NUMER 21/2008 (115) r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMER 21/2008 (115) 27.10.2008 r."

Transkrypt

1 NUMER 21/2008 (115) r. Działalność STS: STS NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ REALIZACJĘ PROGRAMU ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PowyŜsza konferencja odbyła się 22 października w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1. Delegatem Stowarzyszenia Turystycznego Sopot na spotkaniu była Pani Anna Pobłocka, kierownik biura. Program Produktów, który jest kontynuacją i rozwinięciem inicjatywy rozpoczętej w roku 2004, przyczynił się do rozwoju kilkudziesięciu pomysłów lokalnych społeczności i stał się inspiracją do tworzenia nowych ofert turystycznych. STS NA TARGACH TOUR SALON POZNAŃ W dniach r. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Tour Salon, będące największymi targami turystycznymi w Polsce. Dla branŝy turystycznej to takŝe jedno z najwaŝniejszych wydarzeń w ciągu roku, które jest doskonałą okazją do prezentacji najnowszych ofert. Podczas tej imprezy targowej miasto Sopot reprezentowane było przez Stowarzyszenie Turystyczne Sopot na wspólnym stoisku Województwa Pomorskiego. HOTEL VILLA BALTICA FUNDATOREM NAGRODY Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie, organizujący narodowe stoisko na Targach Turystycznych SENIOR 2008, które odbyły się w szwedzkiej stolicy, w terminie r. w prestiŝowej Sali Globen Anexet, przeprowadził w trakcie imprezy konkursy wiedzy o Polsce, w których nagrodami, przygotowanymi przez Polferries i Wizzair, były darmowe podróŝe do Polski. Do inicjatywy tej dołączył hotel Villa Baltica, który dla zwycięzców ufundował weekendowy pobyt. Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystycznego Sopot do uczestnictwa w aktywnym promowaniu miasta.

2 POSEZONOWA WYPRZEDAś W STOWARZYSZENIU TURYSTYCZNYM SOPOT W siedzibie Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, przy ul. Dworcowej 4 nabyć moŝna róŝne gadŝety i pamiątki z Sopotu oraz odzieŝ z logo miasta. W ofercie znajdują się równieŝ artykuły plaŝowe tj. maty i materace. Wszystkie towary sprzedawane będą po promocyjnych, posezonowych cenach. Szczegółowa, skatalogowana oferta sprzedaŝy znajduje się w załączniku. NAZWA TOWARU CENA PROMOCYJNA SPRZEDAśY Skrawek mola 13,42 Antyrama do zdjęć 10,37 Mata plaŝowa 7,81 Koszulka męska 8,93 standard Koszulka V Neck 15,82 Koszulka Sporty 15,82 Bluzka k sea 21,37 Polo męskie 22,97 Kurtka 29,47 Torba magic 11,00 Materac plaŝowy 13,66 Smycz silikonowa 3,60 GODZINY PRACY PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ŚWIĘTA PAŃSTWOWE I KOŚCIELNE DO KOŃCA 2008 r. 1 listopada (Wszystkich Świętych) nieczynne, 11 listopada (Święto Niepodległości) nieczynne, 24 grudnia (Wigilia) otwarte w godzinach: od do 14.00, 25 i 26 grudnia (BoŜe Narodzenie) nieczynne, 31 grudnia (Sylwester) otwarte w godzinach od do 16.00, Dzieje się w Sopocie: OPERA LEŚNA CZEKA <Dz. B r.> Władze Sopotu złoŝyły wniosek o dofinansowanie modernizacji Opery Leśnej. O tym, czy gmina otrzyma na ten cel pieniądze, przekonamy się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. ChociaŜ sami urzędnicy głośno nie chcą o tym mówić, wszystko wskazuje na to, Ŝe jeŝeli środki zewnętrzne się nie znajdą, remont obiektu zostanie przesunięty nawet

3 o kilka lat. O remoncie Opery Leśnej mówi się w Sopocie juŝ od kilku lat. Modernizacji wymaga zarówno zadaszenie amfiteatru, jak i jego widownia oraz zaplecze. Dlatego teŝ juŝ w roku 2005 rozstrzygnięto konkurs na projekt modernizacji amfiteatru. Rok później pełna dokumentacja inwestycji była juŝ gotowa. Miastu nie udało się jednak umieścić jej na liście projektów kluczowych realizowanych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko dotyczącej dziedzictwa kulturowego. Finansowanie projektu stanęło pod znakiem zapytania. Pod koniec zeszłego roku wydawało się nawet, Ŝe pozyskanie środków zewnętrznych będzie w ogóle niemoŝliwe. Wreszcie jednak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło stosowny konkurs. Sopot liczy na dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli na około 35 mln zł. Warto zaznaczyć, Ŝe jeŝeli remont amfiteatru rozpocznie się nawet w przyszłym roku, to i tak zakres prac będzie okrojony w stosunku do pierwotnych planów miasta. Ze względu na koszty nie zostanie zmodernizowana część infrastruktury znajdującej się pod widownią SPORY I PROTESTY OPÓŹNIAJĄ WAśNE DLA TRÓJMIASTA INWESTYCJE <www.naszemiasto.pl.> Nie brak pieniędzy i kryzys gospodarczy, a małe czasami "nie" właścicieli bądź dzierŝawców spornych działek oraz protesty mieszkańców mogą utrudniać realizację kluczowych dla Trójmiasta inwestycji. Jaskrawym przykładem jest tu sprawa sporu między władzami Sopotu a dzierŝawcami nieruchomości, znajdujących się na terenach, po których przeprowadzona ma zostać tak zwana Droga Zielona. ChociaŜ sopoccy urzędnicy wydają się być pewni swoich racji, to wiele wskazuje na to, iŝ sprawa finał znajdzie w sądzie. Właściciele parkingu i hotelu, znajdujących się na terenie, na którym powstać ma tak zwana Droga Zielona, podpisali z naleŝącą do miasta spółką Hipodrom wieloletnie umowy, w których nie przewidziano moŝliwości wypowiedzenia. W grudniu zeszłego roku zaczęli negocjacje z miastem w sprawie rozwiązania owych umów. Trwały do maja. Później nastąpiła kilkumiesięczna cisza, dopiero teraz wznowiono rozmowy. Własność gruntów przeznaczonych pod budowę Drogi Zielonej, we fragmencie przebiegającym przez teren Hipodromu, została przejęta z mocy prawa przez Sopot w trybie artykułu 98 ustęp 1-3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, miasto nie wstąpiło w prawa wydzierŝawiającego zarówno jeŝeli chodzi o dzierŝawę parkingu, jak równieŝ obiektów hotelowych. Grunty te w chwili obecnej zajmowane są więc bez tytułu prawnego. Druga strona sporu kwituje sprawę krótko, określając decyzje podejmowane przez urzędników mianem absurdalnych. Obaj biznesmeni twierdzą, Ŝe w Ŝadnym wypadku nie czują się "byłymi" dzierŝawcami, a sprawę chcą w najbliŝszych dniach skierować na drogę sądową. Zaznaczają, Ŝe nie zamierzają się ruszać z zajmowanych przez siebie miejsc, gdyŝ, według opinii ich prawników, nadal obowiązują umowy z Hipodromem. Miasto, które w styczniu 2009 roku planuje złoŝenie wniosku w sprawie dofinansowania ze środków unijnych budowy Drogi Zielonej, twardo utrzymuje, Ŝe całe zamieszanie nie wpłynie z Ŝaden sposób na dotrzymanie tego terminu, a ewentualna sprawa w sądzie moŝe dotyczyć co najwyŝej odszkodowania, a nie samego faktu przejęcia działek. To o tyle istotne, iŝ aby złoŝyć wniosek o dofinansowanie, gmina musi mieć tą kwestię uregulowaną.

4 Dzieje się w regionie: GDAŃSK MŁODE MIASTO CZAS BUDOWAĆ < G. W r.> Budowa kluczowej dla przyszłości nowej dzielnicy Gdańska ulicy Nowa Wałowa ruszy na wiosnę przyszłego roku. Oznacza to "zielone światło" dla powstania Młodego Miasta. Nowa Wałowa będzie główną arterią dzielnicy, która ma się stać wizytówką Gdańska. Bez tej ulicy na terenach postoczniowych nie ruszy Ŝadna inwestycja. W czwartek umowę dotyczącą I etapu budowy drogi uroczyście podpisały władze miasta i przedstawiciele duńskiej grupy inwestycyjnej Baltic Property Trust, która jest właścicielem gruntów. Nowa Wałowa będzie miała swój początek przy Bramie Oliwskiej, nowym wiaduktem przetnie tory kolejowe i ul. Jana z Kolna, a dalej przez Młode Miasto dojdzie do planowanego mostu nad Motławą. Pierwszy odcinek nowej trasy - którego dotyczy umowa - będzie biec od pl. Zebrań Ludowych do skrzyŝowania z przedłuŝoną ul. Rybaki Górne. Na razie będzie miała jedną jezdnię (docelowo - nikt nie wie, kiedy - mają być dwie, kaŝda po dwa pasy ruchu). PrzedłuŜona ma zostać takŝe ul. Nowomiejska, dziś funkcjonująca jako dojazd do trzeciej bramy Stoczni Gdańsk. Inwestycja będzie finansowana zarówno przez miasto, jak i BPT. Miasto poniesie 40 proc. kosztów budowy drogi, za resztę zapłacą Duńczycy. Ten odcinek Nowej Wałowej ma kosztować ok. 120 mln zł. Co ciekawe, swoją część miasto będzie spłacać przez 15 lat z wpływów z podatków od firm, które zainwestują w Młodym Mieście. Jeśli BPT nie znajdzie odpowiedniej liczby firm i wpływy z podatków nie pokryją kolejnych miejskich rat, róŝnicę będą musieli dopłacić Duńczycy. Ci jednak nie obawiają się braku zainteresowania inwestorów terenami postoczniowymi. Obecnie jedynym znanym inwestorem jest TK Development. Firma wybuduje centrum handlowe Stocznia - największe w Trójmieście i północnej Polsce. Łączna powierzchnia tej inwestycji ma wynieść 94 tys. m kw. Znajdą się w niej m.in. multipleks i kino trójwymiarowe IMAX, a tuŝ obok staną dwa budynki mieszkalne i biurowiec - wszystkie o wysokości ok. 100 m. Inwestor wystąpił juŝ do miasta o pozwolenie na budowę. Wszystko ma być gotowe na przełomie lat BPT chce, aby w ciągu najbliŝszych 12 lat w Młodym Mieście powstało przynajmniej 750 tys. m kw. powierzchni uŝytkowej w róŝnorodnych obiektach.

5 UKŁON GDAŃSKA W STRONĘ ARTYSTÓW < G. W r.> Galerie artystyczne - to jedyna działalność, którą od nowego roku w Gdańsku czekają obniŝki czynszów, a nie podwyŝki. Od stycznia miasto będzie podzielone na dwie strefy: prestiŝu (ul. Długa i Długi Targ) i resztę gminy. Opłata za 1 m kw. na reprezentacyjnych ulicach wyniesie 88,91 zł (jest maksymalnie 29,70). W pozostałych punktach najemcy zapłacą od 10 do 70 zł - np. w Galerii Triada na ul. Piwnej opłata za 1 m kw. wzrośnie z 6,60 zł do 52,45 zł. Galerie niekomercyjne będą płacić 3 zł za m kw., komercyjne niecałe 27 zł. Warunkiem będzie realizowanie programu wystawienniczego w zakresie określonym w umowach. SKWER KOŚCIUSZKI W REMONCIE < G. W r.> Z nabrzeŝa przy basenie Prezydenta zniknęły prowizoryczne budki i namioty. Modernizacja tej części skweru potrwa prawie dwa lata. Ale pierwsze efekty mamy zobaczyć podczas przyszłorocznego zlotu Ŝaglowców Tall Ships' Races. Stragany i budki z pamiątkami oraz małą gastronomią stały przy nabrzeŝu od 1992 r. - wtedy Gdynia organizowała finał regat The Cutty Sark Tall Ships' Races. Ale wysłuŝone kramy nie pasowały do reprezentacyjnej funkcji tego miejsca. Miasto próbowało to zrobić juŝ kilka lat temu, ale na przeszkodzie stanęły kwestie własnościowe. Część gruntu przy restauracji RóŜa Wiatrów naleŝy do osoby prywatnej, a część do gdyńskiego portu. śeby ruszyć z przebudową, istniałą konieczność porozumienia się: z portem, prywatnym właścicielem oraz 16 handlowcami. Inwestycję przyspieszyła decyzja portu - postanowił wyremontować nabrzeŝe, przy którym cumują zabytkowe ORP "Błyskawica" i "Dar Pomorza" oraz statki białej floty i "Dar MłodzieŜy". Na początku września obie zabytkowe jednostki opuściły swoje stanowiska. "Błyskawica" chwilowo cumuje w porcie wojennym na Oksywiu, "Dar Pomorza" przy nabrzeŝu na terenie Dalmoru, a port rozpoczął prace. Przebudowa konstrukcji nabrzeŝa na odcinku 625 m, jego modernizacja oraz pogłębienie basenu Prezydenta pochłoną 20 mln zł. Roboty - z wakacyjną przerwą w przyszłym roku - potrwają do maja 2010 r. A nowe pawilony mają być gotowe juŝ wiosną. W kaŝdym z nich znajdzie się mała gastronomia, stoiska handlowe i toalety, których teraz w tej części Skweru Kościuszki brakuje. Obok zaplanowano parking oraz ławki, latarnie i zieleń. Uzbrojenie i urządzenie terenu oraz publiczne szalety sfinansuje Gdynia, za pawilony zapłacą handlowcy. Tymczasowe bary po drugiej stronie skweru (w sąsiedztwie klubu Pokład) pozostaną jeszcze przez rok. O zagospodarowaniu tej części przesądzi przygotowywany teraz plan miejscowy.

6 Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w powstawaniu naszego Biuletynu Redaktor wydania: Miłosz Rusakow

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo

Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolnospoŝywczego. Do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania W NUMERZE Szanowni Państwo, BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży W biznesie liczy się jakość 4 Optymizm przedsiębiorców nie słabnie 6 Dzień Inżyniera Budownictwa: Co daje paszport energetyczny?

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo