FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO"

Transkrypt

1 G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000=

2 WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie stwarzają poważne zagrożenie dla obsługujących. 2) Przed rozpoczęciem instalacji produktu, przeczytaj uważnie instrukcję. 3) Nie pozostawiaj materiałów pakunkowych (plastik, styropian itp.) w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia. 4) Zachowaj te zalecenia do wykorzystania w przyszłości. 5) Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie w celu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej dokumentacji. Wykorzystywanie w innym celu, nieokreślonym tutaj, może niekorzystnie wpływać na stan techniczny i działanie produktu i stanowi potencjalne źródło zagrożenia. 6) Firma GENIUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania tego zautomatyzowanego systemu. 7) Nie instaluj sprzętu w otoczeniu o podwyższonym ryzyku wybuchu: obecność łatwopalnych gazów lub oparów jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa. 8) Części mechaniczne muszą odpowiadać wymogom norm EN i EN W krajach spoza Unii Europejskiej, aby osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa, należy zapewnić zgodność ze wspomnianymi powyżej normami oraz przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. 9) Firma GENIUS nie odpowiada za skutki wynikające z wad konstrukcyjnych napędzanych elementów lub za ich zniekształcenia, które mogą wystąpić podczas użytkowania. 10) Instalacja musi odpowiadać wymogom norm EN i EN Wymagany jest poziom bezpieczeństwa systemu zautomatyzowanego C+D 11) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z systemem należy odłączyć zasilanie elektryczne oraz baterie. 12) Główne źródło zasilania zautomatyzowanego systemu musi być wyposażone w wyłącznik wszystkich obwodów z przerwą o szerokości nie mniejszej niż 3 mm. Zaleca się użycie bezpiecznika termicznego 6 A z wyłącznikiem wszystkich obwodów. 13) Należy się upewnić, że system jest wstępnie zabezpieczony wyłącznikiem różnicowym o progu 0,03 A. 14) Należy się upewnić, że system uziemienia jest prawidłowo zaprojektowany i podłączyć do niego wszystkie metalowe części obudowy. 15) Zautomatyzowany system ma wbudowane zabezpieczenia przed zgnieceniem oparte na pomiarach momentu obrotowego. Niezależnie od tego, należy sprawdzić zasięg ruchu zgodnie z normami określonymi w punkcie ) Mechanizmy zabezpieczające (norma EN 12978) zapewniają ochronę przed zagrożeniami związanymi z poruszaniem się ruchomych elementów mechanicznych, takimi jak zmiażdżenie, zaczepienie czy oderwanie. 17) Oprócz instalacji mechanizmów opisanych w punkcie 16, zalecane jest wykorzystanie przynajmniej jednej lampki sygnalizacyjnej w każdym systemie, a także zamontowanie znaku ostrzegawczego na strukturze ramy. 18) Firma GENIUS nie odpowiada za bezpieczeństwo i sprawne działanie zautomatyzowanego systemu w przypadku zastosowania komponentów niebędących produktami GENIUS. 19) Do serwisowania i konserwacji używaj wyłącznie oryginalnych części GENIUS. 20) Nie próbuj w żaden sposób modyfikować komponentów zautomatyzowanego systemu. 21) Instalator powinien podać użytkownikowi wszelkie informacje dotyczące ręcznej obsługi systemu w sytuacji awaryjnej oraz przekazać mu materiały z ostrzeżeniami dostarczone wraz z produktem. 22) Dzieci i osoby dorosłe nie powinny stać blisko działającego urządzenia. 23) Urządzenia zdalnego sterowania i włączniki impulsowe powinny być niedostępne dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu systemu. 24) Przechodzenie między skrzydłami bramy jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest ona w pełni otwarta. 25) Użytkownik nie może samodzielnie wykonywać żadnych czynności naprawczych lub serwisowych. W razie potrzeby należy skontaktować się z wykwalifikowanych personelem technicznym. 26) Nie wolno zwierać biegunów baterii ani ładować baterii za pomocą urządzeń zasilających innych niż płyta główna (Master) i podrzędna (Slave). 27) Zużytych baterii nie należy wyrzucać do pojemników z innymi śmieciami, lecz do oddzielnych pojemników umożliwiających późniejszy recykling. Koszty utylizacji mogły już zostać pokryte przez producenta. 28) Czynności nieopisane w niniejszej instrukcji są niedozwolone.

