ARRA Group solidny pracodawca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARRA Group solidny pracodawca"

Transkrypt

1 Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1

2 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart związać swje życie zawdwe. ARRA Grup będzie dążyła d zaistnienia w pinii publicznej jak firma zapewniająca pracwnikm atrakcyjne warunki zatrudnienia, rzwju zawdweg i sbisteg, perspektywy awansu, narzędzia i rzwiązania wspierające pracę i ułatwiające pracwnikm wyknywanie bwiązków, benefity, a także firma dbająca dbrą atmsferę. Zarząd firmy pragnie prwadzić wieltrwe inicjatywy zmierzające d umcnienia pzycji firmy na lkalnym rynku pracy i pzyskania wartściwych pracwników. Dlaczeg wart pracwać w ARRA Grup Firma ntuje nieustanny wzrst brtów i zatrudnienia. Rzpczynaliśmy d jednsbwej działalnści gspdarczej w 2002 r., becnie zatrudniamy k. 60 pracwników w ARRA Grup Sp. z.. Sp. K. i firmach pwiązanych. Firma jest laureatem rankingu Gazele Biznesu - w latach zantwała 245,67% wzrstu przychdu. Firma stale pdnsi standard prwadznej działalnści. Wdrżyliśmy System Zarządzania Jakścią ISO 9001:2008 raz (jak jedyne plskie przedsiębirstw transprtwe) wdrżyliśmy certyfikat Dbrych Praktyk Dystrybucji (Gd Distributin Practices) w zakresie międzynardweg i krajweg transprtu drgweg w temperaturach kntrlwanych prduktów leczniczych d stswania u ludzi. Wykrzystujemy też SQAS (Safety & Quality Assessment System) - narzędzie służące zbadaniu i kreśleniu pzimu bezpieczeństwa i jakści działań peracyjnych pdejmwanych w brcie prduktami chemicznymi zarówn bjętnymi, jak i niebezpiecznymi pdlegającymi ADR, RID, ADN raz materiałami szczególneg ryzyka HCDG przez pdmity funkcjnujące w łańcuchu lgistycznym. 2

3 Firma chętnie pddaje się weryfikacji niezależnych instytucji. Firma jest Laureatem Prgramu Prmcji Kultury Przedsiębirczści Przedsiębirstw Fair Play 2014, trzymała też Medal Eurpejski 2014 za usługę krajwy raz międzynardwy transprt twarów w temperaturze kntrlwanej. Firma trzymała również: Certyfikat Jakści Bizneswej (w 2012 r.), Certyfikat Rzetelneg Przewźnika (nieprzerwanie d 2007 r.) raz certyfikat Rzetelna Firma (nieprzerwanie d 2009 r.). Firma jest zrzeszna w rganizacjach przedsiębirców. Przedsiębirstw jest człnkiem Ogólnplskieg Związku Pracdawców Transprtu Drgweg, Zrzeszenia Międzynardwych Przewźników Drgwych i Business Centre Club. Napisali nas: Lód w drdze, Newsweek (ddatek Transprt i Lgistyka) nr 28/2014, , ARRA mała firma z dużym dświadczeniem, Transprt. Technika Mtryzacyjna nr 3/2015, ARRA pierwsza w Plsce z certyfikatem EU GDP, sgs.pl, Pmagamy: nasi pracwnicy zarejestrwani są w bazie dawców szpiku i kmórek macierzystych, prwadzimy działania charytatywne na rzecz dzieci, przyjmujemy uczniów szkół średnich i studentów na praktyki i staże. Zapewniane przez ARRA Grup atrakcyjne warunki zatrudnienia, rzwju zawdweg i sbisteg: Firma feruje pracwnikm uczciwe zasady zatrudnienia i wywiązuje się ze swich zbwiązań wbec pracwników. Zatrudniamy pracwników na umwy pracę, terminw wypłacamy wynagrdzenia, a także terminw regulujemy składki na ubezpieczenie spłeczne, rentwe i zdrwtne. Firma zapewnia pracwnikm szerkie mżliwści w zakresie rzwju zawdweg i sbisteg. Zapewniamy dfinanswanie w 100% studiów raz 3

4 finansujemy szklenia dla pracwników przydatne dla firmy, w tym szklenia pzwalające uzyskać certyfikaty zawdwe (zrganizwaliśmy m.in. szklenia z udzielania pierwszej pmcy raz bezpiecznej jazdy dla wszystkich pracwników). Prwadzimy kreswe ceny pracwników, c m.in. pzwala lepiej planwać ich rzwój zawdwy. Z myślą rzwju zawdwym pracwników wyłniliśmy sby, które zstały skierwane d badania pd względem kmpetencji miękkich, aby następnie wziąć udział w szkleniach menadżerskich, pd kątem bjęcia w przyszłści stanwisk kierwniczych. Pnadt zapewniamy pracwnikm udział w knferencjach, w międzynardwych targach branżwych zagranicą, płącznych ze zwiedzaniem i integracją w czasie wlnym. Inwestujemy w systemy IT usprawniające zarządzanie przedsiębirstwem i pmagające w pracy, w tym w bsłudze klientów. Chętnym pracwnikm umżliwiamy pracę (jeden dzień w miesiącu w gdzinach pracy) w ramach wlntariatu na rzecz rganizacji pzarządwej, z którą firma współpracuje. Firma dba pmyślną adaptację zawdwą i wdrżenie d pracy nwych pracwników. W celu usystematyzwania pracy i z myślą nwych pracwnikach, pracujemy nad pdręcznikami zawierającymi wytyczne, jakimi pwinni kierwać się pracwnicy w pracy. D użytku pracwników zstał już przekazany pdręcznik bsługi klienta. W fazie przygtwania jest prgram mentringu dla spedytrów i kierwców, c ma pprawiać adaptację zawdwą na tych, szczególnie isttnych w firmie transprtwej stanwiskach. Pracujemy też nad prcedurą wdrażania nwych pracwników d pracy. Tradycją stały się wyjścia na zewnątrz w pierwszym tygdniu pracy nweg pracwnika, żeby lepiej przebiegała integracja. Takie niefrmalne sptkanie będące elementem wdrażania nwych pracwników d grupy - pkazuje atmsferę i relacje panujące w firmie, pzwala lepiej pznać ludzi. Firma zapewnia bezpieczne warunki pracy. Kupujemy najnwsze mdele pjazdów - bardziej przyjazne śrdwisku naturalnemu i bezpieczne, np. wypsażne w systemy ESP. Dla pprawy bezpieczeństwa jazdy we wszystkich samchdach wprwadzamy system Mbileye. Stsujemy też etykiety na pny (wyznacznik gumienia stswaneg w samchdach) wybieramy pny zapewniające jak najkrótszą drgę hamwania i jak najwyższe bezpieczeństw. 4

5 Zrganizwaliśmy też kursy bezpiecznej i eknmicznej jazdy dla kierwców realizwane przez Centrum S. Zasady w Pznaniu (na trze w Bednarach kierwcy ćwiczyli jazdę w trudnych warunkach z użyciem samchdów, którymi jeżdżą na c dzień). Trening jazdy był płączny ze szkleniem nt. mcwania ładunków. Szklenia z bezpiecznej jazdy zapewnin wszystkim pracwnikm. Pnadt pdnsimy pzim bhp w naszej bazie (m.in. pprawiamy jakść wentylacji i pdłóg w warsztacie). Nasze biur wypsażyliśmy w ergnmiczne meble i zadbaliśmy ich ergnmiczne ustawienie. Nasi pracwnicy biurwi używają przyjazne dla użytkwnika ekrany z systemem IPS regulującym natężenie światła zależnie d natężenia światła zewnętrzneg. Mają też d dyspzycji piłki rehabilitacyjne, aby dciążyć kręgsłup. Firma przywiązuje dużą wagę d sprawnej kmunikacji. Zarząd jest twarty na dialg z pracwnikami. Systematycznie dbywają się sptkania bezpśrednie Zarządu z pracwnikami (m.in. raz w tygdniu dbywają się sptkania z pracwnikami daneg działu alb z wszystkimi pracwnikami biurwymi). Prwadzimy kreswe ceny pracwników c pół rku za pmcą ankietki.pl każdy pracwnik jest ceniany przez swjeg przełżneg i cenia przełżneg, przeprwadza samcenę, cenia nastrój w zesple i sytuację zespłu. Pracwników pytamy różne aspekty, zależnie d ptrzeb (pracwnicy m.in. ceniali zadwlenie z pracy, udzielali infrmacji nt. stanwiska, które zajmują itp.). W firmie działa też system pbudzania kreatywnści i innwacyjnści zgdnie z regulaminem wszyscy pracwnicy mgą prezentwać swje pmysły, wszystkie zgłaszane prjekty są premiwane, a wdrżne zależnie d uzyskanych przez firmę krzyści są nagradzane kwtami d 100 zł d 1500 zł. W przeszłści dbyły się dwa knkursy: na lg i nazwę dla wypżyczalni samchdów, w którym nagrdą był bn wycieczkwy d wybru przedłużny weekend majwy w wybranym miejscu raz na nazwę i lg warsztatu. Nazwy i lg zaprpnwane przez pracwników wyłnine w knkursach zstały wdrżne. Benefity. Nasi pracwnicy, pza mżliwściami rzwju zawdweg przedstawinymi pwyżej, krzystają z ddatkwych krzyści wynikających z pracy w ARRA Grup. Kierwcm zapewniamy płace wysk pwyżej średniej krajwej. Zwykle szklenia dla kadry łączymy z imprezą integracyjną, c ma miejsce raz w 5

6 rku. Od czasu d czasu rganizujemy sptkania integracyjne dla pracwników biurwych i warsztatu (np. w Free Fly Center w Lesznie), czy wyjścia wieczrne. Tradycją stały się wyjścia na zewnątrz w pierwszym tygdniu pracy nweg pracwnika, żeby lepiej przebiegała integracja. Nasz pzapłacwy system mtywacyjny bejmuje ciekawe prpzycje, zależnie d wyników ceny mżna uzyskać: pisemną pchwałę d Prezesa Zarządu, vucher dla 2 sób d kina, vucher dla 2 sób na biad w dwlnej restauracji, vucher dla 2 sób d spa, vucher na wyjazd weekendwy dla 2 sób w dwlne miejsce w kraju lub zagranicą, nagrdę rczną (raz w rku) dfinanswanie wyjazdu wakacyjneg d 5000 zł. Pnadt zapewniamy pracwnikm ubezpieczenie grupwe, nieprcentwane pżyczki raz prezenty klicznściwe na Mikłajki, Bże Nardzenie i Dzień Kbiet. Kierwcm zapewniamy karty EKUZ, dzięki którym mają dstęp d pdstawwej pieki zdrwtnej zagranicą, zapewniamy też dzież chrnną i firmwą. Wspieramy również pasje naszych pracwników (np. spnsrujemy udział naszeg pracwnika w rajdzie ff-rad). Firma przywiązuje dużą wagę d rzwiązań raz inicjatyw preklgicznych. Kupujemy najnwsze mdele pjazdów, które spełniają wyskie wymagania preklgiczne, np. bardziej pływwe kształty samchdów przyczyniają się d emisji mniejszej ilści spalin. Stswane przez nas specjalne pny minimalizują emisję spalin. Dbamy również lepszą izlację kntenerów, c wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa, emisji CO 2 raz mniejsze zużycie czynników chłdzących w agregatach. Dzięki udziałwi w prjekcie Zielna marka silna marka pzyskaliśmy wiedzę i pmysły jak być bardziej ek. Obecnie twrzymy e-bieg dkumentów w biurze, wprwadziliśmy system kntrli ilści wydruków, aby zmniejszyć ich liczbę i zrientwać się, które dkumenty mżna przenieść d biegu elektrniczneg. Zakupiliśmy drukarki z kilkma pjemnikami, żeby wykrzystywać papier już zadrukwany. W biurze zbieramy nakrętki d butelek, plastik i papier. 6

7 Zbieramy też i utylizujemy pny, elektrśmieci, leje przepracwane, które na pdstawie umwy dbiera wyspecjalizwane przedsiębirstw. Chętnie pddajemy się weryfikacji niezależnych instytucji raz jesteśmy zrzeszeni w rganizacjach przedsiębirców dla ptwierdzenia naszej wiarygdnści. Firma jest Laureatem Prgramu Prmcji Kultury Przedsiębirczści Przedsiębirstw Fair Play 2014, trzymała też Medal Eurpejski 2014 za usługę krajwy raz międzynardwy transprt twarów w temperaturze kntrlwanej. Firma trzymała również: Certyfikat Jakści Bizneswej (w 2012 r.), Certyfikat Rzetelneg Przewźnika (nieprzerwanie d 2007 r.) raz certyfikat Rzetelna Firma (nieprzerwanie d 2009 r.). Firma jest człnkiem: Ogólnplskieg Związku Pracdawców Transprtu Drgweg, Zrzeszenia Międzynardwych Przewźników Drgwych i Business Centre Club. Działania prmujące firmę jak slidneg pracdawcę 1. Współpraca z uczelniami: Międzynardwa Wyższa Szkła Lgistyki i Transprtu we Wrcławiu Uniwersytet Zielngórski - np. katedra lgistyki, Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu lgistyka, Plitechnika Pznańska Katedra Zarządzania Prdukcją i Lgistyki na Wydz. Inżynierii i Zarządzania, Eurpejska Wyższa Szkła Biznesu, Pznań - lgistyka w przedsiębirstwie, Wyższa Szkła Bankwa (Pznań, Wrcław), Wyższa Szkła Lgistyki w Pznaniu w zakresie: umżliwiania dbywania praktyk i staży studentm wybranych kierunków czy specjalizacji; 7

8 realizwania knkursów dla studentów, np. na pracę licencjackie, inżynierskie i mgr w kreślnym temacie interesującym firmę; udziału w wydarzeniach rganizwanych przez uczelnie: knferencjach i seminariach tematycznych, frach; ARRA Grup mże być partnerem tych wydarzeń, a przedstawiciele firmy jak paneliści prezentwać knkretny temat z bszaru transprtu/spedycji itp. jedncześnie budując wizerunek ARRA Grup jak dbreg pracdawcy w kntekście pdejmwanych działań CSR; udziału w targach pracy umżliwiających zaprezentwanie firmy raz zapewnianych atrakcyjnych warunków zatrudnienia i atutów firmy; firma zyskuje też mżliwść znalezienia nwych pracwników; zacieśnienia współpracy z wybranymi katedrami w zakresie prmwania aktualnych standardów prwadzenia działalnści w transprcie i spedycji raz dbrych praktyk firm transprtwych w bszarze spłecznej dpwiedzialnści biznesu. 2. Współpraca ze szkłami średnimi w zakresie: umżliwiania dbywania praktyk ucznim szkół średnich (szkły d weryfikacji) takich, jak: Zespół Szkół Eknmicznych w Lesznie, Zespół Szkół Samchdwych i Budwlanych w Głgwie i Zespół Szkół Plitechnicznych w Głgwie; zrganizwania Dnia przedsiębirczści w ARRA Grup umżliwienie ucznim wizyty w firmie dla zapznania się ze specyfiką pracy w firmie (bsługą klienta, pracą kierwcy, spedytra, pracą w warsztacie), pzyskania wiedzy, jakie kmpetencje, umiejętnści i wykształcenie ptrzebne jest d pracy na danym stanwisku i jakie aspekty brane są pd uwagę przy rekrutacji; jedncześnie firma buduje wizerunek ARRA Grup jak dbreg pracdawcy realizwania knkursów dla uczniów, np. na pracę egzaminu zawdweg w kreślnym temacie interesującym firmę. 3. Wspieranie kampanii spłecznych wpisujących się w filzfię działania firmy, np. prmujących działania i inicjatywy preklgiczne w branży, bezpieczeństw w branży, rzwój CSR itp. 8

9 4. Współpraca z PUP w Głgwie (i ewentualnie innych sąsiednich pwiatach): przy realizacji prjektów stażwych itp.; targów pracy, w trakcie których firma mże zaprezentwać swją działalnść, atuty i zapewniane atrakcyjne warunki zatrudnienia raz ma mżliwść znalezienia nwych pracwników. 5. Udział w knferencjach tematycznych w Głgwie i klicy, ARRA Grup mże być partnerem tych wydarzeń, a przedstawiciele firmy jak paneliści prezentwać knkretny temat z bszaru transprtu/spedycji itp. jedncześnie budując wizerunek ARRA Grup jak dbreg pracdawcy w kntekście pdejmwanych działań CSR. 6. Udział w Dniach Głgwa jak partner/spnsr, w trakcie których firma mże przygtwać własne stisk, przy którym przedstawiciele firmy będą prezentwać działalnść firmy, jej atuty i zapewniane atrakcyjne warunki zatrudnienia raz firma będzie miała mżliwść prmwania się jak slidneg pracdawcy i mżliwść znalezienia nwych pracwników. 7. Uatrakcyjnienie zakładki Kariera na strnie Internetwej firmy ddanie katalgu zapewnianych przez firmę atrakcyjnych warunków zatrudnienia, rzwju zawdweg i sbisteg raz argumentów, dlaczeg wart pracwać w ARRA Grup. 8. Opracwanie brszury Dlaczeg wart pracwać w ARRA d pbrania ze strny Internetwej firmy. 9. Artykuły spnsrwane w mediach lkalnych prezentujące atuty firmy jak dbreg miejsca pracy. 9

10 ARRA Grup Sp. z.. Sp. k. ul. Piastwska 5, Głgów tel: , ; fax:

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem :

Program szkolenia. Menedżer mentorem. I. Założenia programowe 2 dniowego programu Menedżer Mentorem : Prgram szklenia Menedżer mentrem I. Załżenia prgramwe 2 dniweg prgramu Menedżer Mentrem : Wiedza Umiejętnści / Narzędzia Pstawa MENTORING i MENTOR - Zasady mentringu - Rla mentra - Cel i struktura rzmwy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Sponsorów

Oferta dla Sponsorów H Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truski Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą pasjnaci nieba, a także zawdwi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo