PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI"

Transkrypt

1 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG JC), jest instytutem badawczym funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U Nr 96 poz. 818). Organem nadzorującym działalność Głównego Instytutu Górnictwa jest Minister Gospodarki. Instytut utworzony został w dniu r. na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1945 r., na bazie Centralnego Laboratorium Przemysłu Węglowego, w skład którego wchodziła reaktywowana Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie. Otrzymał wówczas nazwę Instytut Naukowo - Badawczy Przemysłu Węglowego. Obecną nazwę nadano instytutowi 24 marca 1950 r., a statut w dniu r. Dane teleadresowe dotyczące Jednostki Certyfikującej: GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt Telefon : Fax. : lub Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AC 038 do certyfikacji wyrobów oraz autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja nr 2/6 o udzieleniu autoryzacji z dnia r.) i status Jednostki Notyfikowanej nr CEL I ZAKRES PROGRAMU Celem tego dokumentu jest: - zapewnienie realizacji działań dotyczących certyfikacji wyrobów zgodnie z systemem certyfikacji wyrobu określonym symbolem 5 według Przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67 z marca 2007 r., - umożliwienie klientom zainteresowanym certyfikacją wyrobów w Jednostce Certyfikującej GIG w Katowicach przygotowanie się do procesu certyfikacji ich wyrobów. Niniejszy program obejmuje dobrowolną certyfikację: 1) na znak bezpieczeństwa uprawniającą do oznaczania wyrobów znakiem B, 2) zgodności, np. z dokumentacją techniczną, normą lub innym dokumentem normatywnym, 3) zgodności z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE (Maszynowa), dotyczącej maszyn nie wymienionych w załączniku do tej. dyrektywy (procedury certyfikacji dobrowolnej). Wymagania w tym przypadku określone są wprost przez dyrektywę oraz normy zharmonizowane z dyrektywą lub inne dokumenty odniesienia. Niniejszy program certyfikacji wyrobów dotyczy wyrobów/grup wyrobów wymienionych w p. 3 Tabela 1.

2 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 2 / DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CERTYFIKACJĄ Dokumentami, na podstawie lub z wykorzystaniem, których Jednostka Certyfikująca GIG (JC GIG) realizuje niniejszy program certyfikacji wyrobów w oparciu o 5 system certyfikacji są: - norma PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów, - norma PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności - Terminologia i zasady ogólne, - przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobu, - procedura PC/W-01 Procedura certyfikacji wyrobów, - procedura PC/W-02 Procedura oceny i kontroli WTO (systemu jakości) dostawcy, - procedura PC/W-03 Procedura oceny badań pełnych i niepełnych, - procedura PC/W-04 Procedura nadzoru nad posiadaczami certyfikatów, - procedura PC/W-05 Procedura cofania i zawieszania certyfikatów, - procedura PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki, - procedura PO-02 Procedura finansowa. Instrukcje certyfikacji wyrobów przyporządkowane do poszczególnych wyrobów/grup wyrobów określają szczegółowe czynności wykonywane przez specjalistów ds. certyfikacji wyrobów JC GIG w procesach ich certyfikacji, normy wykorzystywane w ocenie zgodności wyrobów, wskazują zakres badań, ilości próbek do badań wraz z laboratoriami badawczymi wykonującymi badania. Wykaz aktualnie stosowanych instrukcji certyfikacji wyrobów wykorzystywanych w ramach niniejszego programu przedstawia Tabela 1: Nr instrukcji Nazwa wyrobu Kod ICS BA-01 Łańcuchy górnicze BA-02 Łańcuchy gospodarskie specjalnego zastosowania BA-03 Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich BA-04 BA-05 Uchwyty i zawiesia współpracujące z obudową górniczą Śruby, wkręty i nakrętki z gwintem zwykłym i drobnozwojowym w zakresie od M3 do M39 oraz sworznie Nr instrukcji Nazwa wyrobu Kod ICS BA-51 Okładziny żelbetowe BA-52 Zespoły elementów obudowy kotwiowej BA-53 Środki impregnacyjne do drewna i flokulanty oraz inne produkty chemiczne BA-54 Ładowarki na podwoziach gąsienicowych i kołowych BA-55 Urządzenia górnicze do obudowy wyrobisk BA-06 Pompy górnicze BA-57 Urządzenia odpylające, zwilżające i zraszające BA-07 Hydrauliczne węże wysokociśnieniowe BA-58 Maszyny górnicze do ładowania urobku BA-08 Kombajny górnicze ścianowe BA-59 Narzędzia górnicze ręczne do urabiania i prac pomocniczych BA-09 Górnicze lutnie elastyczne BA-60 Pył kamienny przeciwwybuchowy BA-10 Wozy i platformy o specjalnym przeznaczeniu BA-61 Opakowania metalowe i z tworzyw sztucznych , , BA-11 Wywroty boczne wozów BA-62 Odzież robocza dla górnictwa BA-12 Hamulce torowe BA-63 Półmaski filtrujące, materiały filtracyjne i filtry BA-13 BA-14 BA-15 Taśmy przenośnikowe PCW, PWG i chloroprenowe Farby, powłoki, żywice, kleje i organiczne materiały wiążące Materiały izolacyjne nieelektryczne i tworzywa sztuczne spienione BA-64 Pochłaniacze ochronne górnicze typu POG BA-65 Ładunki klejowe żywiczne BA-66 Węże z tworzyw sztucznych

3 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 3 / 11 BA-16 Tkaniny powlekane i folie BA-67 Rury i armatura z tworzyw sztucznych BA-17 Maszyny pompowo podające BA-68 Połączenia taśmowe BA-18 Układy napędu, sygnalizacji i zabezpieczeń zmechanizowanych tam wentylacyjnych BA-69 Rękawice robocze dla górnictwa BA-19 Stropnice członowe BA-70 Pożarnicze węże tłoczne dla górnictwa BA-20 Strugi węglowe, podzespoły i wyposażenie BA-71 Kombajny górnicze chodnikowe BA-21 Przenośniki taśmowe, podzespoły i wyposażenie BA-72 Kraty pomostowe BA-22 Druty stalowe na liny BA-73 Urządzenia chłodnicze przemysłowe dla górnictwa BA-23 Górnicze liny stalowe BA-74 Mieszanki gumowe BA-24 Przenośniki zgrzebłowe oraz urządzenia do ich kotwienia i przekładki BA-75 Tworzywa na elementy, części maszyn i uszczelnienia BA-25 Kopalniane wozy urobkowe BA-76 Pasy pędne BA-26 Wrota szybowe BA-79 Jednoszynowe kolejki podwieszone z napędem własnym lub wymuszonym BA-27 Pomosty wahadłowe BA-80 Sprzęgła do łączenia wirujących części maszyn i urządzeń BA-28 Zapory torowe BA-81 Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny - ROPS BA-29 Hamulce torowe urządzeń przyszybowych BA-82 Konstrukcje maszyn chroniące przed spadającymi przedmiotami - FOPS BA-30 Zapychaki BA-83 Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny dla minikoparek - TOPS BA-31 Zespół ukośnego zasobnika odmiarowo - załadowczego BK-01 Międzyodrzwiowe rozpory dwustronnego działania do obudów chodnikowych BA-32 Rury dla rurociągów górniczych BK-02 Strzemiona kabłąkowe i śruby hakowe BA-33 Silniki i pompy hydrauliczne BK-03 Strzemiona dwujarzmowe typu SD i SDO BA-34 Hydrauliczne agregaty zasilające BK-04 Indywidualne stojaki hydrauliczne centralnie zasilane BA-35 Rozdzielacze hydrauliczne BK-05 Zawory upustowe BA-36 Siłowniki hydrauliczne BK-06 Stalowe stopy podporowe i podporowołącznikowe obudów górniczych BA-37 Maszyny wiertnicze, podzespoły i wyposażenie BK-07 Kształtowniki stalowe dla obudów górniczych BA-38 Zawory hydrauliczne oraz armatura hydrauliczna BK-08 Stojaki cierne BA-39 Hydrauliczne i pneumatyczne narzędzia specjalne BK-09 Siatki okładzinowe zgrzewane BA-40 Filtry hydrauliczne BK-10 Odrzwia obudów chodnikowych wykonane z kształtowników korytkowych BA-41 Wentylatory lutniowe i strumieniowe BK-11 Stojaki hydrauliczne BA-42 Wentylatory kopalniane główne BK-12 Okładziny cięto-ciągnione typu MM BA-43 Okładziny cierne hamulcowe BK-13 Okładziny stalowe BA-44 Kołowroty, podzespoły i wyposażenie BK-14 Podpory stropnic BA-45 Kopalniane sprężarki powietrza BK-17 Stropnice do obudów górniczych BA-47 Spoiwa mineralne spienione i nie spienione BK-18 Obudowa skrzyżowań i odgałęzień górniczych wyrobisk korytarzowych BA-48 Oleje hydrauliczne i napędowe BK-19 Śruby i nakrętki specjalne

4 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 4 / 11 BA-49 Ciecze hydrauliczne KD-14 Wykrywacze gazów palnych KD-15 Wykrywacze gazów toksycznych SYSTEM CERTYFIKACJI Jednostka Certyfikująca GIG w ramach niniejszego programu certyfikacji wyrobów w zakresie określonym w p. 2 stosuje 5 system certyfikacji zgodnie z przewodnikiem PKN-ISO/IEC Guide 67, którego elementami są: - próbki wymagane przez JC GIG, (pobieranie próbek, jeśli ma to zastosowanie), - badania pełne wyrobu, - ocena początkowa systemu jakości, - ocena (przegląd) sprawozdań z badań, - decyzja dotycząca certyfikacji, - wydanie certyfikatu, - nadzór nad posiadaczem certyfikatu poprzez: kontrole warunków organizacyjno-technicznych, kontrole posługiwania się certyfikatem oraz badania próbek wyrobów z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów gotowych producenta. 5. ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI Certyfikacja wyrobów w JC GIG przebiega w sposób zgodny z określoną i udokumentowaną procedurą PC/W-01 Procedura certyfikacji wyrobów", której kolejne etapy przedstawia rysunek: Wstępny kontakt z Dostawcą; informacje o programie certyfikacji, niezbędnej dokumentacji i badaniach kwalifikacyjnych wyrobu Badania kwalifikacyjne wyrobu Złożenie wniosku o certyfikację wraz z wymaganą dokumentacją i wynikami badań. Wstępna weryfikacja wniosku. Rejestracja wniosku. Ocena systemu jakości Dostawcy Przegląd i merytoryczna ocena zgromadzonego materiału Decyzja Kierownika JC GIG o potrzebie zasięgnięcia opinii Zespołu Ekspertów; wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu Podpisanie umowy o nadzorze. Wydanie certyfikatu Nadzór JC GIG nad posiadaczem certyfikatu. Badania kontrolne wyrobu, okresowa ocena systemu jakości, nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatu Rys. 2. Schemat procedury certyfikacji wyrobów w JC GIG

5 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 5 / TRYB POSTĘPOWANIA W PROCESIE CERTYFIKACJI 6.1 Wstępny kontakt z dostawcą Jednostka Certyfikująca GIG zapewnia dostawcom zainteresowanym przeprowadzeniem certyfikacji wyrobu udostępnienie wszelkich informacji dotyczących zasad certyfikacji wg niniejszego programu oraz pomoc w sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Po skontaktowaniu się dostawcy z JC GIG, jednostka udziela dostawcy informacji o: - przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji, - rodzaju i zakresie niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych, - laboratoriach badawczych spełniających wymagania dotyczące wykonywania badań, - dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, - zasadach oceny i kontroli systemu jakości dostawcy, - procedurze certyfikacji wyrobów stosowanej w JC GIG, - zasadach nadzoru, - opłatach za certyfikację, - zasadach zawieszania i cofania certyfikatów, - możliwości odwołania się od decyzji podjętych przez JC GIG. Dostawca wyrobów (wnioskodawca) otrzymuje formularze wniosku i kwestionariusz oceny dostawcy wraz z informacją dotyczącą prawidłowego ich wypełniania. Jednostka Certyfikująca GIG deklaruje współpracę oraz udzielenie pomocy i wszelkich niezbędnych wskazówek, umożliwiających wnioskodawcą pełne zrozumienie niniejszego programu certyfikacji wyrobów i jego elementów. 6.2 Złożenie wniosku o certyfikację Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji w JC GIG dokonywane jest na specjalnym formularzu przekazywanym Klientowi przez jednostkę wraz z objaśnieniami dotyczącymi jego wypełnienia (wniosek - Wzór nr PC/W-01/1). Wniosek może obejmować jeden wyrób lub grupę wyrobów z zakresu wyrobów certyfikowanych przez GIG JC i może być zgłoszony tylko przez jednego dostawcę. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty określone przez JC GIG, którymi w zależności od wyrobu i rodzaju certyfikacji (certyfikacja na znak bezpieczeństwa lub certyfikacja zgodności) mogą być: - identyfikatory i dokumentacja techniczna wyrobu wraz z ogólnym opisem wyrobu, instrukcją obsługi i użytkowania (w języku polskim), - norma lub inny dokument normatywny przyjęty do stosowania lub wskazany przez dostawcę do certyfikacji zgodności; w przypadku certyfikacji na znak bezpieczeństwa dokumenty stanowiące podstawę certyfikacji wskazuje JC GIG, - wypełniony przez dostawcę kwestionariusz oceny dostawcy - na formularzu udostępnianym przez jednostkę (załączniki kwestionariuszy - Wzór nr PC/W-01/2 i Wzór nr PC/W-01/3, odpowiednio dla producenta i importera), - sprawozdania z badań pełnych przeprowadzonych w laboratoriach badawczych spełniających wymagania określone przez JC GIG,

6 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 6 / 11 oraz egzemplarz(-e) wyrobu (jeżeli tak zostało to wcześniej ustalone między dostawcą a jednostką) lub informacja o miejscu jego udostępnienia w celu przeprowadzenia oględzin. Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega weryfikacji pod względem formalnym, w terminie do 7 dni od daty otrzymania. W przypadku pozytywnego wyniku wniosek zostaje zarejestrowany z datą przeprowadzonej weryfikacji. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dostawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek taki podlega rejestracji z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. Nie uzupełnienie wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. 6.3 Badania dla potrzeb certyfikacji Dla celów certyfikacji dostawca zobowiązany jest przeprowadzić badania pełne kwalifikacyjne wyrobu, obejmujące wszystkie wymagania zawarte w normie lub innym dokumencie normatywnym, będącym podstawą certyfikacji. Badania te wykonywane są w niezależnych od dostawcy i odbiorcy, a zarazem akredytowanych we właściwym zakresie, laboratoriach badawczych. W przypadku braku w danym zakresie badawczym laboratorium akredytowanego, możliwe jest wykonanie badań w laboratorium nie akredytowanym, jeśli JC GIG uzna jego kompetencje techniczne. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych specyfiką wyrobu lub metody badawczej, dopuszcza się przeprowadzanie badań na stanowiskach dostawcy, ale tylko pod nadzorem JC GIG. Dostawca ubiegający się o certyfikację ma prawo do korzystania z usług różnych laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji i wykonujących badania o zakresie zgodnym z wymaganiami jednostki, dotyczącymi danego wyrobu. 6.4 Ocena systemu jakości Jednostka Certyfikująca GIG przeprowadza ocenę systemu jakości dostawcy wykorzystując procedurę PC/W-02. Ocena ta realizowana jest na podstawie analizy dokumentacji systemu (w przypadku certyfikowanego systemu jakości na zgodność z normą ISO 9001) lub poprzez przeprowadzenie kontroli warunków organizacyjno-technicznych. Kontrole warunków organizacyjnotechnicznych mogą być dokonywane przez JC GIG w reprezentatywnych dla systemu jakości dostawcy zakładach, wydziałach lub stanowiskach. Ocena systemu jakości dostawcy przeprowadzana jest przez specjalistów Zespołu Certyfikacji Osób i Rozwoju Systemów, a jej wyniki zawarte są w protokole. O wynikach oceny informowany jest na bieżąco zainteresowany dostawca. Jednostka może zrezygnować z przeprowadzenia kontroli warunków organizacyjno-technicznych, jeśli dostawca posiada aktualny certyfikat na system zarządzania jakością wydany przez jednostkę certyfikującą systemy jakości i występuje z wnioskiem na podobny wcześniej certyfikowany w JC GIG wyrób. 6.5 Wydanie certyfikatu Merytoryczną ocenę wyników przeprowadzonych badań kwalifikacyjnych, dokumentacji wyrobu, protokołu/raportu oceny systemu jakości i innych elementów przewidzianych procedurą PC/W-01, przeprowadza specjalista wyznaczony przez Kierownika Jednostki Certyfikującej GIG. Wynikiem tej oceny jest wniosek o wydanie lub odmowę wydania certyfikatu, kierowany do Kierownika JC GIG.

7 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 7 / 11 Decyzję w kwestii wydania lub nie wydania certyfikatu podejmuje Kierownik JC GIG, po zapoznaniu się z wnioskiem specjalisty i dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania certyfikacyjnego. Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów Kierownik JC GIG podejmuje decyzję o ewentualnej potrzebie zasięgnięcia opinii Komitetu Technicznego lub wydaniu certyfikatu bez potrzeby jego opiniowania. Wnioskodawca zostaje powiadomiony o podjętej decyzji. Wydanie decyzji odmownej związane jest z przesłaniem dostawcy wykazu niezgodności wraz z informacją o możliwości złożenia od tej decyzji odwołania. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie zasięgnięcia opinii Komitetu Technicznego wniosek przekazywany jest pod jego obrady Stanowisko Komitetu Technicznego przekazywane jest Kierownikowi JC GIG w postaci orzeczenia, które załączane jest do wniosku specjalisty. W trakcie swej działalności Komitet Techniczny zobowiązany jest do przestrzegania bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności wydawanych orzeczeń (opinii i ocen). 6.6 Umowa o certyfikację W przypadku podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu wnioskodawca otrzymuje do zaakceptowania umowę o nadzorze. Umowa między JC GIG a dostawcą określa jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania oraz wymagania, których spełnienie warunkuje wydanie, a następnie posługiwanie się certyfikatem. Umowa precyzuje ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez jednostkę certyfikującą, w tym zasady wzajemnego informowania o zaistniałych zmianach istotnych dla obu stron. Certyfikat wydawany jest po podpisaniu przez wnioskodawcę umowy o nadzorze oraz uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec JC GIG. Certyfikat wydaje się dla wyrobów certyfikowanych po raz pierwszy na okres trzech lat, z ważnością od dnia wydania certyfikatu. Jednostka certyfikująca może wydać swój certyfikat na podstawie certyfikatu wydanego przez inną jednostkę certyfikującą, z którą PCA lub JC GIG z upoważnienia PCA zawarły umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów, a także wówczas, gdy zobowiązanie o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wynika z faktu przystąpienia Polski do międzynarodowych porozumień lub systemów. Czas trwania procesu certyfikacji od daty zarejestrowania wniosku do daty wydania certyfikatu nie przekracza 30 dni, pod warunkiem, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla potrzeb certyfikacji. 6.7 Okres ważności certyfikatu Certyfikat wydawany jest przez JC GIG na okres 3 lat od daty podjęcia decyzji. Przekazanie certyfikatu następuje po uiszczeniu przez wnioskodawcę stosownych opłat. Wnioski i decyzje podejmowane w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu dokumentowane są w Protokole z procesu certyfikacji.

8 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 8 / Nadzór nad wydanym certyfikatem Jednostka Certyfikująca GIG sprawuje nadzór nad wydanymi przez siebie certyfikatami. Szczegółowe zasady określa umowa o nadzorze zawierana pomiędzy dostawcą a JC GIG zgodnie z procedurą PC/W-04. Nadzór nad posiadaczem certyfikatu realizowany jest poprzez: - kontrole warunków organizacyjno-technicznych, - badania kontrolne próbek wyrobów pobranych z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów gotowych, - ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatów przez dostawców. W ramach nadzoru prowadzone są okresowe kontrole warunków organizacyjno-technicznych, przeprowadzane przez specjalistów Zespołu Certyfikacji Osób i Rozwoju Systemów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na warunkach określonych ww. procedurą. Jednostka może odstąpić od przeprowadzania kontroli w przypadku, gdy posiadacz certyfikatu posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z norma ISO Umowa o nadzorze ustala także warunki przeprowadzania badań kontrolnych próbek wyrobów pobranych pobranych z wolnego rynku lub z magazynu wyrobów. Badania wykonywane są w laboratoriach - zgodnie z zapisem punktu powyżej, których zakres badawczy odpowiada potrzebom jednostki, a ich częstość i zasady pobierania próbek określa umowa o nadzorze. Jednostka Certyfikująca GIG sprawuje nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów przez ich posiadaczy. Dotyczy to w szczególności prawidłowego posługiwania się certyfikatem w reklamach, właściwego oznaczania certyfikowanych wyrobów, nie wykorzystywania informacji o posiadaniu certyfikatu w stosunku do innych, nie certyfikowanych wyrobów itp. 6.9 Cofnięcie certyfikatu Zgodnie z procedurą PC/W-05 decyzję o cofnięciu certyfikatu i unieważnieniu prawa do oznaczania wyrobów Jednostka Certyfikująca GIG podejmuje w następujących przypadkach: - nadużycia przez dostawcę uprawnień wynikających z posiadania certyfikatu, - niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez GIG JC przy zawieszeniu certyfikatu. Po cofnięciu certyfikatu, wyroby nie mogą być oznaczane znakiem bezpieczeństwa, a JC GIG określa termin i sposób wycofania z rynku wyrobów oznaczonych tym znakiem. Jednostka Certyfikująca GIG może podać informację o cofnięciu certyfikatu i prawie do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa do publicznej wiadomości. Ponowne wydanie certyfikatu wymaga przeprowadzenia pełnego postępowania certyfikacyjnego. Certyfikat może być cofnięty na wniosek dostawcy w następstwie zgłoszenia przez dostawcę faktu rezygnacji z jego używania Zawieszenie certyfikatu Jednostka Certyfikująca GIG według ustaleń procedury PC/W-05 podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu jego posiadaczowi na określony czas w przypadku: - stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa - zawieszenie następuje w trybie natychmiastowym,

9 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 9 / 11 - negatywnych wyników badań wyrobu lub kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru, - uniemożliwienia jednostce przeprowadzenia badań lub kontroli, - nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań dotyczących częstości badań i kontroli w trakcie nadzoru, - stwierdzenia niewłaściwego posługiwania się certyfikatem, - nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań wynikających z innych ustaleń koniecznych do sprawowania nadzoru przez JC GIG zawartych w umowie, - nie wywiązywania się dostawcy z zobowiązań finansowych związanych z nadzorem oraz prawem do posługiwania się certyfikatem. Jednostka Certyfikująca GIG zawieszając ważność certyfikatu określa warunki, na jakich może nastąpić jej przywrócenie oraz termin ich wypełnienia, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie zawieszenia certyfikatu wyroby nie mogą być oznaczane znakiem bezpieczeństwa a certyfikat nie może być wykorzystywany. Jednostka Certyfikująca GIG zastrzega sobie prawo do podania do publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu certyfikatu. Certyfikat może być przywrócony po spełnieniu przez dostawcę w określonym terminie warunków podanych przez JC GIG Zmiana zakresu certyfikatu Rozszerzenie certyfikatu na odmiany lub wersje tego samego wyrobu, który posiada certyfikat, jest możliwe, jeśli te odmiany lub wersje nie różnią się znacząco od wyrobu posiadającego certyfikat i spełniają wszystkie wymagania przypisane dla wyrobu podstawowego. JC GIG może zdecydować o rozszerzeniu certyfikatu po przeprowadzeniu uproszczonego procesu certyfikacji, ustalając jego zakres i wymaganą do jego przeprowadzenia dokumentację. Jednostka certyfikująca może zdecydować się nie przeprowadzać oceny systemu jakości dostawcy. Rozszerzenie zakresu certyfikatu ma formę aneksu do certyfikatu na wyrób podstawowy, z takim samym terminem ważności Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu na podstawie: - pozytywnych wyników badań wyrobu, - przeprowadzenia pełnego lub skróconego procesu certyfikacji. W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu możliwe jest przeniesienie praw do certyfikatu na nowy (zmieniony) podmiot gospodarczy. W celu uzyskania zmiany uprawnień, nowopowstały podmiot gospodarczy składa odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę statusu Reklamacje, skargi i odwołania

10 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 10 / 11 Klient wnioskujący o przyznanie certyfikatu lub posiadacz certyfikatu wydanego przez GIG-JC ma prawo wniesienia skarg, reklamacji i złożenia odwołania od decyzji jednostki na każdym etapie postępowania certyfikacyjnego lub w okresie ważności certyfikatu. Reklamacje i skargi składane są do Kierownika GIG-JC, natomiast odwołania od decyzji jednostki składane są do Dyrektora Naczelnego GIG. Sposób postępowania jednostki w przypadku złożenia reklamacji, skargi lub odwołania został określony w procedurze PO-07 Reklamacje, skargi i odwołania od decyzji jednostki dostępnej na stronie internetowej. O wyniku załatwienia reklamacji/skargi lub odwołania GIG powiadamia zainteresowanego klienta pisemnie Poufność Jednostka Certyfikująca GIG zapewnia klientom wiarygodność i bezstronność świadczonych usług poprzez jednoznaczne wyznaczenie funkcji i zakresów odpowiedzialności, a w szczególności rozgraniczenie zależności między funkcjami badawczymi, kontrolnymi i certyfikacyjnymi. Kompetentny, wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel JC GIG zobowiązany jest do wykonywania powierzonych zadań rzetelnie i obiektywnie oraz do przestrzegania prawa własności i poufności informacji, uzyskanych w trakcie działań związanych z procesem certyfikacji. Główny Instytut Górnictwa, w skład którego wchodzi Jednostka Certyfikująca jest niezależną jednostką państwową. Nie prowadzi działalności projektowej, produkcyjnej i sprzedaży wyrobów będących przedmiotem certyfikacji. Bezstronność prowadzonych działań i udział stron, których interesy wiążą się z istotą i działaniem systemu certyfikacji zapewnia nadzór, sprawowany przez powołaną przy JC GIG Radę ds. Certyfikacji Opłaty Koszty badań i postępowania certyfikacyjnego ponosi wnioskujący. Koszty badań laboratoryjnych pokrywa ubiegający się o certyfikat (posiadacz certyfikatu w okresie nadzoru) według osobnych ustaleń określanych z laboratorium badawczym. Opłaty na rzecz JC GIG dotyczące przeprowadzonego procesu certyfikacyjnego są zawarte w Cenniku opłat za certyfikację wyrobów" i ustalone zostały zgodnie z zasadami określonymi w procedurze PO-02 Procedura finansowa. Do kosztów przeprowadzonego postępowania certyfikacyjnego zalicza się koszty związane z przeprowadzeniem następujących czynności: - analiza wniosku i weryfikacja kompletności dokumentacji (opłata rejestracyjna), - ocena systemu jakości dostawcy, - analiza i ocena merytoryczna materiału zebranego w procesie certyfikacji oraz koszt orzecznictwa Komitetu Technicznego.

11 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 11 / 11 W okresie nadzoru nad posiadaczem certyfikatu, zobowiązany jest on do wnoszenia opłat związanych z kontrolą warunków organizacyjno-technicznych i kontrolą posługiwania się certyfikatem, przewidzianych w obowiązującym w JC GIG cenniku. Cennik opłat udostępniany jest zainteresowanym postępowaniem certyfikacyjnym dostawcom na każde ich życzenie Odpowiedzialność prawna Uzyskany przez dostawcę certyfikat wyrobu nie zwalnia go z odpowiedzialności za ten wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości, ani nie powoduje przeniesienia części tej odpowiedzialności na Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ani na Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. 7. DOKUMENTY PRZYWOŁANE W PROGRAMIE Procedura PC/W-01 Procedura certyfikacji wyrobów. Procedura PC/W-02 Procedura oceny i kontroli WTO (systemu jakości) dostawcy. Procedura PC/W-03 Procedura oceny badań pełnych i niepełnych. Procedura PC/W-04 Procedura nadzoru posiadaczy certyfikatów. Procedura PC/W-05 Procedura cofania i zawieszania certyfikatów. Procedura PO-07 Reklamacje, skragi i odwołania od decyzji jednostki. Procedura PO-02 Procedura finansowa. 8. ZAŁĄCZNIKI Brak załączników związanych bezpośrednio z niniejszym programem.

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. Informator - Opis systemu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, Katowice, kwiecień 2009 roku - strona 2 / stron 12

1. Informacje ogólne. Informator - Opis systemu dobrowolnej certyfikacji wyrobów, Katowice, kwiecień 2009 roku - strona 2 / stron 12 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG-JC), jest instytutem naukowo-badawczym funkcjonującym na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych PROGRAM Wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI OŚRODEK CERYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERYFIKACJI Strona: 1 1. Wymagania ogólne System badań i certyfikacji wyrobów obejmuje certyfikację dobrowolną i obowiązkową wynikającą z dyrektyw Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 038 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 12 lipca 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Zatwierdzam (-) Piotr Kantor Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Wydanie z dnia 2009-07-07 Str. 1 / 8 Dyrektor Instytutu Jolanta Mamenas tel. +48 42 61

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

2. dr inż. Dariusz Stefaniak Kierownik Jednostki Certyfikującej

2. dr inż. Dariusz Stefaniak Kierownik Jednostki Certyfikującej UMOWA Nr w sprawie certyfikacji kompetencji osób i nadzoru nad posiadaczem certyfikatu zawarta w dniu.roku w Katowicach, pomiędzy: Imię i Nazwisko: PESEL Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Adres

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW

- Informator - CERTYFIKACJA PRÓBOBIORCÓW G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRC/03/IW CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRC/03/IW CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PRC/03/IW CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone do stosowania przez Kierownika Zakładu Certyfikacji Textil-Cert Dnia: 04.10.2010

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 4 Data edycji: 25.08.2014 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 7 września 2015 r. AC 023 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo