KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA w tys. zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA w tys. zł"

Transkrypt

1 Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej informacje finansowe pro forma obejmujące okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 marca 2007 r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach Przeprowadziliśmy prace poświadczające w odniesieniu do załączonego skonsolidowanego bilansu pro forma sporządzonego na dzień r. oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat pro forma za okres do r. do r. grupy kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach gdzie: 1) skonsolidowany bilans pro forma sporządzony na dzień r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres od r. do r. wykazuje zysk netto tys. zł W wyniku planowanej emisji akcji KOPEX S.A. serii B w zamian za akcje Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A., KOPEX S.A. stanie się z prawnego punktu widzenia spółką dominującą dla Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. Informacje pro forma zostały przygotowane wyłącznie dla zilustrowania, w jaki sposób planowana transakcja połączenia mogła hipotetycznie wpłynąć na skonsolidowany bilans oraz konsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej KOPEX S.A. na dzień r. przy założeniu, że operacja ta została przeprowadzona w dniu r. Za informacje finansowe pro forma odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta, który opracował je zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z r.). Naszym zadaniem była ocena, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 7 załącznika II do rozporządzenia Komisji WE, właściwego sposobu sporządzenia informacji finansowych pro forma. Prace przeprowadziliśmy zgodnie z normą nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 wydanym przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). Prace te nie obejmowały niezależnej weryfikacji informacji finansowych leżących u podstaw informacji finansowych pro forma, polegały natomiast na porównaniu nieskorygowanych informacji finansowych z dokumentacją źródłową, ocenie dowodów leżących u podstaw dokonanych korekt informacji pro forma oraz dyskusji z Zarządem Emitenta na temat informacji finansowych pro forma. 1

2 Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania wystarczającej pewności, że informacje finansowe pro forma zostały właściwie opracowane na wskazanej podstawie oraz że podstawa ta jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez Emitenta. Naszym zdaniem skonsolidowany bilans pro forma na dzień r. oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres od r. do r. zostały właściwie opracowane na podstawie założeń wskazanych w prospekcie, zaś zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez KOPEX S.A. w roku 2005 i I półroczu 2006 roku, opartymi na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. i wydajemy go w celu spełnienia tego obowiązku. Biegły rewident Bogusława Zemełka Nr ewid. 9368/7008 Podmiot uprawniony MW RAFIN MARIAN WCISŁO BIURO USŁUG RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW SP. JAWNA SOSNOWIEC AL. ZWYCIĘSTWA 3 PODMIOT UPRAWNIONY NR 3076 Sosnowiec, dnia 18 maja 2007 r. 2

3 Informacje ogólne dotyczące charakteru informacji finansowych pro forma oraz podstawy sporządzenia Dnia roku ZZM S.A. objęła kontrolę nad KOPEX S.A. wchodząc w posiadanie 65,06% głosów. W wyniku planowanej emisji akcji KOPEX S.A. serii B w zamian za akcje ZZM S.A., skierowanej do wszystkich akcjonariuszy ZZM S.A., KOPEX S.A. z prawnego punktu widzenia stanie się spółką dominującą dla ZZM S.A. Przedstawione poniżej informacje pro forma na dzień roku zostały sporządzone w celu przedstawienia wpływu, jaki miałaby planowana operacja połączenia na skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat, gdyby operacja ta została przeprowadzona w dniu roku. Informacje pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i dotyczą sytuacji hipotetycznej, w związku z tym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Spółki. Skonsolidowany bilans pro forma sporządzono na dzień roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma sporządzono za okres od roku zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta. Podstawą sporządzenia informacji pro forma jest: - skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat KOPEX S.A., sporządzone odpowiednio na dzień roku oraz za okres od roku. - skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat ZZM S.A. sporządzone odpowiednio na roku oraz za okres od roku. Przejęcie odwrotne z rachunkowego punktu widzenia W wyniku planowanej operacji połączenia KOPEX S.A. stanie się z prawnego punktu widzenia spółką dominującą dla ZZM S.A., natomiast z rachunkowego punktu widzenia będzie to przejęcie odwrotne, zgodnie z MSSF 3 par. 21. W związku z powyższym skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma zostało sporządzone zgodnie z MSSF 3, załącznik B, punkt. B7. Aktywa i zobowiązania ZZM S.A. ujęto i wyceniono według ich wartości bilansowej sprzed połączenia po przekształceniu na MSSF, niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych oraz pozostałe pozycje kapitału własnego stanowią niepodzielony wynik lat ubiegłych oraz pozostałe pozycje kapitałowe ZZM S.A. bezpośrednio sprzed połączenia po przekształceniu na MSSF, a kwotę ujętą z tytułu wyemitowania akcji ustalono powiększając wyemitowany kapitał ZZM S.A. bezpośrednio sprzed połączenia o koszt połączenia. W związku z tym, że struktura kapitału prezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pro forma odzwierciedla strukturę kapitału KOPEX S.A., dla przejrzystości obrazu kapitał podstawowy zaprezentowano w wartości kapitału podstawowego KOPEX S.A., różnicę przenosząc do kapitału zapasowego. Koszt połączenia ustalono zgodnie z MSSF 3, par. B6, wykorzystując wartość godziwą instrumentów kapitałowych KOPEX S.A. sprzed połączenia. Założenia przyjęte do informacji pro forma oraz źródła korekt pro forma - do wyliczenia kosztu połączenia jako wartość godziwą przyjęto kurs akcji KOPEX S.A. z dnia roku, tj. 39,25 zł za jedną akcję, - ilość wyemitowanych akcji KOPEX S.A. serii B sztuk, a objętych 90%, tj sztuk, - KOPEX S.A. po połączeniu będzie w posiadaniu 90% akcji ZZM S.A., - przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma założono sprzedaż przez ZZM S.A. posiadanych akcji KOPEX S.A. serii A przed objęciem emisji serii B. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma uwzględnia sprzedaż tych akcji przed połączeniem, po kursie z dnia roku, tj. z dnia, na który zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma, - cenę emisyjną akcji serii B określono jako cenę będącą średnią arytmetyczną z kursów zamknięcia notowań KOPEX S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 kwietnia 2006 do 30 września 2006 roku, tj. po cenie 20,03 zł za jedną akcję. Należy mieć na uwadze, że w dniu roku KDPW S.A. przeprowadził podział (split) akcji KOPEX S.A., będący wynikiem zarejestrowania w dniu roku podziału istniejących akcji Spółki i zmiany wartości nominalnej jednej akcji z 10 PLN na 1 PLN. Tym samym, ilość akcji wzrosła z do , co oznacza, że przy ustalaniu średniej arytmetycznej kurs akcji KOPEX S.A. od dnia roku do dnia roku należało podzielić przez dziesięć, aby otrzymać porównywalną wartość jednej akcji w całym okresie. Akcje ZZM S.A. zostały wycenione na 744 zł za jedną akcję. Wobec powyższego parytet wymiany wynosi za 1 akcję KOPEX S.A. 0,0269 akcji ZZM S.A, - określono udziały mniejszości zgodnie z MSSF 3, załącznik B, paragrafy B10 B11, jako udział właścicieli mniejszościowych w wartości bilansowej aktywów netto ZZM S.A. sprzed połączenia, 3

4 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe ZZM S.A. na dzień roku dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma przekształcono na sprawozdanie zgodne z MSSF oraz dokonano korekty wyłączenia KOPEX S.A., - dokonano korekt konsolidacyjnych, wyłączając wzajemne przychody i koszty za okres od do roku oraz wzajemne rozrachunki na dzień roku. Przekształcenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZZM S.A. na dzień dla potrzeb sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma BILANS na dzień AKTYWA Nieskorygowane dane finansowe - Skonsolidowane sprawozdanie ZZM zgodne z UoR wyłączenie KOPEX ze skonsolidowanego sprawozdania ZZM w tys. zł korekty przejścia MSSF Skonsolidowane sprawozdanie ZZM bez KOPEX zgodne z MSR A. AKTYWA TRWAŁE 296,097-34,528 14, ,713 I. Wartości niematerialne i prawne 3,570-2, II. Wartość firmy jednostek podporządk. 22,340-13, ,146 III. Rzeczowe aktywa trwałe 228,459-63,946 14, ,531 IV. Należności długoterminowe 4,443-4, V. Inwestycje długoterminowe 22,258 59,147-81,405 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15,027-9, ,787 B. AKTYWA OBROTOWE 515, ,613 1, ,673 I. Zapasy 181,121-29, ,110 II. Należności krótkoterminowe 248, ,462 1, ,254 III. Inwestycje krótkoterminowe 56,981-52,537-4,444 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28,919-20,054-8,865 AKTYWA RAZEM 811, ,141 15, ,386 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ ) WŁASNY 298,436-14,297 11, ,900 I. Kapitał podstawowy 3, ,267 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 205,407-15, ,859 V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 8,632-2,060-2,957 3,615 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3, ,050 VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 48,530 4,975 14,209 67,714 IX. Zysk (strata) netto 28,613-2, ,395 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk.ujemna) B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 48,113-44,060-4,053 C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1,141-1, , ,643 3, ,433 I. Rezerwy na zobowiązania 59,024-44,437 3,797 18,384 II. Zobowiązania długoterminowe 46,974-17,866-29,108 III. Zobowiązania krótkoterminowe 352, , ,454 IV. Rozliczenia międzyokresowe 5,478 22,009-27,487 PASYWA RAZEM 811, ,141 15, ,386 4

5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Nieskorygowane dane finansowe - Skonsolidowane sprawozdanie ZZM zgodne z UoR wyłączenie KOPEX ze skonsolidowanego sprawozdania ZZM w tys. zł korekty przejścia MSSF Skonsolidowane sprawozdanie ZZM bez KOPEX zgodne z MSR 231, ,846-84, , ,409 1,008 57,724 C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży ( A-B) 47,925-20,437-1,008 26,480 D. Koszty sprzedaży 6,303-5, E. Koszty ogólnego zarządu 19,790-10,168-9,622 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 21,832-4, ,338 G. Pozostałe przychody operacyjne 2,868-1, ,144 H. Pozostałe koszty operacyjne 1, I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej ( F+G-H) 23,587-5,157-1,098 17,332 J. Przychody finansowe 16,858-2,520-14,338 K. Koszty finansowe 4,391-2,420-1,971 L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ((I+J-K+/-L) ,382-5,257-1,098 30,027 N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych O. Odpis wartości firmy 1, P. Odpis ujemnej wartości firmy Q. Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P) 35,417-5, ,027 R. Podatek dochodowy 5,415-1, ,552 S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) T. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności U. (Zyski) straty mniejszości -1,683 1, W. Zysk (strata) netto (Q-R-S+/-T+/-U) 28,613-2, ,395 5

6 Opis korekt skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZZM S.A. na dzień , związanych z wyłączeniem z konsolidacji Spółki KOPEX oraz w związku z przekształceniem sprawozdania na zgodny z MSSF, dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego pro forma w tys. zł Wyszczególnienie AKTYWA Aktywa trwałe Wartość wg sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości 296,097 Wyłączenie KOPEX -34,528 Korekta amortyzacji wartości firmy za 3 miesiące 2007 roku 734 Korekta wartości niematerialnych i prawnych wynikająca z przeszacowania do wartości godziwej -644 Korekta rzeczowych aktywów trwałych wynikająca z przeszacowania do wartości godziwej 25,510 Wyksięgowanie na konto pozabilansowe prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanego decyzją administracyjną Amortyzacja nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntów -29 Zmiana prezentacji zaliczek - przeniesienie zaliczek na środki trwałe w budowie do należności krótkoterminowych Korekta amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych związana z wyceną do wartości godziwych 31 Korekta amortyzacji środków trwałych związana z wyceną do wartości godziwych, która wpłynęła na wynik lat ubiegłych Korekta amortyzacji środków trwałych związana z wyceną do wartości godziwych, która wpłynęła na wynik bieżący Aktywa z tytułu podatku odroczonego dot. gruntów 5 Razem korekty aktywów trwałych -20,384 Wartość aktywów trwałych po dostosowaniu do wymogów MSR i wyłączeniu KOPEX 275,713 Aktywa obrotowe Wartość wg sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości 515,872 Wyłączenie KOPEX -232,613 Zmiana prezentacji zaliczek - przeniesienie zaliczek z pozycji "zapasy" do należności krótkoterminowych -451 Przeniesienie zaliczek z pozycji "środki trwałe w budowie" i "zapasy" do należności krótkoterminowych 1,865 Razem korekty aktywów obrotowych -231,199 Wartość aktywów obrotowych po dostosowaniu do wymogów MSR i wyłączeniu KOPEX 284,673-4,502-1,414-4,447-1,100 Kapitał własny PASYWA Wartość wg sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości 298,436 Wyłączenie KOPEX -14,297 Kapitał zapasowy - korekta zlikwidowanych w 2006 roku rzeczowych aktywów trwałych związana z wyceną do wartości godziwych Kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - przeniesienie otrzymanego przez ZZM SA decyzją administracyjną prawa użytkowania wieczystego gruntów do ewidencji pozabilansowej Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - korekta rzeczowych aktywów trwałych związana z wyceną do wartości godziwych Niepodzielony wynik z lat ubiegłych korekta zlikwidowanych w 2006 roku rzeczowych aktywów trwałych związana z wyceną do wartości godziwych Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - rezerwa na podatek odroczony dotycząca wyceny do wartości godziwych Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - przeniesienie otrzymanego przez spółkę zależną prawa użytkowania wieczystego do ewidencji pozabilansowej Niepodzielony wynik z lat ubiegłych korekta o dodatkową amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającą z wyceny do wartości godziwych Niepodzielony wynik z lat ubiegłych korekta o zmianę stanu rezerw na podatek odroczony dotyczący amortyzacji środków trwałych 663-2,957 24,440 Wynik bieżący - Amortyzacja nabytego prawa wieczystego użytkowania gruntów -29 Wynik bieżący korekta amortyzacji wartości firmy za 3 miesiące 2007 roku 734 Wynik bieżący - korekta o amortyzację środków trwałych wynikającą z wyceny do wartości godziwych -1, ,643-1,545-4,

7 Wynik bieżący - korekta o amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wynikającą z wyceny do wartości godziwych Wynik bieżący - korekta o zmianę stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 Wynik bieżący rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 205 Razem korekty kapitałów -2,536 Wartość kapitałów po dostosowaniu do wymogów MSR 295,900 Kapitał mniejszości Wartość wg sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości 48,113 Wyłączenie KOPEX -44,060 Wartość kapitałów mniejszości po dostosowania do wymogów MSR (zgodnie z MSR kapitały mniejszości prezentowane są w pozycji kapitału własnego) Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości 1,141 Wyłączenie KOPEX -1,141 Ujemna wartość firmy po dostosowaniu do wymogów MSR - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Wartość wg sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości 464,279 Wyłączenie KOPEX -207,643 Korekta rezerwy na podatek odroczony o wycenę do wartości godziwych 4,643 Zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony o amortyzację roku 2006 środków trwałych dotyczącą wyceny do wartości godziwych Zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony o amortyzację roku 2007 środków trwałych dotyczącą wyceny do wartości godziwych Razem korekty rezerw -203,846 Wartość zobowiązań i rezerwy na zobowiązania po dostosowaniu do wymogów MSR 260, ,

8 Skonsolidowany bilans pro forma sporządzony na dzień (w tys. zł) Grupa ZZM bez KOPEX zgodnie z MSSF AKTYWA Grupa KOPEX Razem Korekty pro forma Razem bilans pro forma A. Aktywa trwałe 275, , , , ,480 I. Wartości niematerialne 844 2,113 2,957-2,957 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 9,146 1,218 10, , ,095 III. Rzeczowe aktywa trwałe 178,531 61, , ,205 IV. Należności długoterminowe - 4,939 4,939-4,939 V. Inwestycje długoterminowe 81,405 22, ,613-81,355 22,258 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5,787 9,239 15,026-15,026 B. Aktywa obrotowe 284, , , ,190 1,020,534 I. Zapasy 151,110 26, , ,635 II. Należności krótkoterminowe 120, , , , ,987 III. Inwestycje krótkoterminowe 4,444 74,940 79,384-22,403 56,981 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8,865 20,066 28,931-28,931 Aktywa razem 560, , , ,624 1,736,014 PASYWA A. Kapitał własny 299, , , ,181 1,191,715 I. Kapitał podstawowy 3,267 19,893 23,160 40,774 63,934 II. Kapitał zapasowy 190,859 72, , , ,666 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 3,615 1,896 5, ,120 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 4, , ,645 V. Różnice kursowe z przeliczenia VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 67,714 27,045 94,759-32,245 62,514 VII. Zysk (strata) netto 26,395 3,968 30, , ,617 VIII. Kapitał mniejszości 4,053 1,548 5,601 62,615 68,216 B. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 260, , ,856 3, ,299 I. Rezerwy na zobowiązania 18,384 44,299 62, ,668 II. Zobowiązania długoterminowe 29,108 18,025 47, ,047 III. Zobowiązania krótkoterminowe 185, , ,751 29, ,107 IV. Rozliczenia międzyokresowe 27,487 3,802 31,289-25,812 5,477 Pasywa razem 560, , , ,624 1,736,014 8

9 Skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres (w tys. zł) Grupa ZZM bez KOPEX zgodnie z MSSF Grupa KOPEX Razem Korekty pro forma Razem rachunek pro forma I. Przychody netto ze sprzedaży prod., towarów i materiałów 84, , ,215-26, ,050 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 57, , ,204-26, ,123 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 26,480 20,531 47, ,927 IV. Pozostałe przychody 1,144 1,706 2,850-2,850 V. Koszty sprzedaży 520 5,789 6, ,305 VI. Koszty ogólnego zarządu 9,622 10,161 19, ,821 VII. Pozostałe koszty 150 1,071 1,221-1,221 VIII. Zysk (strata) na dział. operacyjnej (III+IV-V-VI-VII) 17,332 5,216 22, ,430 IX. Przychody finansowe 14,338 2,406 16, , ,644 X. Koszty finansowe 1,971 2,415 4,386 81,294 85,680 XI. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udz. w jedn.pow XII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XIII. Odpis ujemnej wartości firmy jedn. podporządkowanych XIV. Zysk (strata) brutto (VIII+IX-X+XI-XII+XIII) 30,027 5,213 35, , ,728 XV. Podatek dochodowy 3,552 1,540 5,092 81,040 86,132 XVI. Pozost.obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udz.w zyskach (stratach) netto jedn.podp.wyc.met.praw własn XVIII. (Zyski) straty mniejszości ,194-37,273 XIX. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+XVII+XVIII) 26,395 3,968 30, , ,617 9

10 Wyłączenia i korekty pro forma w bilansie (w tys. zł) AKTYWA Wartość firmy Grupy KOPEX i Grupy ZZM 10,364 Korekta wartość firmy w wyniku połączenia 419,731 Razem wartość firmy pro forma 430,095 Rzeczowe aktywa trwałe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 240,147 Korekta niezrealizowane zyski -74 Korekta środki trwałe w budowie otrzymane, niezafakturowane 132 Razem rzeczowe aktywa trwałe pro forma 240,205 Inwestycje długoterminowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 103,613 Korekta sprzedaż akcji KOPEX serii A przez ZZM -81,355 Korekta emisja akcji KOPEX serii B 882,151 Korekta wyłączenie udziałów KOPEX jako jednostki zależnej -882,151 Razem inwestycje długoterminowe pro forma 22,258 Zapasy Grupy KOPEX i Grupy ZZM 177,637 Korekta niezrealizowane koszty -2 Razem zapasy pro forma 177,635 Należności krótkoterminowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 304,392 Korekta sprzedaż akcji KOPEX serii A przez ZZM 507,961 Korekta wyłączenia konsolidacyjne należności i zobowiązań -55,366 Razem należności krótkoterminowe pro forma 756,987 Inwestycje krótkoterminowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 79,384 Korekta wyłączenia konsolidacyjne należności i zobowiązań -22,403 Razem inwestycje krótkoterminowe pro forma 56,981 PASYWA Kapitał własny Grupy KOPEX i Grupy ZZM 426,534 Korekta sprzedaż akcji KOPEX serii A przez ZZM 345,551 Korekta emisja akcji KOPEX serii B 882,151 Korekta wyłączenie udziałów KOPEX jako jednostki zależnej -882,151 Korekta wartość firmy w wyniku połączenia 419,731 Korekta rezerwa na podatek dochodowy 15 Korekta niezrealizowane zyski -76 Korekta faktury w drodze -40 Razem kapitał własny pro forma 1,191,715 Rezerwy na zobowiązania Grupy KOPEX i Grupy ZZM 62,683 Korekta rezerwa na podatek dochodowy -15 Razem rezerwy na zobowiązania pro forma 62,668 Zobowiązania długoterminowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 47,133 Korekta wyłączenia konsolidacyjne należności i zobowiązań -86 Razem zobowiązania długoterminowe pro forma 47,047 Zobowiązania krótkoterminowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 399,751 Korekta sprzedaż akcji KOPEX serii A przez ZZM (podatek) 81,055 Korekta wyłączenia konsolidacyjne należności i zobowiązań -51,699 Razem zobowiązania krótkoterminowe pro forma 429,107 Rozliczenia międzyokresowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM 31,289 Korekta wyłączenia konsolidacyjne należności i zobowiązań -25,812 Razem zobowiązania krótkoterminowe pro forma 5,477 10

11 Wyłączenia i korekty pro forma w rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od Wyłączenie przychodów Grupy ZZM dla jednostek powiązanych z Grupy KOPEX za okres od do Wyłączenie przychodów Grupy KOPEX na rzecz jednostek powiązanych z Grupy ZZM za okres od 257,215-25,794 Razem przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pro forma 231,050 Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od Wyłączenie kosztów Grupy ZZM zakupionych od jednostek powiązanych z Grupy KOPEX za okres od Wyłączenie kosztów Grupy KOPEX zakupionych od jednostek powiązanych z Grupy ZZM za okres od , ,770 Razem wartość sprzedanych produktów, towarów i materiałów pro forma 184,123 Koszty sprzedaży Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od 6,309 Wyłączenie kosztów sprzedaży Grupy KOPEX od jednostek powiązanych z Grupy ZZM -4 Koszty sprzedaży pro forma 6,305 Koszty ogólnego zarządu Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od 19,783 Wyłączenie kosztów Grupy KOPEX od jednostek powiązanych z Grupy ZZM -3 Korekta faktury w drodze dla jednostek Grupy ZZM 41 Koszty ogólnego zarządu pro forma 19,821 Przychody finansowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od 16,744 Sprzedaż przez ZZM akcji KOPEX serii A 507,961 Wyłączenie przychodów finansowych Grupy KOPEX dla jednostek powiązanych z Grupy ZZM -61 Razem przychody finansowe pro forma 524,644 Koszty finansowe Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od 4,386 Sprzedaż przez ZZM akcji KOPEX serii A wartość sprzedanych inwestycji 81,355 Wyłączenie kosztów finansowych w Grupie ZZM od jednostek powiązanych z Grupy KOPEX za okres Razem koszty finansowe pro forma 85,680 Podatek dochodowy Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od 5,092 Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży przez ZZM akcji KOPEX serii A 81,055 Rezerwa na podatek dochodowy z tytułu niezrealizowanych zysków -15 Razem podatek dochodowy pro forma 86,132 (Zyski) straty mniejszości Grupy KOPEX i Grupy ZZM za okres od -79 Zysk udziałowców mniejszościowych Grupy ZZM w wyniku połączenia -37,194 (Zyski) straty mniejszości pro forma -37,

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej informacje finansowe pro forma obejmujące okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowych pro forma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 http://www.pwc.com/pl Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo