P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. A MODEL GIEŁDY PRYWATNEJ Uwagi wstępne Funkcjonowanie w państwie gospodarki rynkowej łączy się z istnieniem rynków niesformalizowanych i sformalizowanych. Rynki niesformalizowane służą dowolnemu zawieraniu transakcji przez ich uczestników, natomiast na rynkach sformalizowanych strony czynności muszą pojawiać się w z góry określonym miejscu i czasie, a przebieg transakcji określony jest w narzuconych im regułach. Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi w ramach obrotu zorganizowanego (sformalizowanego w rozumieniu powyższego podziału) jest dokonywany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Z kolei art. 14 tej ustawy przedstawia definicję rynku regulowanego jako działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Z art. 15 dowiadujemy się że rynek regulowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje rynek giełdowy organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę oraz rynek pozagiełdowy organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. Poszczególne segmenty zorganizowanego rynku instrumentów finansowych różnią się między sobą stopniem sformalizowania i rygoryzmu regulacji prawnej. Za najbardziej sformalizowany należy uważać rynek giełdowy, następnie pozagiełdowy, zaś najmniejsze ograniczenia wiążą się z funkcjonowaniem alternatywnego systemem obrotu. 1

2 Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organizacją obrotu giełdowego papierami wartościowymi zajmuje się jak dotąd tylko jeden podmiot tj. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (zwana dalej GPW w Warszawie S.A.). Na mocy przepisów prawa działa ona w jedynej dopuszczalnej formie prawnej dla spółki prowadzącej giełdę tj. jako spółka akcyjna. Równocześnie z uwagi na doniosłe funkcje, jakie na rynku kapitałowym pełni giełda, mamy do czynienia ze szczególną spółką akcyjną, co zrodziło konieczność dodatkowej, poza przepisami prawa spółek oraz statutem spółki, regulacji jej statusu prawnego. W wielu krajach funkcjonowanie giełd papierów wartościowych uregulowane jest jednym, dotyczącym tylko lub przede wszystkim tej instytucji, aktem prawnym (np. Niemcyustawa o giełdach). Podobnie było w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym (ustawa z 20 stycznia 1920 o organizacji giełd czy rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd). Jednakże po roku 1989 mamy do czynienia z potraktowaniem przez polskiego ustawodawcę giełd papierów wartościowych jako wprawdzie ważnej, ale tylko części systemu obrotu instrumentami finansowymi. Stąd też regulacja prawna giełd papierów wartościowych znalazła się w ustawach systemowych, kolejno: ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 marca 1991, ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 28 sierpnia 1997 roku oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku. Celem niniejszego referatu będzie przedstawienie wybranych regulacji dotyczących statusu prawnego GPW w Warszawie S.A. w dniu jej powstania oraz obecnie, w kilka miesięcy po głośnej prywatyzacji, ze szczególnym naciskiem na strukturę i skład akcjonariatu oraz sposoby ich zmiany. W oparciu o powyższą analizę spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jaki model giełdy- państwowy czy korporacyjny- reprezentuje dziś GPW w Warszawie S.A. Rozdział 1 Modele giełd W literaturze wyróżnia się podział giełd ze względu na formę prawną, w ramach którego wskazuje się na giełdy organizowane przez państwo, które otrzymują statut w drodze ustawowej, a działalność prowadzą w granicach określonych przez państwo. Podlegają one nadzorowi państwowemu, który może polegać na: 2

3 - przymusowym ustanowieniu organu wewnętrznego obok zwykłych organów giełdy, którego kompetencjami są kontrola i udział w pracach giełdy, - wpływie na skład osobowy członków zarządu lub rady giełdy, - możliwości zawieszania działalności organów giełdy lub prawie do rozwiązania giełdy. Z drugiej strony występują giełdy korporacyjne, które tworzone są przez zrzeszenia kupców i przemysłowców lub samorząd miejski, a więc podmiotów bezpośrednio zainteresowanych prowadzeniem wymiany handlowej i mają zazwyczaj formę spółek akcyjnych. Są to więc zrzeszenia prywatnoprawne i samorządowe oraz spółki kapitałowe, mające osobowość prawną. W ich przypadku ograniczenie swobody działalności ze strony państwa sprowadza się do ingerencji zewnętrznych instytucji kontrolnych (komisji np. Securities and Exchange Commision, która działa od 1934 roku w Stanach Zjednoczonych). Giełda w tym ujęciu traktowana jest również jako przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego), będące źródłem zysku. Giełdy korporacyjne działają przede wszystkim w krajach anglosaskich i USA. 1 Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest klasyfikacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z punktu widzenia powyższego podziału, należy przeanalizować historię zmian statusu prawnego oraz rzeczywistego składu i struktury akcjonariatu tej spółki, co będzie przedmiotem kolejnych rozdziałów. Rozdział 2 Regulacja prawna GPW w Warszawie S.A. w oparciu o ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 marca Powstanie i status prawny GPW w Warszawie S.A. 22 marca 1991 roku sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął niezbędną do funkcjonowania giełdy ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W myśl ustawy giełdę prowadzić mógł wyłącznie podmiot w formie spółki akcyjnej (art. 54 1), po uzyskaniu z wniosku Komisji Giełdy Papierów 1 D. Sitarska, Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999, s.10 3

4 Wartościowych zezwolenia Prezesa Rady Ministrów na prowadzenie takiej działalności (art. 58 1). Jednak opisana wyżej procedura nie dotyczyła powstania GPW w Warszawie S.A., której przepisy ustawy nadały szczególny status prawny, zbliżony do giełdy centralnej. Na podstawie art. 128 tej ustawy GPW w Warszawie S.A. została utworzona z mocy samego prawa, jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Obowiązek jej utworzenia, po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy nałożony został na Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów. GPW w Warszawie S.A. powstała zatem na podstawie jednostronnego aktu założycielskiego o charakterze publiczno-prawnym. Zgodnie ze statutem GPW w Warszawie S.A. założycielem spółki był Skarb Państwa, który równocześnie, w dniu powstania GPW, był jedynym akcjonariuszem, który objął początkowo wszystkie akcje. Jednak ustawa z 1991 roku przewidywała możliwość rozszerzenia kręgu akcjonariatu. Na mocy art Skarb Państwa miał obowiązek zbycia akcji GPW S.A. na żądanie podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz banków. Była to regulacja zgodna z art. 55 ustawy dotyczącym giełd w ogólności, ustanawiającym zamknięty krąg podmiotów, które mogą wejść w posiadanie akcji spółki prowadzącej giełdę tj. Skarb Państwa, banki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność maklerską. W art na spółkę prowadzącą giełdę, a więc także GPW S.A. nałożono raczej nie spotykany obowiązek dokonywania emisji takiej liczby akcji, aby umożliwić ich nabycie podmiotom do tego uprawnionym, a więc wymienionym w art Obowiązek ten nie był obowiązkiem bezwzględnym. O ile bowiem podmiot uprawniony do nabycia akcji spółki prowadzącej giełdę mógł nabyć te akcje w obrocie wtórnym, o tyle taki obowiązek nie ciążył na spółce. 2 Skoro został ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do nabycia akcji spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych, to spełnienie tego wymogu nie byłoby możliwe, gdyby spółka taka mogła emitować akcje na okaziciela. W przypadku takich bowiem akcji, nie jest możliwe wprowadzenie statutowego ograniczenia przenoszenia akcji. Stąd art. 56 1, który stanowił, że akcje spółki prowadzącej giełdę mogą mieć wyłącznie imienny charakter, zaś w statucie GPW w Warszawie S.A. wprowadzono dodatkowy wymóg uzyskania pisemnego zezwolenia jej rady nadzorczej na przeniesienie własności akcji. Doktryna 2 R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s

5 przyjmowała, że odmowa wydania zgody w takiej sytuacji mogła nastąpić tylko ze względów formalnych, przede wszystkim braku legitymacji podmiotu zamierzającego nabyć akcje. 3 Zgodnie z regułami prawa spółek nabycie akcji bez pisemnej zgody rady nadzorczej GPW w Warszawie S.A. powodowało, że taka umowa była bezskuteczna wobec spółki- zarząd miał obowiązek odmówić wpisu nabywcy do księgi akcyjnej, a zatem nabywca nie mógł być uważany wobec spółki za akcjonariusza. Należy w tym miejscu podkreślić, że od zasady imiennego charakteru akcji ustawa nie przewidywała żadnych wyjątków. W myśl ustawy z 1991 roku nadzór nad działalnością giełd sprawowała powołana na mocy art. 6 ustawy Komisja Papierów Wartościowych, która mogła przykładowo na podstawie art. 62 w zw. z art. 7 1 pkt 5 wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie zezwolenia na prowadzenie giełdy, w przypadku nieprzestrzegania przez giełdę obowiązujących przepisów. Należy jednak przyjąć, że procedura powyższa nie mogłaby dotyczyć GPW w Warszawie S.A., dla której powstania tryb uzyskania zezwolenia nie miał zastosowania, a wyłącznie innych giełd, które mogły zostać utworzone w oparciu o ustawę. 2.2 Konsekwencje przyjętego modelu Wydaje się, że na gruncie regulacji prawnej z 1991 roku należy postawić tezę, iż polski ustawodawca w odniesieniu do GPW w Warszawie S.A. przyjął mieszany system rozwiązań prawnych dotyczących jej statusu prawnego. 4 Z jednej strony przyjęta przez ustawę z 1991 roku procedura powstania GPW w Warszawie S.A. wykazuje cechy typowe dla giełd państwowych. Giełda powstała w oparciu o ustawę, równocześnie założycielem, a zarazem jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa, co zapewniło mu pełen wpływ na kierunki i formy działań giełdy. W latach 90. giełdy będące własnością Skarbu Państwa lub tworzone z jego większościowym udziałem powstawały szczególnie w byłych krajach komunistycznych oraz w krajach rozwijających się, a głównymi przesłankami przemawiającymi za stworzeniem państwowej giełdy były chęć wypełnienia pustki instytucjonalnej i przyspieszenie rozwoju rynku kapitałowego. Giełdy państwowe powstały wówczas także na innych rynkach wschodzących m.in. w Bratysławie (1990), Wilnie (1992) i Tallinie (1995). Jednocześnie regulacja ustawowa GPW w Warszawie S.A. nie jest pozbawiona także cech modelu korporacyjnego. Przemawia za tym prywatnoprawna forma spółki akcyjnej, 3 Ibidem, s Ibidem, s.331 5

6 połączona z możliwością, a w określonych sytuacjach obowiązkiem, zbycia przez Skarb Państwa posiadanych akcji na rzecz określonych nabywców. Zakres podmiotów uprawnionych do nabycia akcji wyznaczony ustawą z 1991 został rozszerzony ustawą z 1997, a ostateczny krąg został ustalony ustawą z 2005 roku. Należy zatem wyraźnie podkreślić, że już ustawa z 1991 roku dawała możliwość przeprowadzenia prywatyzacji GPW w Warszawie S.A., rozumianej jako wycofanie się Skarbu Państwa ze struktur właścicielskich giełdy lub pozostawienie w rękach państwowych wyłącznie mniejszościowego udziału, w drodze bezpośredniej sprzedaży akcji imiennych inwestorom z kręgu podmiotów uprawnionych do ich nabycia. Jednak aż do prywatyzacji w 2010 udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym GPW w Warszawie S.A. i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nie spadł poniżej dziewięćdziesięciu paru procent, co ugruntowało państwowy charakter polskiej giełdy. Rozdział 3 Prywatyzacja GPW w Warszawie S.A. w IV kwartale 2010 roku 3.1 Podstawa prawna Zgodnie z modelem państwowej giełdy, GPW w Warszawie S.A. przez wiele lat funkcjonowała bardziej jako instytucja dbająca o rozwój rynku kapitałowego, a nie jak klasyczna firma, której zadaniem jest zarabiać i zwiększać swoją wartość. Odpowiadało to potrzebom młodej polskiej gospodarki rynkowej. Jednak w miarę upływu czasu, coraz powszechniej zaczęły pojawiać się głosy o konieczności oddania struktur własnościowych GPW w Warszawie S.A. w ręce prywatne i odejściu od państwowej giełdy na rzecz modelu korporacyjnego. Z różnym nasileniem postulaty prywatyzacyjne pojawiały się w dyskusji nad kierunkami rozwoju rynku kapitałowego już od roku Prywatyzacja GPW w Warszawie S.A. nastąpiła na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca Na gruncie art. 22 ust. 1 tejże ustawy aktualność zachowała zasada imiennego charakteru akcji spółki prowadzącej giełdę i dopuszczalność obrotu nimi w kręgu ustawowo określonych podmiotów. Równocześnie zniesiono obowiązek dostosowania wielkości emisji do zapotrzebowania uprawnionych. Z kolei ust. 2 ostatecznie ustalił krąg uprawnionych do nabycia akcji takiej spółki. Uprawnienie takie przyznano Skarbowi Państwa, firmom inwestycyjnym, bankom, 6

7 towarzystwom funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwom emerytalnym, zakładom ubezpieczeń oraz emitentom papierów wartościowych notowanych na tej giełdzie. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne. Konsekwentnie do grona potencjalnych nabywców zaliczono wyłącznie podmioty wchodzące bezpośrednio lub pośrednio w stosunki z giełdą. Wprawdzie ustawa nie stwierdza tego wprost, ale nie ulega wątpliwości, ze ratio legis ograniczenia kręgu potencjalnych akcjonariuszy giełdy jest zapewnienie tym podmiotom dodatkowej więzi ze spółką prowadzącą giełdę. 5 Tym samym podmioty te są zainteresowane funkcjonowaniem giełdy nie tylko jako strony stosunków cywilnoprawnych, w jakie wstępują z nią w związku z wykonywaniem swych czynności na rynku giełdowym, lecz także jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a zatem jako jej akcjonariusze. Równoczesne związanie tych podmiotów więzią funkcjonalną i akcyjną z GPW S.A. stanowiłoby gwarancję równoważenia przez te podmioty interesu akcjonariusza z interesem spółki. Analogiczne ograniczenia są spotykane w innych krajach. 6 Równocześnie ustęp 3 wspomnianego wyżej art. 22 obowiązującej ustawy wyłącza stosowanie dwóch poprzednich (tj. imiennego charakteru akcji i ograniczonego kręgu nabywców) w przypadku gdy spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną. Taka możliwość pojawiła się już na gruncie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 1997 roku. 7 Definicję spółki publicznej znajdujemy w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 roku (Dz. U Nr 184 poz. 1539). Art. 4 pkt 20 stanowi, iż przez spółkę publiczną rozumie się spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wracamy więc na grunt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdzie w art. 5 ust 1. znajdujemy definicję dematerializacji. Zgodnie z nią o dematerializacji możemy mówić wówczas, gdy papiery wartościowe będące m.in. przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mają formy dokumentu od chwili zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. 5 Ibidem, s K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s art. 99 ust. 4 wspomnianej ustawy 7

8 Zatem na gruncie obowiązującego stanu prawnego prywatyzacja GPW w Warszawie S.A., mogła przybrać dwie formy: bezpośrednią sprzedaż akcji imiennych inwestorom z kręgu podmiotów uprawnionych do ich nabycia (a zatem jak już wspomniano, dopuszczalną od samego początku, już na gruncie ustawy z 1991 roku) lub wprowadzenie akcji do obrotu publicznego poprzez ofertę publiczną akcji spółki, a następnie dopuszczenie ich do obrotu giełdowego (przy czym ta możliwość po raz pierwszy pojawiła się w ustawie z 1997 roku). Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało się na opcję drugą. Zupełnie na marginesie warto wspomnieć o obowiązującym od wejścia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 roku w życie, a uchylonym art. 23 tejże ustawy. Przepis ten ograniczał wykonywanie głosu przez każdego akcjonariusza GPW w Warszawie S.A. z wyjątkiem Skarbem Państwa do maksymalnie 5 % ogólnej liczby głosów spółki. Dodatkowo akcje spółki prowadzącej giełdę nie dawały prawa do dywidendy w okresie, kiedy Skarb Państwa był uprawniony do wykonywania ponad 50 % ogólnej liczby głosów. Powyższe ograniczenia nie występowały jeśli spółka prowadząca giełdę była spółką publiczną. Podobny przepis można było znaleźć na gruncie ustawy z 1997 roku. Zważywszy na wspomniany już wyżej fakt, że Skarb Państwa od momentu powstania GPW w Warszawie S.A. do roku 2010 nigdy nie posiadał mniej niż dziewięćdziesiąt kilka procent głosów w spółce, należy zauważyć, że do 2009 roku akcje GPW w Warszawie S.A. nie dawały prawa do dywidendy. Omawiany przepis z pewnością nie wabił potencjalnych bezpośrednich nabywców akcji imiennych GPW w Warszawie S.A. i przyczynił się do ugruntowania statusu akcjonariusza większościowego Skarbu Państwa. 3.2 Zmiana struktury właścicielskiej GPW w Warszawie S.A. na skutek prywatyzacji Aby zorientować się w skali procesu prywatyzacyjnego należy przyjrzeć się liczbom. I tak przed przystąpieniem do prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. Skarb Państwa posiadał akcji spółki, co stanowiło 98, 82 %- owy udział w kapitale zakładowym spółki i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Na skutek oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii B, Skarb Państwa jest obecnie w posiadaniu akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, co stanowi 35 %-owy udział w kapitale zakładowym spółki, a równocześnie daje 51,4 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów. W posiadaniu imiennych akcji uprzywilejowanych serii A są również te 8

9 podmioty, które były akcjonariuszami przed ofertą publiczną. Ich udział w kapitale zakładowym wynosi 1,18 %, zaś w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1,74 %. Akcjonariuszom, którzy nabyli akcje na podstawie oferty publicznej przysługuje 63, 82 %- owy udział w kapitale zakładowym GPW w Warszawie S.A. oraz 46,86 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów. 8 Wśród akcji GPW w Warszawie S.A. nie występują akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy. 3.3 Konsekwencje prywatyzacji na płaszczyźnie korporacyjnej, prawnej i ekonomicznej Po zakończeniu oferty Skarb Państwa posiada wprawdzie tylko 35%-owy udział w kapitale zakładowym GPW w Warszawie S.A., ale dzięki przeprowadzonemu zabiegowi uprzywilejowania co do głosu akcji pozostających w jego ręku, jego udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 51,4 %. Wprawdzie obecnie Statut spółki stanowi, że akcjonariusz dysponujący więcej niż 10 % głosów w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia nie może wykonywać prawa głosu z nadwyżki głosów ponad 10 %, jednak ograniczenie to nie dotyczy uprawnionych z więcej niż akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu, a zatem Skarbu Państwa, który zachowuje tym samym decydujący głos na GPW w Warszawie S.A. Dzięki posiadanym uprawnieniom korporacyjnym Skarb Państwa wciąż będzie mieć decydujący wpływ na działalność spółki, w tym na określanie jej strategii oraz dróg rozwoju, wybór członków Rady Giełdy oraz Zarządu, a także na politykę spółki w zakresie dywidendy. Skarb Państwa może wywierać wpływ na podejmowane przez organy spółki uchwały, które mogą nie być zgodne z interesem pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli Skarb Państwa zbędzie w przyszłości obecnie posiadany pakiet akcji, a akcje te nie zostaną uprzednio zamienione na akcje zwykłe, pełen zakres kontroli nad GPW w Warszawie S.A., który dziś wykonuje Skarb Państwa zostanie przeniesiony na inny podmiot. Jeżeli Skarb Państwa podejmie decyzję o zbyciu posiadanych akcji w ciągu trzech lat od oferty, akcjonariusz nabywający te akcje może być w stanie nabyć taki pakiet bez konieczności ogłaszania obowiązkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (art.75 ustawy o ofercie publicznej). Istnieje w związku z tym możliwość, że pozostali 8 data dostępu:

10 akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w takiej transakcji powodującej zmianę kontroli. Natomiast konsekwencją zdematerializowania akcji GPW w Warszawie S.A. jest uzyskanie przez nią statusu spółki publicznej, co łączy się z szeregiem dodatkowych obowiązków zwłaszcza o charakterze informacyjnym, uregulowanych głównie w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z kolei wprowadzenie akcji GPW w Warszawie S.A. na prowadzoną przez nią giełdę powoduje, że uzyskuje ona status emitenta akcji notowanych na giełdzie. Spółka staje się zatem zobowiązana do przestrzegania regulacji dotyczących notowanych emitentów, które sama ustanowiła, co więcej, które sama może w każdej chwili samodzielnie zmienić m.in. Regulaminu GPW w Warszawie S.A., Szczegółowych Zasad Obrotu czy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Może zatem dojść do sytuacji, w których GPW w Warszawie S.A. stanie się sędzią we własnej sprawie. Przykładowo 31 ust. 2 Regulaminu GPW daje zarządowi fakultatywne uprawnienie do wykluczenia z obrotu instrumentów finansowych m.in. w przypadku uporczywego naruszania przez emitenta przepisów obowiązujących na giełdzie lub w razie uznania, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Można mieć wątpliwości, czy zarząd GPW w Warszawie S.A. będzie wystarczająco obiektywny, aby, jeśli zajdą przesłanki ku temu, podjąć decyzję o wykluczeniu z obrotu akcji spółki, którą zarządza. Z prywatyzacją polskiej giełdy wiązane są nadzieje na ożywienie polskiego rynku kapitałowego i podniesienie jego atrakcyjności poza granicami. GPW w Warszawie S.A. jest wartościową spółką, o utrwalonej pozycji w regionie, z obiecującymi perspektywami, pretendująca do roli centrum finansowego w regionie, o który to tytuł realna rywalizacja toczy się tylko z giełdą w Wiedniu. GPW w Warszawie S.A. nieobce są także aspiracje do zaistnienia w świecie, jednakże potencjał ekspansji regionalnego rynku kapitałowego na skalę światową jest ograniczony, dlatego w tym miejscu wskazuje się na potrzebę połączenia GPW w Warszawie S.A. z inną większą, zagraniczną giełdą, co na skutek prywatyzacji ma stać się znacznie bardziej prawdopodobne. Wśród spodziewanych korzyści takiego połączenia wymieniany jest wzrost płynności cyrkulacji kapitału, skutek liberalizacyjny oraz podniesienie atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. 9 Wyrażany jest również pogląd, iż sam fakt prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. nie powinien wywołać znaczących zmian w obowiązującym w Polsce stanie prawnym. I wreszcie najwyraźniej rysującą się korzyścią z 9 K. Zacharzewski, op.cit., s.69 10

11 przeprowadzonej prywatyzacji GPW S.A. w Warszawie jest niewątpliwie ogromny zastrzyk finansowy dla Skarbu Państwa, wyjątkowo cenny w obliczu bieżących problemów budżetowych. W dyskusji nad prywatyzacją GPW w Warszawie S.A. nie brak jednak również głosów krytycznych. Skupiają się one na eksponowaniu nieufności do obcego kapitału oraz znikomego w rzeczywistości wpływu na podniesienie atrakcyjności polskiej giełdy. Niejednokrotnie powoływano obraz przejęcia GPW w Warszawie S.A. przez osoby zagraniczne i narzucenia w konsekwencji rozwiązań niekorzystnych dla rynku kapitałowego, czego rezultatem mogłaby być marginalizacja polskiej giełdy, zamiast jej światowej ekspansji. Jako przestrogę przed wrogim przejmowaniem giełd i ich konsekwencjami wskazuje się losy giełdy w Budapeszcie, która w wyniku przejęcia w 2004 r. przez giełdę wiedeńską straciła swoje znaczenie i pozycję, choć wcześniej typowana była przez zagranicznych inwestorów na lidera wyścigu o miano regionalnego centrum finansowego. Ponadto zauważono, że w warunkach liberalnej gospodarki europejskiej i światowej zasadniczo nie występują przeszkody dla przepływu kapitału ponad granicami, na podstawie obowiązujących przepisów podmioty zagraniczne mogą emitować instrumenty finansowe w Polsce i odwrotnie, podmioty z siedzibą w Polsce mają taką możliwość za granicą, nie ma też przeszkód przy zawieraniu umów sprzedaży między takimi podmiotami. 10 Z tego punktu widzenia argument, iż prywatyzacja GPW w Warszawie S.A. ma zagwarantować znaczące podniesienie atrakcyjności polskiej giełdy dla zagranicznych inwestorów oraz otwarcie rynków zagranicznych dla inwestorów polskich wydaje się nieprzekonujący. Podsumowanie Na pytanie, czy dzięki prywatyzacji przeprowadzonej w IV kwartale 2010 roku GPW w Warszawie S.A. reprezentuje model giełdy korporacyjnej, a więc czy mamy do czynienia z giełdą prywatną, nie można udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wydaje się, że wciąż należy podtrzymywać tezę, że jedyna jak dotąd funkcjonująca w Polsce giełda papierów wartościowych jest giełdą mieszaną z przewagą cech giełdy państwowej. Realizacja idei prywatyzacji giełdy tylko pozornie doprowadziła do zmniejszenia wpływu państwa na funkcjonowanie giełdy. Pomimo zmniejszenia udziału kapitałowego Skarbu Państwa na skutek sprzedaży w ramach oferty publicznej podmiotom prywatnym części posiadanych akcji, na płaszczyźnie uprawnień korporacyjnych nie dokonały się przełomowe zmiany. 10 K. Zacharzewski, op.cit., s.69 11

12 Dzięki uprzywilejowaniu co do głosu akcji pozostałych w ręku państwa, Skarb Państwa zachował strategiczną pozycję w strukturach GPW w Warszawie S.A. Utrzymanie państwowej kontroli nad spółką, mimo funkcjonowania GPW w Warszawie w prywatnoprawnej formie spółki akcyjnej, jest silnym argumentem przemawiającym za wciąż przeważająco państwowym charakterem polskiej giełdy. Stwierdzić należy jednak, że obowiązujący stan prawny przewiduje instrumenty pozwalające na przekształcenie GPW w Warszawie S.A. w giełdę o charakterze silniej korporacyjnym. Nastąpi to z dniem, kiedy w ręku innego inwestora niż Skarb Państwa znajdzie się pakiet akcji spółki, który pozwoli na przejęcie zarządzania spółką, zaś nadzór państwowy nad giełdą ograniczy się do działalności zewnętrznej Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Skarbu Państwa, Skarb Państwa nosi się z zamiarem kontynuowania procesu prywatyzacji GPW w Warszawie S.A., na razie brak jednak w tym temacie żadnych konkretnych ustaleń. Decyzja w sprawie drugiego etapu prywatyzacji ma zapaść w ciągu kolejnych 3-5 lat, ale Skarb Państwa już dziś zastrzega, że okres ten może ulec wydłużeniu. 11 Odpowiadając na pytanie o klasyfikację GPW S.A. w Warszawie, należy zauważyć, iż wyraźne rozgraniczenie dwóch doktrynalnie i zgodnie z tradycją wyodrębnianych modeli giełd jest obecnie utrudnione ze względu na proces przenikania się elementów charakterystycznych. Ewolucyjnie ukształtowane modele giełd zbliżają się do siebie pod względem struktury organizacyjnej i koncepcji funkcjonowanie (unifikacja giełd). Dlatego większość współczesnych giełd łączy w różnych proporcjach cechy obu modeli. Wydaje się, że model mieszany giełdy jest modelem najlepiej odpowiadającym realiom współczesnej gospodarki i mogącym sprostać jej wyzwaniom. Sylwia Rajczyk Autorka jest studentką IV roku prawo stacjonarnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, seminarzystką w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ oraz praktykantką w Kancelarii Foryś Wojciechowski spółka komandytowa w Krakowie 11 Prospekt emisyjny GPW w Warszawie S.A., s

13 Bibliografia Publikacje R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002 red. W. Januszkiewicz, Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987 D. Sitarska, Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999 K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 Akty prawne Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 marca 1991 roku (Dz.U.1991 Nr 35 poz. 155) Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku (Dz.U Nr. 211 poz.1384 j.t.) Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 roku (Dz.U Nr 184 poz z późniejszymi zmianami) Regulamin GPW w Warszawie S.A. (stan prawny na dzień ) Dokumenty korporacyjne Statut GPW w Warszawie S.A. ; data dostępu: Prospekt emisyjny GPW w Warszawie S.A ; data dostępu:

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone w związku z ofertą publiczną 4.000 Obligacji na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Bartłomiej Bąk * Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo