Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images"

Transkrypt

1 Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

2 Informacje techniczne Zarządzanie jakością... s. 318 Certyfikaty... s. 320 Kontrola nad przyrządami pomiarowymi... s. 321 System łatwej kalibracji... s. 324 Serwis kalibracyjny... s. 326 Laboratorium kalibracyjne DAkkS... s. 328 Dyrektywa IVD... s. 330 Szkło i tworzywa sztuczne... s. 331 Odporność chemiczna... s. 338 Czyszczenie... s. 342 Bezpieczeństwo... s. 344

3 Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością na przykładzie przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling) oraz naczyń pomiarowych BLAUBRAND Proces zarządzania jakością w firmie BRAND rozpoczyna się już na etapie planowania produktu i towarzyszy jego rozwojowi, aż do fazy uzyskania gotowego wyrobu. Ciągłe kontrole, przeprowadzane podczas całego procesu produkcji przyrządów do pomiaru objętości, służą uzyskaniu wyników pomiarów o możliwie jak najmniejszych odchyleniach od wartości zadanej (dokładność) oraz o ograniczonym rozrzucie wartości pojedynczych wyników pomiarów (współczynnik wariancji). Wynik tego statystycznego kierowania procesem (SPC) jest w końcowej fazie kontrolowany, zgodnie z normą DIN ISO 3951, w odniesieniu do próby losowej. Procedury, wprowadzonego przez firmę BRAND i certyfikowanego zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 systemu zapewnienia jakości, są połączeniem nadzorowania procesów oraz kontroli prób losowych. Przyjmowana dopuszczalna wartość graniczna jakości (AQL) jest mniejsza lub równa 0,4. Oznacza to, że otrzymywane wartości graniczne odpowiadają statystycznej pewności w 99,6%. Wszystkie przyrządy pomiarowe stosowane w procedurach zapewnienia jakości są regularnie kontrolowane i odnoszą się do krajowych (niemieckich) norm PTB. System zarządzania jakością zgodny z normą DIN 9001 stanowi podstawę do wystawienia certyfikatu kalibracji fabrycznej, tak jak ma to miejsce w przypadku certyfikatów jakości. Wszystkie wyniki kontroli są dokumentowane i przechowywane przez co najmniej 7 lat, więc jeśli znany jest numer serii lub indywidualny numer przyrządu, można w dowolnym czasie poznać indywidualne wyniki pomiarów z fazy produkcji. Deklaracja zgodności Dla przyrządów pomiarowych, przeznaczonych i stosowanych w prawnie uregulowanych dziedzinach, jak np. w medycynie i farmacji (produkcja i kontrola leków), konieczne jest, zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem o Metrologii i Legalizacji, posiadanie certyfikatu zgodności producenta. Ten wymóg spełnia oznaczenie "DE-M" *. Oznaczeniem tym producent deklaruje, ze dany przyrząd spełnia wymagania niemieckiego Urzędu Miar i Wag oraz odpowiada odnośnym normom. Oznaczenie DE-M jest z reguły wydrukowane na przyrządzie lub na opakowaniu związanych z nim artykułow jednorazowego użytku. * Obowiązuje od BRAND zmienia dotychczasowe oznaczenie na przyrządach pomiarowych na "DE-M" od

4 Dokładność Dokładność Co w pomiarze objętości oznaczają pojęcia: granica błędu, dokładność, współczynnik wariancji oraz precyzja? Graficzne przedstawienie precyzji oraz dokładności Tarcza obrazuje zakres pojemności wokół wartości zadanej, natomiast czarne punkty, to wartości różnych pomiarów zdefiniowanej pojemności. Niewłaściwa dokładność Właściwa dokładność Niewłaściwa dokładność Właściwa dokładność Trafienia są bardzo oddalone Trafienia rozłożone są równomiernie od centrum. wokół centrum. Do określenia precyzji szklanych przyrządów służących do pomiaru objętości stosuje się pojęcie granicy błędu (EL). Natomiast dla przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling) właściwe są pojęcia z zakresu statystyki, takie jak: dokładność (A %) i współczynnik wariancji (CV %). Chociaż trafienia znajdują się w niewielkich odległościach, cel (wartość zadana) nie został osiągnięty. Trafienia rozłożone są równomiernie wokół centrum, blisko wartości zadanej. Niewłaściwa precyzja Niewłaściwa precyzja Dobra precyzja Dobra precyzja Trafienia są bardzo Wszystkie trafienia położone są rozrzucone. blisko siebie. Nie obserwuje się znaczących błędów, jednak trafienia są bardzo rozrzucone. Wynik Wynik Wynik Wynik Przyrządy do pomiaru objętości, dające takie wyniki pomiarów, cechuje niska jakość. Wszystkie odchylenia są na równi prawdopodobne. Przekroczenia dopuszczalnych granic błędu uniknie się dzięki końcowej kontroli i selekcji przyrządów. Źle zaprogramowana produkcja, skutkująca podobnymi odchyleniami standardowymi. Przekroczenia dopuszczalnych granic błędu uniknie się dzięki końcowej kontroli i selekcji przyrządów, które nie spełniają przyjętych wymogów. Wszystkie trafienia położone są blisko siebie. Ta seria powstała z uwzględnieniem zasad zapewnienia jakości. Wyposażenie pomiarowe wykazuje niewielkie systematyczne odchylenia oraz mały rozrzut. Dopuszczalne granice nie zostały przekroczone. Przeprowadzenie selekcji nie jest potrzebne. ➊ Granica błędu Podana we właściwych normach granica błędu (EL) wskazuje maksymalne dopuszczalne odchylenie przyrządu (V) od wartości zadanej (V zad. ). ➋ Dokładność (A) Dokładność (A) wskazuje jak daleko wartość średnia odbiega od wartości zadanej. Jest więc wskaźnikiem systematycznego odchylenia pomiaru. Dokładność (A) jest wyrażoną w procentach różnicą między wartością średnią (V) a wartością zadaną (V zad. ) odniesioną do wartości oczekiwanej. ➌ Współczynnik wariancji (CV) Współczynnik wariancji (CV) określa, jak blisko siebie położone są poszczególne wyniki pomiarów (przypadkowe odchylenia pomiarów). Współczynnik wariancji definiowany jest jako wyrażone w procentach odchylenie standardowe odniesione do wartości średniej. ➍ Objętość częściowa Z reguły A i CV odnoszą się do pojemności nominalnej (V N ). Wartości te, jeśli wyrażone są w %, muszą być przeliczone na pojemności częściowe (V C ). Takich przeliczeń dla pojemności częściowych nie wykonuje się, jeśli A i CV zostały określone w jednostkach objętości (np. z ml). ➎ Granica błędu z A i CV Otrzymane wartości dokładności - A (%) i współczynnika wariancji - CV (%) pozwalają na określenie w przybliżeniu granicy błędu dla pojemności nominalnej (V N ) kontrolowanego przyrządu. ➏ Precyzja Jeśli wyrazi się rozrzut poszczególnych wyników pomiarów w odniesieniu do wartości średniej (V) w jednostkach objętości, otrzymuje się wartość określaną jako precyzja s 100 EL V - V zad. A [%] = V - V zad. 100 CV [%] = V zad. V V N A T [%] = A V N % EL T (analogicznie CV T [%] ) A% + 2CV% 100 % V N 319

5 Oznaczenia i certyfikaty Oznaczenia i certyfikaty Przyrządy pomiarowe BLAUBRAND Certyfikat serii w każdym opakowaniu Wszystkie przyrządy pomiarowe BLAUBRAND są kalibrowane indywidualnie i dostarczane standardowo z certyfikatem serii, dołączonym do oryginalnego opakowania. Posiadanie certyfikatu serii jest równoznaczne z możliwością ograniczenia kontroli wstępnej zakupionych przyrządów także w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi ponieważ dane dotyczące przyrządu umieszczone są na certyfikacie. Certyfikaty serii oraz certyfikaty indywidualne dostępne są za pośrednictwem stron Wszystkie przyrządy pomiarowe BLAUBRAND, przeznaczone i stosowane w prawnie regulowanych dziedzinach, posiadają oznaczenie DE-M. Tym znakiem deklaruje producent zgodność przyrządu z niemieckim Rozporządzeniem o Metrologii i Legalizacji (zastępuje Przepisy Legalizacji)*. * Obowiązuje od BRAND zmienia dotychczasowe oznaczenie na przyrządach pomiarowych na "DE-M" od Certyfikat jakości (świadectwo kontroli zakładowej) Certyfikaty serii oraz certyfikaty indywidualne są dokumentami zakładowymi. Certyfikaty te wydawane są zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli i kalibracji przyrządów pomiarowych takimi jak: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO i DIN EN ISO Wszystkie certyfikaty dokumentują odniesienie wyników pomiarów do norm PTB w jednostkach miar SI (Systéme International d Unités). Certyfikat serii Wszystkie przyrządy do pomiaru objętości przeznaczone do wielokrotnego użytku BLAUBRAND. znakowane są dobrze widocznymi cyframi numeru serii. Na każdym certyfikacie serii znajdą Państwo następujące informacje: numer serii, wartość średnią, odchylenie standardowe serii oraz datę wystawienia dokumentu (numer serii: rok produkcji/seria) Certyfikat indywidualny Zarówno na przyrządzie pomiarowym, jak i na certyfikacie znajduje się oprócz numeru serii także indywidualny numer przyrządu. Na certyfikacie podana jest wartość pomiaru objętości, niepewność pomiaru oraz data wystawienia dokumentu (indywidualny numer serii: rok produkcji/ seria/bieżący numer przyrządu) Wskazówki dotyczące zamawiania przyrządów pomiarowych BLAUBRAND znajdą Państwo na stronie nr 173. Certyfikat USP Wybrane przyrządy pomiarowe BLAU- BRAND mogą być kalibrowane zgodnie z wymogami Farmakopei Amerykańskiej (USP) z certyfikatem serii. Na życzenie dostępne również certyfikaty indywidualne. Na przyrządzie umieszczone limity dopuszczalnego błędu oraz oznakowanie USP. Certyfikat wzorcowania DAkkS Certyfikat ten wystawiany jest przez laboratorium kalibracyjne DAkkS firmy BRAND. Z racji szerokiej współpracy międzynarodowej DAkkS (poprzednio DKD) niemiecka Służba Kalibracyjna (Porozumienie EA, ILAC-MRA) świadectwo kalibracji DAkkS jest uznawane w skali międzynarodowej. Przyrząd pomiarowy oraz świadectwo kalibracji zawierają ten sam indywidualny numer serii i znak identyfikacyjny laboratorium oraz rok i miesiąc wystawienia. Bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie nr

6 Kontrola wyposażenia pomiarowego Kontrola wyposażenia pomiarowego GLP, ISO/IEC , ISO 9001 W każdym laboratorium analitycznym w celu osiągnięcia niepodważalnych wyników pomiarów konieczna jest rzetelna ocena dotycząca dokładności stosowanych przyrządów kontrolnych. Dotyczy to w szczególności laboratoriów pracujących zgodnie z wytycznymi GLP, akredytowanych zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC lub certyfikowanych według DIN EN ISO Informacje dotyczące serwisu kalibracyjnego firmy BRAND znajdą Państwo na stronie nr 326. Instrukcje sprawdzania przyrządów pomiarowych (SOP) Dla ułatwienia firma BRAND udostępnia swoim klientom instrukcje dotyczące zasad nadzoru nad przyrządami kontrolnymi do pomiaru objętości (SOP - Standard Operating Procedure). Dostępne są one na stronach (a w polskiej wersji językowej na stronach W instrukcjach tych znajdą Państwo szczegółowo opisane procedury kontroli objętości. Na końcu każdej instrukcji przedstawiony jest protokół kontroli, który ułatwi Państwu przygotowanie właściwej dokumentacji z przeprowadzonego sprawdzenia przyrządów. Instrukcje sprawdzania przyrządów pomiarowych (SOP), informacje dotyczące pomiarów objętości oraz wersję demonstracyjną programu EASYCAL znajdą Państwo na stronach oraz w polskiej wersji językowej na stronach W ramach kontroli przyrządów pomiarowych należy poznać i udokumentować dokładność wszystkich przyrządów kontrolnych i błędy pomiarów, zanim zostaną one dopuszczone do stosowania. Ponadto muszą być one poddawane okresowym kontrolom. Taka kontrola jest konieczna, gdyż dokładność urządzeń pomiarowych może ulec zmianie, np. na skutek stosowania agresywnych chemikaliów oraz w wyniku mycia, w stopniu zależnym od jego sposobu i częstotliwości. Ponieważ ewentualne pogarszanie się dokładności jest ściśle związane z warunkami pracy, użytkownik musi sam określić cykl przeprowadzania kontroli. Standardowe odstępy pomiędzy kolejnymi kontrolami to, dla przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling), 3 do 12 miesięcy, a dla przyrządów pomiarowych wykonanych ze szkła 1 do 3 lat. Nadzór nad przyrządami kontrolnymi ułatwia dysponowanie certyfikatami jakości, gdyż ich posiadanie zwalnia użytkowników z wykonywania wstępnej kontroli przyrządów. Także o wyborze kontrolnych przyrządów pomiarowych decydować powinny przeprowadzone kontrole (DIN ). Przyrządy do dozowania cieczy (Liquid Handling) oraz przyrządy pomiarowe BLAUBRAND wielokrotnego zastosowania są z reguły dostarczane z certyfikatami jakości (prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronach nr 173 i 320). Program EASYCAL Dalszym ułatwieniem w nadzorze nad przyrządami kontrolnymi jest opracowany przez firmę BRAND program EASYCAL dla WINDOWS. Po wprowadzeniu informacji o typie przyrządu oraz wartości pomiarów program wykonuje odpowiednie wyliczenia, drukuje przejrzysty protokół oraz archiwizuje dane w bazie, zawsze dostępnej dla użytkownika (bliższe informacje dotyczące programu EASYCAL znajdą Państwo na stronach nr ). Przeprowadzanie kontroli Kontrola wyposażenia do pomiaru objętości wykonywana jest w sposób grawimetryczny, przy czym przyrządy do dozowania cieczy (Liquid Handling) kontrolowane są zgodnie z normą DIN EN ISO 8655, a szklane przyrządy pomiarowe wg DIN EN ISO Konieczne jest przy tym odniesienie się do obowiązujących w kraju użytkownika uregulowań prawnych. Dla przyrządów pomiarowych wzorcowanych na wlew ( In ) bierze się pod uwagę ilość cieczy wlewanej do przyrządu, a w przypadku wzorcowanych na wylew ( Ex ) ilość cieczy, która wydostaje się z naczynia. Wyżej wspomniane ilości cieczy są poddawane pomiarowi ciężaru. Następnie dokonuje się wyliczenia ilości cieczy w jednostkach objętości, przy uwzględnieniu gęstości, temperatury oraz wpływu ciśnienia powietrza na pomiar. W przypadku przyrządów pomiarowych wykonanych ze szkła konieczne jest także uwzględnienie współczynnika rozszerzalności cieplnej przyrządu. Zakres kontroli Podczas, gdy przyrządy do dozowania płynów sprawdzane są indywidualnie, to dla przyrządów do pomiaru objętości wykonanych ze szkła zaleca się kontrole statystyczne. W praktyce sprawdził się następujący wzór służący do określania minimalnej wielkości próby (a) w stosunku do ilości całkowitej (n): a = n Wskazówka! Próby losowe należy pobrać z każdej partii produktów stosowanych w laboratorium. Zasady pomiaru objętości Firma BRAND przygotowała dla swoich klientów również broszurę przedstawiającą szczegółowe zasady pracy z przyrządami pomiarowymi wraz ze wskazaniem błędów możliwych do popełnienia podczas pomiarów. Broszura dostępna jest w polskiej wersji językowej. 321

7 Wyliczenia bez użycia oprogramowania Wyliczenia bez użycia oprogramowania Nadzór nad przyrządami kontrolnymi W ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi konieczne jest wykonanie przeliczenia otrzymanych wartości pomiarów zgodnie z opisanymi poniższymi zasadami. Przykład: Transferpette o regulowanej pojemności (Digital), µl 1. Wyliczenia wartości średniej Dane otrzymane w wyniku pomiarów grawimetrycznych są tylko wartościami pomiaru ciężaru pipetowanej ilości cieczy. Aby otrzymać informację o rzeczywistej objętości próbki, konieczne jest przeprowadzenie wyliczenia korygującego. Wyliczenie to następuje poprzez przemnożenie wartości średniej wyniku pomiaru ciężaru (x _ ) przez współczynnik Z (µl/mg), uwzględniający gęstość wody, temperaturę, w jakiej przeprowadzana jest kontrola, oraz ciśnienie powietrza. W temperaturze 21,5 C i ciśnieniu 1013 mbar (hpa) oraz przy zastosowaniu wody destylowanej współczynnik Z wynosi 1,0032 µl/mg. Wyniki kontroli grawimetrycznej w temp. 21,5 C (Z = 1,0032) Badana pojemność (µl): 200,0000 Wartość zadana (mg): 199,3620 x 1 200,2000 x 2 199,6000 x 3 199,4900 x 4 199,7000 x 5 199,7000 x 6 199,2900 x 7 199,3500 x 8 199,4100 x 9 199,2000 x ,1900 V = x Z V 200,2 +199,6 +199, ,19 = 1, V = x 1 + x 2 + x x n n Z V = 199,513 1,0032 V = 200, Obliczanie dokładności: A [%] = V - V zad. V zad. 200, A [%] = A [%] = 0,076 Wyciąg z tabeli Współczynnik Z dla przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling) Temperatura C Współczynnik Z ml/g Temperatura C Współczynnik Z ml/g 18 1, ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, , ,5 1, ,

8 Wyliczenia bez użycia oprogramowania 3. W celu obliczenia współczynnika wariancji ustala się najpierw odchylenie standardowe s = Z (x 1 - x ) 2 + (x 2 - x ) 2 + (x 3 - x ) (x n - x ) 2 n - 1 s = 1,0032 (200,2-199,51) 2 + (199,6-199,51) 2 + (199,49-199,51) (199,19-199,51) 2 9 s = 1,0032 0, s = 0, Współczynnik wariancji otrzymuje się z następującego wyliczenia CV [%] = s 100 V 0, CV [%] = 200,1514 CV [%] = 0,153 Wyniki wyliczeń Ocena kontroli grawimetrycznej Badana pojemność (µl): 200,0000 Średnia pojemność (µl): 200,1514 A [%] 0,076 CV [%] 0,153 A [%] ] zadana* 0,600 CV [%] zadana* 0,200 * granice błędu z instrukcji obsługi Przyrząd funkcjonuje prawidłowo! Jeśli wyliczone wartości dokładności (A [%]) i współczynnika wariancji (CV [%]) są mniejsze lub równe wartości granicy błędu, przyrząd jest w porządku. Wskazówka! Jeżeli dane dotyczące pojemności cząstkowych nie są dostępne, należy dokonać przeliczenia danych dla A [%] i CV [%], odnoszących się do pojemności nominalnej. Dla pojemności częściowej 20 µl będzie to: V N A 20 µl [%] = A V N [%] 20 µl A 20 µl [%] = A 20 µl [%] = 5% 200 µl 0,5% 20 µl Wyliczenie CV 20 µl wykonuje się analogicznie. Co należy uczynić, jeśli wyniki obliczeń wykażą, że granica błędu kontrolowanego przyrządu nie mieści się w dopuszczalnych granicach? 1. Sprawdzić, czy uwzględniono wszystkie punkty instrukcji sprawdzenia przyrządu (SOP). 2. Odnieść się do uwag zawartych w instrukcji obsługi, w dziale zawierającym wskazówki dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania przyrządu. 3. Przyrząd poddać justowaniu zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli powyższe czynności nie przyniosą rezultatów, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem przyrządu, który zaproponuje odpowiednie działanie. 323

9 System łatwej kalibracji System łatwej kalibracji Nadzór nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z zasadami ISO 9001 i GLP wymaga regularnego sprawdzania (co 3-12 miesięcy) i w razie konieczności wykonania justowania przyrządu kontrolnego. Te często bardzo czasochłonne czynności mogą być bez problemu wykonane w przypadku przyrządów do dozowania cieczy firmy BRAND. W funkcję niezwykle szybkiego justowania wyposażone są następujące przyrządy do dozowania cieczy: n Kalibracja oraz justowanie mogą być przeprowadzone w miejscu pracy z przyrządem. n Dokładność może być dostosowana do szczególnych warunków pracy. n Do wykonania justowania nie są potrzebne żadne narzędzia, a przeprowadzenie go to kwestia kilku sekund. Dispensette Easy Calibration Titrette Transferpette Transferpette -8/-12 Transferpette Transferpette -8/-12 Transferpette electronic Transferpette -8/-12 electronic System łatwej kalibracji w przyrządach mechanicznych (np. nakręcany na butelkę dozownik Dispensette ) Przykład! Podczas kontroli grawimetrycznej uzyskano wynik 9,90 ml przy ustawieniu przyrządu na objętość wynoszącą 10 ml (może być to skutkiem długiego używania przyrządu lub jego stosowania w szczególnie trudnych warunkach). Justowanie następuje prosto i szybko w 5 etapach: 1. Otworzyć przyrząd. 2. Wyciągnąć płytkę zabezpieczającą. 3. Wyciągnąć czerwone pokrętło i ustawić wartość uzyskaną podczas kontroli grawimetrycznej wartość aktualną (w tym przypadku 9,90 ml). 4. Wcisnąć na właściwe miejsce czerwone pokrętło oraz płytkę zabezpieczającą. 5. Zamknąć pokrywę i gotowe! Zmiana ustawień fabrycznych sygnalizowana jest czerwonym znacznikiem. 324

10 Technika łatwej kalibracji System łatwej kalibracji w przyrządach elektronicznych (np. mikropipeta Transferpette electronic) Przykład! Podczas kontroli grawimetrycznej uzyskano wynik 201,3 µl przy ustawieniu przyrządu na objętość wynoszącą 200 µl. Justowanie następuje w kilku etapach: 1. Wyświetlacz w chwili rozpoczęcia justowania. 2. Wywołać moduł justowania i uaktywnić korzystając z przycisków MENU. 3. Moduł justowania w fazie CAL wskazuje migającą wartość wyjściową. 4. Ustawienie zmierzonej wartości następuje przy wykorzystaniu przycisków-strzałek mikropipety Transferpette electronic. 5. Po potwierdzeniu wprowadzonego ustawienia objętości na wyświetlaczu zmienia się sprawdzona i poprawiona objętość. Symbol CAL pozostaje, przypominając o wprowadzonej zmianie ustawień. Zawsze możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. EASYCAL 4.0 Znaczącym ułatwieniem podczas kontroli dokładności przyrządów jest program kalibracyjny EASYCAL firmy BRAND. Przebieg kontroli opisany jest dokładnie w instrukcji sprawdzenia dla przyrządu (SOP). Przyjazny dla użytkownika program wykonuje wszystkie konieczne wyliczenia (bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie nr 109). Bezpłatna wersja demonstracyjna programu oraz instrukcje sprawdzania przyrządów (SOP) dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w polskiej wersji językowej na stronie Firmy BRAND oraz Merck oferują serwis kalibracyjny (bliższe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie nr 326). 325

11 Serwis kalibracyjny Serwis kalibracyjny firmy BRAND Dla automatycznych przyrządów do pomiaru objętości (Liquid Handling) Dla wszystkich przyrządów pomiarowych, które podlegają nadzorowi nad przyrządami kontrolnymi, konieczne jest prowadzenie pisemnej dokumentacji dotyczącej regularnie przeprowadzanego wzorcowania bądź kontroli pojemności. Dokumentacja powinna obejmować informacje dotyczące dokładności i współczynnika wariancji oraz sposobu przeprowadzania kontroli i jej częstotliwości. Częste kontrole przyrządów pomiarowych zajmują dużo czasu i są kosztowne. W czasie kontroli przyrządy nie mogą być stosowane do rutynowej pracy, a gdy wyniki sprawdzenia odbiegają od normy, konieczne jest wykonanie justowania lub naprawy. Firma BRAND oraz Merck Sp. z o.o. oferują kompleksową usługę obejmującą wzorcowanie, a w razie potrzeby, także naprawę i justowanie przyrządów pomiarowych. Dzięki temu oszczędzą Państwo czas i nakład pracy oraz ograniczą okres, w jakim przyrząd pomiarowy nie jest dostępny. Przyrządy podlegające serwisowaniu: n pipety tłokowe (jedno- i wielokanałowe) n dozowniki nakręcane na butelki n biurety cyfrowe nakręcane na butelki n dozowniki ręczne. Kontrola zgodna z normą DIN EN ISO 8655 Zespół wykwalifikowanych pracowników w klimatyzowanych pomieszczeniach, używając najnowocześniejszych wag oraz oprogramowania komputerowego dokonuje sprawdzenia wszystkich przyrządów służących do dozowania cieczy (Liquid Handling), niezależnie od producenta, zgodnie z normą DIN EN ISO Przyrządy o regulowanej pojemności, takie jak mikropipeta Transferpette lub nakręcana na butelkę Dispensette, sprawdzane są dla pojemności nominalnej, 50% i 10% lub 20% pojemności nominalnej. Wyniki pomiarów prezentowane są w formie szczegółowego certyfikatu kalibracji. Serwis kalibracyjny firmy BRAND n Kalibracja i justowanie przyrządów do dozowania cieczy (Liquid Handling), niezależnie od producenta (w przypadku przyrządów firmy BRAND, w razie potrzeby, również wykonanie konserwacji i naprawy). n Wystawienie certyfikatu kalibracji: Certyfikat producenta lub certyfikat DAkkS n Na życzenie może być wystawiony dodatkowy certyfikat dokumentujący stan techniczny przyrządu przed wykonaniem justowania/konserwacji/naprawy. n Korzystna cenowo obsługa. 326

12 Certyfikatu kalibracji Szczegółowe Certyfikaty Kalibracji Certyfikat producenta wystawiany przez serwis kalibracyjny BRAND. Certyfikat DAkkS (DKD) wystawiany przez laboratorium kalibracyjne DAkkS w firmie BRAND (dostępne również dla szklanych i plastikowych naczyń pomiarowych). Formularz zlecenia wykonania usługi kalibracji oraz oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa przesyłanych przyrządów dostępne są na stronie Zalecamy kontakt z firmą Merck Sp. z o.o. 327

13 Kontrola przyrządów pomiarowych K Laboratorium kalibracyjne DAkkS w firmie BRAND Akredytowane przez DAkkS jako laboratorium kalibracyjne w firmie BRAND Od początku 2010 roku, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) jest jedyną jednostką akredytującą na terenie Niemiec. Podstawą prawną działalności DAkkS są regulacje (UE) Nr 765/2008 oraz Niemieckie Federalne Prawo Akredytacyjne (AkkStelleG). DAkkS jest następcą DKD (Deutscher Kalibrierdienst) dla laboratoriów kalibracyjnych. Jako wspólny organ urzędowo-przemysłowy DAkkS stanowi połączenie pomiędzy standardami wyznaczanymi przez niemiecki Urząd Miar PTB (Physikalisch- Technische Bundesanstalt) dla przyrządów pomiarowych wykorzystywanych w laboratoriach przemysłowych i kontrolnych, a instytucjami badawczymi i administracyjnymi. To skutecznie uzupełnia obowiązujący system kontroli, którego podstawowym celem jest ochrona konsumenta. DKD doskonale znana instytucja, w nowej roli W wyniku ustanowienia DAkkS, DKD nie prowadzi już działalności akredytacyjnej. W 2011 DKD został przekształcony do nowych zadań zgodnie z wymogami PTB. Od tego czasu DKD odpowiada za dalszy rozwój podstaw metrologii kalibracyjnej, rozszerzania wsparcia technicznego i promocję standaryzacji w dziedzinie metrologii. Laboratorium kalibracyjne DAkkS Akredytowane laboratorium DKD w firmie BRAND dla przyrządów pomiarowych zostało zmienione na akredytowane laboratorium DAkkS zgodnie z DIN EN ISO/IEC Laboratorium kalibracyjne w firmie BRAND posiada akredytację DAkkS na usługi kalibracyjne dla wymienionych poniżej przyrządów i naczyń pomiarowych. Certyfikaty mogą być wystawiane w kilku językach. Aby zamówić przyrządy pomiarowe z certyfikatem DAkkS, prosimy numer katalogowy wybranego produktu poprzedzić symbolem DAkkS. Jeśli jest Państwu potrzebny certyfikat DAkkS dla już stosowanego przyrządu (nawet innego producenta), prosimy przesłać go do firmy BRAND z oznaczeniem "DAkkS calibration" lub skontaktować się z firmą Merck Sp. z o.o. Firma BRAND, niezależnie od źródła produkcji, przeprowadza wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych, zarówno nowych, jak i będących w użyciu: pipety automatyczne o pojemności 0,1 µl - 10 ml wielokanałowe pipety automatyczne o pojemności 0,1 µl µl biurety automatyczne o pojemności 5 µl ml dozowniki, dilutory o pojemności 5 µl ml szklane przyrządy pomiarowe wzorcowane na wlew ( In ), o pojemności 1 µl - 10 l szklane przyrządy pomiarowe wzorcowane na wylew ( Ex ), o pojemności 100 µl ml przyrządy pomiarowe z tworzyw sztucznych wzorcowane na wlew ( In ), o pojemności 1 ml ml przyrządy pomiarowe z tworzyw sztucznych wzorcowane na wylew ( Ex ), o pojemności 1 ml ml szklane piknometry o pojemności 1 cm cm 3 Znaczącą różnicą między zakładową służbą kalibracyjną a laboratoriami kalibracyjnymi DAkkS jest nadzorowana przez DKD, niezawodna wartość niepewności pomiaru, obowiązująca dla laboratorium. Certyfikat wzorcowania DAkkS Certyfikat DAkkS w sposób oficjalny dokumentuje odniesienie wyników pomiarów do norm krajowych i międzynarodowych, co jest wymagane dla nadzoru nad przyrządami kontrolnymi m.in. przez normy DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO/IEC Kiedy jest niezbędny certyfikat kalibracji wystawiony przez akredytowane laboratorium DAkkS? Certyfikat kalibracyjny DAkkS znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane jest wzorcowanie akredytowanego laboratorium, gdzie niezbędne jest wzorcowanie wysokiej jakości, przygotowanie norm odniesienia lub też kalibracja przyrządów odniesienia. 328

14 Kontrola przyrządów pomiarowych DAkkS członek Międzynarodowej Sieci Akredytacyjnej DAkkS jest członkiem ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) najważniejszego międzynarodowego forum, którego celem jest rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych w zakresie laboratoriów i jednostek inspekcyjnych. Jest również sygnatariuszem MRA (Mutual Recognition Agreements) umowy o wzajemnym uznawaniu. Głównym celem tej międzynarodowej sieci jest wzajemne uznawanie wyników akredytowanych badań i wzorcowań oraz wspieranie działań mających na celu eliminację technicznych barier w handlu i wielokrotnych akredytacji. Jednostki akredytujące będące sygnatariuszami ILAC, porozumienia o wzajemnym uznawaniu (MRA), uznają wzajemną równoważność certyfikatów wystawionych przez swoich członków. Podobnie, sygnatariusze są zobowiązani do promowania i polecania uznania świadectw wzorcowania wystawianych przez wszystkich sygnatariuszy (nie dotyczy fabrycznych świadectw wzorcowania). Więcej informacji na temat ILAC, jak również listę sygnatariuszy można uzyskać ze strony IAAC Ameryka ILAC świat EA Europa z DAkkS APLAC Azja Kraje sygnatariusze porozumienia o wzajemnym uznawaniu (MRA) DAkkS jest członkiem EA (European Co-operation for Accreditation), który jest członkiem ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Wielostronne umowy zapewniają obligatoryjne uznawanie certyfikatu kalibracji DAkkS w różnych krajach. Zgodność z normami międzynarodowymi i krajowymi BIPM Międzynarodowy Urząd Miar i Wag Krajowe urzedy metrologiczne (np. PTB w Niemczech) Serwis kalibracyjny (np. DAkkS firmy BRAND) Użytkownik Eichamt* Zakładowa służba kalibracyjna dla przyrządów pomiarowych, certyfikowana wg DIN EN ISO 9001 Certyfikaty zakładowe: indywidualny, serii, USP PTB normy krajowe DAkkS BRAND Przyrządy kontrolne (pomiarowe) Laboratorium kalibracyjne dla przyrządów pomiarowych akredytowane zgodnie z normą DIN ISO/ IEC Certyfikat wzorcowania DAkkS Zgodność z normami międzynarodowymi BIPM (Miedzynarodowy Urząd Miar i Wag Bureau international des poids et measures) zapewnia standaryzację miar i wag. W zależności od wymogów prawnych, dostępne są dwie drogi uzyskania spójności pomiarowej, sprzężone z BIPM: wzorcowanie lub dla wszystkich przyrządów pomiarowych podlegających sprawdzeniu sprawdzenie. * Niemiecki Narodowy Urząd Miar i Wag Produkty Zgodność z normami krajowymi PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) Niemiecki Urząd Miar. Zapewnia spójność pomiarową z normami krajowymi. 329

15 Oznakowanie CE Dyrektywa IVD Dyrektywa IVD Unii Europejskiej 7 grudnia 1998 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jednocześnie weszła w życie dyrektywa dotycząca diagnostyki in vitro (Dyrektywa IVD). Zapisy dyrektywy zaczęły być stosowane od 7 czerwca 2000 r. Co oznacza pojęcie "diagnostyka in vitro" (IVD)? "Diagnostyka in vitro" to określenie stosowane do produktów medycznych służących do wykonywania badań in vitro próbek pobieranych z ciała ludzkiego, w tym krwi i tkanek. Zalicza się do nich odczynniki, substancje oraz przyrządy do kalibracji i kontroli, wyposażenie, instrumenty, aparaty, systemy lub też pojemniki na próbki produkowane z przeznaczeniem do celów medycznych. Celem diagnostyki in vitro jest w głównej mierze dostarczanie informacji dotyczących: stanów fizjologicznych lub patologicznych występujących anomalii kontrola środków terapeutycznych. Co oznacza określenie "produkty medyczne"? Produkty medyczne to różnego rodzaju instrumenty, aparaty, wyposażenie pomiarowe, materiały lub inne obiekty, łącznie z oprogramowaniem komputerowym, które producent przeznaczył do stosowania w następujących celach służących ludziom: rozpoznawania, zapobiegania, kontroli, leczenia lub uśmierzania chorób, zranień, uszkodzeń badania zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych, lub regulacji poczęć. Nie uwzględnia się tu środków o działaniu farmakologicznym lub immunologicznym, objętych odpowiednimi przepisami farmaceutycznymi. Oznakowanie Umieszczając symbol CE na produkcie wytwórca poświadcza, iż dany produkt spełnia określone w dyrektywach Unii Europejskiej wymagania stawiane tego rodzaju wyrobom oraz, co niezbędne, że produkt został poddany wymaganej kontroli. Producent nanosi znak na produkt oraz dodatkowo wystawia świadectwo zgodności, potwierdzające zgodność produktu z ww. wytycznymi i normami. BRAND dostarcza wyłącznie produkty medyczne zaliczane do grupy diagnostyki in vitro (IVD). Do tej grupy zalicza się m.in.: komory do zliczania ciałek krwi szkiełka przykrywkowe do hemacytometrów kapilary jednorazowego użytku mikrokapilary hematokrytowe hematokrytowe materiały uszczelniające pojemniki na próbki do analiz pojemniki na mocz pojemniki na kał krioprobówki końcówki do pipet końcówki PD do pipet mikropipety Transferpette dozowniki HandyStep 330

16 Szkło jako surowiec Szkło laboratoryjne Właściwości ogólne Szkło odznacza się niezwykle wysoką odpornością chemiczną na działanie wody, roztworów soli, kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych, a wręcz przewyższa pod tym względem większość tworzyw sztucznych. Szkło jest niestety uszkadzane przez kwas fluorowodorowy, silne zasady (w podwyższonej temperaturze) i przez stężony kwas fosforowy. Zaletą szkła jest jednak jego duża trwałość kształtu, nawet w podwyższonej tempe raturze oraz jego wysoka przejrzystość. Specyficzne własności poszczególnych rodzajów szkła W laboratorium można zastosować różnego rodzaju szkło techniczne, o różnych własnościach. Szkło sodowo-wapniowe Szkło sodowo-wapniowe (np. AR-GLAS ) posiada dobre własności chemiczne i fizyczne. Szkło to jest odpowiednie dla produk tów, które poddawane są krótkotrwałemu działaniu chemikaliów i w ograniczo nym stopniu naprężeniom termicznym (np. pipety, probówki do kultur tkankowych). Szkło borokrzemianowe (Boro 3.3, Boro 5.4) Szkło borokrzemianowe posiada dobre własności chemiczne i fizyczne. Skrót Boro 3.3 oznacza międzynarodowe oznaczenie szkła borokrzemianowego typu 3.3 (DIN ISO 3585), do zastosowań wymagających dobrej odporności chemicznej i termicznej (włączając w to odporność na nagłe zmiany temperatury) oraz wysokiej trwałości mechanicznej (np. elementy aparatury chemicznej, kolby okrągłodenne, zlewki). Praca ze szkłem Używając szklanych przyrządów należy zdawać sobie sprawę ze skutków reakcji szkła na zmiany temperatury i naprężenia mechaniczne. Konieczne jest też przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. n Przyrządy pomiarowe, takie jak cylindry pomiarowe czy kolby pomiarowe nie mogą być podgrzewane na płytach grzewczych. n Reakcje egzotermiczne, jak np. rozcieńczanie kwasu siarkowego lub uwalnianie stałych wodorotlenków alkalicznych, zawsze należy wykonywać w kolbach Erlenmeyera, pamiętając o mieszaniu i schładzaniu. Do tego celu nie wolno używać cylindrów ani kolb pomiarowych! n Przyrządy szklane nie powinny nigdy być poddawane nagłym zmianom temperatury! Z tego powodu nie należy wyjmować szklanych przyrządów z gorącej suszarki i stawiać ich na zimnym lub mokrym stole laboratoryjnym. n Do pracy w próżni należy używać tylko przeznaczonych do tego celu produktów, np. kolb ssawkowych i eksykatorów, o ile nie wykazują jakichkolwiek uszkodzeń. Firma BRAND nie oferuje produktów do pracy w nadciśnieniu. 331

17 Szkło jako materiał Odporność chemiczna Chemiczne oddziaływanie wody i kwasów na szkło Oddziaływanie wody i kwasów na powierzchnię szkła jest tak niewielkie, że można go nie uwzględniać. Niestety dochodzi do uwolnienia ze szkła małych ilości, przeważnie jednowarto-ściowych, jonów. Prowadzi to do utworzenia się na powierzchni szkła bardzo cienkiej powłoki krze mionkowej, niemal pozbawionej porów, hamującej dalsze oddziaływanie ww. czynników. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy oraz gorący stężony kwasy fosforowy, które nie dopuszczają do utworzenia się warstwy pasywnej. Chemiczne oddziaływanie zasad Negatywne oddziaływanie zasad na powierzchnię szkła staje się intensywniejsze wraz ze wzrostem temperatury i stężenia. Wprawdzie ubytki szkła borokrzemianowego 3.3 (Boro 3.3) mierzone są w µm, ale po długim czasie oddziaływania może dojść w przyrządach pomiarowych do zmian pojemności i zniszczenia podziałki. 0,03 HCl 8 c(naoh) = 1 mol/l Czas: 1 godzin Temperatura: 100 C mg Na 2 O/g grysu szklanego 0,03 0,02 0, Czas (godzin) Ubytek szkła (µm) 0,02 0,01 0 temperatura: 100 C Czas: 16 godzin Stężenie równoważnikowe kwasów Ubytek szkła (µm) 4 0 Czas (godzin) 3 6 Ubytek szkła Boro 3.3 w zależności od czasu Oddziaływanie kwasów na szkło Boro 3.3 w zależności od stężenia Oddziaływanie zasad na szkło Boro 3.3 w zależności od czasu Odporność grysu szklanego na oddziaływanie wody Boro 3.3 odpowiada klasie 1 wg normy DIN ISO 719 (98 C) w 5 stopniowej skali odporności na oddziaływanie wody. Ilość Na 2 O uwolnionego w ciągu 1 godziny w temperaturze 98 C z grysu szklanego o ziarnistości od 300 do 500 µm wynosi mniej niż 31 µg/1 gram grysu szklanego. Ponadto Boro 3.3 odpowiada klasie 1 wg normy DIN ISO 720 (121 C) w 3 stopniowej skali odporności na oddziaływanie wody. Ilość Na 2 O uwolnionego w ciągu 1 godziny w temperaturze 121 C z grysu szklanego wynosi mniej niż 62 µg/1 gram grysu. Odporność na oddziaływanie kwasów Boro 3.3 odpowiada klasie 1 wg normy DIN w 4 stopniowej skali odporności na oddziaływanie kwasów. Boro 3.3 określane jest jako odporne na działanie kwasów szkło borokrzemianowe, gdyż ubytek powierzchni po 6 godzinach gotowania w 6 N HCl wynosi mniej niż 0,7 mg/100 cm 2. Zgodnie z normą DIN ISO 1776 ilość uwolnionych tlenków metali alkalicznych wynosi mniej niż 100 µg Na 2 O/100 cm 2. Odporność na oddziaływanie zasad Boro 3.3 odpowiada klasie 2 wg normy DIN ISO 695 w 3 stopniowej skali odporności na oddziaływanie zasad. Ubytek powierzchni po 3 godzinach gotowania w mieszaninie złożonej z równych objętości roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/l i roztworu Na 2 CO 3 o stężeniu 0,5 mol/l, wynosi tylko około 134 mg/100 cm 2. Odporność chemiczna Woda DIN ISO 719 (klasa HGB 1-5) Kwasy DIN (klasa 1-4) Zasady DIN ISO 695 (klasa 1-3) Szkło sodowo-wapniowe (AR-GLAS ) Szkło borokrzemianowe 3.3 (Boro 3.3)

18 Szkło jako materiał Odporność mechaniczna Naprężenia termiczne Podczas produkcji i obróbki szkła może dojść do powstania niebezpiecznych naprężeń termicznych. Podczas schładzania gorącego szkliwa w granicach pomiędzy górnym a dolnym punktem schładzania, mamy do czynienia ze strefą przejścia od stanu plastycznego do łamliwego. Możliwe jest ograniczenie występujących w tym czasie naprężeń termicznych poprzez starannie kontrolowany proces schładzania. Poniżej dolnego punktu schładzania możliwe jest szybsze schładzanie szkła bez wywoływania większych naprężeń. Analogicznie zachowuje się szkło po bezpośrednim podgrzaniu płomieniem palnika Bunsena do temperatury powyżej dolnego punktu schładzania. Podczas schładzania mogą powstawać szkodliwe naprężenia termiczne, w wyniku których następuje znaczne zmniejszenie odporności na pęknięcia i wytrzymałości mechanicznej szkła. W celu uniknięcia naprężeń termicznych konieczne jest ponowne podgrzanie szkła do temperatury pomiędzy górnym a dolnym punktem schładzania i utrzymanie tej temperatury przez około 30 minut, a następnie schłodzenie przy zachowaniu zalecanej prędkości schładzania. Odporność na zmiany temperatury Jeśli szkło będzie podgrzewane w zakresie temperatur poniżej dolnego punktu schładzania dojdzie do naprężeń, będących efektem rozszerzania cieplnego i małej zdolności przewodzenia ciepła. Gdy podczas podgrzewania lub schładzania szkła dojdzie do przekroczenia dozwolonych granic wytrzymałości, szkło pęknie. Oprócz współczynnika rozszerzalności wzdłużnej α, zależnego od rodzaju szkła, należy także uwzględnić grubość ścianek, geometrię przyrządu szklanego i ewentualne nierówności powierzchni. Z tego względu trudne jest dokładne określenie wartości odporności na zmiany temperatury. Jednakże z porównania wartości współczynnika rozszerzalności wzdłużnej α widać wyraźnie, że przy tych samych warunkach badania Boro 3.3 wykazuje się znacznie większą odpornością na zmiany temperatury niż np. AR-GLAS. Naprężenia mechaniczne Z technicznego punktu widzenia, szkło zachowuje się idealnie elastycznie. Oznacza to, że po przekroczeniu granicy plastyczności niemożliwe jest przekształcenie sił rozciągająco-ściskających w odkształcenie plastyczne; szkło pęka. Wytrzymałość na rozciąganie jest relatywnie mała i może być znacznie zmniejszona, jeśli na powierzchni szkła występują nierówności, np. rysy. Ze względów bezpieczeństwa należy podczas montowania aparatury uwzględnić wytrzymałość szkła Boro 3.3 na rozciąganie, wynoszącą 6 N/mm 2. Odporność na zgniatanie wynosi natomiast około 10 razy więcej T max dla szkła o wysokiej stabilności szkła Zakres przemiany Dolny punkt schładzania Górny punkt schładzania log η in dpas Zakres obróbki, na przykład spiekanie, tłoczenie, ciagnienie, wydmuchiwanie, topienie, odlewanie Temp. mięknienia Temperatura w C Krzywa lepkości szkła Typowy przebieg lepkości w zależności od temperatury na przykładzie szkła borokrzemianowego. Górna temperatura schładzania (lepkość dpas) Dolna temperatura schładzania (lepkość 10 14,5 dpas) Liniowy współczynnik rozciągliwości α 20/ K -1 Gęstość g/cm 3 Szkło sodowo-wapniowe (AR-GLAS ) ,1 2,52 Szkło borokrzemianowe 3.3 (Boro 3.3) ,3 2,

19 Tworzywo sztuczne jako materiał Tworzywa sztuczne n Elastomery Tworzywa sztuczne o luźno związanych molekułach, które w normalnej temperaturze wykazują elastyczność zbliżoną do gumy. Podgrzanie powoduje nieodwracalne sieciowanie (wulka nizacja). Najbardziej znanymi elastomerami są: kauczuk na turalny i kauczuk silikonowy. n Tworzywa termoutwardzalne Tworzywa sztuczne o ścisłej sieci molekularnej, które w normalnej temperaturze są bardzo twarde i kruche. Podgrzanie powoduje nieodwracalne stwardnienie. Te tworzywa sztuczne są rzadko stosowane do produkcji przyrządów laboratoryjnych. Najbardziej znanym tworzywem termoutwardzalnym jest żywica melaminowa. Żywica melaminowa powstaje w wyniku polikondensacji z melaminy i formaldehydu. Jako materiał do produkcji przyrządów laboratoryjnych obok szkła stosowane są również tworzywa sztuczne, które można, ogólnie rzecz biorąc, podzielić na trzy grupy: n Tworzywa termoplastyczne Tworzywa sztuczne o liniowej budowie molekularnej - z lub bez łańcuchów bocznych - które mogą być formowane pod wpływem temperatury w sposób odwracalny, bez zmiany właściwości termoplastycznych. Tworzywa termoplastyczne są często stosowane do produkcji przyrządów laboratoryjnych. Poniżej podano krótki opis najważniejszych tworzyw sztucznych, z określeniem ich budowy molekularnej oraz właściwości mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Najczęściej stosowanymi tworzywami termoplastycznymi są poliolefiny, takie jak: polietylen i polipropylen. PS Polistyren Ze względu na swoją amorficzną strukturę polistyren jest przejrzysty jak szkło, twardy, kruchy i stabilny w formie. Polistyren jest odporny na oddziaływanie roztworów wodnych, ale tylko w ograniczonym stopniu na działanie rozpuszczalników. Jego wadą jest ograniczona odporność termiczna i skłonność do tworzenia rys naprężeniowych. SAN Koopolimer styrenowo-akrylonitrylowy SAN jest przejrzystym jak szkło materiałem o małej skłonności do tworzenia się rys naprężeniowych. SAN jest nieco bardziej odporny chemicznie niż PS. PC Poliwęglan Poliwęglany są liniowymi poliestrami kwasu węglowego, które skupiają w sobie wiele właściwości metali, szkła i tworzyw sztucznych. Poliwęglany charakteryzuje przezroczystość szkła i duża stabilność temperaturowa w zakresie -130 C do +130 C. Uwaga: poliwęglany tracą swoją wytrzymałość po poddaniu ich sterylizacji w autoklawie lub po ich umyciu przy zastosowaniu alkalicznych środków czyszczących. PMMA Polimetakrylan metylu PMMA jest przejrzysty jak szkło (określany jest jako szkło organiczne ). Jest stabilny w formie i relatywnie niewrażliwy na wpływ warunków otoczenia. PMMA może zastępować szkło w wielu dziedzinach, o ile temperatura użytkowa nie przekracza 90 C i gdzie wymagana jest mała odporność chemiczna. PMMA charakteryzuje bardzo dobra odporność na działanie promieni UV. PA Poliamid Poliamidy są liniowymi polimerami z powtarzającymi się regularnie wzdłuż łańcucha głównego wiązaniami aminowymi. Ze względu na ich wyjątkową wytrzymałość i ciągliwość stosowane są one często jako materiały konstrukcyjne i powłoki metali. Wykazują one dobrą odporność chemiczną na oddziaływanie rozpuszczalników organicznych, ale są łatwo niszczone przez kwasy i utleniające związki chemiczne. 334

20 Tworzywo sztuczne jako materiał PCV Polichlorek winylu Polimery chlorku winylu są amor ficznym tworzywem termo plastycznym o dobrej odpor ności chemicznej. W wyniku dodania środków zmiękczających PCV znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, od sztucznej skóry po wyroby uzyskiwane z wtryskiwarek. Wykazuje on szczególnie dobrą odporność chemiczną na działanie oleju. POM Polioksymetylen POM posiada wspaniałe właściwości mechaniczne z zakresie twardości, wytrzymałości i rozciągliwości. Inne zalety to: bardzo dobra odporność chemiczna, dobre właściwości ślizgowe i duża wytrzymałość na ścieranie. W wielu przypadkach może dobrze zastępować metale. POM przystosowany jest do pracy w temperaturze do 130 C. PUR Poliuretan Poliuretan jest tworzywem sztucznym, którego cechy pozwalają na zastosowanie w wielu dziedzinach. Molekuły powstałe w wyniku polimeryzacji addycyjnej składają się z dialkoholi oraz wielofunkcyjnych izocyjanianów. Jako materiał służący do powlekania kolb pomiarowych BLAUBRAND stosowany jest poliuretan wysokiej jakości, odporny na zadrapania, przezroczysty, a także charakteryzujący się wysoką elastycznością. Temperatura zastosowania mieści się w zakresie od -30 C do +80 C. Dopuszczalne jest krótkotrwałe oddziaływanie wyższej temperatury, do +135 C. Dłuższe działanie wysokiej temperatury powoduje utratę elastyczności. PE-LD Polietylen o małej gęstości Etylen polimeryzuje pod wysokim ciśnieniem z określoną ilością łańcuchów bocznych. Daje to w porównaniu do PE-HD mniej spójną cząsteczkę o bardzo dobrej elastyczności i dobrej odporności chemicznej. Odporność PE -LD na oddziaływanie rozpuszczalników organicznych jest mniejsza niż PE-HD. Maksymalna temperatura pracy wynosi 80 C. PE-HD Polietylen o wysokiej gęstości Przy katalitycznym sterowaniu polimeryzacją otrzymuje się cząsteczki o bardzo małej ilości łańcuchów bocznych. W porównaniu z PE-LD cząsteczki są bardzo zwarte i charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością i odpornością chemiczną. Maksymalna temperatura pracy wynosi 105 C. PP Polipropylen PP ma strukturę podobną do PE, ale co drugi atom C łańcucha węglowego posiada grupę metylową. Znaczącą zaletę w porównaniu do PE stanowi wysoka odporność na działanie temperatury. PP może być wielokrotnie sterylizowany w autoklawie w temperaturze 121 C. Dobra wytrzymałość mechaniczna i chemiczna jest porównywalna do PE. PP jest jednak łatwo atakowany przez silne utleniacze. PMP Polimetylopenten PMP zbudowany jest podobnie jak PP, z tym że grupy metylowe zastąpione są przez grupy izobutylowe. Odporność chemiczna porównywalna jest do PP, z tym że PMP wykazuje tendencję do tworzenia rys naprężeniowych na skutek działania ketonów lub np. rozpuszczalników chlorowcowanych. Jego główną zaletą jest wspaniała przejrzystość i dobre właściwości mechaniczne, nawet w temperaturze do 150 C. ETFE Kopolimer etyleno-tetrafluoroetylenowy ETFE jest kopolimerem etylenu i chlorotrifluoroetylenu bądź tetrafluoroetylenu. Tworzywo sztuczne charakteryzuje wspaniała odporność chemiczna, ale wykazuje się ono mniejszą stabilnością temperaturową niż PTFE (max 150 C). PTFE Politetrafluoroetylen PTFE jest fluorowanym węglowodorem o wielkocząsteczkowej, częściowo krystalicznej strukturze. PTFE jest odporny na oddziaływanie niemal wszystkich związków chemicznych. Może być stosowany w temperaturze o zakresie od -200 C do +260 C. Powierzchnia nie ma właściwości przyczepnych. Właściwości poślizgowe i elektryczna zdolność izolacyjna są lepsze niż w przypadku tworzyw FEP i PFA. Jedyną wadą PTFE jest to, że może być on formowany jedynie poprzez proces spiekania. PTFE jest tworzywem nieprzezroczystym. Nadaje się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. FEP Fluorowany etyleno-propylen Są to fluorowane węglowodory o wielkocząsteczkowej, częściowo krystalicznej strukturze. Powierzchnia nie ma właściwości przyczepnych. Właściwości mechaniczne i chemiczne porównywalne są z PTFE, ale temperatura pracy ograniczona jest do zakresu od -100 C do +205 C. FEP znacznie słabiej wchłania wodę i jest przezroczysty. PFA Polimer perfluoro-alkoksy Są to fluorowane węglowodory o wielkocząsteczkowej, częściowo krystalicznej strukturze. Powierzchnia nie ma właściwości przyczepnych. Właściwości mechaniczne i chemiczne porównywalne są z PTFE, ale temperatura pracy ograniczona jest do zakresu od -200 C do +260 C. PFA znacznie słabiej wchłania wodę. PFA jest przezroczysty. PFA produkowany jest bez zastosowania katalizatorów i zmiękczaczy, dzięki temu może być stosowany do badań z zakresu analizy śladowej. 335

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

KsięgaGazów Honeywell - Detekcja gazów

KsięgaGazów Honeywell - Detekcja gazów KsięgaGazów Honeywell - Detekcja gazów 1 1 Wstęp Celem Księgi gazów jest przekazanie prostych wytycznych osobom rozważającym korzystanie ze stacjonarnych i przenośnych detektorów gazu. Jej zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUŻBIE PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUŻBIE PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA Biblioteka Policjanta Prewencji Grzegorz Awsiukiewicz Tomasz Mikulski BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI W SŁUŻBIE PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA Słupsk 2014 Szkoła Policji w

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

nr 03/2012 (12) 16 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X

nr 03/2012 (12) 16 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X nr 0 (12) 16 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej to laboratorium dysponujące najnowszymi technologiami, profesjonalnym sprzętem oraz długoletnim doświadczeniem lekarzy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo