Głośnik przestrzenny 3D z funkcją Bluetooth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głośnik przestrzenny 3D z funkcją Bluetooth"

Transkrypt

1 Głośnik przestrzenny 3D z funkcją Bluetooth MEDION LIFE P69053 (MD 83796) Instrukcja obsługi

2 Spis treści O instrukcji obsługi...3 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...3 Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie...4 Informacje dotyczące zgodności...4 Bezpieczeństwo i konserwacja...5 Bezpieczeństwo użytkowania...5 Zasilanie...5 Miejsce ustawienia...6 Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami...7 Nigdy nie naprawiaj urządzeń samodzielnie...8 Burza i dłuższe nieużywanie urządzenia...8 Zawartość opakowania...9 Opis Głośnik...10 Pilot...12 Rozpoczynanie używania Rozpoczynanie używania głośnika...13 Instalowanie baterii w pilocie...13 Obsługa Włączanie głośnika...14 Podłączanie urządzenia audio...14 Łączenie urządzeń przy użyciu funkcji Bluetooth...15 Regulacja głośności...16 Wybieranie schematu audio...16 Wyłączanie głośnika...16 Konserwacja Czyszczenie Serwis Pierwsza pomoc przy zakłóceniach...17 Recykling i utylizacja Dane techniczne

3 2

4 O instrukcji obsługi Uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi i stosuj się do wszystkich podanych w niej wskazówek. Zapewnisz w ten sposób niezawodne i długotrwałe działanie głośników. Zawsze przechowuj tę instrukcję pod ręką w pobliżu głośnika. Przechowuj instrukcję obsługi starannie, aby przy sprzedaży głośnika przekazać ją nowemu właścicielowi. Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia! OSTRZEŻENIE! Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami! OSTROŻNIE! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć zranień i szkód rzeczowych! UWAGA! Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych! WSKAZÓWKA! Dodatkowe informacje na temat używania urządzenia. WSKAZÓWKA! Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi! OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym! Punkt wyliczenia albo informacja o wynikach podczas obsługi Instrukcja postępowania 3

5 Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie Głośnik 3D Surround Bluetooth jest przeznaczony do podłączania do telewizorów, a także do innych urządzeń, na przykład przenośnych odtwarzaczy CD albo MP3, komputerów, notebooków i wież stereofonicznych. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania przemysłowego i/lub zarobkowego. Uwaga - niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie pociąga za sobą utratę gwarancji: Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych niedopuszczonych przez nas lub niepochodzących od nas urządzeń dodatkowych. Używaj tylko dostarczonych albo dopuszczonych przez nas części zamiennych. Stosuj się do wszystkich informacji podanych w tej instrukcji obsługi, a szczególnie do zasad bezpieczeństwa. Wszystkie inne sposoby używania urządzenia są uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą powodować obrażenia i szkody rzeczowe. Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia! Informacje dotyczące zgodności Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wytycznych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). To urządzenie spełnia podstawowe wymogi i inne obowiązujące przepisy dyrektywy europejskiej 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu. Firma MEDION AG oświadcza, że te urządzenia spełniają podstawowe wymagania oraz inne obowiązujące przepisy dyrektywy 1999/5/WE. Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie internetowej 4

6 Bezpieczeństwo i konserwacja Bezpieczeństwo użytkowania Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi bez opieki. Dzieci nie zawsze są w stanie rozpoznać możliwe zagrożenia. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj urządzenie, pilota do urządzenia i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii należy się natychmiast udać do lekarza. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Grożą one uduszeniem. To urządzenie nie jest przystosowane do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej bądź umysłowej albo nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/ lub wiedzy, chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo bądź uzyskają od tej osoby wskazówki dotyczące właściwego używania urządzenia. Pilnuj dzieci, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie otwieraj obudowy głośników ani zasilacza i wtyczki - jest to niebezpieczne! Przy otwartej obudowie zasilacza występuje śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wewnątrz obudowy nie ma części wymagających konserwacji. Zasilanie Gniazda sieciowe muszą się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Ułóż kable tak, by nikt nie mógł na nie wejść ani potknąć się o nie. Aby przerwać zasilanie urządzenia prądem, wyjmij zasilacz z gniazdka sieciowego. Przy odłączaniu kabla trzymaj zawsze za zasilacz albo wtyczkę sieciową. Nigdy nie ciągnij za przewód, możesz go uszkodzić. Nieużywany zasilacz głośnika wyjmuj z gniazdka, albo używaj panelu gniazd elektrycznych, aby zapobiec zużywaniu prądu przez włączone urządzenie. 5

7 Podłączaj zasilacz głośnika tylko do odpowiednich gniazd sieciowych o parametrach 230 V ~ 50Hz. Jeżeli nie masz pewności, jakie parametry ma sieć elektryczna w miejscu używania urządzenia, skontaktuj się ze swoim przedsiębiorstwem energetycznym. Nie przykrywaj zasilacza głośnika, aby wykluczyć jego uszkodzenie wskutek przegrzania. Nie używaj zasilacza głośnika, jeżeli jego obudowa lub przewód zasilający urządzenie są uszkodzone. Wymieniaj uszkodzony zasilacz na zasilacz tego samego typu. Używaj tylko dołączonego do urządzenia zasilacza albo innego zasilacza o takich samych parametrach technicznych (patrz Dane techniczne na stronie 18), w przeciwnym razie możesz spowodować uszkodzenie. Miejsce ustawienia Nowe urządzenia mogą wydzielać w pierwszych godzinach użytkowania typowy, nieunikniony, ale całkowicie nieszkodliwy zapach, którego intensywność maleje z czasem. Aby usunąć ten zapach, regularnie wietrz pomieszczenie. Projektując ten produkt zapewniliśmy parametry znacznie niższe od obowiązujących wartości granicznych. Nie stawiaj na głośniku ani obok głośnika żadnych napełnionych cieczami przedmiotów, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może się przewrócić, a rozlana ciecz może spowodować zagrożenie elektryczne. Chroń głośnik, zasilacz i wszystkie podłączone urządzenia przed wilgocią i kapiącą albo pryskającą wodą. Unikaj pyłu, kurzu, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia, aby zapobiec zakłóceniom. Nie stawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu żadnych otwartych źródeł ognia, np. palących się świec. Nie przykrywaj zasilacza głośnika przedmiotami (gazetami, kocami itd.), aby wykluczyć przegrzanie. Nie kładź i nie stawiaj na kablach żadnych przedmiotów, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie. 6

8 Ustaw i użytkuj wszystkie komponenty na stabilnym, równym i zabezpieczonym przed wibracjami podłożu, aby zapobiec upadkowi głośnika. Zachowuj minimalną odległość od źródeł zakłóceń wysokoczęstotliwościowych i zakłóceń elektromagnetycznych (telewizor, inne głośniki, telefon komórkowy itd.), aby zapobiec usterkom. Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami Pilot jest zasilany z jednej baterii. Korzystając z baterii należy przestrzegać następujących wskazówek: Nigdy nie próbuj ponownie ładować jednorazowych baterii! Niebezpieczeństwo wybuchu! Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci, nie wrzucaj ich do ognia, nie zwieraj ich ani nie rozbieraj na części. Przy instalowaniu baterii uważaj na prawidłową biegunowość. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie. Używaj tylko baterii jednakowego typu, nie stosuj baterii różnych typów, ani zużytych baterii razem z nowymi. Przed włożeniem baterii do urządzenia wyczyść styki baterii i urządzenia, jeśli są brudne. Wyładowane baterie od razu wyjmuj z urządzenia! Podwyższone niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu! OSTRZEŻENIE! Nigdy nie narażaj baterii na nadmierną temperaturę, na przykład bezpośrednie światło słońca, ogień itd. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować głębokie rozładowanie baterii i wyciek żrącego elektrolitu! Aby zapobiec szkodom, od razu wyjmij baterie. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. Części ciała, które zetknęły się z elektrolitem, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udaj się do lekarza. Jeżeli nie używasz urządzeń przez dłuższy czas, wyjmij z nich baterie. 7

9 Nigdy nie naprawiaj urządzeń samodzielnie OSTRZEŻENIE! Nigdy nie otwieraj obudowy głośnika ani zasilacza - jest to niebezpieczne! Przy otwartej obudowie zasilacza występuje śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wewnątrz obudowy nie ma części wymagających konserwacji. W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek zwróć się do Centrum Serwisowego Medion lub innego, odpowiedniego warsztatu. Przewodu zasilającego zasilacza nie można wymienić. W razie uszkodzenia tego przewodu przekaż zasilacz do usunięcia i zastąp go zasilaczem tego samego typu, w przeciwnym razie używanie urządzenia nie będzie bezpieczne. W takiej sytuacji należy się zwrócić do Centrum Serwisowego Medion. Burza i dłuższe nieużywanie urządzenia Przy dłuższej nieobecności lub burzy wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda. 8

10 Zawartość opakowania Sprawdź zawartość opakowania i poinformuj nas o ewentualnych brakach w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zawartość opakowania: Głośnik 3D Surround Bluetooth Pilot z baterią Kabel audio (1 wtyk kątowy 3,5 mm -> 2 wtyki koncentryczne) Zasilacz Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna NIEBEZPIECZEŃSTWO! Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Grożą one uduszeniem. 9

11 Opis Głośnik Góra ) Przycisk 2) Przycisk VOLUME - 3) Przycisk VOLUME + 4) Przycisk Standby / Line in / AUX IN 10

12 Tył ) Wejście DC IN (zasilacza) 2) Wejście LINE IN 3) Wejście AUX IN L 4) Wejście AUX IN P 11

13 Pilot ) Przycisk 2) Przycisk VOLUME + 3) Przycisk VOLUME - 4) Przycisk 5) Przycisk AUX 6) Przycisk LINE IN 7) Przycisk GAMES 8) Przycisk MUSIC 9) Przycisk MOVIE 10) Przycisk 12

14 Rozpoczynanie używania Rozpoczynanie używania głośnika Głośnik jest zasilany z dołączonego zasilacza. Podłączanie zasilacza sieciowego Podłącz wtyczkę zasilacza Oriental Hero ELE. FTY. OH-1048B U-VDE do wejścia DC głośnika. Do podłączenia zasilacza potrzebny jest kabel z eurowtyczką (znajduje się w opakowaniu). Podłącz kabel z eurowtyczką z jednej strony do gniazda zasilacza, a z drugiej strony do gniazda sieciowego. Instalowanie baterii w pilocie W pilocie zainstalowana jest bateria litowa typu CR2025, 3V. WSKAZÓWKA! Przy pierwszym użyciu pilota wyciągnij przezroczystą folię z napisem Bitte vor Gebrauch entfernen (proszę wyjąć przed użyciem) bez otwierania wnęki baterii. Jeżeli urządzenie nie reaguje lub reaguje słabo na pilota, wymień baterię. W tym celu wykonaj następujące czynności: Naciśnij dźwigienkę blokującą (1) i wyjmij uchwyt baterii z baterią (2) z pilota. Usuń zużytą baterię zgodnie z przepisami prawa. Włóż nową baterię typu CR2025, 3V do uchwytu z biegunem dodatnim (+) skierowanym do góry. Uważaj na prawidłową biegunowość baterii. Wsuń uchwyt z baterią do oporu do pilota. UWAGA Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymieniaj baterię tylko na baterię tego samego lub równoważnego typu. 13

15 Obsługa Sonic Emotion i sonic emotion ag. są zarejestrowanymi markami firmy Sonic Emotion technology zapewnia imponujące przestrzenne efekty dźwiękowe bez ograniczeń związanych z pozycją siedzenia, wymiarami pomieszczenia i rozstawieniem urządzeń i bez plątaniny głośników i kabli. Włączanie głośnika 14 Włącz urządzenia naciskając przycisk Standby / Line in / AUX IN na górze głośnika albo przycisk na pilocie. Urządzenie jest gotowe do pracy. Włącz urządzenie audio, wybierz średnią głośność i zacznij odtwarzanie. Podłączanie urządzenia audio Zastosuj się też do instrukcji obsługi urządzenia, które chcesz podłączyć do głośnika. Przed połączeniem urządzeń wyłącz je. Możesz podłączać do tego urządzenia wiele różnych urządzeń audio, np. odtwarzacz MP3 i CD, wzmacniacz wieży stereofonicznej, komputer albo telewizor. Podłączanie urządzeń przez gniazdo AUX IN Jest do tego potrzebny kabel audio w wtykami koncentrycznymi. Do urządzenia jest dołączony kabel audio z 2 wtykami koncentrycznymi na 1 wtyk kątowy 3,5 mm. Ustaw urządzenie audio na średnią głośność. Następnie wyłącz je. Połącz wtyk kątowy 3,5 mm z gniazdem słuchawek albo gniazdem LINE OUT urządzenia odtwarzającego. Naciśnij przycisk AUX na pilocie albo przycisk Standby / Line in / AUX IN na głośniku odpowiednią ilość razy, aby wybrać tryb AUX IN. Przycisk Standby / Line in / AUX IN zaczyna migać żółtym kolorem. WSKAZÓWKA Takie urządzenia jak wzmacniacz stereofoniczny albo telewizor mają przeważnie czerwone i białe gniazda wyjść audio. Są one z reguły opisane jako OUT, AUDIO OUT, LINE OUT albo podobnie. Podłączanie urządzeń przez gniazdo LINE IN Jest do tego potrzebny kabel audio z wtykiem kątowym 3,5 mm. Ustaw urządzenie audio na średnią głośność. Następnie wyłącz je. Połącz wtyk kątowy 3,5 mm z gniazdem słuchawek albo gniazdem LINE OUT urządzenia odtwarzającego.

16 Naciśnij przycisk LINE IN na pilocie albo przycisk Standby / Line in / AUX IN na głośniku odpowiednią ilość razy, aby wybrać tryb LINE IN. Przycisk Standby / Line in / AUX IN zaczyna migać zielonym kolorem. Łączenie urządzeń przy użyciu funkcji Bluetooth Tryb Bluetooth umożliwia bezprzewodowy odbiór sygnału audio z zewnętrznego, obsługującego funkcję Bluetooth urządzenia odtwarzającego dźwięk. Pamiętaj, że odległość między urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów. WSKAZÓWKA Przy użyciu funkcji Bluetooth można połączyć z urządzeniem tylko jedno źródło sygnału audio. Urządzenie odtwarzające obsługujące funkcję Bluetooth Aby podłączyć urządzenie odtwarzające audio obsługujące funkcję Bluetooth, wykonaj następujące czynności: Włącz urządzenie naciskając przycisk Standby / Line in / AUX IN na głośniku albo przycisk na pilocie. Teraz naciśnij przycisk na głośniku albo na pilocie. Urządzenie przechodzi w tryb szukania. Podczas szukania przycisk Standby / Line in / AUX IN miga niebieskim kolorem. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu odtwarzającym audio i uaktywnij tryb szukania, aby zsynchronizować urządzenia. WSKAZÓWKA Informacje na temat funkcji Bluetooth urządzenia odtwarzającego audio znajdziesz w instrukcji obsługi tego urządzenia. Po rozpoznaniu sygnału wyświetlana jest nazwa głośnika (MD 83796). Jeśli konieczne jest podanie hasła, wpisz Synchronizacja urządzeń jest zakończona, gdy dioda świeci ciągle niebieskim światłem i słychać sygnał dźwiękowy. Telefon komórkowy Aby podłączyć telefon komórkowy obsługujący funkcję Bluetooth, wykonaj następujące czynności: Włącz urządzenie naciskając przycisk Standby / Line in / AUX IN na głośniku albo przycisk na pilocie. Teraz naciśnij przycisk na głośniku albo na pilocie. Urządzenie przechodzi w tryb szukania. Podczas szukania przycisk Standby / Line in / AUX IN miga niebieskim kolorem. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i uaktywnij tryb szukania, aby zsynchronizować urządzenia. 15

17 WSKAZÓWKA Informacje na temat funkcji Bluetooth telefonu komórkowego znajdziesz w jego instrukcji obsługi. Wybierz urządzenie MD Jeśli konieczne jest podanie hasła, wpisz Synchronizacja urządzeń jest zakończona, gdy dioda świeci ciągle niebieskim światłem i słychać sygnał dźwiękowy. Regulacja głośności Przyciskami + / głośnika albo pilota ustawiasz głośność: + zwiększanie głośności zmniejszanie głośności Przyciskiem na pilocie możesz też całkiem wyłączyć głos. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby na nowo włączyć głos. Wybieranie schematu audio Twój głośnik dysponuje 3 różnymi schematami audio, które zapewniają idealny dźwięk przy oglądaniu filmów, graniu w gry i słuchaniu muzyki. Schematy audio możesz wybierać przy użyciu pilota. Aby wybrać schemat audio, naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie (GAMES, MUSIC albo MOVIE, patrz także Pilot na stronie 12). Wyłączanie głośnika Naciśnij przycisk na pilocie albo naciśnij przycisk Standby / Line in / AUX IN na głośniku, aby wyłączyć urządzenie. WSKAZÓWKA Zasilacze zużywają prąd nawet przy wyłączonym urządzeniu. Aby całkowicie przerwać zasilanie urządzenia prądem, odłącz zasilacz głośnika i wtyczkę subwoofera od gniazda sieciowego. 16 Konserwacja OSTRZEŻENIE! Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać albo naprawiać urządzenia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym! W razie problemów technicznych z urządzeniem zwróć się do naszego Centrum Serwisowego. Napraw mogą dokonywać wyłącznie nasi autoryzowani partnerzy serwisowi. Zwróć się do serwisu, jeżeli... do wnętrza głośnika dostała się ciecz. głośnik nie działa prawidłowo. urządzenie upadło lub ma uszkodzoną obudowę.

18 Czyszczenie Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników i żrących albo gazowych środków czyszczących. Meble są często pokryte lakierami lub tworzywami, a do ich pielęgnacji używa się różnych środków. Niektóre z tych środków zawierają składniki, które mogą zaatakować i uszkodzić materiał nóżek głośnika. Jeśli to możliwe, podłóż pod urządzenie nieślizgającą się podkładkę. Serwis Pierwsza pomoc przy zakłóceniach Usterki mogą mieć banalne przyczyny, ale mogą też być bardzo skomplikowane i wymagać długotrwałego poszukiwania. W tym miejscu znajdziesz krótką instrukcję rozwiązywania typowych problemów. Jeżeli opisane tutaj czynności nie przyniosą skutku, chętnie udzielimy dalszej pomocy. Zadzwoń do nas! Brak dźwięku albo zniekształcony dźwięk Czy urządzenie audio jest włączone, czy zaczęło się odtwarzanie i urządzenie jest ustawione na co najmniej średnią głośność? W razie potrzeby zwiększ głośność. Czy głośność głośnika jest ustawiona za wysoko? W razie potrzeby zmniejsz głośność. 17

19 Recykling i utylizacja Opakowanie Niepotrzebne opakowania oraz materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu i należy je przekazywać do punktów zbiórki surowców wtórnych. Prawidłowe usuwanie produktu Na terenie UE ten symbol informuje, że produktu nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci domowych. Zużyte urządzenia zawierają wartościowe surowce, które należy przekazywać do utylizacji, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i szkodom na zdrowiu ludzi, powodowanym przez niekontrolowane usuwanie odpadów. Usuwaj zużyte urządzenia w ramach odpowiednich systemów zbiórki albo przekaż urządzenie do usunięcia do sklepu, w którym zostało kupione. Sklep przekaże urządzenie do utylizacji. Baterie i akumulatory Zużytych baterii i uszkodzonych akumulatorów nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci domowych. Baterie i akumulatory należy oddawać w punktach zbiórki zużytych baterii. Dane techniczne Głośnik Model P69053 (MD 83796) Wskaźnik działania: dioda (LED) Moc wyjściowa: 6 x 5W RMS subwoofer: 1x 20 W RMS Złącza: 1 koncentryczne stereo 1 wejście LINE IN (kątowe 3,5 mm) Złącze zasilacza Zasilacz Model Oriental Hero ELE. FTY. OH-1048B U- -VDE Wejście V ~ 50/60Hz, 1,5A Wyjście DC 18V 2,5A

20 PL Medion Service Center Infolinia konsumenta (telefon stacjonarny i komórkowy): 022 / /25/12

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Nr partii: 201606 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE STEREO Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 2 z 8 O instrukcji obsługi Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek, a zapewni to niezawodne korzystanie

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik

Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik 1. Działanie A. Stan włączenia: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ lampki. B. Wyłączenie zasilania: Długie naciśnięcie przycisku 'Φ/ Głośnik Bluetooth BTS-31 Krótki przewodnik ' powoduje usłyszenie pisku

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczna lampka LED. INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczna lampka LED. INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt

Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Wodoodporny głośnik Bluetooth MSS-200.bt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornego głośnika Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah

POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah POWER BANK ECO SOLAR 5000 mah PL Model: PM-PB144 INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI PRZEWODOWE DOUSZNE Z MIKROFONEM Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu. Bez uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK Uniwersalny rozdzielacz USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ POD KUBEK UNIWERSALNY ROZDZIELACZ USB Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone.

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz stereofoniczny z funkcją odtwarzania plików MP3

Radioodtwarzacz stereofoniczny z funkcją odtwarzania plików MP3 Radioodtwarzacz stereofoniczny z funkcją odtwarzania plików MP3 MEDION LIFE E66224 (MD 84101) Instrukcja obsługi Spis treści 1. O instrukcji obsługi...3 1.1. Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO, PRZENOŚNEGO GŁOŚNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO, PRZENOŚNEGO GŁOŚNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO, PRZENOŚNEGO GŁOŚNIKA RABAN model BT-411 UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego głośnika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm)

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ogrodowej lampy solarnej LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

PawerBank Przenośna, zewnętrzna bateria. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1.

PawerBank Przenośna, zewnętrzna bateria. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PL Wygląd produktu: Rys.1. a) Port USB wyjście rozładowywanie urządzenia b) Port microusb wejście ładowanie urządzenia c) Diody informacyjne czerwona-ładowanie, niebieska- rozładowywanie

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE. OSTRZEŻENIE! Do użytku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Rozpakowanie, montaż, czyszczenie,

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji. Wersja 1.0 1201 Codzienne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zasady bezpieczeństwa!... 4 Zawartość opakowania... 6 Opis urządzenia... 7 Uruchamianie i użytkowanie... 8

Spis treści Zasady bezpieczeństwa!... 4 Zawartość opakowania... 6 Opis urządzenia... 7 Uruchamianie i użytkowanie... 8 Spis treści Zasady bezpieczeństwa!...4 Użytkowanie...4 Informacje ogólne...4 Prawidłowe ustawianie urządzenia...5 Dostęp do sieci elektrycznej...5 Naprawa urządzenia...5 Bezpieczne postępowanie z bateriami...6

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

BeoLab 11. Instrukcja obsługi

BeoLab 11. Instrukcja obsługi BeoLab 11 Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia.

Stacja dokująca Nr zamówieniowy Instrukcja obsługi i montażu. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 2 Budowa urządzenia. Stacja dokująca Nr zamówieniowy 2883.. Instrukcja obsługi i montażu 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wbudowanie i montaż urządzeń elektronicznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych elektryków.

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET www.audioservice.pl Spis treści Schemat Mobil Connect 3 Znaczenie wyświetlanych symboli 5 W jaki sposób trzymać / ustawić pilot 5 Rozmowy telefoniczne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000873879 Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI z wtykowym nadajnikiem, CE Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do przesyłania cyfrowego sygnału video

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Monitor IR Nr produktu 000750872

Monitor IR Nr produktu 000750872 INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor IR Nr produktu 000750872 Strona 1 z 5 Wstęp Szanowny kliencie Dziękujemy za zakup monitora IR. Jest to produkt najwyższej jakości. Urządzenie wyposażono w tłumienie hałasu; spełnia

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Subwooferów aktywnych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME IRON PAR RGBW

LIGHT4ME IRON PAR RGBW LIGHT4ME IRON PAR RGBW Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybór naszego reflektora LED PAR, dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Ta instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

SOL20 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL20 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL20 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A Dioda LED rozładowywania B Dioda LED solarna C Diody LED ładowania D Złącze mini-b USB E Wyłącznik (ON/OFF) F Wyjście USB-A A LED de décharge B LED solaire

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Swivel Sweeper

Instrukcja obsługi. Swivel Sweeper 11226727 Instrukcja obsługi Swivel Sweeper Droga Klientko, Drogi Kliencie, Serdeczne gratulacje w związku z zakupem Swivel Sweepera. Sviwel Sweeperem możecie wyczyścić wszystkie powierzchnie, jak np. płytki,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

GPM 1 Pro Symulator wzmacniacza gitarowego Nr produktu

GPM 1 Pro Symulator wzmacniacza gitarowego Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI GPM 1 Pro Symulator wzmacniacza gitarowego Nr produktu 000303970 Strona 1 z 5 Symulator wzmacniacza gitarowego GPM-1 Pro Numer produktu. 30 39 70 Niniejszy produkt spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe posiada dwa tryby pracy: odstraszanie za pomocą ultradźwięków lub sygnału akustycznego (do 120dB).

Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe posiada dwa tryby pracy: odstraszanie za pomocą ultradźwięków lub sygnału akustycznego (do 120dB). Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe Instrukcja obsługi Nr produktu: 710003 Wersja 06/11 PRZEZNACZENIE Ultradźwiękowe urządzenie antyszczekowe jest przeznaczone do oduczenia psa szczekania. Wykrywa

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Stereofoniczny system audio MEDION LIFE P65062 (MD 84778)

Stereofoniczny system audio MEDION LIFE P65062 (MD 84778) Instrukcja obsługi Stereofoniczny system audio MEDION LIFE P65062 (MD 84778) Spis treści 1. O instrukcji obsługi... 5 1.1. Użyte w instrukcji obsługi symbole ostrzegawcze i słowa hasłowe... 5 1.2. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH

NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH NASTROJOWA LAMPA LED Z GŁOŚNIKIEM BLUETOOTH Instrukcja obsługi 33040 Podczas używania lampy 33040 należy stosować się do poniższych wskazówek. 1. Aby włączyćć urządzenie, użyj przełącznika znajdującego

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1

Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Fontanna do oczka wodnego 2 w 1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup fontanny do oczka wodnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Przed użytkowaniem urządzenia należy bezwzględnie przeczytać niniejszą instrukcję

Przed użytkowaniem urządzenia należy bezwzględnie przeczytać niniejszą instrukcję Przed użytkowaniem urządzenia należy bezwzględnie przeczytać niniejszą instrukcję Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa Informacje ogólne...2 Cel ostrzeżeń... 2 Części urządzenia elektrycznego... 2 Etykieta

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNA ŁADOWARKA DO AKUMULATORKÓW. Cel zastosowania. Ładowarka uniwersalna jest przeznaczona, wyłącznie do następujących zadań:

UNIWERSALNA ŁADOWARKA DO AKUMULATORKÓW. Cel zastosowania. Ładowarka uniwersalna jest przeznaczona, wyłącznie do następujących zadań: UNIWERSALNA ŁADOWARKA DO AKUMULATORKÓW Cel zastosowania Ładowarka uniwersalna jest przeznaczona, wyłącznie do następujących zadań: do ładowania akumulatorów Ni-Cd i Ni-MHo rozmiarach AAA/AA/C/D a także

Bardziej szczegółowo