STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O"

Transkrypt

1 STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret

2 Spis tre ci 1. Cel raportu Charakterystyka i profil firmy Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa onego rozwoju Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu dzia ania realizowane przez firm PP Pasaco Spó ka z o. o Dzia ania prospo eczne i wp yw na lokalne spo eczno ci Polityka równych szans w zakresie zatrudnienia i przestrzeganie praw pracowniczych Przestrzeganie praw konsumentów Ochrona rodowiska Wspó praca z podwykonawcami i dostawcami Planowane inwestycje w odniesieniu do Strategii Zrównowa onego Rozwoju...27 Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 2

3 1. Cel raportu Celem raportu jest analiza dotychczasowych osi gni firmy Papiery Powlekane Pasaco Spó ka z o. o. pod tem Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu, a wi c koncepcji, zgodnie z któr nasze przedsi biorstwo dobrowolnie uwzgl dnia interesy spo eczne i ochrony rodowiska w swoich strategiach dzia na rynku, a tak e w stosunkach z ró nymi grupami interesariuszy. Niniejsza Strategia ma równie za zadanie informowa o wzorcach sprzyjaj cych realizacji zasad zrównowa onego rozwoju i promowa podejmowane przez nas w tym zakresie dzia ania. 2. Charakterystyka i profil firmy PP Pasaco jako Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci funkcjonuje od 1995 roku. Udzia owcami od pocz tku istnienia Spó ki by y krajowe osoby fizyczne. Od pocz tku swej dzia alno ci Spó ka zajmuje si produkcj i przetwórstwem papierów samokopiuj cych. Do najwa niejszych jej produktów nale : papier samokopiuj cy SC, rolki kasowe (samokopiuj ce, faksowe, offsetowe i termiczne), sk adanka komputerowa, papier samokopiuj cy w arkuszach, rolki przemys owe (medyczne, tachografowe) oraz etykiety. Spó ka jest jedynym na wiecie producentem papieru samokopiuj cego SC. PP Pasaco Sp. z o. o. pocz tkowo prowadzi dzia alno g ównie na rynku polskim. Od 2000 roku Przedsi biorstwo rozpocz o ekspansj na kraje Europy Wschodniej, pó niej ca ej Europy, tak aby w roku 2002 rozpocz sprzeda do krajów ca ego wiata, w tym tak e krajów Ameryki Po udniowej. Przedsi biorstwo zatrudnia oko o 80 osób. Spó ka otrzyma a wiele nagród, wyró nie oraz certyfikatów zarówno za sw dzia alno produkcyjn jak i spo eczn. Do najwa niejszych wyró nie i certyfikatów uzyskanych za dzia alno produkcyjn nale : - Certyfikat ISEGA za jako papieru, - Certyfikat Instytutu Papiernictwa w odzi za jako produkowanego papieru, - Gazele Biznesu 2004, 2005, Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 3

4 - Nagroda Wojewody Kujawsko Pomorskiego 2005 r za dynamik rozwoju przedsi biorstwa. - Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarz dzania ISO 9001:2000; 14001:2004 obejmuj cy wszystkie procesy od projektowania, przez produkcj do sprzeda y: rolek kasowych, sk adanki komputerowej i papieru samokopiuj cego, - Z oty medal na targach Premiera Meeting 2005 za produkowany papier ink-jet. Przedsi biorstwo Produkcyjne PASACO Spó ka z o. o., pocz tkowo z siedzib w Bydgoszczy rozpocz o jako pierwsze w Polsce produkcj papierów samokopiuj cych. Za yciele firmy trafnie przewidzieli du y wzrost popytu na papiery samokopiuj ce potrzebne do produkcji sk adanki komputerowej, druków akcydensowych i rolek kasowych. W ci gu kilku lat Pasaco Sp. z o.o. osi gn o najwy szy poziom wiatowy w produkcji papierów samokopiuj cych. O poziomie technologii i skali trudno ci, jak trzeba pokona przy tego rodzaju produkcji niech wiadczy fakt, e w Europie papiery samokopiuj ce produkowane tylko przez wielkie koncerny przemys owe, takie jak: Arjo Wiggins, Mitsubishi, Zanders oraz Koehler. W 1997 roku spó ka zakupi a budynek produkcyjny w Solcu Kujawskim. Od tego momentu nast pi a realizacja strategicznego celu, jakim jest wdro enie do produkcji technologii powlekania papieru. W pa dzierniku 1999 roku firma przenios a Zarz d, Dzia Sprzeda y oraz Ksi gowo do Solca Kujawskiego, a tak e zmieni a siedzib w adz spó ki z Bydgoszczy na Solec Kujawski. W tym e roku opracowano nowe receptury produkcji papieru samokopiuj cego SC. Pozwoli o to znacznie obni koszty produkcji tego rodzaju papieru. Dzi ki tej technologii, w drugiej po owie roku zosta a wprowadzona na rynek rolek kasowych nowa rolka OFF/SC, zamiast CB/CF. By y one wynikiem w asnych prac badawczo-rozwojowych. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 4

5 Siedziba PP Pasaco Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Centrum logistyczne w Solcu Kujawskim Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 5

6 Hala magazynowa w Solcu Kujawskim Produkcja papieru w Solcu Kujawskim Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 6

7 Hala magazynowa Proces produkcji Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 7

8 Centrum sterowania produkcj Od roku 2000 spó ka zacz a wchodzi szeroko na rynki zagraniczne. Pozyskano odbiorców w takich krajach jak: Ukraina, S owacja, Czechy, Litwa, otwa, Estonia, Bia oru, gry, Rosja, Niemcy, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania i Hiszpania. Dzi ki temu w 2001 roku Pasaco Sp. z o.o. zaj a 262 miejsce w rankingu najwi kszych eksporterów wg Polish Export Revier 2001 oraz 21 lokat w rankingu firm, które uzyska y najwi ksz dynamik eksportu. Rok 2002 charakteryzowa si przede wszystkim znacznymi nak adami inwestycyjnymi na rozbudow i modernizacj parku maszynowego, popraw warunków pracy pracowników administracyjnych (adaptacja pomieszcze magazynowych na pomieszczenia biurowe), a przede wszystkim rozpocz ciem ogromnej inwestycji polegaj cej na wybudowaniu hali magazynowoprodukcyjnej. W 2003 roku podj to szeroko zakrojone prace nad wdro eniem systemu jako ci ISO W wyniku tego w marcu 2004 PP Pasaco Sp. z o.o. uzyska a certyfikat jako ci ISO W roku 2005 Spó ka naby a now nieruchomo z dwiema halami magazynowymi o powierzchni oko o 2500 m². Jest to tak e rok dalszego wzrostu eksportu oraz pozyskiwania nowych nabywców na rynkach wiatowych, w tym szczególnie Ameryki Po udniowej i Dalekiego Wschodu.. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 8

9 W 2006 roku wybudowano i otworzono nowoczesne centrum logistyczno magazynowe o powierzchni 2800m², zlokalizowane na terenie Soleckiego Parku Przemys owego. Wdro ono te produkcj nowych wyrobów w postaci etykiet samoprzylepnych i innowacyjnego papieru powlekanego selektywnie, którego innowacyjno na skal wiatow potwierdzona zosta a opini Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzysze Naukowo Technicznych NOT. Rok 2007 by rokiem wa nych zmian organizacyjnych. Wdro ono system ocen pracowniczych, zorganizowano profesjonaln baz danych potencjalnych pracowników oraz podpisano porozumienie na rzecz rozwoju spo eczno gospodarczego Miasta i Gminy Solec Kujawski. Firma odnowi a te certyfikat ISO 9001:2000. Istotnym przedsi wzi ciem zrealizowanym w 2008 roku by o wdro enie i uzyskanie certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarz dzania ISO 9001:2000; 14001:2004. Spó ka rozpocz a te prace nad wdro eniem zintegrowanego systemu zarz dzania IT. ciciele ogromny nacisk k ad na dalszy rozwój firmy i dlatego te podj to decyzj o nawi zaniu cis ej wspó pracy z Instytutem Chemii Przemys owej w Warszawie i wdro eniu technologii materia ów sklejanych i samoprzylepnych opartej na innowacyjnym kleju, na który Spó ka posiada wspó asno patentow. Równocze nie Zarz d Spó ki powzi decyzj o rozpocz ciu inwestycji polegaj cej na wybudowaniu fabryki materia ów sklejanych i samoprzylepnych, która po uzyskaniu dotacji b dzie wspó finansowana z programu PO IG 4.4 Papier samokopiuj cy firmy Pasaco zosta nagrodzony Certyfikatem Jako ci Polskiego Instytutu Celulozowo-Papierniczego potwierdzaj cym trwa kopii przez co najmniej 20 lat od zadruku oraz uzyska niemiecki certyfikat jako ci ISEGA Wyrób Spó ki w postaci papieru samokopiuj cego jest obecnie dostarczany zarówno do klientów w Polsce, w krajach zamorskich (Argentyna, USA, Wenezuela, Meksyk), jak równie w wielu krajach europejskich takich jak: Ukraina, Republika Czech, S owacja, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia, S owenia, Estonia, Holandia, Portugalia, Litwa, otwa, W gry. Do g ównych produktów PP Pasaco nale : Papier samokopiuj cy w postaci: - papieru w arkuszach - papieru w rolach Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 9

10 Rolki kasowe i bankomatowe a w szczególno ci: - rolki kasowe samokopiuj ce - rolki kasowe offsetowe - rolki kasowe termiczne - rolki faksowe - rolki do bankomatów. Powlekany papier INK-JET do drukarek ploterowych i wielkoformatowych w formie: - rolek do ploterów ró ne szeroko ci i powierzchnie (gramatura g) - arkuszy szeroka ró norodno i gramatura Sk adanka komputerowa Rolki przemys owe, a w tym: - rolki i sk adanka medyczna - rolki do tachografów - rolki do wtryskiwarek - rolki do parkomatów - rolki poligraficzne Etykiety samoprzylepne zadrukowane i bez zadruku wykorzystywane do: - metkownic - wag - drukarek fiskalnych - kodów kreskowych - oznaczania opakowa Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 10

11 Nasz dewiz jest zapewnienie realizacji potrzeb naszych klientów dzi ki niezawodnym dostawom i rzetelnym us ugom. Klient jest zawsze najwa niejszy. PP Pasaco zosta o stworzone dla niego. PP Pasaco Spó ka z o o kieruje si w swojej dzia alno ci zasadami Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu, co znajduje równie potwierdzenie w ubieganiu si o statuetk Przedsi biorstwa Fair Play. Przedsi biorstwo Fair Play to ogólnopolski program promocji kultury przedsi biorczo ci afiliowany przez Krajow Izb Gospodarcz. S w nim oceniane wszystkie aspekty dzia alno ci firmy, w tym równie sposób i styl prowadzenia przedsi biorstwa. Jest to po dane narz dzie budowania presti u firmy na rynku ogólnopolskim Uzyskanie statuetki Przedsi biorstwa Fair Play pozwoli nam umacnia d enia do ci ego wzmacniania zasad Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu. Pragniemy w ten sposób wymienia nasze do wiadczenia z podobnie zorientowanymi przedsi biorstwami i organizacjami, zacie ni kontakty z innymi przedsi biorstwami, instytucjami rz dowymi, organizacjami pozarz dowymi, pracowniczymi i mi dzynarodowymi oraz zwi kszy mo liwo ci rozwoju przedsi biorstwa poprzez stosowanie odpowiedzialnych spo ecznie strategii i praktyk. W ten sposób d ymy do uzyskania pozycji lidera w swojej bran y w kwestii odpowiedzialno ci wobec spo ecze stwa. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 11

12 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa onego rozwoju. Profesjonalizm i pasja to dwa s owa, które oddaj to co cenimy w naszej firmie najbardziej. Nasz misj jest zapewnienie Klientowi wysokiej jako ci wyrobów i us ug w sposób zaplanowany i nadzorowany przy jednoczesnym respektowaniu wszelkich wymaga rodowiskowych, prawnych i innych dotycz cych naszej dzia alno ci. Jest to droga do zdobycia pe nego zaufania Klientów i opinii wiarygodnego partnera. Powy sz misj realizujemy poprzez: monitorowanie spe nienia oczekiwa i wymaga naszych Klientów motywowanie pracowników do identyfikowania si z firm oraz rzetelnego wykonywania obowi zków s bowych szkolenie pracowników w zakresie wdro onego zintegrowanego systemu zarz dzania oraz szkolenia zawodowe prowadzenie auditów wewn trznych i przegl dów zarz dzania w celu potwierdzenia prawid owego funkcjonowania oraz doskonalenia zintegrowanego systemu zarz dzania wprowadzanie nowych rozwi za i dzia marketingowych sta e d enie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców ci e prace na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom. Dla PP Pasaco Spó ka z o o takie walory jak: d enie do celu, optymizm i odwaga stanowi podstawy rozwoju. Naszym celem jest konsekwentne zwi kszanie rynkowej warto ci firmy poprzez dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym poszanowaniu rodowiska naturalnego i aspektów spo ecznych. Chcemy dotrze ze swoj ofert do klientów aktywnych zawodowo, odnosz cych sukcesy, którzy chc realizowa swoje pasje yciowe poprzez aktywno w ramach swojej firmy i szeroko poza ni.. Dlatego starannie wybieramy nasz asortyment, dbaj c o jego jako, oferuj c towar na ró nych poziomach cenowych i ad c nacisk na profesjonaln obs ug klienta. Strategia Zrównowa onego Rozwoju odgrywa w firmie PP Pasaco Spó ka z o o. znacz rol w kszta towaniu sposobu my lenia o wzajemnych stosunkach pomi dzy naszym przedsi biorstwem, a spo ecze stwem, pracownikiem, klientem i zasobami rodowiska przyrodniczego. Oznacza nasze podej cie do kwestii rozwoju, przeciwstawiaj ce si w sko rozumianemu rozwojowi gospodarczemu, a skupiaj ce dodatkowo na aspektach spo ecznych i ochronie rodowiska naturalnego. Zgodnie z omawian strategi, rozwój naszej firmy zapewniaj cy post p gospodarczy, ma jednocze nie odpowiada potrzebom dzisiejszego pokolenia, nie zagra aj c z drugiej strony mo liwo ciom pokole przysz ych. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 12

13 Jako firma jeste my wiadomi, i ka da dzia alno gospodarcza, w mniejszym lub wi kszym stopniu wp ywa na rodowisko w którym yjemy, a pewnych oddzia ywa nie mo na wyeliminowa w sposób ca kowity. Jednak e post p technologiczny, organizacyjny i legislacyjny sprawia, e mog one zosta cho cz ciowo ograniczone. PP Pasaco Spó ka z o o podj o zatem wa decyzj, skutkuj realizacj zobowi za etycznych, spo ecznych i ekologicznych wykraczaj cych poza minimum wyznaczone obowi zuj cymi normami prawa. Wi e si to z korzy ciami dla wszystkich zainteresowanych stron naszego przedsi biorstwa, spo eczno ci lokalnej, organizacji pozarz dowych oraz lokalnych w adz. W dobie globalizacji wypracowanie i realizacja strategii zrównowa onego rozwoju stanowi konieczno dla firmy PP Pasaco Spó ka z o o, która pragnie si rozwija, b c jednocze nie postrzegana jako przedsi biorstwo spo ecznie odpowiedzialne. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 13

14 4. Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu dzia ania realizowane przez firm PP Pasaco Spó ka z o. o Dzia ania prospo eczne i wp yw na lokalne spo eczno ci Firma PP Pasaco Spó ka z o. o. jest wiadoma, i b c przedsi biorstwem o znacz cej pozycji na rynku nie mo e istnie w oderwaniu od spo eczno ci, w obr bie której dzia a. Rozwijanie pozytywnych kontaktów z lokalnymi spo eczno ciami postrzegamy jako obopóln korzy. Z jednej strony nasze dzia ania owocuj d ugotrwa i rozwijaj si wspó prac z dostawcami, partnerami biznesowymi, spo ecznymi i klientami. Z drugiej strony stanowi wa ny element wsparcia dla ca ego przekroju dzia naszej firmy i wp ywaj znakomicie na budowanie znajomo ci marki, reputacji firmy oraz promocj sprzeda y. Inwestycje spo eczne nadaj biznesowy charakter dzia aniom spo ecznym i bezpo rednio cz si z interesami i strategi naszej firmy. Realizowane przez nas przedsi wzi cia i programy staj si wynikiem analizy potrzeb przedsi biorstwa i spo eczno ci lokalnej, zak adaj c od pocz tku korzy ci, które musz równowa si zarówno po stronie danej grupy spo ecznej jak i firmy. W naszej firmie bardzo wysoko ceni si takie walory jak: rodzinne uprawianie sportu, aktywny wypoczynek, naturalna rywalizacja, d enie do celu, optymizm i odwaga. Aby je propagowa i dawa coraz szerszej rzeszy spo ecze stwa mo liwo wzi cia udzia u w ró norodnych imprezach sportowo rekreacyjnych, PP Pasaco Spó ka z o. o. sta o si ich aktywnym sponsorem i organizatorem. Pragniemy podkre li, i przede wszystkim jeste my organizatorem dorocznych majówek sportowo rekreacyjno turystycznych. W samym 2007 r. firma PP Pasaco Spó ka z o. o. sponsorowa o kilka ró norodnych imprez. Nale do nich m.in.: Poznaj stolice Europy majówka w Pary u; Sp yw kajakowy Zakola Brdy; Rajd motocyklisty Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 14

15 Co wi cej, pocz wszy od 2000 r. nasza firma prowadzi w Solcu Kujawskim pracownicze amatorskie ko o motocyklowe oraz ko o kajakarskie. Poprzez sponsorowanie zaj na basenie, wej ciówek na siatkówk, koszykówk czy el propagujemy w ród pracowników zdrowy, sportowy styl ycia i zach camy do wyj cia sprzed telewizora. Podejmujemy wszelkie dzia ania, w celu osi gni cia pozytywnego wp ywu na lokalne spo eczno ci. Jeste my czynnym partnerem inicjatywy na rzecz zrównowa onego rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Solec Kujawski, co potwierdza zawarta w 2007 roku umowa. Jednym z naszych celów jest polepszenie jako ci ycia mieszka ców dzi ki wspieraniu aktywno ci rehabilitacyjnej, sportowej i rekreacyjnej, co czynimy wspó pracuj c z: - Urz dem Miasta i Gminy Solec Kujawski - Soleckim Domem Kultury - Zespo em Szkó Zawodowych w Solcu Kujawskim - Polskim Komitetem Pomocy Spo ecznej w Bydgoszczy - Szko Podstawow w Papowie - Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepe nosprawnych - Fundacj na Rzecz Rozwoju Kardiologii w Bydgoszczy - Klubem Mi ników Zabytkowych Szybowców - Szubi skim Domem Kultury - Zespo em Szkó Gminnych - Zespo em Szkó nr 5 w Toruniu - Przedszkolem Miejskim nr 2 w Toruniu - Miejsko Gminnym O rodkiem Pomocy Spo ecznej w Solcu Kujawskim Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 15

16 W tym miejscu pragniemy podkre li, i dziedzina inwestowania spo ecznego w naszej firmie szybko si rozwija, analizujemy ci gle zró nicowane mo liwo ci zastosowania nowych typów zaanga owania. Prowadzone s badania na temat partnerstwa biznesu i spo eczno ci lokalnych oraz jego wp ywu na innowacyjno naszego przedsi biorstwa Polityka równych szans w zakresie zatrudnienia i przestrzeganie praw pracowniczych Firma PP Pasaco Spó ka z o. o. doskonale zdaje sobie spraw z faktu, i pracownicy s najwi kszym jej kapita em i kluczow si nap dow ca ej organizacji. Co wi cej jeste my wiadomi, e ich satysfakcja z pracy przek ada si wprost proporcjonalnie na wyniki i rozwój firmy. Wysoki poziom satysfakcji z pracy sprawia bowiem, e nasi pracownicy bardziej anga uj si w realizowane zadania, bardziej identyfikuj si z firm, a co za tym idzie s mniej sk onni aby j opu ci. Wk adaj c wi ksze zaanga owanie w prac s bardziej produktywni, dzi ki czemu wzrasta poziom wiadczonych przez nich us ug. To z kolei powoduje wzrost tak wa nej w dzisiejszych czasach lojalno ci klientów, korzystaj cych z us ug firmy. Te wszystkie czynniki wspólnie przyczyniaj si do rozwoju przedsi biorstwa. Dba o pracowników w firmie PP Pasaco Spó ka z o o przejawia si wielop aszczyznowo. Pierwsz z p aszczyzn jest ci e d enie do szkolenia naszych pracowników. Ka da z osób zatrudnionych w naszej firmie jest nieustannie szkolona pocz wszy od sprzedawcy, z którym klient nawi zuje pierwszy kontakt, poprzez pracowników produkcyjnych, a po cz onków Zarz du. Liczy si dla nas przede wszystkim pasja i profesjonalizm. Pasja jest dla nas sposobem na ycie, na realizowanie swoich ambicji zawodowych, sposobem na dzia anie, dzi ki któremu odnosimy sukcesy. System szkole rozpoczyna si na poziomie poszczególnych wydzia ów naszej firmy. Ze wzgl du na specyfik wyrobu, jego nietypowo oraz du y stopie zaawansowania technicznego prowadzi si szkolenia produktowe w ka dym sezonie. Kierownicy jednostek organizacyjnych zaopatrywani s na bie co w najnowsze katalogi i materia y multimedialne prezentuj ce nowe produkty oraz obowi zuj ce rozwi zania techniczne produktów znajduj cych si w sprzeda y. Zadaniem kierowników jest przekazanie tych materia ów podleg emu personelowi. Wybrani pracownicy wydzia ów bior udzia w Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 16

17 wyjazdowych szkoleniach organizowanych przez Dyrektorów Pionów. Po odbytym szkoleniu przekazuj zdobyt wiedz swoim kolegom. Wytypowany pracownik czuwa nad ca ci szkole produktowych, tak aby wiedza o oferowanych produktach u wszystkich pracowników by a na najwy szym poziomie. Pracownicy poddawani s okresowym testom kontrolnym, co skuteczniej mobilizuje do utrzymania poziomu wiedzy oraz pozwala na rozpoznanie i usuni cie niedoborów wiedzy o produktach. System ten zapewnia wysoki poziom obs ugi i fachowe doradztwo dla klienta. Regularnie przeprowadzane s te ankiety zadowolenia pracownika, w których anonimowo pracownik mo e wskaza najs absze strony spo eczno ci naszej firmy na wszystkich polach jej dzia ania. Od dwóch lat realizowany w naszej firmie jest program ocen pracowniczych, w którym ocenie poddawany jest nie tylko pracownik, ale i jego prze ony, który oceniany jest przez pracownika i przez swojego prze onego równolegle. Personel w dziale handlowym i dziale logistyki przechodzi szkolenia z zakresu technik sprzeda y, prowadzone przez firm zewn trzn specjalizuj si w szkoleniach dla bran y papierniczej o technicznie bardzo zró nicowanym asortymencie. Program ten by realizowany przy wspó udziale rodków z Unii Europejskiej. Dodatkowym elementem polityki rozwoju by o zatrudnienie na sta e osoby zajmuj cej si diagnoz bie cych potrzeb szkoleniowych oraz organizuj cej doskonalenie adekwatnie do oczekiwa pracowników i wymaga rynku Takie rozwi zania pozwalaj na posiadanie przeszkolonego personelu przy jednoczesnym obni eniu kosztów. Kadra zarz dzaj ca, w szczególno ci kierownicy, równie systematycznie podnosi kwalifikacje, jest obejmowana cyklem szkole z zakresu zarz dzania personelem, czasem pracy, komunikowania, motywowania, zasad skutecznej rekrutacji itp. W celu obni enia kosztów, cze szkole jest wspó finansowana przez Uni Europejsk, a cz wykonywana jest w systemie wewn trznym. Szkolenia te po wi cone s bie cym problemom wynikaj cym m. in. z prawa pracy, w tym zagadnieniu motywowania pracowników oraz skutecznej organizacji czasu pracy. Celem szkole jest pomoc kierownikom w osi gni ciu maksymalnego zadowolenia klienta poprzez skuteczne zarz dzanie podleg ym personelem i fachow obs ug. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 17

18 Dlatego przychodz c do PP Pasaco Spó ka z o o klient mo e by pewny, i uzyska fachow porad od specjalisty. A jak wiadomo grono zadowolonych klientów przek ada si na sukces firmy. Koncentruj c si na naszym zespole pracowników trudno odnosi si jedynie do ich zainteresowa i pasji przez pryzmat korzy ci jakie przynosz. Wszyscy jeste my lud mi. Ka dy z nas potrzebuje wakacji, odskoczni od pracy, czasu który b dzie móg przeznaczy tylko dla siebie, po wi ci na rozwój swoich zainteresowa Doskonale to rozumiemy i popieramy. Prawie ka dy pracownik mo e korzysta z dofinansowa na organizowanie wypoczynku we w asnym zakresie, co przyczynia si do propagowania turystyki rekreacyjnej w naszym kraju. Pracownicy s cz onkami klasowych i ligowych klubów, bior udzia w zawodach sportowych. A si gaj c dalej i patrz c na naszych Prezesów có, w zasadzie nie ma dyscypliny, ani dziedziny sportu, której by nie uprawiali: surfing, bieganie, jazda na rowerze, narciarstwo, tenis, nie wspominaj c ju o stopniu pilota szybowcowego. Drug p aszczyzn, na któr zwracamy szczególn uwag w naszej polityce kadrowej jest równo wszystkich pracowników. W naszej firmie d ymy do realizacji dzia zgodnie z obowi zuj cym prawem, przepisami oraz ogólnie przyj tymi standardami równych mo liwo ci zatrudnienia, a tak e tymi dotycz cymi zró nicowania i zakazu molestowania. W firmie PP Pasaco Spó ka z o o wszyscy pracownicy s sobie równi niezale nie od p ci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, religii, wyznania, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, czy upo ledzenia wszyscy maj równe szanse na kreowanie swojej asnej cie ki rozwoju. Liczy si natomiast profesjonalne i odpowiedzialne podej cie do wykonywanych obowi zków. Przy równym traktowaniu wszystkich pracowników, firma d y jednocze nie do promowania kultury zró nicowania co powinno by rozumiane jako poszanowanie warto ci i wyzna, opinii, do wiadcze i prawa ka dego pracownika do w asnego zdania. c do 2005 roku zak adem pracy chronionej oraz po rezygnacji ze statusu firma utrzyma a wska nik osób niepe nosprawnych na poziomie nie ni szym ni 35%. PP Pasaco Spó ka z o o dysponuje warunkami pozwalaj cymi na prac osób z ró nymi rodzajami niepe nosprawno ci. Posiada te zaplecze medyczne umo liwiaj ce rehabilitacj zawodow i spo eczn oraz Zak adowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych, z którego rodki umo liwiaj niepe nosprawnym korzystanie z ró nego rodzaju form dostosowywania si fizycznego i psychicznego niwelowania barier.. Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 18

19 Rozumiana przez pryzmat dwóch powy szych przes anek polityka kadrowa ma na celu zapewnienie najwy szych standardów równego traktowania i równych szans wszystkich pracowników. Firma wprowadzi a zasad równo ci, maj swój wyraz w oferowaniu równych szans wszystkim pracownikom, co jest widoczne w braku jakiejkolwiek dyskryminacji w procesie naboru, przy awansach czy rezygnacji z pracy. Prowadzona polityka równych szans nie ogranicza si w firmie PP Pasaco Spó ka z o o wy cznie do równego traktowania kobiet i m czyzn. Stosujemy równe szanse zatrudnienia równie w odniesieniu osób niepe nosprawnych, absolwentów, czy pracowników po 50 roku ycia. Wierzymy, e ka dy ma równe szanse rozwoju, a poprzez oferowane w naszej firmie szkolenia czy zaj cia z tzw. dostosowywania do realiów spo ecznych b dzie mia równie mo liwo zdobycia wiedzy i profesjonalnych umiej tno ci. Co wi cej, w naszej firmie zosta opracowany projekt uformowania wszystkich zale no ci personalnych oraz zadaniowych poprzez wdro enie nowoczesnych procedur zarz dzania sprzeda. Podczas procesu rekrutacji firma stosuje takie same kryteria zarówno wobec kobiet, jak i m czyzn. Kobiety maj takie same szanse na zatrudnienie jak m czy ni, a ich kwalifikacje i umiej tno ci weryfikowane s za pomoc ogólnie przyj tych kryteriów dla danego stanowiska pracy, jednakowych w przypadku wszystkich kandydatów, bez wzgl du na p, wiek i inne czynniki. Proces rekrutacji przeprowadzany jest wed ug zasad i metod opracowanych przez Zarz d. W procesie rekrutacji dokonywana jest analiza rynku pracy w naszej miejscowo ci i okolicach, oraz dopasowanie progów wynagrodze do obowi zuj cego regulaminu wynagradzania, z uwzgl dnieniem wymaga lokalnego rynku pracy. Upublicznienie informacji o rekrutacji nast puje poprzez og oszenie w prasie i na stronach internetowych ze szczególnym okre leniem wymaga dla poszczególnych stanowisk; oprócz ogólnych kompetencji wa na jest znajomo bran y papierniczej. Rekrutacja pracowników odbywa si trójfazowo. Przy wyborze pracowników stosowane s testy psychologiczne z wykorzystaniem metody NEO-FFI lub innej. Analiz tych testów przeprowadza uprawniona osoba posiadaj ca do wiadczenie (np. psycholog). Jednym z elementów procesu rekrutacyjnego jest szkolenie wybranych pracowników na ka dym z naszych przez okres minimum 2 tygodni w celu zapoznania potencjalnych kandydatów z zasadami, warunkami i standardami pracy. Po tym okresie nast puje egzamin wyselekcjonowanych kandydatów, obejmuj cy ocen umiej tno ci i Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 19

20 przygotowania zawodowego oraz predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku. Nie korzystamy z us ug firm doradztwa personalnego i ca y proces rekrutacji przeprowadzaj osoby zatrudnione w naszym przedsi biorstwie, co pozwala na dobór pracowników, których umiej tno ci i predyspozycje najlepiej odpowiadaj oczekiwaniom. Podczas zatrudniania nowych pracowników oczekuje si od nich okre lonych kwalifikacji, umiej tno ci i do wiadczenia zgodnych z profilem zawodowym stanowiska. W porównaniu do stanu na koniec 2000 r. liczba pracowników i wspó pracowników naszej firmy wzros a niemal dwukrotnie. Wzrost ten jest równomierny w poszczególnych grupach zatrudnienia sprzedawców, kadry kierowniczej oraz pracowników administracji i produkcji. Do wzrostu zatrudnienia przyczynia a si skuteczna realizacja przyj tych przez PP Pasaco Spó ka z o o planów rozwojowych. Przewiduje si dalszy wzrost zatrudnienia z uwagi na kontynuowanie strategii rozwoju PP Pasaco Spó ka z o o i planowane w najbli szej przysz ci inwestycje. Zatrudnienie w naszym przedsi biorstwie charakteryzuje si niewielkim stopniem p ynno ci. D ymy do utrzymania stabilnego zatrudnienia. Dokonywana jest regularna ocena pracowników, która przyczynia si równie do utrzymania jako ci oraz wydajno ci pracy na wysokim, sta ym poziomie. W utrzymaniu efektywno ci pomagaj obowi zuj ce metody oceny oraz przyj te kryteria i obszary oceniania. System ten pozwala na sprecyzowanie umiej tno ci pracownika, co umo liwia zaproponowanie zmiany rodzaju pracy lub stanowiska na takie, które najbardziej odpowiada jego predyspozycjom i umiej tno ciom. Czas pracy osób zatrudnionych jest w miar mo liwo ci elastyczny. Pracownice i pracownicy, przede wszystkim dzia u sprzeda y, maj mo liwo samodzielnego ustalania godzin rozpoczynania i ko czenia pracy. Skrócony dzie pracy lub wolny dzie w rodku tygodnia znacznie u atwia pogodzenie pracy zawodowej z yciem osobistym, zw aszcza kobietom. Co bardzo wa ne, z uwagi na podej cie Zarz du firmy PP Pasaco Spó ka z o o kobiety nie musz obawia si informowania pracodawcy o planach powi kszenia rodziny. W naszej firmie oczywistym jest, e ka dy ma prawo do ycia osobistego i swobodnego podejmowania tak wa nych decyzji yciowych. Kobiety nie musz zatem obawia si utraty pracy, wr cz przeciwnie informuj c pracodawc o swoich planach z odpowiednim wyprzedzeniem mog by pewne, e zastosowane zostan odpowiednie rozwi zania organizacyjne, które pozwol na pogodzenie planów zawodowych z osobistymi. Najcz ciej w sytuacji takiej stosowany jest system Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 20

21 zast pstw lub tymczasowego rozdzielenia pracy na kilka stanowisk. Po powrocie z urlopu macierzy skiego lub wychowawczego kobiety maj mo liwo skorzystania z pracy w niepe nym wymiarze czasu, w wybranych godzinach, w domu lub w trybie zadaniowym (w zale no ci od charakteru zajmowanego stanowiska). Wszelkie inne kwestie zwi zane z godzeniem ycia zawodowego z prywatnym pozostaj otwarte i s wspólnie rozwi zywane przez pracownika i jego bezpo redniego prze onego. Pozytywne nastawienie do pracownika, elastyczny system czasu pracy oraz zdrowe podej cie do wykonywanych zada to czynniki, które wp ywaj na atmosfer w firmie, a w rezultacie na osi gane przez ni rezultaty. W celu zapewnienia stabilno ci personelu opracowane zosta y zasady wynagradzania, które okre la Regulamin Wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników sk ada si z dwóch cz ci: z wynagrodzenia obligatoryjnego (zasadniczego) i wynagrodzenia fakultatywnego. System premii od sprzeda y i wydajno ci motywuje pracowników do efektywnej pracy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach okre lonych w schemacie organizacyjnym obowi zuj nast puj ce systemy wynagradzania: czasowy, czasowo-premiowy, zadaniowy. Decyzj o zastosowaniu systemu wynagrodzenia dla grupy stanowisk pracy lub okre lonego stanowiska pracy podejmuje jeden z cz onków Zarz du. Firma PP Pasaco Spó ka z o o d c do ci ego podnoszenia jako ci ycia swoich pracowników zorganizowa a szeroko zakrojony system wiadcze socjalnych, funkcjonuj cy w oparciu o Regulamin Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Do korzystania z Funduszu s uprawnieni pracownicy i cz onkowie ich rodzin. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie: ró nych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego, udzia u w imprezach kulturalno o wiatowych i sportowo rekreacyjnych, pomocy rzeczowej i finansowej, po yczek udzielanych na cele mieszkaniowe. Podsumowuj c pragniemy podkre li, e dba o pracownika firmy PP Pasaco Spó ka z o o przejawia si nie tylko w zorganizowaniu systemu ci ych szkole, podnoszeniu kompetencji, równym, ale jednocze nie indywidualnym traktowaniu ka dego pracownika, utrzymaniu stabilnego Opracowa a: Miros awa Peret PP Pasaco Sp z o o 21

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo