MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz"

Transkrypt

1 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a SALON MATURZYSTÓW Perspektywy OFERTA DLA WYSTAWCÓW wrzesień n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań n Białystok n Toruń n Bydgoszcz n Lublin n Gorzów Wlkp. n Warszawa n Opole n Olsztyn n Kielce n Rzeszów n Szczecin n Wrocław n Kraków n Łódź

2 lecie 20lecie SALON MATURZYSTÓW Perspektywy W programie: Jak co ro ku, kam pa nia Sa lon Ma tu rzy stów słu żyć bę dzie przede wszyst kim uczniom klas ma tu ral nych, któ rzy uzy ska ją peł ne i szcze gó ło we in for ma cje na te mat eg za mi nu ma tu ral ne go w ro ku 2012, za sad re kru ta cji na stu dia, a ta kże bę dą mo gli zba dać swo je pre dys po zy cje, po znać moc ne i sła be stro ny. To z pew no ścią po mo że im w wy bo - rze opty mal nej ście żki kształ ce - nia i roz wo ju. Ma tu ra ust na z ję zy ka ob - ce go 2012 pre zen ta cje na te - mat no wej for mu ły te go eg za mi - nu, obo wią zu ją cej od przy szłe go ro ku. Eks per ci OKE przed sta wią pro ce du ry i spo sób oce nia nia te - go eg za mi nu, po ra dzą, jak się do nie go przy go to wać, że by osią gnąć jak naj lep szy wy nik. Ma tu ra 2012 z ma te ma ty ki choć w dwóch po przed nich la - tach eg za min z te go przed mio tu nie oka zał się zbyt trud ny na wet dla więk szo ści za de kla ro wa nych hu ma ni stów, ko lej ny rocz nik z pew no ścią po trak tu je se rio przy go to wa nia, by za pew nić so - bie mo żli wość apli ko wa nia na wszyst kie in te re su ją ce kie run - ki, ta kże na uczel niach tech nicz - nych. Dla te go z pew no ścią pre - zen ta cje eks per tów OKE bę dą się cie szy ły rów nie du żym za in te - re so wa niem. Ma tu ra 2012 z ję zy ka pol - skie go wszyst ko o przy szło - rocz nym eg za mi nie, opis pro ce - dur, ra dy, jak się przy go to wy wać, na co zwra cać uwa gę w cza sie roz wią zy wa nia ar ku szy ma tu ral - nych. Ma tu ra 2012 z w wie lu ośrod kach ma tu rzy ści spo tka ją się z eks per ta mi spe cja li zu ją cy - mi się w przed mio tach do dat ko - wych naj czę ściej wy bie ra nych do zda wa nia na ma tu rze.

3 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Sza now ni Pań stwo! Maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Po znaj swo je pre dys po zy cje spo tka nia z do rad ca mi za wo do wy mi, pe da go ga mi, psy - cho lo ga mi, przy go to wa ne przez po rad nie pe da - go gicz no -psy cho lo gicz ne. Mło dzi lu dzie bę dą mo gli zro bić szyb kie te sty pre dys po zy cji, po roz - ma wiać z obiek tyw ny mi fa chow ca mi, uzy skać po ra dy i bez płat ną po moc w przy pad ku pro ble - mów. Re kru ta cja 2012: wy bierz kie ru nek, wy - bierz uczel nię to cykl pre zen ta cji na te mat za sad re kru ta cji na po szcze gól ne kie run ki stu - diów (ze szcze gól nym na ci skiem na naj po pu lar - niej sze i no we), ale ta kże do kład ne i spraw dzo - ne in for ma cje na te mat pro gra mu stu diów, wa - run ków stu dio wa nia, per spek tyw za trud nie nia ab sol wen tów. fot. Andrzej Obiała Już dwa dzie ścia rocz ni ków pol skich ma tu rzy stów sko rzy sta ło z po mo cy Per spek tyw przy wy bo rze ście żki kształ ce nia. Po - ma ga my im mą drze za pla no wać ma tu rę i przy go to wać się do te go eg za mi nu, uła twia my wy bór kie run ku stu diów i uczel ni, a po tem na ma wia my do stu diów podyplomowych i studiów III stop nia. Ta ka jest od 20 lat mi sja Per spek tyw i je ste śmy dum - ni, że mo że my ją wy peł niać. W cią gu te go cza su zmie nia ły się re gu ły eg za mi nu i re kru ta cji na stu dia, po ja wia ły się no we uczel nie, kie run ki stu diów, ry nek pra cy prze żył kil ka okre sów bo omu i dra ma tycz nych za ła mań. Nie zmie ni ła się na to miast ro la eg za mi nu ma tu ral ne go i wa ga świa dec twa doj rza ło ści, któ re jest dziś jed nym z naj wa żniej - szych do ku men tów, de cy du ją cym o ca łym dal szym ży ciu. Współ cze śni ma tu rzy ści po wa żnie my ślą o swo jej przy szło ści. Świa do mie po dej mu ją de cy zje do ty czą ce stu diów i przy szłe go za wo du, szu ka ją po my słów na sie bie, na do bre i cie ka we ży cie. Sa lo ny Ma tu rzy stów, od by wa ją ce się od 5 lat w ośrod kach aka - de mic kich w ca łym kra ju, to naj lep sze miej sce na po dej mo wa - nie mą drych de cy zji. Te go rocz na kam pa nia po trwa od 5 do 29 wrze śnia, Sa lo ny od bę dą się w 18 ośrod kach aka de mic kich, w obiek tach zna ko - mi tych uczel ni pu blicz nych. Ocze ku je my, że we źmie w nich udział po nad 200 ty się cy mło dych lu dzi przede wszyst kim ma - tu rzy stów, ale ta kże uczniów młod szych klas szkół po nad gim - na zjal nych, któ rzy chcą z wy prze dze niem po znać ofer tę uczel ni i wy brać wy ma rzo ny kie ru nek. Na sze dzia ła nia wspie ra ją Okrę go we Ko mi sje Eg za mi na cyj - ne, któ rych dy rek to rzy są do bry mi du cha mi tej kam pa nii, ku ra - to ria oświa ty, wła dze sa mo rzą do we prze ję te przy szło ścią swo - ich mło dych oby wa te li. To dzię ki tym wszyst kim in sty tu cjom i lu - dziom do brej wo li co ro ku kam pa nia Sa lon Ma tu rzy stów za pew - nia do stęp do rze tel nej i spraw dzo nej in for ma cji edu ka cyj nej ty - siąc om mło dych lu dzi, któ rzy już za kil ka lat bę dą two rzyć na szą przy szłość. Sa lon Ma tu rzy stów wpi sał się już w ka len darz im prez edu ka - cyj nych we wszyst kich wo je wódz twach, jest zna ny i ce nio ny. Bę dzie my na dal in ten syw nie pro mo wać tę im pre zę, aby do trzeć zin for ma cja mi na jej te mat do wszyst kich za in te re so wa nych. Ser decz nie za pra szam do udzia łu w Sa lo nie Ma tu rzy stów Per spek ty wy naj lep szym miej scu na spo tka nie z Pań - stwa przy szły mi stu den ta mi! Wal de mar Si wiń ski Pre zes Za rzą du Fun da cji Edu ka cyj nej Per spek ty wy

4 SALON MATURZYSTÓW Perspektywy Gdański Salon Maturzystów 5-6 Uniwersytet Gdański Śląski Salon Maturzystów Katowice 7 Uniwersytet Śląski w Katowicach Gli wi ce 8 Politechnika Śląska Poznański Salon Maturzystów 8-9 Politechnika Poznańska Białostocki Salon Maturzystów 9 Politechnika Białostocka Toruński Salon Maturzystów 9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Szczecin Gdańsk Bydgoszcz Poznań Toruń Gorzów Wlkp. Warszawa Białystok Łódź Wrocław Opole Kielce Lublin Gliwice Katowice Rzeszów Kraków Olsztyn Bydgoski Salon Maturzystów 12 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Lubelski Salon Maturzystów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Gorzowski Salon Maturzystów 13 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Warszawski Salon Maturzystów Politechnika Warszawska Opolski Salon Maturzystów 16 Politechnika Opol ska Olsztyński Salon Maturzystów 16 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kielecki Salon Maturzystów 16 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Rzeszowski Salon Maturzystów Politechnika Rzeszowska Szczeciński Salon Maturzystów Uniwersytet Szczeciński Wrocławski Salon Maturzystów Politechnika Wrocławska Krakowski Salon Maturzystów Uniwersytet Jagielloński Łódzki Salon Maturzystów Politechnika Łódzka O maturze warto myśleć już we wrześniu Za nim za kwit ną kasz ta ny, ko lej ne kil ka set ty się cy mło dych lu dzi po dej mie de cy zje, któ re bę dą mia ły wpływ na ich ca łe ży cie. Ma tu - ra to nie tyl ko sym bo licz ny próg do ro sło ści do brze zda na otwie ra dziś mo żli wo ści, o któ rych po przed nie po ko le nia ma tu rzy stów nie mo gły na wet ma rzyć. War to za tem mą drze ją za pla no wać. I wła śnie te mu mą dre mu pla no wa niu słu ży, or ga ni zo wa na po raz pią - ty, kam pa nia Sa lon Ma tu rzy stów Per spek ty wy. Jak co ro ku, za pra sza my ma tu rzy stów, ich na uczy cie li, dy rek to rów szkół, do rad ców za wo do - wych, ro dzi ców, do udzia łu w Sa lo nach or ga ni zo wa nych w ca łej Pol sce. Mi le wi dzia ny mi go ść mi są ta kże gim na zja li ści, któ rzy już na eta pie wy - bo ru szko ły po nad gim na zjal nej my ślą o dal szych eta pach kształ ce nia. Zna ko mi ta więk szość przy szło rocz nych ma tu rzy stów wy bie rze stu - dia w uczel ni pu blicz nej lub nie pu blicz nej, sta cjo nar ne lub nie sta - cjo nar ne. Z badań wynika, że stu dia są wciąż naj lep szą ży cio wą in - we sty cją oso by z wy ższym wy kształ ce niem za ra bia ją sta ty stycz nie o ok. 70 pro cent wię cej niż ci, któ rzy te go wy kształ ce nia nie ma ją. W mia rę upo wszech nia nia się wy kształ ce nia na po zio mie wy ż - szym, co raz istot niej sze sta je się ta kże pre cy zyj ne do pa so wa nie wy kształ ce nia do pre dys po zy cji i za in te re so wań, zbu do wa nie in dy - wi du al nej ście żki zdo by wa nia wie dzy i umie jęt no ści. Dy na micz nie zmie nia ją cy się świat, bu do wa spo łe czeń stwa opar te go na wie dzy spra wia ją, że dzi siej si ma tu rzy ści są nie ja ko ska za ni na ucze nie się przez ca łe ży cie. Wa żne, by wie dzie li, JAK się uczyć. W cza sie Sa lo nów Ma tu rzy stów w ró żnych ośrod kach aka de mic - kich na sze go kra ju war to spo tkać się z mło dy mi ludź mi, któ rzy już za kil ka mie się cy bę dą wal czyć o in dek sy. W na szych targach uczest ni czą ty sią ce ma tu rzy stów po wa żnie trak tu ją cych swo ją przy - szłość. Przed sta wie nie im kom plek so wej, sta ran nie przy go to wa nej ofer ty edu ka cyj nej to naj lep sza in we sty cja w przy szłość uczel ni. Wrze sień to czas ży cio wych de cy zji, któ re Per spek ty wy zgod nie ze swo ją mi sją, re ali zo wa ną już od po nad 20 lat sta ra ją się uła twić. War to w tym uczest ni czyć! Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PER SPEK TY WY, ul. No wo grodz ka 31, War sza wa tel , , fax

5 Gdański Śląski Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6 prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz prze wod ni czą cy Ra dy Rek to rów Wo je wódz twa Po mor skie go rek tor Akademii Morskiej w Gdyni 5-6 Maturzyści /12 (woj. pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Uniwersytet Śląski Katowice, ul. Bankowa 11 Politechnika Śląska Centrum Edukacyjno- -Kongresowe Gliwice, ul. Konarskiego 18B 7 8 Prze wod ni czą ca Ko mi te tu Ho no ro we go prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera prze wod ni czą ca Re gio nal nej Kon fe ren cji Rek to rów Uczel ni Aka de mic kich rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Maturzyści /12 (woj. śląskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Przy szedł czas, kie dy mu si cie pod jąć de cy - zje, któ re za wa żą na ca łym wa szym dal szym ży ciu po wie dzia ła mi ni ster Ka ta rzy - na Hall do po mor skich ma tu rzy stów, otwie ra jąc Gdań ski Sa lon Ma tu rzy stów. Tra dy cyj nie ogrom ne za in te re so wa nie wzbu dzi ły pre zen ta cje OKE w Gdań sku. Setki osób zro bi ło te sty pre dys po zy cji w punk cie kon sul ta cyj nym gdań skich po rad ni psy cho lo gicz - no -pe da go gicz nych. Ślą ski Sa lon Ma tu rzy stów tra dy cyj nie od był się na naj więk szych uczel niach re gio nu: Po li - tech ni ce i Uni wer sy te cie. Pre zen ta cje na te - mat ma tu ry z przed mio tów obo wiąz ko wych przy go to wa ne przez Okrę go wą Ko mi sję Eg za mi na cyj ną w Ja worz nie przy cią gnę ły tłu - my mło dych lu dzi z ca łe go wo je wódz twa. Od by ły się też pre zen ta cje do ty czą ce ma tu ry z przed mio tów do dat ko wych: hi sto rii, WOS i geo gra fii. Przez dwa dni Sa lon w Gli wi cach i Ka to wi cach od wie dzi ło po nad 20 tys. osób.

6 Poznański Białostocki Politechnika Poznańska Centrum Wykładowo-Kongresowe Poznań, ul. Piotrowo 2 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Białystok, ul. Wiejska 45D prof. dr hab. Bronisław Marciniak prze wod ni czą cy Ko le gium Rek to rów Mia sta Po zna nia rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu 8-9 Maturzyści /12 (woj. wielkopolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon prof. dr hab. Jacek Nikliński prze wod ni czą cy Śro do wi sko we go Ko le gium Rek to rów Uczel ni Bia ło stoc kich rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 9 Maturzyści /12 (woj. podlaskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Przez dwa dni Cen trum Wy kła do wo - -Kon gre so we Po li tech ni ki Po znań skiej wy peł nia ło się tłu ma mi ma tu rzy stów, któ rzy przy szli na pre zen ta cje eks per tów Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej wpo zna niu na te mat ma tu ry z ma te ma ty - ki, ję zy ka pol skie go i ję zy ków ob cych. Tłu my zwie dza ją cych od wie dzi ły ta kże sto iska kil ku dzie się ciu uczel ni, któ re pre zen to wa ły swo ją ofer tę na Sa lo nie. Po wo dze niem wśród od wie dza ją cych cie - szy ły się spo tka nia z eks per ta mi OKE w Ło - mży (pierw si ma tu rzy ści cze ka li na pre zen ta - cję już przed 8.00 ra no!) przy go to wu ją cy mi ich do ma tu ry z przed mio tów obo wiąz ko - wych, jak i z przed mio tów do dat ko wych. Za in te re so wa niem cie szy ły się rów nież pre - zen ta cje pu blicz nych uczel ni aka de mic kich Bia łe go sto ku. Na spo tka nia za re je stro wa ło się po nad 8 tys. ma - tu rzy stów oraz ich wy cho waw ców i ty le osób od wie dzi ło sa lon!

7 Toruński Bydgoski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Aula Główna Toruń, ul. Gagarina 11 prof. dr hab. Andrzej Radzimiński rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 9 Maturzyści /12 (woj. kujawsko-pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gmach Copernicanum Bydgoszcz, ul. Kopernika 1 prof. dr hab. inż. Józef Kubik rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 12 Maturzyści /12 (woj. kujawsko-pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Go ści, któ rzy wy peł ni li ogrom ną Au lę UMK, po wi tał JM Rek tor prof. An drzej Ra dzi miń ski. Ma tu rzy stom ży czył po wo dze nia m.in. pre zy dent To ru nia Mi chał Za le ski. Przy peł nej sa li od by wa ły się pre zen ta cje OKE w Gdań sku na te mat ma tu ry z przed - mio tów obo wiąz ko wych i naj po pu lar niej szych przed - mio tów do dat ko wych. Na więk sza fre kwen cja by ła na pre zen ta cji po świę co nej ma tu rze z ma te ma ty ki. Mło - dzi lu dzie obej rze li ta kże zna ko mi ty film o Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka. Za byt ko wy gmach Co per ni ca num prze żył praw dzi we ob lę że nie mło dzie ży z Byd gosz czy i oko lic, za in te re so wa nej ofer tą po nad 30 uczel ni, któ re wzię ły udział w Sa lo nie. W uro czy sto ści otwar cia wziął udział wo je wo da Ra fał Bru ski. Pre - zen ta cje eks per tów OKE w Gdań sku wzbu dzi ły tak wiel kie za in te re so wa nie, że trze ba je by ło prze nieść do au li są sia du ją ce go z Co per ni ca - num VI LO im. J. i J. Śnia dec kich.

8 Lubelski Gorzowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Centrum Kongresowe Lublin, ul. Akademicka 15 prof. dr hab. Marian Wesołowski prze wod ni czą cy Ko le gium Rek to rów Aka de mic kich Szkół Lu bli na rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Maturzyści /12 (woj. lubelskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wlkp., ul. Chopina 52 Prze wod ni czą ca Ko mi te tu Ho no ro we go prof. ndzw. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska rek tor-elekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. 13 Maturzyści /12 (woj. lubuskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Ty sią ce ma tu rzy stów z wo je wódz twa lu bel skie go przy by ły za rów no na spo tka - nia z eks per ta mi Okrę go wej Ko mi sji Edu - ka cyj nej po świę co ne ma tu rze, jak i na pre - zen ta cje lu bel skich, i nie tyl ko, uczel ni. Szko ły wy ższe i in ni wy staw cy sta ra ły się wy ró żnić, nie tyl ko udzie la jąc kom pe tent - nych in for ma cji, ale i or ga ni zu jąc kon kur sy, te sty wie dzy i roz da jąc set ki ga dże tów edu ka cyj nych. Po raz pierw szy Sa lon Ma tu rzy stów od bę dzie się w Go rzo wie, w go ścin nych mu rach Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej uczel ni, któ rej ha sło brzmi Ra dość stu dio wa nia. Ma tu rzy ści z wo je - wódz twa lu bu skie go bę dą mo gli do wie - dzieć się wszyst kie go o ma tu rze w ro - ku 2012, a ta kże po znać ofer tę stu diów na uczel niach re gio nu i ca łej Pol ski. Za pra sza my!

9 Warszawski Opolski Politechnika Warszawska Gmach Główny Warszawa, pl. Politechniki 1 Politechnika Opolska Opole, ul. Mikołajczyka 16 prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Uczel ni War szaw skich rek tor Politechniki Warszawskiej Maturzyści /12 (woj. mazowieckie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon prof. dr hab. inż. Je rzy Sku bis rek tor Po li tech ni ki Opol skiej 16 Maturzyści 2010/11 (woj. opolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Ży czę Wam, aby ście do ko na li do bre go wy bo - ru swo jej przy szło ści po wie dzia ła mi ni ster Ka ta rzy na Hall w cza sie otwar cia War szaw skie go Sa lo nu Ma tu rzy stów. Za chę - ca ła po nad 25 tys. mło dych lu dzi, któ rzy przy szli na Sa lon, do wy tę żo nej na uki w ro ku ma tu ral nym. Du żym za in te re so wa niem, po - za sto iska mi uczel ni z kra ju i za gra ni cy oraz spo tka nia mi na te mat ma tu ry cie szył się punkt do radz twa za wo - do we go zor ga ni zo wa ny przez Urząd m.st. War sza wy. Opol ski Sa lon od wie dzi ła po rów ny wal - na z ze szło rocz ną licz ba ma tu rzy stów, któ ra prze kro czy ła 6 ty s. uczniów i na uczy cie li. Po za ofer tą kształ ce nia w kil ku dzie się ciu szko łach wy ższych, tak du żą licz bę zwie dza ją - cych przy cią gnął pro gram przy go to wa ny przez OKE we Wro cła wiu. Ma tu rzy ści mo gli wy ja śnić wszel kie wąt pli wo ści w cza sie in dy wi du al nych roz mów z eks per ta mi OKE w spe cjal nie przy go - to wa nym punk cie kon sul ta cyj nym.

10 Kielecki Olsztyński Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak rek tor Po li tech ni ki Świę to krzy skiej w Kiel cach Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Konferencyjne Olsztyn, ul. Dybowskiego 11 prof. dr hab. Józef Górniewicz rek tor Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go 16 Maturzyści /12 (woj. świętokrzyskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Maturzyści /12 (woj. warmińsko-mazurskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Uczel nia już po raz trze ci go ści ła uczniów (aż 10 tys.!) z Kielc i wo je wódz twa świę to krzy skie go. Po nad 20 szkół wyższych z ca łe go kra ju przy go to wa ło swo je sto iska in for ma cyj ne, ob le ga ne przez zwie - dza ją cych. Jak zwy kle, naj więk szym po wo - dze niem cie szy ły się spo tka nia z eks per ta - mi z OKE w Ło dzi, któ rzy ra dzi li, jak naj le - piej przy go to wać się do przy szło rocz ne go eg za mi nu ma tu ral - ne go z przed mio tów obo wiąz ko wych i do dat ko wych. Olsz tyń ski Sa lon, po dob nie jak w po - przed niej je go edy cji, zgro ma dził po nad 7 tys. ma tu rzy stów. Spe cjal nie dla nich OKE w Ło mży przy go to wa ła nie zwy kle bo ga ty pro gram spo tkań. W spo tka niu z dy rek to ra mi szkół po nad gim na zjal nych i uro czy sto ści otwar cia Sa lo nu wziął udział wi ce mi ni ster edu ka cji na ro do wej Zbi gniew Włod kow ski.

11 Rzeszowski Szczeciński Politechnika Rzeszowska Miasteczko Akademickie Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 10 Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Szczecin, ul. Krakowska prof. dr hab. inż. An drzej Sob ko wiak rek tor Po li tech ni ki Rze szow skiej prof. dr hab. Waldemar Tarczyński rektor Uniwersytetu Szczecińskiego Maturzyści /12 (woj. podkarpackie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Maturzyści /12 (woj. zachodniopomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Or ga ni za to rzy Rze szow skie go Sa lo nu prze ży li praw dzi wy szturm ma tu rzy stów zwo je wódz twa pod kar pac kie go. Tłu my mło dych lu dzi uczest ni czy ły w wy kła dach eks per tów Okrę go wej Ko mi sji Edu ka cyj - nej w Kra ko wie i pre zen ta cjach uczel ni. Wsu mie im pre zę od wie dzi ło po nad 10 tys. go ści. Uni wer sy tet już po raz dru gi go ścił ma - tu rzy stów ze Szcze ci na i ca łe go wo je - wódz twa za chod nio po mor skie go. Tra dy - cyj nie ol brzy mim po wo dze niem cie szy ły się spo tka nia pro wa dzo ne przez eks per - tów OKE w Po zna niu. W cią gu 2 dni Sa lon od wie dzi ło po nad 10 ty się cy uczest ni ków.

12 Wrocławski Krakowski Politechnika Wrocławska Centrum Kongresowe Wrocław, ul. Janiszewskiego 8 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum Kraków, ul. Krupnicza 35 prof. dr hab. Bogusław Fiedor prze wod ni czą cy Ko le gium Rek to rów Wyż szych Uczel ni Wro cła wia, Opo la, Zielonej Góry i Częstochowy rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Ka rol Mu sioł prze wod ni czą cy Ko le gium Rek to rów Szkół Wyż szych Kra ko wa rek tor Uniwersytetu Jagiellońskiego Maturzyści /12 (woj. dolnośląskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Maturzyści /12 (woj. małopolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Wro cław ski Sa lon Ma tu rzy stów na le ży do naj więk szych w kra ju. W spo tka niu z dy - rek to ra mi szkół po nad gim na zjal nych i uro - czy stym otwar ciu Sa lo nu wzię ła udział wi - ce mi ni ster Lil la Ja roń. Z mło dy mi ludź mi spo tkał się na de ba cie pre zy dent Wro cła - wia Ra fał Dut kie wicz. Tra dy cyj nie naj więk - sze za in te re so wa nie bu dzi ły pre zen ta cje Okręgowej Komisji Edukacyjnej we Wro cła wiu. Au di to rium Ma xi mum UJ z tru dem mie - ści ło wszyst kich chcą cych wziąć udział w spo tka niach Sa lo nu. Pre zen ta cje przy - cią gnę ły tłu my mło dych lu dzi za in te re so - wa nych świa do mym wy bo rem dro gi kształ ce nia. Ogrom ną fre kwen cję mia ły spo tka nia na te mat ma tu ry, pro wa - dzo ne przez OKE w Kra ko wie. Sa lon od wie dzi ło po nad 21 ty s. go ści.

13 Łódzki Politechnika Łódzka Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8 Od dwudziestu lat Informator dla Maturzystów jest głównym źródłem informacji dla kandydatów na studia. lecie 20lecie prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek to rów Łódz kich Uczelni Publicznych rek tor Uniwersytetu Łódzkiego /3 na kła du In for ma tora dla ma tu rzy stów 2012 tra fi bez płat nie do rąk ma tu rzy stów w 18 mia stach aka de mic kich podczas Salonu Maturzystów Perspektywy we wrześniu br. W za mian za wy peł nio ną An kie tę Ma tu rzy sty (w internecie lub podczas targów) 40 tys. uczniów klas maturalnych otrzyma bez płat nie eg - zem pla rz in for ma to ra. Po dob nie jak przed ro kiem ca ła dystrybucja In for ma to ra dla ma tu rzy stów 2012 zostanie pod dana nie za le żne mu au dy to wi Związ ku Kon tro li Dys try bu cji Pra sy. Maturzyści /12 (woj. łódzkie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzających Salon Tłu my ma tu rzy stów przy by ły za rów no na spo tka nia z ekspertami OKE w Ło dzi po świę co ne ma tu rze, jak i na pre zen ta cje uczelni. W spo tka niu na te mat ma tu ry uczestniczyło ponad 200 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Łódz ki Sa lon Ma tu rzy stów w cią gu dwóch dni od wie dzi - ło 14 tys. go ści. Sukces rekrutacji 2012 decyduje się już dziś! * nakładu egz.

14 pieczatka Uczelni Nazwa Uczelni: Adres: Telefon: Osoba do kontaktu: Nazwa Salonu Maturzystów ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Fax: Telefon: Zamawiamy stoisko 4 m 2 Perspektywy www: Telefon kom.: 6 m 2 8 m 2 12 m 2 16 m 2 ceny (netto) Gdański, Gdańsk, UG, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Śląski, Katowice, UŚ, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Śląski, Gliwice, PŚ, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Poznański, Poznań, PP, zł 4430 zł 5580 zł 7245 zł 8280 zł Białostocki, Białystok, PB, zł 3050 zł 3335 zł 3880 zł 4255 zł Toruński, Toruń, UMK, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Bydgoski, Bydgoszcz, UKW, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Lubelski, Lublin, UP, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Gorzowski, Gorzów Wlkp., PWSZ, zł 3050 zł 3335 zł 3880 zł 4255 zł Warszawski, Warszawa, PW, zł 4430 zł 5580 zł 7245 zł 8280 zł Opolski, Opole, PO, zł 3050 zł 3335 zł 3880 zł 4255 zł Kielecki, Kielce, PŚw., zł 3050 zł 3335 zł 3880 zł 4255 zł Olsztyński, Olsztyn, UWM, zł 3050 zł 3335 zł 3880 zł 4255 zł Rzeszowski, Rzeszów, PRz, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Szczeciński, Szczecin, USz, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Wrocławski, Wrocław, PWr., zł 4430 zł 5580 zł 7245 zł 8280 zł Krakowski, Kraków, UJ, zł 4430 zł 5580 zł 7245 zł 8280 zł Łódzki, Łódź, PŁ, zł 4200 zł 4700 zł 5800 zł 6150 zł Obowiązkowy wpis do katalogu (250 zł netto) 250 zł x... (liczba zamówionych stoisk) Uwaga: Przy uczestnictwie w dwóch salonach 10% rabatu, trzech i więcej 15% rabatu Zgłoszenie nadesłane do 30 czerwca r. 10% rabatu RAZEM: Oświadczam, że należność w kwocie zł + 23% VAT, słownie złotych ureguluję przelewem (na konto: Perspektywy Press Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ) w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT, nr NIP i upoważniam Perspektywy Press Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności, bez mojego podpisu. Podpisanie i przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz akceptacją Regulaminu Salonu Maturzystów PERSPEKTYWY data, miejscowość pieczęć i podpis zlecającego Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 lipca r., fax Anna Szkutnik tel , Karolina Chróstna, Elżbieta Świątek, Andrzej Fornal, tel , Dokumenty do pobrania na stronie

15 lecie 20lecie PROMOCJA Partnerzy 2010 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich Kam pa nia Sa lon Ma tu rzy stów Per spek ty wy jest już po wszech nie zna na i ce nio na, jed nak w ka ż - dym ko lej nym ro ku or ga ni za to rzy do kła da ją wszel kich sta rań, aby ją wy pro mo wać i do trzeć do wszyst kich za in te re so wa nych: ma tu rzy stów, ich na uczy cie li, dy rek to rów szkół, do rad ców za - wo do wych, ro dzi ców. Osią ga my to dzia ła jąc na wie le spo so bów: po przez in for ma cje do star cza ne przez pa tro - nów me dial nych: lo kal ne ośrod ki TVP, roz gło ś - nie ra dio we, por ta le in ter ne to we. jak co ro ku, uka żą się do dat ki pra so we do dzien ni ków lo kal nych, za wie ra ją ce m.in. pro gram Sa lo nu, po ra dy dla ma tu rzy stów, prze wod nik po tar gach do wszyst kich szkół po nad gim na zjal nych wre gio nie do trą prze sył ki za wie ra ją ce pro - gram Sa lo nu, pla kat, za pro sze nia dla uczniów i na uczy cie li na stro nie in ter ne to wej lon ma tu rzy s - tow.pl bę dzie mo żna zna leźć nie tyl ko in for - ma cje i pro gram, ale ta kże elek tro nicz ny sys - tem za pi sów na spo tka nia ma ilin gi z za pro sze nia mi na Sa lon otrzy ma ją dy rek to rzy szkół, na uczy cie le, ucznio wie uka żą się ogło sze nia i re kla my w pra sie ogól no pol skiej i lo kal nej, pro gra mach ra dio - wych, na por ta lach in ter ne to wych. Wszyst kie te dzia ła nia, od po wied nio roz ło żo ne w cza sie, za pew nią wy so ką fre kwen cję na Sa lo - nach Ma tu rzy stów Per spek ty wy. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu Patroni medialni 2010 Partner kampanii 2010 Partner wydawniczy

16 MATURZYSTÓW SALON Perspektywy Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PER SPEK TY WY War sza wa, ul. No wo grodz ka 31 tel , fax Koordynator Salonu dr inż. Stanisław Walicki Komisarz Salonu Anna Szkutnik Program i kontakty z instytucjami Anna Wdowińska-Sawicka Promocja Artur Olczak Zgłoszenia i obsługa Wystawców Karolina Chróstna tel e -ma il: spek ty wy.pl Andrzej Fornal tel , e -ma il: spek ty wy.pl Edyta Tarnowska tel e -ma il: spek ty wy.pl Sebastian Szczęsny tel , e -ma il: spek ty wy.pl Elżbieta Świątek tel , e -ma il: spek ty wy.pl Organizator: PERSPEKTYWY więcej informacji: Współpraca: REGIONALNE KONFERENCJE REKTORÓW, OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE, KURATORIA OŚWIATY, BIURA EDUKACJI URZĘDÓW MIAST I DEPARTAMENTY EDUKACJI URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2016 KOBIETY na politechnikach 2016 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2016 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 2016 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Dziew czy ny do ścisłych!

Dziew czy ny do ścisłych! Dziew czy ny do ścisłych! www.dziewczynydoscislych.pl Zaproszenie do akcji 2014 Kampania promocyjna kształcenia na kierunkach ścisłych 1 Dziew czy ny do ścisłych! 2014 Zaproszenie do projektu Sza now ni

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5

KOBIETY. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2015 R A P O R T : K o b i e t y n a p o l i t e c h n i k a c h 2 0 1 5 KOBIETY na politechnikach 215 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 215 1 Kobietyna politechnikach 215 ExecutiveSummary W ramachprojektu Dziewczynyna politechniki! realizowanegowspólnieprzez KonferencjęRektorówPolskichUczelniTechnicznych(KRPUT)iFundacjęEdukacyjną

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

ATURZYST SALON. pektywy 2011 SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2011 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG DODATKOWYCH REGULAMIN SALONU

ATURZYST SALON. pektywy 2011 SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2011 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG DODATKOWYCH REGULAMIN SALONU Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2011 10% rabatu SALON ATURZYST pektywy 2011 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG DODATKOWYCH REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl Nazwa Uczelni: Adres: Telefon: Osoba

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014

KOBIETY RAPORT. na politechnikach. Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 2014 RAPORT: Kobiety na politechnikach 2014 KOBIETY na politechnikach 214 RAPORT Fundacja Edukacyjna Perspektywy Marzec 214 1 Ko bie ty na po li tech ni kach 214 Exe cu ti ve Sum ma ry W ra mach pro jek tu Dziew czy ny na po li tech ni ki! re ali

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze Wiadomoœci Parazytologiczne 2009, 55(1), 89 93 Copyright 2009 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze Conference Tropical and

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 11 lutego 2010 r.

Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 11 lutego 2010 r. Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(1), 101 105 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Protokół zebrania plenarnego Zarządu Głównego PTP z dnia 11 lutego 2010 r. Dnia 11 lu te go 2010 r.

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015 Zgłoszenia nadesłane do 19 czerwca 2015 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA

KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA KOBIETY a BRANŻA TECHNOLOGICZNA ANKIETA Cel badania Za pra sza my Cię do udzia łu w ba da niu an kie to wym, pro wa dzo nym przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek ty wy. Ankieta ta ma na celu zba da nie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 46 Wybrane problemy dojrzałości szkolnej. * Wojciech Brejnak. 52 Atmosfera w klasie czynnik ważny czy też nie * Ewa Zagórska

SPIS TREŚCI. 46 Wybrane problemy dojrzałości szkolnej. * Wojciech Brejnak. 52 Atmosfera w klasie czynnik ważny czy też nie * Ewa Zagórska 82020300905005 SPIS TREŚCI 4 Od Re dak cji TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI 5 Optymalizacja systemu edukacji wczesnoszkolnej (część II) * Gabriela Kapica 10 Szkoła wiejska w środowisku * Jolanta Junkiert

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

2017/18. Zaproszenie do udziału w programie Study in Poland w roku akademickim. 1. Promocja w Internecie i aplikacje mobilne

2017/18. Zaproszenie do udziału w programie Study in Poland w roku akademickim.  1. Promocja w Internecie i aplikacje mobilne 1. Promocja w Internecie i aplikacje mobilne 2. Publikacje Informacyjno-promocyjne 3. Międzynarodowe targi edukacyjne 4. Wyjazdy studyjne 5. Konferencje, konkursy i nagrody 6. Praca z agencjami rekrutacyjnymi

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo