Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji w ramach projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin konferencji (zakres czasowy): I kwartał 2012 IV kwartał 2012 r. W sumie do końca 2012 roku Zamawiający przewiduje przeprowadzić od 14 do 18 konferencji, średnio 1-4 szkoleń - konferencje w miesiącu (w całym kraju, na terenie różnych województw). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia do 6 dodatkowych szkoleń konferencji na tych samych warunkach. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie następującej liczby szkoleń w poszczególnych województwach: Lp. Województwo Szkolenia zaplanowane Szkolenia dodatkowe Ilość szkoleń 1 Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 1-1 SUMA

2 Zleceniodawca przedstawi szczegółowy harmonogram szkoleń w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Uczestnicy konferencji: Przewiduje się udział około 150 osób podczas jednej konferencji (146 uczestników, 2 wykładowców, 1 pracownik Ministerstwa Zdrowia). Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele kadry zarządzającej zakładów opieki zdrowotnej oraz przedstawiciele organów założycielskich, dwóch wykładowców, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Rozliczenie kosztów każdej konferencji nastąpi na podstawie imiennej listy obecności uczestników oraz wykładowców i przedstawiciela MZ. Ilość osób wyszczególniona na imiennej liście obecności musi pokrywać się z ilością kompletów dokumentów, które przed przystąpieniem do szkolenia powinien wypełnić i złożyć każdy uczestnik. W przypadku gdy uczestnik szkolenia będzie wskazany na liście obecności, a nie złoży przed rozpoczęciem szkolenia kompletu dokumentów, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za takiego uczestnika. Rozliczenie kosztów noclegu nastąpi na podstawie imiennej listy osób korzystających z miejsc noclegowych, potwierdzonej przez recepcję hotelu. Rozliczenie musi odzwierciedlać rzeczywistą liczbę osób, które wzięły udział w danej konferencji (tj. w szczególności przy rozliczeniu kosztów cateringu Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za osoby, które uczestniczyły w konferencji, a przy rozliczeniu kosztów noclegów Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za osoby, które nocowały w hotelu). Lokalizacja: Hotel lub ośrodek szkoleniowy o standardzie odpowiadającym, co najmniej hotelom 3 gwiazdkowym, położonym w mieście będącym stolicą województwa, umożliwiającym dotarcie spod dworca głównego jednym środkiem komunikacji miejskiej w czasie nie dłuższym niż 20 minut według rozkładu jazdy. W wyjątkowych sytuacjach Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zgodę na modyfikację w ww. zakresie po przedstawieniu uzasadnienia wskazującego, odpowiedzi innych hoteli, w których mogłoby być zorganizowane szkolenie, ale w których ze względu na zajęty termin bądź parametry techniczne nie może być zorganizowane szkolenie. Sala konferencyjna oraz wyżywienie zostaną zorganizowane w jednym obiekcie/budynku. Dodatkowo w tym samym budynku zostaną zorganizowane noclegi dla 2 wykładowców oraz 1 przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Zamówienie obejmuje: 1. Wysyłanie zaproszeń wraz z drukami do wypełnienia przez uczestników na szkolenia-konferencje oraz dokładną mapą dojazdu minimum 20 dni przed terminem ich realizacji do zakładów opieki zdrowotnej oraz organów założycielskich wskazanych wcześniej w bazie danych przesłanej przez Zamawiającego. 2. Rekrutacja uczestników na szkolenia. 3. Raportowanie Wykonawcy do Zamawiającego. 2

3 4. Dostarczenie na miejsce trwania szkolenia baneru informacyjnego oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników. Oznaczenie miejsca szkolenia. 5. Zapewnienie sali konferencyjnej wraz z odpowiednim sprzętem technicznym m.in. rzutnikiem multimedialnym, laptopem, tablicą clip chart i pisakami. 6. Zadania Wykonawcy podczas szkoleń - konferencji. 7. Zapewnienie usługi cateringowej i kelnerskiej oraz zapewnienie sali wraz z odpowiednim wyposażeniem w ramach tych usług. 8. Zapewnienie miejsc hotelowych dla wykładowców oraz przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia 9. Zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji. 10. Wyznaczenie osoby do kontaktów. Ramowy program konferencji: rejestracja uczestników I sesja przerwa kawowa II sesja przerwa kawowa III sesja obiad IV sesja Ad.1 Wysyłanie zaproszeń wraz z drukami do wypełnienia przez uczestników na szkolenia-konferencje oraz dokładną mapą dojazdu minimum 20 dni przed terminem ich realizacji do zakładów opieki zdrowotnej oraz organów założycielskich wskazanych wcześniej w bazie danych przesłanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego wysyłania zaproszeń do uczestników konferencji w dowolnie wybranej przez siebie formie (w szczególności listownie, faxem, elektronicznie,) wraz z mapą dojazdu do ośrodka szkoleniowego. Zaproszenie powinno być wysłane do uczestników minimum 20 dni przed datą szkolenia. Po wysłaniu zaproszeń Wykonawca winien skontaktować się z potencjalnymi uczestnikami szkolenia w celu potwierdzenia otrzymanego zaproszenia. W sytuacji nie dopełnienia powyższego i nie zapewnienia określonej w pkt.2 liczby uczestników, Zamawiający ma prawo odwołać szkolenie, przełożyć je na inny termin, połączyć szkolenie z innym i tym samym zlecić Wykonawcy przerekrutowanie uczestników. Każde z zaproszeń Wykonawca powinien wysyłać zgodnie z przesłanym wcześniej przez Zamawiającego szablonem pisma opatrzonym w odpowiednie oznaczenia unijne. Wysyłając zaproszenie Wykonawca zobowiązuje się wysłać zaproszenie do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca będzie również zobowiązany w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji do ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa wytypowanych przedstawicieli jednostek wraz ze wskazaniem z imienia i nazwiska konkretnych osób oraz przesłania listy do Zamawiającego. 3

4 Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do panela - nie później niż 30 dni przed pierwszym dniem konferencji zgodnie z harmonogramem, który zostanie Wykonawcy przedstawiony przez Zamawiającego w przeciągu 7 dni od daty podpisania umowy - będącego integralną częścią platformy informatycznej projektu, dzięki któremu Wykonawca będzie miał możliwość korzystać z bazy danych zakładów opieki zdrowotnej oraz organów założycielskich, których przedstawicieli winien rekrutować na szkolenie. Jednocześnie Wykonawca prześle do uczestników szkolenia w formie elektronicznej lub papierowej dokumenty, z którymi uczestnicy powinni się zapoznać i wypełnić oraz podpisać własnoręcznie, gdyż dopiero wypełnienie wszystkich pól wskazanych w dokumentach i przekazanie ich podczas rejestracji przed szkoleniem będzie stanowić podstawę wydania materiałów szkoleniowych. W związku z tym Zamawiający przekaże Wykonawcy powyższą dokumentację w wersji elektronicznej najpóźniej 30 dni przed pierwszym dniem pojedynczego szkolenia zgodnie z wyżej wskazanym harmonogramem. Dokumentami tymi będą: 1. Formularz PEFS - Dane osobowe uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2 strony), 2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (1 strona), 3. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (1 strona). Wykonawca zobowiązuje się informować wykładowców wskazanych przez Zamawiającego oraz pracownika MZ o miejscu i terminie szkolenia oraz o możliwości skorzystania z ilości noclegów, a także wyżywienia z tym związanych w terminie minimum 14 dni przed terminem danego szkolenia. Ad.2 Rekrutacja uczestników na szkolenia. Zamawiający daje do dyspozycji Wykonawcy dowolnie wybrany przez niego wachlarz możliwości rekrutacyjnych (droga elektroniczna, telefoniczna, pisemna). Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić minimum 80% uczestników na każdym szkoleniu przy założeniu, że 100% obejmuje 146 osób. W sytuacji nie zapewnienia powyższego Zamawiający ma prawo przełożyć lub odwołać szkolenie czym zajmie się Wykonawca. W powyższym przypadku Zamawiający ma prawo również podjąć decyzję o połączeniu dwóch szkoleń i zlecić Wykonawcy przerekrutowanie uczestników ze wskazanego terminu na inny. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu w sytuacjach braku dostępności wykładowców lub w sytuacjach losowych. W tym przypadku szkolenie może zostać odwołane lub przełożone, a termin ponownie ustalony przez obie strony. Ad.3 Raportowanie Wykonawcy do Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany raportować do Zamawiającego w systemie miesięcznym i rocznym. W związku z tym Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do panela będącego integralną częścią platformy informatycznej projektu, dzięki któremu Wykonawca będzie miał możliwość korzystać z bazy danych zakładów opieki zdrowotnej oraz organów założycielskich, w której będzie zobowiązany do 30-ego dnia każdego miesiąca wprowadzić informacje na temat liczby osób z danej jednostki, które wzięły udział w szkoleniu jednocześnie wskazując termin ich uczestnictwa w szkoleniu oraz liczbę osób, które pozostaną do przeszkolenia. 4

5 Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia ostatniego szkolenia sprawozdanie z wykazu ZOZ-ów oraz organów założycielskich, które zostały objęte wsparciem w ramach Projektu oraz te, które nie zostały objęte wsparciem w ramach Projektu, z wyszczególnieniem ilości osób przeszkolonych i nie przeszkolonych z danego ZOZ-u i organu założycielskiego. Powyższy stan Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu zarówno w wersji papierowej jak i na platformie informatycznej Projektu. Ad.4 Dostarczenie na miejsce trwania szkolenia baneru informacyjnego oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników. Oznaczenie miejsca szkolenia. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru od Zamawiającego baneru informacyjnego przed pierwszym szkoleniem, a następnie dostarczanie go i rozstawianie przed sala szkoleniową (obok wykładowcy) minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem I sesji każdego szkolenia (czyli o godzinie 8.00). W sytuacji uszkodzenia lub zagubienia baneru, Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego oraz zapewnić taki sam baner na kolejne szkolenie na własny koszt. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu baneru w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniego szkolenia. Ponadto Wykonawca oznakuje drzwi sali konferencyjnej minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem I sesji każdego szkolenia (czyli o godzinie 8.00) informacją opisującą rodzaj odbywającego się wewnątrz szkolenia przesłaną przez Zamawiającego w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pierwszej konferencji. Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania materiałów szkoleniowych od Zamawiającego (z siedziby Zamawiającego lub/i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zakresie publikacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) i dostarczanie ich na miejsce szkolenia w dniu wyznaczonym harmonogramem celem zaopatrzenia takiej liczby uczestników, jaka będzie przewidziana podczas konferencji w danym kwartale. Materiały zostaną umieszczone przy recepcji spotkania (opis w ad. 3). Średnia liczba kompletów materiałów to 150 sztuk (na jeden komplet składa się: pięć publikacji, zeszyt, długopis, teczka) tj.: Długość w cm Szerokość w cm Wysokość w cm Książka MZ 20,5 14,5 0,5 Książka MZ 20,5 14,5 0,5 Książka SGH 24,3 17,2 0,7 Książka SGH 24,3 17,2 0,5 Książka SGH 24,3 17,2 1,1 Teczka 31,5 24,2 0,2 Zeszyt 21,3 15 0,7 Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 7 dni od daty ostatniego szkolenia rozliczyć się z Zamawiającym z materiałów wydanych uczestnikom podczas wszystkich zorganizowanych szkoleń, w oparciu o sporządzone w trakcie szkoleń listy obecności. Ponadto Wykonawca będzie dołączać do materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla każdego uczestnika agendę szkolenia, która zostanie mu przesłana w formie elektronicznej przez Zamawiającego najpóźniej 5 dni przed danym szkoleniem. W związku 5

6 z tym Wykonawca powieli agendę w takiej ilości, aby wręczyć ją każdemu uczestnikowi szkolenia oraz dwóm wykładowcom. Ad.5 Zapewnienie sali konferencyjnej wraz z odpowiednim sprzętem technicznym m.in. rzutnikiem multimedialnym, laptopem, tablicą clip chart i pisakami. Sala konferencyjna dostosowana do liczby ok. 150 uczestników. Sala dostępna w dniu spotkania - w godz (z możliwością przedłużenia do godz ) Wykonawca zapewni następujące wyposażenie sali konferencyjnej: stół prezydialny na podwyższeniu lub stolik z miejscem siedzącym dla maksymalnie 2 osób w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok na ekran oraz na salę, a na nim kompozycja kwiatowa lub ozdobna aranżacja miejsca siedzące wraz z blatem do pisania dla uczestników, którzy potwierdzili swój udział w konferencji, w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok na ekran i na wykładowcę dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia sali oraz zapewnienia oświetlenia sztucznego, klimatyzacja, rzutnik multimedialny, ekran, laptop, tablica flip chart z minimum dwoma pisakami w kolorach: czarny i niebieski, nagłośnienie 2 multifony bezprzewodowe ustawione na stole prezydialnym, 2 mikrofony bezprzewodowe, zaplecze sanitarne w bezpośrednim sąsiedztwie sali, dostęp do internetu bezprzewodowego, co najmniej w sali konferencyjnej, zapewnienie obsługi technicznej przed i w trakcie konferencji. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do sali konferencyjnej miejsce wraz z wyposażeniem (stolik na stoliku zszywacz, zszywki, spinacze, minimum 4 długopisy - oraz miejsca siedzące dla minimum dwóch osób) w celu zorganizowania recepcji spotkania, umożliwiającej odbieranie od uczestników spotkania kompletu dokumentów i sprawdzanie poprawność ich wypełnienia, podpisywanie się uczestników na liście obecności, a także dystrybucję materiałów wśród uczestników. Wykonawca oznaczy to miejsce napisem Rejestracja Uczestników. Jednocześnie Wykonawca zapewni minimum 5 stolików wraz z krzesłami, służącymi wypełnianiu przez uczestników dokumentów, które będą musieli złożyć przed otrzymaniem materiałów szkoleniowych (dla tych którzy nie wypełnili wcześniej). Ad. 6 Zadania Wykonawcy podczas szkoleń konferencji. Wykonawca będzie zobowiązany do: 6

7 - sporządzenia imiennej listy obecności z przyporządkowaną do danej osoby nazwą zakładu, który reprezentuje oraz nazwą zajmowanego stanowiska pracy (lista ta powinna zawierać dla każdego uczestnika cztery rubryki na złożenie podpisu w celu 1. wpisania zajmowane przez siebie stanowiska 2. potwierdzenia obecności 3. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych (MZ), 4. potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (SGH)), którą przekaże pracownikowi MZ po szkoleniu; - współpracy z pracownikiem MZ podczas rejestracji uczestników w celu zebrania wypełnionych dokumentów. Schemat współpracy ściśle obejmie kolejno po sobie następujące czynności: 1. odebranie od uczestnika wypełnionych dokumentów i sprawdzenie poprawności ich uzupełnienia przez pracownika MZ, 2. trzykrotne podpisanie się uczestnika na liście obecności tj. w rubryce potwierdzenia odbioru materiałów (MZ), w rubryce potwierdzenia odbioru materiałów (SGH), a także wpisanie nazwy zajmowanego stanowiska pracy; w sytuacji braku informacji o zajmowanym stanowisku Wykonawca będzie zobowiązany pozyskać tę informację i przekazać ją Zamawiającemu, 3. wydanie uczestnikowi materiałów szkoleniowych przez Wykonawcę. W sytuacji nie posiadania przez uczestnika uzupełnionych dokumentów, Wykonawca powinien udostępnić czysty druk celem jego wypełnienia. Ponadto Wykonawca udostępni tym uczestnikom szkolenia, którzy nie wypełnili bądź niewłaściwie wypełnili dokumenty, wzory zgodnie, z którymi uzupełnią wszystkie dane. Wzory wypełnionych dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego celem ich powielenia w ilości min. 5 kompletów przypadających na każde szkolenie. Ilość osób wyszczególniona na imiennej liście obecności musi pokrywać się z ilością kompletów dokumentów, które przed przystąpieniem do szkolenia powinien wypełnić każdy uczestnik. W przypadku gdy uczestnik szkolenia będzie wskazany na liście obecności, a nie złoży przed rozpoczęciem szkolenia kompletu dokumentów, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za takiego uczestnika. Wykonawca będzie zobowiązany również do rozdania uczestnikom przed ostatnią sesją ankiety ewaluacyjnej, a następnie zebrania i przekazania ww. dokumentu pracownikowi MZ. (30 dni przed pierwszą konferencją Zamawiający prześle ankietę Wykonawcy w formie elektronicznej w celu powielenia i rozdania wszystkim uczestnikom szkolenia). Wykonawca podejmie również współpracę z Zamawiającym w zakresie wydawania certyfikatów sporządzonych wcześniej przez Zamawiającego w oparciu o listę przesłaną przez Wykonawcę minimum 7 dni przed szkoleniem. Ad.7 Zapewnienie usługi cateringowej i kelnerskiej oraz zapewnienie sali wraz z odpowiednim wyposażeniem w ramach tych usług. Całodniowy bufet kawowy (dla około 150 osób) zaopatrzony w: minimum 3 rodzaje ciast, minimum 4 rodzaje kruchych ciasteczek, świeżo parzona, gorąca kawa i herbata (min. 3 rodzaje herbat w torebkach), ciepłe mleko, cukier, cytryna, soki owocowe (jabłkowy, pomarańczowy, uzupełniane w razie potrzeby), 7

8 woda z cytryną uzupełniana w razie potrzeby, serwis gastronomiczny (zapewnienie stołu na którym serwowany będzie catering wraz z dekoracją, obsługa kelnerska, zastawa ceramiczna oraz szklana, sprzątanie). Bufet kawowy musi znajdować się w miejscu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej - dostępny od rozpoczęcia rejestracji uczestników i uzupełniany na bieżąco przed każdą przerwą. Obiad (dla około 150 osób) w formie bufetu, podanego w pomieszczeniu z miejscami siedzącymi, zarezerwowanego wyłącznie dla uczestników konferencji, odrębnego od sali, w której prowadzona jest konferencja, składający się z: przystawki, 2 rodzaje zup do wyboru, 3 drugie dania do wyboru, w tym 2 mięsne i 1 wegetariańskie, 3 rodzaje przekąsek w tym sałatka, deser, świeżo parzona, gorąca kawa i herbata (3 rodzaje herbat w torebkach), ciepłe mleko, cukier, cytryna, soki owocowe (jabłkowy, pomarańczowy, uzupełniane w razie potrzeby), min. 3 rodzaje herbat w torebkach, mleko do kawy w dzbankach, cytryna, cukier, serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów, zastawa ceramiczna oraz szklana, sprzątanie). Dodatkowo: w czasie trwania spotkania (w godzinach ) Wykonawca zapewni na stołach uczestników oraz wykładowców szkolenia (uzupełniane na bieżąco w trakcie każdej przerwy): wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w szklanych butelkach 0,33 l, filiżanki, szklanki, wymieniane w razie potrzeby na czyste. Ponadto: 1) Wszystkie dania oraz napoje gorące podane zostaną w naczyniach ceramicznych; 2) Napoje zimne serwowane będą w szklankach; 3) Do konsumpcji przygotowane zostaną sztućce metalowe; 4) Użyta zastawa będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana; 5) Użyte obrusy oraz skirtingi muszą być bezwzględnie czyste, nieuszkodzone; 6) Wszystkie śmieci pozostałe po posiłkach będą na bieżąco sprzątane; 7) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi. Użyte składniki muszą być wysokiej jakości. 8

9 Posiłki muszą być serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia). Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Menu do akceptacji przez Zamawiającego, w terminie nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem konferencji. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji Menu, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania Menu lub zobowiązuje się do zgłoszenia w tym terminie zastrzeżeń. Wykonawca po otrzymaniu zastrzeżeń będzie zobowiązany do ponownego przedstawienia Zamawiającemu Menu, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przez Zamawiającego. Ustalenie ostatecznej wersji Menu, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, w terminie nie później niż na 8 dni przed pierwszym dniem konferencji. Ad.8 Zapewnienie miejsc hotelowych dla wykładowców oraz przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia Wykonawca zapewni nocleg dla trzech uczestników spotkania w pokojach jednoosobowych. Nocleg powinien być zapewniony w tym samym obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie, spełniającym wymagania Zamawiającego. Ad.9 Zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji. Ad. 10 Wyznaczenie osoby do kontaktów. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia osoby (osób) odpowiedzialnej za współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie prawidłowej organizacji i obsługi konferencji. Osoba będzie dysponować telefonem komórkowym z dostępnym numerem dla Zamawiającego. 9

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZZP - 114/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: w części 1 organizacja i obsługa 18 szkoleń w Warszawie; w części 2 organizacja i obsługa 4 szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZZP - 63/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: w części 1 organizacja i obsługa 2 warsztatów i 1 konferencji w Warszawie; w części 2 organizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja XX posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 11-12

Bardziej szczegółowo

W składanej przez Wykonawcę ofercie należy wskazać, w którym z powyższych terminów Wykonawca zamierza zorganizować opisaną poniżej konferencję.

W składanej przez Wykonawcę ofercie należy wskazać, w którym z powyższych terminów Wykonawca zamierza zorganizować opisaną poniżej konferencję. Postępowanie nr 2/POL/2017 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

W składanej przez Wykonawcę ofercie należy wskazać w którym z powyższych terminów Wykonawca zamierza zorganizować opisaną poniżej konferencję.

W składanej przez Wykonawcę ofercie należy wskazać w którym z powyższych terminów Wykonawca zamierza zorganizować opisaną poniżej konferencję. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zapewnienie usług hotelowo-konferencyjnych i gastronomicznych na 1 (jedną) dwudniową XXXI Konferencję Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konferencja KONCEPCJA KLASTRÓW ENERGII ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KLASTROWYCH 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji wraz z obsługą cateringową. Wykonanie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenie o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z zapleczem organizacyjnym oraz zapewnienie usługi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 7/POL/2018 Załącznik nr 2

Postępowanie nr 7/POL/2018 Załącznik nr 2 Postępowanie nr 7/POL/2018 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w., ul., REGON.., NIP., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,

UMOWA. , z siedzibą w., ul., REGON.., NIP., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego DEM/IKKU/12/2016 - wzór umowy UMOWA dotycząca wynajmu sali konferencyjnej i zapewnienia usługi cateringowej na potrzeby konferencji w dniu 16 listopada 2016 r. organizowanej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Beneficjentów Systemowych oraz pracowników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (serwisu kawowego) dla uczestników zajęć podczas dziesięciu dwudniowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/252-28/2014 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Usługa cateringowa wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia 4 seminariów w makroregionach w ramach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Ogłoszenie o planowanym zamówieniu Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące wydawania posiłków 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej Sektor Zdrowia, 16.06.2014 Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego

Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego Obszar Programowy nr 32 Wsparcie Służby Więziennej, w

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

MODYFIKACJA SIWZ. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: A-232-Zp-17/12 Warszawa, 2012-11-06 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługa hotelarsko gastronomiczna oraz wynajem sal szkoleniowych w ramach szkolenia pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska z wyżywieniem i salą szkoleniową na potrzeby organizacji cyklu szkoleń, w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

GW-7.ZP.U MK

GW-7.ZP.U MK GW-7.ZP.U.272.44.2015.MK Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na zorganizowanie konferencji podsumowujących realizację Projektów Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: Organizację w dniu 19 maja 2016r. sesji eksperckiej w ramach Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym 1. Naukowe Centrum Prawno

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/130/Warszawa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 14.01.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a

S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (całodziennego serwisu kawowego oraz lunchu) dla uczestników zajęć podczas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA Załącznik Nr 1 do SIWZ (załącznik nr 4 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA I Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej, cateringowej, konferencyjnej, tłumaczeń symultanicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługę kompleksowej organizacji I warsztatów w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Harmonogram wizyt studyjnych Program ramowy Dzień pierwszy: 08:30 09:00 zbiórka uczestników przy PKIN parking pod Kinoteką; 09:00 10:00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch konferencji szkoleniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie powierzchni konferencyjnej oraz zapewnienie usług cateringu w związku z organizacją międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Szczegóły oferty: d) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 50 osób),

Szczegóły oferty: d) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 50 osób), W związku z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniach 29 września -1 października 2016r. w ramach realizacji projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 177 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 285495-2010 z dnia 2010-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu seminariów (1-dniowych oraz 3-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów:

Załącznik nr 1 do Umowy. Wymagania dotyczące obiektów: Wymagania dotyczące obiektów: Załącznik nr 1 do Umowy CZĘŚĆ I zamówienia: 1) Obiekt o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym powinien znajdować sie w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. organizacja szkoleń z wynajmem sali, obsługą cateringową/gastronomiczną oraz zapewnieniem usługi noclegowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. organizacja szkoleń z wynajmem sali, obsługą cateringową/gastronomiczną oraz zapewnieniem usługi noclegowej Nr postępowania POKL1.18./WRZOS/3/2012 Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE organizacja szkoleń z wynajmem sali, obsługą cateringową/gastronomiczną oraz zapewnieniem usługi noclegowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przez organizację posiedzenia należy rozumieć wykonanie następujących czynności: 1.Zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: a) sala konferencyjna, umożliwiająca przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwuczęściowej konferencji organów kompetentnych w zakresie cen leków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja konferencji: "Spotkanie Przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających PO IiŚ" I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Zamawiającego w ramach cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/133/Warszawa_MS_IV/V Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 20.02.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa 22 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia: organizacja konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki zamówienia:

Szczegółowe warunki zamówienia: MCPS.PU/MW/4310-5/2019 Załącznik nr 1 do IWZ Zamówienie na przygotowanie i realizację 2 dwudniowych konferencji dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego pn. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 13 września 2018 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

Zapytanie ofertowe z dnia 13 września 2018 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro Zapytanie ofertowe z dnia 13 września 2018 roku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro I. Nazwa i adres Zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 Opole, 7.06.04 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 0 000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 185 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę dwóch szkoleń w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na usługę kompleksowej organizacji II warsztatów w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji (wraz ze złożeniem w komplety i dowozem na miejsce konferencji materiałów konferencyjnych i promocyjnych), organizowanej w ramach

Bardziej szczegółowo