REGULAMIN KONKURSU MY POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU MY POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU MY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą MY (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród dla laureatów Konkursu jest firma Świat Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Hankiewicza 2, zarejestrowana pod numerem KRS w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON , NIP , reprezentowana przez Zbigniewa Czerwińskiego, Prezesa Zarządu Spółki (zwana dalej Organizatorem ). 3. Konkurs ma na celu promocję książki My Davida Nichollsa, która trafi do sprzedaży roku. 4. Konkurs rozpoczyna się i trwa do Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakup książki MY Davida Nichollsa (EAN: ) odbywa się w księgarniach sieci Księgarnie Świat Książki (wykaz księgarń w załączniku nr 1), zwanych dalej Księgarniami. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny na terenie Polski, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie. 2. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat a nie ukończyły 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem posiadania pisemnej i skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem 1

2 Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. poz. 1182), w tym na publikację imienia i nazwiska laureata Konkursu. 3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, może wziąć udział w Konkursie, po łącznym spełnieniu następujących warunków: a. zapozna się i zaakceptuje treści niniejszego Regulaminu bez zmian; b. czasie trwania Konkursu Uczestnik, który zakupi w jednej z Księgarń Świat Książki (wykaz księgarń w załączniku nr 1.) książkę MY Davida Nichollsa (EAN: ) c. odpowie na pytanie: Bohaterowie nowej powieści Davida Nichollsa pod tytułem My podróżują do wielu miast. Do którego z nich wybrałabyś/wybrałbyś się najchętniej i dlaczego? d. prześle na adres lub tradycyjną pocztą z dopiskiem KONKURS MY na adres Organizatora Pracę konkursową w Okresie Trwania Konkursu. Z chwilą spełnienia wszystkich warunków, o których mowa powyżej, dana osoba fizyczna staje się uczestnikiem Konkursu (dalej również: Uczestnik ). 4. Każdy Uczestnik może tylko jednokrotnie wziąć udział w Konkursie. W przypadku wysłania przez Uczestnika konkursu więcej niż jednego uzasadnienia, pod uwagę zostanie wzięte jedno wybrane przez jury 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający), a także inne osoby pozostające w stosunku służbowym z pracownikami Organizatora. 6. Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi, wpisujące je na kartce, którą później wyśle listem dołączając xero paragonu potwierdzającego zakup książki MY Davida Nichollsa (EAN: ) lub drogą elektroniczną załączając skan lub fotografię paragonu do Organizatora. 7. Uzasadnienie musi być napisane w języku polskim, własnoręcznie lub na komputerze. 8. Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2000 znaków (ze spacjami) 9. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno uzasadnienie, dotychczas nie publikowane, nie nagrodzone i nie wyróżnione w innych konkursach, jak też nie zgłoszone do udziału w innych konkursach, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte. 10. Prace można wysyłać w terminie trwania konkursu, czyli od roku do roku. 11. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zobowiązany jest podać swoje dane: imię, nazwisko i adres . W przypadku, gdy Uczestnik nie posiada własnego adresu zobowiązany jest wpisać swój numer telefonu. Bez kompletu danych Uczestnika (imię, nazwisko, adres lub numer telefonu) zgłoszenie będzie uznane za nieważne. 12. Organizator zobowiązuje się zabezpieczyć listy, aby do danych osobowych nie miały dostępu osoby trzecie. Po zakończeniu Konkursu Organizator wybierze najlepszą odpowiedź i ogłosi wyniki 2

3 Konkursu na stronie oraz na oficjalnej stronie Organizatora na facebooku. Organizator ogłosi wyniki konkursu roku. NAGRODA 1. Po zakończeniu Konkursu Organizator wybierze spośród 6 Uczestników (słownie: sześciu) laureatów Konkursu, biorąc pod uwagę atrakcyjność odpowiedzi wpisanej w liście przesłanym do Organizatora. Autor najciekawszego, zdaniem Organizatora, uzasadnienia otrzyma Nagrodę specjalną: voucher na trzydniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym Złoty Sen w Złotnikach Lubańskich (szczegóły i warunki pobytu w załączniku nr 2 Regulaminu). Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do Ośrodka Wypoczynkowego Złoty Sen w Złotnikach Lubańskich. 2. Autorzy kolejnych pięciu najciekawszych, zdaniem Organizatora, uzasadnień otrzymają nagrody dodatkowe: komplet 5 książek (słownie: pięciu)z serii Leniwa Niedziela Wydawnictwa Świat Książki: W łóżku z Nabokovem Leslie Daniels (EAN ) o wartości 34,9 zł Niech w końcu coś się zdarzy Trixi von Bulow (EAN ) o wartości 32,9 zł Taniec z przeszłością Karolina Monkiewicz-Święcicka (EAN ) o wartości 29,9 zł Poszukiwany Colin Firth Mia March (EAN ) o wartości 34,9 zł Ostatni list od kochanka Jojo Moyes (EAN ) o wartości 34,9 zł oraz wznowienie książki Jeden dzień Davida Nichollsa (EAN ) o wartości 29,9 zł. Poszczególne książki wysyłane będą do laureatów w terminie 7 dni od dnia roku. 3. Wartość nagrody dodatkowej wynosi197,4 zł brutto. Organizator pokrywa podatek. 4. Wartość nagrody specjalnej wynosi 1296 zł brutto. Organizator pokrywa podatek. 5. Organizator zawiadomi każdego z laureatów na adres lub numer telefonu podany w liście przesłanym do Organizatora. 6. Nagroda zostanie wydana laureatowi, po przedstawieniu do wglądu Organizatorowi oryginału paragonu po ogłoszeniu wyników. DANE OSOBOWE 1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik przekazuje Organizatorowi swój adres , imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny (dalej również Dane osobowe ). 2. Organizator Konkursu przetwarza Dane osobowe Uczestnika Konkursu na potrzeby realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia Konkursu, w tym w celu 3

4 publikacji imion i nazwisk laureatów Konkursu, a także w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w paragrafie REKLAMACJE 3. Organizator zastrzega, że jako administrator danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika. Zgodnie z treścią ustawy z r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. poz. 1182) podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora. 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Świat Książki sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Hankiewicza 2, zarejestrowana pod numerem KRS w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON , NIP , reprezentowana przez Zbigniewa Czerwińskiego, Prezesa Zarządu Spółki. 5. Udział w Konkursie oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania. JURY 1. Zgłoszona przez Uczestnika w ramach Konkursu Praca konkursowa zostanie oceniana przez jury konkursowe w składzie: Specjalista ds. promocji, Sekretarz redakcji, Wydawca (dalej również: Jury Konkursowe ). 2. Jury Konkursowe dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji o wyłonieniu zwycięzców, a w szczególności może przyjąć całkowicie dowolne kryteria wyboru najlepszych Prac konkursowych oparte na subiektywnych odczuciach. 3. Jury Konkursowe podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności decyduje o przyznaniu nagród. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na adres korespondencyjny Organizatora (dalej również: Reklamacja ), w formie pisemnej listem poleconym, z dopiskiem: KONKURS MY REKLAMACJE 4

5 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji. 3. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia Ogłoszenia Wyników Konkursu. Reklamacje otrzymane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. 4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Organizator rozpatrując Reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 5. Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną o decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszonej Reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg Konkursu. 2.Regulamin obowiązuje od r. 3. Regulamin jest dostępny na stronie oraz u Sprzedawcy-kasjera w Księgarniach. Załącznik nr 1 Lp. Nazwa Księgarni Miasto Ulica Kod Typ lokalizacji pocztowy 1 Księgarnia Świat Książki Białystok Rynek Kościuszki wolnostojąca 2 Księgarnia Świat Książki Bielsko-Biała 11 Listopada wolnostojąca 3 Księgarnia Świat Książki Bydgoszcz Kruszwicka CH RONDO 4 Księgarnia Świat Książki Częstochowa Dąbrowskiego wolnostojąca 5 Księgarnia Świat Książki Gdańsk Grunwaldzka wolnostojąca 6 Księgarnia Świat Książki Gdańsk Obrońców Wybrzeża GALERIA PRZYMORZE 7 Księgarnia Świat Książki Gdynia Świętojańska 13 a wolnostojąca 8 Księgarnia Świat Książki Gdynia Świętojańska wolnostojąca 9 Księgarnia Świat Książki Gdynia Zwycięstwa CENTRUM HANDLOWE KLIF 5

6 10 Księgarnia Świat Książki Gliwice Zwycięstwa wolnostojąca 11 Księgarnia Świat Książki Katowice 3 Maja GALERIA KATOWICKA 12 Księgarnia Świat Książki Katowice Pułaskiego CH 3 STAWY 13 Księgarnia Świat Książki Kielce Świętokrzyska GALERIA ECHO 14 Księgarnia Świat Książki Konin Paderewskiego GALERIA NAD JEZIOREM 15 Księgarnia Świat Książki Koszalin Dworcowa 5/ wolnostojąca 16 Księgarnia Świat Książki Kraków T. Bora-Komorowskiego CH KROKUS 17 Księgarnia Świat Książki Kraków Pawia GALERIA KRAKOWSKA 18 Księgarnia Świat Książki Kraków Medweckiego CH CZYŻYNY 19 Księgarnia Świat Książki Legnica R. Schumana CH AUCHAN 20 Księgarnia Świat Książki Lubin Sikorskiego CH CUPRUM ARENA 21 Księgarnia Świat Książki Lublin Krakowskie Przedmieście wolnostojąca 22 Księgarnia Świat Książki Łódź Pabianicka CH PORT 23 Księgarnia Świat Książki Łódź Piłsudskiego CH TULIPAN 24 Księgarnia Świat Książki Łódź Piłsudskiego 15/ GALERIA ŁÓDZKA 25 Księgarnia Świat Książki Łódź Piotrkowska wolnostojąca 26 Księgarnia Świat Książki Łódź Zielona wolnostojąca 27 Księgarnia Świat Książki Opole Ozimska GALERIA PIASTOWSKA 28 Księgarnia Świat Książki Opole pl. Kopernika CH SOLARIS 29 Księgarnia Świat Książki Piła 14 lutego GALERIA VIVO! 30 Księgarnia Świat Książki Poznań Matyi CH POZNAŃ CITY CENTER 31 Księgarnia Świat Książki Poznań Św. Marcin wolnostojąca 32 Księgarnia Świat Książki Poznań Wrocławska wolnostojąca 33 Księgarnia Świat Książki Radom Chrobrego GALERIA SŁONECZNA 34 Księgarnia Świat Książki Rumia Grunwaldzka CH PORT RUMIA 35 Księgarnia Świat Książki Rzeszów Piłsudskiego GALERIA RZESZÓW 36 Księgarnia Świat Książki Szczecin Mieszka I CH ATRIUM-MOLO 37 Księgarnia Świat Książki Szczecin Niepodległości CH KASKADA 38 Księgarnia Świat Książki Toruń Grudziądzka CH KOMETA 39 Księgarnia Świat Książki Wałbrzych H. Wieniawskiego CH AUCHAN 40 Księgarnia Świat Książki Warszawa Jubilerska 1/ CH KING CROSS PRAGA 41 Księgarnia Świat Książki Warszawa Solidarności 119/ wolnostojąca 42 Księgarnia Świat Książki Warszawa Okopowa 58/ DOM MODY KLIF* 43 Księgarnia Świat Książki Wrocław Legnicka GALERIA MAGNOLIA PARK 44 Księgarnia Świat Książki Wrocław Krzywoustego CH KORONA 6

7 45 Księgarnia Świat Książki Wrocław pl. Dominikański GALERIA DOMINIKAŃSKA 46 Księgarnia Świat Książki Zabrze pl. Teatralny CH PLATAN 47 Księgarnia Świat Książki Zielona Góra Batorego CH AUCHAN *Księgarnia otwarta do roku. Załącznik nr 2 OŚRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY "ZŁOTY SEN" Złotniki Lubańskie, Leśna Tel Fax Pakiet obejmuje świadczenia dla 2 osób : 2 noclegi w pokoju 2- osobowym hotelowym lub domku ( telefon, telewizor, radio, lodówka) 2 śniadania w formie bufetu szwedzkiego, 2 obiadokolacje z lampką wina 2 Karnety na zabiegi w strefie SPA : 1 Masaż gorącymi kamieniami 1 Kapsuła Derma Life 1 Zabieg łagodząco-uspokajający 1 zabieg na dłonie 1 zabieg na stopy 1 masaż mechaniczny w połączeniu z lampami IR 1 sauna relaks: do dyspozycji Gości: rowery górskie, kije nordic walking, tenis stołowy parking niestrzeżony niepłatny 7

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Leniwa Niedziela możesz ją mieć każdego dnia

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Leniwa Niedziela możesz ją mieć każdego dnia REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Leniwa Niedziela możesz ją mieć każdego dnia POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo