PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI"

Transkrypt

1 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG JC), jest instytutem badawczym funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U Nr 96 poz. 818). Organem nadzorującym działalność Głównego Instytutu Górnictwa jest Minister Gospodarki. Instytut utworzony został w dniu r. na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r., na bazie Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego, w skład którego wchodziła reaktywowana Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie. Otrzymał wówczas nazwę Instytut Naukowo - Badawczy Przemysłu Węglowego. Obecną nazwę nadano instytutowi 24 marca 1950 r., a statut w dniu r. Dane teleadresowe dotyczące Jednostki Certyfikującej: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt Telefon : Fax. : lub Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AC 038 do certyfikacji wyrobów oraz autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja nr 2/6 o udzieleniu autoryzacji z dnia r.) i status Jednostki Notyfikowanej nr CEL I ZAKRES PROGRAMU Celem tego dokumentu jest: - zapewnienie realizacji działań dotyczących certyfikacji wyrobów zgodnie z systemem certyfikacji wyrobu określonym symbolem 5 według Przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67 z marca 2007 r., - umożliwienie klientom zainteresowanym certyfikacją wyrobów w Jednostce Certyfikującej GIG w Katowicach przygotowanie się do procesu certyfikacji ich wyrobów. Niniejszy program obejmuje dobrowolną certyfikację: 1) na znak bezpieczeństwa uprawniającą do oznaczania wyrobów znakiem B, 2) zgodności, np. z dokumentacją techniczną, normą lub innym dokumentem normatywnym, 3) zgodności z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE (Maszynowa), dotyczącej maszyn nie wymienionych w załączniku do tej. dyrektywy (procedury certyfikacji dobrowolnej). Wymagania w tym przypadku określone są wprost przez dyrektywę oraz normy zharmonizowane z dyrektywą lub inne dokumenty odniesienia. Niniejszy program certyfikacji wyrobów dotyczy wyrobów/grup wyrobów wymienionych w p. 3 Tabela 1.

2 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 2 / DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ Dokumentami, na podstawie lub z wykorzystaniem, których Jednostka Certyfikująca GIG (JC GIG) realizuje niniejszy program certyfikacji wyrobów w oparciu o 5 system certyfikacji są: - norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów, - norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne, - przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu, - procedura PC/W-01 Procedura certyfikacji wyrobów, - procedura PC/W-02 Procedura oceny i kontroli WTO (systemu jakości) dostawcy, - procedura PC/W-03 Procedura oceny badań pełnych i niepełnych, - procedura PC/W-04 Procedura nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, - procedura PC/W-05 Procedura cofania i zawieszania certyfikatów, - procedura PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki, - procedura PO-02 Procedura finansowa. Instrukcje certyfikacji wyrobów przyporządkowane do poszczególnych wyrobów/grup wyrobów określają szczegółowe czynności wykonywane przez specjalistów ds. certyfikacji wyrobów JC GIG w procesach ich certyfikacji, normy wykorzystywane w ocenie zgodności wyrobów, wskazują zakres badań, ilości próbek do badań wraz z laboratoriami badawczymi wykonującymi badania. Wykaz aktualnie stosowanych instrukcji certyfikacji wyrobów wykorzystywanych w ramach niniejszego programu przedstawia Tabela 1: Nr instrukcji Nazwa wyrobu Kod ICS BA-01 Łańcuchy górnicze BA-02 Łańcuchy gospodarskie specjalnego zastosowania BA-03 Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich BA-04 BA-05 Uchwyty i zawiesia współpracujące z obudową górniczą Śruby, wkręty i nakrętki z gwintem zwykłym i drobnozwojowym w zakresie od M3 do M39 oraz sworznie Nr instrukcji Nazwa wyrobu Kod ICS BA-51 Okładziny żelbetowe BA-52 Zespoły elementów obudowy kotwiowej BA-53 Środki impregnacyjne do drewna i flokulanty oraz inne produkty chemiczne BA-54 Ładowarki na podwoziach gąsienicowych i kołowych BA-55 Urządzenia górnicze do obudowy wyrobisk BA-06 Pompy górnicze BA-57 Urządzenia odpylające, zwilżające i zraszające BA-07 Hydrauliczne węże wysokociśnieniowe BA-58 Maszyny górnicze do ładowania urobku BA-08 Kombajny górnicze ścianowe BA-59 Narzędzia górnicze ręczne do urabiania i prac pomocniczych BA-09 Górnicze lutnie elastyczne BA-60 Pył kamienny przeciwwybuchowy BA-10 Wozy i platformy o specjalnym przeznaczeniu BA-61 Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych , , BA-11 Wywroty boczne wozów BA-62 Odzież robocza dla górnictwa BA-12 Hamulce torowe BA-63 Półmaski filtrujące, materiały filtracyjne i filtry BA-13 BA-14 BA-15 Taśmy przenośnikowe PCW, PWG i chloroprenowe Farby, powłoki, żywice, kleje i organiczne materiały wiążące Materiały izolacyjne nieelektryczne i tworzywa sztuczne spienione BA-64 Pochłaniacze ochronne górnicze typu POG BA-65 Ładunki klejowe żywiczne BA-66 Węże z tworzyw sztucznych

3 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 3 / 11 BA-16 Tkaniny powlekane i folie BA-67 Rury i armatura z tworzyw sztucznych BA-17 Maszyny pompowo podające BA-68 Połączenia taśmowe BA-18 Układy napędu, sygnalizacji i zabezpieczeń zmechanizowanych tam wentylacyjnych BA-69 Rękawice robocze dla górnictwa BA-19 Stropnice członowe BA-70 Pożarnicze węże tłoczne dla górnictwa BA-20 Strugi węglowe, podzespoły i wyposażenie BA-71 Kombajny górnicze chodnikowe BA-21 Przenośniki taśmowe, podzespoły i wyposażenie BA-72 Kraty pomostowe BA-22 Druty stalowe na liny BA-73 Urządzenia chłodnicze przemysłowe dla górnictwa BA-23 Górnicze liny stalowe BA-74 Mieszanki gumowe BA-24 Przenośniki zgrzebłowe oraz urządzenia do ich kotwienia i przekładki BA-75 Tworzywa na elementy, części maszyn i uszczelnienia BA-25 Kopalniane wozy urobkowe BA-76 Pasy pędne BA-26 Wrota szybowe BA-79 Jednoszynowe kolejki podwieszone z napędem własnym lub wymuszonym BA-27 Pomosty wahadłowe BA-80 Sprzęgła do łączenia wirujących części maszyn i urządzeń BA-28 Zapory torowe BA-81 Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny - ROPS BA-29 Hamulce torowe urządzeń przyszybowych BA-82 Konstrukcje maszyn chroniące przed spadającymi przedmiotami - FOPS BA-30 Zapychaki BA-83 Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny dla minikoparek - TOPS BA-31 Zespół ukośnego zasobnika odmiarowo - załadowczego BK-01 Międzyodrzwiowe rozpory dwustronnego działania do obudów chodnikowych BA-32 Rury dla rurociągów górniczych BK-02 Strzemiona kabłąkowe i śruby hakowe BA-33 Silniki i pompy hydrauliczne BK-03 Strzemiona dwujarzmowe typu SD i SDO BA-34 Hydrauliczne agregaty zasilające BK-04 Indywidualne stojaki hydrauliczne centralnie zasilane BA-35 Rozdzielacze hydrauliczne BK-05 Zawory upustowe BA-36 Siłowniki hydrauliczne BK-06 Stalowe stopy podporowe i podporowołącznikowe obudów górniczych BA-37 Maszyny wiertnicze, podzespoły i wyposażenie BK-07 Kształtowniki stalowe dla obudów górniczych BA-38 Zawory hydrauliczne oraz armatura hydrauliczna BK-08 Stojaki cierne BA-39 Hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia specjalne BK-09 Siatki okładzinowe zgrzewane BA-40 Filtry hydrauliczne BK-10 Odrzwia obudów chodnikowych wykonane z kształtowników korytkowych BA-41 Wentylatory lutniowe i strumieniowe BK-11 Stojaki hydrauliczne BA-42 Wentylatory kopalniane główne BK-12 Okładziny cięto-ciągnione typu MM BA-43 Okładziny cierne hamulcowe BK-13 Okładziny stalowe BA-44 Kołowroty, podzespoły i wyposażenie BK-14 Podpory stropnic BA-45 Kopalniane sprężarki powietrza BK-17 Stropnice do obudów górniczych BA-47 Spoiwa mineralne spienione i nie spienione BK-18 Obudowa skrzyżowań i odgałęzień górniczych wyrobisk korytarzowych BA-48 Oleje hydrauliczne i napędowe BK-19 Śruby i nakrętki specjalne

4 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 4 / 11 BA-49 Ciecze hydrauliczne KD-14 Wykrywacze gazów palnych KD-15 Wykrywacze gazów toksycznych SYSTEM CERTYFIKACJI Jednostka Certyfikująca GIG w ramach niniejszego programu certyfikacji wyrobów w zakresie określonym w p. 2 stosuje 5 system certyfikacji zgodnie z przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 67, którego elementami są: - próbki wymagane przez JC GIG, (pobieranie próbek, jeśli ma to zastosowanie), - badania pełne wyrobu, - ocena początkowa systemu jakości, - ocena (przegląd) sprawozdań z badań, - decyzja dotycząca certyfikacji, - wydanie certyfikatu, - nadzór nad posiadaczem certyfikatu poprzez: kontrole warunków organizacyjno-technicznych, kontrole posługiwania się certyfikatem oraz badania próbek wyrobów z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów gotowych producenta. 5. ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI Certyfikacja wyrobów w JC GIG przebiega w sposób zgodny z określoną i udokumentowaną procedurą PC/W-01 Procedura certyfikacji wyrobów", której kolejne etapy przedstawia rysunek: Wstępny kontakt z Dostawcą; informacje o programie certyfikacji, niezbędnej dokumentacji i badaniach kwalifikacyjnych wyrobu Badania kwalifikacyjne wyrobu Złożenie wniosku o certyfikację wraz z wymaganą dokumentacją i wynikami badań. Wstępna weryfikacja wniosku. Rejestracja wniosku. Ocena systemu jakości Dostawcy Przegląd i merytoryczna ocena zgromadzonego materiału Decyzja Kierownika JC GIG o potrzebie zasięgnięcia opinii Zespołu Ekspertów; wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu Podpisanie umowy o nadzorze. Wydanie certyfikatu Nadzór JC GIG nad posiadaczem certyfikatu. Badania kontrolne wyrobu, okresowa ocena systemu jakości, nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatu Rys. 2. Schemat procedury certyfikacji wyrobów w JC GIG

5 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 5 / TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI 6.1 Wstępny kontakt z dostawcą Jednostka Certyfikująca GIG zapewnia dostawcom zainteresowanym przeprowadzeniem certyfikacji wyrobu udostępnienie wszelkich informacji dotyczących zasad certyfikacji wg niniejszego programu oraz pomoc w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Po skontaktowaniu się dostawcy z JC GIG, jednostka udziela dostawcy informacji o: - przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji, - rodzaju i zakresie niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych, - laboratoriach badawczych spełniających wymagania dotyczące wykonywania badań, - dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, - zasadach oceny i kontroli systemu jakości dostawcy, - procedurze certyfikacji wyrobów stosowanej w JC GIG, - zasadach nadzoru, - opłatach za certyfikację, - zasadach zawieszania i cofania certyfikatów, - możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez JC GIG. Dostawca wyrobów (wnioskodawca) otrzymuje formularze wniosku i kwestionariusz oceny dostawcy wraz z informacją dotyczącą prawidłowego ich wypełniania. Jednostka Certyfikująca GIG deklaruje współpracę oraz udzielenie pomocy i wszelkich niezbędnych wskazówek, umożliwiających wnioskodawcą pełne zrozumienie niniejszego programu certyfikacji wyrobów i jego elementów. 6.2 Złożenie wniosku o certyfikację Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji w JC GIG dokonywane jest na specjalnym formularzu przekazywanym Klientowi przez jednostkę wraz z objaśnieniami dotyczącymi jego wypełnienia (wniosek - Wzór nr PC/W-01/1). Wniosek może obejmować jeden wyrób lub grupę wyrobów z zakresu wyrobów certyfikowanych przez GIG JC i może być zgłoszony tylko przez jednego dostawcę. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty określone przez JC GIG, którymi w zależności od wyrobu i rodzaju certyfikacji (certyfikacja na znak bezpieczeństwa lub certyfikacja zgodności) mogą być: - identyfikatory i dokumentacja techniczna wyrobu wraz z ogólnym opisem wyrobu, instrukcją obsługi i użytkowania (w języku polskim), - norma lub inny dokument normatywny przyjęty do stosowania lub wskazany przez dostawcę do certyfikacji zgodności; w przypadku certyfikacji na znak bezpieczeństwa dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji wskazuje JC GIG, - wypełniony przez dostawcę kwestionariusz oceny dostawcy - na formularzu udostępnianym przez jednostkę (załączniki kwestionariuszy - Wzór nr PC/W-01/2 i Wzór nr PC/W-01/3, odpowiednio dla producenta i importera), - sprawozdania z badań pełnych przeprowadzonych w laboratoriach badawczych spełniających wymagania określone przez JC GIG,

6 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 6 / 11 oraz egzemplarz(-e) wyrobu (jeżeli tak zostało to wcześniej ustalone między dostawcą a jednostką) lub informacja o miejscu jego udostępnienia w celu przeprowadzenia oględzin. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega weryfikacji pod względem formalnym, w terminie do 7 dni od daty otrzymania. W przypadku pozytywnego wyniku wniosek zostaje zarejestrowany z datą przeprowadzonej weryfikacji. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dostawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek taki podlega rejestracji z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 6.3 Badania dla potrzeb certyfikacji Dla celów certyfikacji dostawca zobowiązany jest przeprowadzić badania pełne kwalifikacyjne wyrobu, obejmujące wszystkie wymagania zawarte w normie lub innym dokumencie normatywnym, będącym podstawą certyfikacji. Badania te wykonywane są w niezależnych od dostawcy i odbiorcy, a zarazem akredytowanych we właściwym zakresie, laboratoriach badawczych. W przypadku braku w danym zakresie badawczym laboratorium akredytowanego, możliwe jest wykonanie badań w laboratorium nie akredytowanym, jeśli JC GIG uzna jego kompetencje techniczne. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych specyfiką wyrobu lub metody badawczej, dopuszcza się przeprowadzanie badań na stanowiskach dostawcy, ale tylko pod nadzorem JC GIG. Dostawca ubiegający się o certyfikację ma prawo do korzystania z usług różnych laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji i wykonujących badania o zakresie zgodnym z wymaganiami jednostki, dotyczącymi danego wyrobu. 6.4 Ocena systemu jakości Jednostka Certyfikująca GIG przeprowadza ocenę systemu jakości dostawcy wykorzystując procedurę PC/W-02. Ocena ta realizowana jest na podstawie analizy dokumentacji systemu (w przypadku certyfikowanego systemu jakości na zgodność z normą ISO 9001) lub poprzez przeprowadzenie kontroli warunków organizacyjno-technicznych. Kontrole warunków organizacyjnotechnicznych mogą być dokonywane przez JC GIG w reprezentatywnych dla systemu jakości dostawcy zakładach, wydziałach lub stanowiskach. Ocena systemu jakości dostawcy przeprowadzana jest przez specjalistów Zespołu Certyfikacji Osób i Rozwoju Systemów, a jej wyniki zawarte są w protokole. O wynikach oceny informowany jest na bieżąco zainteresowany dostawca. Jednostka może zrezygnować z przeprowadzenia kontroli warunków organizacyjno-technicznych, jeśli dostawca posiada aktualny certyfikat na system zarządzania jakością wydany przez jednostkę certyfikującą systemy jakości i występuje z wnioskiem na podobny wcześniej certyfikowany w JC GIG wyrób. 6.5 Wydanie certyfikatu Merytoryczną ocenę wyników przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych, dokumentacji wyrobu, protokołu/raportu oceny systemu jakości i innych elementów przewidzianych procedurą PC/W-01, przeprowadza specjalista wyznaczony przez Kierownika Jednostki Certyfikującej GIG. Wynikiem tej oceny jest wniosek o wydanie lub odmowę wydania certyfikatu, kierowany do Kierownika JC GIG.

7 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 7 / 11 Decyzję w kwestii wydania lub nie wydania certyfikatu podejmuje Kierownik JC GIG, po zapoznaniu się z wnioskiem specjalisty i dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania certyfikacyjnego. Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów Kierownik JC GIG podejmuje decyzję o ewentualnej potrzebie zasięgnięcia opinii Komitetu Technicznego lub wydaniu certyfikatu bez potrzeby jego opiniowania. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o podjętej decyzji. Wydanie decyzji odmownej związane jest z przesłaniem dostawcy wykazu niezgodności wraz z informacją o możliwości złożenia od tej decyzji odwołania. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie zasięgnięcia opinii Komitetu Technicznego wniosek przekazywany jest pod jego obrady Stanowisko Komitetu Technicznego przekazywane jest Kierownikowi JC GIG w postaci orzeczenia, które załączane jest do wniosku specjalisty. W trakcie swej działalności Komitet Techniczny zobowiązany jest do przestrzegania bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności wydawanych orzeczeń (opinii i ocen). 6.6 Umowa o certyfikację W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu wnioskodawca otrzymuje do zaakceptowania umowę o nadzorze. Umowa między JC GIG a dostawcą określa jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania oraz wymagania, których spełnienie warunkuje wydanie, a następnie posługiwanie się certyfikatem. Umowa precyzuje ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez jednostkę certyfikującą, w tym zasady wzajemnego informowania o zaistniałych zmianach istotnych dla obu stron. Certyfikat wydawany jest po podpisaniu przez wnioskodawcę umowy o nadzorze oraz uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec JC GIG. Certyfikat wydaje się dla wyrobów certyfikowanych po raz pierwszy na okres trzech lat, z ważnością od dnia wydania certyfikatu. Jednostka certyfikująca może wydać swój certyfikat na podstawie certyfikatu wydanego przez inną jednostkę certyfikującą, z którą PCA lub JC GIG z upoważnienia PCA zawarły umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów, a także wówczas, gdy zobowiązanie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wynika z faktu przystąpienia Polski do międzynarodowych porozumień lub systemów. Czas trwania procesu certyfikacji od daty zarejestrowania wniosku do daty wydania certyfikatu nie przekracza 30 dni, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. 6.7 Okres ważności certyfikatu Certyfikat wydawany jest przez JC GIG na okres 3 lat od daty podjęcia decyzji. Przekazanie certyfikatu następuje po uiszczeniu przez wnioskodawcę stosownych opłat. Wnioski i decyzje podejmowane w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu dokumentowane są w Protokole z procesu certyfikacji.

8 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 8 / Nadzór nad wydanym certyfikatem Jednostka Certyfikująca GIG sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami. Szczegółowe zasady określa umowa o nadzorze zawierana pomiędzy dostawcą a JC GIG zgodnie z procedurą PC/W-04. Nadzór nad posiadaczem certyfikatu realizowany jest poprzez: - kontrole warunków organizacyjno-technicznych, - badania kontrolne próbek wyrobów pobranych z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów gotowych, - ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatów przez dostawców. W ramach nadzoru prowadzone są okresowe kontrole warunków organizacyjno-technicznych, przeprowadzane przez specjalistów Zespołu Certyfikacji Osób i Rozwoju Systemów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na warunkach określonych ww. procedurą. Jednostka może odstąpić od przeprowadzania kontroli w przypadku, gdy posiadacz certyfikatu posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z norma ISO Umowa o nadzorze ustala także warunki przeprowadzania badań kontrolnych próbek wyrobów pobranych pobranych z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów. Badania wykonywane są w laboratoriach - zgodnie z zapisem punktu powyżej, których zakres badawczy odpowiada potrzebom jednostki, a ich częstość i zasady pobierania próbek określa umowa o nadzorze. Jednostka Certyfikująca GIG sprawuje nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez ich posiadaczy. Dotyczy to w szczególności prawidłowego posługiwania się certyfikatem w reklamach, właściwego oznaczania certyfikowanych wyrobów, nie wykorzystywania informacji o posiadaniu certyfikatu w stosunku do innych, nie certyfikowanych wyrobów itp. 6.9 Cofnięcie certyfikatu Zgodnie z procedurą PC/W-05 decyzję o cofnięciu certyfikatu i unieważnieniu prawa do oznaczania wyrobów Jednostka Certyfikująca GIG podejmuje w następujących przypadkach: - nadużycia przez dostawcę uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, - niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez GIG JC przy zawieszeniu certyfikatu. Po cofnięciu certyfikatu, wyroby nie mogą być oznaczane znakiem bezpieczeństwa, a JC GIG określa termin i sposób wycofania z rynku wyrobów oznaczonych tym znakiem. Jednostka Certyfikująca GIG może podać informację o cofnięciu certyfikatu i prawie do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa do publicznej wiadomości. Ponowne wydanie certyfikatu wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania certyfikacyjnego. Certyfikat może być cofnięty na wniosek dostawcy w następstwie zgłoszenia przez dostawcę faktu rezygnacji z jego używania Zawieszenie certyfikatu Jednostka Certyfikująca GIG według ustaleń procedury PC/W-05 podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu jego posiadaczowi na określony czas w przypadku: - stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa - zawieszenie następuje w trybie natychmiastowym,

9 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 9 / 11 - negatywnych wyników badań wyrobu lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru, - uniemożliwienia jednostce przeprowadzenia badań lub kontroli, - nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań dotyczących częstości badań i kontroli w trakcie nadzoru, - stwierdzenia niewłaściwego posługiwania się certyfikatem, - nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań wynikających z innych ustaleń koniecznych do sprawowania nadzoru przez JC GIG zawartych w umowie, - nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań finansowych związanych z nadzorem oraz prawem do posługiwania się certyfikatem. Jednostka Certyfikująca GIG zawieszając ważność certyfikatu określa warunki, na jakich może nastąpić jej przywrócenie oraz termin ich wypełnienia, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie zawieszenia certyfikatu wyroby nie mogą być oznaczane znakiem bezpieczeństwa a certyfikat nie może być wykorzystywany. Jednostka Certyfikująca GIG zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu certyfikatu. Certyfikat może być przywrócony po spełnieniu przez dostawcę w określonym terminie warunków podanych przez JC GIG Zmiana zakresu certyfikatu Rozszerzenie certyfikatu na odmiany lub wersje tego samego wyrobu, który posiada certyfikat, jest możliwe, jeśli te odmiany lub wersje nie różnią się znacząco od wyrobu posiadającego certyfikat i spełniają wszystkie wymagania przypisane dla wyrobu podstawowego. JC GIG może zdecydować o rozszerzeniu certyfikatu po przeprowadzeniu uproszczonego procesu certyfikacji, ustalając jego zakres i wymaganą do jego przeprowadzenia dokumentację. Jednostka certyfikująca może zdecydować się nie przeprowadzać oceny systemu jakości dostawcy. Rozszerzenie zakresu certyfikatu ma formę aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, z takim samym terminem ważności Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu na podstawie: - pozytywnych wyników badań wyrobu, - przeprowadzenia pełnego lub skróconego procesu certyfikacji. W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu możliwe jest przeniesienie praw do certyfikatu na nowy (zmieniony) podmiot gospodarczy. W celu uzyskania zmiany uprawnień, nowopowstały podmiot gospodarczy składa odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę statusu Reklamacje, skargi i odwołania

10 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 10 / 11 Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu wydanego przez GIG-JC ma prawo wniesienia skarg, reklamacji i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Reklamacje i skargi składane są do Kierownika GIG-JC, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora Naczelnego GIG. Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia reklamacji, skargi lub odwołania został określony w procedurze PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki dostępnej na stronie internetowej. O wyniku załatwienia reklamacji/skargi lub odwołania GIG powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie Poufność Jednostka Certyfikująca GIG zapewnia klientom wiarygodność i bezstronność świadczonych usług poprzez jednoznaczne wyznaczenie funkcji i zakresów odpowiedzialności, a w szczególności rozgraniczenie zależności między funkcjami badawczymi, kontrolnymi i certyfikacyjnymi. Kompetentny, wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel JC GIG zobowiązany jest do wykonywania powierzonych zadań rzetelnie i obiektywnie oraz do przestrzegania prawa własności i poufności informacji, uzyskanych w trakcie działań związanych z procesem certyfikacji. Główny Instytut Górnictwa, w skład którego wchodzi Jednostka Certyfikująca jest niezależną jednostką państwową. Nie prowadzi działalności projektowej, produkcyjnej i sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji. Bezstronność prowadzonych działań i udział stron, których interesy wiążą się z istotą i działaniem systemu certyfikacji zapewnia nadzór, sprawowany przez powołaną przy JC GIG Radę ds. Certyfikacji Opłaty Koszty badań i postępowania certyfikacyjnego ponosi wnioskujący. Koszty badań laboratoryjnych pokrywa ubiegający się o certyfikat (posiadacz certyfikatu w okresie nadzoru) według osobnych ustaleń określanych z laboratorium badawczym. Opłaty na rzecz JC GIG dotyczące przeprowadzonego procesu certyfikacyjnego są zawarte w Cenniku opłat za certyfikację wyrobów" i ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi w procedurze PO-02 Procedura finansowa. Do kosztów przeprowadzonego postępowania certyfikacyjnego zalicza się koszty związane z przeprowadzeniem następujących czynności: - analiza wniosku i weryfikacja kompletności dokumentacji (opłata rejestracyjna), - ocena systemu jakości dostawcy, - analiza i ocena merytoryczna materiału zebranego w procesie certyfikacji oraz koszt orzecznictwa Komitetu Technicznego.

11 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 11 / 11 W okresie nadzoru nad posiadaczem certyfikatu, zobowiązany jest on do wnoszenia opłat związanych z kontrolą warunków organizacyjno-technicznych i kontrolą posługiwania się certyfikatem, przewidzianych w obowiązującym w JC GIG cenniku. Cennik opłat udostępniany jest zainteresowanym postępowaniem certyfikacyjnym dostawcom na każde ich życzenie Odpowiedzialność prawna Uzyskany przez dostawcę certyfikat wyrobu nie zwalnia go z odpowiedzialności za ten wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ani na Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. 7. DOKUMENTY PRZYWOŁANE W PROGRAMIE Procedura PC/W-01 Procedura certyfikacji wyrobów. Procedura PC/W-02 Procedura oceny i kontroli WTO (systemu jakości) dostawcy. Procedura PC/W-03 Procedura oceny badań pełnych i niepełnych. Procedura PC/W-04 Procedura nadzoru posiadaczy certyfikatów. Procedura PC/W-05 Procedura cofania i zawieszania certyfikatów. Procedura PO-07 Reklamacje, skragi i odwołania od decyzji jednostki. Procedura PO-02 Procedura finansowa. 8. ZAŁĄCZNIKI Brak załączników związanych bezpośrednio z niniejszym programem.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT

REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT REGULAMIN WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO PEWNY CEMENT 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo