Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej"

Transkrypt

1 Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta Rybnika jako pierwsza na lsku i druga w Polsce instytucja administracji samorzdowej moe legitymowa si certyfikatem ISO 9001: czerwca 2001 r., w Urzdzie Miasta Rybnika zakoczył si audit certyfikujcy przeprowadzony przez Polskie Centrum Bada i Certyfikacji. Tego samego dnia Komitet Techniczny PCBC podjł jednogłon decyzj o przyznaniu certyfikatu dla Urzdu Miasta Rybnika. Co właciwie oznacza ISO? Pojcie to w potocznym rozumieniu oznacza normy, które opisuj system zarzdzania jakoci w firmie, a skrót ISO pochodzi od angielskiej midzynarodowej organizacji staryzacyjnej (International Organization of Standarization), która wydaje i okrela wiele rónych norm i standardów dotyczcych produktów i systemów. Wikszoci z nas samo okrelenie ISO kojarzy si z formularzami, instrukcjami, procedurami, stemplami, podpisami itp. tak jest w istocie, jednak podstaw systemu jakoci s procedury i instrukcje czyli opisane czynnoci zachodzce w firmie (urzdzie, organizacji). Perspektywa wejcia Polski do Unii Europejskiej sprawiła, e niezbdnym stało si dostosowanie systemów zarzdzania urzdami administracji publicznej do wymaga i standardów wiatowych. Celem stało si osignicie wysokiej jakoci wiadczonych usług oraz poprawa sprawnoci i skutecznoci działania urzdów. Normy ISO wdraane s głównie w przedsibiorstwach produkcyjnych i usługowych, gdzie standaryzacja produkcji winna by stosowana według norm przyjtych w krajach Unii. Coraz czciej jednak administracja publiczna równie siga po standardy, które w znacznym stopniu przyczyniaj si do efektywnego wykorzystania rodków finansowych oraz normalizuj wydawanie decyzji administracyjnych, poprawiaj w znacznym stopniu właciwe załatwianie spraw mieszkaców gminy, jak równie poprawiaj skuteczno i efektywno wykorzystania zasobów szczególnie ludzkich. W celu usprawnienia pracy Urzd Miasta Rybnika podjł starania zmierzajce do zdobycia certyfikatu ISO, by zapewni sprawn i kompletn realizacj zada przez urzdników, wyjcie w stron mieszkaców miasta, a take gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach społecznoci lokalnej. Prace zwizane z wprowadzeniem w Urzdzie Miasta systemu zarzdzania jakoci ISO 9001:2000 trwały około roku. Szkolenia dla kadry kierowniczej i wybranej grupy pracowników przeprowadziła firma konsultingowa UMBRELLA Project z Warszawy. Metodyka programu została opracowana przy wykorzystaniu dowiadcze organizacji oraz ekspertów z Wielkiej Brytanii i była przystosowana do specyfiki administracji publicznej w celu poprawy jakoci wiadczonych usług publicznych oraz systemu zarzdzania. Kierownictwo Urzdu Miasta majc na uwadze moliwoci poprawy systemu zarzdzania oraz promocji gminy i wzrostu satysfakcji mieszkaców postanowiło skorzysta z wdroenia systemu ISO Po przeprowadzeniu auditu wstpnego został Urzd Miasta w Rybniku zakwalifikowany do programu Wdroenie systemów zarzdzania jakoci w administracji publicznej. 16 marca 2000 została zawarta umowa pomidzy UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów a Miastem Rybnik. Proces wdraania 1

2 systemu jakoci trwał ponad rok w czasie, którego przeprowadzano szkolenia, udzielano porad oraz pomocy w procesie certyfikacji. Proces wdroenia systemu przebiegał pocztkowo zgodnie z norm ISO 9000:1994 nastpnie podwyszono wymagania i zdecydowano si na wdroenie najnowszej normy , która weszła w ycie 1 stycznia 2001 r. Dnia 26 czerwca 2001 r., Urzd Miasta otrzymał certyfikat systemu jakoci na zgodno z norm ISO 9001:2000. W fazie przygotowawczej projektu powołano osoby odpowiedzialne za sam proces wdroenia systemu: Pełnomocnika d/s jakoci (Sekretarz Miasta), czteroosobowy Komitet Sterujcy oraz kilka zespołów zadaniowych. Przeszkolono kadr kierownicz Urzdu oraz wydelegowanych pracowników. Zespoły zadaniowe opracowały i opisały projekty procedur i instrukcji opisujce procesy zachodzce w Urzdzie. Projekty opracowano tak w formie pisemnej jak i graficznej, co w znacznym stopniu ma wpływ na właciwe zrozumienie poszczególnych procesów. Przy tworzeniu tych projektów przeprowadzano konsultacje z pracownikami merytorycznymi oraz ich przełoonymi. Obecnie system funkcjonuje w Urzdzie Miasta bardzo dobrze, ujednolicony tryb postpowania, uproszczenie czynnoci ma wpływ na załatwianie w kompetentny sposób mieszkaców. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów (DDM) oraz zintegrowanie systemu ISO z tym obiegiem umoliwia pracownikom Urzdu zapoznanie si z poszczególnymi procedurami bez potrzeby sigania po teksty przekazywane tradycyjnie (wydruki). II. Korzyci płynce z wdroenia systemu w Urzdzie Mista. Przyznanie certyfikatu jest wiadectwem uznania przez obiektywn jednostk zewntrzn wysokiego standardu wiadczonych usług. Dziki opracowanym procedurom Klient wie na jakim etapie znajduje si obecnie jego sprawa a take ile czasu upłynie do jej zakoczenia. Usługi dobrej jakoci zwikszaj zaufanie do Urzdu. System zarzdzania jakoci w administracji samorzdowej rozumiany jako usprawnienie procedur obsługi Klientów i zapewnienie jakoci wiadczonych usług jest korzystny dla wszystkich mieszkaców gminy, w tym i dla lokalnego biznesu. Korzyci płynce z uzyskania przez Urzd certyfikatu jakoci maj charakter inwestycji długoterminowej. Wanym argumentem jest równie efekt promocyjny. Posiadanie certyfikatu jakoci podnosi rang gminy w oczach inwestorów tak krajowych jak i zagranicznych. Samo uzyskanie certyfikatu ISO jest nie tylko pewn nobilitacj ale równie kolejnym wyzwaniem dla władz i pracowników Urzdu wobec mieszkaców. System zarzdzania jakoci nie jest niezmienny ulega przeobraeniom tak, aby był jak najlepiej przystosowany do aktualnych potrzeb. Usprawnienie organizacji pracy w Urzdzie zrealizowane dziki uporzdkowaniu procesów zachodzcych w Urzdzie oraz wprowadzenie i stosowanie cigłego przegldu procedur w celu ich doskonalenia. Skrócono czas oczekiwania Klienta (zarówno zewntrznego jak i wewntrznego) na zrealizowanie usługi. Poprawiono realizowane procesy, by osign szybszy przepływ informacji pomidzy Wydziałami oraz jasno okrelony podział odpowiedzialnoci i kompetencji poszczególnych ogniw sterowania organizmem miejskim. Podniesiono stopie wiedzy i kompetencji pracowników, co gwarantuje lepsz obsług klientów, jak te jako wiadczonych usług. Nadrzdnym bowiem celem wdroonego systemu zarzdzania jakoci nie jest samozadowolenie pracowników i władz urzdu ale wiadomo kadego mieszkaca Rybnika odwiedzajcego Urzd Miasta, e otrzymał usług o najwyszej jakoci. 2

3 III. Zarzdzanie usługami publicznymi. Jednym z podstawowych zada administracji samorzdowej jest dostarczenie swoim mieszkacom usług publicznych poczwszy od wydania zawiadczenia poprzez decyzje a do zapewnienia właciwej infrastruktury technicznej. Planowanie, realizacja i kontrolowanie usług naley do kompetencji gminy w ramach tych usług mieszcz si wydawane zawiadczenia, postanowienia, decyzje, opinie i zezwolenia na korzystanie poprzez dzieraw z majtku gminnego. W form procedur ujto równie procesy inwestycyjne, które w ten sposób prowadzone zapewniaj cigło wykonywania poszczególnych etapów. W konsekwencji płynno tych procesów wpływa na wizerunek słub miejskich i satysfakcjonuje mieszkaców. Zwrócenie uwagi na jako powoduje zwikszenie nacisku na wykorzystanie istniejcych zasobów. W przypadku jednostek samorzdowych zasoby te (szczególnie finansowe) s ograniczone a ich lepsze wykorzystanie moe doprowadzi przy tych samych nakładach do osignicia lepszych wyników działania. Jednostka samorzdowa działajca na rzecz społecznoci lokalnej winna tak gospodarowa i zarzdza usługami publicznymi, by w maksymalny i właciwy sposób wydatkowa rodki tak własne jak i pochodzce ze ródeł zewntrznych, by zaspokojenie społeczestwa było pełne. Zastosowanie procedur ISO pozwoli na właciw realizacj tych poczyna. IV. Wprowadzenie procedur w celu opracowania i ujednolicenia obsługi klientów w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej oraz w Wydziale Geodezji. Wszystkie Urzdy Gmin i Starostwa maj ustalone sposoby, systemy i normy prowadzenia działalnoci oparte na przepisach prawa. Sposoby te nie stanowi jednolitego w treci cyklu prowadzenia postpowania std rónorodno wydawanych dokumentów niejednokrotnie utrudnia właciw i jednoznaczn ich interpretacj. Opracowanie poszczególnych procedur umoliwia ujednolicenie postpowa z jednoczesnym podniesieniem jakoci wykonywanych prac. Orodki Dokumentacji Geodezyjnej działajce w rónych powiatach i jednostkach miejskich przy wydawaniu materiałów geodezyjnych zamawiajcym stosowały róne kryteria. W celu ujednolicenia i zoptymalizowania obsługi zgłaszajcych roboty geodezyjne oraz by zapewni zgodno dokumentacji technicznej z przepisami prawa, opracowano procedur do przyjcia zgłoszenia roboty geodezyjnej. Procedura ta wskazuje kto, komu i w jaki sposób udostpnia materiały niezbdne do wykonania czynnoci geodezyjnych. Okrela zakres, odpowiedzialno i uprawnienia poszczególnych pracowników w przygotowaniu materiałów. W podobny sposób krok po kroku opracowano procedury dla potrzeb wydawania decyzji administracyjnych zwizanych z podziałem nieruchomoci. W Orodkach oraz Wydziałach Geodezji z uwagi na rónorodno wystpujcych i rozwizywanych zagadnie wprowadzenie procesów ISO nie znajdowało zrozumienia. Poniej przedstawiono przykłady procedur dotyczcych wydawania decyzji administracyjnych oraz przyjcia zgłoszenia roboty geodezyjnej. 3

4 Procedura wydawania decyzji administracyjnych 1. Przedmiot Przedmiotem procedury jest opis procesu wydawania decyzji administracyjnych w Urzdzie Miasta Rybnika na podstawie Kodeksu postpowania administracyjnego. 2. Zastosowanie Procedura niniejsza ma zastosowanie we wszystkich wydziałach i biurach Urzdu Miasta Rybnika wydajcych decyzje administracyjne za wyjtkiem tych decyzji, których wydawanie zostało ujte i opisane w odrbnych procedurach. 3. Odpowiedzialno Za aktualizacj niniejszej procedury odpowiedzialni s Naczelnicy Wydziałów, których procedura dotyczy. Za przygotowanie decyzji odpowiedzialni s w poszczególnych wydziałach pracownicy zajmujcy si merytorycznie dan spraw, natomiast za nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wydaniem decyzji pełni Naczelnik konkretnego wydziału lub Kierownik Biura. Za podpisanie decyzji odpowiedzialny jest Prezydent Miasta, Naczelnik Wydziału lub pracownik posiadajcy upowanienie Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Szczegółowy zakres odpowiedzialnoci poszczególnych osób przedstawia schemat graficzny procedury uzupełniony przez opis trybu postpowania. 4. Dokumenty zwizane 5. Definicje Osoba uprawniona do wydawania decyzji Prezydent, jego Zastpca, Naczelnik Wydziału (Kierownik Biura) lub pracownik posiadajcy pisemne upowanienie Prezydenta do wydawania decyzji administracyjnych w okrelonym zakresie. wydziału (wyznaczony pracownik, pracownik merytoryczny) pracownik wydziału, biura lub referatu odpowiedzialny merytorycznie za wykonanie okrelonej czynnoci. Wniosek wniosek, pismo lub formularz złoony przez Wnioskodawc w celu rozpoczcia całego procesu. Wnioskodawca Klient, Strona, Interesant. 6. Tryb postpowania Procedur rozpoczyna wpłynicie do Urzdu Miasta wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek powinien zosta złoony w Kancelarii Urzdu. W celu usprawnienia obsługi Klientów jak równie znacznego skrócenia oczekiwania na wydanie stosownej decyzji, wnioski dotyczce wydania decyzji w przypadku Wydziału Komunikacji, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzdu Stanu Cywilnego mona złoy bezporednio u merytorycznych pracowników tych wydziałów. Istnieje równie moliwo wydania decyzji z urzdu np. w wyniku przeprowadzonej kontroli czy te w skutek zapisów aktów wewntrznych. Dla wikszoci spraw zostały w Urzdzie Miasta Rybnika opracowane specjalne formularze wniosków dotyczce wydania okrelonego rodzaju decyzji. Wnioski te w zalenoci od rodzaju sprawy mona pobra : w Kancelarii Urzdu w odpowiednim Wydziale lub ze strony internetowej miasta Wirtualne Biuro. 4

5 Dodatkowej informacji na temat sposobu wypełnienia wniosku czy te koniecznoci dołczenia lub posiadania okrelonych dokumentów udzielaj pracownicy Kancelarii lub właciwego wydziału. Przy składaniu wniosku pracownik urzdu informuje Wnioskodawc o koniecznoci uiszczenia opłaty skarbowej (lub braku takiej koniecznoci) zgodnie z ustaw z dnia 9 wrzenia 2000 r. o opłacie skarbowej. W przypadku złoenia wniosku w Kancelarii Urzdu, po jego zarejestrowaniu w systemie DDM zostaje on przekazany do właciwego wydziału gdzie zostaje zarejestrowany w rejestrze wydziałowym przez wyznaczonego pracownika. ten sprawdza czy organ do którego złoono wniosek jest właciwy w sprawie. Jeeli nie, wniosek przekazywany jest niezwłocznie do organu właciwego o czym zawiadamiany jest Wnioskodawca. Gdy organ jest właciwy w danej sprawie, pracownik ocenia poprawno wniosku na podstawie prawa materialnego zawartego w odpowiednich aktach prawnych (np. czy zawiera wszystkie wymagane dane i załczniki). Jeeli decyzja podlega ustawie Prawo ochrony rodowiska pracownik wydziału podaje ten fakt do publicznej wiadomoci i zakłada kart informacyjn dla wniosku. W momencie stwierdzenia jakichkolwiek braków we wniosku lub w dołczonych do niego dokumentach wyznaczony pracownik wzywa Wnioskodawc telefonicznie lub listownie do ich uzupełnienia z pouczeniem e nie usunicie tych braków w terminie siedmiu dni spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek pozostawia si bez rozpoznania take wtedy, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszcego i nie ma moliwoci ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych. W uzasadnionych przypadkach istnieje moliwo wydłuenia terminu dla Wnioskodawcy na uzupełnienie wniosku. wydziału zbiera materiał dowodowy (np. dokumenty, protokoły z zezna wiadków, opinie biegłych, protokoły ogldzin, protokoły z rozpraw administracyjnych, protokoły z przesłuchania stron, uwagi i wnioski społeczestwa), nastpnie sprawdza czy zebrany materiał jest wystarczajcy do wydania decyzji. W postpowaniach administracyjnych konieczno uzyskania opinii od innych organów przed wydaniem decyzji kocowej okrelona jest prawem materialnym. W przypadku, gdy materiał jest wystarczajcy, pracownik przygotowuje decyzj, któr przedkłada do akceptacji i podpisu osobie upowanionej do podpisywania decyzji administracyjnych. Osoba nadzorujca moe odmówi akceptacji, w takim przypadku decyzja jest korygowana zgodnie z jej wskazaniami. Podpisana decyzja jest dorczana Stronom wraz z okreleniem moliwoci oraz sposobu odwołania si stron od jej postanowie. W przypadku decyzji podlegajcej ustawie Prawo ochrony rodowiska pracownik merytorycznie odpowiedzialny zakłada kart informacyjn dla decyzji. Decyzje od których nie słuy odwołanie w administracyjnym toku instancji s ostateczne. Jeeli zostało złoone odwołanie przez wszystkie Strony biorce udział w postpowaniu (lub gdy odwołanie wniosła jedna ze Stron, a pozostałe Strony wyraziły na to zgod), a organ uzna, e to odwołanie zasługuje w całoci na uwzgldnienie, wydaje now decyzj, w której uchyla lub zmienia decyzj zaskaron. Jeeli odwołania nie wnios wszystkie Strony (albo brak jest zgody pozostałych Stron) lub gdy nie zasługuje ono na uwzgldnienie w całoci odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane jest organowi wyszej instancji. Dalsze postpowanie w sprawie uzalenione jest od decyzji organu odwoławczego. 5

6 7. Schemat graficzny przebiegu procedury Wpynicie wniosku do Kancelarii Wpynicie wniosku do wydziału Wydanie decyzji z urzdu Kancelaria Rejestracja wniosku III Kancelaria Przekazanie wniosku do odpowiedniego wydziału wydziału Rejestracja wniosku w wydziale Dekretacja wniosku Naczelnik Wydziału Prac. wydz. K Przesłanie do odpow. organu z powiadomieniem stron Urzd jest właciwy rzeczowo i miejscowo? Prac. wydz. wydzialu Załoenie karty informacyjnej dla wniosku III wydziału decyzja podlega ustawie Prawo ochrony rodowiska? wniosek jest kompletny? Zbieranie materiału dowodowego (opinie, uzgodnienia, protokoły) Prac. wydz. wniosek został uzupełniony? wydzialu Wezwanie do uzupełnienia II wydziału Przygotowanie decyzji Pozostawienie wniosku bez rozpoznania I K 6

7 I Przedstawienie decyzji do akceptacji i podpisu Wydz. Osoba upowaniona do podpisywania decyzji akceptuj? II Osoba upowaniona do podpisywania decyzji Podpisanie decyzji Kancelaria Wysłanie decyzji Stronie K Strona si odwołała? decyzja podlega ustawie Prawo ochrony rodowiska? II wydziału odwołanie powinno by uwzgldnione w całoci? Przekazanie dokumentów do II instancji Załoenie karty informacyjnej dla decyzji wydzialu III decyzja została uchylona? K 7

8 Procedura przyjcia zgłoszenia roboty geodezyjnej 1. Przedmiot Przedmiotem niniejszej procedury jest opis trybu przyjcia przez pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii Urzdu Miasta Rybnika zgłoszenia roboty geodezyjnej. 2. Zastosowanie Procedura jest stosowana w Wydziale Geodezji i Kartografii w celu ujednolicenia i zoptymalizowania obsługi zgłaszajcych roboty geodezyjne oraz zapewnienia zgodnoci dokumentacji technicznej z przepisami prawa. 3. Odpowiedzialno Za aktualizacj niniejszej procedury odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. Szczegółowe zasady odpowiedzialnoci przedstawia schemat graficzny przebiegu procesu uzupełniony przez opis trybu postpowania. 4. Dokumenty zwizane: a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postpowania administracyjnego, b) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, c) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych, d) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r., w sprawie okrelenia rodzajów materiałów stanowicych pastwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu ich gromadzenia i wyłczania z zasobu oraz udostpniania zasobu e) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie Wysokoci opłat za czynnoci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a take za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego f) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, g) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r., w sprawie standardów technicznych dotyczcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, h) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków, i) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, j) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r., w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczajcych bazy danych, a take ogólnych warunków umów o udostpnianie, k) Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomoci. 5. Definicje Wnioskodawca geodeta lub zespół geodetów posiadajcych stosowne uprawnienia zawodowe. Operat terenowa dokumentacja techniczna pomiarów. Zasób tradycyjny materiały geodezyjne w formie analogowej. 8

9 6. Tryb postpowania Procedur rozpoczyna złoenie do Kancelarii wniosku zgłoszenia roboty geodezyjnej na formularzu przewidzianym w Rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. Kancelaria Urzdu Miasta przekazuje wniosek zgłoszenia do właciwego Wydziału Geodezji i Kartografii. Orodka Dokumentacji bada kompletno złoonego zgłoszenia. W przypadku braków wzywa wnioskujcego o uzupełnienie. wniosek pozostaje bez biegu. Jeeli nie uzupełniono to Jeeli zgłoszenie przygotowano właciwie wzgldnie poprzednio uzupełniono braki to nastpuje zarejestrowanie zgłoszenia w Ksidze Robót Geodezyjnych. Orodka przygotowuje niezbdne materiały geodezyjne w zalenoci od asortymentu roboty oraz posiadanych danych wyjciowych tak archiwalnych jak i numerycznych. Orodka Dokumentacji Geodezyjnej przygotowuje potwierdzenie przyjcia zgłoszonej roboty geodezyjnej. przygotowuje równie wytyczne techniczne w zalenoci od asortymentu. Wydziału Geodezji kompletuje i opisuje materiały wyjciowe nastpnie wydaje je wraz z wytycznymi wnioskodawcy. Po zakoczeniu tej procedury Wydział oczekuje na złoenie operatu pomiarowego. 9

10 7. Schemat graficzny przebiegu procedury Wnioskodawca Złoenie zgłoszenia roboty geodezyjnej w Kancelarii UM zgłoszenie jest kompletne? Przygotowanie i wysłanie wezwania o uzupełnieniu zgłoszenia uzupełniono zgłoszenie? K Ewidencja zgłoszenia w Kartotece Zamówie i w Ksidze Robót Geodezyjnych Przygotowanie materialów wyjsciowych - zasób tradycyjny Przygotowanie materiałów wyjsciowych numerycznych Przygotowanie "Potwierdzenia przyjecia zgłoszenia roboty geodezyjnej", sporzadzenie wytycznych technicznych 1 10

11 1 Skompletowanie i opisanie materiałow wyjciowych Wydanie wytycznych materiałów geodezyjnych Wnioskodawcy Wnioskodawca Odbiór wytycznych i materiałów geodezyjnych K 8. Zestawienie załczników Nr załcznika Nazwa załcznika Liczba stron Potwierdzenie zgłoszenia przyjcia roboty geodezyjnej 1. 1 Potwierdzenie przyjcia zgłoszenia roboty Dokument ten stanowi uzupełnienie procedowanego zgłoszenia, który zawiera dane: URZ D MIASTA RYBNIKA RYBNIK, UL. CHROBREGO 2 tel. (032) , fax (032) ISO 9001:2000 Rybnik, dnia Potwierdzenie zgłoszenia przyjcia roboty zarejestrowanej pod nr KERG..... Wykonawca: osoba Nr roboty wykonawcy: Zakres roboty: Działki: 11

12 Asortyment: Informacje znajdujce si w Orodku: 1. Zakres roboty obejmuje nastpujce arkusze mapy (sekcje) 2. Osnowa pozioma PP 3. Osnowa wysokociowa Rp 4. Mapa orientacyjna z naniesion osnowa 5. Wypisy z rejestru gruntów Dodatkowo wydano wytyczne do wykonania okrelonego asortymentu roboty geodezyjnej! "# $! # $%& W ramach zgłoszonej pracy naley: Zasady Ogólne 1. pomiary geodezyjne wykona w oparciu o geodezyjn osnow poziom i wysokociow z zachowaniem dokładnoci okrelonych w instrukcji G-4, O-1; 2. przeprowadzi inwentaryzacj punktów osnowy, zaktualizowa opisy topograficzne i tre karty informacyjnej punktu, zasada ta dotyczy take osnowy pomiarowej; 3. osnow pomiarow załoy i pomierzy zgodnie z wymogami instrukcji G-4 i O-1; 4. załoonym, nowym punktom osnowy pomiarowej nada numery uzgodnione uprzednio z Orodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej; 5. jednokierunkowe nawizanie do punktów osnowy dopuszcza si w szczególnych przypadkach, które naley uzasadni w sprawozdaniu technicznym; 6. nawizanie pomiarów na punkty I grupy dokładnociowej dopuszcza si równie w szczególnych przypadkach, które naley uzasadni w sprawozdaniu technicznym, takie nawizanie (w tym nawizanie na znaki graniczne) stosowa jedynie wtedy gdy współrzdne punktów nawizania zostały okrelone podczas wczeniejszego pomiaru i istnieje do tej pracy odpowiednia dokumentacja (poda KERG); 7. pomiar szczegółów sytuacyjnych, granic uytków gruntowych, naziemnych elementów uzbrojenia podziemnego, przebiegu zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opracowanie wyników wykona zgodnie z instrukcj G-4 i O-1, wytycznymi technicznymi G-4.4 oraz instrukcj K-1 z 1998 r.; Zasady dotyczce pomiarów aktualizacyjnych i inwentaryzacyjnych 8. pomierzy kontrolnie kilka szczegółów I grupy dokładnociowej znajdujcych si na istniejcej mapie zasadniczej; 9. aktualizacj map do celów projektowych naley obj równie obszar otaczajcy teren inwestycji w pasie o szerokoci co najmniej 30m, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoci geodezyjnych obowizujcych w budownictwie. Powiadczenie map do celów projektowych przez Orodek dotyczy bdzie cile okrelonych granic opracowania, w zwizku z czym naley okreli współrzdne punktów załama tej granicy oraz nada im numery (dowolne, wpisa je na mapie wywiadu terenowego), a ich wykaz przekaza w formie 12

13 wydruku i pliku tekstowego (łcznie z wykazem współrzdnych punktów pomierzonych); 10. w przypadku pomiaru dotyczcego pojedynczej działki geodezyjnej jak i w przypadku podziału nieruchomoci, dokona aktualizacji danych ewidencyjnych uytków gruntowych, oraz sporzdzi dokumenty umoliwiajce wprowadzenie zmian do operatu ewidencyjnego ( wykaz zmian gruntowych ); 11. przy pomiarze budynków i budowli pomierzy widoczne na gruncie znaki graniczne; 12. załoy kartotek budynku, w przypadku gdy została zakoczona budowa pomierzonego budynku i został oddany do uytkowania lub gdy nastpiła rozbudowa budynku i zmieniła si jego powierzchnia uytkowa; 13. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U ) art. 27 u.3, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, wykona przed ich zakryciem. Przy pomiarach przewodów odkrytych wykona pomiar innych przewodów widocznych w wykopie, kady przewód co najmniej dwu punktowo. Wzmiank o sposobie pomiaru sieci podziemnego uzbrojenia zamieci w sprawozdaniu technicznym; 14. numeracj kart inwentaryzacyjnych studzienek kanalizacyjnych uzgodni w Orodku; 15. operat pomiarowy skompletowa zgodnie z instrukcj O-3, pamitajc o podziale na zasób bazowy, uytkowy i przejciowy, przekaza go do Orodka w skoroszycie A4 plastikowym; Zasady dotyczce podziałów nieruchomoci i ustalenia granic 16. w przypadku podziałów nieruchomoci numeracj działek, naley uzgodni w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków; 17. do wniosku o wydanie postanowienia na podział dołczy obowizkowo oryginalny odpis z ksig wieczystych; 18. map z projektem podziału wykona samodzielnie na kopii mapy zasadniczej z nakładkami SUE, wprowadzi podział na ewidencyjne mapy analogowe (pierworys, folia), nastpnie przekaza operat do kontroli, dane po podziale nieruchomoci zostan wprowadzone do mapy numerycznej po uprawomocnieniu si decyzji; 19. stosowa zgodne z instrukcj G-5 Ewidencja Gruntów i Budynków protokoły: przyjcia granic nieruchomoci i utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych; 20. przy robotach dotyczcych podziałów nieruchomoci uzupełnia ksigi parcel i wykazy zmian gruntowych znajdujcych si w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków; Ustalenia porzdkowe 21. w dokumentacji stosowa znaki i opisy zgodne z katalogiem obiektów i znaków umownych zawartych w instrukcji K-1 z 1998 r., dla wszystkich szczegółów sytuacyjnych bdcych przedmiotem pomiaru poda numer pikiet, współrzdne i kod liczbowy zgodny z instrukcj K-1 z 1998 r. ( przykład- nazwa pliku: txt, plik tekstowy: nr_pikiety X Y kod_liczbowy, przedzielone spacj lub tabulacj, a w przypadku niwelacji studni kanalizacyjnych w oddzielnym pliku zapisa równie wysokoci góry i dna studni w nastpujcy sposób wys X Y np X Y ); 22. obowizkowo do kadego operatu dołczy dyskietk lub płyt CD z wykazem współrzdnych w układzie 65, zapisanych jako plik tekstowy; 23. w pimie przekazujcym zamieci informacj o zamawianych wydrukach powykonawczych: ilo, skala, kolor, nakładki; 24. w zwizku z prowadzeniem mapy zasadniczej w postaci numerycznej, aktualizacji tej mapy dokonuj wyłcznie pracownicy naszego wydziału; 13

14 25. wszelkie zmiany zakresu rzeczowego, rodzaju, obszaru, terminu zakoczenia, przerwania lub zaniechania prac, odstpstw od wytycznych zgłosi w naszym wydziale, natychmiast po zaistnieniu zmiany i przed upływem dotychczas planowanego terminu zakoczenia oraz przed przekazaniem operatu pomiarowego do zasobu. W najbliszym czasie opracowane zostan procedury dotyczce pozostałych czynnoci zwizanych z funkcjonowaniem Orodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej. Niniejsze opracowanie stanowi przykład wdroenia norm ISO w Wydziale Geodezji i Kartografii przy zastosowaniu procedur opartych na przepisach prawa, co w konsekwencji przyczyni si do efektywnej i jakociowo poprawnej pracy Wydziału. Rudolf Besuch Urzd Miasta Rybnika 14

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo