; Rouwenhorst 1998a; 1998b; 1999; Chui, Titman i Wei 2001 oraz Scowcroft i Sefton 2005). Spór w literaturze Êwiatowej na temat momentum w zasadzie nie dotyczy samego faktu wyst powania tego zjawiska, ale odpowiedzi na pytanie o jego êród a i przyczyny, a tak e implikacje praktyczne 1. Dotychczasowa literatura polska poêwi cona zagadnieniu momentum jest bardzo uboga i zasadniczo ogranicza si do wzmianek o wyst powaniu tego zjawiska na rynkach Êwiatowych (Szyszka 2003a). Jedynie Grotowski (2003a; 2003b) przeprowadzi wycinkowe badania, które wst pnie zasugerowa y, e zjawisko to mo e byç obecne równie na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. W niniejszym artykule stara em si wype niç istniejàcà luk, prezentujàc wyniki szeroko zakrojonych badaƒ, obejmujàcych symulacje 16 ró nych odmian strategii momentum w ciàgu 10 lat, uwzgl dniajàc wszystkie kwalifikujàce si spó ki notowane w tym czasie na GPW w Warszawie. JednoczeÊnie nale y zaznaczyç, e celem przeprowadzonych badaƒ nie jest weryfikacja zyskowno- Êci okreêlonej strategii inwestycyjnej w praktyce. Uwarunkowania polskiego rynku kapita owego (w szczególnoêci w poczàtkowej fazie jego rozwoju), takie jak niska p ynnoêç i ograniczone mo liwoêci przeprowadzania krótkiej sprzeda y, sprawiajà, e rozwa ania dotyczàce strategii momentum majà przede wszystkim charakter teoretyczny, choç ciàgle z pewnymi wa kimi implikacjami praktycznymi. Celem pracy jest natomiast zbadanie, czy zjawisko momentum w ogóle wyst puje na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie, a jeêli tak, to jakie jest jego nat enie w porównaniu z obserwacjami poczynionymi na rozwini tych gie dach Êwiata. Na poczàtku artyku u Czytelnik odnajdzie bogaty przeglàd literatury Êwiatowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem aktualnych nurtów w dyskusji na temat przyczyn zjawiska momentum. W dalszej kolejno- Êci przedstawiono metodologi przeprowadzonych badaƒ dotyczàcych rynku polskiego oraz ich wyniki wraz z interpretacjà i komentarzem. Ca oêç wieƒczà podsumowanie i postulaty dalszych studiów w tym zakresie. 2. Przeglàd literatury Pionierami w badaniach nad skutecznoêcià momentum byli Jegadeesh i Titman (1993), którzy przeprowadzili symulacje strategii zak adajàcych okresy oce- 1 Keim (2003), Lesmond, Schill i Zhou (2004) oraz O Shaughnessy (2004) podajà w wàtpliwoêç mo liwoêç wykorzystania strategii momentum w praktyce ze wzgl du na koszty transakcyjne.

3 39 ny walorów oraz utrzymywania portfeli w przedziale od 3 do 12 miesi cy. Wykorzystali dane z gie d NYSE i AMEX z lat Ka dorazowo nabywano równowa ony portfel z o ony z decyla akcji, które w poprzednim okresie wypad y najlepiej oraz sprzedawano równowa ony portfel z o ony z decyla akcji o najni szych stopach zwrotu. Wszystkie strategie pozwala y osiàgnàç dodatnie stopy zwrotu. Âwiadczy to, e przeci tnie akcje, które dostarczy y najwy szych (najni szych) stóp zwrotu w ciàgu ostatnich 3 12 miesi cy, kontynuujà dobrà (z à) pass tak e w ciàgu kolejnych 3 12 miesi cy. Najlepsze rezultaty osiàgni to dla strategii, w myêl której dokonywano selekcji walorów na podstawie ich stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiàcach, a skonstruowane portfele (z o one z odpowiednich d ugich i krótkich pozycji) utrzymywano przez kolejne 3 miesiàce. Ró nica mi dzy portfelem spó ek najlepszych i najgorszych wynosi a przeci tnie 1,49% w skali miesiàca. Strategia oparta na wyborze walorów na podstawie ich zwrotów w ostatnim pó roczu i utrzymywaniu ich przez kolejne 6 miesi cy przynios aby oko o 1% miesi cznie. W dalszych badaniach z uwzgl dnieniem szerszej próby danych (lata oraz wszystkie spó ki z gie d NYSE, AMEX i Nasdaq, z wy àczeniem spó ek o niskiej p ynnoêci), Jegadeesh i Titman (2001a) dodatkowo potwierdzili istotnoêç efektu momentum. Co wa ne, zjawisko to utrzymywa o si z niemniejszà si à równie w latach 90., a wi c ju po opublikowaniu pierwszego doniesienia o tej anomalii. Efekt momentum zaobserwowano równie poza rynkiem amerykaƒskim. Rouwenhorst (1999) udokumentowa obecnoêç tego zjawiska w 12 rozwini tych krajach europejskich, z czego najsilniejsze w Hiszpanii, Holandii, Belgii i Danii, a Chui, Titman i Wei (2001) wykazali podobnà prawid owoêç na rynkach azjatyckich, z wyjàtkiem Japonii i Korei Po udniowej. W dalszych badaniach Rouwenhorst (1998a) tak e potwierdzi obecnoêç momentum na rynkach rozwijajàcych si. Strategia ta okaza a si te skuteczna w odniesieniu do portfeli tworzonych z uwzgl dnieniem dywersyfikacji mi dzynarodowej (Rouwenhorst 1998b; Scowcroft i Sefton 2005). Jegadeesh i Titman (1993) zademonstrowali, e ró nice mi dzy zyskami z poszczególnych portfeli nie mogà byç wyjaênione wspó czynnikami beta, a Fama i French (1996) pokazali, e nie pomaga te uwzgl dnienie ewentualnej dodatkowej premii za wielkoêç spó ki lub relacj wartoêci ksi gowej do wartoêci rynkowej. Z kolei Conrad i Kaul (1998) zasugerowali, e zyskownoêç strategii momentum nie wynika z przewidywalnoêci rynku, lecz po prostu z dyspersji mi dzy oczekiwanymi stopami zwrotu. Argumentowali, e wielokrotne inwestowanie w spó ki, które w ostatnim okresie przynios y najwy sze zyski oznacza, e cz Êciej nabywane sà walory o wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu, a co za tym idzie zapewne o wysokim poziomie ryzyka. Niemniej Jegadeesh i Titman (2002) wykazali, e bardzo ma à cz Êç (jeêli w ogóle) zysków z proponowanej przez nich strategii mo na uzasadniç dyspersjà poziomu oczekiwanych stóp zwrotu. Mo na sobie wyobraziç kilka scenariuszy kszta towania si cen, które mogà byç odpowiedzialne za efekt momentum w perspektywie od kilku do kilkunastu miesi cy. Pierwszym wyt umaczeniem mo e byç zbyt wolna reakcja na nap ywajàce informacje. Gdyby jednak mia a to byç jedyna systematyczna nieprawid owoêç w przetwarzaniu informacji, to skutecznoêç d ugookresowej strategii przeciwnego inwestowania trzeba by postrzegaç jako skutek zbyt s abej reakcji inwestorów na nap ywajàce w przysz oêci nowe wiadomoêci, sprzeczne z pierwotnie wyrobionym poglàdem o spó ce. Drugà mo liwoêcià jest wystàpienie zjawiska momentum wy àcznie w wyniku nadreaktywnoêci rynku. Wed ug tej wersji, w ciàgu kilku kilkunastu miesi cy ceny stopniowo oddala yby si od wartoêci fundamentalnych, powodujàc kontynuacj stóp zwrotu, a dopiero póêniej rynek poprawnie korygowa by wycen. Co prawda, w tym czasie mog yby wyst powaç przejêciowe drobne korekty, jednak mia yby ograniczony zakres i nie sprowadza yby wyceny walorów do ich rzeczywistej wartoêci. Mo na te wyobraziç sobie sytuacj, w której rynek zarówno zbyt s abo, jak i zbyt silnie reaguje na informacje, w zale noêci od rozpatrywanego horyzontu czasowego, bàdê rodzaju sygna ów informacyjnych. Mo na przyjàç, e poczàtkowo ceny tylko cz Êciowo odzwierciedlajà pojawiajàce si wiadomoêci, stopniowo dostosowujàc si do wartoêci fundamentalnych. Wywo a to kontynuacj stóp zwrotu, którà naiwni inwestorzy b dà ekstrapolowaç na przysz oêç, nawet je- Êli ceny walorów zdà y y ju osiàgnàç wartoêci fundamentalne. Dalsze dzia ania nieracjonalnych graczy sprawià, e kursy walorów zacznà odchylaç si w drugà stron, powodujàc nadreakcj rynku, która zostanie skorygowana dopiero w d ugim okresie. Równie w tym scenariuszu mo liwe jest jednoczesne wyst powanie przejêciowych wahaƒ, które mog yby wp ywaç na skutecznoêç strategii przeciwnego inwestowania w krótkim terminie, nie eliminujàc jednak zjawiska momentum w Êrednim horyzoncie oraz efektu zwyci zców przegranych w d ugim okresie. Jegadeesh i Titman (2001a) pokazali, e konstruowane przez nich portfele oparte na strategii momentum od 13. do 60. miesiàca po skonstruowaniu przynoszà przeci tnie ujemne stopy zwrotu. Obserwacja ta jest zbie na z wczeêniejszymi badaniami d ugookresowej strategii przeciwnego inwestowania. Na tej podstawie Jegadeesh i Titman (2001a) sk aniajà si do twierdzenia, e przynajmniej cz Êç efektu momentum mo na przypisaç nadreaktywnoêci rynku. Do-

4 40 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 puszczajà jednoczeênie mo liwoêç zbyt s abej reakcji rynku, która ich zdaniem mo e przyczyniaç si do powstania momentum w szczególnoêci w poczàtkowej fazie. Nie biorà jednak pod uwag, e d ugookresowa odwrotnoêç w kszta towaniu si stóp zwrotu mo e byç wynikiem zbyt s abej reakcji na nowe wiadomoêci sprzeczne z wczeêniejszymi poglàdami inwestorów. Chan, Jegadeesh i Lakonishok (1996) àczà efekt momentum z opóênionà odpowiedzià inwestorów na niespodziewane zmiany wyników finansowych. Wykazali oni, e niemal po owa zysków z 6-miesi cznej strategii momentum realizowana jest w ciàgu kilku sesji wokó dat publikacji kolejnych raportów kwartalnych. Innymi s owy, je eli rynek by zaskoczony ostatnimi wynikami spó ki, z regu y b dzie równie zaskoczony wynikami co najmniej w dwóch nast pnych kwarta ach. Oznacza to, e inwestorzy przejawiajà tzw. konserwatyzm poznawczy, czyli podchodzà poczàtkowo z rezerwà do niespodziewanie dobrych lub z ych wyników spó ek i nie potrafià od razu w aêciwie oceniç szans spó ki na kontynuacj dobrej lub z ej passy. Jednak z up ywem czasu ich optymizm lub pesymizm (choç ten wolniej) stopniowo rosnà, a w koƒcu, na skutek b du ekstrapolacji, stajà si nieracjonalne. Istotny zwiàzek mi dzy efektem momentum a nieadekwatnymi przewidywaniami zysków wykazano te m.in. w pracach Soffera i Walthera (2000) oraz Chordi i Shivakumara (2005). Jeszcze innego argumentu za tym, e zjawisko momentum przynajmniej cz Êciowo wywo ywane jest zbyt powolnym uwzgl dnianiem informacji, dostarczyli Hong, Lim i Stein (2000). Zauwa yli oni, e efekt momentum jest wyraêniejszy wêród spó ek, które rzadziej sà przedmiotem zainteresowania profesjonalnych analityków 2. Oznacza to mniejszà dost pnoêç informacji, co skutkuje wolniejszà reakcjà rynku 3. Warto tak e zwróciç uwag, e wi kszoêç wspomnianych prac dokumentuje niesymetryczne kszta towanie si stóp zwrotu z portfeli konstruowanych zgodnie z zasadà momentum. Hong, Lim, Stein (2000) pokazali, e negatywne wiadomoêci spotykajà 2 Oczywiste jest, e ma e spó ki b dà si cieszy y mniejszym zainteresowaniem analityków. Dlatego Hong i in. (2000) w pierwszej kolejnoêci segregujà spó ki pod wzgl dem wielkoêci kapitalizacji, a dopiero póêniej, w wyró nionych decylach, starajà si wychwyciç sam wp yw liczby rekomendacji i analiz publikowanych o spó ce. 3 Hong i in. (2000) zasugerowali tak e, e mniejsza liczba analityków sporzàdzajàcych rekomendacje na temat danej firmy b dzie oznaczaç w szczególnoêci mniejszy dost p do informacji negatywnych, gdy zarzàdy spó ek nie b dà same skore do publikowania niepomyêlnych wieêci. Taka argumentacja niekoniecznie musi byç s uszna. Po pierwsze, analitycy wykazujà systematyczny optymizm poglàdów i z ró nych wzgl dów rzadziej publikujà analizy negatywne ni pozytywne. Po drugie, wiele obowiàzków informacyjnych narzuconych jest spó kom przez uregulowania prawne i muszà one komunikowaç inwestorom równie informacje niepomyêlne. Wolniejsza reakcja na wiadomoêci negatywne mo e raczej mieç pod o e w psychologii inwestorów oraz ograniczeniach krótkiej sprzeda y. si z wolniejszà reakcjà rynku. WyjaÊnienia tej obserwacji mo na poszukiwaç w psychologii, która wskazuje m.in. na powszechnà wêród ludzi, w tym tak e wêród graczy gie dowych, nadmiernà pewnoêç siebie (Weinstein 1980; Svenson 1981; Tyszka i ZaleÊkiewicz 2001; Barberis i Thaler 2002) oraz na zjawisko wybiórczej atrybucji, polegajàce na przypisywaniu sukcesów (nawet jeêli by y przypadkowe) samemu sobie i w asnym zdolnoêciom, natomiast t umaczeniu pora ek czynnikami niezale nymi (Langer i Roth 1975; Miller i Ross 1975; Fischhoff 1982; Taylor i Brown 1988). Po àczenie tych dwóch zjawisk psychologicznych powoduje, e wiadomoêci niepomyêlne, sprzeczne z wczeêniejszymi przewidywaniami i oczekiwaniami trudniej trafiajà do ÊwiadomoÊci inwestorów i wolniej znajdujà odzwierciedlenie w cenach papierów wartoêciowych. Grinblatt i Han (2005) zaprezentowali model, który mia wyt umaczyç momentum na gruncie teorii perspektywy Kahemana i Tversky ego (1979) oraz zwiàzanego z nià tzw. efektu dyspozycji 4. W zwiàzku z awersjà do ryzyka na obszarze zysków inwestorzy ch tniej sprzedajà akcje, które w aênie przynios y im dodatnie stopy zwrotu (realizujà zyski). Zwi kszona poda wywo uje chwilowe niedowartoêciowanie, które zostanie skorygowane, kiedy minie presja poda- owa. Mimo e kursy akcji dopiero wzros y, przez moment i tak pozostajà niedowartoêciowane w stosunku do ich rzeczywistej wartoêci, gdy chwilowo dalszy wzrost hamuje presja poda owa ze strony ch tnych do realizacji zysków. Gdy presja ta ustanie, nastàpià dalsze wzrosty, co spowoduje okresowe wystàpienie dodatnich ponadnormalnych stóp zwrotu. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku akcji, których zbycie wiàza oby si ze stratà. Niech ç do sprzeda y po ni szym kursie wstrzymuje przez pewien czas poda, co powoduje okresowe przewartoêciowanie waloru. Przysz e krótkookresowe stopy zwrotu b dà zatem ni sze, ni mo na by oczekiwaç dla danego poziomu ryzyka. W zwiàzku z tym, e awersja do strat jest wi ksza ni awersja do ryzyka na obszarze zysków, odchylenie od wartoêci fundamentalnej, a co za tym idzie równie póêniejsza korekta b dà wi ksze w przypadku walorów spadkowych. 4 Teoria perspektywy Kahnemana i Tversky ego (1979) g osi m.in., e decydent postawiony przed wyborem wariantów decyzyjnych, które majà mu przynieêç zysk, przejawia awersj do ryzyka, czyli preferuje mniejszy, ale pewny zysk, a za podj cie ryzyka wymaga odpowiednio wy szego wynagrodzenia (premii za ryzyko). W przypadku koniecznoêci wyboru mi dzy wariantami, które majà naraziç decydenta na strat, decyduje si natomiast na podj cie ryzyka, próbujàc uniknàç straty lub opóêniç jà. Innymi s owy, decydenci przejawiajà awersj do strat, czyli niech ç do poniesienia pewnej straty, jeêli istnieje mo liwoêç jej unikni cia, nawet za cen ryzyka jeszcze wi kszej straty. Efekt dyspozycji to zjawisko zauwa one na gie dach papierów wartoêciowych polegajàce na sk onnoêci inwestorów do przedwczesnej sprzeda y akcji, których kurs wzrós, a tak e zwlekania ze sprzeda à akcji, których notowania spad y w stosunku do ceny zakupu. Wi cej szczegó ów na temat tych i innych zjawisk zwiàzanych z psychologià inwestorów gie dowych mo na odnaleêç m.in. w artykule A. Szyszki (2004).

5 41 W poszukiwaniu wyjaênienia zjawiska momentum nie chodzi tylko o to, czy wywo ujà je zbyt wolne, czy zbyt gwa towne reakcje na informacje. Kolejnym pytaniem jest to, czy momentum powstaje przez niew aêciwà reakcj na informacje specyficzne dla spó ki, czy informacje systemowe. Jegadeesh i Titman (1993; 2001b) praktycznie wykluczyli czynniki ogólnorynkowe. Moskowitz i Grinblatt (1999) oraz O Neal (2000) na rynku amerykaƒskim, a Swinkels (2002) za pomocà danych portfolio globalnego udokumentowali natomiast wyst powanie efektu momentum w odniesieniu do poszczególnych ga zi gospodarki. Portfel z o ony z sektorów, które najbardziej wzrasta- y w poprzednich 6 miesiàcach, zyskiwa na wartoêci równie w kolejnym pó roczu. Analogicznie, portfel obejmujàcy spó ki z sektorów, które w ostatnim czasie wypada y najgorzej, b dzie kontynuowa z à pass. Moskowitz i Grinblatt (1999) zaprezentowali, e sektorowy efekt momentum niemal w ca oêci wyja- Ênia skutecznoêç strategii stosujàcych indywidualne walory. Na tej podstawie niektórzy zwolennicy efektywnoêci rynku sugerowali, e zjawisko momentum wynika ze zmieniajàcego si poziomu ryzyka sektorowego i mo e si wiàzaç z cyklami makroekonomicznymi. Wyniki badaƒ nie sà w tej kwestii jednoznaczne. Bacmann, Dubois i Isakov (2001) oraz Chordia i Shivakumar (2002) dostarczyli np. pewnych przes anek wskazujàcych na relacje mi dzy dochodami ze strategii momentum a zmiennoêcià cyku koniunkturalnego. Przeciwne spostrze enia sà jednak w pracach Liew i Vassalou (2000) oraz Griffina i Martina (2002). Efekt momentum jest tak e jednà z tych anomalii, która przynajmniej w pewnym zakresie mo e byç wywo ywana lub przynajmniej wzmacniana dzia aniami profesjonalnych uczestników rynku, a niekoniecznie musi wynikaç z braku racjonalnoêci drobnych inwestorów. Womack (1996) udokumentowa, e analitycy przeci tnie wydajà lepsze rekomendacje spó kom, których notowania wczeêniej odnotowa y ju seri wzrostów. Takie informacje, p ynàce nierzadko z renomowanych instytucji finansowych, mogà wywo ywaç w inwestorach przekonanie o mo liwoêci dalszych wzrostów i sk aniaç ich do kolejnych zakupów pomimo coraz wy szych cen. W rezultacie mo e to spowodowaç kontynuacj dodatnich stóp zwrotu i niejako odegraç rol samosprawdzajàcej si przepowiedni. Wed ug niektórych autorów du à rol w wywo ywaniu efektu momentum mogà odgrywaç fundusze inwestycyjne. Grinblatt, Titman i Wermers (1995) oraz Chen, Jegadeesh i Wermers (2002) pokazali, e zarzàdzajàcy aktywami funduszy cz Êciej kupujà akcje, których notowania uprzednio wzros y, i sprzedajà walory spadkowe. O tym, e fundusze raczej destabilizujà ceny, ni przyczyniajà si do odzwierciedlenia informacji fundamentalnych (przynajmniej w krótkim okresie), mogà tak e Êwiadczyç badania Burcha i Swaminathana (2001), którzy pokazali, e decyzje mened erów o zakupie lub sprzeda y walorów w wi kszym stopniu zale à od stóp zwrotu osiàganych przez te papiery w ostatnim czasie ni od wyników finansowych raportowanych przez spó ki. Warto tak e zwróciç uwag na wyniki prac Siasa (2002) oraz Fonga et al. (2005), którzy wykazali silnà sk onnoêç do tzw. zachowaƒ stadnych wêród mened erów funduszy, przy czym przejawia a si ona nie tyle w stosunku do tych samych walorów, ile w stosunku do spó ek z tego samego sektora. Zakup przez niektórych zarzàdzajàcych akcji z okreêlonego sektora sk ania innych mened erów do zainwestowania niekoniecznie w te same spó ki, ale przynajmniej w akcje przedsi biorstw z tej samej bran y. Podsumowujàc przeglàd Êwiatowej literatury mo na stwierdziç, e przy obecnym stanie wiedzy na temat momentum niemal wszyscy zgadzajà si, e zjawisko to wyst puje, choç niektórzy podajà w wàtpliwoêç jego praktyczne znaczenie (Keim 2003; Lesmond, Schill i Zhou 2004 oraz O Shaughnessy 2004), a inni dyskutujà nad mo liwymi wyjaênieniami w ramach obowiàzujàcej doktryny finansów. Ostatecznie nierozstrzygni ta pozostaje kwestia dok adnych przyczyn i stwierdzenia, czy momentum mo e zostaç racjonalnie wyt umaczone w Êwietle klasycznej teorii rynku kapita owego, czy jest zaprzeczeniem efektywnoêci rynku i przyk adem wyst powania systematycznych anomalii w wycenie papierów wartoêciowych. 3. Metodologia badaƒ Badania przeprowadzono, skupiajàc si na analizie skutecznoêci ró nych wersji strategii inwestowania opartych na efekcie momentum 5. Przedmiotem symulowanych inwestycji by y wszystkie akcje notowane na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie w ciàgu 10 lat, poczàwszy od paêdziernika 1994 r. do koƒca wrzeênia 2005 r., w tym równie akcje spó ek, które w tym czasie zosta y wycofane z obrotu gie dowego. Poczàtek okresu obj tego badaniem zosta zdeterminowany wprowadzeniem na GPW w Warszawie pi ciu sesji w tygodniu, poczàwszy od 3 paêdziernika 1994 r. WczeÊniejsze badania pokaza y, e mia o to krytyczne znaczenie dla szybkoêci odzwierciedlania nowych informacji w cenach walorów, a co za tym idzie dla efektywnoêci rynku (Szyszka 2003a). àcznie w analizie wykorzystano notowania 255 spó ek. Jednak liczebnoêç i sk ad badanej populacji 5 Metodologia badaƒ zosta a opracowana na podstawie pionierskiej w tym zakresie pracy Jegedeesha i Titmana (1993) z odpowiednimi adaptacjami, które uwzgl dniajà uwarunkowania i specyfik polskiego rynku.

6 42 Financial Markets and Institutions BANK I KREDYT sierpieƒ 2006 przez ca y okres badaƒ zmienia y si w ten sposób, e z jednej strony do àcza y spó ki wprowadzane na parkiet, a z drugiej strony ubywa o podmiotów wycofywanych z obrotu. Wszystkie analizowane strategie polega y na doborze akcji do portfela inwestycyjnego w zale noêci od wysokoêci stóp zwrotu z poszczególnych walorów na tle ca ego rynku w ciàgu minionego okresu obserwacji o d ugoêci J miesi cy, a nast pnie utrzymywaniu otwartych pozycji, odpowiednio d ugich i krótkich, przez kolejnych K miesi cy. Zastosowane okresy obserwacji oraz utrzymywania portfeli wynosi- y 3, 6, 9 i 12 miesi cy, co da o razem 16 ró nych kombinacji strategii. Co kwarta wszystkie akcje notowane co najmniej od J miesi cy szeregowano pod wzgl dem wysokoêci stopy zwrotu w okresie obserwacji J, a nast pnie dzielono na decyle. Akcje spó ek stanowiàcych 10% badanej populacji, które przynios y w okresie obserwacji najwy sze stopy zwrotu, do- àczano do portfela inwestycyjnego (nazwijmy go portfelem zwyci zców ), natomiast na akcjach spó ek z dolnego decyla zajmowano pozycj krótkà (nazwijmy go portfelem przegranych ). Wszystkie walory w ramach jednego portfela inwestycyjnego by y nabywane lub sprzedawane w tych samych proporcjach (tzw. portfolio równowa one). Zbudowane portfele inwestycyjne utrzymywano nast pnie przez kolejnych K miesi cy. Warto podkreêliç, e teoretycznie strategia taka nie wymaga anga owania kapita u, bowiem wydatki na zakup jednych akcji powinny byç finansowane jednoczesnymi wp ywami z krótkiej sprzeda y innych walorów. W celu zwi kszenia mocy analiz w symulacjach dopuszczono mo liwoêç budowy portfeli z nak adajàcymi si na siebie okresami utrzymywania. Przyj to, niezale nie od wersji strategii oraz wielkoêci J i K, e hipotetyczny inwestor móg konstruowaç portfel raz na kwarta. Oznacza to, e np. w przypadku strategii J =6 ik = 6 w ka dym momencie de facto utrzymywane by y dwa portfele, budowane co kwarta, na podstawie obserwacji z 6 miesi cy przed datà konstrukcji ka dego z nich, a nast pnie utrzymywane przez kolejne pó roku od daty utworzenia. Nale y mieç ÊwiadomoÊç, e symulowanie pozycji krótkich ma w du ej mierze charakter teoretyczny. Na poczàtku analizowanego okresu na polskim rynku zupe nie nie mo na by o przeprowadzaç transakcji krótkiej sprzeda y, a póêniej sta o si to praktycznie mo liwe tylko w odniesieniu do nielicznej grupy najbardziej p ynnych walorów. Jednak e celem prowadzonych badaƒ nie jest weryfikacja praktycznej skutecznoêci strategii momentum, lecz sprawdzenie, czy ewenement ten w ogóle wyst puje na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie, a jeêli tak, to jaka jest jego skala w porównaniu z obserwacjami poczynionymi na rozwini tych gie dach Êwiata. Z tego wzgl du symulacje przeprowadzono w oderwaniu od ich realnej wykonalnoêci i raczej skupiono si na tym, aby metoda analizy by a mo liwie podobna do stosowanej wczeêniej w pracach dotyczàcych rozwini tych rynków. We wszystkich kalkulacjach wykorzystano logarytmiczne stopy zwrotu. Podobnie jak w wi kszoêci prac angloj zycznych z tego zakresu, w obliczeniach pomini to kwestie kosztów transakcyjnych 6, opodatkowania, ewentualnych dochodów z dywidend 7 oraz zbycia praw poboru. Uwzgl dniono natomiast przypadki splitów akcji. W ka dym kwartale osobno policzono wyniki uzyskane z portfeli zwyci zców oraz portfeli przegranych, a nast pnie z àcznego portfela obejmujàcego pozycje d ugie w akcjach zwyci zców i krótkie na walorach przegranych. Statystycznà istotnoêç uzyskanych wyników zweryfikowano za pomocà statystyki t. 4. Wyniki badaƒ Uzyskane wyniki badaƒ wskazujà na zaskakujàco du- à skutecznoêç strategii momentum w odniesieniu do akcji notowanych na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie. Tabela 1 prezentuje wartoêci przeci tnych kwartalnych stóp zwrotu z portfeli z o- onych zarówno z d ugich, jak i krótkich pozycji. Mo na zauwa yç ogólnà prawid owoêç, e im d u szy by okres utrzymywania portfela, tym gorsze uzyskiwano wyniki inwestycyjne. Najlepsze rezultaty osiàgni to z symulacji, która zak ada a, i odpowiednie pozycje d ugie i krótkie by y dobierane do portfela inwestycyjnego na podstawie historycznych 9-miesi cznych stóp zwrotu, a nast pnie utrzymywane przez kolejne 3 miesiàce. Konsekwentne stosowanie 6 Wi kszoêç symulacji inwestycyjnych z zastosowaniem strategii momentum przeprowadza si bez uwzgl dnienia kosztów transakcyjnych. Keim (2003), Lesmond, Schill i Zhou (2004) oraz O Shaughnessy (2004), uwa ajà jednak, e zyski ze strategii momentum sà iluzoryczne i zanikajà po uwzgl dnieniu wszystkich kosztów transakcyjnych, w szczególnoêci dotyczàcych utrzymywania pozycji krótkich. 7 Uproszczenie polegajàce na pomini ciu dywidend mo e zostaç usprawiedliwione co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, znaczenie dywidend na rozwini tych gie dach Êwiata systematycznie spada na rzecz zysków kapita owych, np. blisko 80% spó ek notowanych w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie wyp aca dywidend (Fama i French 2001). W Polsce wyp aty dywidend w spó kach gie dowych do 2003 r. by y znikome, z jednej strony za sprawà nie najlepszej rentownoêci, a z drugiej strony w zwiàzku z powszechnymi procesami inwestycyjnymi i zapotrzebowaniem na kapita. W ostatnich latach obserwuje si pewien wzrost znaczenia dywidend na naszym rodzimym rynku. Odsetek spó ek z GPW wyp acajàcych jakàkolwiek dywidend wynosi 25% w 2003 r., 28% w 2004 r. oraz 32% w 2005 r. Drugà przes ankà upowa niajàcà do pomini cia dywidend w badaniu jest fakt, e przyj te okresy obserwacji (J) i utrzymywania portfeli (K) wynoszà od 3 do 12 miesi cy. O ile niespodziewana informacja o zamiarze wyp aty dywidendy mo e wp ynàç na dziennà stop zwrotu w chwili og oszenia, o tyle ewentualny wp yw na àcznà stop zwrotu za kwarta lub nawet kilka kwarta ów jest relatywnie bardzo ma y. Z tego wzgl du wàtpliwe jest, aby uwzgl dnienie dywidend mog o istotnie wp ynàç np. na klasyfikowanie poszczególnych spó ek do portfeli zwyci zców lub przegranych.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci Rafa Rudzki Systemy transakcyjne W 1978 r. Welles Wilder Jr. opublikowa ksià k pt. New Concepts in Technical Trading

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej*

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej* Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej* Ile wynagrodzenia trafia do naszych kieszeni? Edycja 2009 Spis treêci Wst p 1 W skrócie 2 Metodologia 3 Przeglàd krajowych systemów podatkowych 5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo