Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej"

Transkrypt

1 Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta Rybnika jako pierwsza na lsku i druga w Polsce instytucja administracji samorzdowej moe legitymowa si certyfikatem ISO 9001: czerwca 2001 r., w Urzdzie Miasta Rybnika zakoczył si audit certyfikujcy przeprowadzony przez Polskie Centrum Bada i Certyfikacji. Tego samego dnia Komitet Techniczny PCBC podjł jednogłon decyzj o przyznaniu certyfikatu dla Urzdu Miasta Rybnika. Co właciwie oznacza ISO? Pojcie to w potocznym rozumieniu oznacza normy, które opisuj system zarzdzania jakoci w firmie, a skrót ISO pochodzi od angielskiej midzynarodowej organizacji staryzacyjnej (International Organization of Standarization), która wydaje i okrela wiele rónych norm i standardów dotyczcych produktów i systemów. Wikszoci z nas samo okrelenie ISO kojarzy si z formularzami, instrukcjami, procedurami, stemplami, podpisami itp. tak jest w istocie, jednak podstaw systemu jakoci s procedury i instrukcje czyli opisane czynnoci zachodzce w firmie (urzdzie, organizacji). Perspektywa wejcia Polski do Unii Europejskiej sprawiła, e niezbdnym stało si dostosowanie systemów zarzdzania urzdami administracji publicznej do wymaga i standardów wiatowych. Celem stało si osignicie wysokiej jakoci wiadczonych usług oraz poprawa sprawnoci i skutecznoci działania urzdów. Normy ISO wdraane s głównie w przedsibiorstwach produkcyjnych i usługowych, gdzie standaryzacja produkcji winna by stosowana według norm przyjtych w krajach Unii. Coraz czciej jednak administracja publiczna równie siga po standardy, które w znacznym stopniu przyczyniaj si do efektywnego wykorzystania rodków finansowych oraz normalizuj wydawanie decyzji administracyjnych, poprawiaj w znacznym stopniu właciwe załatwianie spraw mieszkaców gminy, jak równie poprawiaj skuteczno i efektywno wykorzystania zasobów szczególnie ludzkich. W celu usprawnienia pracy Urzd Miasta Rybnika podjł starania zmierzajce do zdobycia certyfikatu ISO, by zapewni sprawn i kompletn realizacj zada przez urzdników, wyjcie w stron mieszkaców miasta, a take gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach społecznoci lokalnej. Prace zwizane z wprowadzeniem w Urzdzie Miasta systemu zarzdzania jakoci ISO 9001:2000 trwały około roku. Szkolenia dla kadry kierowniczej i wybranej grupy pracowników przeprowadziła firma konsultingowa UMBRELLA Project z Warszawy. Metodyka programu została opracowana przy wykorzystaniu dowiadcze organizacji oraz ekspertów z Wielkiej Brytanii i była przystosowana do specyfiki administracji publicznej w celu poprawy jakoci wiadczonych usług publicznych oraz systemu zarzdzania. Kierownictwo Urzdu Miasta majc na uwadze moliwoci poprawy systemu zarzdzania oraz promocji gminy i wzrostu satysfakcji mieszkaców postanowiło skorzysta z wdroenia systemu ISO Po przeprowadzeniu auditu wstpnego został Urzd Miasta w Rybniku zakwalifikowany do programu Wdroenie systemów zarzdzania jakoci w administracji publicznej. 16 marca 2000 została zawarta umowa pomidzy UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów a Miastem Rybnik. Proces wdraania 1

2 systemu jakoci trwał ponad rok w czasie, którego przeprowadzano szkolenia, udzielano porad oraz pomocy w procesie certyfikacji. Proces wdroenia systemu przebiegał pocztkowo zgodnie z norm ISO 9000:1994 nastpnie podwyszono wymagania i zdecydowano si na wdroenie najnowszej normy , która weszła w ycie 1 stycznia 2001 r. Dnia 26 czerwca 2001 r., Urzd Miasta otrzymał certyfikat systemu jakoci na zgodno z norm ISO 9001:2000. W fazie przygotowawczej projektu powołano osoby odpowiedzialne za sam proces wdroenia systemu: Pełnomocnika d/s jakoci (Sekretarz Miasta), czteroosobowy Komitet Sterujcy oraz kilka zespołów zadaniowych. Przeszkolono kadr kierownicz Urzdu oraz wydelegowanych pracowników. Zespoły zadaniowe opracowały i opisały projekty procedur i instrukcji opisujce procesy zachodzce w Urzdzie. Projekty opracowano tak w formie pisemnej jak i graficznej, co w znacznym stopniu ma wpływ na właciwe zrozumienie poszczególnych procesów. Przy tworzeniu tych projektów przeprowadzano konsultacje z pracownikami merytorycznymi oraz ich przełoonymi. Obecnie system funkcjonuje w Urzdzie Miasta bardzo dobrze, ujednolicony tryb postpowania, uproszczenie czynnoci ma wpływ na załatwianie w kompetentny sposób mieszkaców. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów (DDM) oraz zintegrowanie systemu ISO z tym obiegiem umoliwia pracownikom Urzdu zapoznanie si z poszczególnymi procedurami bez potrzeby sigania po teksty przekazywane tradycyjnie (wydruki). II. Korzyci płynce z wdroenia systemu w Urzdzie Mista. Przyznanie certyfikatu jest wiadectwem uznania przez obiektywn jednostk zewntrzn wysokiego standardu wiadczonych usług. Dziki opracowanym procedurom Klient wie na jakim etapie znajduje si obecnie jego sprawa a take ile czasu upłynie do jej zakoczenia. Usługi dobrej jakoci zwikszaj zaufanie do Urzdu. System zarzdzania jakoci w administracji samorzdowej rozumiany jako usprawnienie procedur obsługi Klientów i zapewnienie jakoci wiadczonych usług jest korzystny dla wszystkich mieszkaców gminy, w tym i dla lokalnego biznesu. Korzyci płynce z uzyskania przez Urzd certyfikatu jakoci maj charakter inwestycji długoterminowej. Wanym argumentem jest równie efekt promocyjny. Posiadanie certyfikatu jakoci podnosi rang gminy w oczach inwestorów tak krajowych jak i zagranicznych. Samo uzyskanie certyfikatu ISO jest nie tylko pewn nobilitacj ale równie kolejnym wyzwaniem dla władz i pracowników Urzdu wobec mieszkaców. System zarzdzania jakoci nie jest niezmienny ulega przeobraeniom tak, aby był jak najlepiej przystosowany do aktualnych potrzeb. Usprawnienie organizacji pracy w Urzdzie zrealizowane dziki uporzdkowaniu procesów zachodzcych w Urzdzie oraz wprowadzenie i stosowanie cigłego przegldu procedur w celu ich doskonalenia. Skrócono czas oczekiwania Klienta (zarówno zewntrznego jak i wewntrznego) na zrealizowanie usługi. Poprawiono realizowane procesy, by osign szybszy przepływ informacji pomidzy Wydziałami oraz jasno okrelony podział odpowiedzialnoci i kompetencji poszczególnych ogniw sterowania organizmem miejskim. Podniesiono stopie wiedzy i kompetencji pracowników, co gwarantuje lepsz obsług klientów, jak te jako wiadczonych usług. Nadrzdnym bowiem celem wdroonego systemu zarzdzania jakoci nie jest samozadowolenie pracowników i władz urzdu ale wiadomo kadego mieszkaca Rybnika odwiedzajcego Urzd Miasta, e otrzymał usług o najwyszej jakoci. 2

3 III. Zarzdzanie usługami publicznymi. Jednym z podstawowych zada administracji samorzdowej jest dostarczenie swoim mieszkacom usług publicznych poczwszy od wydania zawiadczenia poprzez decyzje a do zapewnienia właciwej infrastruktury technicznej. Planowanie, realizacja i kontrolowanie usług naley do kompetencji gminy w ramach tych usług mieszcz si wydawane zawiadczenia, postanowienia, decyzje, opinie i zezwolenia na korzystanie poprzez dzieraw z majtku gminnego. W form procedur ujto równie procesy inwestycyjne, które w ten sposób prowadzone zapewniaj cigło wykonywania poszczególnych etapów. W konsekwencji płynno tych procesów wpływa na wizerunek słub miejskich i satysfakcjonuje mieszkaców. Zwrócenie uwagi na jako powoduje zwikszenie nacisku na wykorzystanie istniejcych zasobów. W przypadku jednostek samorzdowych zasoby te (szczególnie finansowe) s ograniczone a ich lepsze wykorzystanie moe doprowadzi przy tych samych nakładach do osignicia lepszych wyników działania. Jednostka samorzdowa działajca na rzecz społecznoci lokalnej winna tak gospodarowa i zarzdza usługami publicznymi, by w maksymalny i właciwy sposób wydatkowa rodki tak własne jak i pochodzce ze ródeł zewntrznych, by zaspokojenie społeczestwa było pełne. Zastosowanie procedur ISO pozwoli na właciw realizacj tych poczyna. IV. Wprowadzenie procedur w celu opracowania i ujednolicenia obsługi klientów w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej oraz w Wydziale Geodezji. Wszystkie Urzdy Gmin i Starostwa maj ustalone sposoby, systemy i normy prowadzenia działalnoci oparte na przepisach prawa. Sposoby te nie stanowi jednolitego w treci cyklu prowadzenia postpowania std rónorodno wydawanych dokumentów niejednokrotnie utrudnia właciw i jednoznaczn ich interpretacj. Opracowanie poszczególnych procedur umoliwia ujednolicenie postpowa z jednoczesnym podniesieniem jakoci wykonywanych prac. Orodki Dokumentacji Geodezyjnej działajce w rónych powiatach i jednostkach miejskich przy wydawaniu materiałów geodezyjnych zamawiajcym stosowały róne kryteria. W celu ujednolicenia i zoptymalizowania obsługi zgłaszajcych roboty geodezyjne oraz by zapewni zgodno dokumentacji technicznej z przepisami prawa, opracowano procedur do przyjcia zgłoszenia roboty geodezyjnej. Procedura ta wskazuje kto, komu i w jaki sposób udostpnia materiały niezbdne do wykonania czynnoci geodezyjnych. Okrela zakres, odpowiedzialno i uprawnienia poszczególnych pracowników w przygotowaniu materiałów. W podobny sposób krok po kroku opracowano procedury dla potrzeb wydawania decyzji administracyjnych zwizanych z podziałem nieruchomoci. W Orodkach oraz Wydziałach Geodezji z uwagi na rónorodno wystpujcych i rozwizywanych zagadnie wprowadzenie procesów ISO nie znajdowało zrozumienia. Poniej przedstawiono przykłady procedur dotyczcych wydawania decyzji administracyjnych oraz przyjcia zgłoszenia roboty geodezyjnej. 3

4 Procedura wydawania decyzji administracyjnych 1. Przedmiot Przedmiotem procedury jest opis procesu wydawania decyzji administracyjnych w Urzdzie Miasta Rybnika na podstawie Kodeksu postpowania administracyjnego. 2. Zastosowanie Procedura niniejsza ma zastosowanie we wszystkich wydziałach i biurach Urzdu Miasta Rybnika wydajcych decyzje administracyjne za wyjtkiem tych decyzji, których wydawanie zostało ujte i opisane w odrbnych procedurach. 3. Odpowiedzialno Za aktualizacj niniejszej procedury odpowiedzialni s Naczelnicy Wydziałów, których procedura dotyczy. Za przygotowanie decyzji odpowiedzialni s w poszczególnych wydziałach pracownicy zajmujcy si merytorycznie dan spraw, natomiast za nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wydaniem decyzji pełni Naczelnik konkretnego wydziału lub Kierownik Biura. Za podpisanie decyzji odpowiedzialny jest Prezydent Miasta, Naczelnik Wydziału lub pracownik posiadajcy upowanienie Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Szczegółowy zakres odpowiedzialnoci poszczególnych osób przedstawia schemat graficzny procedury uzupełniony przez opis trybu postpowania. 4. Dokumenty zwizane 5. Definicje Osoba uprawniona do wydawania decyzji Prezydent, jego Zastpca, Naczelnik Wydziału (Kierownik Biura) lub pracownik posiadajcy pisemne upowanienie Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych w okrelonym zakresie. wydziału (wyznaczony pracownik, pracownik merytoryczny) pracownik wydziału, biura lub referatu odpowiedzialny merytorycznie za wykonanie okrelonej czynnoci. Wniosek wniosek, pismo lub formularz złoony przez Wnioskodawc w celu rozpoczcia całego procesu. Wnioskodawca Klient, Strona, Interesant. 6. Tryb postpowania Procedur rozpoczyna wpłynicie do Urzdu Miasta wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek powinien zosta złoony w Kancelarii Urzdu. W celu usprawnienia obsługi Klientów jak równie znacznego skrócenia oczekiwania na wydanie stosownej decyzji, wnioski dotyczce wydania decyzji w przypadku Wydziału Komunikacji, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzdu Stanu Cywilnego mona złoy bezporednio u merytorycznych pracowników tych wydziałów. Istnieje równie moliwo wydania decyzji z urzdu np. w wyniku przeprowadzonej kontroli czy te w skutek zapisów aktów wewntrznych. Dla wikszoci spraw zostały w Urzdzie Miasta Rybnika opracowane specjalne formularze wniosków dotyczce wydania okrelonego rodzaju decyzji. Wnioski te w zalenoci od rodzaju sprawy mona pobra : w Kancelarii Urzdu w odpowiednim Wydziale lub ze strony internetowej miasta Wirtualne Biuro. 4

5 Dodatkowej informacji na temat sposobu wypełnienia wniosku czy te koniecznoci dołczenia lub posiadania okrelonych dokumentów udzielaj pracownicy Kancelarii lub właciwego wydziału. Przy składaniu wniosku pracownik urzdu informuje Wnioskodawc o koniecznoci uiszczenia opłaty skarbowej (lub braku takiej koniecznoci) zgodnie z ustaw z dnia 9 wrzenia 2000 r. o opłacie skarbowej. W przypadku złoenia wniosku w Kancelarii Urzdu, po jego zarejestrowaniu w systemie DDM zostaje on przekazany do właciwego wydziału gdzie zostaje zarejestrowany w rejestrze wydziałowym przez wyznaczonego pracownika. ten sprawdza czy organ do którego złoono wniosek jest właciwy w sprawie. Jeeli nie, wniosek przekazywany jest niezwłocznie do organu właciwego o czym zawiadamiany jest Wnioskodawca. Gdy organ jest właciwy w danej sprawie, pracownik ocenia poprawno wniosku na podstawie prawa materialnego zawartego w odpowiednich aktach prawnych (np. czy zawiera wszystkie wymagane dane i załczniki). Jeeli decyzja podlega ustawie Prawo ochrony rodowiska pracownik wydziału podaje ten fakt do publicznej wiadomoci i zakłada kart informacyjn dla wniosku. W momencie stwierdzenia jakichkolwiek braków we wniosku lub w dołczonych do niego dokumentach wyznaczony pracownik wzywa Wnioskodawc telefonicznie lub listownie do ich uzupełnienia z pouczeniem e nie usunicie tych braków w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek pozostawia si bez rozpoznania take wtedy, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszcego i nie ma moliwoci ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych. W uzasadnionych przypadkach istnieje moliwo wydłuenia terminu dla Wnioskodawcy na uzupełnienie wniosku. wydziału zbiera materiał dowodowy (np. dokumenty, protokoły z zezna wiadków, opinie biegłych, protokoły ogldzin, protokoły z rozpraw administracyjnych, protokoły z przesłuchania stron, uwagi i wnioski społeczestwa), nastpnie sprawdza czy zebrany materiał jest wystarczajcy do wydania decyzji. W postpowaniach administracyjnych konieczno uzyskania opinii od innych organów przed wydaniem decyzji kocowej okrelona jest prawem materialnym. W przypadku, gdy materiał jest wystarczajcy, pracownik przygotowuje decyzj, któr przedkłada do akceptacji i podpisu osobie upowanionej do podpisywania decyzji administracyjnych. Osoba nadzorujca moe odmówi akceptacji, w takim przypadku decyzja jest korygowana zgodnie z jej wskazaniami. Podpisana decyzja jest dorczana Stronom wraz z okreleniem moliwoci oraz sposobu odwołania si stron od jej postanowie. W przypadku decyzji podlegajcej ustawie Prawo ochrony rodowiska pracownik merytorycznie odpowiedzialny zakłada kart informacyjn dla decyzji. Decyzje od których nie słuy odwołanie w administracyjnym toku instancji s ostateczne. Jeeli zostało złoone odwołanie przez wszystkie Strony biorce udział w postpowaniu (lub gdy odwołanie wniosła jedna ze Stron, a pozostałe Strony wyraziły na to zgod), a organ uzna, e to odwołanie zasługuje w całoci na uwzgldnienie, wydaje now decyzj, w której uchyla lub zmienia decyzj zaskaron. Jeeli odwołania nie wnios wszystkie Strony (albo brak jest zgody pozostałych Stron) lub gdy nie zasługuje ono na uwzgldnienie w całoci odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest organowi wyszej instancji. Dalsze postpowanie w sprawie uzalenione jest od decyzji organu odwoławczego. 5

6 7. Schemat graficzny przebiegu procedury Wpynicie wniosku do Kancelarii Wpynicie wniosku do wydziału Wydanie decyzji z urzdu Kancelaria Rejestracja wniosku III Kancelaria Przekazanie wniosku do odpowiedniego wydziału wydziału Rejestracja wniosku w wydziale Dekretacja wniosku Naczelnik Wydziału Prac. wydz. K Przesłanie do odpow. organu z powiadomieniem stron Urzd jest właciwy rzeczowo i miejscowo? Prac. wydz. wydzialu Załoenie karty informacyjnej dla wniosku III wydziału decyzja podlega ustawie Prawo ochrony rodowiska? wniosek jest kompletny? Zbieranie materiału dowodowego (opinie, uzgodnienia, protokoły) Prac. wydz. wniosek został uzupełniony? wydzialu Wezwanie do uzupełnienia II wydziału Przygotowanie decyzji Pozostawienie wniosku bez rozpoznania I K 6

7 I Przedstawienie decyzji do akceptacji i podpisu Wydz. Osoba upowaniona do podpisywania decyzji akceptuj? II Osoba upowaniona do podpisywania decyzji Podpisanie decyzji Kancelaria Wysłanie decyzji Stronie K Strona si odwołała? decyzja podlega ustawie Prawo ochrony rodowiska? II wydziału odwołanie powinno by uwzgldnione w całoci? Przekazanie dokumentów do II instancji Załoenie karty informacyjnej dla decyzji wydzialu III decyzja została uchylona? K 7

8 Procedura przyjcia zgłoszenia roboty geodezyjnej 1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej procedury jest opis trybu przyjcia przez pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzdu Miasta Rybnika zgłoszenia roboty geodezyjnej. 2. Zastosowanie Procedura jest stosowana w Wydziale Geodezji i Kartografii w celu ujednolicenia i zoptymalizowania obsługi zgłaszajcych roboty geodezyjne oraz zapewnienia zgodnoci dokumentacji technicznej z przepisami prawa. 3. Odpowiedzialno Za aktualizacj niniejszej procedury odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. Szczegółowe zasady odpowiedzialnoci przedstawia schemat graficzny przebiegu procesu uzupełniony przez opis trybu postpowania. 4. Dokumenty zwizane: a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postpowania administracyjnego, b) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, c) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych, d) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r., w sprawie okrelenia rodzajów materiałów stanowicych pastwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu ich gromadzenia i wyłczania z zasobu oraz udostpniania zasobu e) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie Wysokoci opłat za czynnoci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a take za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego f) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, g) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie standardów technicznych dotyczcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, h) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków, i) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, j) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r., w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczajcych bazy danych, a take ogólnych warunków umów o udostpnianie, k) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomoci. 5. Definicje Wnioskodawca geodeta lub zespół geodetów posiadajcych stosowne uprawnienia zawodowe. Operat terenowa dokumentacja techniczna pomiarów. Zasób tradycyjny materiały geodezyjne w formie analogowej. 8

9 6. Tryb postpowania Procedur rozpoczyna złoenie do Kancelarii wniosku zgłoszenia roboty geodezyjnej na formularzu przewidzianym w Rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. Kancelaria Urzdu Miasta przekazuje wniosek zgłoszenia do właciwego Wydziału Geodezji i Kartografii. Orodka Dokumentacji bada kompletno złoonego zgłoszenia. W przypadku braków wzywa wnioskujcego o uzupełnienie. wniosek pozostaje bez biegu. Jeeli nie uzupełniono to Jeeli zgłoszenie przygotowano właciwie wzgldnie poprzednio uzupełniono braki to nastpuje zarejestrowanie zgłoszenia w Ksidze Robót Geodezyjnych. Orodka przygotowuje niezbdne materiały geodezyjne w zalenoci od asortymentu roboty oraz posiadanych danych wyjciowych tak archiwalnych jak i numerycznych. Orodka Dokumentacji Geodezyjnej przygotowuje potwierdzenie przyjcia zgłoszonej roboty geodezyjnej. przygotowuje równie wytyczne techniczne w zalenoci od asortymentu. Wydziału Geodezji kompletuje i opisuje materiały wyjciowe nastpnie wydaje je wraz z wytycznymi wnioskodawcy. Po zakoczeniu tej procedury Wydział oczekuje na złoenie operatu pomiarowego. 9

10 7. Schemat graficzny przebiegu procedury Wnioskodawca Złoenie zgłoszenia roboty geodezyjnej w Kancelarii UM zgłoszenie jest kompletne? Przygotowanie i wysłanie wezwania o uzupełnieniu zgłoszenia uzupełniono zgłoszenie? K Ewidencja zgłoszenia w Kartotece Zamówie i w Ksidze Robót Geodezyjnych Przygotowanie materialów wyjsciowych - zasób tradycyjny Przygotowanie materiałów wyjsciowych numerycznych Przygotowanie "Potwierdzenia przyjecia zgłoszenia roboty geodezyjnej", sporzadzenie wytycznych technicznych 1 10

11 1 Skompletowanie i opisanie materiałow wyjciowych Wydanie wytycznych materiałów geodezyjnych Wnioskodawcy Wnioskodawca Odbiór wytycznych i materiałów geodezyjnych K 8. Zestawienie załczników Nr załcznika Nazwa załcznika Liczba stron Potwierdzenie zgłoszenia przyjcia roboty geodezyjnej 1. 1 Potwierdzenie przyjcia zgłoszenia roboty Dokument ten stanowi uzupełnienie procedowanego zgłoszenia, który zawiera dane: URZ D MIASTA RYBNIKA RYBNIK, UL. CHROBREGO 2 tel. (032) , fax (032) ISO 9001:2000 Rybnik, dnia Potwierdzenie zgłoszenia przyjcia roboty zarejestrowanej pod nr KERG..... Wykonawca: osoba Nr roboty wykonawcy: Zakres roboty: Działki: 11

12 Asortyment: Informacje znajdujce si w Orodku: 1. Zakres roboty obejmuje nastpujce arkusze mapy (sekcje) 2. Osnowa pozioma PP 3. Osnowa wysokociowa Rp 4. Mapa orientacyjna z naniesion osnowa 5. Wypisy z rejestru gruntów Dodatkowo wydano wytyczne do wykonania okrelonego asortymentu roboty geodezyjnej! "# $! # $%& W ramach zgłoszonej pracy naley: Zasady Ogólne 1. pomiary geodezyjne wykona w oparciu o geodezyjn osnow poziom i wysokociow z zachowaniem dokładnoci okrelonych w instrukcji G-4, O-1; 2. przeprowadzi inwentaryzacj punktów osnowy, zaktualizowa opisy topograficzne i tre karty informacyjnej punktu, zasada ta dotyczy take osnowy pomiarowej; 3. osnow pomiarow załoy i pomierzy zgodnie z wymogami instrukcji G-4 i O-1; 4. załoonym, nowym punktom osnowy pomiarowej nada numery uzgodnione uprzednio z Orodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej; 5. jednokierunkowe nawizanie do punktów osnowy dopuszcza si w szczególnych przypadkach, które naley uzasadni w sprawozdaniu technicznym; 6. nawizanie pomiarów na punkty I grupy dokładnociowej dopuszcza si równie w szczególnych przypadkach, które naley uzasadni w sprawozdaniu technicznym, takie nawizanie (w tym nawizanie na znaki graniczne) stosowa jedynie wtedy gdy współrzdne punktów nawizania zostały okrelone podczas wczeniejszego pomiaru i istnieje do tej pracy odpowiednia dokumentacja (poda KERG); 7. pomiar szczegółów sytuacyjnych, granic uytków gruntowych, naziemnych elementów uzbrojenia podziemnego, przebiegu zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opracowanie wyników wykona zgodnie z instrukcj G-4 i O-1, wytycznymi technicznymi G-4.4 oraz instrukcj K-1 z 1998 r.; Zasady dotyczce pomiarów aktualizacyjnych i inwentaryzacyjnych 8. pomierzy kontrolnie kilka szczegółów I grupy dokładnociowej znajdujcych si na istniejcej mapie zasadniczej; 9. aktualizacj map do celów projektowych naley obj równie obszar otaczajcy teren inwestycji w pasie o szerokoci co najmniej 30m, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoci geodezyjnych obowizujcych w budownictwie. Powiadczenie map do celów projektowych przez Orodek dotyczy bdzie cile okrelonych granic opracowania, w zwizku z czym naley okreli współrzdne punktów załama tej granicy oraz nada im numery (dowolne, wpisa je na mapie wywiadu terenowego), a ich wykaz przekaza w formie 12

13 wydruku i pliku tekstowego (łcznie z wykazem współrzdnych punktów pomierzonych); 10. w przypadku pomiaru dotyczcego pojedynczej działki geodezyjnej jak i w przypadku podziału nieruchomoci, dokona aktualizacji danych ewidencyjnych uytków gruntowych, oraz sporzdzi dokumenty umoliwiajce wprowadzenie zmian do operatu ewidencyjnego ( wykaz zmian gruntowych ); 11. przy pomiarze budynków i budowli pomierzy widoczne na gruncie znaki graniczne; 12. załoy kartotek budynku, w przypadku gdy została zakoczona budowa pomierzonego budynku i został oddany do uytkowania lub gdy nastpiła rozbudowa budynku i zmieniła si jego powierzchnia uytkowa; 13. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U ) art. 27 u.3, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, wykona przed ich zakryciem. Przy pomiarach przewodów odkrytych wykona pomiar innych przewodów widocznych w wykopie, kady przewód co najmniej dwu punktowo. Wzmiank o sposobie pomiaru sieci podziemnego uzbrojenia zamieci w sprawozdaniu technicznym; 14. numeracj kart inwentaryzacyjnych studzienek kanalizacyjnych uzgodni w Orodku; 15. operat pomiarowy skompletowa zgodnie z instrukcj O-3, pamitajc o podziale na zasób bazowy, uytkowy i przejciowy, przekaza go do Orodka w skoroszycie A4 plastikowym; Zasady dotyczce podziałów nieruchomoci i ustalenia granic 16. w przypadku podziałów nieruchomoci numeracj działek, naley uzgodni w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków; 17. do wniosku o wydanie postanowienia na podział dołczy obowizkowo oryginalny odpis z ksig wieczystych; 18. map z projektem podziału wykona samodzielnie na kopii mapy zasadniczej z nakładkami SUE, wprowadzi podział na ewidencyjne mapy analogowe (pierworys, folia), nastpnie przekaza operat do kontroli, dane po podziale nieruchomoci zostan wprowadzone do mapy numerycznej po uprawomocnieniu si decyzji; 19. stosowa zgodne z instrukcj G-5 Ewidencja Gruntów i Budynków protokoły: przyjcia granic nieruchomoci i utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych; 20. przy robotach dotyczcych podziałów nieruchomoci uzupełnia ksigi parcel i wykazy zmian gruntowych znajdujcych si w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków; Ustalenia porzdkowe 21. w dokumentacji stosowa znaki i opisy zgodne z katalogiem obiektów i znaków umownych zawartych w instrukcji K-1 z 1998 r., dla wszystkich szczegółów sytuacyjnych bdcych przedmiotem pomiaru poda numer pikiet, współrzdne i kod liczbowy zgodny z instrukcj K-1 z 1998 r. ( przykład- nazwa pliku: txt, plik tekstowy: nr_pikiety X Y kod_liczbowy, przedzielone spacj lub tabulacj, a w przypadku niwelacji studni kanalizacyjnych w oddzielnym pliku zapisa równie wysokoci góry i dna studni w nastpujcy sposób wys X Y np X Y ); 22. obowizkowo do kadego operatu dołczy dyskietk lub płyt CD z wykazem współrzdnych w układzie 65, zapisanych jako plik tekstowy; 23. w pimie przekazujcym zamieci informacj o zamawianych wydrukach powykonawczych: ilo, skala, kolor, nakładki; 24. w zwizku z prowadzeniem mapy zasadniczej w postaci numerycznej, aktualizacji tej mapy dokonuj wyłcznie pracownicy naszego wydziału; 13

14 25. wszelkie zmiany zakresu rzeczowego, rodzaju, obszaru, terminu zakoczenia, przerwania lub zaniechania prac, odstpstw od wytycznych zgłosi w naszym wydziale, natychmiast po zaistnieniu zmiany i przed upływem dotychczas planowanego terminu zakoczenia oraz przed przekazaniem operatu pomiarowego do zasobu. W najbliszym czasie opracowane zostan procedury dotyczce pozostałych czynnoci zwizanych z funkcjonowaniem Orodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej. Niniejsze opracowanie stanowi przykład wdroenia norm ISO w Wydziale Geodezji i Kartografii przy zastosowaniu procedur opartych na przepisach prawa, co w konsekwencji przyczyni si do efektywnej i jakociowo poprawnej pracy Wydziału. Rudolf Besuch Urzd Miasta Rybnika 14

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw

I N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/10 Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.06.2010 roku N S T R U K C J A obiegu dokumentacji i procedur dotyczących załatwiania spraw w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci.

Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Przegld obowizujcych instrukcji i wytycznych technicznych wraz z okreleniem ich przydatnoci. Ryszard Staniszewski Wstp W społeczestwie informacyjnym przygotowanie do zawodu wystarcza na okres 6-8 lat.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU Szczegółowa instrukcja dotyczca formy i struktury Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze rodków EFRR w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa ZPORR 2004-2006 składanych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

4.1. Postanowienia ogólne

4.1. Postanowienia ogólne Strona: 4.. Postanowienia ogólne 4... W Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku System Zarzdzania Jakoci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, został ustanowiony, udokumentowany i wdroony w 2005

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA ZARZDZENIE NR 1007/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie Kodeksu postpowania pracowników. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Przekazywanie operatu podziału do zasobu g-k

Przekazywanie operatu podziału do zasobu g-k Zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób należy prowadzić czynności związane z przyjmowaniem operatu podziałowego do zasobu geodezyjnokartograficznego?.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie.

Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. Warunki techniczne wektoryzacji mapy zasadniczej jednostki ewidencyjnej Zawiercie. I. Informacje o obiekcie Podstawowe dane o obiekcie: - jednostka ewidencyjna: 241602_1 ZAWIERCIE - przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowicych własno Gminy Piła. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. KUJAWSKO POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WSPN.I.1611.8.2013 Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058) /61 fax.(058)

Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058) /61 fax.(058) STAROSTA WEJHEROWSKI 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-60/61 fax.(058)-572-94-62 e-mail: Starostwo@powiat.wejherowo.pl GD - 0718 - I - 3/05 Wejherowo, dnia 7 listopada 2005 r. Sz. Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej

Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Ing. Jan Macha Katastrální úad pro Moravskoslezský kraj, Opawa Czechy Organizacja orodków geodezyjnych i kartograficznych w Republice Czeskiej Struktura i organizacja resortu: Poziom krajowy Czeski Urzd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo