Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO Analiza doświadczeń przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000. Analiza doświadczeń przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Marek Salerno-Kochan Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Agnieszka Famielec Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO Analiza doświadczeń przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie Najczęściej wdrażanym systemem zarządzania na świecie, a także i w naszym kraju, jest w chwili obecnej system zarządzania jakością oparty na normach ISO serii Chociaż od niedawna wprowadzana jest w życie już trzecia edycja tych norm (tj.: normy ISO 9000:2000), mówi się już o zmianach, jakie powinno zawierać ich następne wydanie, m.in. konieczność wprowadzenia wymagań nie tylko wytycznych odnośnych kosztów jakości. Tak więc ten system zarządzania jest systemem dynamicznym, rozwijającym się, a przede wszystkim potrzebnym. O potrzebie jego wdrażania i stosowania świadczy lawinowo rosnąca liczba organizacji, która posiada certyfikat zgodności swojego systemu zarządzania jakością z tym modelem. Organizacje te to nie tylko przedsiębiorstwa produkcyjne różnych branż. Są w tej grupie także coraz liczniejsi przedstawiciele szeroko pojętych działalności usługowych 1. Jest więc to model uniwersalny w zastosowaniu i nawet 1 Na podstawie przeprowadzonej przez autora analizy dostępnych zasobów internetowych można przyjąć, że na końcu 2000 r. ok % wszystkich certyfikatów wydanych w Europie przypadało na organizacje zajmujące się działalnością usługową. Przeczy to tezie, że system ISO 9000 uwzględnia tylko specyfikę jednostek produkcyjnych.

2 100 Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec w dziedzinach wytwórczości, w których istnieją inne, specyficzne systemy jakości (np. przemysł zbrojeniowy, samochodowy, przetwórstwo żywności, czy produkcja urządzeń medycznych lub lekarstw) model ISO 9000 znajduje zastosowanie w swej czystej postaci lub będąc podstawą tych specyficznych dla danych dziedzin systemów. System ISO 9000 występuje bądź samodzielnie, bądź jako element zintegrowanego systemu zarządzania, najczęściej stanowiąc jego bazę. System ten prawdopodobnie jeszcze długo będzie modelem dominującym w organizacjach większości branż. W naszym kraju jest on stosowany masowo od ok. dziesięciu lat. Skłania to do przeprowadzenia analizy doświadczeń związanych z wprowadzaniem tego systemu. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z wdrażaniem systemu ISO 9001(2). Szczególną uwagę zwrócono na przesłanki, trudności, oraz czas wdrażania systemu. Omówiono także czynniki, jakimi kierują się organizacje przy wyborze jednostki certyfikującej. W literaturze przedmiotu zagadnienia te omawiane są szeroko od strony teoretycznej, natomiast mało jest opracowań ukazujących rzeczywiste aspekty na podstawie doświadczeń przedsiębiorstw lub dotyczą one stanu sprzed kilku lat 2. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety adresowanej. Analizie poddano ankiety wypełnione przez 202 przedsiębiorstwa różnych branż 3, które posiadają obecnie certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z modelem PN-ISO 9001(2):1996, a pierwszy certyfikat uzyskały w latach Ponieważ różna liczba organizacji deklarowała uzyskanie certyfikatu zgodności w poszczególnych latach, dlatego, chcąc wyznaczyć główne tendencje, wyniki przedstawiono procentowo. 2. Przesłanki skłaniające do wdrożenia systemu ISO 9000 W literaturze przedmiotu często opisywane są przesłanki, jakimi kierują się organizacje podejmujące działania zmierzające do wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą ISO 9001(2) 5. Można tu wymienić [10]: wymogi konkurencyjnego rynku, 2 Próbę przedstawienia przesłanek wdrażania systemu ISO 9000 zob. w poz. lit. [6]. 3 Charakterystykę większości organizacji biorących udział w ankiecie przedstawiono w poz. lit. [5]. 4 Ze względu na małą liczbę odpowiedzi od organizacji, które wdrożyły omawiany system we wcześniejszym okresie, nie zostały one wzięte pod uwagę. 5 Zagadnienia te poruszane są wprost lub pośrednio m.in. w: [4, 9, 10, 11, 13, 14, 15].

3 Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością 101 zagrożenie obniżeniem cen, zmierzanie w kierunku osiągnięcia światowych standardów jakości, coraz powszechniejsza świadomość, że jakości nie można wykontrolować, jeśli się jej wcześniej nie osiągnie w procesie produkcji, konieczność poszukiwania sposobów osiągnięcia jakości optymalnej, którą należy rozumieć w sposób kompleksowy, ujednolicenie przepisów i dostosowanie ich do wymogów Unii Europejskiej, świadomość, że system zapewnienia jakości to szansa sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa. Przesłanki skłaniające do wdrożenia systemu jakości, będące jednocześnie potencjalnymi korzyściami wynikającymi z jego wdrożenia, można też podzielić następująco: strategia przedsiębiorstwa, wymagania odbiorców (osób prawnych), względy marketingowe, chęć uzyskania przewagi nad konkurencją, możliwość wzrostu jakości produktu, zwiększenie możliwości eksportu, oczekiwania konsumentów, ogólny trend w branży, zmniejszenie kosztów produkcji, zwiększenie produktywności i efektywności, usprawnienie działania organizacji, inne. W tabeli 1 przedstawiono główne przesłanki skłaniające organizacje do wdrożenia systemu ISO 9000 uzyskane na podstawie badań własnych. Jak wskazują przedstawione dane, najczęściej wymienianymi przyczynami podejmowania prac nad wdrożeniem systemu jakości zgodnego z modelem ISO 9001(2) są: założenia strategii przedsiębiorstwa 17% ogółu odpowiedzi, wymagania odbiorców 16%, chęć uzyskania przewagi nad konkurencją 14% oraz względy marketingowe 13%. Z kolei najrzadziej wymienianymi przesłankami skłaniającymi do wdrożenia systemu jakości są: ogólny trend w branży 5%, zmniejszenie kosztów produkcji 4% oraz zwiększenie produktywności i efektywności, usprawnienie działania organizacji 3%. Szczególnie ta ostania wartość wydaje się bardzo niska zwłaszcza w porównaniu z wynikami najnowszych prac J. Szymczak i M. Urbaniaka [12]. Może to dowodzić, że przed przystąpieniem do wdrażania systemu organizacje nie zdają sobie sprawy z możliwości osiągnięcia takich korzyści, jak m.in. optymalizacja zarządzania czy uproszczenie dokumentacji.

4 102 Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec Powyższe uwagi mogą świadczyć o tym, że dla większości organizacji przesłanki zewnętrzne, zmierzające w efekcie do uzyskania przez firmę przewagi na rynku, traktowane jako oręż w walce o klienta, są ważniejsze od przesłanek wewnętrznych związanych ze sterowaniem organizacją. Tabela 1. Przesłanki skłaniające do wdrażania systemu ISO 9000 Udział procentowy Wyszczególnienie dla całego okresu Strategia przedsiębiorstwa Wymagania odbiorców (osób prawnych) Względy marketingowe Chęć uzyskania przewagi nad konkurencją Możliwość wzrostu jakości produktu Zwiększenie możliwości eksportu Oczekiwania konsumentów Ogólny trend w branży Zmniejszenie kosztów produkcji Zwiększenie produktywności i efektywności, usprawnienie działania organizacji Inne Źródło: opracowanie własne. Rozpatrując postrzeganie znaczenia poszczególnych przesłanek przez organizacje, które wdrożyły system jakości w poszczególnych latach okresu , można zauważyć, że coraz częściej przy inicjowaniu prac zmierzających do wprowadzania systemu jakości brane są pod uwagę: wymagania odbiorców (w tym wypadku w omawianym okresie zaobserwowano prawie dwukrotny względny wzrost znaczenia przesłanki), oczekiwania konsumentów (prawie dwukrotny względny wzrost znaczenia przesłanki), ogólny trend w branży (ponad dwukrotny względny wzrost znaczenia). Może to świadczyć o coraz większej świadomości znaczenia systemu ISO 9000 wśród klientów i o wymaganiu przez nich funkcjonowania tego systemu u dostawcy.

5 Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością 103 Do przesłanek, które coraz rzadziej skłaniają do podejmowania prac zmierzających do wprowadzania systemu jakości, należy zaliczyć: możliwość wzrostu jakości produktu (w tym wypadku w omawianym okresie zaobserwowano prawie trzykrotny względny spadek znaczenia przesłanki), zmniejszenie kosztów produkcji (dwukrotny względny spadek znaczenia przesłanki). Obydwie tendencje mogą dowodzić coraz większej znajomości praktycznych aspektów funkcjonowania systemów jakości wśród organizacji, które dopiero mają zamiar wdrożyć system ISO 9001(2). Jest to niewątpliwie wniosek pozytywny, jednakże przyjęcie takiej tezy oznaczałoby, że przedsiębiorstwa nie liczą na to, by wdrożenie systemu ISO 9000 spowodowało wzrost jakości produktu oraz zmniejszenie kosztów produkcji. 3. Trudności we wdrażaniu systemu ISO 9000 Wdrożenie systemu jakości obfituje w liczne, opisywane w literaturze, m.in.: [7], [14], trudności i przeszkody. Do najczęstszych trudności, jakie napotykają firmy wdrażające system zapewnienia jakości, należy zaliczyć [7]: zbyt małe lub zbyt późne zainteresowanie naczelnego kierownictwa sprawą certyfikacji systemu jakości, restrukturyzację przedsiębiorstw (często związaną ze zmianą formy własności zakładu), zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany organizacyjne lub struktury produkcji, trudności finansowe przedsiębiorstw, brak doświadczeń we wprowadzaniu systemów jakości, niewłaściwe zrozumienie norm ISO serii 9000, ogólnie pojętą bojaźń przed wprowadzeniem systemu. Jedną z barier przy wprowadzaniu systemu ISO 9000 jest niedostateczne zainteresowanie naczelnego kierownictwa sprawami systemu. W większości przypadków kierownicy zainteresowani są przede wszystkim zwiększaniem zysku i gdy okazuje się, że brak certyfikatu ogranicza sprzedaż, nakazują działom jakości jak najszybsze i jak najmniej bolesne wdrożenie systemu. Taka postawa wskazuje na niewłaściwe zrozumienie swej roli w systemie przez kierownictwo i niezdawanie sobie sprawy z istoty systemu. Przeprowadzenie pełnego wdrożenia systemu, aż do momentu uzyskania certyfikatu (nie licząc kosztów utrzymania systemu), wiąże się ze stosunkowo dużymi nakładami finansowymi. Są one zależne m.in. od stopnia przygotowania zakładu do wprowadzenia systemu oraz jego wielkości i struktury organizacyjnej. Wysokie koszty wprowadzenia systemu zapewnienia jakości są przeszkodą zwłaszcza dla małych firm.

6 104 Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec W przeprowadzonych badaniach zaledwie 74 organizacji (spośród 202) odpowiedziało na pytanie dotyczące kosztów wdrożenia systemu. Udzielane odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, pojawiały się kwoty od 10 tys. PLN do 200 tys. PLN. Trudno wskazać średni koszt, gdyż podawano kwoty orientacyjne, często w obcych walutach lub określano je jako duże lub trudne do określenia 6. Przeszkodą może okazać się również niewłaściwe zrozumienie norm ISO 9000, szukanie w nich gotowych recept i rozwiązań wszystkich problemów. Problemem, który nastręcza wiele kłopotów jest właściwe udokumentowanie systemu jakości, zawarte przede wszystkim w księdze jakości. Konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych, wprowadzenie narzędzi statystycznych, zwiększenie odpowiedzialności może budzić obawę wśród pracowników. Niechęć do wprowadzania nowości, obawa o utratę stanowiska pracy może opóźniać pracę nad wdrażaniem systemu zapewnienia jakości. Oprócz tego dla wielu firm wprowadzenie standardu ISO 9000 związane jest z koniecznością przeprowadzenia wielu istotnych zmian w całej organizacji 7. Dla celów niniejszej analizy trudności i bariery występujące podczas wdrażania systemu ISO 9000 podzielono na następujące grupy: ograniczone zasoby (personalne lub finansowe), nierealistyczne oczekiwania, zbyt krótki czas na wprowadzenie systemu, brak właściwej informacji, sporne interpretacje norm, niewystarczające wsparcie ze strony kierownictwa, zbyt szeroki zakres działań, brak komunikacji między działami, zbyt krótki czas poświęcony na szkolenie, brak umiejętności wśród zespołu, bojaźń pracowników przed wprowadzeniem nowości, obawa pracowników o utratę stanowiska, inne. W tabeli 2 przedstawiono główne bariery występujące przy wprowadzaniu systemu według norm ISO 9000, które zaobserwowano w badaniach własnych. 6 Na podobne wielkości kosztów wskazują wyniki badań opisanych w poz. lit. [1], zgodnie z którymi ponad 57% badanych przedsiębiorstw oszacowało koszty wprowadzenia standardu na niższe od zł, jedynie dla niespełna 9% organizacji koszty te przekroczyły zł. Podane kwoty obejmują dostosowanie przedsiębiorstwa do odpowiednich normatywów, koszty zaangażowania firm consultingowych, zewnętrznych auditorów oraz opłaty związane z wydaniem certyfikatu przez organizację certyfikującą. 7 Wyniki badań opisane w [2] dowodzą, że w 45% przedsiębiorstw występowała konieczność przeprowadzenia istotnych zmian dostosowujących do normatywów.

7 Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością 105 Tabela 2. Trudności we wdrażaniu systemu ISO 9000 Wyszczególnienie Bojaźń pracowników przed wprowadzeniem nowości dla całego okresu Udział procentowy Ograniczone zasoby (personalne lub finansowe) Sporne interpretacje norm Brak umiejętności wśród zespołu Brak komunikacji między działami Zbyt szeroki zakres działań Niewystarczające wsparcie ze strony kierownictwa Zbyt krótki czas poświęcony na szkolenie Zbyt krótki czas na wprowadzenie systemu Brak właściwej informacji Nierealistyczne oczekiwania Obawa pracowników o utratę stanowiska Inne a a w tej grupie wymieniano wielorakie trudności, które, ze względu na ilość, trudno sklasyfikować Źródło: opracowanie własne. Najczęściej wymienianą trudnością jest bojaźń pracowników przed wprowadzaniem nowości. Ten aspekt stanowi aż 26% wszystkich odpowiedzi i został wyszczególniony ponaddwuipółkrotnie częściej od następnej bariery. W następnej kolejności pod względem częstości znalazły się następujące trudności: ograniczone zasoby (personalne lub finansowe) 10% ogółu odpowiedzi, sporne interpretacje norm 9%, brak umiejętności wśród zespołu 8%, brak komunikacji między działami 8%, zbyt szeroki zakres działań 8%, a także niewystarczające wsparcie ze strony kierownictwa 7%. Najrzadziej wymieniane trudności to: nierealistyczne oczekiwania oraz obawa pracowników o utratę stanowiska po 2% ogółu odpowiedzi. Rozpatrując częstości postrzegania trudności przez organizacje, które wdrożyły system jakości w poszczególnych latach , można dostrzec różne

8 106 Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec tendencje. Coraz częściej występującymi trudnościami we wprowadzaniu systemu według ISO 9001(2) są: ograniczone zasoby w tym wypadku w omawianym okresie zaobserwowano ponaddwukrotny wzrost znaczenia trudności (jak się wydaje może to świadczyć bądź o słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstw w ostatnim okresie, bądź o tym, że bogatsze firmy, często zagraniczne, uzyskiwały certyfikat we wcześniejszym okresie), niewystarczające wsparcie ze strony kierownictwa ponaddwukrotny wzrost znaczenia trudności (autor nie znalazł racjonalnych powodów do wytłumaczenia tej tendencji 8. Do barier, które mają coraz mniejsze znaczenie, można zaliczyć: sporne interpretacje norm prawie dwukrotny względny spadek znaczenia trudności, zbyt krótki czas poświęcony na szkolenie prawie dwukrotny względny spadek znaczenia trudności, brak właściwej informacji ponad trzykrotny spadek. Można przypuszczać, że powodem wszystkich tych trzech przypadków jest wzrastająca z roku na rok znajomość nie tylko normatywnych podstaw systemu ISO 9000, ale także jego praktycznych implikacji. 4. Czas potrzebny na wdrażanie systemu ISO 9000 Czynnikiem niezwykle istotnym w procesie wprowadzania systemów jakości jest określenie jego czasu. Problem ten jest istotny zarówno dla firm planujących wprowadzenie systemu (dla ustalenia harmonogramu, ustalenia wydatków itp.), dla organizacji wdrażających system (element benchmarkingu) czy dla badaczy zajmujących się systemami zarządzania, chcących poznać tendencje w ich wdrażaniu. Zagadnienia związane z czasem potrzebnym na wdrożenie systemu jakości ISO 9001(2) były badane w połowie lat dziewięćdziesiątych 9, a więc dość dawno. Obecnie postanowiono powrócić do tego tematu. Czas potrzebny na wprowadzenie systemów jakości podzielono na trzy etapy: 8 Zwłaszcza w świetle faktu, że wchodzące w życie normy ISO 9000:2000 są bardziej zbliżone do TQM, której to koncepcji zaangażowanie kierownictwa ma fundamentalne znaczenie. Należy domniemywać, że trudność ta może w rzeczywistości mieć większe znaczenie niż wykazały to wyniki ankiety, gdyż ankieta ta była adresowana do pełnomocników kierownictwa ds. systemów jakości, którzy też przecież wchodzą najczęściej w skład kierownictwa. 9 Badania te zostały opisane w poz. lit.: [2], [8].

9 Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością 107 etap I od rozpoczęcia prac nad systemem jakości do złożenia wniosku o certyfikację, etap II od złożenia wniosku do pierwszego auditu jednostki certyfikującej, etap III od pierwszego auditu jednostki certyfikującej do uzyskania certyfikatu. Obliczone na podstawie badań własnych czasy trwania poszczególnych etapów procesu wdrażania systemu ISO 9000 w zależności od daty uzyskania przez organizację certyfikatu zamieszczono w tabeli 3 i, dla lepszego zobrazowania tendencji, przedstawiono na rys. 1. Tabela 3. Czas wdrażania systemu ISO 9001(2) Etap Czas trwania etapu (w miesiącach) średnio I 22,2 19,6 18,2 17,9 15,1 11,9 17,5 II 12,4 10,5 9,9 10,0 4,7 3,7 8,5 III 6,3 5,5 5,6 5,3 3,6 3,3 4,9 Czas łączny 40,9 35,6 33,7 33,2 23,4 18,9 30,9 Źródło: opracowanie własne. Miesiàce I etap II etap III etap Rys. 1. Czas potrzebny na wdrożenie systemu ISO 9001(2) Źródło: opracowanie własne. Średni dla wszystkich badanych organizacji czas wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001(2) wynosi ok. 31 miesięcy. Najdłuższym okresem jest etap I (od rozpoczęcia prac nad systemem jakości do złożenia wniosku o certyfikację),

10 108 Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec trwający średnio ok. 17,5 miesiąca, następnie II (od złożenia wniosku do pierwszego auditu jednostki certyfikującej) ok. 8,5 miesiąca, a najkrótszym III (od pierwszego auditu jednostki certyfikującej do uzyskania certyfikatu) ok. 4,9 miesiąca. Biorąc pod uwagę rok certyfikacji systemu jakości, należy stwierdzić, że z roku na rok wdrażanie systemu jakości zajmuje coraz mniej czasu. Dotyczy to wszystkich trzech etapów. W omawianym okresie ( ) łączny czas potrzebny na wdrożenie i certyfikowanie systemu uległ skróceniu z ok. 40,9 do ok. 18,9 miesiąca, tj. ponaddwukrotnie. Należy jednak zaznaczyć, że w latach czas potrzebny do certyfikacji systemu jakości uległ tylko niewielkiemu zmniejszeniu, natomiast od 1998 do 2000 r. można zaobserwować szybkie skrócenie czasu potrzebnego do wdrożenia systemu i uzyskania certyfikatu (z 33,2 do 18,9 miesiąca, tj. o ponad 40% w stosunku do pierwszej wartości). W tym czasie największemu względnemu skróceniu uległ III etap z 10,0 do 3,7 miesiąca, tj. ponaddwuipółkrotnie. 5. Czynniki wpływające na wybór jednostki certyfikującej Wdrożony system jakości podlega certyfikacji. Na rynku działa wiele jednostek certyfikujących, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W sytuacji, gdy funkcjonuje wiele jednostek o ich wyborze mogą zadecydować takie czynniki, jak 10 : powszechność i dostępność informacji o jednostce certyfikującej, korzystna cena usługi, uwzględnienie specyfiki i potrzeb firmy, znajomość jednostki, kompleksowość usługi (pomoc przy wdrażaniu plus nadanie crtyfikatu), szybki proces certyfikacyjny, prestiż jednostki, zakres oferty (np. możliwość uzyskania certyfikatu zgodności z innymi przepisami/normami), bliska lokalizacja jednostki, pozytywne rekomendacje i opinie innych. Wyniki badań własnych dotyczących czynników wpływających na wybór jednostki certyfikującej przedstawiono w tabeli 4. Przedstawione wyniki dowodzą, że najczęściej wymienianą przesłanką wyboru jednostki certyfikującej jest prestiż jednostki. Ten czynnik został wybrany aż 26% wszystkich odpowiedzi i został wyszczególniony ponaddwukrotnie częściej od następnego. W następnej 10 Krótki, a wyczerpujący podział czynników decydujących o wyborze jednostki certyfikującej zaprezentowano w poz. lit. [3].

11 Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością 109 Tabela 4. Czynniki wpływające na wybór jednostki certyfikującej Udział procentowy Czynnik dla całego okresu Prestiż jednostki Pozytywne rekomendacje i opinie innych Uwzględnienie specyfiki i potrzeb firmy Korzystna cena usługi Powszechność i dostępność informacji o jednostce Znajomość jednostki Kompleksowość usługi Zakres oferty Bliska lokalizacja jednostki Szybki proces certyfikacyjny Inne a a wzięto pod uwagę m.in.: szczegółowość wymaganej dokumentacji systemowej i kraj, w którym mieści się siedziba jednostki certyfikującej Źródło: opracowanie własne. kolejności pod względem częstości wymieniania znalazły się następujące czynniki: pozytywne rekomendacje i opinie innych 13% ogółu odpowiedzi, uwzględnienie specyfiki i potrzeb firmy 12%, korzystna cena usługi 11%, powszechność i dostępność informacji o jednostce 10% oraz znajomość jednostki 9% wszystkich odpowiedzi. Pozostałe wymienione korzyści, tj. kompleksowość usługi, zakres oferty, bliska lokalizacja jednostki i szybki proces certyfikacyjny, były wymieniane znacznie rzadziej (3 4% ogółu odpowiedzi). Jedynym coraz częściej wymienianym czynnikiem jest korzystna cena usługi. Biorąc pod uwagę 1995 r. i 2000 r. zaobserwowano czterokrotne zwiększenie zainteresowania tą przesłanką. Do czynników wyboru jednostki certyfikującej, które coraz rzadziej brane są pod uwagę (około dwukrotnie) należy zaliczyć: pozytywne rekomendacje i opinie innych, powszechność i dostępność informacji o jednostce oraz znajomość jednostki. 6. Wnioski ogólne Na podstawie uzyskanych wyników oraz ich analizy można wysnuć następujące najważniejsze wnioski:

12 110 Marek Salerno-Kochan, Agnieszka Famielec najczęściej wymienianymi przez ankietowane organizacje przyczynami podejmowania prac nad wdrożeniem systemu jakości zgodnego z modelem ISO 9001(2) są: założenia strategii przedsiębiorstwa, wymagania odbiorców (osób prawnych), chęć uzyskania przewagi nad konkurencją oraz względy marketingowe, najczęściej wymienianą trudnością występująca podczas wdrażania systemu ISO 9001(2) jest bojaźń pracowników przed wprowadzaniem nowości, czas potrzebny do realizacji procesu wdrażania przez ankietowane organizacje systemu ISO 9001(2) w badanym okresie uległ dwukrotnemu skróceniu, najczęściej wymienianą przez badane organizacje przesłanką wyboru jednostki certyfikującej jest prestiż jednostki. Literatura [1] Karaszewski R., Wprowadzenie norm serii ISO 9000 w polskich przedsiębiorstwach, Problemy Jakości 1999, nr 11. [2] Kwiatkowski S., Maciejewska N., Obserwacje dotyczące wprowadzania systemów jakości w firmach uczstniczących w Programie Promocji Jakości MPiH [w:] Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000, Sekcja Krakowska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków [3] Płaska S., Samociuk D., Systemy zapewnienia jakości formułowane przez normy ISO serii 9000, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin [4] Pośpiech J., System TQM a normy ISO. Przeszkodą złe nawyki cz. I, Problemy Jakości 1998, nr 4. [5] Salerno-Kochan M., Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji, materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej pt.: Zintegrowane Systemy Zarządzania, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Kraków r., AE, Kraków [6] Salerno-Kochan M., Przesłanki skłaniające do wdrożenia systemu ISO Obserwacje, materiały I ogólnopolskiej konferencji nt.: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Katedra Zarządzania Jakością, Warszawa 15 grudnia 2000 r., SGH, Warszawa [7] Salerno-Kochan M., Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 494, Kraków [8] Salerno-Kochan M., Karpiel Ł., Trudności we wdrażaniu systemów jakości zgodnych z normami ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach, Przedsiębiorczość i rynek, Prace naukowe Profesjonalnej Wyższej Szkoły Biznesu w Krakowie, nr 1, Kraków [9] Salomon R., Od norm ISO 9000 do zarządzania jakością (TQM), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 791, Wrocław 1998.

13 Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością 111 [10] Skrzypek E., Adaptacja systemu jakości według norm ISO 9000 w polskich przedsiębiorstwach [w:] Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000, Sekcja Krakowska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków [11] Skrzypek E., Systemy zapewnienia jakości. Doświadczenia przedsiębiorstw, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Zakład Funkcjonowania Gospodarki, Lublin [12] Szymczak J., Urbaniak M., Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem zintegrowanych systemów jakości (diagnoza przeprowadzona na podstawie badań w przedsiębiorstwach działających na rynku dóbr produkcyjnych), materiały II konferencji naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej nt.: Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Kraków r., Akademia Ekonomiczna, Kraków [13] Targosz-Wrona E., Problemy z realizacją systemów zapewnienia jakości, Problemy Jakości 2000, nr 2. [14] Tkaczyk S., Dąbrowska-Tkaczyk A.M., Problemy występujące podczas procesu wdrażania systemu zapewnienia jakości w krajowych przedsiebiorstwach [w:] Strategia projakościowa w polskich przedsiębiorstwach, pod red. T. Wawaka, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Klub Polskie Forum ISO 9000, Sekcja Krakowska, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków [15] Wawak T., Wdrażanie norm ISO 9000 w przedsiębiorstwach podległych wojewodzie, Część II: System jakości ISO 9000, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Ekonomii Stosowanej, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków Selected Aspects of ISO 9000 Quality Management System Implementation. An Analysis of the Experience of Various Enterprises In the paper certain aspects related to the ISO 9001 system implementation (2) are presented. Special attention is given to the reasons, difficulties and time of the system implementation, as well as to the factors determining the choice of a certifying unit. For each of the aspects a short theoretical outline and the results of private research are presented. The research was carried out using an addressed survey to which 202 enterprises of various branches responded. All of them had a certificate of conformity of the quality management system with the PN ISO 9001 model (2), and the first certificate was granted in the years The tabulated data were analysed and on that basis the conclusions were drawn.

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach

Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Piotr Kafel Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Tadeusz Sikora Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Marek

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI NARZĘDZIEM OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, pod red. Doroszewicz S., Zbierzchowska A., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, ss. 11-18 Akademia Ekonomiczna w Krakowie balonu@uek.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia)

Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) FILOZOFIA NAUKA JAKOŚĆ ZA GRANICĄ Uwarunkowania związane z wdrażaniem systemów * Przesłanki decydujące o wyborze jednostki certyfikującej cz. IV (ostatnia) Maciej URBANIAK Jednostki certyfikujące coraz

Bardziej szczegółowo

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 64/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A. PIECZONKA 1

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości

Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Rozwój Modelu Pomorskiej Nagrody Jakości Prof. ndzw. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Gdańsk, 27.02.2015 Korzenie Pomorska Nagroda Jakości ma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/10 20-031 Lublin e-mail: jakosc@orion.umcs.lublin.pl ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2008 OFERTA SZKOLENIA ORGANIZATORZY Firma INCERT oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS ogłaszają nabór

Bardziej szczegółowo

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ , red. Żuchowski J., Politechnika Radomska, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004, ss. 77-82 9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Urszula BALON W systemie informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt ) Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 34 A, 61-579 Poznań, tel. 61-833-68-78 biuro@simptest.poznan.pl www.simptest.poznan.pl 1 Seminarium nt. Zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym prof. dr hab. Tadeusz Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania

1. Wstęp. 2. Nieobligatoryjne systemy zarządzania Grodno 2010 Artykuł dotyczy nieobligatoryjnych systemów zarządzania, które coraz częściej doceniane są przez kierujących zakładami, ze względu na szereg korzyści wynikający z ich wdrożenia i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej

Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej Zeszyty Naukowe Towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 874 Kraków 2011 Piotr Kafel Katedra Zarządzania Jakością Tadeusz Sikora Katedra Zarządzania Jakością Składniki kosztów wdrożenia i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli

Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Transformacja roli finansów w przedsiębiorstwie wobec oczekiwań właścicieli Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 29/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 29/2013/IV z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016

Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Harmonogram szkoleń organizowanych przez jednostkę certyfikującą Noble Cert. Jesień 2016 Aktualne terminy szkoleń Jesień 2016 Nazwa szkolenia Lokalizacja i termin ISO 9001:2015 WYMAGANIA, KORELACJA I PRZEJŚCIE

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim

Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Praca dyplomowa Analiza systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w województwie Podkarpackim Autor: Alicja Czekańska Opiekun

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOSZTY JAKOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, red. Sikora T., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 137-141 Urszula Balon Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia studenckie. tel tel./fax kom Przedstawiciel LUQAM.

Szkolenia studenckie. tel tel./fax kom Przedstawiciel LUQAM. Szkolenia studenckie Przedstawiciel LUQAM Daniel Taborski dtaborski@luqam.com tel.+48 12 296 49 30 tel./fax+48 12 296 49 31 kom. 603197363 Szkolenia studenckie- oferta 1 O nas jest firmą doradczą o szerokim

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WYBORU DZIAŁAŃ

PODSTAWY WYBORU DZIAŁAŃ WYKŁAD 3 PODSTAWY WYBORU DZIAŁAŃ MAŁEJ FIRMY 1 1. Cele działania małej firmy: Cel firmy jej zamierzenia i chęć ich osiągnięcia przez ukierunkowane działania. Cel podstawowy firmy (także małej) jest zwykle

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt?

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wartość dodana czy zbędny koszt? ? Korzyści > = < Nakłady Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wybrane zagadnienia

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wybrane zagadnienia Eliza Jarysz-Kamińska 1 Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw wybrane zagadnienia 464 Wstęp System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw należy do stosunkowo młodej grupy

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców

Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców L FORUM Energia-Efekt-Środowisko Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce - - efekty dla odbiorców Warszawa, 26października 2012 r Tytułem wstępu 1. czym jest liberalizacja na rynku energii? 2.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja online)

ISBN (wersja online) Magdalena Jasiniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów, Zakład Finansów Korporacji, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Włodzimierz Karaszewski SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA

KOSZTY JAKOŚCI A ZADOWOLENIE KLIENTA Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, red. T. Sikora, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ss. 127-132 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Akademia Ekonomiczna w Krakowie KOSZTY

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS W dniach 21-3.1.213 r. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. przeprowadził analizę rynkową MMSP z branży budowlanej z obszaru RP. Badania miały formę diagnozy potrzeb firm budowlanych i identyfikacji kierunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1 Marek Rączka Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1. Wstęp Organizacje świadczące usługi zdrowotne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom?

Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom? Mariusz J. Ligarski, Karina Koczaj, Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 24, 29-33. Mariusz J. Ligarski, Karina Koczaj Jakie

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających

Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI ul. Mroczna 5/23, 01-456 Warszawa Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających Jan Jakiel Warszawa, wrzesień 2005 r. 1 We wrześniu 2005

Bardziej szczegółowo

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Wydanie: 01/2013 Strona 1 z 2 Chcemy otrzymać bezpłatną wycenę certyfikacji zgodnie z normą: ISO 9001 ISO 14001* ISO 50001* ISO 27001*

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu do wglądu prezentację, którą przedstawiliśmy na 7. Forum Rynku Nieruchomości. Jest ona wstępem do obszernego raportu, którego

Przekazujemy Państwu do wglądu prezentację, którą przedstawiliśmy na 7. Forum Rynku Nieruchomości. Jest ona wstępem do obszernego raportu, którego Przekazujemy Państwu do wglądu prezentację, którą przedstawiliśmy na 7. Forum Rynku Nieruchomości. Jest ona wstępem do obszernego raportu, którego publikację planujemy na koniec czerwca 2017 roku. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego

Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Zarządzania Jakością Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego 1. Wprowadzenie W organizacji zorientowanej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management

PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management Strona 1 STRESZCZENIE Termin Facility Management (FM) nie ma idealnego przekładu na język polski. Często spotykanym tłumaczeniem pojęcia FM jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ

ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ ANALIZA KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ prof. dr hab. KAZIMIERZ GÓRKA UNIWERSYTET EKONOMICZNY KRAKÓW III Konferencja PF ISO 14000 Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa 24 25.04.2014

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE DOWODZENIA

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE DOWODZENIA ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 2 (160) 2011 ISSN 1731-8157 Magdalena HOPEJ KAMIŃSKA WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I METODY ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE DOWODZENIA Przedstawiono wyniki badań dotyczących stosowania w praktyce

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki, pod red. E. Skrzypek, Wy. UMCS, Lublin 2006, t. I, ss. 399-405 URSZULA BALON Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

LUQAM sp. z o. o. sp.k. ul. Kamieńskiego 47 Kraków

LUQAM sp. z o. o. sp.k. ul. Kamieńskiego 47 Kraków LUQAM sp. z o. o. sp. k. 1 O nas LUQAM jest firmą doradczą o szerokim zakresie usług. Zajmujemy się realizacją projektów i programów związanych przede wszystkim z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo