P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. A MODEL GIEŁDY PRYWATNEJ Uwagi wstępne Funkcjonowanie w państwie gospodarki rynkowej łączy się z istnieniem rynków niesformalizowanych i sformalizowanych. Rynki niesformalizowane służą dowolnemu zawieraniu transakcji przez ich uczestników, natomiast na rynkach sformalizowanych strony czynności muszą pojawiać się w z góry określonym miejscu i czasie, a przebieg transakcji określony jest w narzuconych im regułach. Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi w ramach obrotu zorganizowanego (sformalizowanego w rozumieniu powyższego podziału) jest dokonywany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Z kolei art. 14 tej ustawy przedstawia definicję rynku regulowanego jako działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Z art. 15 dowiadujemy się że rynek regulowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje rynek giełdowy organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę oraz rynek pozagiełdowy organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy. Poszczególne segmenty zorganizowanego rynku instrumentów finansowych różnią się między sobą stopniem sformalizowania i rygoryzmu regulacji prawnej. Za najbardziej sformalizowany należy uważać rynek giełdowy, następnie pozagiełdowy, zaś najmniejsze ograniczenia wiążą się z funkcjonowaniem alternatywnego systemem obrotu. 1

2 Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej organizacją obrotu giełdowego papierami wartościowymi zajmuje się jak dotąd tylko jeden podmiot tj. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (zwana dalej GPW w Warszawie S.A.). Na mocy przepisów prawa działa ona w jedynej dopuszczalnej formie prawnej dla spółki prowadzącej giełdę tj. jako spółka akcyjna. Równocześnie z uwagi na doniosłe funkcje, jakie na rynku kapitałowym pełni giełda, mamy do czynienia ze szczególną spółką akcyjną, co zrodziło konieczność dodatkowej, poza przepisami prawa spółek oraz statutem spółki, regulacji jej statusu prawnego. W wielu krajach funkcjonowanie giełd papierów wartościowych uregulowane jest jednym, dotyczącym tylko lub przede wszystkim tej instytucji, aktem prawnym (np. Niemcyustawa o giełdach). Podobnie było w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym (ustawa z 20 stycznia 1920 o organizacji giełd czy rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 28 grudnia 1924 roku o organizacji giełd). Jednakże po roku 1989 mamy do czynienia z potraktowaniem przez polskiego ustawodawcę giełd papierów wartościowych jako wprawdzie ważnej, ale tylko części systemu obrotu instrumentami finansowymi. Stąd też regulacja prawna giełd papierów wartościowych znalazła się w ustawach systemowych, kolejno: ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 marca 1991, ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 28 sierpnia 1997 roku oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku. Celem niniejszego referatu będzie przedstawienie wybranych regulacji dotyczących statusu prawnego GPW w Warszawie S.A. w dniu jej powstania oraz obecnie, w kilka miesięcy po głośnej prywatyzacji, ze szczególnym naciskiem na strukturę i skład akcjonariatu oraz sposoby ich zmiany. W oparciu o powyższą analizę spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jaki model giełdy- państwowy czy korporacyjny- reprezentuje dziś GPW w Warszawie S.A. Rozdział 1 Modele giełd W literaturze wyróżnia się podział giełd ze względu na formę prawną, w ramach którego wskazuje się na giełdy organizowane przez państwo, które otrzymują statut w drodze ustawowej, a działalność prowadzą w granicach określonych przez państwo. Podlegają one nadzorowi państwowemu, który może polegać na: 2

3 - przymusowym ustanowieniu organu wewnętrznego obok zwykłych organów giełdy, którego kompetencjami są kontrola i udział w pracach giełdy, - wpływie na skład osobowy członków zarządu lub rady giełdy, - możliwości zawieszania działalności organów giełdy lub prawie do rozwiązania giełdy. Z drugiej strony występują giełdy korporacyjne, które tworzone są przez zrzeszenia kupców i przemysłowców lub samorząd miejski, a więc podmiotów bezpośrednio zainteresowanych prowadzeniem wymiany handlowej i mają zazwyczaj formę spółek akcyjnych. Są to więc zrzeszenia prywatnoprawne i samorządowe oraz spółki kapitałowe, mające osobowość prawną. W ich przypadku ograniczenie swobody działalności ze strony państwa sprowadza się do ingerencji zewnętrznych instytucji kontrolnych (komisji np. Securities and Exchange Commision, która działa od 1934 roku w Stanach Zjednoczonych). Giełda w tym ujęciu traktowana jest również jako przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55 Kodeksu Cywilnego), będące źródłem zysku. Giełdy korporacyjne działają przede wszystkim w krajach anglosaskich i USA. 1 Aby odpowiedzieć na pytanie, jaka jest klasyfikacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z punktu widzenia powyższego podziału, należy przeanalizować historię zmian statusu prawnego oraz rzeczywistego składu i struktury akcjonariatu tej spółki, co będzie przedmiotem kolejnych rozdziałów. Rozdział 2 Regulacja prawna GPW w Warszawie S.A. w oparciu o ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 marca Powstanie i status prawny GPW w Warszawie S.A. 22 marca 1991 roku sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął niezbędną do funkcjonowania giełdy ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W myśl ustawy giełdę prowadzić mógł wyłącznie podmiot w formie spółki akcyjnej (art. 54 1), po uzyskaniu z wniosku Komisji Giełdy Papierów 1 D. Sitarska, Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999, s.10 3

4 Wartościowych zezwolenia Prezesa Rady Ministrów na prowadzenie takiej działalności (art. 58 1). Jednak opisana wyżej procedura nie dotyczyła powstania GPW w Warszawie S.A., której przepisy ustawy nadały szczególny status prawny, zbliżony do giełdy centralnej. Na podstawie art. 128 tej ustawy GPW w Warszawie S.A. została utworzona z mocy samego prawa, jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Obowiązek jej utworzenia, po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy nałożony został na Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów. GPW w Warszawie S.A. powstała zatem na podstawie jednostronnego aktu założycielskiego o charakterze publiczno-prawnym. Zgodnie ze statutem GPW w Warszawie S.A. założycielem spółki był Skarb Państwa, który równocześnie, w dniu powstania GPW, był jedynym akcjonariuszem, który objął początkowo wszystkie akcje. Jednak ustawa z 1991 roku przewidywała możliwość rozszerzenia kręgu akcjonariatu. Na mocy art Skarb Państwa miał obowiązek zbycia akcji GPW S.A. na żądanie podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz banków. Była to regulacja zgodna z art. 55 ustawy dotyczącym giełd w ogólności, ustanawiającym zamknięty krąg podmiotów, które mogą wejść w posiadanie akcji spółki prowadzącej giełdę tj. Skarb Państwa, banki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność maklerską. W art na spółkę prowadzącą giełdę, a więc także GPW S.A. nałożono raczej nie spotykany obowiązek dokonywania emisji takiej liczby akcji, aby umożliwić ich nabycie podmiotom do tego uprawnionym, a więc wymienionym w art Obowiązek ten nie był obowiązkiem bezwzględnym. O ile bowiem podmiot uprawniony do nabycia akcji spółki prowadzącej giełdę mógł nabyć te akcje w obrocie wtórnym, o tyle taki obowiązek nie ciążył na spółce. 2 Skoro został ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do nabycia akcji spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych, to spełnienie tego wymogu nie byłoby możliwe, gdyby spółka taka mogła emitować akcje na okaziciela. W przypadku takich bowiem akcji, nie jest możliwe wprowadzenie statutowego ograniczenia przenoszenia akcji. Stąd art. 56 1, który stanowił, że akcje spółki prowadzącej giełdę mogą mieć wyłącznie imienny charakter, zaś w statucie GPW w Warszawie S.A. wprowadzono dodatkowy wymóg uzyskania pisemnego zezwolenia jej rady nadzorczej na przeniesienie własności akcji. Doktryna 2 R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s

5 przyjmowała, że odmowa wydania zgody w takiej sytuacji mogła nastąpić tylko ze względów formalnych, przede wszystkim braku legitymacji podmiotu zamierzającego nabyć akcje. 3 Zgodnie z regułami prawa spółek nabycie akcji bez pisemnej zgody rady nadzorczej GPW w Warszawie S.A. powodowało, że taka umowa była bezskuteczna wobec spółki- zarząd miał obowiązek odmówić wpisu nabywcy do księgi akcyjnej, a zatem nabywca nie mógł być uważany wobec spółki za akcjonariusza. Należy w tym miejscu podkreślić, że od zasady imiennego charakteru akcji ustawa nie przewidywała żadnych wyjątków. W myśl ustawy z 1991 roku nadzór nad działalnością giełd sprawowała powołana na mocy art. 6 ustawy Komisja Papierów Wartościowych, która mogła przykładowo na podstawie art. 62 w zw. z art. 7 1 pkt 5 wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie zezwolenia na prowadzenie giełdy, w przypadku nieprzestrzegania przez giełdę obowiązujących przepisów. Należy jednak przyjąć, że procedura powyższa nie mogłaby dotyczyć GPW w Warszawie S.A., dla której powstania tryb uzyskania zezwolenia nie miał zastosowania, a wyłącznie innych giełd, które mogły zostać utworzone w oparciu o ustawę. 2.2 Konsekwencje przyjętego modelu Wydaje się, że na gruncie regulacji prawnej z 1991 roku należy postawić tezę, iż polski ustawodawca w odniesieniu do GPW w Warszawie S.A. przyjął mieszany system rozwiązań prawnych dotyczących jej statusu prawnego. 4 Z jednej strony przyjęta przez ustawę z 1991 roku procedura powstania GPW w Warszawie S.A. wykazuje cechy typowe dla giełd państwowych. Giełda powstała w oparciu o ustawę, równocześnie założycielem, a zarazem jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa, co zapewniło mu pełen wpływ na kierunki i formy działań giełdy. W latach 90. giełdy będące własnością Skarbu Państwa lub tworzone z jego większościowym udziałem powstawały szczególnie w byłych krajach komunistycznych oraz w krajach rozwijających się, a głównymi przesłankami przemawiającymi za stworzeniem państwowej giełdy były chęć wypełnienia pustki instytucjonalnej i przyspieszenie rozwoju rynku kapitałowego. Giełdy państwowe powstały wówczas także na innych rynkach wschodzących m.in. w Bratysławie (1990), Wilnie (1992) i Tallinie (1995). Jednocześnie regulacja ustawowa GPW w Warszawie S.A. nie jest pozbawiona także cech modelu korporacyjnego. Przemawia za tym prywatnoprawna forma spółki akcyjnej, 3 Ibidem, s Ibidem, s.331 5

6 połączona z możliwością, a w określonych sytuacjach obowiązkiem, zbycia przez Skarb Państwa posiadanych akcji na rzecz określonych nabywców. Zakres podmiotów uprawnionych do nabycia akcji wyznaczony ustawą z 1991 został rozszerzony ustawą z 1997, a ostateczny krąg został ustalony ustawą z 2005 roku. Należy zatem wyraźnie podkreślić, że już ustawa z 1991 roku dawała możliwość przeprowadzenia prywatyzacji GPW w Warszawie S.A., rozumianej jako wycofanie się Skarbu Państwa ze struktur właścicielskich giełdy lub pozostawienie w rękach państwowych wyłącznie mniejszościowego udziału, w drodze bezpośredniej sprzedaży akcji imiennych inwestorom z kręgu podmiotów uprawnionych do ich nabycia. Jednak aż do prywatyzacji w 2010 udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym GPW w Warszawie S.A. i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nie spadł poniżej dziewięćdziesięciu paru procent, co ugruntowało państwowy charakter polskiej giełdy. Rozdział 3 Prywatyzacja GPW w Warszawie S.A. w IV kwartale 2010 roku 3.1 Podstawa prawna Zgodnie z modelem państwowej giełdy, GPW w Warszawie S.A. przez wiele lat funkcjonowała bardziej jako instytucja dbająca o rozwój rynku kapitałowego, a nie jak klasyczna firma, której zadaniem jest zarabiać i zwiększać swoją wartość. Odpowiadało to potrzebom młodej polskiej gospodarki rynkowej. Jednak w miarę upływu czasu, coraz powszechniej zaczęły pojawiać się głosy o konieczności oddania struktur własnościowych GPW w Warszawie S.A. w ręce prywatne i odejściu od państwowej giełdy na rzecz modelu korporacyjnego. Z różnym nasileniem postulaty prywatyzacyjne pojawiały się w dyskusji nad kierunkami rozwoju rynku kapitałowego już od roku Prywatyzacja GPW w Warszawie S.A. nastąpiła na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca Na gruncie art. 22 ust. 1 tejże ustawy aktualność zachowała zasada imiennego charakteru akcji spółki prowadzącej giełdę i dopuszczalność obrotu nimi w kręgu ustawowo określonych podmiotów. Równocześnie zniesiono obowiązek dostosowania wielkości emisji do zapotrzebowania uprawnionych. Z kolei ust. 2 ostatecznie ustalił krąg uprawnionych do nabycia akcji takiej spółki. Uprawnienie takie przyznano Skarbowi Państwa, firmom inwestycyjnym, bankom, 6

7 towarzystwom funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwom emerytalnym, zakładom ubezpieczeń oraz emitentom papierów wartościowych notowanych na tej giełdzie. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego akcje spółki prowadzącej giełdę mogą nabywać inne krajowe i zagraniczne osoby prawne. Konsekwentnie do grona potencjalnych nabywców zaliczono wyłącznie podmioty wchodzące bezpośrednio lub pośrednio w stosunki z giełdą. Wprawdzie ustawa nie stwierdza tego wprost, ale nie ulega wątpliwości, ze ratio legis ograniczenia kręgu potencjalnych akcjonariuszy giełdy jest zapewnienie tym podmiotom dodatkowej więzi ze spółką prowadzącą giełdę. 5 Tym samym podmioty te są zainteresowane funkcjonowaniem giełdy nie tylko jako strony stosunków cywilnoprawnych, w jakie wstępują z nią w związku z wykonywaniem swych czynności na rynku giełdowym, lecz także jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a zatem jako jej akcjonariusze. Równoczesne związanie tych podmiotów więzią funkcjonalną i akcyjną z GPW S.A. stanowiłoby gwarancję równoważenia przez te podmioty interesu akcjonariusza z interesem spółki. Analogiczne ograniczenia są spotykane w innych krajach. 6 Równocześnie ustęp 3 wspomnianego wyżej art. 22 obowiązującej ustawy wyłącza stosowanie dwóch poprzednich (tj. imiennego charakteru akcji i ograniczonego kręgu nabywców) w przypadku gdy spółka prowadząca giełdę jest spółką publiczną. Taka możliwość pojawiła się już na gruncie ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 1997 roku. 7 Definicję spółki publicznej znajdujemy w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 roku (Dz. U Nr 184 poz. 1539). Art. 4 pkt 20 stanowi, iż przez spółkę publiczną rozumie się spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wracamy więc na grunt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdzie w art. 5 ust 1. znajdujemy definicję dematerializacji. Zgodnie z nią o dematerializacji możemy mówić wówczas, gdy papiery wartościowe będące m.in. przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mają formy dokumentu od chwili zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. 5 Ibidem, s K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s art. 99 ust. 4 wspomnianej ustawy 7

8 Zatem na gruncie obowiązującego stanu prawnego prywatyzacja GPW w Warszawie S.A., mogła przybrać dwie formy: bezpośrednią sprzedaż akcji imiennych inwestorom z kręgu podmiotów uprawnionych do ich nabycia (a zatem jak już wspomniano, dopuszczalną od samego początku, już na gruncie ustawy z 1991 roku) lub wprowadzenie akcji do obrotu publicznego poprzez ofertę publiczną akcji spółki, a następnie dopuszczenie ich do obrotu giełdowego (przy czym ta możliwość po raz pierwszy pojawiła się w ustawie z 1997 roku). Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało się na opcję drugą. Zupełnie na marginesie warto wspomnieć o obowiązującym od wejścia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 roku w życie, a uchylonym art. 23 tejże ustawy. Przepis ten ograniczał wykonywanie głosu przez każdego akcjonariusza GPW w Warszawie S.A. z wyjątkiem Skarbem Państwa do maksymalnie 5 % ogólnej liczby głosów spółki. Dodatkowo akcje spółki prowadzącej giełdę nie dawały prawa do dywidendy w okresie, kiedy Skarb Państwa był uprawniony do wykonywania ponad 50 % ogólnej liczby głosów. Powyższe ograniczenia nie występowały jeśli spółka prowadząca giełdę była spółką publiczną. Podobny przepis można było znaleźć na gruncie ustawy z 1997 roku. Zważywszy na wspomniany już wyżej fakt, że Skarb Państwa od momentu powstania GPW w Warszawie S.A. do roku 2010 nigdy nie posiadał mniej niż dziewięćdziesiąt kilka procent głosów w spółce, należy zauważyć, że do 2009 roku akcje GPW w Warszawie S.A. nie dawały prawa do dywidendy. Omawiany przepis z pewnością nie wabił potencjalnych bezpośrednich nabywców akcji imiennych GPW w Warszawie S.A. i przyczynił się do ugruntowania statusu akcjonariusza większościowego Skarbu Państwa. 3.2 Zmiana struktury właścicielskiej GPW w Warszawie S.A. na skutek prywatyzacji Aby zorientować się w skali procesu prywatyzacyjnego należy przyjrzeć się liczbom. I tak przed przystąpieniem do prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. Skarb Państwa posiadał akcji spółki, co stanowiło 98, 82 %- owy udział w kapitale zakładowym spółki i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. Na skutek oferty publicznej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii B, Skarb Państwa jest obecnie w posiadaniu akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, co stanowi 35 %-owy udział w kapitale zakładowym spółki, a równocześnie daje 51,4 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów. W posiadaniu imiennych akcji uprzywilejowanych serii A są również te 8

9 podmioty, które były akcjonariuszami przed ofertą publiczną. Ich udział w kapitale zakładowym wynosi 1,18 %, zaś w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1,74 %. Akcjonariuszom, którzy nabyli akcje na podstawie oferty publicznej przysługuje 63, 82 %- owy udział w kapitale zakładowym GPW w Warszawie S.A. oraz 46,86 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów. 8 Wśród akcji GPW w Warszawie S.A. nie występują akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy. 3.3 Konsekwencje prywatyzacji na płaszczyźnie korporacyjnej, prawnej i ekonomicznej Po zakończeniu oferty Skarb Państwa posiada wprawdzie tylko 35%-owy udział w kapitale zakładowym GPW w Warszawie S.A., ale dzięki przeprowadzonemu zabiegowi uprzywilejowania co do głosu akcji pozostających w jego ręku, jego udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 51,4 %. Wprawdzie obecnie Statut spółki stanowi, że akcjonariusz dysponujący więcej niż 10 % głosów w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia nie może wykonywać prawa głosu z nadwyżki głosów ponad 10 %, jednak ograniczenie to nie dotyczy uprawnionych z więcej niż akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu, a zatem Skarbu Państwa, który zachowuje tym samym decydujący głos na GPW w Warszawie S.A. Dzięki posiadanym uprawnieniom korporacyjnym Skarb Państwa wciąż będzie mieć decydujący wpływ na działalność spółki, w tym na określanie jej strategii oraz dróg rozwoju, wybór członków Rady Giełdy oraz Zarządu, a także na politykę spółki w zakresie dywidendy. Skarb Państwa może wywierać wpływ na podejmowane przez organy spółki uchwały, które mogą nie być zgodne z interesem pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli Skarb Państwa zbędzie w przyszłości obecnie posiadany pakiet akcji, a akcje te nie zostaną uprzednio zamienione na akcje zwykłe, pełen zakres kontroli nad GPW w Warszawie S.A., który dziś wykonuje Skarb Państwa zostanie przeniesiony na inny podmiot. Jeżeli Skarb Państwa podejmie decyzję o zbyciu posiadanych akcji w ciągu trzech lat od oferty, akcjonariusz nabywający te akcje może być w stanie nabyć taki pakiet bez konieczności ogłaszania obowiązkowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (art.75 ustawy o ofercie publicznej). Istnieje w związku z tym możliwość, że pozostali 8 data dostępu:

10 akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w takiej transakcji powodującej zmianę kontroli. Natomiast konsekwencją zdematerializowania akcji GPW w Warszawie S.A. jest uzyskanie przez nią statusu spółki publicznej, co łączy się z szeregiem dodatkowych obowiązków zwłaszcza o charakterze informacyjnym, uregulowanych głównie w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z kolei wprowadzenie akcji GPW w Warszawie S.A. na prowadzoną przez nią giełdę powoduje, że uzyskuje ona status emitenta akcji notowanych na giełdzie. Spółka staje się zatem zobowiązana do przestrzegania regulacji dotyczących notowanych emitentów, które sama ustanowiła, co więcej, które sama może w każdej chwili samodzielnie zmienić m.in. Regulaminu GPW w Warszawie S.A., Szczegółowych Zasad Obrotu czy Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Może zatem dojść do sytuacji, w których GPW w Warszawie S.A. stanie się sędzią we własnej sprawie. Przykładowo 31 ust. 2 Regulaminu GPW daje zarządowi fakultatywne uprawnienie do wykluczenia z obrotu instrumentów finansowych m.in. w przypadku uporczywego naruszania przez emitenta przepisów obowiązujących na giełdzie lub w razie uznania, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Można mieć wątpliwości, czy zarząd GPW w Warszawie S.A. będzie wystarczająco obiektywny, aby, jeśli zajdą przesłanki ku temu, podjąć decyzję o wykluczeniu z obrotu akcji spółki, którą zarządza. Z prywatyzacją polskiej giełdy wiązane są nadzieje na ożywienie polskiego rynku kapitałowego i podniesienie jego atrakcyjności poza granicami. GPW w Warszawie S.A. jest wartościową spółką, o utrwalonej pozycji w regionie, z obiecującymi perspektywami, pretendująca do roli centrum finansowego w regionie, o który to tytuł realna rywalizacja toczy się tylko z giełdą w Wiedniu. GPW w Warszawie S.A. nieobce są także aspiracje do zaistnienia w świecie, jednakże potencjał ekspansji regionalnego rynku kapitałowego na skalę światową jest ograniczony, dlatego w tym miejscu wskazuje się na potrzebę połączenia GPW w Warszawie S.A. z inną większą, zagraniczną giełdą, co na skutek prywatyzacji ma stać się znacznie bardziej prawdopodobne. Wśród spodziewanych korzyści takiego połączenia wymieniany jest wzrost płynności cyrkulacji kapitału, skutek liberalizacyjny oraz podniesienie atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych. 9 Wyrażany jest również pogląd, iż sam fakt prywatyzacji GPW w Warszawie S.A. nie powinien wywołać znaczących zmian w obowiązującym w Polsce stanie prawnym. I wreszcie najwyraźniej rysującą się korzyścią z 9 K. Zacharzewski, op.cit., s.69 10

11 przeprowadzonej prywatyzacji GPW S.A. w Warszawie jest niewątpliwie ogromny zastrzyk finansowy dla Skarbu Państwa, wyjątkowo cenny w obliczu bieżących problemów budżetowych. W dyskusji nad prywatyzacją GPW w Warszawie S.A. nie brak jednak również głosów krytycznych. Skupiają się one na eksponowaniu nieufności do obcego kapitału oraz znikomego w rzeczywistości wpływu na podniesienie atrakcyjności polskiej giełdy. Niejednokrotnie powoływano obraz przejęcia GPW w Warszawie S.A. przez osoby zagraniczne i narzucenia w konsekwencji rozwiązań niekorzystnych dla rynku kapitałowego, czego rezultatem mogłaby być marginalizacja polskiej giełdy, zamiast jej światowej ekspansji. Jako przestrogę przed wrogim przejmowaniem giełd i ich konsekwencjami wskazuje się losy giełdy w Budapeszcie, która w wyniku przejęcia w 2004 r. przez giełdę wiedeńską straciła swoje znaczenie i pozycję, choć wcześniej typowana była przez zagranicznych inwestorów na lidera wyścigu o miano regionalnego centrum finansowego. Ponadto zauważono, że w warunkach liberalnej gospodarki europejskiej i światowej zasadniczo nie występują przeszkody dla przepływu kapitału ponad granicami, na podstawie obowiązujących przepisów podmioty zagraniczne mogą emitować instrumenty finansowe w Polsce i odwrotnie, podmioty z siedzibą w Polsce mają taką możliwość za granicą, nie ma też przeszkód przy zawieraniu umów sprzedaży między takimi podmiotami. 10 Z tego punktu widzenia argument, iż prywatyzacja GPW w Warszawie S.A. ma zagwarantować znaczące podniesienie atrakcyjności polskiej giełdy dla zagranicznych inwestorów oraz otwarcie rynków zagranicznych dla inwestorów polskich wydaje się nieprzekonujący. Podsumowanie Na pytanie, czy dzięki prywatyzacji przeprowadzonej w IV kwartale 2010 roku GPW w Warszawie S.A. reprezentuje model giełdy korporacyjnej, a więc czy mamy do czynienia z giełdą prywatną, nie można udzielić odpowiedzi twierdzącej. Wydaje się, że wciąż należy podtrzymywać tezę, że jedyna jak dotąd funkcjonująca w Polsce giełda papierów wartościowych jest giełdą mieszaną z przewagą cech giełdy państwowej. Realizacja idei prywatyzacji giełdy tylko pozornie doprowadziła do zmniejszenia wpływu państwa na funkcjonowanie giełdy. Pomimo zmniejszenia udziału kapitałowego Skarbu Państwa na skutek sprzedaży w ramach oferty publicznej podmiotom prywatnym części posiadanych akcji, na płaszczyźnie uprawnień korporacyjnych nie dokonały się przełomowe zmiany. 10 K. Zacharzewski, op.cit., s.69 11

12 Dzięki uprzywilejowaniu co do głosu akcji pozostałych w ręku państwa, Skarb Państwa zachował strategiczną pozycję w strukturach GPW w Warszawie S.A. Utrzymanie państwowej kontroli nad spółką, mimo funkcjonowania GPW w Warszawie w prywatnoprawnej formie spółki akcyjnej, jest silnym argumentem przemawiającym za wciąż przeważająco państwowym charakterem polskiej giełdy. Stwierdzić należy jednak, że obowiązujący stan prawny przewiduje instrumenty pozwalające na przekształcenie GPW w Warszawie S.A. w giełdę o charakterze silniej korporacyjnym. Nastąpi to z dniem, kiedy w ręku innego inwestora niż Skarb Państwa znajdzie się pakiet akcji spółki, który pozwoli na przejęcie zarządzania spółką, zaś nadzór państwowy nad giełdą ograniczy się do działalności zewnętrznej Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Skarbu Państwa, Skarb Państwa nosi się z zamiarem kontynuowania procesu prywatyzacji GPW w Warszawie S.A., na razie brak jednak w tym temacie żadnych konkretnych ustaleń. Decyzja w sprawie drugiego etapu prywatyzacji ma zapaść w ciągu kolejnych 3-5 lat, ale Skarb Państwa już dziś zastrzega, że okres ten może ulec wydłużeniu. 11 Odpowiadając na pytanie o klasyfikację GPW S.A. w Warszawie, należy zauważyć, iż wyraźne rozgraniczenie dwóch doktrynalnie i zgodnie z tradycją wyodrębnianych modeli giełd jest obecnie utrudnione ze względu na proces przenikania się elementów charakterystycznych. Ewolucyjnie ukształtowane modele giełd zbliżają się do siebie pod względem struktury organizacyjnej i koncepcji funkcjonowanie (unifikacja giełd). Dlatego większość współczesnych giełd łączy w różnych proporcjach cechy obu modeli. Wydaje się, że model mieszany giełdy jest modelem najlepiej odpowiadającym realiom współczesnej gospodarki i mogącym sprostać jej wyzwaniom. Sylwia Rajczyk Autorka jest studentką IV roku prawo stacjonarnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, seminarzystką w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ oraz praktykantką w Kancelarii Foryś Wojciechowski spółka komandytowa w Krakowie 11 Prospekt emisyjny GPW w Warszawie S.A., s

13 Bibliografia Publikacje R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002 red. W. Januszkiewicz, Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987 D. Sitarska, Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1999 K. Zacharzewski, Prawo giełdowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 Akty prawne Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z 22 marca 1991 roku (Dz.U.1991 Nr 35 poz. 155) Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku (Dz.U Nr. 211 poz.1384 j.t.) Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 roku (Dz.U Nr 184 poz z późniejszymi zmianami) Regulamin GPW w Warszawie S.A. (stan prawny na dzień ) Dokumenty korporacyjne Statut GPW w Warszawie S.A. ; data dostępu: Prospekt emisyjny GPW w Warszawie S.A ; data dostępu:

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bioton S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 9 maja 2006r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Orzeszek, Leszek Prawda, Wojciech Wiśniewski.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Jerzy Orzeszek, Leszek Prawda, Wojciech Wiśniewski. BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

III. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu. Cena Akcji w Wezwaniu

III. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu. Cena Akcji w Wezwaniu Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Bipromet S.A. ogłoszonego przez KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 29 stycznia 2015 r. Zarząd Bipromet S.A. (dalej jako Spółka ), działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal S.A. PROJEKTY UCHWAŁ Polimex-Mostostal S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 z dnia 28 grudnia.2016

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo;

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2) Funduszach rozumie się przez to fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; POLITYKA STOSOWANIA PRZEZ FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ŚRODKÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZARZADZANIA FUNDUSZAMI [WYCIĄG Z REGULAMINU PROWADZENIA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prima

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za Uchwała nr 1 akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Łódź, 25 maja 2016 roku. Raport bieżący nr 21/2016

Łódź, 25 maja 2016 roku. Raport bieżący nr 21/2016 Łódź, 25 maja 2016 roku Raport bieżący nr 21/2016 Stanowisko Zarządu REDAN SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji REDAN SA ogłoszonego przez Radosława Wiśniewskiego, Piengjai Wiśniewską,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 Wprowadzenie Program skupu akcji własnych (dalej jako: Program Skupu ) Herkules S. A. (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA AILLERON SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 R. Zarząd spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 21 / 2017

Raport bieżący nr 21 / 2017 FAMUR S.A. RB-W 21 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej.

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI DTP SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania ze wskazaniem jego podstawy prawnej. W wyniku rozliczenia w dniu 26 kwietnia 2016 roku transakcji nabycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU

INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI PANI TERESA-MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU 1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej W wyniku rozliczenia 4 grudnia 2015 r. transakcji

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock

Płock, dnia r. DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C Płock DAMF Invest S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Płock, dnia 10.06.2016r. Zarząd Spółki RESBUD S.A. ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock Wniosek Akcjonariusza Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

VI.1. Odpis z właściwego rejestru VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93 94 95 96 97 98 99 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100 101 102 103 104 105 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał NWZ PHZ Baltona S.A. w dniu 16 stycznia2012

Treść uchwał NWZ PHZ Baltona S.A. w dniu 16 stycznia2012 Uchwała nr 1 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego Podręczniki Prawnicze Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek,

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

RB-W 1 2005. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

RB-W 1 2005. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 PIAST RB-W 1 2005 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 Uchwała Nr /2005 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 ksh oraz art. 32.1. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Kancelaria Sejmu s. 1/157 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W INVESTMENTS S.A. W DNIU [ ] 2015 R. Ad. punkt 2 porządku obrad. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI

Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Wysogotowo, 1.12.2005 r. Do: Raport przekazany do Kancelarii Publicznej KPWiG za pomocą systemu ESPI Raport bieżący: PBG/RB/2005/88 Dotyczy: projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A. Zarząd Spółki PBG S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo