BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ 4 BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT) NAWIERZCHNI, ZIELENI PARKOWEJ ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W SEKTORACH 2 i 3 PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU OBIEKT: ADRES: BRANśA: PARK ZDROJOWY W ŚWINOUJŚCIU ŚWINOUJŚCIE, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE PIELĘGNACJA I KSZTAŁTOWANIE ZIELENI PARKOWEJ

2 I. WYMAGANE DOKUMENTY I KWALIFIKACJE PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH W KONSERWACJĄ I BIERZĄCYM UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELENI PARKOWEJ Firma, biorąca udział w postępowaniu winna spełniać następujące warunki do prowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich w Parku Zdrojowym: 1. dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą nadzorować wykonanie zamówienia w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni parkowej: - kierownik robót, w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni parkowej, winien posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyŝszych studiów obejmujących wiadomości w tym zakresie oraz legitymującego się co najmniej 12-miesięczną praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków 8 ust. 3 cytowanego rozporządzenia, - pracownicy, wykonujący prace pielęgnacyjne w drzewostanie, winni posiadać odpowiednie szkolenia i kwalifikacje zezwalające na prowadzenie takich robót, 2. spełnia wymagania zawarte w 8 oraz 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. Nr 150, poz. 1579), II. WYKAZ PROPONOWANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ZASTOSOWANIA PRZY PIELĘGNACJI I KONSERWACJI ZIELENI PARKOWEJ Wykaz proponowanych maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania i konserwacji Parku Zdrojowego: 1. ciągnik rolniczy, 2. przyczepa rolnicza, 3. mini ciągnik do koszenia trawy, 4. beczkowóz z motopompą do podlewania kwietników, 5. samochód dostawczy, 6. kosiarki spalinowe, 7. kosy spalinowe, 8. piły spalinowe do usuwania drzew, - do podcinania gałęzi, 9. rębak, 10. dmuchawa spalinowa, 11. noŝyce spalinowe do Ŝywopłotów, 12. podstawowe narzędzia do pielęgnacji trawników, rabat i kwietników III. UWAGI OGÓLNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową i wykazem prac na kaŝdy miesiąc. 2. Zgodnie z wykazem prac, Wykonawca w uzgodnieniu w Zamawiającym dokona zakupu kwiatów jednorocznych i obsadzi kwietniki wg kompozycji kwiatowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego (na kaŝdy rok zmiana kompozycji).

3 3. Zakupione kwiaty winne być w dobrej kondycji, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową, dobrze wykształconymi kwiatami i liśćmi, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych pędów. 4. KaŜdoroczną obsadę letnią kwiatów naleŝy wykonać na przygotowany do tego odchwaszczony teren i ze świeŝo nawiezioną warstwą ziemi. 5. NawoŜenie kwietników i trawników naleŝy wykonać zgodnie z praktyką ogrodniczą nawozem o przedłuŝonym działaniu. 6. Wszelkie ubytki na kwietnikach i rabatach naleŝy uzupełniać po ich natychmiastowym stwierdzeniu ( materiał roślinny Wykonawcy). 7. Nawierzchnie chodników, ścieŝek i alei parkowych naleŝy oczyszczać z nieczystości bez uŝycia maszyn ( zamiatarek, dmuchaw), naleŝy je przeprowadzać ręcznie przy uŝyciu grabi. 8. koszenie trawników naleŝy wykonywać lekkim sprzętem ogrodniczym ( kosiarki samojezdne) bez uŝycia cięŝkiego sprzętu typu ciągnik z kosiarką rotacyjną. 9. Zimowe utrzymanie placów, ścieŝek i alei naleŝy prowadzić bez uŝyci soli, wyłącznie przy uŝyciu piasku.

4 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia STYCZEŃ prace porządkowe 1. ławki a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, b) naprawianie uszkodzonych ławek,( materiał Wykonawcy) c) utrzymywanie ławek w czystości, b) utrzymywanie śmietniczek w czystości, zgrabianie chodników i alejek lub odśnieŝanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości, : do godz zgrabianie chodników i alejek, - zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, - posypywanie wyłącznie piaskiem oblodzonych chodników ( piasek Wykonawcy), - odgarnianie chodników i alejek ze śniegu ( w razie potrzeby na polecenie Zamawiającego zwiększyć częstotliwość tych prac ) lekkim sprzętem, - wywóz nieczystości na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 2 razy w tygodniu : poniedziałek czwartek, - usuwanie wiatrołomów, - usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi), - wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, 1

5 LUTY prace porządkowe 1. ławki a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, b) naprawianie uszkodzonych ławek ( materiał Wykonawcy), c) utrzymywanie ławek w czystości, b) utrzymywanie ławek w czystości, zgrabianie chodników i alejek lub odśnieŝanie i posypywanie piaskiem, zbieranie nieczystości, : do godz zgrabianie chodników i alejek, - zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, - posypywanie wyłącznie piaskiem oblodzonych chodników ( piasek Wykonawcy), - odgarnianie chodników i alejek ze śniegu ( w razie potrzeby na polecenie Zamawiającego zwiększyć częstotliwość tych prac ) lekkim sprzętem, - wywóz nieczystości na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, - 2 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek - usuwanie wiatrołomów, - usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi), - wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, 2

6 MARZEC Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. Ŝywopłoty i krzewy a) odmładzanie starych Ŝywopłotów i krzewów, b) formowanie i prześwietlanie c) natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz. 2. drzewa a) przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych,sanitarnych i technicznych ( w razie potrzeby) zgodnie ze sztuką ogrodniczą w uzgodnieniu z Zamawiającym. 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, b) naprawianie uszkodzonych ławek i malowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym ( farba i materiał do naprawy Wykonawcy ), c) utrzymywanie ławek w czystości, b) w przypadku złego stanu estetycznego śmietniczek malowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym ( materiał Wykonawcy ) c) utrzymywanie śmietniczek w czystości, d) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek, zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, - odcinanie darni przy krawęŝnikach, - zgrabianie chodników i alejek, - zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, - zgrabianie liści z trawnika, - wybieranie liści z krzewów 3

7 - wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 3 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek, sobota - usuwanie wiatrołomów - usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi) - wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków 4

8 KWIECIEŃ Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki (Pl. Chrobrego i po obu stronach ciągu komunikacyjnego od Pl. Chrobrego do Pl. Lennego) - przygotowanie rabat do nasadzeń kwiatów jednorocznych do obsady letniej, a) przekopanie kwietnika, b) gdy występuje brak ziemi naleŝy ten ubytek uzupełnić ( ziemia Wykonawcy), c) usunięcie chwastów wieloletnich, e) dobrze wygrabić, 2. trawniki a) dokładne zgrabienie trawnika łącznie z tym który rośnie po obu stronach wzdłuŝ ulicy Chrobrego, ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), b) uzupełnienie pustych miejsc przesianą ziemią wraz z obsianiem trawą ( trawa Wykonawcy), c) pielęgnacja (zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą), 3. Ŝywopłoty i krzewy a) cięcie, usuwanie zbędnych nowych pędów, b) skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się, d) formowanie Ŝywopłotów, e) formowanie obwódek-ŝywopłotów rabat kwietnikowych wykonanych z bukszpanu wiecznie zielonego na Pl. Chrobrego i w ciągu komunikacyjnym do Pl. Lennego, f) formowanie krzewów cisa pospolitego na Pl. Chrobrego, g) natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz, Prace porządkowe 1. ławki a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, b) naprawienie uszkodzonych ławek i pomalowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym ( farba i materiał do naprawy Wykonawcy ), c) utrzymywanie ławek w czystości, b) w przypadku złego stanu estetycznego śmietniczek malowanie w uzgodnieniu z 5

9 Zamawiającym ( materiał Wykonawcy ) c) utrzymywanie śmietniczek w czystości, d) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) a) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann, b) przygotowanie roślin wodnych ( usunięcie obumarłych, zgniłych części roślin) do wegetacji, c) umieszczenie roślin wodnych w niecce fontanny na Pl. Centralnym 4. chodniki i alejki parkowe a) uzupełnianie ubytków w nawierzchni ( materiał Wykonawcy) kruszywem tego samego gatunku i jej zagęszczanie, zamiatanie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zgrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) zgrabianie liści z trawnika, f) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 3 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek, sobota a) usuwanie wiatrołomów b) usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi), c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, d) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 6

10 MAJ Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki (Pl. Chrobrego i ciąg komunikacyjny do Pl. Lennego) a) zakup kwiatów jednorocznych zgodnie z dokumentacją projektową (zał. 2.3 do SIWZ/ZP/WIM/340/78/2009) przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, b) obsada kwietników roślinami jednorocznymi wg kompozycji kwiatowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego ( na kaŝdy rok zmiana kompozycji ), c) podlanie kwiatów natychmiast po ich posadzeniu, d) usuwanie chwastów natychmiast po ich pojawianiu się, e) usuwanie na bieŝąco usychających liści i kwiatostanów, f) natychmiastowe posprzątanie i wywóz odpadów zielonych, - podlewanie a) 3 razy w tygodniu jeŝeli deszcz nie pada 2. trawniki - koszenie trawnika a) koszenie co 10 dni ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ) łącznie z tym, który rośnie po obu stronach wzdłuŝ ulicy Chrobrego, 3. trawniki na placu sportowym a) nawoŝenie nawierzchni trawiastej boisk wielofunkcyjnych, b) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z praktyką ogrodniczą) c) natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i wywóz, 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, c) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) 7

11 a) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann (2 razy w miesiącu), b) usuwanie na bieŝąco obumarłych, zgniłych części roślin, zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zgrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) zgrabianie liści z trawnika, f) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, do 14 maja - 3 razy w tygodniu : poniedziałek, czwartek, sobota od 15 maja 4 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, sobota a) usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi ), b) usuwanie wiatrołomów, c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, d) wywóz natychmiast po sprzątnięciu, 8

12 CZERWIEC Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki (Pl. Chrobrego i ciąg komunikacyjny do Pl. Lennego) a) spulchnienie motyką i pielenie ( chwasty naleŝy usuwać natychmiast po ich pojawieniu ), b) usuwanie przyrostów przy kwietnikach, c) usuwanie na bieŝąco usychających liści i kwiatostanów, d) natychmiastowe posprzątanie i wywóz, e) w przypadku ubytków roślin ich uzupełnienie naleŝy do Wykonawcy, - podlewanie a) co dwa dni jeŝeli deszcz nie pada. - nawoŝenie a) nawóz mineralny ( zgodnie ze sztuką ogrodniczą nawóz Wykonawcy ) 2. trawniki a) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), b) w czasie suszy trawnik naleŝy kosić rzadziej, ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), c) do trawnika naleŝy trawnik pasa drogowego wzdłuŝ ulicy Chrobrego po obu stronach jezdni, 3. trawniki na placu sportowym a) nawoŝenie nawierzchni trawiastej boisk wielofunkcyjnych, b) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z praktyką ogrodniczą), c) natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i wywóz, 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, c) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) a) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann (2 razy w miesiącu), b) usuwanie na bieŝąco obumarłych, zgniłych części roślin, 9

13 zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zagrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zieleni parkowej, e) zgrabianie liści z trawnika, f) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 4 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, sobota - usuwanie wiatrołomów, - usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi), - wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora zabytków, - wywóz natychmiast po sprzątaniu, 10

14 LIPIEC Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki (Pl. Chrobrego i ciąg komunikacyjny do Pl. Lennego) a) spulchnienie motyką i pielenie ( chwasty naleŝy usuwać natychmiast po ich pojawieniu ), b) usuwanie przyrostów przy kwietnikach, c) usuwanie na bieŝąco usychających liści i kwiatostanów, d) natychmiastowe posprzątanie i wywóz, e) w przypadku ubytków roślin ich uzupełnienie naleŝy do Wykonawcy, - podlewanie a) co dwa dni jeŝeli deszcz nie pada. - nawoŝenie a) nawóz mineralny ( zgodnie ze sztuką ogrodniczą nawóz Wykonawcy ) 2. trawniki a) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), b) w czasie suszy trawnik naleŝy kosić rzadziej, ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), c) do trawnika naleŝy trawnik pasa drogowego wzdłuŝ ulicy Chrobrego po obu stronach jezdni, 3. trawniki na placu sportowym a) nawoŝenie nawierzchni trawiastej boisk wielofunkcyjnych, b) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z praktyką ogrodniczą), c) natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i wywóz, 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, c) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) a) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann (2 razy w miesiącu), b) usuwanie na bieŝąco obumarłych, zgniłych części roślin, 11

15 zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zagrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zieleni parkowej, e) zgrabianie liści z trawnika, f) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 5 razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota a) usuwanie wiatrołomów, b) usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi), c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora zabytków, d) wywóz natychmiast po sprzątaniu, 12

16 SIERPIEŃ Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki (Pl. Chrobrego i ciąg komunikacyjny do Pl. Lennego) a) spulchnienie motyką i pielenie ( chwasty naleŝy usuwać natychmiast po ich pojawieniu ), b) usuwanie przyrostów przy kwietnikach, c) usuwanie na bieŝąco usychających liści i kwiatostanów, d) natychmiastowe posprzątanie i wywóz, e) w przypadku ubytków roślin ich uzupełnienie naleŝy do Wykonawcy, - podlewanie a) co dwa dni jeŝeli deszcz nie pada. - nawoŝenie a) nawóz mineralny ( zgodnie ze sztuką ogrodniczą nawóz Wykonawcy ) 2. trawniki a) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), b) w czasie suszy trawnik naleŝy kosić rzadziej, ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), c) do trawnika naleŝy trawnik pasa drogowego wzdłuŝ ulicy Chrobrego po obu stronach jezdni, 3. trawniki na placu sportowym a) nawoŝenie nawierzchni trawiastej boisk wielofunkcyjnych, b) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z praktyką ogrodniczą), c) natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i wywóz, 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, c) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 13

17 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) a) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann (2 razy w miesiącu), b) usuwanie na bieŝąco obumarłych, zgniłych części roślin, zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zagrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) sprzątanie placu zabaw, f) zgrabianie liści z trawnika, g) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 5 razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota a) usuwanie wiatrołomów, b) usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi), c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub d) Konserwatora Zabytków, e) natychmiastowe posprzątanie i wywóz, 14

18 WRZESIEŃ Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki (Pl. Chrobrego i ciąg komunikacyjny do Pl. Lennego) a) spulchnienie motyką i pielenie ( chwasty naleŝy usuwać natychmiast po ich pojawieniu ), b) usuwanie przyrostów przy kwietnikach, c) usuwanie na bieŝąco usychających liści i kwiatostanów, d) natychmiastowe posprzątanie i wywóz, e) w przypadku ubytków roślin ich uzupełnienie naleŝy do Wykonawcy, - podlewanie a) co dwa dni jeŝeli deszcz nie pada. - nawoŝenie b) nawóz mineralny ( zgodnie ze sztuką ogrodniczą nawóz Wykonawcy ) 2. trawniki a) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), b) w czasie suszy trawnik naleŝy kosić rzadziej, ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), c) do trawnika naleŝy trawnik pasa drogowego wzdłuŝ ulicy Chrobrego po obu stronach jezdni, 3. trawniki na placu sportowym a) nawoŝenie nawierzchni trawiastej boisk wielofunkcyjnych, b) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z praktyką ogrodniczą), c) natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i wywóz, 4. Ŝywopłoty i krzewy - cięcie Ŝywopłotów i krzewów a) cięcie, usuwanie zbędnych nowych pędów, b) skracanie zbyt długich gałęzi aby pobudzić roślinę do zagęszczania się, c) formowanie Ŝywopłotów, d) formowanie obwódek-ŝywopłotów rabat kwietnikowych wykonanych z bukszpanu wiecznie zielonego na Pl. Chrobrego i w ciągu komunikacyjnym do Pl. Lennego, e) formowanie krzewów cisa pospolitego na Pl.Chrobrego, f) natychmiastowe posprzątanie po cięciu i wywóz, 15

19 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, c) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) a) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann (2 razy w miesiącu), b) usuwanie na bieŝąco obumarłych, zgniłych części roślin, zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zagrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) zgrabianie liści z trawnika, f) zgrabianie liści kasztanowców białych raz w tygodniu g) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 5 razy w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota a) usuwanie wiatrołomów, b) usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi), c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, d) natychmiastowe sprzątnięcie i wywiezienie, 16

20 PAŹDZIERNIK Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 1. kwietniki - przygotowanie kwietników do zimy a) usunięcie kwiatów jednorocznych i chwastów, b) zgrabienie i wyrównanie kwietników, c) dokładne posprzątanie wokół kwietników, d) wywóz starych kwiatów, 2. trawniki - koszenie trawnika a) koszenie trawnika co dwa tygodnie ( zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą ), b) łącznie z tym, który rośnie wzdłuŝ ulicy Chrobrego, 3. trawniki na placu sportowym a) koszenie trawnika co dziesięć dni ( zgodnie z praktyką ogrodniczą), b) natychmiastowe zgrabienie skoszonej trawy i wywóz, 1. ławki prace porządkowe a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu, ustawianie ławek na miejsce, c) sprzątanie śmieci wokół śmietniczek 3. fontanny (Pl. Chrobrego i Pl. Centralny) a) przygotowanie fontann do wyłączenia z eksploatacji na okres zimowy, b) dokładne umycie i wyczyszczenie niecek fontann, c) oczyszczenie i zabezpieczenie roślin wodnych w celu ich przechowania przez okres zimowy (przechowanie po stronie Wykonawcy), w przypadku obumarcia roślin, na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzupełnienia ubytków 17

21 4. chodniki i alejki parkowe a) uzupełnianie ubytków w nawierzchni ( materiał Wykonawcy) kruszywem tego samego gatunku i jej zagęszczanie, zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, zgrabianie liści z trawników : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zagrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) zgrabianie liści z trawnika, f) zgrabianie liści kasztanowca białego - 1 raz w tygodniu g) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 3 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek, sobota, a) usuwanie wiatrołomów, b) usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi), c) wycinka drzew zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, d) posprzątanie i wywóz, 18

22 LISTOPAD prace porządkowe 1. ławki a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu (materiał Wykonawcy), ustawianie ławek na miejsce, 3. fontanny a) usuwanie zanieczyszczeń znajdujących się w nieckach fontann zgrabianie chodników i alejek, zbieranie nieczystości, zgrabianie liści z trawników : do godz a) wygrabianie piasku zamulającego krawęŝniki, b) odcinanie darni przy krawęŝnikach, c) zgrabianie chodników i alejek, d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) zgrabianie liści z trawnika, f) zgrabianie liści kasztanowca białego - 1 raz w tygodniu g) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 1 razy w tygodniu: poniedziałek, a) usuwanie wiatrołomów b) usuwanie niebezpiecznego posuszu ( połamanych i zwisających gałęzi c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków d) wywóz natychmiast po sprzątnięciu 19

23 GRUDZIEŃ prace porządkowe 1. ławki a) bieŝące usuwanie aktów wandalizmu( materiał Wykonawcy), ustawianie ławek na miejsce, 3. fontanny a) usuwanie zanieczyszczeń znajdujących się w nieckach fontann zgrabianie chodników i alejek lub zimowe utrzymanie, zbieranie nieczystości, : do godz a) zgrabianie chodników i alejek, b) odśnieŝanie chodników i alejek lekkim sprzętem, c) posypywanie wyłącznie piaskiem ( piasek Wykonawcy), d) zbieranie wszelkich nieczystości na całym terenie zielonym, e) wywóz na wysypisko natychmiast po sprzątnięciu, 1 raz w tygodniu: poniedziałek, a) usuwanie wiatrołomów, b) usuwanie niebezpiecznego posuszu (połamanych i zwisających gałęzi) c) wycinka drzew zagraŝających Ŝyciu ludzi i mienia zgodnie z decyzją Wydziału lub Konserwatora Zabytków, d) posprzątanie i wywóz, 20

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia Park Zdrojowy w Świnoujściu SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia całkowita powierzchnia ok. I sektor ok. II, III sektor ok. IV, V, VI, sektor ok. 60 ha 11,03 ha 20 ha 28,97 ha Dane inwentaryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r. Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. A. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na zachód

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres obowiązków Wykonawcy Zakres obowiązków Wykonawcy I. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu obowiązków: 1. Pielęgnowania drzew na skwerach i terenach zarządzanych przez ZNM. 2. Pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, -

usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, - Strona 1 z 5 Świebodzice: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Świebodzice. Numer ogłoszenia: 25643-2009; data zamieszczenia: 22.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP.271.158.2013 Zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0. KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PARK IM. ADAMA MICKIEWICZA Lp. Opis Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Stawka brutto 1.1. 2.1 1 TRAWNIKI w terenie płaskim z wywozem na wysypisko- 3 zabiegi w sezonie na skarpach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks Krotoszyn: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2012 r. Numer ogłoszenia: 332099-2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i prace interwencyjne w zakresie sprzątania na terenie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat 1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z alejek spacerowych, trawników, kwietników, waz, w tym usuwanie wiatrołomów 25 28 m3 zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lubawa.bip-wm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lubawa.bip-wm.pl 1 z 7 2011-11-03 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lubawa.bip-wm.pl Lubawa: Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, oczek

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową Zakres rzeczowy prac ogrodniczych, porządkowych i innych na Bulwarach im. Z. Kościałkowskiego (część działki gminnej nr 1742/2, obręb 11 o pow. 54 155 m 2 ) Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie 9

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania zał nr 10c cena jednostka jednostkowa LP. Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary obmiar krotność

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-03-08 08:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/2016zielen/ Wisła: RGŚ.GK.271.6.2016.JP: Utrzymanie terenów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31306-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 1.Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2016.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 19 lutego 2016r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy Zp 13/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na całorocznej pielęgnacji terenów zieleni i utrzymaniem właściwego stanu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 %

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % l.p Nazwa prac Krotność w okresie umownym Ilość j.m. Ryczałtowa cena jednostkowa netto WARTO ŚĆ NETTO VAT WARTOŚ Ć BRUTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opis zł 1 2 3 4 Remont ławek

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Dolnoņląski:

Wojewoda Dolnoņląski: ANEKS NR 7 z dnia 12 marca 2010 r. do porozumienia nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( )

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 54 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 55 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdm.lca.pl/ Legnica: Usługi na zadaniu Utrzymanie czystości płyty Rynku w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku.

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 13 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku. 1. Wiosenne grabienie trawników i skupin Wiosenne grabienie obejmuje jednokrotne grabienie

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nidzica: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nidzica, dnia 22 grudnia 2010r. Nr postępowania: TI. 341-33/10 Nidzica: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer ogłoszenia: 416110-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 9 500m 2. 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2 z dnia 20 lipca 2012 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: magdaczader85 NO_DOC_EXT: 2017-033070 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.czader@um.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52798-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 05 marca 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący:

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący: BU RM ISTRZ M ' ~ s t a G h 11 &r. c w a ZP.271.36.4.2014 Komisja Przetargowa Chrzanów, 14 listopad 2014 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ Burmistrz Miasta Chrzanowa Aleja Henryka 20, 32-500 C h r z a n ó w działając

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: 105530-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytów, ul. 1-go Maja 15, Bytów, woj. pomorskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bytów, ul. 1-go Maja 15, Bytów, woj. pomorskie, tel Bytów: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w gminie Bytów w 2011 roku. Numer ogłoszenia w BZP: 110161-2011; data zamieszczenia: 08.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR VI

ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR VI ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR VI I. PIELĘGNOWANIE DRZEW: 1. Cięcia pielęgnacyjne: usuwanie suchych, połamanych i krzyŝujących się konarów gałęzi,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; LIDZBARK UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; LIDZBARK UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH CPV URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45112710-5 UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NAZWA INWESTYCJI : UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA i GMINY LIDZBARK W 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; LIDZBARK UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; LIDZBARK UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH CPV URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45112710-5 UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NAZWA INWESTYCJI : UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARKA W 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił i miejsc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Lp. Zakres prac Miejsce / Materiał Termin wykonania prac 1 koszenie trawników na terenach objętych umową, obejmuje to również zebranie kretowisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa.

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa. Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 152420-2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego. pn.: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego. pn.: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Zadanie IV Specyfikacja wykonania i odbioru robót zał. nr 1 do Wzoru Umowy Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni, utrzymanie czystości i porządku oraz odśnieżanie terenów zewnętrznych Centrum Widowiskowo-Sportowego oraz parkingu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona będzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych

Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych Lp. Rodzaj usług Zakres usług USŁUGI OGRODNICZE 1. Pielęgnacja krzewów W ramach pielęgnacji należy na bieżąco i stosownie do potrzeb: (liściastych, żywopłotów)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenach miejskich, w przejściu podziemnym oraz płatnych miejscach parkingowych na terenie miasta Koszalina.

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez:

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic przy kontrasygnacie Pani

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Strona tytułowa BranŜa: Budowlana Wspólny Słownik Zamówień: PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy:

U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/047/2008 U M O W A (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny Załącznik Nr 1 do umowy Nr...08/GK z... r. PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES RZECZOWY PRAC DO WYKONANIA W RAMACH UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONIE NR 1 W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kalwaria-zebrzydowska.pl Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR III/746/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 31 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR III/746/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 31 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR III/746/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów urządzonej zieleni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r.

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r. ZP/PN/67/2015/DZM KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2017r. Załącznik nr 10b do SIWZ/ Załącznik nr 4b do umowy Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Zabytkowym Parku w Kleszczewie Umowa Nr 2151/../2013 zawarta w dniu...08.2013r. w Kleszczewie pomiędzy: Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie,

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym ZP/PN/14/2013/DZM Załącznik nr 10 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym Zadanie 1 - Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce, Ogrody Katedralne, Dziedziniec zewnętrzny przy Ossolineum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, Łask, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, Łask, woj. łódzkie, tel , faks 1 z 6 2013-12-20 14:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl Łask: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I

ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I Załącznik nr 1a ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I Dla zadania: Konserwacja terenów i prace porządkowe na obiektach SGT, drogach dojazdowych i terenach przyległych stanowiących własność EuRoPol Gaz CZĘŚĆ I - ZPT

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32543-2012:text:pl:html PL-Legnica: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2012/S 20-032543 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.0

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.4.0 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_npodsiam NO_DOC_EXT: 2017-008226 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.podsiadlo@tzuk.tychy.pl

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA. Obmiar przypadający na 1 miesiąc rozliczeniowy. Częstotliwość

WYCENA OFERTOWA. Obmiar przypadający na 1 miesiąc rozliczeniowy. Częstotliwość Lp. WYCENA OFERTOWA Załącznik nr 8a usług na które ustanowiono ryczałt w zamówieniu na utrzymanie fontann i przepompowni w sytuacji trwającego remontu Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim - 6 ust. pkt. ppkt..2

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1 Formularz cenowy Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w Rejonie Nr 2 Lp Rodzaj i zakres prac Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Łączna Wartość netto (kol. 4 x kol.5)

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz

Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz Znak sprawy IM. 341-8/08 DRUK WZP-05 Załącznik nr 22.1.a do specyfikacji Urząd Miasta Zgierza Wydział Infrastruktury Miejskiej istotnych warunków zamówienia 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 716-28-54,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle

Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.108.2016.KM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie nr 1: KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC Zadanie nr 2: KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A. treści SWIZ

W Y J A Ś N I E N I A. treści SWIZ Głuchołazy, 27.03.2009 r. Do wszystkich Wykonawców nr. post. Zp.341-9/09 Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.341-9/09 w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie terenów zielonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Bieżące (cykl jednoroczny) utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Morągu. Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Bieżące (cykl jednoroczny) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

REJON NR II Rok 2011 zał. 3/II do siwz. Komorowice / Hałcnów

REJON NR II Rok 2011 zał. 3/II do siwz. Komorowice / Hałcnów REJON NR II Rok 2011 zał. 3/II do siwz II Komorowice / Hałcnów 1 ha 38 a 23 m 2 1. Teren przy ul. Wyzwolenia, róg ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 20 a 04 m 2 2. Rondo Hałcnowska / Janowicka 1 a 14 m 2

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz TED Tenders Electronic Daily

Zamówienie publicz TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 9 07/03/2014 S47 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi ogrodnicze Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. W sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2015 r.

Bardziej szczegółowo