KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wojciech HENRYKOWSKI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1.Wstęp Polski system badań i certyfikacji oparty jest na ustawie o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.). Ustawa zakłada dwa obszary certyfikacji: dobrowolną i obowiązkową. W ramach dobrowolnej certyfikacji przewidziano możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobów z odpowiednimi dokumentami normalizacyjnymi (certyfikat zgodności) lub certyfikatów uprawniających producenta do oznaczania wyrobów znakiem Q potwierdzającym wysoką jakość wyrobów. Wydawane są także certyfikaty uprawniające producentów do oznaczania wyrobów znakiem ekologicznym. Ustawa zawiera delegację uprawniającą PCBC do prowadzenia certyfikacji systemów jakości. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 1997 roku Narodowa Strategia Integracji wyraźnie określa cele polityki państwa związane z integracją europejską. Dokument ten przedstawia zakres prac, które należy podjąć, aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Wśród wielu dziedzin swoboda przepływu towarów stanowi jeden z czterech podstawowych elementów jednolitego rynku Unii Europejskiej i oznacza nie tylko zniesienie wszelkich opłat celnych, przyjęcie wspólnej taryfy celnej oraz zasad polityki handlowej, ale także eliminację wszelkich przeszkód o charakterze pozataryfowym. Warunkiem swobody przepływu towarów jest także harmonizacja przepisów określających wspólne zasady działania rynku, takich jak na przykład normy techniczne, system oceny zgodności, które w wielu przypadkach (dyrektywy) są warunkiem wprowadzania wyrobów na obszar jednolitego rynku. Ważnym fragmentem europejskiego systemu oceny zgodności są systemy jakości wynikające z wymagań norm ISO 9000, a obecnie wydaje się właściwsze określenie zintegrowane systemy zarządzania, ponieważ wymieniona seria norm została rozszerzona na określone obszary, np. środowisko, motoryzację, medycynę itp. Systemy te funkcjonujące dotychczas w obszarze dobrowolnym, po przyjęciu decyzji Rady. 1

2 Unii Europejskiej (93/465/EEC) z dnia 22 lipca 1993 roku, wprowadzającej moduły oceny zgodności wyrobów z dyrektywami, w trzech wypadkach (moduły D,E,H) wymagają posiadania wdrożonego u producenta systemu jakości. W sytuacji tej można mówić o obowiązku posiadania systemu jakości jako warunku wprowadzenia wyrobu na rynek Wspólnoty. 2. CERTYFIKACJA SYSTEMÓW JAKOŚCI Zadania związane z certyfikacją systemów jakości w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji są realizowane przez Zespół Certyfikacji Systemów Jakości, którego zakres działania określa Regulamin Organizacyjny PCBC. Zespół ten zgodnie z wymaganiami norm PN-EN serii posiada dokumentację swojego systemu jakości, działa zgodnie z określonymi procedurami oraz podlega auditowaniu. System certyfikacji stosowany w zespole Certyfikacji Systemów Jakości jest zgodny z normą PN-EN i dostępny dla wszystkich dostawców, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego i własnościowego oraz uczestnictwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie. Procesy certyfikacyjne, oparte na zasadach opisanych w Księdze Jakości, procedurach i instrukcjach Zespołu, są prowadzone przez auditorów PCBC samodzielnie lub wspólnie z auditorami zagranicznych jednostek certyfikujących: BSI, DQS, ÖQS, AFAQ, KEMA, SQS. Z jednostkami tymi, będącymi członkami IQNet, PCBC zawarło porozumienia o współpracy. Od 12 czerwca 1997 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji jest członkiem IQNet (International Certification Network), organizacji zrzeszającej po jednej jednostce certyfikującej systemy z jednego kraju. Obecnie IQNet liczy 28 członków z różnych stron świata. Aktualnie członkami IQNet są następujące organizacje: AENOR Hiszpania, AFAQ Francja, AIB-Vincotte Inter Belgia, APCER Portugalia, BSI-QA Wielka Brytania, CISQ Włochy, CQS Czechy, DQS Niemcy, DS Dania, ELOT Grecja, FCAV Brazylia, IRAM Argentyna, JQA Japonia, KEMA Holandia, KSA-QA Korea, MSZT Węgry, NCS Norwegia, NSAI Irlandia, ÖQS Austria, PCBC Polska, PSB Singapur, QAS Australia, QMI Kanada, SFS Finlandia, SII Izrael, SIQ Słowenia, SIS Szwecja, SQS Szwajcaria. Ostatnie 28. Zgromadzenie Ogólne IQNet odbyło się w Krakowie w dniach czerwca 1998 roku, a organizatorem było Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Podczas tego spotkania jako członków przyjęto trzy jednostki certyfikujące: z Argentyny, Czech i Węgier. 2

3 Według obowiązującej w Zespole Certyfikacji Systemów Jakości PCBC procedury zespół auditorów dokonuje oceny dokumentacji systemu jakości klienta pod względem merytorycznym, po której przeprowadza audit wstępny i/lub audit certyfikujący. W uzgodnionym terminie zespół auditorów dokonuje szczegółowej oceny zgodności systemu jakości klienta z polskim odpowiednikiem danej normy ISO serii 9000 lub ISO serii Po każdym z auditów klient otrzymuje raport zawierający opis ewentualnie stwierdzonych niezgodności oraz uwagi. Audity u klienta ubiegającego się o certyfikat systemu jakości są prowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO cz. 1 Auditowanie" i cz. 3 Zarządzanie programami auditów. Po audicie certyfikującym i orzeczeniu Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Jakości, działającego przy Zespole Certyfikacji Systemów Jakości, na wniosek kierownika Zespołu dyrektor PCBC podejmuje jedną z następujących decyzji: a) wydać certyfikat w pełnym zakresie, b) zaproponować klientowi wydanie certyfikatu w ograniczonym zakresie, c) odłożyć decyzję do czasu, gdy klient przeprowadzi działania korygujące, a system jakości zostanie poddany ponownej ocenie, d) oddalić wniosek o certyfikację, odpowiednio uzasadniając decyzję. W przypadku decyzji o wydaniu certyfikatu PCBC powiadamia o tym klienta i po uregulowaniu przez niego zobowiązań finansowych wobec PCBC przesyła mu certyfikat. Dane klienta zostają umieszczone w rejestrze klientów, którzy otrzymali certyfikat, prowadzonym i publikowanym przez PCBC. Każdy klient otrzymuje oprócz certyfikatu PCBC także certyfikat IQNet potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z odpowiednią normą. W procesie certyfikacji obowiązuje zasada zachowania pełnej poufności w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klientów w trakcie procesu certyfikacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Certyfikat jest ważny trzy lata od daty wystawienia. 3

4 4

5 Áby uzyskać pewność, że klient w pełni przestrzega wymagań przyznanego mu certyfikatu, PCBC prowadzi nadzór nad jego systemem jakości, przeprowadzając audity nadzoru (co najmniej jeden w roku) w okresie ważności certyfikatu. Audity nadzoru są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, a dodatkowo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez klienta warunków certyfikacji, np. gdy do PCBC wpłyną udokumentowane informacje o nieodpowiedniej jakości wykonywanych przez klienta wyrobów lub świadczonych usług. Nadzór jest sprawowany przez upoważnione przez PCBC osoby 1lub jednostki kontrolne. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez klienta wymagań związanych z otrzymanym certyfikatem, PCBC może zastosować sankcje w postaci zawieszenia, cofnięcia, odmowy, wznowienia lub ograniczenia zakresu certyfikatu. Na wniosek klienta, złożony co najmniej 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu i po ponownej ocenie systemu jakości klienta, PCBC przedłuża ważność certyfikatu. Bardzo ważnym zagadnieniem dla Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji na obecnym etapie jest rozszerzenie certyfikacji na dalsze systemy zarządzania, wynikające z norm zawierających wymagania dla tych obszarów. 3. SYSTEMY ZARZĄDZANIA Jak wiadomo, pierwsza seria norm międzynarodowych zawierających wymagania dla systemów jakości została opublikowana w 1987 roku i obejmowała sześć norm: terminologię (ISO 8402), wytyczne wyboru modelu (ISO 9000), modele systemu jakości (ISO 9001, 9002, 9003), wytyczne budowania systemu (ISO 9004). Normy te zawierały ogólne wymagania dla wdrożenia oraz oceny systemów jakości i były podstawą wdrożenia i oceny systemów w przedsiębiorstwach wielu branż. Od tego czasu minęło ponad dziesięć lat, a pierwsze doświadczenia z wdrażania wymagań zawartych w normach wykazały, że istnieje konieczność określania specyficznych wymagań dla poszczególnych obszarów gospodarczych. Podejście takie zaowocowało opracowaniem nowej wersji norm ISO serii 9000, wydanej w 1994 roku, i określeniem wymagań dla systemów jakości w różnych sektorach. Zostały opracowane następujące normy i wymagania: 5

6 a) Normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 uzupełniono o kolejne arkusze, a w 1994 roku opublikowano znowelizowane wersje norm ISO 9001, ISO 9002 i ISO b) Normy ISO serii W 1996 roku zostały opublikowane normy ISO serii zawierające wymagania dotyczące systemów zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Sformułowane w podobny sposób, jak wymagania dla systemów jakości określone w normach ISO Metody i techniki zarządzania są podobne, inny jest natomiast cel. c) Normy EN serii W 1996 roku zostały opracowane normy EN i EN przez Wspólny Zespół Koordynujący CEN/CENELEC dla uzupełnień systemów zapewnienia jakości we współpracy z CEN/TC 205 Nieaktywne produkty medyczne", CENELEC/TC 62 "Urządzenia elektryczne stosowane w medycynie", CEN/TC 140 "Diagnostyka in vitro" i przez "Wspólną Grupę Roboczą dla wszczepialnych aktywnych wyrobów medycznych". Normy EN serii zawierają wymagania szczegółowe dotyczące dostawców produktów medycznych, są uzupełnieniem do norm ogólnych EN-ISO serii Powinny być stosowane łącznie z tymi normami i wówczas definiują wymagania stawiane systemom zapewnienia jakości w odniesieniu do wyrobów medycznych, zawierają one wszystkie zasady GMP ( Good Manufacturing Practice), które są zazwyczaj stosowane przy produkcji wyrobów medycznych. W normach jest szereg wymagań zawartych w poszczególnych rozdziałach, które szczegółowo zostały omówione w dalszych zharmonizowanych normach europejskich, z których najważniejsze to: - EN 928 Diagnostyka in vitro - Przewodnik dla zastosowania EN ISO 9001/EN i EN ISO 9002/EN przy urządzeniach do diagnozowania in vitro; - EN Wskazówki dla zastosowania EN ISO 9001 i EN oraz EN ISO 9002 i EN dla aktywnych ( łącznie z przeszczepialnymi aktywnymi) urządzeń medycznych. Należy podkreślić, że dla wielu wyrobów podlegających dyrektywom 90/385/EEC - implanty, 93/42/EEC - urządzenia medyczne oraz urządzenia do diagnostyki in vitro, nowej wprowadzanej w tym roku dyrektywy, warunkiem uzyskania certyfikatu typu jest posiadanie przez producenta wdrożonego i certyfikowanego przez jednostkę notyfikowaną systemu jakości zgodnego z wymaganiami jednej z norm EN serii

7 d) Wymagania QS 9000 Wymagania systemu jakości QS 9000 zostały opracowane i wdrożone przez producentów samochodów Chrysler, Ford, General Motors i producentów samochodów ciężarowych. QS ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych dostawców materiałów produkcyjnych, części produkcyjnych lub usługowych, obróbki cieplnej i malowania, nakładania powłok metalicznych i innych obróbek powierzchniowych wykonywanych bezpośrednio dla ww. producentów. Wymagania QS są rozwinięciem norm ISO serii 9000 mających zastosowanie w motoryzacji. e) Wymagania VDA 6.1 Dotyczą sektora samochodowego i zostały opracowane przez producentów niemieckich. Bazują także na normie ISO f) BS 8800 W 1996 roku została opublikowana norma BS 8800 zawierająca wytyczne dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy. Norma zakłada, że wytyczne powinny pomóc organizacjom w opracowaniu podejścia do zarządzania BHP w taki sposób, aby chronić pracowników i inne strony, których zdrowie i bezpieczeństwo może ucierpieć wskutek działalności organizacji. Wiele cech skutecznego zarządzania BHP jest nie do odróżnienia od poprawnego zarządzania zalecanego przez rzeczników jakości. Wytyczne oparte są o ogólne zasady dobrego zarządzania i opracowane w taki sposób, by ułatwić integrację zarządzania bhp z ogólnym systemem zarządzania. Stosowane mogą tu być, z równym powodzeniem, różne podejścia. Jedno podejście bazujące na wytycznych Komitetu Wykonawczego Bezpieczeństwa i Higieny -"Udane zarządzanie bezpieczeństwem i higieną", przeznaczone jest dla organizacji pragnących oprzeć swój system zarządzania bhp na tym właśnie podejściu. Drugie podejście przeznaczone jest dla organizacji chcących oprzeć swój system zarządzania bhp na normie ISO 14001, normie zarządzania proekologicznego i jako takiej określającej wspólne obszary obu systemów zarządzania. Wytyczne przedstawione w każdym z tych podejść są zasadniczo takie same, a jedyną istotną różnicą jest sposób prezentacji, każde z tych podejść może być stosowane do integrowania zarządzania bhp z ogólnym systemem zarządzania. 7

8 g) EN Norma EN 729 zawiera wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie i jest rozwinięciem systemu jakości na producentów konstrukcji spawanych oraz jest podstawą prowadzenia certyfikacji w krajach Unii Europejskiej przez różne jednostki certyfikujące. 4. DZIAŁANIA W KIERUNKU HARMONIZACJI PRAWA W Polskim Centrum Badań i Certyfikacji już w 1995 roku zostały podjęte wstępne prace dostosowujące polski system do wymagań Unii Europejskiej. W maju 1995 roku została powołana Grupa Robocza do spraw Harmonizacji Polskich Przepisów dotyczących certyfikacji z dyrektywami i przepisami Unii Europejskiej. W skład grupy wchodzą przedstawiciele właściwych ministerstw, urzędów centralnych oraz PCBC. Jako główne zadanie dla Grupy określono dostosowanie dokumentów Unii Europejskiej (dyrektyw) do przepisów polskich. W ramach Grupy wyłoniono siedemnaście grup roboczych opracowujących dokumentację związaną z poszczególnymi dyrektywami nowego podejścia. W wyniku wielokrotnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu jednostek współpracujących w ramach grup roboczych opracowane zostały polskie teksty dyrektyw, określono, jakie normy zharmonizowane mają być wdrożone do normalizacji krajowej i jakie przepisy należy zmienić lub usunąć. Dalszym działaniem, zgodnie z harmonogramem Komitetu Integracji Europejskiej, będzie wdrożenie wymagań dyrektyw do prawa polskiego za co odpowiedzialne są wymienione w harmonogramie ministerstwa i urzędy centralne. Po długotrwałych i twardych negocjacjach w dniu 6 marca 1997 roku został przyjęty przez Komitet Stowarzyszeniowy, uzgodniony Protokół dotyczący Europejskiego Porozumienia w Sprawie Oceny Zgodności". Ma on być ratyfikowany poprzez wymianę listów między rządem RP a Komisją UE, co nastąpi prawdopodobnie w najbliższym czasie, gdyż protokół jest już po wewnętrznych uzgodnieniach między wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i został przyjęty 27 listopada 1997 roku jako decyzja Rady Europejskiej. Protokół w pierwszym punkcie odnosi się do artykułów 68, 69, 70 i 74 Układu o Stowarzyszeniu Polski z UE i stwierdza, że deklarowanym celem Polski jest ostateczne przyjęcie systemu normalizacji i oceny zgodności zgodnie z rozwiązaniami Unii Europejskiej. 8

9 W protokóle Komisja Unii Europejskiej zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego wsparcia technicznego, w tym specjalistycznego wyposażenia dla polskich jednostek certyfikujących i laboratoriów, w celu realizacji powyższego zadania. Uzgodniono także, że zostanie opracowane Europejskie Porozumienie w sprawie Oceny Zgodności, w ramach którego będzie możliwa ocena polskich jednostek jako jednostek desygnowanych dla poszczególnych dyrektyw. Jednostki takie po pozytywnej ocenie kompetencji i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego będą ogłaszane w oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i będą mogły świadczyć usługi na tym samym poziomie, co jednostki Unii Europejskiej, polskim producentom chcącym eksportować swoje wyroby na rynek Unii. Strona polska zgłosiła cztery pierwsze jednostki do oceny jeszcze w 1997 roku, a dalsze cztery w 1998 roku i zadeklarowała zamiar wprowadzenia wymagań dyrektyw nawego podejścia do krajowego systemu prawnego. Jednocześnie zobowiązano się do wprowadzenia takich rozwiązań w prawie polskim, które umożliwią uznawanie deklaracji producenta z Unii Europejskiej dla wyrobów, które w Unii nie podlegają ocenie trzeciej strony. Taka propozycja, po uzgodnieniach międzyresortowych, została przygotowana i przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, po wcześniejszej akceptacji przez Komitet Integracji Europejskiej. Strona polska zobowiązała się także do dostosowania krajowego systemu badań i certyfikacji do wymagań Unii Europejskiej. W tym miejscu podkreślić należy, że trzy moduły oceny (D, E i H) zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej (93/465/EEC) wymagają posiadania przez producenta wdrożonego systemu jakości, jako warunku wprowadzenia wyrobu na rynek. Jednostką potwierdzającą zgodność wdrożonego systemu jakości z wymaganiami norm są jednostki notyfikowane (dla obszaru regulowanego). Według projektu DG III jednostki te będą musiały mieć w przyszłości akredytację zgodnie z wymaganiami normy EN jako warunek uzyskania notyfikacji. Jak wiemy obecnie takiego wymogu nie ma, chociaż niektóre kraje tego wymagają (Finlandia, Szwecja). 9

10 5. SYTUACJA PCBC Przed naszym krajem stoi bardzo ważne zadanie wdrożenia systemu regulowanej (obowiązkowej) oceny zgodności, wynikającej z omówionych wcześniej wymagań. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia polskich producentów eksportujących swoje wyroby na rynek europejski. Wdrożenie systemu wynikającego z dyrektyw nowego podejścia wymaga podjęcia wielu działań. Najważniejsze z nich to wprowadzenie wymagań dyrektyw do prawa polskiego i wdrożenie odpowiednich norm europejskich oraz negocjowanie z przedstawicielami Komisji Unii Europejskiej warunków, na jakich zostaną uznane polskie jednostki certyfikujące dla poszczególnych dyrektyw. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, członek IQNet, a więc jednostka certyfikująca uznana dla obszaru dobrowolnego, będzie dążyć do wejścia w obszar regulowany jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania. Wymaga to rozszerzenia obszaru certyfikacji systemów jakości (ISO 9000) i zarządzania środowiskowego (ISO 14000) na dalsze obszary. Wydaje się, że najważniejsze z nich to medycyna (EN 46000), motoryzacja (QS 9000, VDA 6.1) i bezpieczeństwo (BS 8800). Rozpoczęcie procesów certyfikacji poprzedzone musi być przeszkoleniem odpowiedniej grupy auditorów dla tych obszarów. Pierwsze rozmowy zostały już przeprowadzone z właściwymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Mając kompetentnych i uznanych auditorów będzie możliwe rozpoczęcie oceny systemów zarządzania, w wielu wypadkach zintegrowanych systemów zarządzania. To zaś pozwoli o ubieganie się uznania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji jako jednostki desygnowanej dla oceny systemów jakości w obszarze regulowanym. Najważniejsze na obecnym etapie jest więc poszukiwanie drogi uzyskania - uznania przez Komisję Unii Europejskiej - Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, jako jednostki certyfikującej systemy jakości wymagane w dyrektywach nowego podejścia (np. 90/385/EEC, 93/42/EEC, 94/25/EC). Polskie Centrum Badań i Certyfikacji będzie dążyło intensywnie do uzyskania status jednostki desygnowanej certyfikującej systemy zarządzania, co w perspektywie zapewni uzyskanie statusu jednostki notyfikowanej mogącej świadczyć usługi zarówno w kraju, jak i w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich. 10

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji

Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji Eurolab Pollab Międzynarodowe Seminarium poświęcone materiałom odniesienia Akredytacja w Polsce Rola Rady ds. Akredytacji dr Wojciech Henrykowski Warszawa, 02.04.2014 r. 1 1 Początki akredytacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Europejski Certyfikowany Instalator Pomp Ciepła EUCERT Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Prowadzący: Artur Karczmarczyk

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wyjazdu zagranicznego (konferencji, spotkania, konsultacji, itp.)

SPRAWOZDANIE z wyjazdu zagranicznego (konferencji, spotkania, konsultacji, itp.) Załącznik nr 5 ZATWIERDZAM DYREKTOR do procedury SZ-1 CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PIB SPRAWOZDANIE z wyjazdu zagranicznego (konferencji, spotkania, konsultacji, itp.) Imię nazwisko: Zakład Zajmowane

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania normy PN EN ISO 14001: 2005 i PN EN ISO 19011:2003

Wymagania normy PN EN ISO 14001: 2005 i PN EN ISO 19011:2003 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 25.04.2009 R. System Zarządzania Jakością to: system zarządzania mający na celu kierowanie organizacją i jej nadzorowanie w odniesieniu do jakości. Liczba certyfikatów ISO 9001 Do

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. 7 grudnia 2012 r.

Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. 7 grudnia 2012 r. Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu 7 grudnia 2012 r. 1 Zakres świadczonych usług: Certyfikacja systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej

Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Artykuły 21 Rozszerzenie zakresu akredytacji Instytutu Kolejnictwa jako jednostki certyfikującej Andrzej KOWALSKI 1 Streszczenie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 2 Data edycji: 03.2012 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 5 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Schemat IECEx w GIG.

Schemat IECEx w GIG. Schemat w GIG. 1) Informacje podstawowe: Schemat jest systemem dobrowolnym potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez jednostki w poszczególnych krajach są

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła

Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT Europejski system szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła Przygotował:Sebastian Kaletka i Paweł Lachman PORT PC 0 PORT PC Stowarzyszenie istnieje od stycznia 2011 (wcześniejsze działania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako:

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako: STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA Instytut Techniki Budowlanej jako: akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo