STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O"

Transkrypt

1 STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret

2 Spis tre ci 1. Cel raportu Charakterystyka i profil firmy Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa onego rozwoju Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu dzia ania realizowane przez firm PP Pasaco Spó ka z o. o Dzia ania prospo eczne i wp yw na lokalne spo eczno ci Polityka równych szans w zakresie zatrudnienia i przestrzeganie praw pracowniczych Przestrzeganie praw konsumentów Ochrona rodowiska Wspó praca z podwykonawcami i dostawcami Planowane inwestycje w odniesieniu do Strategii Zrównowa onego Rozwoju...27 Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 2

3 1. Cel raportu Celem raportu jest analiza dotychczasowych osi gni firmy Papiery Powlekane Pasaco Spó ka z o. o. pod tem Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu, a wi c koncepcji, zgodnie z któr nasze przedsi biorstwo dobrowolnie uwzgl dnia interesy spo eczne i ochrony rodowiska w swoich strategiach dzia na rynku, a tak e w stosunkach z ró nymi grupami interesariuszy. Niniejsza Strategia ma równie za zadanie informowa o wzorcach sprzyjaj cych realizacji zasad zrównowa onego rozwoju i promowa podejmowane przez nas w tym zakresie dzia ania. 2. Charakterystyka i profil firmy PP Pasaco jako Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci funkcjonuje od 1995 roku. Udzia owcami od pocz tku istnienia Spó ki by y krajowe osoby fizyczne. Od pocz tku swej dzia alno ci Spó ka zajmuje si produkcj i przetwórstwem papierów samokopiuj cych. Do najwa niejszych jej produktów nale : papier samokopiuj cy SC, rolki kasowe (samokopiuj ce, faksowe, offsetowe i termiczne), sk adanka komputerowa, papier samokopiuj cy w arkuszach, rolki przemys owe (medyczne, tachografowe) oraz etykiety. Spó ka jest jedynym na wiecie producentem papieru samokopiuj cego SC. PP Pasaco Sp. z o. o. pocz tkowo prowadzi dzia alno g ównie na rynku polskim. Od 2000 roku Przedsi biorstwo rozpocz o ekspansj na kraje Europy Wschodniej, pó niej ca ej Europy, tak aby w roku 2002 rozpocz sprzeda do krajów ca ego wiata, w tym tak e krajów Ameryki Po udniowej. Przedsi biorstwo zatrudnia oko o 80 osób. Spó ka otrzyma a wiele nagród, wyró nie oraz certyfikatów zarówno za sw dzia alno produkcyjn jak i spo eczn. Do najwa niejszych wyró nie i certyfikatów uzyskanych za dzia alno produkcyjn nale : - Certyfikat ISEGA za jako papieru, - Certyfikat Instytutu Papiernictwa w odzi za jako produkowanego papieru, - Gazele Biznesu 2004, 2005, Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 3

4 - Nagroda Wojewody Kujawsko Pomorskiego 2005 r za dynamik rozwoju przedsi biorstwa. - Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz dzania ISO 9001:2000; 14001:2004 obejmuj cy wszystkie procesy od projektowania, przez produkcj do sprzeda y: rolek kasowych, sk adanki komputerowej i papieru samokopiuj cego, - Z oty medal na targach Premiera Meeting 2005 za produkowany papier ink-jet. Przedsi biorstwo Produkcyjne PASACO Spó ka z o. o., pocz tkowo z siedzib w Bydgoszczy rozpocz o jako pierwsze w Polsce produkcj papierów samokopiuj cych. Za yciele firmy trafnie przewidzieli du y wzrost popytu na papiery samokopiuj ce potrzebne do produkcji sk adanki komputerowej, druków akcydensowych i rolek kasowych. W ci gu kilku lat Pasaco Sp. z o.o. osi gn o najwy szy poziom wiatowy w produkcji papierów samokopiuj cych. O poziomie technologii i skali trudno ci, jak trzeba pokona przy tego rodzaju produkcji niech wiadczy fakt, e w Europie papiery samokopiuj ce produkowane tylko przez wielkie koncerny przemys owe, takie jak: Arjo Wiggins, Mitsubishi, Zanders oraz Koehler. W 1997 roku spó ka zakupi a budynek produkcyjny w Solcu Kujawskim. Od tego momentu nast pi a realizacja strategicznego celu, jakim jest wdro enie do produkcji technologii powlekania papieru. W pa dzierniku 1999 roku firma przenios a Zarz d, Dzia Sprzeda y oraz Ksi gowo do Solca Kujawskiego, a tak e zmieni a siedzib w adz spó ki z Bydgoszczy na Solec Kujawski. W tym e roku opracowano nowe receptury produkcji papieru samokopiuj cego SC. Pozwoli o to znacznie obni koszty produkcji tego rodzaju papieru. Dzi ki tej technologii, w drugiej po owie roku zosta a wprowadzona na rynek rolek kasowych nowa rolka OFF/SC, zamiast CB/CF. By y one wynikiem w asnych prac badawczo-rozwojowych. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 4

5 Siedziba PP Pasaco Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Centrum logistyczne w Solcu Kujawskim Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 5

6 Hala magazynowa w Solcu Kujawskim Produkcja papieru w Solcu Kujawskim Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 6

7 Hala magazynowa Proces produkcji Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 7

8 Centrum sterowania produkcj Od roku 2000 spó ka zacz a wchodzi szeroko na rynki zagraniczne. Pozyskano odbiorców w takich krajach jak: Ukraina, S owacja, Czechy, Litwa, otwa, Estonia, Bia oru, gry, Rosja, Niemcy, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania i Hiszpania. Dzi ki temu w 2001 roku Pasaco Sp. z o.o. zaj a 262 miejsce w rankingu najwi kszych eksporterów wg Polish Export Revier 2001 oraz 21 lokat w rankingu firm, które uzyska y najwi ksz dynamik eksportu. Rok 2002 charakteryzowa si przede wszystkim znacznymi nak adami inwestycyjnymi na rozbudow i modernizacj parku maszynowego, popraw warunków pracy pracowników administracyjnych (adaptacja pomieszcze magazynowych na pomieszczenia biurowe), a przede wszystkim rozpocz ciem ogromnej inwestycji polegaj cej na wybudowaniu hali magazynowoprodukcyjnej. W 2003 roku podj to szeroko zakrojone prace nad wdro eniem systemu jako ci ISO W wyniku tego w marcu 2004 PP Pasaco Sp. z o.o. uzyska a certyfikat jako ci ISO W roku 2005 Spó ka naby a now nieruchomo z dwiema halami magazynowymi o powierzchni oko o 2500 m². Jest to tak e rok dalszego wzrostu eksportu oraz pozyskiwania nowych nabywców na rynkach wiatowych, w tym szczególnie Ameryki Po udniowej i Dalekiego Wschodu.. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 8

9 W 2006 roku wybudowano i otworzono nowoczesne centrum logistyczno magazynowe o powierzchni 2800m², zlokalizowane na terenie Soleckiego Parku Przemys owego. Wdro ono te produkcj nowych wyrobów w postaci etykiet samoprzylepnych i innowacyjnego papieru powlekanego selektywnie, którego innowacyjno na skal wiatow potwierdzona zosta a opini Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzysze Naukowo Technicznych NOT. Rok 2007 by rokiem wa nych zmian organizacyjnych. Wdro ono system ocen pracowniczych, zorganizowano profesjonaln baz danych potencjalnych pracowników oraz podpisano porozumienie na rzecz rozwoju spo eczno gospodarczego Miasta i Gminy Solec Kujawski. Firma odnowi a te certyfikat ISO 9001:2000. Istotnym przedsi wzi ciem zrealizowanym w 2008 roku by o wdro enie i uzyskanie certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarz dzania ISO 9001:2000; 14001:2004. Spó ka rozpocz a te prace nad wdro eniem zintegrowanego systemu zarz dzania IT. ciciele ogromny nacisk k ad na dalszy rozwój firmy i dlatego te podj to decyzj o nawi zaniu cis ej wspó pracy z Instytutem Chemii Przemys owej w Warszawie i wdro eniu technologii materia ów sklejanych i samoprzylepnych opartej na innowacyjnym kleju, na który Spó ka posiada wspó asno patentow. Równocze nie Zarz d Spó ki powzi decyzj o rozpocz ciu inwestycji polegaj cej na wybudowaniu fabryki materia ów sklejanych i samoprzylepnych, która po uzyskaniu dotacji b dzie wspó finansowana z programu PO IG 4.4 Papier samokopiuj cy firmy Pasaco zosta nagrodzony Certyfikatem Jako ci Polskiego Instytutu Celulozowo-Papierniczego potwierdzaj cym trwa kopii przez co najmniej 20 lat od zadruku oraz uzyska niemiecki certyfikat jako ci ISEGA Wyrób Spó ki w postaci papieru samokopiuj cego jest obecnie dostarczany zarówno do klientów w Polsce, w krajach zamorskich (Argentyna, USA, Wenezuela, Meksyk), jak równie w wielu krajach europejskich takich jak: Ukraina, Republika Czech, S owacja, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia, S owenia, Estonia, Holandia, Portugalia, Litwa, otwa, W gry. Do g ównych produktów PP Pasaco nale : Papier samokopiuj cy w postaci: - papieru w arkuszach - papieru w rolach Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 9

10 Rolki kasowe i bankomatowe a w szczególno ci: - rolki kasowe samokopiuj ce - rolki kasowe offsetowe - rolki kasowe termiczne - rolki faksowe - rolki do bankomatów. Powlekany papier INK-JET do drukarek ploterowych i wielkoformatowych w formie: - rolek do ploterów ró ne szeroko ci i powierzchnie (gramatura g) - arkuszy szeroka ró norodno i gramatura Sk adanka komputerowa Rolki przemys owe, a w tym: - rolki i sk adanka medyczna - rolki do tachografów - rolki do wtryskiwarek - rolki do parkomatów - rolki poligraficzne Etykiety samoprzylepne zadrukowane i bez zadruku wykorzystywane do: - metkownic - wag - drukarek fiskalnych - kodów kreskowych - oznaczania opakowa Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 10

11 Nasz dewiz jest zapewnienie realizacji potrzeb naszych klientów dzi ki niezawodnym dostawom i rzetelnym us ugom. Klient jest zawsze najwa niejszy. PP Pasaco zosta o stworzone dla niego. PP Pasaco Spó ka z o o kieruje si w swojej dzia alno ci zasadami Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu, co znajduje równie potwierdzenie w ubieganiu si o statuetk Przedsi biorstwa Fair Play. Przedsi biorstwo Fair Play to ogólnopolski program promocji kultury przedsi biorczo ci afiliowany przez Krajow Izb Gospodarcz. S w nim oceniane wszystkie aspekty dzia alno ci firmy, w tym równie sposób i styl prowadzenia przedsi biorstwa. Jest to po dane narz dzie budowania presti u firmy na rynku ogólnopolskim Uzyskanie statuetki Przedsi biorstwa Fair Play pozwoli nam umacnia d enia do ci ego wzmacniania zasad Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu. Pragniemy w ten sposób wymienia nasze do wiadczenia z podobnie zorientowanymi przedsi biorstwami i organizacjami, zacie ni kontakty z innymi przedsi biorstwami, instytucjami rz dowymi, organizacjami pozarz dowymi, pracowniczymi i mi dzynarodowymi oraz zwi kszy mo liwo ci rozwoju przedsi biorstwa poprzez stosowanie odpowiedzialnych spo ecznie strategii i praktyk. W ten sposób d ymy do uzyskania pozycji lidera w swojej bran y w kwestii odpowiedzialno ci wobec spo ecze stwa. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 11

12 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa onego rozwoju. Profesjonalizm i pasja to dwa s owa, które oddaj to co cenimy w naszej firmie najbardziej. Nasz misj jest zapewnienie Klientowi wysokiej jako ci wyrobów i us ug w sposób zaplanowany i nadzorowany przy jednoczesnym respektowaniu wszelkich wymaga rodowiskowych, prawnych i innych dotycz cych naszej dzia alno ci. Jest to droga do zdobycia pe nego zaufania Klientów i opinii wiarygodnego partnera. Powy sz misj realizujemy poprzez: monitorowanie spe nienia oczekiwa i wymaga naszych Klientów motywowanie pracowników do identyfikowania si z firm oraz rzetelnego wykonywania obowi zków s bowych szkolenie pracowników w zakresie wdro onego zintegrowanego systemu zarz dzania oraz szkolenia zawodowe prowadzenie auditów wewn trznych i przegl dów zarz dzania w celu potwierdzenia prawid owego funkcjonowania oraz doskonalenia zintegrowanego systemu zarz dzania wprowadzanie nowych rozwi za i dzia marketingowych sta e d enie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców ci e prace na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom. Dla PP Pasaco Spó ka z o o takie walory jak: d enie do celu, optymizm i odwaga stanowi podstawy rozwoju. Naszym celem jest konsekwentne zwi kszanie rynkowej warto ci firmy poprzez dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym poszanowaniu rodowiska naturalnego i aspektów spo ecznych. Chcemy dotrze ze swoj ofert do klientów aktywnych zawodowo, odnosz cych sukcesy, którzy chc realizowa swoje pasje yciowe poprzez aktywno w ramach swojej firmy i szeroko poza ni.. Dlatego starannie wybieramy nasz asortyment, dbaj c o jego jako, oferuj c towar na ró nych poziomach cenowych i ad c nacisk na profesjonaln obs ug klienta. Strategia Zrównowa onego Rozwoju odgrywa w firmie PP Pasaco Spó ka z o o. znacz rol w kszta towaniu sposobu my lenia o wzajemnych stosunkach pomi dzy naszym przedsi biorstwem, a spo ecze stwem, pracownikiem, klientem i zasobami rodowiska przyrodniczego. Oznacza nasze podej cie do kwestii rozwoju, przeciwstawiaj ce si w sko rozumianemu rozwojowi gospodarczemu, a skupiaj ce dodatkowo na aspektach spo ecznych i ochronie rodowiska naturalnego. Zgodnie z omawian strategi, rozwój naszej firmy zapewniaj cy post p gospodarczy, ma jednocze nie odpowiada potrzebom dzisiejszego pokolenia, nie zagra aj c z drugiej strony mo liwo ciom pokole przysz ych. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 12

13 Jako firma jeste my wiadomi, i ka da dzia alno gospodarcza, w mniejszym lub wi kszym stopniu wp ywa na rodowisko w którym yjemy, a pewnych oddzia ywa nie mo na wyeliminowa w sposób ca kowity. Jednak e post p technologiczny, organizacyjny i legislacyjny sprawia, e mog one zosta cho cz ciowo ograniczone. PP Pasaco Spó ka z o o podj o zatem wa decyzj, skutkuj realizacj zobowi za etycznych, spo ecznych i ekologicznych wykraczaj cych poza minimum wyznaczone obowi zuj cymi normami prawa. Wi e si to z korzy ciami dla wszystkich zainteresowanych stron naszego przedsi biorstwa, spo eczno ci lokalnej, organizacji pozarz dowych oraz lokalnych w adz. W dobie globalizacji wypracowanie i realizacja strategii zrównowa onego rozwoju stanowi konieczno dla firmy PP Pasaco Spó ka z o o, która pragnie si rozwija, b c jednocze nie postrzegana jako przedsi biorstwo spo ecznie odpowiedzialne. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 13

14 4. Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu dzia ania realizowane przez firm PP Pasaco Spó ka z o. o Dzia ania prospo eczne i wp yw na lokalne spo eczno ci Firma PP Pasaco Spó ka z o. o. jest wiadoma, i b c przedsi biorstwem o znacz cej pozycji na rynku nie mo e istnie w oderwaniu od spo eczno ci, w obr bie której dzia a. Rozwijanie pozytywnych kontaktów z lokalnymi spo eczno ciami postrzegamy jako obopóln korzy. Z jednej strony nasze dzia ania owocuj d ugotrwa i rozwijaj si wspó prac z dostawcami, partnerami biznesowymi, spo ecznymi i klientami. Z drugiej strony stanowi wa ny element wsparcia dla ca ego przekroju dzia naszej firmy i wp ywaj znakomicie na budowanie znajomo ci marki, reputacji firmy oraz promocj sprzeda y. Inwestycje spo eczne nadaj biznesowy charakter dzia aniom spo ecznym i bezpo rednio cz si z interesami i strategi naszej firmy. Realizowane przez nas przedsi wzi cia i programy staj si wynikiem analizy potrzeb przedsi biorstwa i spo eczno ci lokalnej, zak adaj c od pocz tku korzy ci, które musz równowa si zarówno po stronie danej grupy spo ecznej jak i firmy. W naszej firmie bardzo wysoko ceni si takie walory jak: rodzinne uprawianie sportu, aktywny wypoczynek, naturalna rywalizacja, d enie do celu, optymizm i odwaga. Aby je propagowa i dawa coraz szerszej rzeszy spo ecze stwa mo liwo wzi cia udzia u w ró norodnych imprezach sportowo rekreacyjnych, PP Pasaco Spó ka z o. o. sta o si ich aktywnym sponsorem i organizatorem. Pragniemy podkre li, i przede wszystkim jeste my organizatorem dorocznych majówek sportowo rekreacyjno turystycznych. W samym 2007 r. firma PP Pasaco Spó ka z o. o. sponsorowa o kilka ró norodnych imprez. Nale do nich m.in.: Poznaj stolice Europy majówka w Pary u; Sp yw kajakowy Zakola Brdy; Rajd motocyklisty Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 14

15 Co wi cej, pocz wszy od 2000 r. nasza firma prowadzi w Solcu Kujawskim pracownicze amatorskie ko o motocyklowe oraz ko o kajakarskie. Poprzez sponsorowanie zaj na basenie, wej ciówek na siatkówk, koszykówk czy el propagujemy w ród pracowników zdrowy, sportowy styl ycia i zach camy do wyj cia sprzed telewizora. Podejmujemy wszelkie dzia ania, w celu osi gni cia pozytywnego wp ywu na lokalne spo eczno ci. Jeste my czynnym partnerem inicjatywy na rzecz zrównowa onego rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Solec Kujawski, co potwierdza zawarta w 2007 roku umowa. Jednym z naszych celów jest polepszenie jako ci ycia mieszka ców dzi ki wspieraniu aktywno ci rehabilitacyjnej, sportowej i rekreacyjnej, co czynimy wspó pracuj c z: - Urz dem Miasta i Gminy Solec Kujawski - Soleckim Domem Kultury - Zespo em Szkó Zawodowych w Solcu Kujawskim - Polskim Komitetem Pomocy Spo ecznej w Bydgoszczy - Szko Podstawow w Papowie - Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepe nosprawnych - Fundacj na Rzecz Rozwoju Kardiologii w Bydgoszczy - Klubem Mi ników Zabytkowych Szybowców - Szubi skim Domem Kultury - Zespo em Szkó Gminnych - Zespo em Szkó nr 5 w Toruniu - Przedszkolem Miejskim nr 2 w Toruniu - Miejsko Gminnym O rodkiem Pomocy Spo ecznej w Solcu Kujawskim Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 15

16 W tym miejscu pragniemy podkre li, i dziedzina inwestowania spo ecznego w naszej firmie szybko si rozwija, analizujemy ci gle zró nicowane mo liwo ci zastosowania nowych typów zaanga owania. Prowadzone s badania na temat partnerstwa biznesu i spo eczno ci lokalnych oraz jego wp ywu na innowacyjno naszego przedsi biorstwa Polityka równych szans w zakresie zatrudnienia i przestrzeganie praw pracowniczych Firma PP Pasaco Spó ka z o. o. doskonale zdaje sobie spraw z faktu, i pracownicy s najwi kszym jej kapita em i kluczow si nap dow ca ej organizacji. Co wi cej jeste my wiadomi, e ich satysfakcja z pracy przek ada si wprost proporcjonalnie na wyniki i rozwój firmy. Wysoki poziom satysfakcji z pracy sprawia bowiem, e nasi pracownicy bardziej anga uj si w realizowane zadania, bardziej identyfikuj si z firm, a co za tym idzie s mniej sk onni aby j opu ci. Wk adaj c wi ksze zaanga owanie w prac s bardziej produktywni, dzi ki czemu wzrasta poziom wiadczonych przez nich us ug. To z kolei powoduje wzrost tak wa nej w dzisiejszych czasach lojalno ci klientów, korzystaj cych z us ug firmy. Te wszystkie czynniki wspólnie przyczyniaj si do rozwoju przedsi biorstwa. Dba o pracowników w firmie PP Pasaco Spó ka z o o przejawia si wielop aszczyznowo. Pierwsz z p aszczyzn jest ci e d enie do szkolenia naszych pracowników. Ka da z osób zatrudnionych w naszej firmie jest nieustannie szkolona pocz wszy od sprzedawcy, z którym klient nawi zuje pierwszy kontakt, poprzez pracowników produkcyjnych, a po cz onków Zarz du. Liczy si dla nas przede wszystkim pasja i profesjonalizm. Pasja jest dla nas sposobem na ycie, na realizowanie swoich ambicji zawodowych, sposobem na dzia anie, dzi ki któremu odnosimy sukcesy. System szkole rozpoczyna si na poziomie poszczególnych wydzia ów naszej firmy. Ze wzgl du na specyfik wyrobu, jego nietypowo oraz du y stopie zaawansowania technicznego prowadzi si szkolenia produktowe w ka dym sezonie. Kierownicy jednostek organizacyjnych zaopatrywani s na bie co w najnowsze katalogi i materia y multimedialne prezentuj ce nowe produkty oraz obowi zuj ce rozwi zania techniczne produktów znajduj cych si w sprzeda y. Zadaniem kierowników jest przekazanie tych materia ów podleg emu personelowi. Wybrani pracownicy wydzia ów bior udzia w Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 16

17 wyjazdowych szkoleniach organizowanych przez Dyrektorów Pionów. Po odbytym szkoleniu przekazuj zdobyt wiedz swoim kolegom. Wytypowany pracownik czuwa nad ca ci szkole produktowych, tak aby wiedza o oferowanych produktach u wszystkich pracowników by a na najwy szym poziomie. Pracownicy poddawani s okresowym testom kontrolnym, co skuteczniej mobilizuje do utrzymania poziomu wiedzy oraz pozwala na rozpoznanie i usuni cie niedoborów wiedzy o produktach. System ten zapewnia wysoki poziom obs ugi i fachowe doradztwo dla klienta. Regularnie przeprowadzane s te ankiety zadowolenia pracownika, w których anonimowo pracownik mo e wskaza najs absze strony spo eczno ci naszej firmy na wszystkich polach jej dzia ania. Od dwóch lat realizowany w naszej firmie jest program ocen pracowniczych, w którym ocenie poddawany jest nie tylko pracownik, ale i jego prze ony, który oceniany jest przez pracownika i przez swojego prze onego równolegle. Personel w dziale handlowym i dziale logistyki przechodzi szkolenia z zakresu technik sprzeda y, prowadzone przez firm zewn trzn specjalizuj si w szkoleniach dla bran y papierniczej o technicznie bardzo zró nicowanym asortymencie. Program ten by realizowany przy wspó udziale rodków z Unii Europejskiej. Dodatkowym elementem polityki rozwoju by o zatrudnienie na sta e osoby zajmuj cej si diagnoz bie cych potrzeb szkoleniowych oraz organizuj cej doskonalenie adekwatnie do oczekiwa pracowników i wymaga rynku Takie rozwi zania pozwalaj na posiadanie przeszkolonego personelu przy jednoczesnym obni eniu kosztów. Kadra zarz dzaj ca, w szczególno ci kierownicy, równie systematycznie podnosi kwalifikacje, jest obejmowana cyklem szkole z zakresu zarz dzania personelem, czasem pracy, komunikowania, motywowania, zasad skutecznej rekrutacji itp. W celu obni enia kosztów, cze szkole jest wspó finansowana przez Uni Europejsk, a cz wykonywana jest w systemie wewn trznym. Szkolenia te po wi cone s bie cym problemom wynikaj cym m. in. z prawa pracy, w tym zagadnieniu motywowania pracowników oraz skutecznej organizacji czasu pracy. Celem szkole jest pomoc kierownikom w osi gni ciu maksymalnego zadowolenia klienta poprzez skuteczne zarz dzanie podleg ym personelem i fachow obs ug. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 17

18 Dlatego przychodz c do PP Pasaco Spó ka z o o klient mo e by pewny, i uzyska fachow porad od specjalisty. A jak wiadomo grono zadowolonych klientów przek ada si na sukces firmy. Koncentruj c si na naszym zespole pracowników trudno odnosi si jedynie do ich zainteresowa i pasji przez pryzmat korzy ci jakie przynosz. Wszyscy jeste my lud mi. Ka dy z nas potrzebuje wakacji, odskoczni od pracy, czasu który b dzie móg przeznaczy tylko dla siebie, po wi ci na rozwój swoich zainteresowa Doskonale to rozumiemy i popieramy. Prawie ka dy pracownik mo e korzysta z dofinansowa na organizowanie wypoczynku we w asnym zakresie, co przyczynia si do propagowania turystyki rekreacyjnej w naszym kraju. Pracownicy s cz onkami klasowych i ligowych klubów, bior udzia w zawodach sportowych. A si gaj c dalej i patrz c na naszych Prezesów có, w zasadzie nie ma dyscypliny, ani dziedziny sportu, której by nie uprawiali: surfing, bieganie, jazda na rowerze, narciarstwo, tenis, nie wspominaj c ju o stopniu pilota szybowcowego. Drug p aszczyzn, na któr zwracamy szczególn uwag w naszej polityce kadrowej jest równo wszystkich pracowników. W naszej firmie d ymy do realizacji dzia zgodnie z obowi zuj cym prawem, przepisami oraz ogólnie przyj tymi standardami równych mo liwo ci zatrudnienia, a tak e tymi dotycz cymi zró nicowania i zakazu molestowania. W firmie PP Pasaco Spó ka z o o wszyscy pracownicy s sobie równi niezale nie od p ci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, religii, wyznania, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, czy upo ledzenia wszyscy maj równe szanse na kreowanie swojej asnej cie ki rozwoju. Liczy si natomiast profesjonalne i odpowiedzialne podej cie do wykonywanych obowi zków. Przy równym traktowaniu wszystkich pracowników, firma d y jednocze nie do promowania kultury zró nicowania co powinno by rozumiane jako poszanowanie warto ci i wyzna, opinii, do wiadcze i prawa ka dego pracownika do w asnego zdania. c do 2005 roku zak adem pracy chronionej oraz po rezygnacji ze statusu firma utrzyma a wska nik osób niepe nosprawnych na poziomie nie ni szym ni 35%. PP Pasaco Spó ka z o o dysponuje warunkami pozwalaj cymi na prac osób z ró nymi rodzajami niepe nosprawno ci. Posiada te zaplecze medyczne umo liwiaj ce rehabilitacj zawodow i spo eczn oraz Zak adowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, z którego rodki umo liwiaj niepe nosprawnym korzystanie z ró nego rodzaju form dostosowywania si fizycznego i psychicznego niwelowania barier.. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 18

19 Rozumiana przez pryzmat dwóch powy szych przes anek polityka kadrowa ma na celu zapewnienie najwy szych standardów równego traktowania i równych szans wszystkich pracowników. Firma wprowadzi a zasad równo ci, maj swój wyraz w oferowaniu równych szans wszystkim pracownikom, co jest widoczne w braku jakiejkolwiek dyskryminacji w procesie naboru, przy awansach czy rezygnacji z pracy. Prowadzona polityka równych szans nie ogranicza si w firmie PP Pasaco Spó ka z o o wy cznie do równego traktowania kobiet i m czyzn. Stosujemy równe szanse zatrudnienia równie w odniesieniu osób niepe nosprawnych, absolwentów, czy pracowników po 50 roku ycia. Wierzymy, e ka dy ma równe szanse rozwoju, a poprzez oferowane w naszej firmie szkolenia czy zaj cia z tzw. dostosowywania do realiów spo ecznych b dzie mia równie mo liwo zdobycia wiedzy i profesjonalnych umiej tno ci. Co wi cej, w naszej firmie zosta opracowany projekt uformowania wszystkich zale no ci personalnych oraz zadaniowych poprzez wdro enie nowoczesnych procedur zarz dzania sprzeda. Podczas procesu rekrutacji firma stosuje takie same kryteria zarówno wobec kobiet, jak i m czyzn. Kobiety maj takie same szanse na zatrudnienie jak m czy ni, a ich kwalifikacje i umiej tno ci weryfikowane s za pomoc ogólnie przyj tych kryteriów dla danego stanowiska pracy, jednakowych w przypadku wszystkich kandydatów, bez wzgl du na p, wiek i inne czynniki. Proces rekrutacji przeprowadzany jest wed ug zasad i metod opracowanych przez Zarz d. W procesie rekrutacji dokonywana jest analiza rynku pracy w naszej miejscowo ci i okolicach, oraz dopasowanie progów wynagrodze do obowi zuj cego regulaminu wynagradzania, z uwzgl dnieniem wymaga lokalnego rynku pracy. Upublicznienie informacji o rekrutacji nast puje poprzez og oszenie w prasie i na stronach internetowych ze szczególnym okre leniem wymaga dla poszczególnych stanowisk; oprócz ogólnych kompetencji wa na jest znajomo bran y papierniczej. Rekrutacja pracowników odbywa si trójfazowo. Przy wyborze pracowników stosowane s testy psychologiczne z wykorzystaniem metody NEO-FFI lub innej. Analiz tych testów przeprowadza uprawniona osoba posiadaj ca do wiadczenie (np. psycholog). Jednym z elementów procesu rekrutacyjnego jest szkolenie wybranych pracowników na ka dym z naszych przez okres minimum 2 tygodni w celu zapoznania potencjalnych kandydatów z zasadami, warunkami i standardami pracy. Po tym okresie nast puje egzamin wyselekcjonowanych kandydatów, obejmuj cy ocen umiej tno ci i Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 19

20 przygotowania zawodowego oraz predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku. Nie korzystamy z us ug firm doradztwa personalnego i ca y proces rekrutacji przeprowadzaj osoby zatrudnione w naszym przedsi biorstwie, co pozwala na dobór pracowników, których umiej tno ci i predyspozycje najlepiej odpowiadaj oczekiwaniom. Podczas zatrudniania nowych pracowników oczekuje si od nich okre lonych kwalifikacji, umiej tno ci i do wiadczenia zgodnych z profilem zawodowym stanowiska. W porównaniu do stanu na koniec 2000 r. liczba pracowników i wspó pracowników naszej firmy wzros a niemal dwukrotnie. Wzrost ten jest równomierny w poszczególnych grupach zatrudnienia sprzedawców, kadry kierowniczej oraz pracowników administracji i produkcji. Do wzrostu zatrudnienia przyczynia a si skuteczna realizacja przyj tych przez PP Pasaco Spó ka z o o planów rozwojowych. Przewiduje si dalszy wzrost zatrudnienia z uwagi na kontynuowanie strategii rozwoju PP Pasaco Spó ka z o o i planowane w najbli szej przysz ci inwestycje. Zatrudnienie w naszym przedsi biorstwie charakteryzuje si niewielkim stopniem p ynno ci. D ymy do utrzymania stabilnego zatrudnienia. Dokonywana jest regularna ocena pracowników, która przyczynia si równie do utrzymania jako ci oraz wydajno ci pracy na wysokim, sta ym poziomie. W utrzymaniu efektywno ci pomagaj obowi zuj ce metody oceny oraz przyj te kryteria i obszary oceniania. System ten pozwala na sprecyzowanie umiej tno ci pracownika, co umo liwia zaproponowanie zmiany rodzaju pracy lub stanowiska na takie, które najbardziej odpowiada jego predyspozycjom i umiej tno ciom. Czas pracy osób zatrudnionych jest w miar mo liwo ci elastyczny. Pracownice i pracownicy, przede wszystkim dzia u sprzeda y, maj mo liwo samodzielnego ustalania godzin rozpoczynania i ko czenia pracy. Skrócony dzie pracy lub wolny dzie w rodku tygodnia znacznie u atwia pogodzenie pracy zawodowej z yciem osobistym, zw aszcza kobietom. Co bardzo wa ne, z uwagi na podej cie Zarz du firmy PP Pasaco Spó ka z o o kobiety nie musz obawia si informowania pracodawcy o planach powi kszenia rodziny. W naszej firmie oczywistym jest, e ka dy ma prawo do ycia osobistego i swobodnego podejmowania tak wa nych decyzji yciowych. Kobiety nie musz zatem obawia si utraty pracy, wr cz przeciwnie informuj c pracodawc o swoich planach z odpowiednim wyprzedzeniem mog by pewne, e zastosowane zostan odpowiednie rozwi zania organizacyjne, które pozwol na pogodzenie planów zawodowych z osobistymi. Najcz ciej w sytuacji takiej stosowany jest system Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 20

21 zast pstw lub tymczasowego rozdzielenia pracy na kilka stanowisk. Po powrocie z urlopu macierzy skiego lub wychowawczego kobiety maj mo liwo skorzystania z pracy w niepe nym wymiarze czasu, w wybranych godzinach, w domu lub w trybie zadaniowym (w zale no ci od charakteru zajmowanego stanowiska). Wszelkie inne kwestie zwi zane z godzeniem ycia zawodowego z prywatnym pozostaj otwarte i s wspólnie rozwi zywane przez pracownika i jego bezpo redniego prze onego. Pozytywne nastawienie do pracownika, elastyczny system czasu pracy oraz zdrowe podej cie do wykonywanych zada to czynniki, które wp ywaj na atmosfer w firmie, a w rezultacie na osi gane przez ni rezultaty. W celu zapewnienia stabilno ci personelu opracowane zosta y zasady wynagradzania, które okre la Regulamin Wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników sk ada si z dwóch cz ci: z wynagrodzenia obligatoryjnego (zasadniczego) i wynagrodzenia fakultatywnego. System premii od sprzeda y i wydajno ci motywuje pracowników do efektywnej pracy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach okre lonych w schemacie organizacyjnym obowi zuj nast puj ce systemy wynagradzania: czasowy, czasowo-premiowy, zadaniowy. Decyzj o zastosowaniu systemu wynagrodzenia dla grupy stanowisk pracy lub okre lonego stanowiska pracy podejmuje jeden z cz onków Zarz du. Firma PP Pasaco Spó ka z o o d c do ci ego podnoszenia jako ci ycia swoich pracowników zorganizowa a szeroko zakrojony system wiadcze socjalnych, funkcjonuj cy w oparciu o Regulamin Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Do korzystania z Funduszu s uprawnieni pracownicy i cz onkowie ich rodzin. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie: ró nych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego, udzia u w imprezach kulturalno o wiatowych i sportowo rekreacyjnych, pomocy rzeczowej i finansowej, po yczek udzielanych na cele mieszkaniowe. Podsumowuj c pragniemy podkre li, e dba o pracownika firmy PP Pasaco Spó ka z o o przejawia si nie tylko w zorganizowaniu systemu ci ych szkole, podnoszeniu kompetencji, równym, ale jednocze nie indywidualnym traktowaniu ka dego pracownika, utrzymaniu stabilnego Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 21

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015 RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju Firmy Bama Logistics Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Wizja przedszkola Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Shell International Limited 2010 Pozwolenie na powielenie jakiejkolwiek części niniejszej publikacji należy uzyskać od Shell International Limited. Pozwolenie takie jest zwykle udzielane, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola WRZESIEŃ 2013 1 I. Charakterystyka przedszkola Nasze przedszkole mieści się na parterze bloku mieszkalnego w centrum miasta. Dużym atutem jest zadbany i dobrze wyposażony ogród

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 15 maja 2014 roku, Zgierz Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich 2015-2018 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym w szczególności Podstawa Programowa Szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo