WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH"

Transkrypt

1 Dr Artur Paździor Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości WZROST GOSPODARCZY A POZIOMY INDEKSÓW GIEŁDOWYCH Wstęp W teorii ekonomii panuje pogląd, że zachowanie giełd papierów wartościowych jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się, albo co wydarzy się w gospodarce. Zdarza się jednak, że teoria nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Jeżeli rzeczywiście poziomy indeksów giełdowych świadczą o sytuacji gospodarczej, to kierunki ich zmian powinny być zbliżone do tendencji wskaźników makroekonomicznych. Zachowania indeksów giełdowych nie zawsze można jednak nazwać racjonalnymi, a wyniki inwestycyjne znanych laureatów nagrody Nobla 1 z dziedziny ekonomii wskazują, że prognozowanie stóp zwrotu jest procesem złożonym, uwzględniającym między innymi elementy psychologiczne. W związku z tym czysto matematyczna kalkulacja nie zawsze musi skutkować generowaniem dodatniej stopy zwrotu z inwestycji. W artykule scharakteryzowano podejście tradycyjne, w którym giełdę traktuje się jako barometr gospodarki. Opisano również wpływ obecnego kryzysu kredytowego w Stanach na indeksy giełdowe. W części empirycznej, na przykładzie wybranych krajów, przeprowadzona została analiz zależności między stopą zwrotu z głównych indeksów giełdowych, a tempem wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB). Giełda jako barometr gospodarki Powszechnie uważa się, że sytuacja na giełdzie papierów wartościowych oraz w gospodarce są wzajemnie skorelowane. W teorii funkcjonowania rynków kapitałowych przyjmuje się, że bieżące tendencje na rynku są odzwierciedleniem tego, co wydarzy się w gospodarce w najbliższych miesiącach. W związku z tym porusza się tutaj zagadnienie dyskontowania przyszłych wskaźników makroekonomicznych takich, jak stopa inflacji, tempo wzrostu PKB, stopa bezrobocia, wskaźniki nastroju konsumentów i producentów, 1 Można podać tutaj najbardziej spektakularny przykład - bankructwo funduszu Long-Term Capital Management (LTCM), którego członkami zarządu byli laureaci nagrody Nobla z ekonomii z 1997 r. M. Scholes i R.C. Merton (por. N. Dunbar, Alchemia pieniądza, K.E. Liber, Warszawa 2000)

2 liczba wydanych pozwoleń na budowę oraz liczba rozpoczętych budów, stopa wzrostu inwestycji itp. Wydaje się, że występowanie korelacji pomiędzy stanem gospodarki a poziomami indeksów giełdowych w oczach teoretyków rynków kapitałowych jest niezaprzeczalny. Można, co prawda, spierać się na temat rozbieżności czasowych pomiędzy zachowaniem rynku akcji, czy też rynku surowcowego, a poziomami wskaźników makroekonomicznych. Przyjmując do wiadomości, jako pewnego rodzaju truizm, iż istnieje dodatnia zależność pomiędzy zachowaniem rynku akcji a kondycją gospodarki, to w przypadku określenia kierunku implikacji poglądy nie są już tak zbieżne. W ostatnich latach pojawiły się poglądy, poparte zresztą analizami empirycznymi, że to nie inwestorzy giełdowi określają kursy akcji próbując zdyskontować przyszłą sytuację makroekonomiczną, ale konsumenci i przedsiębiorcy ulegają nastrojom obserwowanym na giełdzie papierów wartościowych. Pogląd ten, wygłaszany między innymi przez Bena Bernanke, obecnego szefa Zarządu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED), rzuca nowe światło na rolę giełdy w procesie rozwoju gospodarek. Okazuje się zatem, że jeżeli autorzy tego typu przekonań mają rację, to rola inwestorów giełdowych nie sprowadza się wyłącznie do umiejętnego przewidywania i szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w gospodarce. Z tej pozycji, którą można byłoby nazwać biernym obserwatorem, akcjonariusze ulegli przeobrażeniu w czynnik implikujący zachowania pozostałych uczestników życia gospodarczego. Według tego podejścia, to akcjonariusze wyznaczają kierunki dla gospodarki, a nie odwrotnie. Zdaniem T. Hońdo w długim terminie zmiany indeksów nie są przypadkowe 2. Warto jednak zaznaczyć, że długi okres czasu to pojęcie względne. Dla jednego gracza będzie to horyzont kilkunastu miesięcy, dla innego kilku, czy nawet kilkunastu lat. Interesująco prezentuje się, w kontekście rozważań nad siłą korelacyjną poziomu indeksów giełdowych a rozwojem gospodarczym, wykres indeksu dwudziestu największych, pod względem kapitalizacji rynkowej i najpłynniejszych spółek giełdowych w Polsce WIG20 3. Dokonując analizy zmian poziomu tego indeksu w czasie można dojść do wniosku, że w ostatnim dziesięcioleciu sytuacja makroekonomiczna Polski była wyjątkowo niestabilna, 2 Por. T. Hońdo, Giełda to barometr gospodarki, Gazeta Giełdy Parkiet, maj 2006, s. 6 3 Indeks WIG20 można nazwać w pewnym sensie polskim odpowiednikiem amerykańskiego indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA), gdzie notowanych jest 30 największych spółek przemysłowych w USA. Indeks DJIA jest powszechnie uważany za barometr sytuacji na rynku kapitałowym największej giełdy na świecie New York Stock Exchange (NYSE).

3 z latami dynamicznego wzrostu gospodarczego i okresami stagnacji, czy wręcz recesji (por. rys. 1.). Rys. 1. Wykres notowań indeksu WIG20 w latach Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem programu do analizy technicznej na portalu Wytłumaczeniem tak dużego zróżnicowania cen akcji największych spółek giełdowych w Polsce mogą być w dużej mierze czynniki behawioralne, które, w świetle wielu opinii, są dla szerokiej rzeszy inwestorów przesłanką do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Kolejnym argumentem traktującym o wysokich odchyleniach cen akcji może być niedojrzałość polskiego rynku kapitałowego, który profesjonalnie funkcjonuje dopiero od 17 listopada 2000 roku, czyli od wprowadzenia systemu transakcyjnego WARSET 4. Każdy z tych argumentów można byłoby obalić stwierdzeniem, że skoro młoda giełda ma prawo zachowywać się nieprzewidywalnie, to młoda, niedojrzała gospodarka rynkowa również. Wskaźniki makroekonomiczne Polski wskazują jednak na coś zupełnie innego. Produkt krajowy brutto Polski w latach wzrastał systematycznie w każdym roku przeciętnie o 3,9%, co jest jednym z najlepszych wyników nie tylko w Europie, ale i na świecie. W okresie ostatnich dziesięciu lat produkt krajowy brutto Polski liczony w cenach bieżących wzrósł o ponad 90% (por. rys. 2). 4 Por. (stan z dn r.).

4 PKB (w mln PLN) Rys. 2. Produkt krajowy brutto Polski w cenach bieżących lata Linią przerywaną zaznaczono rok 2009, w którym, według prognozy Ministerstwa Finansów, PKB Polski ma wzrosnąć o 1,1%. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Porównując wykres notowań indeksu WIG20 oraz PKB można dojść do wniosku, że poziom rozwoju gospodarczego Polski nie jest jedynym determinantem zmian cen rynkowych akcji największych przedsiębiorstw. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż młoda polska gospodarka niekoniecznie musi być dobrym przykładem do badania tego typu współzależności. Dlatego w dalszej części artykułu uwaga skoncentrowana zostanie również na innych, bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych. Wpływ kryzysu kredytowego w USA na indeksy giełdowe W 2008 i 2009 roku gospodarka światowa boryka się z kryzysem gospodarczym, zapoczątkowanym zapaścią na rynku kredytów sub prime w Stanach Zjednoczonych. Kryzys ten, spowodowany zbyt liberalnym podejściem instytucji udzielających kredytów i pożyczek do oceny zdolności kredytowej, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, spotęgowany dodatkowo dynamicznym spadkiem cen nieruchomości, wywołał i w dalszym ciągu wywołuje niemałe zamieszanie na rynkach finansowych. Na wieść o narastających problemach finansowych banków zaangażowanych w kredyty wysokiego ryzyka, dynamicznie zniżkowały nie tylko akcje spółek z tej branży, ale również tzw. szerokiego rynku. Inwestorzy niemal w popłochu pozbywali się walorów spółek publicznych nie

5 dokonując ani żadnych wycen fundamentalnych, ani nie prognozując, jaki wpływ na inne branże będą miały zawirowania na rynku kredytowym. W Polsce zjawiska te były znacznie bardziej widoczne, a zachowania inwestorów o wiele bardziej paniczne. Z jednej strony nie można się dziwić takiemu postępowaniu, gdyż praktycznie zawsze skutki spowolnienia gospodarczego najbardziej odczuwalne są w gospodarkach rozwijających się. To właśnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na tzw. emerging markets są najbardziej narażone na zmiany w tempie wzrostu gospodarczego państw uprzemysłowionych. Jeżeli dokona się analizy rynków kapitałowych innych gospodarek wschodzących, zauważyć można, że polska giełda w ostatnim czasie jest jednym z najsłabszych rynków na świecie. Podczas, gdy indeksy giełdy amerykańskiej skutecznie odrabiają straty po spadkach z przełomu grudnia 2007 r. i stycznia 2008 r. (indeks węgierski BUX od dołka bessy odbił już ponad 100%, czeski indeks CTX ponad 80%), Warszawski Indeks Giełdowy zdołał osiągnąć poziom oddalony od swojego ekstremum o ponad 70%. W związku z zauważalną słabością warszawskiej giełdy pojawiają się sugestie, jakoby polski rynek akcji tak znacząco wzrósł w ostatnich latach, że obecna słabość jest wyłącznie odreagowaniem tamtych wzrostów. Jednak analiza empiryczna niezbicie dowodzi, że dynamika hossy z lat nie była niczym szczególnym w stosunku do wzrostów notowanych wówczas na innych parkietach emerging markets. Przykłady takich państw jak Brazylia, Argentyna, czy Meksyk dowodzą, że pomimo stopy zwrotu za lata , porównywalnej z GPW, albo nawet znacznie wyższej, jak to miało miejsce w przypadku Brazylii, indeksy tamtych państw zachowują się relatywnie mocniej nie tylko w stosunku do GPW ale i w odniesieniu do indeksów państw rozwiniętych. Również zastanawiająco wygląda, w kontekście ostatnich wydarzeń w gospodarce globalnej, kondycja GPW w Warszawie. Według danych Banku Światowego oraz Ministerstwa Finansów, Polska w 2009 roku jest jedynym krajem Unii Europejskiej z dodatnim wzrostem produktu krajowego brutto. Mimo tak spektakularnego sukcesu rodzimej gospodarki warszawska giełda nie wykazuje oznak siły relatywnej wobec innych rynków kapitałowych. Zastanawiające jest również to, że najsilniej zachowują się giełdy gospodarek najsilniej powiązanych kapitałowo z ojczyzną kryzysu, czyli Stanami Zjednoczonymi. Dla przykładu, ponad 80% wymiany handlowej Meksyku przypada na rozliczenia z USA. Dla Brazylii wskaźnik ten wynosi blisko 60%. Takie poziomy każą przypuszczać, że wszelkie zawirowania w największej gospodarce świata, jaką są Stany Zjednoczone, powodujące obniżenie tempa wzrostu PKB, natychmiast będą odczuwalne

6 przez podmioty gospodarcze tych państw. Jednakże, jak wskazuje analiza trendu ich indeksów, inwestorzy takich państw jak Meksyk, Kanada, czy Brazylia nie biorą pesymistycznego scenariusza pod uwagę. Optymizm inwestorów widoczny jest nie tylko w krajach o stosunkowo niedługiej historii rynków kapitałowych, ale również w kraju uznawanym za ojczyznę kapitalizmu, czyli Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znane indeksy giełdowe na świecie, takie jak DJIA, S&P 500, czy Nasdaq, w kilka miesięcy odrobiły znaczną część strat spowodowanych spadkami z przełomu 2007/2008. Takie zachowanie wydaje się zastanawiające biorąc pod uwagę fakt, że na zawirowaniach na rynku kredytowym oraz na rynku nieruchomości najwięcej straci gospodarka kraju, gdzie ten kryzys się zrodził. Można jednak ufać, że wiara w zażegnanie tego kryzysu jest wyjątkowo silna, gdyż obecny szef FED Ben Bernanke, podobnie jak jego poprzednik Alan Greenspan, cieszy się sporym zaufaniem uczestników obrotu instrumentami finansowymi. Wiara w skuteczność jego działania polegającego na zasileniu instytucji finansowych kwotą rzędu kilkuset miliardów dolarów wydaje się być bardzo duża. Rynkowi stara się pomóc również administracja obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych George a W. Bush a, która w celu ratowania tempa wzrostu gospodarczego zafundowała obywatelom wysokie zwolnienia podatkowe. Rząd G.W. Bush a jest zdania, że środki z tytułu umorzeń zobowiązań podatkowych zostaną przeznaczone przez obywateli na konsumpcję, która stanowi około 75% amerykańskiego PKB. Podobnie optymistycznie, aczkolwiek nieco bardziej powściągliwe zachowują się inwestorzy z Unii Europejskiej, gdzie największe giełdy (w Londynie, Frankfurcie, czy Paryżu) również wyraźnie odbiły od dna z października 2008 r. Może to z jednej strony świadczyć o ich, nie popartym racjonalnym myśleniem, optymizmie. Z drugiej strony może to wskazywać na wiarę w gospodarkę USA, która zdaniem wielu ekonomistów, charakteryzuje się niezwykłą odpornością na wszelkie czynniki wpływające negatywnie na rozwój gospodarczy. Alan Greenspan, były szef FED, tak wyraził swoją opinię o elastyczności amerykańskiej gospodarki...największą siłą amerykańskiej gospodarki jest jej odporność zdolność do absorbowania zaburzeń i wychodzenia na prostą, często w sposób i w tempie, których nie dało się przewidzieć, a co dopiero narzucić. 5 5 A. Greespan, Era zawirowań, Krok w nowy wiek, MUZA S.A., Warszawa 2008, s. 13

7 Wpływ rozwoju gospodarczego na rynki kapitałowe analiza empiryczna W celu określenia wpływu tempa wzrostu gospodarczego na poziomy indeksów giełdowych posłużono się analizą empiryczną, która polegała na porównaniu tempa wzrostu PKB wybranych gospodarek ze stopami zwrotu zanotowanymi przez indeksy giełdowe tych państw. Analizie poddano następujące indeksy giełdowe: amerykański - DJIA, brazylijski - Bovespa, meksykański - Mexico, niemiecki - DAX, japoński - Nikkei, angielski - FTSE, polski - WIG20. W analizie uwzględniono wyłącznie wymienione rynku z uwagi na fakt, że są to największe pod względem kapitalizacji rynkowej oraz najbardziej znane na świecie indeksy giełdowe. Z rynku europejskiego poza indeksami niemieckim oraz angielskim, nie zbadano innych indeksów europejskich państw uprzemysłowionych, ponieważ między stopami zwrotu tych indeksów występuje na ogół wysoki stopień współzależności. Dla badanych indeksów giełdowych wyliczono stopy zwrotu za okres 10 lat, tj. od r. do r. Oszacowane wartości stóp zwrotu skonfrontowano następnie ze wskaźnikiem tempa wzrostu produktu krajowego brutto państw, w których notowane są analizowane indeksy giełdowe. Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 1. Tabela 1. Stopy zwrotu z indeksów giełdowych oraz średnioroczne tempo wzrostu PKB w badanych gospodarkach w latach Lp. Indeks Procentowa zmiana indeksu Średnioroczna stopa zwrotu Średnioroczne tempo w badanych latach z indeksu wzrostu PKB 1 Bovespa 527% 53% 2,5% 2 Mexico 465% 46% 3,7% 3 DJIA 68% 7% 3,3% 4 WIG20 134% 13% 5,1% 5 DAX 89% 9% 1,7% 6 Nikkei 0,25% 0,03% 1,2% 7 FTSE 26% 3% 3,2% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, OECD oraz z wykorzystaniem programu MetaStock

8 Jak wynika z zaprezentowanych danych zależność pomiędzy tempem wzrostu produktu krajowego brutto a procentową zmianą wartości indeksów giełdowych jest kwestią dyskusyjną. Dla przykładu, gospodarka brazylijska w latach rosła w tempie 2,5% rocznie, a główny indeks giełdowy tego kraju wzrastał średnio po 53% każdego roku. W tym samym okresie gospodarka angielska charakteryzowała się tempem wzrostu przewyższającym tempo zanotowane w Brazylii, zaś indeks giełdowy FTSE każdego roku zmieniał się średnio zaledwie o 3%. Można zatem stwierdzić, że giełda londyńska wzrastała w ostatniej dekadzie dokładnie w tym samym tempie co angielska gospodarka. Owszem, Wielka Brytania należy do grona państw najwyżej rozwiniętych, podczas gdy Brazylia jest krajem o wysokim potencjale rozwoju. Mogłoby to w pewnym stopniu tłumaczyć znacznie korzystniejsze postrzeganie przez inwestorów brazylijskiego rynku akcji, jako miejsca lokowania nadwyżek finansowych. Polska, podobnie jak Brazylia, również postrzegana jest jako rynek wschodzący, natomiast zachowania inwestorów w ostatnich dziesięciu latach były znacznie różne. Jeżeli rzeczywiście giełda jest barometrem gospodarki, to trudno racjonalnie wytłumaczyć sytuację, że w latach PKB Polski wzrastał średnio w tempie ponad 5% rocznie, zaś indeks dwudziestu największych pod względem kapitalizacji rynkowej i najpłynniejszych spółek giełdowych w naszym kraju WIG20, notował średnioroczne zmiany na poziomie 13%. Dla porównania w Brazylii gospodarka rozwijała się w tempie 2,5%, zaś indeks ponad 50%, w Meksyku PKB rosło w tempie 3,7%, natomiast główny indeks giełdowy notował zmiany na poziomie 46% rocznie. Wyniki te każą podchodzić z dużą ostrożnością do tradycyjnego rozumienia rynków akcji jako odzwierciedlających sytuację gospodarczą państw. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść takiego podejścia jest aktualne zachowanie GPW w Warszawie, która w dalszym ciągu nie potrafi otrząsnąć się po ponad 70-procentowych spadkach zanotowanych w latach Ostatnio publikowane dane dotyczące tempa wzrostu PKB w pierwszym półroczu 2009 roku wskazują, że dotychczas polska gospodarka w najmniejszym, spośród wszystkich gospodarek Unii Europejskiej, odczuła wpływu kryzysu finansowego. Interesująco pod tym względem prezentuje się rynek amerykański, gdzie główne indeksy odrobiły znaczną część strat. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w pierwszych sześciu miesiącach 2009 roku amerykańska gospodarka pogrążona była w recesji.

9 Obliczony współczynnik korelacji liniowej pomiędzy średniorocznymi stopami zwrotu z indeksów giełdowych a tempem wzrostu PKB badanych gospodarek również przeczy tezie o giełdach jako barometrach gospodarek. Współczynnik ten dla analizowanych lat ukształtował się na poziomie 0,23, co wskazuje na bardzo niewielki stopień współzależności między zmiennymi. Zakończenie Zależność pomiędzy rozwojem gospodarczym a zachowaniem rynków kapitałowych jest problemem analizowanym przez wielu ekonomistów. W literaturze znaleźć można stwierdzenie, że sytuacja na giełdzie zazwyczaj wyprzedza zjawiska, które zaistnieją w gospodarce. Jest to pogląd, który promowany był w XIX wieku, między innymi przez Charles a. Dowa. Taki stan rzeczy jest jednym z filarów analizy technicznej, według której rynek dyskontuje wszystko, również, albo przede wszystkim, zjawiska zachodzące w gospodarce. W artykule autor została przeprowadzona analiza zależności pomiędzy stopą zwrotu z najbardziej znanych indeksów giełdowych, a tempem wzrostu PKB państw, w których indeksy te są notowane. Analiza ta miała na celu ustosunkowanie się do powszechnie spotykanych opinii, w których wyrażane jest przekonanie o wpływie wskaźników makroekonomicznych na tendencje panujące na rynku akcji. Wyniki analizy jednoznacznie wskazują, że w przypadku badanych gospodarek, w analizowanym okresie tempo wzrostu produktu krajowego brutto w niewielkim stopniu było skorelowane z tendencjami obserwowanym na rynku akcji. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań trudno określić, co w analizowanym okresie czasu determinowało decyzje inwestycyjne uczestników rynku. Można wyrazić pogląd, że tradycyjne sposoby służące do podejmowania decyzji inwestycyjnych, takie jak analiza fundamentalna, czy analiza techniczna w ostatnich latach ustąpiły miejsca na przykład analizie behawioralnej, która podważa racjonalność przyjętych w tradycyjnych analizach założeń 6. Na zakończenie powyższego wywodu można przytoczyć stwierdzenie L. Bachelier a, według którego na cenę rynkową akcji oddziałuje nieskończona liczba czynników, co 6 M. Panfil, A. Szablewski (redakcja), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s. 535

10 oznacza, że ich matematyczna prognoza jest niemożliwa. W związku z tym dynamika giełdy nigdy nie będzie nauką ścisłą 7 Streszczenie Powszechnie uważa się, że sytuacja na giełdzie papierów wartościowych oraz w gospodarce są wzajemnie skorelowane. Obserwacje rynków kapitałowych, szczególnie w ostatnim czasie, każą podchodzić do tego typu stwierdzeń ze szczególną uwagą, a zachowań rynków kapitałowych krajów o dynamicznej gospodarce nie zawsze można określić mianem relatywnie silnych. W artykule zaprezentowano podejściem, w którym giełdę traktuje się jako barometr gospodarki. Określono również rolę instytucji państwowych w zażegnywaniu kryzysów. Ponadto, przedstawiono wpływ obecnego kryzysu finansowego na indeksy giełdowe. W części empirycznej, na przykładzie wybranych krajów, przeprowadzona została analiz zależności między stopą zwrotu z głównych indeksów giełdowych, a tempem wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB). Bibliografia 1. P. Cootner (redakcja), The Random Character of Stock Market Prices, MIT Press, Cambridge N. Dunbar, Alchemia pieniądza, K.E. Liber, Warszawa A. Greenspan, Era zawirowań, Krok w nowy wiek, MUZA S.A., Warszawa T. Hońdo, Giełda to barometr gospodarki, Gazeta giełdy Parkiet, maj 2006, s M. Panfil, A. Szablewski (redakcja), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa M. Reluga, Ameryka kicha. Co z tego wynika?, Gazeta Giełdy Parkiet, 13 października www2.standardandpoors.com P. Cootnej (redakcja), The Random Charakter of Stock Market Prices, MIT Press, Camridge 1964, s. 67

11

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji?

Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Czy polskie dane makro wpływają na notowania akcji? Problem makroekonomicznych uwarunkowań koniunktury na rynku kapitałowym, czyli odpowiedź na pytanie w jakim stopniu dane makro wpływają na indeksy giełdowe,

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 11 stycznia 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 27 roku i perspektywy na rok 28 Rok 27 na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI Giełdy niczym najszybsze pociągi DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI GIEŁDY NICZYM NAJSZYBSZE POCIĄGI Zaskakująca jednomyślność RTS odbił się od dna Polskie indeksy

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln styczeń 2013 Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln grudzień 2012 Różnica kapitalizacji w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce (Andrzej Szablewski) 1.1. Wymiary zmienności 1.2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Krzywa dochodowości. Kontrakty na obligacje w praktyce. Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa

Krzywa dochodowości. Kontrakty na obligacje w praktyce. Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa Kontrakty na obligacje w praktyce Wielu inwestorów postrzega, obligacje skarbowe, jako mało atrakcyjne instrumenty, na których nie ma dużej zmienności. Innymi

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2011 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2011 ROKU Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2011 ROKU w świetle uwarunkowań międzynarodowych marzec 2011 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Zalecane książki 3. Wpływ cyklu prezydenckiego w USA na stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012)

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012) 2.11.12 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 12.11.12 1.11.12 14.11.12 15.11.12 16.11.12 19.11.12 2.11.12 21.11.12 22.11.12 2.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12.11.12 1 grudnia 212 r. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata.

Całość Raportu Barometr płatności na świecie 2013 podzielona została na części odpowiadające poszczególnym regionom świata. To już trzecia i ostatnia część Raportu Barometr Płatności Na Świecie 2013 przygotowanego przez światowych przedstawicieli D&B i Bisnode w celu przedstawienia międzynarodowego obrazu praktyk płatniczych.

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych 3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach 1995-2005 3.1. Opis danych statystycznych Badanie zmian w potencjale opieki zdrowotnej można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00

OBLIGACJE: dane z godziny 21:00 Na przebieg dzisiejszych wydarzeń na europejskich parkietach miały wpływ wydarzenia na globalnym rynku akcji. Rynki nadal są niestabilne, a informacje dochodzące z USA sugerują dalsze powolne spadki indeksów,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 4 marca 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie I-II 28 roku i czynniki ją determinujące W lutym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Obawy o kondycję amerykańskiej gospodarki po raz kolejny położyły się cieniem na wszystkich światowych parkietach. Europejskie indeksy zostały zdominowane przez czarny kolor świeczek. Negatywne wpływ na

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Miesięczny komentarz Lipiec 2013 r.

Miesięczny komentarz Lipiec 2013 r. Dołącz do Nas na Facebooku! Komentarze Zarządzających RYNEK AKCJI Lipiec był zdecydowanie lepszy dla rynku akcji niż czerwiec. Powodów do wzrostów było kilka. Do najważniejszych należy zaliczyć utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo