FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO"

Transkrypt

1 G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000=

2 WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie stwarzają poważne zagrożenie dla obsługujących. 2) Przed rozpoczęciem instalacji produktu, przeczytaj uważnie instrukcję. 3) Nie pozostawiaj materiałów pakunkowych (plastik, styropian itp.) w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia. 4) Zachowaj te zalecenia do wykorzystania w przyszłości. 5) Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie w celu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej dokumentacji. Wykorzystywanie w innym celu, nieokreślonym tutaj, może niekorzystnie wpływać na stan techniczny i działanie produktu i stanowi potencjalne źródło zagrożenia. 6) Firma GENIUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania tego zautomatyzowanego systemu. 7) Nie instaluj sprzętu w otoczeniu o podwyższonym ryzyku wybuchu: obecność łatwopalnych gazów lub oparów jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. 8) Części mechaniczne muszą odpowiadać wymogom norm EN i EN W krajach spoza Unii Europejskiej, aby osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa, należy zapewnić zgodność ze wspomnianymi powyżej normami oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. 9) Firma GENIUS nie odpowiada za skutki wynikające z wad konstrukcyjnych napędzanych elementów lub za ich zniekształcenia, które mogą wystąpić podczas użytkowania. 10) Instalacja musi odpowiadać wymogom norm EN i EN Wymagany jest poziom bezpieczeństwa systemu zautomatyzowanego C+D 11) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z systemem należy odłączyć zasilanie elektryczne oraz baterie. 12) Główne źródło zasilania zautomatyzowanego systemu musi być wyposażone w wyłącznik wszystkich obwodów z przerwą o szerokości nie mniejszej niż 3 mm. Zaleca się użycie bezpiecznika termicznego 6 A z wyłącznikiem wszystkich obwodów. 13) Należy się upewnić, że system jest wstępnie zabezpieczony wyłącznikiem różnicowym o progu 0,03 A. 14) Należy się upewnić, że system uziemienia jest prawidłowo zaprojektowany i podłączyć do niego wszystkie metalowe części obudowy. 15) Zautomatyzowany system ma wbudowane zabezpieczenia przed zgnieceniem oparte na pomiarach momentu obrotowego. Niezależnie od tego, należy sprawdzić zasięg ruchu zgodnie z normami określonymi w punkcie ) Mechanizmy zabezpieczające (norma EN 12978) zapewniają ochronę przed zagrożeniami związanymi z poruszaniem się ruchomych elementów mechanicznych, takimi jak zmiażdżenie, zaczepienie czy oderwanie. 17) Oprócz instalacji mechanizmów opisanych w punkcie 16, zalecane jest wykorzystanie przynajmniej jednej lampki sygnalizacyjnej w każdym systemie, a także zamontowanie znaku ostrzegawczego na strukturze ramy. 18) Firma GENIUS nie odpowiada za bezpieczeństwo i sprawne działanie zautomatyzowanego systemu w przypadku zastosowania komponentów niebędących produktami GENIUS. 19) Do serwisowania i konserwacji używaj wyłącznie oryginalnych części GENIUS. 20) Nie próbuj w żaden sposób modyfikować komponentów zautomatyzowanego systemu. 21) Instalator powinien podać użytkownikowi wszelkie informacje dotyczące ręcznej obsługi systemu w sytuacji awaryjnej oraz przekazać mu materiały z ostrzeżeniami dostarczone wraz z produktem. 22) Dzieci i osoby dorosłe nie powinny stać blisko działającego urządzenia. 23) Urządzenia zdalnego sterowania i włączniki impulsowe powinny być niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu systemu. 24) Przechodzenie między skrzydłami bramy jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest ona w pełni otwarta. 25) Użytkownik nie może samodzielnie wykonywać żadnych czynności naprawczych lub serwisowych. W razie potrzeby należy skontaktować się z wykwalifikowanych personelem technicznym. 26) Nie wolno zwierać biegunów baterii ani ładować baterii za pomocą urządzeń zasilających innych niż płyta główna (Master) i podrzędna (Slave). 27) Zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników z innymi śmieciami, lecz do oddzielnych pojemników umożliwiających późniejszy recykling. Koszty utylizacji mogły już zostać pokryte przez producenta. 28) Czynności nieopisane w niniejszej instrukcji są niedozwolone.

3 SYSTEM AUTOMATYCZNY G60 - G100 Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla następujących modeli: G60 - G100 Systemy automatyczne G60 i G100 umożliwiają automatyzację segmentowych drzwi sufitowych z wyważeniem sprężynowym lub przeciwwagą (wyposażenie dodatkowe) montowanych w garażach budynków mieszkalnych. Zestaw składa się z siłownika elektromechanicznego, elektronicznego układu sterującego i lampy oświetleniowej, zamontowanych we wspólnej obudowie. System jest montowany na suficie i napędza drzwi za pomocą łańcucha lub pasa. Nieodwracalny system redukcyjny zapewnia mechaniczne zablokowanie drzwi, gdy napęd nie jest używany nie ma więc potrzeby instalacji blokady. Dostępne są dwa cięgna zwalniające, jedno wewnątrz i drugie na zewnątrz (opcja), które pozwalają odblokować drzwi w razie awarii lub braku zasilania. Siłownik jest wyposażony w elektroniczny czujnik, wykrywający przeszkody blokujące ruch drzwi. W niniejszej instrukcji opisano siłownik z napędem łańcuchowym, ale te same procedury, regulacje i ograniczenia stosowania odnoszą się również do siłownika z napędem pasowym. Systemy automatyczne G60 i G100 zaprojektowano do użytku wewnętrznego i do przepuszczania pojazdów. Nie wolno używać ich do innych celów. 2. WYMIARY Wymiary w mm 1. DANE TECHNICZNE MODEL G60 G100 Zasilanie (V ~ +6% -10%, 50 Hz) 230 Silnik elektryczny (V ) 24 Maksymalny pobór mocy (W) Siła ciągu (N) 600 Maksymalna liczba cykli na godzinę (przy temp. 20 C) Maksymalna liczba kolejnych cykli 6 Minimalna odległość od sufitu (mm) 35 Lampa oświetleniowa (V ~, W) , 25 maks. Wyłącznik czasowy lampy (s) 120 Prędkość bez obciążenia (m/min) 7,8 11 Zmniejszona prędkość (m/min) 1,7 Odległość pokonywana ze zmniejszoną prędkością Zależnie od konfiguracji Wbudowane zabezpieczenia Kategoria 2 Maks. szerokość drzwi sufitowych (mm) 3000 Maks. szerokość drzwi segmentowych (mm) 5000 Maks. wysokość drzwi zob. skok użyteczny Skok użyteczny prowadnicy (mm) Klasa ochrony tylko do użytku wewnętrznego Dopuszczalna temperatura otoczenia ( C) -20 do POMOCNICZE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 2806 / 3406 / a Przewód 2 x 0,5 (fotokomórki emisyjne) b Przewód 4 x 0,5 (fotokomórki odbiorcze) c Przewód 3 x 0,5 (odbiornik radiowy) d Listwa z przewodem zasilania (230 V) e Listwa z przewodem niskiego napięcia f Przewód 2 x 1,5 + masa (zasilanie) Rys Rys. 1 3

4 4. OPIS a Mocowanie sufitowe b Obudowa plastikowa c Lampa oświetleniowa d Sprzęt elektroniczny e Silnik f Podpórka siłownika g Mocowanie tylne h Uchwyt mocujący siłownik i Prowadnica j Sanki k Cięgno zwalniające l Wspornik mocowania drzwi m Jednostka napędowa n Mocowanie przednie i napinacz łańcucha o Wspornik mocowania przedniego Rys SPRAWDZENIE WSTĘPNE Konstrukcja drzwi musi umożliwiać automatyzację. W szczególności należy sprawdzić zgodność wymiarów drzwi z podanymi w danych technicznych oraz upewnić się, że drzwi są wystarczająco sztywne. Sprawdzić sprawność łożysk i przegubów bramy. Upewnić się, że brama porusza się bez oporów. W razie potrzeby wyczyścić i nasmarować prowadnice smarem silikonowym w płynie (nie używać smaru stałego). Sprawdzić wyważenie. Zdemontować istniejący mechanizm zamykania drzwi, aby były one obsługiwane wyłącznie przez napęd automatyczny. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna pozwala na podłączenie siłownika. Upewnić się, że odległość między sufitem a najwyższym położeniem przesuwanych drzwi wynosi co najmniej 35 mm (rys. 4 i 5). Najwyższa rolka drzwi segmentowych powinna znajdować się w poziomej części prowadnicy, kiedy drzwi są zamknięte (rys. 6). Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 4

5 6. MONTAŻ 6.1. PROWADNICA W przypadku prowadnicy dwuczęściowej, należy ją najpierw złożyć, zgodnie z opisem poniżej. Jeśli prowadnica jest już złożona, to można przejść do części ) Złóż dwie części prowadnicy, wkładając ich końce w łącznik środkowy (rys. 7, symbol A), aż oprą się o metalowe występy (rys. 7, symbol B). 2) Przesuń jednostkę napędową (rys. 8, symbol A) na drugi koniec prowadnicy, aż znajdzie się przy końcówce. 3) Przykręć mocowanie przednie (rys. 8, symbol B) do jednostki napędowej (rys. 8, symbol A). 4) Delikatnie napnij łańcuch, dokręcając nakrętkę (rys. 8, symbol C). 5) Połóż prowadnicę na boku (rys. 9). 6) Przepchnij sanki w pobliże sprzęgła napędu (rys. 9, symbol C). 7) Wyreguluj napinacz (rys. 9, symbol A) tak, aby środkowa część górnej pętli łańcucha znajdowała się mniej więcej pośrodku przekroju prowadnicy (rys. 9, symbol B). Ostrzeżenie: zbyt mocne napięcie łańcucha może doprowadzić do uszkodzenia sprzęgła i układu przeniesienia napędu MOCOWANIE TYLNE Mocowanie tylne należy umieścić w specjalnym gnieździe sprzęgła napędu (rys. 10). Jeśli siłownik ma zostać zainstalowany bezpośrednio przy suficie, należy odciąć lub zagiąć uchwyty mocujące (rys. 10, symbol A), a następnie odkręcić nakrętkę klatki. Do mocowania wykorzystywane są specjalne otwory (rys. 10, symbol B). Trzeba przygotować podkładkę o grubości ok. 5 mm do umieszczenia między mocowaniem tylnym a sufitem. Rys. 7 Rys. 8 Rys. 10 Rys. 9 5

6 6.3. ZEWNĘTRZNY MECHANIZM ZWALNIAJĄCY (opcja) Jeżeli używany jest zewnętrzny mechanizm zwalniający, to przed przystąpieniem do montażu należy zamocować linkę w jarzmie. 1) Zwolnij sanki (zob. część 7.4, punkt 3) i przesuń je do szczeliny w górnej części prowadnicy. 2) Włóż końcówkę linki do czerwonego jarzma (rys.11) 3) Przesuń sanki z powrotem do elementu sprzęgła napędu, aż otwór przelotowy sanek pokryje się ze szczeliną, i zamocuj wolny koniec linki (rys. 12). 4) Całkowicie wyciągnij linkę z dna sanek. 5) Zwiń linkę, aby nie przeszkadzała przy montażu prowad nicy. 3) Umieść wspornik mocowania przedniego na nadprożu, centralnie na pionowej kresce w taki sposób, aby dolna krawędź wspornika znajdowała się przynajmniej 5 mm nad punktem przecięcia się kresek (rys. 13). W części 7.2 opisano prawidłowe umieszczenie wspornika względem punktu połączenia na drzwiach. 4) Oznacz obydwa punkty mocowania. 5) Wywierć otwory i kontynuuj instalację. 6) Połóż prowadnicę na podłodze prostopadle do drzwi. 7) Podnieś przednią część prowadnicy i połącz jej mocowanie ze wspornikiem za pomocą śruby i nakrętki (rys. 14) 7. INSTALACJA W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zaleca się: prowadzenie prac montażowych przy całkowicie zamkniętych drzwiach, używanie odpowiednich systemów mocowania i właściwych punktów montażu oraz przeczytanie tego rozdziału do końca przed rozpoczęciem instalacji PROWADNICA Po zakończeniu wstępnych czynności montażowych, można przystąpić do instalacji prowadnicy zgodnie z poniższym opisem: 1) Zaznacz pionową kreską środek szerokości drzwi na nadprożu (rys. 13). 2) Zaznacz poziomą kreską na nadprożu maksymalną wysokość elementów ruchomych drzwi (zob. rys. 4 i 5). Rys. 13 Rys. 11 Rys. 12 Rys. 14 6

7 8) Unieś tył prowadnicy tak, aby jej mocowanie tylne znajdowało się na tej samej wysokości co przednie. W przypadku drzwi segmentowych, prowadnica powinna być równoległa do poziomej prowadnicy drzwi. W przypadku mocowania bezpośrednio do sufitu, przejdź do punktu 12 po zmodyfikowaniu mocowania tylnego zgodnie z zaleceniem w części ) Zmierz odległość między sufitem a osią nakrętek mocowania tylnego. 10) Zegnij wsporniki (dostarczone w komplecie) zgodnie z pomiarami (miejsce zgięcia odmierzone od środka pierwszego otworu wspornika). 11) Przykręć wsporniki do mocowania tylnego i przymierz prowadnicę (rys. 15). 12) Oznacz położenie punktów mocowania na suficie, wywierć otwory (uprzednio zabezpieczając prowadnicę przed przedostaniem się pyłu), ustal pozycję przedniego wspornika mocującego siłownik (rys. 10, symbol C, oraz rys. 15) i zakończ instalację prowadnicy. 13) W przypadku użycia prowadnicy dwuczęściowej z łącznikiem środkowym (rys. 16, symbol A) lub środkowego podparcia jednoczęściowej prowadnicy (rys. 16, symbol B opcja), zamontuj łącznik bądź dodatkowe podparcie do sufitu za pomocą wsporników, postępując wg punktów 9, 10 i 12 (rys. 16) MOCOWANIE NA DRZWIACH 1) Przykręć wspornik mocowania do pręta prowadnicy (rys. 17). Jeśli używany jest zewnętrzny mechanizm zwalniający, ustaw wspornik mocowania do drzwi tak, aby element przelotowy linki zwalniającej znajdował się z lewej strony drzwi (rys. 17 i 18). 2) Zamknij drzwi i przysuń do nich sanki. 3) Przyłóż wspornik mocowania do drzwi dokładnie w ich osi. 4) Upewnij się, że odległość od osi otworów mocowania do dolnej krawędzi przedniego wspornika prowadnicy nie przekracza 20 cm (rys. 18). Aby zapewnić prawidłową pracę systemu automatycznego, należy unikać kąta pomiędzy prętem a prowadnicą większego niż 30. W przypadku stosowania zagiętego ramienia do drzwi segmentowych (opcja), należy je połączyć z prętem prowadnicy zgodnie z rys. 19. Aby zwiększyć skuteczność układu zabezpieczającego przed przygnieceniem, zaleca się przykręcić mocowanie do drzwi segmentowych jak najniżej, ale nie więcej niż 40 cm od przedniego mocowania siłownika. 5) Zaznacz i wywierć otwory, a następnie zamontuj wspornik mocujący na drzwiach. Rys. 17 Rys. 15 Rys. 18 Rys. 16 Rys. 19 7

8 7.3. SIŁOWNIK Po zainstalowaniu prowadnicy można rozpocząć instalację siłownika: 1) Zdejmij plastikową obudowę. 2) Odkręć lampę oświetlającą. 3) Umieść wałek napędowy w mechanizmie sprzęgającym, znajdującym się w tylnym mocowaniu prowadnicy (rys. 20). 4) Przykręć siłownik do prowadnicy (rys. 21) ZWALNIANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO 1) Ustal wysokość rączki cięgna zwalniającego i odetnij nadmiar linki. 2) Zawiąż supeł na końcu linki i załóż rączkę cięgła zwalniającego (rys. 22). 3) Pociągnij rączkę cięgna w dół i sprawdź, czy drzwi dają się otworzyć ręcznie (rys. 23). 4) Pociągnij rączkę cięgna poziomo w kierunku drzwi (rys. 24). Sprawdź, czy po puszczeniu rączki okienko LOCK pod sankami jest czerwone. Przesuwaj drzwi ręcznie, aż do określenia punktu zahaczenia sanek ZEWNĘTRZNY MECHANIZM ZWALNIAJĄCY Jeżeli system automatyczny wyposażono w zewnętrzny mechanizm zwalniający, należy zakończyć jego rozpoczętą instalację (zob. część 6.3): 1) Przytnij osłonkę linki do odpowiedniej długości (rys. 25, sym bol A). 2) Przewlecz linkę przez osłonkę, a następnie przez przelotkę w mocowaniu na drzwiach (rys. 25, symbol B). 3) Przytnij linkę i przymocuj ją do wewnętrznej dźwigni klamki zwalniającej (rys. 25, symbol C). Rys. 22 Rys. 23 Rys. 20 Rys. 24 Rys. 21 Rys. 25 8

9 8. JEDNOSTKA STERUJĄCA Niniejsze instrukcje dotyczą jednostki sterującej: Zenith z wbudowanym modułem Rx 433 Jednostka sterująca (Rysunek 26) instalowana w siłownikach Zenith posiada wbudowany odbiornik radiowy (433 MHz), umożliwiający zdalne otwieranie i zamykanie systemu zautomatyzowanego, i nie wymaga stosowania jakichkolwiek odbiorników zewnętrznych PANEL STEROWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE Napięcie zasilania 230 Vac. (+6% -10%) - 50 Hz Napięcie zasilania akcesoriów 24 Vdc. Maks. obciążenie prądowe akcesoriów 200 ma. Temperatura pracy -20 C +55 C Bezpieczniki F1, F2, (Tabela 1) Tryby pracy Automatyczny / Półautomatyczny Wejścia panelu sterowania Czas włączenia lampki Częstotliwość radiowa ELEMENTY PANELU (Tabela 1) OTWÓRZ/STOP/ZABEZPIECZENIA/ ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK AWARII (FAILSAFE) 2 min. 433 MHz z kodem zmiennym F1 F2 J1 J3 J4 J5 J7 J8 J10 P1 P2 DS1 LD1 LD2 LD3 Bezpiecznik 5x20 szybki 10 A./250 V. (zabezpieczenie silnika) Bezpiecznik resetowalny (akcesoria) Płytka zaciskowa niskiego napięcia wejść/akcesoriów Płytka zaciskowa wejścia zasilania 230 Vac Złącze uzwojenia pierwotnego transformatora Kontrolka lampki Złącze uzwojenia wtórnego transformatora Złącze wyjścia silnika Złącze zewnętrznej anteny Przycisk otwierania OPEN Przycisk konfiguracji SET-UP Przełączniki programowania typu DIP Dioda kontrolna LED stanu wejścia sygnału otwarcia OPEN Dioda kontrolna LED stanu wejścia sygnału STOP Dioda kontrolna LED stanu wejścia FSW OPIS Rys. 26 -TX FSW = zacisk podłączenia bieguna ujemnego (-) nadajnika fotokomórki (TX). J3 PŁYTKA ZACISKOWA (wysokiego napięcia) Płytka zaciskowa do podłączenia zasilania 230Vac 50Hz. J10 PŁYTKA ZACISKOWA (antena zewnętrzna) Płytka zaciskowa do podłączenia anteny zewnętrznej (Element opcjonalny) zamiast dostarczanego standardowo przewodu. Zacisk do podłączania ekranu anteny zewnętrznej Płytki zaciskowe i złącza PŁYTKA ZACISKOWA J1 (niskiego napięcia) OPEN (otwórz) = polecenie otwarcia (NO) Dowolne urządzenie (przycisk, itp.), które przez zamknięcie styków dostarcza sygnał otwarcia (lub zamknięcia) drzwi. W celu zainstalowania kilku urządzeń otwierających, należy połączyć styki NO równolegle. STOP = polecenie stop (NC) Dowolne urządzenie (przycisk, itp.), które przez zamknięcie styków dostarcza sygnał zatrzymania drzwi. W celu zainstalowania kilku urządzeń zatrzymujących, należy połączyć styki NC szeregowo. UWAGA: jeżeli urządzenia zatrzymujące nie są używane, należy połączyć zworkę STOP ze stykiem wspólnym wejść. = Styk wspólny wejść/biegun ujemny zasilania akcesoriów. = Biegun dodatni zasilania akcesoriów (24Vdc 200mA maks.) FSW = Styk zabezpieczeń zamykania (NC) Zabezpieczenia to wszystkie urządzenia (fotokomórki, czujniki zbliżeniowe, itp.) ze stycznikami NC, które w przypadku wykrycia przeszkody w kontrolowanym przez nie obszarze powodują odwrócenie kierunku ruchu drzwi. W celu zainstalowania kilku urządzeń zabezpieczających, należy połączyć styki NC szeregowo. UWAGA: jeżeli urządzenia zabezpieczające nie są używane, należy połączyć zworkę FSW z zaciskiem -TX FSW Przełączniki programowania typu DIP (DS1) No. Funkcja WYŁ. WŁ. 1 Zabezpieczenie na wypadek Aktywne Nieaktywne awarii (Failsafe) 2 Czułość zabezpieczenia Niska Wysoka przed zgnieceniem 3 Programowanie kodów Niektywne Aktywne radiowych 4 Prędkość wózka Wysoka Niska Zabezpieczenie na wypadek awarii Po włączeniu umożliwia test działania fotokomórki przed każdym ruchem Czułość zabezpieczenia przed zgnieceniem W przypadku drzwi nie poruszających się płynnie pozwala zmniejszyć czułość mechanizmu zabezpieczenia przed zgniataniem, aby zapobiec jego przypadkowym załączeniom. Programowanie kodów radiowych Po włączeniu pozwala jednostce sterującej zapamiętać kody radiowe pilotów zdalnego sterowania. (patrz punkt 4.1). Prędkość wózka Jeżeli drzwi poruszają się zbyt szybko lub nie pracują płynnie, możliwe jest zmniejszenie prędkości wózka.

10 Znaczenie diody kontrolnej LED Stan wejścia sygnału OTWARCIA LD1 Stan wejścia sygnału STOP LD2 Stan wejścia sygnału FSW LD Diody stanów sygnałów wejść Wyłączona Nieaktywne Aktywne Zabezpieczenie załączone Włączona Aktywne Nieaktywne Zabezpieczenie wyłączone (rozbrojone) Status systemu automatycznego w stanie spoczynku lub zatrzymanego (Stop) oznaczony jest pogrubioną czcionką LAMPA BŁYSKAJĄCA ORAZ WSTĘPNE BŁYSKANIE (OSTRZEGAWCZE) Do tego siłownika NIE można podłączyć lampy błyskającej PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Podłączenia urządzeń zabezpieczających pozostają niezmienione. Patrz instrukcja obsługi siłownika Zenith REJESTROWANIE URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA Przed przystąpieniem do programowania kodów radiowych, należy wykonać programowanie zgodnie z pkt PROGRAMOWANIE KODÓW URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ W pamięci jednostki sterującej można zapisać do 10 kodów indywidualnych urządzeń zdalnego sterowania. Jeżeli zainstalowana zostanie większa liczba pilotów zdalnego sterowania, kody urządzeń wprowadzone jako pierwsze zostaną usunięte. Procedura programowania: 1) W celu zapisania w pamięci pilotów zdalnego sterowania, należy ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie ON (włączony) (Rysunek 1). 2) Lampka zaczyna szybko błyskać i jednostka przechodzi w tryb programowania. 3) Nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk wybranego pilota zdalnego sterowania. 4) Lampka włącza się na około 2 sekundy. Oznacza to, że nadany kod pilota zdalnego sterowania został prawidłowo zapisany (zaprogramowany). 5) W celu zarejestrowania pozostałych pilotów zdalnego sterowania, należy powtórzyć czynności od punktu 3. 6) Po zakończeniu programowania należy ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie OFF (wyłączony) i sprawdzić, czy lampka się wyłączyła PROGRAMOWANIE KODÓW URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Uwaga: Ta procedura programowania może zostać uruchomiona wyłącznie za pomocą pilotów zdalnego sterowania zarejestrowanych już w pamięci jednostki sterującej (patrz punkt 4.1). których jednostka sterująca będzie w trybie programowania. 8) Po upływie 10 sekund lampka się wyłącza Powtórzyć czynności od punktu USUWANIE KODÓW URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA Uwaga: procedura ta powoduje usunięcie wszystkich zapisanych w pamięci kodów urządzeń zdalnego sterowania. 1) Ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie ON (włączony). 2) Nacisnąć i przytrzymać przycisk konfiguracji SET-UP, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk otwarcia OPEN. 3) Zwolnić oba przyciski. 4) Jednostka sterująca usuwa wszystkie zapisane w pamięci kody urządzeń zdalnego sterowania i przechodzi automatycznie w tryb programowania. 5) Rozpocząć od podpunktu 1 punktu 4.1 lub ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie OFF (wyłączony) w celu zakończenia procedury PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BRAVO 433Mhz. Do zdalnego sterowania siłowników należy używać wyłącznie pilotów zdalnego sterowania Bravo 433. Pilot zdalnego sterowania Bravo 433 Mhz 8.6. INSTRUKCJE OGÓLNE Rys. 27 W celu uzyskania informacji dotyczących tematów nieomówionych w niniejszej instrukcji, patrz dokumentacja siłownika Zenith. Procedura programowania: 1) Nacisnąć i przytrzymać przyciski P1 oraz P2 na pilocie zdalnego sterowania (Rysunek 27). 2) Włącza się lampka. 3) Lampka wyłącza się po koło 5 sekundach. 4) Zwolnić przyciski P1 oraz P2 na pilocie zdalnego sterowania. 5) W ciągu 5 sekund po tym, jak wyłączy się lampka, nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk zaprogramowanego pilota, który został rozpoznany prze jednostkę sterującą. 6) Lampka zaczyna szybko błyskać i jednostka przechodzi w tryb programowania na czas 10 sekund. W tym czasie należy zarejestrować inne urządzenie zdalnego sterowania: Nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk wybranego pilota zdalnego sterowania. 7) Nadanie kodu radiowego urządzenia zdalnego sterowania spowoduje ponowne odliczanie czasu 10 sekund, w czasie 10 GENIUS S.p.A. Via Padre Elzi, Grassobbio BERGAMO -WŁOCHY tel faks I0544 Wersja 1

11 8.7. PROGRAMOWANIE Ustawienia płyty Konfigurację sprzętu ustawia się za pomocą mikroprzełącznika DS1, którego położenie odpowiada różnym czynnościom. Maksymalną siłę ciągu można dla siłownika G100 ustawić ręcznie, włączając mikroprzełącznik DS1 nr 3 i odpowiednio regulując potencjometry TR1 (zamykanie) oraz TR2 (otwieranie) Tryb uczenia W czasie trwania procedury uczenia nie działa urządzenie wykrywające przeszkody. Działa jednak polecenie STOP i zabezpieczenia zamykania FSW ich użycie powoduje przerwanie cyklu uczenia się i informację o błędzie. Zmiana lampy oświetlającej. Wykonanie cyklu konfiguracyjnego nie wymaga zdejmowania obudowy (rys. 29). Aby uzyskać dostęp do przycisku programowania, trzeba zdjąć osłonę sufitowej lampy oświetlającej i wsunąć śrubokręt w specjalny otwór (rys. 30). Jeśli po naciśnięciu przycisku otwierania w fazie uczenia się siłownik nie wykona żadnego ruchu, należy sprawdzić, czy obudowa znajduje się na swoim miejscu. Jeśli konfiguracja jest wykonywana przy zdjętej obudowie, należy uważać, aby nie dotknąć ruchomych elementów i lampy oświetleniowej. Cykl uczenia pozwala określić następujące parametry: - siłę stosowaną do napędzania drzwi; - punkty spowolnienia ruchu; - skrajne punkty zatrzymania drzwi; - długość przerwy (w trybie automatycznym). Uczenie należy zacząć przy zablokowanym siłowniku, niezależnie od pozycji drzwi. Rys. 29 Rys. 30 Procedura określa również logikę działania. W tabelach poniżej opisano działanie automatyki w różnych warunkach oraz odpowiednie polecenia lub działania zabezpieczeń. Uczenie się może odbywać się w trybie automatycznym lub ręcznym. W drugim przypadku można określić punkty spowolnienia ruchu podczas otwierania i zamykania. W trybie automatycznym urządzenie dobiera parametry ruchu. Jeśli procedura nie zostanie zakończona pomyślnie (np. z powodu zbyt dużych oporów ruchu drzwi), urządzenie sygnalizuje błąd (lampa oświetleniowa miga powoli). Jeśli procedura nie zostanie zakończona pomyślnie (np. z powodu zbyt dużych oporów ruchu drzwi), urządzenie sygnalizuje błąd (lampa oświetleniowa miga powoli). W modelu G100 można powtórzyć procedurę uczenia z siłą ciągu 1000 N zamiast standardowych 600 lub ręcznie ustawić inną siłę ciągu. Logika AUTOMATYCZNA STAN DRZWI OTWARCIE ZATRZYMANIE ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘTE OTWARTE W CZASIE PRZERWY ZAMYKANIE Otwiera i ponownie zamyka po przerwie Wznawia odliczanie czasu przerwy* Odwraca kierunek ruchu Brak efektu** Zatrzymuje* Zatrzymuje** Brak efektu Wznawia odliczanie czasu przerwy* Odwraca kierunek ruchu OTWIERANIE Brak efektu Zatrzymuje** Brak efektu* ZATRZYMANA Zamyka Brak efektu** Brak efektu* Logika PÓŁAUTOMATYCZNA STAN DRZWI OTWARCIE ZATRZYMANIE ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘTE Otwiera Brak efektu** Brak efektu OTWARCIE Zamyka Brak efektu** Brak efektu* ZAMYKANIE Odwraca Odwraca Zatrzymuje** kierunek ruchu kierunek ruchu OTWIERANIE Blokuje Zatrzymuje** Brak efektu* ZATRZYMANA Zamyka Brak efektu** Brak efektu* * Nie pozwala na zamykanie, jeśli impuls trwa. ** Nie pozwala na zamykanie i otwieranie, jeśli impuls trwa. AUTOMATYCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ E (PÓŁAUTOMA- TYCZNY) Naciśnij przycisk SET-UP i przytrzymaj przez 1 sekundę. Po zwolnieniu przycisku lampa oświetleniowa zaczyna migać. 1) Po 8 sekundach napęd zacznie automatycznie zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania. 2) Następnie napęd zacznie otwierać drzwi. Można wtedy poczekać, aż napotka punkt zatrzymania, albo nacisnąć przycisk otwierania w pozycji, w której drzwi mają się zatrzymać. 3) Napęd zacznie zamykać drzwi. 4) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. Układ sterowania określa punkty spowolnienia ruchu. RĘCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ E (PÓŁAUTOMATYCZNY) Naciśnij przycisk SET-UP i przytrzymaj przez 1 sekundę. Po zwolnieniu przycisku lampa oświetleniowa zaczyna migać. Rozpocznij poniższą procedurę w ciągu 8 sekund (w przeciwnym razie napęd rozpocznie uczenie w trybie automatycznym): 1) Naciśnij przycisk otwierania pierwszy raz. Napęd zacznie powoli zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania i zatrzyma się. 2) Naciśnij przycisk otwierania drugi raz. Napęd zacznie otwierać bramę. 11

12 3) Naciśnij przycisk otwierania trzeci raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 4) Naciśnij przycisk otwierania czwarty raz, aby ustawić punkt zatrzymania przy otwieraniu, albo poczekaj, aż system sam wykryje punkt zatrzymania przy otwieraniu i zatrzyma się. 5) Naciśnij przycisk otwierania piąty raz. Napęd zacznie zamykać drzwi. 6) Naciśnij przycisk otwierania szósty raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 7) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. AUTOMATYCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ A (AUTO- MATYCZNY) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET-UP, aż zapali się lampa oświetlająca (ok. 5 sekund). Po zwolnieniu przycisku lampa oświetlająca zacznie migać. 1) Po 4 sekundach napęd zacznie automatycznie zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania. 2) Napęd zacznie otwierać drzwi. Można wtedy poczekać, aż napotka punkt zatrzymania, albo nacisnąć przycisk otwierania w pozycji, w której drzwi mają się zatrzymać. 3) Napęd zacznie zamykać drzwi. 4) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. Układ sterowania określa punkty spowolnienia ruchu. Czas przerwy jest ustawiony na 3 minuty. RĘCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ A (AUTOMATYCZNY) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET-UP, aż zapali się lampa oświetlająca (ok. 5 sekund). Po zwolnieniu przycisku lampa oświetlająca zacznie migać. Rozpocznij poniższą procedurę w ciągu 4 sekund (w przeciwnym razie napęd rozpocznie uczenie w trybie automatycznym): 1) Naciśnij przycisk otwierania pierwszy raz. Napęd zacznie powoli zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania. 2) Naciśnij przycisk otwierania drugi raz. Napęd zacznie otwierać bramę. 3) Naciśnij przycisk otwierania trzeci raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 4) Naciśnij przycisk otwierania czwarty raz, aby ustawić punkt zatrzymania przy otwieraniu, albo poczekaj, aż system sam wykryje punkt zatrzymania przy otwieraniu. Po zatrzymaniu rozpoczyna się odliczanie czasu przerwy, podczas której drzwi pozostają otwarte. Czas będzie ten uwzględniony przy normalnym działaniu (maks. 3 minuty). 5) Naciśnij przycisk otwierania piąty raz. Odliczanie czasu przerwy zostanie zakończone i napęd zacznie zamykać drzwi. 6) Naciśnij przycisk otwierania szósty raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 7) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. 12 UCZENIE SIĘ Z SIŁĄ CIAGU 1000 N (tylko G100) Jeśli procedura uczenia nie może zostać wykonana prawidłowo ze względu na duży ciężar drzwi lub problemy z ich przesuwaniem, można wykonać uczenie z zastosowaniem podwyższonej siły ciągu (maks N zamiast 600 N) Aby użyć takiego trybu uczenia: 1) Rozpocznij odpowiedni cykl uczenia w normalny sposób. 2) Kiedy napęd będzie wykonywał żądane ruchy, ponownie uruchom procedurę uczenia. 3) System automatyczny rozpocznie cykl uczenia ponownie, ale z zastosowaniem zwiększonej siły ciągu. RĘCZNE USTAWIANIE PUNKTU ZATRZYMANIA Podczas uczenia napęd szuka punktu zatrzymania zamkniętej bramy, wywierając maksymalny możliwy nacisk (600 N dla modelu G60, 600 lub 1000 N dla modelu G100). Aby uchronić drzwi przed nadmiernym obciążeniem, można również ręcznie ustawić punkt zatrzymania. Kiedy system automatyczny zamyka drzwi, trzeba nacisnąć przycisk otwierania w chwili, gdy drzwi osiągną punkt zatrzymania. Jeżeli polecenia zatrzymania napędu podczas pierwszego i drugiego ruchu zamykania są niekonsekwentne, system sygnalizuje błąd i konieczne jest powtórzenie cyklu uczenia. Uwaga: Na zakończenie procedury uczenia system automatyczny powinien wykonać pełny cykl w celu określienia prawidłowego punktu zatrzymania podczas zamykania. Jeżeli po zakończeniu tego cyklu system zacznie otwierać drzwi, należy wydać polecenie ich zamknięcia. Uwaga: Czułość zabezpieczenia przed przygnieceniem zależy od zaprogramowanych ustawień (czułość, ręczna regulacja siły) oraz charakterystyki mechanicznej drzwi. Po instalacji i programowaniu zawsze należy wykonać czynności kontrolne, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale tej instrukcji pt. ZALECENIA DLA INSTALATORA. FUNKCJA WSTĘPNEJ SYGNALIZACJI Istnieje możliwość włączania i wyłączania funkcji wstępnej sygnalizacji (po otrzymaniu sygnału otwarcia urządzenie włącza migającą lampę ostrzegawczą, a dopiero po 5 sekundach zaczyna otwierać drzwi). Procedura: 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP 2) Po ok. 3 sekundach naciśnij przycisk otwierania. Jeżeli lampa oświetleniowa zapali się, oznacza to aktywację trybu wstępnej sygnalizacji. Jeżeli lampa nie zapali się, wstępna sygnalizacja została wyłączona. 3) Zwolnij obydwa przyciski.

13 9. ROZRUCH Sprawdź stan wejść urządzenia i upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia są prawidłowo podłączone (odpowiednie diody muszą się palić). Wykonaj kilka cykli otwierania/zamykania drzwi i sprawdź, czy system automatyczny i wszystkie podłączone do niego akcesoria działają prawidłowo. Zwróć szczególną uwagę na funkcjonowanie zabezpieczeń i urządzenia zapobiegającego przygnieceniu. Umieść naklejki informujące o działaniu mechanizmu zwalniającego oraz znak ostrzegawczy w dobrze widocznym miejscu drzwi. Przekaż użytkownikowi stronę pt. Instrukcja obsługi, przedstaw zasadę funkcjonowania systemu i pokaż, jak zwalniać i blokować zaczep bramy. 10. SERWIS I KONSERWACJA Aby zapewnić bezawaryjne działanie systemu i stały poziom bezpieczeństwa, należy co 6 miesięcy dokonywać ogólnego sprawdzenia systemu. Sposób zapisywania czynności przedstawiono w Instrukcji obsługi. 11. NAPRAWY Wszelkie naprawy należy zgłaszać do autoryzowanych centrów serwisowych. 12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rys. 31 Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie Po uruchomieniu procedury uczenia lampa oświetleniowa miga, ale system automatyczny nie wykonuje żadnego ruchu. System automatyczny nie wykonuje żadnego ruchu. System automatyczny otwiera drzwi, ale ich nie zamyka. Procedura uczenia nie została zakończona pomyślnie, a lampa oświetleniowa miga, sygnalizując błąd. System automatyczny często cofa ruch bramy podczas manewru jej otwierania i/lub zamykania. Przy zamkniętej bramie jest bardzo trudno zwolnić zaczep. Lampa oświetleniowa miga, sygnalizując błąd. Urządzenie zatrzymujące i zabezpieczenia działają również podczas procedury uczenia. Brak podłączenia lub nieprawidłowe podłączenie nie pozwalają uruchomić napędu Włączone polecenie zatrzymania. Układ awaryjny jest włączony, ale styk NC urządzenia podłączonego do wejścia FSW nie rozwiera się podczas testu przeprowadzanego przez system przed rozpoczęciem manewru. Działa zabezpieczenie FSW. System automatyczny wykrył, że ruchowi drzwi towarzyszą zbyt duże opory. Zbyt duże obciążenie mechanizmu zwalniającego w pozycji zamkniętej. Cykl uczenia nie został zakończony pomyślnie lub (tylko model G100) przełącznik nr 3 DS1 został przeniesiony (automatyczna/ręczna regulacja siły) i nie przeprowadzono cyklu uczenia od nowa. Sprawdź stan diod, postępując według instrukcji dotyczącej stanu diod sygnalizacyjnych wejść. Sprawdź połączenia według rys. 28. Sprawdź wyważenie drzwi i upewnij się, że poruszają się one bez większego tarcia. Poruszaj bramą ręcznie, trzymając za przymocowany do niej pręt, i sprawdzić, czy ruch jest płynny i nie wymaga zbyt dużej siły. Jeśli używany jest siłownik G100, to można wykonać procedurę uczenia z zastosowaniem siły ciągu 1000 N lub ręcznie ustawioną wartością (zob. część 8.5.) Ponownie przeprowadź cykl uczenia i po jego zakończeniu zmniejsz obciążenie zamkniętych drzwi przez cofnięcie sanek, tak jak to opisano w części Wykonaj nowy cykl uczenia. 13

14 13. AKCESORIA Systemy automatyczne G60 i G100 umożliwiają automatyzację drzwi sufitowych z przeciwwagą przy wykorzystaniu specjalnego wyposażenia dodatkowego (rys. 32). Zastosowanie czujnika krawędziowego z elementem przewodzącym jest ułatwione dzięki możliwości zainstalowania układu sterującego (rys. 33) wewnątrz obudowy siłownika. Zewnętrzny mechanizm zwalniający może być zamontowany jako klamka z dźwignią (rys. 34, symbol A) lub jako zamek z kluczykiem (rys. 34, symbol B). Środkowe podparcie (rys. 35) zapewnia dodatkowy punkt mocowania prowadnicy jednoczęściowej. Instalację poszczególnych akcesoriów opisano w instrukcji. Rys. 32 Rys. 35 Rys. 33 Rys

15

16 DEKLARACJA ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z NORMAMI CE (DYREKTYWA 89/392/EEC, ANEKS II, CZĘŚĆ B) Producent: GENIUS S.r.l. Adres: Via Padre Elzi, Grassobbio, BG, WŁOCHY Deklaruje, że: Napędy G60 i G100 zostały zaprojektowane do zastosowania w urządzeniu lub połączenia z innymi urządzeniami zgodnie z warunkami Dyrektywy 89/392/EEC wraz z poprawkami 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC; spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa określone w następujących dyrektywach EEC: 73/23/EEC z późniejszą poprawką 93/68/EEC. 89/336/EEC z późniejszymi poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC. a także oświadcza, że zabrania się użytkowania niniejszego urządzenia po połączeniu z innym urządzeniem lub wykorzystaniu jako podzespołu urządzenia, dla którego nie potwierdzono zgodności z warunkami Dyrektywy 89/392/EEC wraz z późniejszymi poprawkami. Grassobbio, 1 marca 2004 r REV.2 Dyrektor Zarządzający D. Gianantoni Opisy i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji nie są wiążące. Firma GENIUS, zachowując podstawowe funkcje sprzętu, zastrzega sobie jednocześnie prawo do dokonywania modyfikacji wymaganych ze względów technicznych lub handlowych, w dowolnym momencie bez wprowadzania zmian w bieżącej wersji publikacji. GENIUS S.p.A. Via Padre Elzi, Grassobbio BERGAMO - WŁOCHY tel faks REV.2

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH MODELE FBC 180 / FBC 200

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH MODELE FBC 180 / FBC 200 INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH MODELE FBC 180 / FBC 200 Spis treści Spis treści... 2 GŁÓWNE FUNKCJE... 4 PARAMETRY TECHNICZNE... 5 ELEMENTY ZESTAWU... 6 MONTAŻ I REGULACJA... 7 PROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja IV, 2.09.2014 Wybierz numer lokalu i poczekaj na połączenie lub zatwierdź przyciskiem... # Błędy kasuj przyciskiem... Aby otworzyć drzwi wciśnij... oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

JEDI. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.0 (16.11.2009)

JEDI. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.0 (16.11.2009) JEDI NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY, DO BRAM UCHYLNYCH ORAZ BRAM Z PRZECIWWAGĄ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.0 (16.11.2009) DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma V2 SPA deklaruje, że napędy bram garażowych serii

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q

eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q 1 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup nowego sterownika el16q przeznaczonego dla napędów garażowych z silnikiem 24VDC UWAGA: To

Bardziej szczegółowo

SL 200-300. bramy przesuwne

SL 200-300. bramy przesuwne 0 bramy przesuwne cancelli scorrevoli SL 00-00 Dane techniczne SL SL użytkowanie częstotliwość użytkowania zasilanie napędu pobór mocy stopień ochrony prędkość max moment obrotowy nominalny moment obrotowy

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-1 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Stół do obróbki termicznej płyt z tworzyw mineralnych SG-125x60 Edycja 1.0 Spis treści : 1. Przeznaczenie str. 3 2. Opis urządzenia str. 4 3. Praca z urządzeniem str. 7 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Podnośnik K WERSJA - PREMIUM. Instrukcja podnośnika

Podnośnik K WERSJA - PREMIUM. Instrukcja podnośnika Podnośnik K WERSJA - PREMIUM Instrukcja podnośnika Spis wyposażenia / Wymagane narzędzia Lp Nazwa części Ilość 1 Kolumna podnośnika 1 szt. 2 Belka pozioma 1 szt. 3 Belka pionowa 2 szt. 4 Łącznik zawiesia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja III, 30.05.2014 Wyb ie rz n umer lo kalu i po czeka j na p ołącz enie lub zatwierdź przycisk iem... Błędy kasuj p rzycisk ie m..... Aby otworzyć drzwi

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczepy Befo BERA ASSA ABLOY

Elektrozaczepy Befo BERA ASSA ABLOY ELEKTROZACZEPY 1 Elektrozaczepy Befo BERA ASSA ABLOY Elektrozaczepy BeFo symetryczne uniwersalne wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, na ścieranie i wpływ warunków

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

HATO 200 NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH

HATO 200 NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH HATO 200 NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ISO9001:2000 HATO POLSKA S.C. SPIS TREŚCI 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis urządzenia 3. Specyfikacja techniczna 4. Maksymalne

Bardziej szczegółowo