3 SYSTEM AUTOMATYCZNY G60 - G100 Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla następujących modeli: G60 - G100 Systemy automatyczne G60 i G100 umożliwiają automatyzację segmentowych drzwi sufitowych z wyważeniem sprężynowym lub przeciwwagą (wyposażenie dodatkowe) montowanych w garażach budynków mieszkalnych. Zestaw składa się z siłownika elektromechanicznego, elektronicznego układu sterującego i lampy oświetleniowej, zamontowanych we wspólnej obudowie. System jest montowany na suficie i napędza drzwi za pomocą łańcucha lub pasa. Nieodwracalny system redukcyjny zapewnia mechaniczne zablokowanie drzwi, gdy napęd nie jest używany nie ma więc potrzeby instalacji blokady. Dostępne są dwa cięgna zwalniające, jedno wewnątrz i drugie na zewnątrz (opcja), które pozwalają odblokować drzwi w razie awarii lub braku zasilania. Siłownik jest wyposażony w elektroniczny czujnik, wykrywający przeszkody blokujące ruch drzwi. W niniejszej instrukcji opisano siłownik z napędem łańcuchowym, ale te same procedury, regulacje i ograniczenia stosowania odnoszą się również do siłownika z napędem pasowym. Systemy automatyczne G60 i G100 zaprojektowano do użytku wewnętrznego i do przepuszczania pojazdów. Nie wolno używać ich do innych celów. 2. WYMIARY Wymiary w mm 1. DANE TECHNICZNE MODEL G60 G100 Zasilanie (V ~ +6% -10%, 50 Hz) 230 Silnik elektryczny (V ) 24 Maksymalny pobór mocy (W) Siła ciągu (N) 600 Maksymalna liczba cykli na godzinę (przy temp. 20 C) Maksymalna liczba kolejnych cykli 6 Minimalna odległość od sufitu (mm) 35 Lampa oświetleniowa (V ~, W) , 25 maks. Wyłącznik czasowy lampy (s) 120 Prędkość bez obciążenia (m/min) 7,8 11 Zmniejszona prędkość (m/min) 1,7 Odległość pokonywana ze zmniejszoną prędkością Zależnie od konfiguracji Wbudowane zabezpieczenia Kategoria 2 Maks. szerokość drzwi sufitowych (mm) 3000 Maks. szerokość drzwi segmentowych (mm) 5000 Maks. wysokość drzwi zob. skok użyteczny Skok użyteczny prowadnicy (mm) Klasa ochrony tylko do użytku wewnętrznego Dopuszczalna temperatura otoczenia ( C) -20 do POMOCNICZE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 2806 / 3406 / a Przewód 2 x 0,5 (fotokomórki emisyjne) b Przewód 4 x 0,5 (fotokomórki odbiorcze) c Przewód 3 x 0,5 (odbiornik radiowy) d Listwa z przewodem zasilania (230 V) e Listwa z przewodem niskiego napięcia f Przewód 2 x 1,5 + masa (zasilanie) Rys Rys. 1 3

4 4. OPIS a Mocowanie sufitowe b Obudowa plastikowa c Lampa oświetleniowa d Sprzęt elektroniczny e Silnik f Podpórka siłownika g Mocowanie tylne h Uchwyt mocujący siłownik i Prowadnica j Sanki k Cięgno zwalniające l Wspornik mocowania drzwi m Jednostka napędowa n Mocowanie przednie i napinacz łańcucha o Wspornik mocowania przedniego Rys SPRAWDZENIE WSTĘPNE Konstrukcja drzwi musi umożliwiać automatyzację. W szczególności należy sprawdzić zgodność wymiarów drzwi z podanymi w danych technicznych oraz upewnić się, że drzwi są wystarczająco sztywne. Sprawdzić sprawność łożysk i przegubów bramy. Upewnić się, że brama porusza się bez oporów. W razie potrzeby wyczyścić i nasmarować prowadnice smarem silikonowym w płynie (nie używać smaru stałego). Sprawdzić wyważenie. Zdemontować istniejący mechanizm zamykania drzwi, aby były one obsługiwane wyłącznie przez napęd automatyczny. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna pozwala na podłączenie siłownika. Upewnić się, że odległość między sufitem a najwyższym położeniem przesuwanych drzwi wynosi co najmniej 35 mm (rys. 4 i 5). Najwyższa rolka drzwi segmentowych powinna znajdować się w poziomej części prowadnicy, kiedy drzwi są zamknięte (rys. 6). Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 4

5 6. MONTAŻ 6.1. PROWADNICA W przypadku prowadnicy dwuczęściowej, należy ją najpierw złożyć, zgodnie z opisem poniżej. Jeśli prowadnica jest już złożona, to można przejść do części ) Złóż dwie części prowadnicy, wkładając ich końce w łącznik środkowy (rys. 7, symbol A), aż oprą się o metalowe występy (rys. 7, symbol B). 2) Przesuń jednostkę napędową (rys. 8, symbol A) na drugi koniec prowadnicy, aż znajdzie się przy końcówce. 3) Przykręć mocowanie przednie (rys. 8, symbol B) do jednostki napędowej (rys. 8, symbol A). 4) Delikatnie napnij łańcuch, dokręcając nakrętkę (rys. 8, symbol C). 5) Połóż prowadnicę na boku (rys. 9). 6) Przepchnij sanki w pobliże sprzęgła napędu (rys. 9, symbol C). 7) Wyreguluj napinacz (rys. 9, symbol A) tak, aby środkowa część górnej pętli łańcucha znajdowała się mniej więcej pośrodku przekroju prowadnicy (rys. 9, symbol B). Ostrzeżenie: zbyt mocne napięcie łańcucha może doprowadzić do uszkodzenia sprzęgła i układu przeniesienia napędu MOCOWANIE TYLNE Mocowanie tylne należy umieścić w specjalnym gnieździe sprzęgła napędu (rys. 10). Jeśli siłownik ma zostać zainstalowany bezpośrednio przy suficie, należy odciąć lub zagiąć uchwyty mocujące (rys. 10, symbol A), a następnie odkręcić nakrętkę klatki. Do mocowania wykorzystywane są specjalne otwory (rys. 10, symbol B). Trzeba przygotować podkładkę o grubości ok. 5 mm do umieszczenia między mocowaniem tylnym a sufitem. Rys. 7 Rys. 8 Rys. 10 Rys. 9 5

6 6.3. ZEWNĘTRZNY MECHANIZM ZWALNIAJĄCY (opcja) Jeżeli używany jest zewnętrzny mechanizm zwalniający, to przed przystąpieniem do montażu należy zamocować linkę w jarzmie. 1) Zwolnij sanki (zob. część 7.4, punkt 3) i przesuń je do szczeliny w górnej części prowadnicy. 2) Włóż końcówkę linki do czerwonego jarzma (rys.11) 3) Przesuń sanki z powrotem do elementu sprzęgła napędu, aż otwór przelotowy sanek pokryje się ze szczeliną, i zamocuj wolny koniec linki (rys. 12). 4) Całkowicie wyciągnij linkę z dna sanek. 5) Zwiń linkę, aby nie przeszkadzała przy montażu prowad nicy. 3) Umieść wspornik mocowania przedniego na nadprożu, centralnie na pionowej kresce w taki sposób, aby dolna krawędź wspornika znajdowała się przynajmniej 5 mm nad punktem przecięcia się kresek (rys. 13). W części 7.2 opisano prawidłowe umieszczenie wspornika względem punktu połączenia na drzwiach. 4) Oznacz obydwa punkty mocowania. 5) Wywierć otwory i kontynuuj instalację. 6) Połóż prowadnicę na podłodze prostopadle do drzwi. 7) Podnieś przednią część prowadnicy i połącz jej mocowanie ze wspornikiem za pomocą śruby i nakrętki (rys. 14) 7. INSTALACJA W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zaleca się: prowadzenie prac montażowych przy całkowicie zamkniętych drzwiach, używanie odpowiednich systemów mocowania i właściwych punktów montażu oraz przeczytanie tego rozdziału do końca przed rozpoczęciem instalacji PROWADNICA Po zakończeniu wstępnych czynności montażowych, można przystąpić do instalacji prowadnicy zgodnie z poniższym opisem: 1) Zaznacz pionową kreską środek szerokości drzwi na nadprożu (rys. 13). 2) Zaznacz poziomą kreską na nadprożu maksymalną wysokość elementów ruchomych drzwi (zob. rys. 4 i 5). Rys. 13 Rys. 11 Rys. 12 Rys. 14 6

7 8) Unieś tył prowadnicy tak, aby jej mocowanie tylne znajdowało się na tej samej wysokości co przednie. W przypadku drzwi segmentowych, prowadnica powinna być równoległa do poziomej prowadnicy drzwi. W przypadku mocowania bezpośrednio do sufitu, przejdź do punktu 12 po zmodyfikowaniu mocowania tylnego zgodnie z zaleceniem w części ) Zmierz odległość między sufitem a osią nakrętek mocowania tylnego. 10) Zegnij wsporniki (dostarczone w komplecie) zgodnie z pomiarami (miejsce zgięcia odmierzone od środka pierwszego otworu wspornika). 11) Przykręć wsporniki do mocowania tylnego i przymierz prowadnicę (rys. 15). 12) Oznacz położenie punktów mocowania na suficie, wywierć otwory (uprzednio zabezpieczając prowadnicę przed przedostaniem się pyłu), ustal pozycję przedniego wspornika mocującego siłownik (rys. 10, symbol C, oraz rys. 15) i zakończ instalację prowadnicy. 13) W przypadku użycia prowadnicy dwuczęściowej z łącznikiem środkowym (rys. 16, symbol A) lub środkowego podparcia jednoczęściowej prowadnicy (rys. 16, symbol B opcja), zamontuj łącznik bądź dodatkowe podparcie do sufitu za pomocą wsporników, postępując wg punktów 9, 10 i 12 (rys. 16) MOCOWANIE NA DRZWIACH 1) Przykręć wspornik mocowania do pręta prowadnicy (rys. 17). Jeśli używany jest zewnętrzny mechanizm zwalniający, ustaw wspornik mocowania do drzwi tak, aby element przelotowy linki zwalniającej znajdował się z lewej strony drzwi (rys. 17 i 18). 2) Zamknij drzwi i przysuń do nich sanki. 3) Przyłóż wspornik mocowania do drzwi dokładnie w ich osi. 4) Upewnij się, że odległość od osi otworów mocowania do dolnej krawędzi przedniego wspornika prowadnicy nie przekracza 20 cm (rys. 18). Aby zapewnić prawidłową pracę systemu automatycznego, należy unikać kąta pomiędzy prętem a prowadnicą większego niż 30. W przypadku stosowania zagiętego ramienia do drzwi segmentowych (opcja), należy je połączyć z prętem prowadnicy zgodnie z rys. 19. Aby zwiększyć skuteczność układu zabezpieczającego przed przygnieceniem, zaleca się przykręcić mocowanie do drzwi segmentowych jak najniżej, ale nie więcej niż 40 cm od przedniego mocowania siłownika. 5) Zaznacz i wywierć otwory, a następnie zamontuj wspornik mocujący na drzwiach. Rys. 17 Rys. 15 Rys. 18 Rys. 16 Rys. 19 7

8 7.3. SIŁOWNIK Po zainstalowaniu prowadnicy można rozpocząć instalację siłownika: 1) Zdejmij plastikową obudowę. 2) Odkręć lampę oświetlającą. 3) Umieść wałek napędowy w mechanizmie sprzęgającym, znajdującym się w tylnym mocowaniu prowadnicy (rys. 20). 4) Przykręć siłownik do prowadnicy (rys. 21) ZWALNIANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO 1) Ustal wysokość rączki cięgna zwalniającego i odetnij nadmiar linki. 2) Zawiąż supeł na końcu linki i załóż rączkę cięgła zwalniającego (rys. 22). 3) Pociągnij rączkę cięgna w dół i sprawdź, czy drzwi dają się otworzyć ręcznie (rys. 23). 4) Pociągnij rączkę cięgna poziomo w kierunku drzwi (rys. 24). Sprawdź, czy po puszczeniu rączki okienko LOCK pod sankami jest czerwone. Przesuwaj drzwi ręcznie, aż do określenia punktu zahaczenia sanek ZEWNĘTRZNY MECHANIZM ZWALNIAJĄCY Jeżeli system automatyczny wyposażono w zewnętrzny mechanizm zwalniający, należy zakończyć jego rozpoczętą instalację (zob. część 6.3): 1) Przytnij osłonkę linki do odpowiedniej długości (rys. 25, sym bol A). 2) Przewlecz linkę przez osłonkę, a następnie przez przelotkę w mocowaniu na drzwiach (rys. 25, symbol B). 3) Przytnij linkę i przymocuj ją do wewnętrznej dźwigni klamki zwalniającej (rys. 25, symbol C). Rys. 22 Rys. 23 Rys. 20 Rys. 24 Rys. 21 Rys. 25 8

9 8. JEDNOSTKA STERUJĄCA Niniejsze instrukcje dotyczą jednostki sterującej: Zenith z wbudowanym modułem Rx 433 Jednostka sterująca (Rysunek 26) instalowana w siłownikach Zenith posiada wbudowany odbiornik radiowy (433 MHz), umożliwiający zdalne otwieranie i zamykanie systemu zautomatyzowanego, i nie wymaga stosowania jakichkolwiek odbiorników zewnętrznych PANEL STEROWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE Napięcie zasilania 230 Vac. (+6% -10%) - 50 Hz Napięcie zasilania akcesoriów 24 Vdc. Maks. obciążenie prądowe akcesoriów 200 ma. Temperatura pracy -20 C +55 C Bezpieczniki F1, F2, (Tabela 1) Tryby pracy Automatyczny / Półautomatyczny Wejścia panelu sterowania Czas włączenia lampki Częstotliwość radiowa ELEMENTY PANELU (Tabela 1) OTWÓRZ/STOP/ZABEZPIECZENIA/ ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK AWARII (FAILSAFE) 2 min. 433 MHz z kodem zmiennym F1 F2 J1 J3 J4 J5 J7 J8 J10 P1 P2 DS1 LD1 LD2 LD3 Bezpiecznik 5x20 szybki 10 A./250 V. (zabezpieczenie silnika) Bezpiecznik resetowalny (akcesoria) Płytka zaciskowa niskiego napięcia wejść/akcesoriów Płytka zaciskowa wejścia zasilania 230 Vac Złącze uzwojenia pierwotnego transformatora Kontrolka lampki Złącze uzwojenia wtórnego transformatora Złącze wyjścia silnika Złącze zewnętrznej anteny Przycisk otwierania OPEN Przycisk konfiguracji SET-UP Przełączniki programowania typu DIP Dioda kontrolna LED stanu wejścia sygnału otwarcia OPEN Dioda kontrolna LED stanu wejścia sygnału STOP Dioda kontrolna LED stanu wejścia FSW OPIS Rys. 26 -TX FSW = zacisk podłączenia bieguna ujemnego (-) nadajnika fotokomórki (TX). J3 PŁYTKA ZACISKOWA (wysokiego napięcia) Płytka zaciskowa do podłączenia zasilania 230Vac 50Hz. J10 PŁYTKA ZACISKOWA (antena zewnętrzna) Płytka zaciskowa do podłączenia anteny zewnętrznej (Element opcjonalny) zamiast dostarczanego standardowo przewodu. Zacisk do podłączania ekranu anteny zewnętrznej Płytki zaciskowe i złącza PŁYTKA ZACISKOWA J1 (niskiego napięcia) OPEN (otwórz) = polecenie otwarcia (NO) Dowolne urządzenie (przycisk, itp.), które przez zamknięcie styków dostarcza sygnał otwarcia (lub zamknięcia) drzwi. W celu zainstalowania kilku urządzeń otwierających, należy połączyć styki NO równolegle. STOP = polecenie stop (NC) Dowolne urządzenie (przycisk, itp.), które przez zamknięcie styków dostarcza sygnał zatrzymania drzwi. W celu zainstalowania kilku urządzeń zatrzymujących, należy połączyć styki NC szeregowo. UWAGA: jeżeli urządzenia zatrzymujące nie są używane, należy połączyć zworkę STOP ze stykiem wspólnym wejść. = Styk wspólny wejść/biegun ujemny zasilania akcesoriów. = Biegun dodatni zasilania akcesoriów (24Vdc 200mA maks.) FSW = Styk zabezpieczeń zamykania (NC) Zabezpieczenia to wszystkie urządzenia (fotokomórki, czujniki zbliżeniowe, itp.) ze stycznikami NC, które w przypadku wykrycia przeszkody w kontrolowanym przez nie obszarze powodują odwrócenie kierunku ruchu drzwi. W celu zainstalowania kilku urządzeń zabezpieczających, należy połączyć styki NC szeregowo. UWAGA: jeżeli urządzenia zabezpieczające nie są używane, należy połączyć zworkę FSW z zaciskiem -TX FSW Przełączniki programowania typu DIP (DS1) No. Funkcja WYŁ. WŁ. 1 Zabezpieczenie na wypadek Aktywne Nieaktywne awarii (Failsafe) 2 Czułość zabezpieczenia Niska Wysoka przed zgnieceniem 3 Programowanie kodów Niektywne Aktywne radiowych 4 Prędkość wózka Wysoka Niska Zabezpieczenie na wypadek awarii Po włączeniu umożliwia test działania fotokomórki przed każdym ruchem Czułość zabezpieczenia przed zgnieceniem W przypadku drzwi nie poruszających się płynnie pozwala zmniejszyć czułość mechanizmu zabezpieczenia przed zgniataniem, aby zapobiec jego przypadkowym załączeniom. Programowanie kodów radiowych Po włączeniu pozwala jednostce sterującej zapamiętać kody radiowe pilotów zdalnego sterowania. (patrz punkt 4.1). Prędkość wózka Jeżeli drzwi poruszają się zbyt szybko lub nie pracują płynnie, możliwe jest zmniejszenie prędkości wózka.

10 Znaczenie diody kontrolnej LED Stan wejścia sygnału OTWARCIA LD1 Stan wejścia sygnału STOP LD2 Stan wejścia sygnału FSW LD Diody stanów sygnałów wejść Wyłączona Nieaktywne Aktywne Zabezpieczenie załączone Włączona Aktywne Nieaktywne Zabezpieczenie wyłączone (rozbrojone) Status systemu automatycznego w stanie spoczynku lub zatrzymanego (Stop) oznaczony jest pogrubioną czcionką LAMPA BŁYSKAJĄCA ORAZ WSTĘPNE BŁYSKANIE (OSTRZEGAWCZE) Do tego siłownika NIE można podłączyć lampy błyskającej PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Podłączenia urządzeń zabezpieczających pozostają niezmienione. Patrz instrukcja obsługi siłownika Zenith REJESTROWANIE URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA Przed przystąpieniem do programowania kodów radiowych, należy wykonać programowanie zgodnie z pkt PROGRAMOWANIE KODÓW URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ W pamięci jednostki sterującej można zapisać do 10 kodów indywidualnych urządzeń zdalnego sterowania. Jeżeli zainstalowana zostanie większa liczba pilotów zdalnego sterowania, kody urządzeń wprowadzone jako pierwsze zostaną usunięte. Procedura programowania: 1) W celu zapisania w pamięci pilotów zdalnego sterowania, należy ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie ON (włączony) (Rysunek 1). 2) Lampka zaczyna szybko błyskać i jednostka przechodzi w tryb programowania. 3) Nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk wybranego pilota zdalnego sterowania. 4) Lampka włącza się na około 2 sekundy. Oznacza to, że nadany kod pilota zdalnego sterowania został prawidłowo zapisany (zaprogramowany). 5) W celu zarejestrowania pozostałych pilotów zdalnego sterowania, należy powtórzyć czynności od punktu 3. 6) Po zakończeniu programowania należy ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie OFF (wyłączony) i sprawdzić, czy lampka się wyłączyła PROGRAMOWANIE KODÓW URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Uwaga: Ta procedura programowania może zostać uruchomiona wyłącznie za pomocą pilotów zdalnego sterowania zarejestrowanych już w pamięci jednostki sterującej (patrz punkt 4.1). których jednostka sterująca będzie w trybie programowania. 8) Po upływie 10 sekund lampka się wyłącza Powtórzyć czynności od punktu USUWANIE KODÓW URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA Uwaga: procedura ta powoduje usunięcie wszystkich zapisanych w pamięci kodów urządzeń zdalnego sterowania. 1) Ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie ON (włączony). 2) Nacisnąć i przytrzymać przycisk konfiguracji SET-UP, a następnie nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk otwarcia OPEN. 3) Zwolnić oba przyciski. 4) Jednostka sterująca usuwa wszystkie zapisane w pamięci kody urządzeń zdalnego sterowania i przechodzi automatycznie w tryb programowania. 5) Rozpocząć od podpunktu 1 punktu 4.1 lub ustawić przełącznik programowania DS1 (typu DIP) oznaczony numerem 3 w położenie OFF (wyłączony) w celu zakończenia procedury PILOT ZDALNEGO STEROWANIA BRAVO 433Mhz. Do zdalnego sterowania siłowników należy używać wyłącznie pilotów zdalnego sterowania Bravo 433. Pilot zdalnego sterowania Bravo 433 Mhz 8.6. INSTRUKCJE OGÓLNE Rys. 27 W celu uzyskania informacji dotyczących tematów nieomówionych w niniejszej instrukcji, patrz dokumentacja siłownika Zenith. Procedura programowania: 1) Nacisnąć i przytrzymać przyciski P1 oraz P2 na pilocie zdalnego sterowania (Rysunek 27). 2) Włącza się lampka. 3) Lampka wyłącza się po koło 5 sekundach. 4) Zwolnić przyciski P1 oraz P2 na pilocie zdalnego sterowania. 5) W ciągu 5 sekund po tym, jak wyłączy się lampka, nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk zaprogramowanego pilota, który został rozpoznany prze jednostkę sterującą. 6) Lampka zaczyna szybko błyskać i jednostka przechodzi w tryb programowania na czas 10 sekund. W tym czasie należy zarejestrować inne urządzenie zdalnego sterowania: Nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 1 sekundę przycisk wybranego pilota zdalnego sterowania. 7) Nadanie kodu radiowego urządzenia zdalnego sterowania spowoduje ponowne odliczanie czasu 10 sekund, w czasie 10 GENIUS S.p.A. Via Padre Elzi, Grassobbio BERGAMO -WŁOCHY tel faks I0544 Wersja 1

11 8.7. PROGRAMOWANIE Ustawienia płyty Konfigurację sprzętu ustawia się za pomocą mikroprzełącznika DS1, którego położenie odpowiada różnym czynnościom. Maksymalną siłę ciągu można dla siłownika G100 ustawić ręcznie, włączając mikroprzełącznik DS1 nr 3 i odpowiednio regulując potencjometry TR1 (zamykanie) oraz TR2 (otwieranie) Tryb uczenia W czasie trwania procedury uczenia nie działa urządzenie wykrywające przeszkody. Działa jednak polecenie STOP i zabezpieczenia zamykania FSW ich użycie powoduje przerwanie cyklu uczenia się i informację o błędzie. Zmiana lampy oświetlającej. Wykonanie cyklu konfiguracyjnego nie wymaga zdejmowania obudowy (rys. 29). Aby uzyskać dostęp do przycisku programowania, trzeba zdjąć osłonę sufitowej lampy oświetlającej i wsunąć śrubokręt w specjalny otwór (rys. 30). Jeśli po naciśnięciu przycisku otwierania w fazie uczenia się siłownik nie wykona żadnego ruchu, należy sprawdzić, czy obudowa znajduje się na swoim miejscu. Jeśli konfiguracja jest wykonywana przy zdjętej obudowie, należy uważać, aby nie dotknąć ruchomych elementów i lampy oświetleniowej. Cykl uczenia pozwala określić następujące parametry: - siłę stosowaną do napędzania drzwi; - punkty spowolnienia ruchu; - skrajne punkty zatrzymania drzwi; - długość przerwy (w trybie automatycznym). Uczenie należy zacząć przy zablokowanym siłowniku, niezależnie od pozycji drzwi. Rys. 29 Rys. 30 Procedura określa również logikę działania. W tabelach poniżej opisano działanie automatyki w różnych warunkach oraz odpowiednie polecenia lub działania zabezpieczeń. Uczenie się może odbywać się w trybie automatycznym lub ręcznym. W drugim przypadku można określić punkty spowolnienia ruchu podczas otwierania i zamykania. W trybie automatycznym urządzenie dobiera parametry ruchu. Jeśli procedura nie zostanie zakończona pomyślnie (np. z powodu zbyt dużych oporów ruchu drzwi), urządzenie sygnalizuje błąd (lampa oświetleniowa miga powoli). Jeśli procedura nie zostanie zakończona pomyślnie (np. z powodu zbyt dużych oporów ruchu drzwi), urządzenie sygnalizuje błąd (lampa oświetleniowa miga powoli). W modelu G100 można powtórzyć procedurę uczenia z siłą ciągu 1000 N zamiast standardowych 600 lub ręcznie ustawić inną siłę ciągu. Logika AUTOMATYCZNA STAN DRZWI OTWARCIE ZATRZYMANIE ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘTE OTWARTE W CZASIE PRZERWY ZAMYKANIE Otwiera i ponownie zamyka po przerwie Wznawia odliczanie czasu przerwy* Odwraca kierunek ruchu Brak efektu** Zatrzymuje* Zatrzymuje** Brak efektu Wznawia odliczanie czasu przerwy* Odwraca kierunek ruchu OTWIERANIE Brak efektu Zatrzymuje** Brak efektu* ZATRZYMANA Zamyka Brak efektu** Brak efektu* Logika PÓŁAUTOMATYCZNA STAN DRZWI OTWARCIE ZATRZYMANIE ZABEZPIECZENIA ZAMKNIĘTE Otwiera Brak efektu** Brak efektu OTWARCIE Zamyka Brak efektu** Brak efektu* ZAMYKANIE Odwraca Odwraca Zatrzymuje** kierunek ruchu kierunek ruchu OTWIERANIE Blokuje Zatrzymuje** Brak efektu* ZATRZYMANA Zamyka Brak efektu** Brak efektu* * Nie pozwala na zamykanie, jeśli impuls trwa. ** Nie pozwala na zamykanie i otwieranie, jeśli impuls trwa. AUTOMATYCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ E (PÓŁAUTOMA- TYCZNY) Naciśnij przycisk SET-UP i przytrzymaj przez 1 sekundę. Po zwolnieniu przycisku lampa oświetleniowa zaczyna migać. 1) Po 8 sekundach napęd zacznie automatycznie zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania. 2) Następnie napęd zacznie otwierać drzwi. Można wtedy poczekać, aż napotka punkt zatrzymania, albo nacisnąć przycisk otwierania w pozycji, w której drzwi mają się zatrzymać. 3) Napęd zacznie zamykać drzwi. 4) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. Układ sterowania określa punkty spowolnienia ruchu. RĘCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ E (PÓŁAUTOMATYCZNY) Naciśnij przycisk SET-UP i przytrzymaj przez 1 sekundę. Po zwolnieniu przycisku lampa oświetleniowa zaczyna migać. Rozpocznij poniższą procedurę w ciągu 8 sekund (w przeciwnym razie napęd rozpocznie uczenie w trybie automatycznym): 1) Naciśnij przycisk otwierania pierwszy raz. Napęd zacznie powoli zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania i zatrzyma się. 2) Naciśnij przycisk otwierania drugi raz. Napęd zacznie otwierać bramę. 11

12 3) Naciśnij przycisk otwierania trzeci raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 4) Naciśnij przycisk otwierania czwarty raz, aby ustawić punkt zatrzymania przy otwieraniu, albo poczekaj, aż system sam wykryje punkt zatrzymania przy otwieraniu i zatrzyma się. 5) Naciśnij przycisk otwierania piąty raz. Napęd zacznie zamykać drzwi. 6) Naciśnij przycisk otwierania szósty raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 7) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. AUTOMATYCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ A (AUTO- MATYCZNY) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET-UP, aż zapali się lampa oświetlająca (ok. 5 sekund). Po zwolnieniu przycisku lampa oświetlająca zacznie migać. 1) Po 4 sekundach napęd zacznie automatycznie zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania. 2) Napęd zacznie otwierać drzwi. Można wtedy poczekać, aż napotka punkt zatrzymania, albo nacisnąć przycisk otwierania w pozycji, w której drzwi mają się zatrzymać. 3) Napęd zacznie zamykać drzwi. 4) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. Układ sterowania określa punkty spowolnienia ruchu. Czas przerwy jest ustawiony na 3 minuty. RĘCZNY TRYB UCZENIA Z LOGIKĄ A (AUTOMATYCZNY) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET-UP, aż zapali się lampa oświetlająca (ok. 5 sekund). Po zwolnieniu przycisku lampa oświetlająca zacznie migać. Rozpocznij poniższą procedurę w ciągu 4 sekund (w przeciwnym razie napęd rozpocznie uczenie w trybie automatycznym): 1) Naciśnij przycisk otwierania pierwszy raz. Napęd zacznie powoli zamykać drzwi, aż napotka punkt zatrzymania. 2) Naciśnij przycisk otwierania drugi raz. Napęd zacznie otwierać bramę. 3) Naciśnij przycisk otwierania trzeci raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 4) Naciśnij przycisk otwierania czwarty raz, aby ustawić punkt zatrzymania przy otwieraniu, albo poczekaj, aż system sam wykryje punkt zatrzymania przy otwieraniu. Po zatrzymaniu rozpoczyna się odliczanie czasu przerwy, podczas której drzwi pozostają otwarte. Czas będzie ten uwzględniony przy normalnym działaniu (maks. 3 minuty). 5) Naciśnij przycisk otwierania piąty raz. Odliczanie czasu przerwy zostanie zakończone i napęd zacznie zamykać drzwi. 6) Naciśnij przycisk otwierania szósty raz, aby ustawić punkt spowolnienia ruchu. 7) Poczekaj, aż drzwi napotkają punkt zatrzymania i napęd zatrzyma się. Jeżeli procedura uczenia zostanie zakończona pomyślnie, lampa oświetleniowa przestanie migać, a następnie zapali się na 5 sekund. Podczas tych pięciu sekund można kilka razy, w odstępach nie dłuższych niż 2 sekundy, nacisnąć przycisk otwierania, aby cofnąć sanki i zmniejszyć naprężenie w systemie zwalniającym. Każde naciśnięcie cofa sanki o 5 mm. Uwaga: Sanki cofają się tylko podczas normalnej pracy systemu automatycznego. 12 UCZENIE SIĘ Z SIŁĄ CIAGU 1000 N (tylko G100) Jeśli procedura uczenia nie może zostać wykonana prawidłowo ze względu na duży ciężar drzwi lub problemy z ich przesuwaniem, można wykonać uczenie z zastosowaniem podwyższonej siły ciągu (maks N zamiast 600 N) Aby użyć takiego trybu uczenia: 1) Rozpocznij odpowiedni cykl uczenia w normalny sposób. 2) Kiedy napęd będzie wykonywał żądane ruchy, ponownie uruchom procedurę uczenia. 3) System automatyczny rozpocznie cykl uczenia ponownie, ale z zastosowaniem zwiększonej siły ciągu. RĘCZNE USTAWIANIE PUNKTU ZATRZYMANIA Podczas uczenia napęd szuka punktu zatrzymania zamkniętej bramy, wywierając maksymalny możliwy nacisk (600 N dla modelu G60, 600 lub 1000 N dla modelu G100). Aby uchronić drzwi przed nadmiernym obciążeniem, można również ręcznie ustawić punkt zatrzymania. Kiedy system automatyczny zamyka drzwi, trzeba nacisnąć przycisk otwierania w chwili, gdy drzwi osiągną punkt zatrzymania. Jeżeli polecenia zatrzymania napędu podczas pierwszego i drugiego ruchu zamykania są niekonsekwentne, system sygnalizuje błąd i konieczne jest powtórzenie cyklu uczenia. Uwaga: Na zakończenie procedury uczenia system automatyczny powinien wykonać pełny cykl w celu określienia prawidłowego punktu zatrzymania podczas zamykania. Jeżeli po zakończeniu tego cyklu system zacznie otwierać drzwi, należy wydać polecenie ich zamknięcia. Uwaga: Czułość zabezpieczenia przed przygnieceniem zależy od zaprogramowanych ustawień (czułość, ręczna regulacja siły) oraz charakterystyki mechanicznej drzwi. Po instalacji i programowaniu zawsze należy wykonać czynności kontrolne, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale tej instrukcji pt. ZALECENIA DLA INSTALATORA. FUNKCJA WSTĘPNEJ SYGNALIZACJI Istnieje możliwość włączania i wyłączania funkcji wstępnej sygnalizacji (po otrzymaniu sygnału otwarcia urządzenie włącza migającą lampę ostrzegawczą, a dopiero po 5 sekundach zaczyna otwierać drzwi). Procedura: 1) Naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP 2) Po ok. 3 sekundach naciśnij przycisk otwierania. Jeżeli lampa oświetleniowa zapali się, oznacza to aktywację trybu wstępnej sygnalizacji. Jeżeli lampa nie zapali się, wstępna sygnalizacja została wyłączona. 3) Zwolnij obydwa przyciski.

13 9. ROZRUCH Sprawdź stan wejść urządzenia i upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia są prawidłowo podłączone (odpowiednie diody muszą się palić). Wykonaj kilka cykli otwierania/zamykania drzwi i sprawdź, czy system automatyczny i wszystkie podłączone do niego akcesoria działają prawidłowo. Zwróć szczególną uwagę na funkcjonowanie zabezpieczeń i urządzenia zapobiegającego przygnieceniu. Umieść naklejki informujące o działaniu mechanizmu zwalniającego oraz znak ostrzegawczy w dobrze widocznym miejscu drzwi. Przekaż użytkownikowi stronę pt. Instrukcja obsługi, przedstaw zasadę funkcjonowania systemu i pokaż, jak zwalniać i blokować zaczep bramy. 10. SERWIS I KONSERWACJA Aby zapewnić bezawaryjne działanie systemu i stały poziom bezpieczeństwa, należy co 6 miesięcy dokonywać ogólnego sprawdzenia systemu. Sposób zapisywania czynności przedstawiono w Instrukcji obsługi. 11. NAPRAWY Wszelkie naprawy należy zgłaszać do autoryzowanych centrów serwisowych. 12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Rys. 31 Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie Po uruchomieniu procedury uczenia lampa oświetleniowa miga, ale system automatyczny nie wykonuje żadnego ruchu. System automatyczny nie wykonuje żadnego ruchu. System automatyczny otwiera drzwi, ale ich nie zamyka. Procedura uczenia nie została zakończona pomyślnie, a lampa oświetleniowa miga, sygnalizując błąd. System automatyczny często cofa ruch bramy podczas manewru jej otwierania i/lub zamykania. Przy zamkniętej bramie jest bardzo trudno zwolnić zaczep. Lampa oświetleniowa miga, sygnalizując błąd. Urządzenie zatrzymujące i zabezpieczenia działają również podczas procedury uczenia. Brak podłączenia lub nieprawidłowe podłączenie nie pozwalają uruchomić napędu Włączone polecenie zatrzymania. Układ awaryjny jest włączony, ale styk NC urządzenia podłączonego do wejścia FSW nie rozwiera się podczas testu przeprowadzanego przez system przed rozpoczęciem manewru. Działa zabezpieczenie FSW. System automatyczny wykrył, że ruchowi drzwi towarzyszą zbyt duże opory. Zbyt duże obciążenie mechanizmu zwalniającego w pozycji zamkniętej. Cykl uczenia nie został zakończony pomyślnie lub (tylko model G100) przełącznik nr 3 DS1 został przeniesiony (automatyczna/ręczna regulacja siły) i nie przeprowadzono cyklu uczenia od nowa. Sprawdź stan diod, postępując według instrukcji dotyczącej stanu diod sygnalizacyjnych wejść. Sprawdź połączenia według rys. 28. Sprawdź wyważenie drzwi i upewnij się, że poruszają się one bez większego tarcia. Poruszaj bramą ręcznie, trzymając za przymocowany do niej pręt, i sprawdzić, czy ruch jest płynny i nie wymaga zbyt dużej siły. Jeśli używany jest siłownik G100, to można wykonać procedurę uczenia z zastosowaniem siły ciągu 1000 N lub ręcznie ustawioną wartością (zob. część 8.5.) Ponownie przeprowadź cykl uczenia i po jego zakończeniu zmniejsz obciążenie zamkniętych drzwi przez cofnięcie sanek, tak jak to opisano w części Wykonaj nowy cykl uczenia. 13

14 13. AKCESORIA Systemy automatyczne G60 i G100 umożliwiają automatyzację drzwi sufitowych z przeciwwagą przy wykorzystaniu specjalnego wyposażenia dodatkowego (rys. 32). Zastosowanie czujnika krawędziowego z elementem przewodzącym jest ułatwione dzięki możliwości zainstalowania układu sterującego (rys. 33) wewnątrz obudowy siłownika. Zewnętrzny mechanizm zwalniający może być zamontowany jako klamka z dźwignią (rys. 34, symbol A) lub jako zamek z kluczykiem (rys. 34, symbol B). Środkowe podparcie (rys. 35) zapewnia dodatkowy punkt mocowania prowadnicy jednoczęściowej. Instalację poszczególnych akcesoriów opisano w instrukcji. Rys. 32 Rys. 35 Rys. 33 Rys

15

16 DEKLARACJA ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z NORMAMI CE (DYREKTYWA 89/392/EEC, ANEKS II, CZĘŚĆ B) Producent: GENIUS S.r.l. Adres: Via Padre Elzi, Grassobbio, BG, WŁOCHY Deklaruje, że: Napędy G60 i G100 zostały zaprojektowane do zastosowania w urządzeniu lub połączenia z innymi urządzeniami zgodnie z warunkami Dyrektywy 89/392/EEC wraz z poprawkami 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC; spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa określone w następujących dyrektywach EEC: 73/23/EEC z późniejszą poprawką 93/68/EEC. 89/336/EEC z późniejszymi poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC. a także oświadcza, że zabrania się użytkowania niniejszego urządzenia po połączeniu z innym urządzeniem lub wykorzystaniu jako podzespołu urządzenia, dla którego nie potwierdzono zgodności z warunkami Dyrektywy 89/392/EEC wraz z późniejszymi poprawkami. Grassobbio, 1 marca 2004 r REV.2 Dyrektor Zarządzający D. Gianantoni Opisy i ilustracje zawarte w niniejszej publikacji nie są wiążące. Firma GENIUS, zachowując podstawowe funkcje sprzętu, zastrzega sobie jednocześnie prawo do dokonywania modyfikacji wymaganych ze względów technicznych lub handlowych, w dowolnym momencie bez wprowadzania zmian w bieżącej wersji publikacji. GENIUS S.p.A. Via Padre Elzi, Grassobbio BERGAMO - WŁOCHY tel faks REV.2

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 V. 005 PL Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 Instrukcja programowania Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo