Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością"

Transkrypt

1 NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd stała się ważnym czynnikiem gwarantującym sukces firmy. Walkę konkurencyjną wygrywają te organizacje, które posiadają zdolnośd do ciągłego doskonalenia i tym samym podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług. Zintegrowany system zarządzania podnosi skutecznośd organizacji i efektywnośd gospodarowania posiadanymi zasobami, minimalizuje i optymalizuje koszty, jednoznacznie określa zadania, kompetencje i odpowiedzialnośd pracowników oraz gotowośd przedsiębiorstwa do spełniania wymagao klienta. Jego wdrożenie ułatwia spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeostwa pracy i informacji. Studia Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. Zdobyte w trakcie zajęd umiejętności umożliwiają samodzielnie zaprojektowad systemu zarządzania jakością, wdrożyd go, utrzymad, a następnie stale doskonalid. SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia): Studia kierowane są do osób planujących karierę zawodową w strukturach zarządzających kształtowaniem procesów jakości przedsiębiorstwa (instytucji), osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości oraz kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, którzy chcą uzupełnid swoją wiedzę oraz ubiegad się o stosowne certyfikaty. KADRA DYDAKTYCZNA: Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu zarządzania jakością wywodzących się z Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspertów koncernu TUV Rheinland Group. str. 1

2 KORZYŚCI ZE STUDIÓW: Uczestnicy studiów zapoznają się z metodami i narzędziami zarządzania jakością służącymi jej zapewnieniu w przedsiębiorstwie. Uzyskują wiedzę oraz umiejętności wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeostwem i higiena pracy (PN 18001/OHSAS 18001), ochrony środowiska (ISO 14001) oraz bezpieczeostwem informacji (ISO 27001). Słuchacze zapoznawani zapoznają się także z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektem, organizowania, projektowania i zarządzania produkcją, rachunkiem kosztów jakości, zarządzaniem personelem itd. Absolwenci kierunku uzyskują dyplom ukooczenia studiów podyplomowych z zakresu Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, a po zdaniu egzaminu certyfikat TÜV Akademia Polska sp. z o.o. Auditora Zintegrowanych Systemów Zarządzania na koniec I semestru studiów oraz Pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania na koniec II semestru. Ukooczenie studiów pozwala uczestnikom na twórcze rozwijanie zdolności i umiejętności analitycznych oraz przywódczych w celu bardziej efektywnego działania w strukturach jakości przedsiębiorstwa. PROGRAM RAMOWY: Sem. PRZEDMIOT Forma zajęd Forma (liczba godzin) Zal. W D Wr S R 1 1. Podstawy zarządzania jakością Z 2. Podejście procesowe w zarządzaniu systemowym i zarządzanie Z projektem 3. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 (auditor) E 4. Auditowanie i certyfikacja E 5. Psychologiczne aspekty zarządzania jakością Z 6. System Zarządzania Bezpieczeostwem i Higieną Pracy Z 7. System Zarządzania Środowiskowego Z 8. Branżowe systemy zarządzania i normy 6 6 Z RAZEM W SEMESTRZE System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 (pełnomocnik) E 10. Narzędzia IT wspomagające zarządzanie. Metody statystyczne Z 11. System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji Z 12. CSR Corporate Social Responsibility 4 4 Z 13. Narzędzia i techniki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania Z 14. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania E 15. Doskonalenie umiejętności menadżerskich w zarządzaniu jakością Z RAZEM W SEMESTRZE RAZEM Legenda: W wykład, D dwiczenia, Wr Warsztaty, S Seminarium, R Razem, E egzamin, Z zaliczenie. str. 2

3 SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA: Podstawy zarządzania jakością 10 godzin Pojęcia i definicje z zakresu zarządzania jakością. Ojcowie zarządzania jakością. Zarządzanie strategiczne a jakośd. Terminologia i polityka jakości. Normy ISO serii 9000 oraz normy je wspomagające. Powstanie serii norm zarys historyczny. Charakterystyka norm ISO Normy wspomagające. Budowa norm rodziny ISO Wymagania normatywne normy ISO Podstawowe aspekty zintegrowanego systemu zarządzania i przepisy prawne. Rola systemu zarządzania jakością w strategii firmy. Klient i jego rola w SZJ. Rola kierownictwa w SZJ. Rola pracowników w SZJ. Korzyści wynikające z wdrożenia SZJ. Podejście procesowe w zarządzaniu systemowym i zarządzanie projektem 8 godzin Orientacja na proces. Budowa i zarządzanie procesami. Wskaźniki monitorowania procesów. Podstawy zarządzania projektami. Podział projektu na zadania. Zmiany w projekcie. Monitorowanie postępu projektu. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 / Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N godzin CERTYFIKAT Etapy wdrażania SZJ. Elementy SZJ (polityka jakości, księga jakości, instrukcje, procedury itp.). Problemy związane z wdrażaniem SZJ jak ich uniknąd? Rola i zadania audytora wewnętrznego. Filozofia Kaizen i Lean Manufacturing. Przepisy prawne odnoszące się do systemów zarządzania. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 / Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N godzin CERTYFIKAT Przegląd i analiza wymagao norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N Harmonogram działao wdrożeniowych. Wymagania dotyczące wyrobów. Projektowanie i rozwój wyrobów. Weryfikacja i walidacja. Rola i zadania pełnomocnika ds. jakości. Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania 14 godzin Podstawowe zasady dokumentowania. Rodzaje dokumentów i ich charakterystyka. Przygotowanie dokumentów tj. instrukcji, procedur itd. Przygotowanie księgi jakości, polityki jakości, misji przedsiębiorstwa itd. Proces przygotowywania dokumentacji. Identyfikowanie i dokumentowanie procesów i map procesów. Auditowanie i certyfikacja 18 godzin Zakres, terminy, definicje. Co to jest audit jakości, jak się do niego przygotowad (jak przygotowad firmę i poszczególne komórki organizacyjne), przebieg auditu. Rodzaje auditów i ich specyfikacja. Fazy auditu wewnętrznego. Wymagania stawiane auditorom systemów zarządzania jakością. Technika prowadzenia wywiadów auditowych. Wymagania i interpretacja norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N Działania po audicie. Certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania. Psychologiczne aspekty zarządzania jakością 16 godzin Komunikacja werbalna: proces i sposób komunikowania się, aktywne słuchanie. Cechy skutecznej komunikacji w organizacji. Komunikacja niewerbalna i wywieranie wpływu na ludzi. Narzędzia i techniki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania 16 godzin Narzędzia standardowe: schemat blokowy. Wykres przyczynowo-skutkowy. Karty kontrolne, histogram. Wykres rozrzutu. Porównanie parami. Wykres Pareto. Analiza pola sił, diagram alternatyw. Nowe metody zarządzania: wykres współzależności, diagram powiązao, wykres drzewa, wykres macierzowy, wykres portfolio, plan eliminacji problemu, plan sieciowy. Wprowadzenie do FMEA i QFD. FMEA: systematyczne odkrywanie wad. Cel, korzyści, obszary zastosowao. Przebieg FMEA. Metoda QFD w służbie klienta. str. 3

4 Narzędzia IT wspomagające zarządzanie. Metody statystyczne 14 godzin Statystyka w przedsiębiorstwie pojęcia statystyczne. Wyrywkowa kontrola odbiorcza. Parametry statystyczne. Parametry położenia. Rozkład normalny. Oddziaływanie przypadkowe i systematyczne. Statystyczna kontrola procesu (spc). Karty sterowania jakością. Six Sigma. Doskonalenie umiejętności menadżerskich w zarządzaniu jakością 16 godzin Przywództwo w biznesie. Skuteczne kierowanie zespołem. Konflikt i metody jego rozwiązywania. Aktywizowanie i motywowanie członków zespołu. Rekrutacja pracowników i planowanie zatrudnienia. System Zarządzania Środowiskowego 14 godzin Wymagania normy PN ISO Polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska. Aspekty środowiskowe, metody oceny - przykłady i dwiczenia. System Zarządzania Bezpieczeostwem i Higiena pracy 14 godzin Zasady zarządzania bezpieczeostwem i higieną pracy. Standardy zarządzania BiHP (PN-N-18001, OHSAS 18001, ISRS). Metody i zasady identyfikacji zagrożeo i szacowania ryzyka zawodowego. Monitoring i pomiary skuteczności zarządzania przykłady. System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji 14 godzin Ogólne informacje na temat normy czym jest bezpieczeostwo informacji. Najważniejsze zasady bezpieczeostwa informacji. Wymagania normy. Identyfikacja i ocena ryzyka. Wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji. Branżowe systemy zarządzania 6 godzin Branża kolejowa, przemysł telekomunikacyjny, przemysł lotniczy i kosmonautyki, przemysł zbrojeniowy dostawcy dla wojska, budownictwo, norma odpowiedzialności społecznej, branża motoryzacyjna, branża produktów medycznych, system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, EUREPGAP, BRC, IFS, SQAS, GMP+.. CSR Corporate Social Responsibility 4 godziny Co to jest CSR? Edukacja społeczna. Promowanie postaw przedsiębiorczości. Praktyki we wdrażaniu CSR w Polsce. Warunki i możliwości wdrażania CSR w Polsce. Narzędzia CSR. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA: 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegad się osoby, które ukooczyły studia wyższe. 2. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejnośd zgłoszeo. 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów: 1) oryginał lub odpis dyplomu ukooczenia studiów wyższych, 2) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy możliwośd pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: lub w dziale rekrutacji, 3) podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe możliwośd pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: lub w dziale rekrutacji, 4) 2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle, 5) 2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie str. 4

5 oraz wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł przy zapisie w sekretariacie studiów podyplomowych lub przelewem na konto Uczelni: z dopiskiem opłata rekrutacyjna studia podyplomowe. Istnieje także możliwośd przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, faksem (nr ) lub pocztą elektroniczną W przypadku przesłania dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną, oryginalną dokumentację należy przesład pocztą tradycyjną lub dostarczyd osobiście przed rozpoczęciem zajęd. WYSOKOŚD OPŁAT: Opłata za naukę na studiach podyplomowych obejmuje: 1. bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł, 2. opłatę czesnego w wysokości zł (opłata zawiera koszty certyfikatów) 3. opłatę za egzamin koocowy w wysokości 200 zł (5% czesnego). WARUNKI UKOOCZENIA STUDIÓW: Warunkiem ukooczenia studiów podyplomowych jest: 1. uzyskanie zaliczeo oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów, 2. pozytywna ocena z egzaminu koocowego, 3. uregulowanie opłat za studia. str. 5

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA. mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TOMASZ DOMAŃSKI BUSINESS CONSULTING OFERTA SZKOLENIOWA mini MBA TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH mini MBA 3 Szanowni Państwo, Kieruję do Państwa unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo