WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY."

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007

2 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i Analiz Ekonomicznych w składzie: Andrzej Szczepkowski - kierownik Emilia Andrzejak - inspektor Mirosław Jakubowski - inspektor pod kierunkiem Henryki Ławskiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta

3 SPIS TREŚCI str. WPROWADZENIE... 1 TABELE... 3 BYDGOSZCZ NA TLE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2006 r....3 WYBRANE WSKAŹNIKI DECYDUJĄCE O KONKURENCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA BYDGOSZCZY...4 BYDGOSZCZ NA TLE WYBRANYCH MIAST WOJEWÓDZKICH...5 BYDGOSZCZ NA TLE WYBRANYCH MIAST REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO...6 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA... 7 RYNEK PRACY I BEZROBOCIE... 8 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA KULTURA I NAUKA KULTURA FIZYCZNA, SPORT I TURYSTYKA OCHRONA ŚRODOWISKA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GOSPODARKA PRZESTRZENNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE... 24

4

5 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 1 WPROWADZENIE Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Bydgoszczy w okresie 2006 roku była zróŝnicowana i w znacznej mierze odzwierciedlała ogólną kondycję gospodarczą Polski. Osiągnięte wyniki w wielu dziedzinach potwierdzają korzystne trendy w gospodarce kraju. Niestety są i takie, które mają negatywny wpływ na rozwój miasta. Do pozytywnych zjawisk, które miały miejsce na przestrzeni 2006 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, naleŝy zaliczyć: spadek stopy bezrobocia (z 10,8% do 8,5%; w kraju z 17,6% do 14,9%), wzrost sprzedaŝy (w bieŝących cenach bazowych) o 24,1% w budownictwie, wzrost liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (o 9), wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw o 1,8 pkt. procentowego. wzrost liczby oddanych do uŝytku mieszkań (o 42,0%). Dodatkowo do pozytywnie zrealizowanych przedsięwzięć dotyczących róŝnych dziedzin Ŝycia społeczno-gospodarczego, moŝna zaliczyć przede wszystkim: powołanie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (do dnia 22 listopada 2006 roku Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy), prawie 4-krotny wzrost liczby pasaŝerów obsłuŝonych przez bydgoskie lotnisko, podtrzymanie oceny ratingowej na wysokości BBB- z perspektywą pozytywną, powstanie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego skupiającego firmy branŝy chemicznej sektora tworzyw sztucznych oraz narzędziowej, aktywizacja Bydgoskiego Parku Przemysłowego (rozpoczęcie budowy hali, napływ nowych inwestorów), oddanie do uŝytku gmachu Opery Nova, zakończenie realizacji zadania Rekultywacja terenów zdegradowanych składowiskiem odpadów komunalnych w śółwinie-wypaleniskach. W porównaniu do analogicznego okresu ub. roku osiągnięto gorsze rezultaty w zakresie przychodów ze sprzedaŝy wyrobów i usług w niektórych działach PKD, przy czym największy dotyczył: produkcji sprzętu i urządzeń rtv i telekomunikacyjnych (spadek o 53,5%), produkcji skór wyprawionych (o 28,3%) i produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 25,1%). Nastąpił dalszy spadek: rozmiarów przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 2,2% w stosunku do ub. roku), w tym w: obsłudze nieruchomości (o 19,0%) oraz hotelach i restauracjach (o 13,2%).

6 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 2 Utrzymywała się niekorzystna sytuacja w zakresie: wysokiej liczby osób bez prawa do zasiłku 86,1% ogółu bezrobotnych, niŝszego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na tle miast wojewódzkich o porównywalnym potencjale demograficznym 12 lokata, stałego spadku liczby mieszkańców oraz udziału osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze wiekowej ludności, niedostatecznej droŝności i jakości ulic i przepraw mostowo-kolejowych.

7 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 3 TABELE BYDGOSZCZ NA TLE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2006 r. Wyszczególnienie Bydgoszcz województwo woj.= Powierzchnia w km 2 174, ,7 1,0 a) Ludność w tys. osób 364, ,4 17,6 w tym: kobiety 193, ,0 18,1 Przeciętne zatrudnienie ogółem w tys. osób b) 56,8 211,7 26,8 - sektor publiczny 8,9 28,6 31,0 - sektor prywatny 47,9 183,1 26,2 udział sektora prywatnego w % 84,4 86,5 x w tym: - przemysł w tys. osób 31,4 128,4 24,5 udział przemysłu do ogółu w % 55,3 60,7 x - budownictwo w tys. osób 3,7 14,8 24,9 Bezrobotni w tys. osób 13,7 160,1 8,6 Stopa bezrobocia w % 8,5 19,3 x b) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ,1 - sektor publiczny ,5 - sektor prywatny ,7 w tym: - przemysł ,0 - budownictwo ,8 Przychody ze sprzedaŝy produkcji i usług w mln zł bc) 8 654, ,6 23,1 - sektor publiczny 1 789, ,7 31,4 - sektor prywatny 6 865, ,8 21,6 udział sektora prywatnego w % 79,3 84,8 x w tym: - przemysł 6 520, ,1 21,0 udział przemysłu do ogółu w % 75,3 83,0 x - budownictwo 899, ,9 29,4 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KRUPGN-REGON ,0 z udziałem kapitału zagranicznego ,7 Mieszkania oddane do uŝytku ,2 w tym: spółdzielcze ,7 Przeciętna powierzchnia mieszkania w m 2 79,5 95,9 82,9 w tym: spółdzielczego 61,5 60,2 102,2 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy a) stan w dniu r. b) w sektorze przedsiębiorstw c) w bazowych cenach bieŝących

8 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 4 WYBRANE WSKAŹNIKI DECYDUJĄCE O KONKURENCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA BYDGOSZCZY Wyszczególnienie 2005 r r. Dynamika I. Wskaźniki demograficzne Ludność w tys. osób ( dla roku 2006 a) ) 366,1 364,5 99,6 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przeds. w tys. 58,1 56,8 97,8 3. Bezrobotni w Bydgoszczy w tysiącach osób b) 17,4 13,7 78,8 4. Stopa bezrobocia w % 10,8 8,5 x 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł ,1 6. Liczba abonentów: TP S.A ,2 El-Net ,1 wskaźnik gęstości na 1000 mieszkańców: TP S.A. 369,6 342,4 x II. Rynek nieruchomości El-Net 27,2 26,5 x 1. Wynajem (cena w zł za m 2 ) - biuro ,0 - sklep ,3 125,1 - mieszkanie 10, ,8 38,5 128,4 2. SprzedaŜ (cena w zł za m 2 ) - mieszkania na wolnym rynku ,8 mieszkania nowowybudowane (spółdzielcze) ,3 3. Działki budowlane (cena w zł za m 2 ) - na cele mieszkalne ,8 III. Lokalne koszty 1. Energia elektryczna dla gosp. domowych w zł za MWh 432,7 445,5 103,0 2. Gaz dla gospodarstw domowych w zł za m 3 1,53 1,86 121,6 3. Woda w zł za m 3 2,21 2,84 128,5 4. Kanalizacja w zł za m 3 - gospodarstwa domowe 3,69 3,53 95,7 - przemysł 3,69 3,53 95,7 5. Wywóz śmieci w zł - pojemniki 0,11 m 3 8,96 9,80 109,4 1 m 3 35,98 38,50 107,0 - kontenery 290,00 301,00 103,8 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, informacje własne a) stan na r. b) stan w końcu okresu

9 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 5 BYDGOSZCZ NA TLE WYBRANYCH MIAST WOJEWÓDZKICH Lokata Wyszczególnienie Bydgoszcz Gdańsk Poznań Bydgoszczy Katowice Szczecin a) Ludność w tys. osób 8 364,5 457,5 566,0 315,4 410,6 w tym: kobiety 8 193,5 240,7 302,4 166,1 215,5 Przeciętne zatrudnienie ogółem w tys. osób b) 8 56,8 76,6 145,3 176,7 47,1 - sektor publiczny 9 8,9 20,7 21,0 108,9 11,2 - sektor prywatny 8 47,9 55,8 124,3 67,8 35,9 udział sektora prywatnego w % 84,3 72,8 85,5 38,4 76,2 w tym: - przemysł w tys. osób 8 32,0 37,0 58,4 126,6 19,6 udział przemysłu w % 56,3 48,3 40,2 71,6 41,6 - budownictwo w tys. osób 11 3,7 7,0 12,5 12,0 3,8 Bezrobotni: w tys. osób 8 13,7 11,8 15,8 10,8 21,6 na 1 ofertę pracy w osobach Stopa bezrobocia w % 9/10 8,5 6,2 4,9 5,4 12,0 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł bc) w tym: - przemysł budownictwo Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwach d) przemysłowych: wskaźnik rentowności obrotu brutto w % 11 4,8 6,5 8,9 8,9 2,2 wskaźnik rentowności obrotu netto w % 9/10 4,0 5,2 7,3 7,0 1,6 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KRUPGN-REGON udział sektora prywatnego w % 97,5 95,2 97,9 96,3 96,5 w tym: - przemysł budownictwo handel i naprawy Mieszkania oddane do uŝytku: w tym: - spółdzielcze źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy a) stan na r. b) w sektorze przedsiębiorstw c) w okresie I XII 2006 r. d) w okresie I IX 2006 r.

10 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 6 BYDGOSZCZ NA TLE WYBRANYCH MIAST REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO Wyszczególnienie Bydgoszcz Grudziądz Toruń Włocławek Ludność a) b) Przyrost naturalny na 1000 ludności -0,4-0,3 2,5-1,6 Bezrobotni zarejestrowani w PUP Stopa bezrobocia w % 8,5 25,1 9,8 18,0 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze KRUPGN- REGON w tym: - spółki prawa handlowego: z udziałem kapitału zagranicznego spółdzielnie osoby fizyczne udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego do ogółu w % 1,07 0,68 1,36 0,71 Mieszkania oddane do uŝytku: w tym: - budownictwo indywidualne Powierzchnia uŝytkowa mieszkania w m 2 : 78,4 75,9 61,5 70,7 w tym: - budownictwo indywidualne 159,7 161,2 141,6 139,6 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy a) stan na r. b) w okresie I IX 2006 r. Źródło: publikacje Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy: WaŜniejsze dane statystyczne o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy, Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Biuletyn Statystyczny, informacje własne

11 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 7 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA Ludność Bydgoszczy wg stanu na r. wyniosła 364,5 tys. osób, co potwierdza tendencję ciągłego spadku liczby mieszkańców (o ponad 2,4 tys. osób mniej niŝ przed rokiem). Populacja Bydgoszczy stanowiła ok. 18% ludności województwa kujawsko-pomorskiego. W strukturze ludności według płci nadal utrzymuje się przewaga kobiet, które stanowiły ponad 53,0% ogółu mieszkańców miasta. Współczynnik feminizacji utrzymywał się na tym samym poziomie, co w latach poprzednich i wynosił 113 kobiet na 100 męŝczyzn. W strukturze wiekowej społeczeństwa Bydgoszczy podstawowymi tendencjami, utrzymującymi się od kilku lat, są: spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Struktura wiekowa przedstawiała się następująco (stan w dniu 30 czerwca 2006 r osoby): wiek przedprodukcyjny: osób - 17,4% wiek produkcyjny: osób - 65,5% wiek poprodukcyjny: osoby - 17,0% Ludność wg płci i wieku (stan w dniu 30 VI 2006 r.) MĘśCZYŹNI 75 i więcej KOBIETY NadwyŜka liczby kobiet nad liczbą męŝczyzn NadwyŜka liczby męŝczyzn nad liczbą kobiet wiek produkcyjny wiek nieprodukcyjny źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

12 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 8 RYNEK PRACY I BEZROBOCIE Na przestrzeni 2006 roku przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Bydgoszczy utrzymywała się na ok. 2,2% niŝszym poziomie niŝ w ubiegłym roku i wyniosła 56,8 tys. osób. Stanowiła 26,8% zatrudnionych w województwie. Wyraźny spadek zatrudnienia odnotowano w kilku sekcjach, a największy w: obsłudze nieruchomości i firm (o 19,0%), hotelach i restauracjach (o 13,2%), działalności usługowej (o 1,4%). Wzrost zatrudnienia wykazały sekcje: budownictwo (o 8,7%), handel i naprawy (o 5,4%). Udział zatrudnionych w sektorze prywatnym wyniósł 84,4% i był o 0,1 pkt. niŝszy niŝ przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w 2006 roku zł i było o 8,1% wyŝsze niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego i o 7,1% wyŝsze niŝ w województwie. W grudniu 2006 roku przeciętna płaca w Bydgoszczy wyniosła zł i była o 300 zł niŝsza niŝ średnia w kraju i niŝsza od płac w większości duŝych miast w Polsce. Pracownicy sektora publicznego zarabiali w tym okresie średnio zł tj. o 626 zł więcej niŝ zatrudnieni w sektorze prywatnym. Zarobki w sektorze publicznym były wyŝsze o 5,1% niŝ rok temu, a w sektorze prywatnym wzrosło o 7,3%. zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w grudniu 2006 r. w wybranych sekcjach sektora przedsiębiorstw przemysł budownictwo handel i hotele i wynagrodzenie naprawy restauracje średnie miesięczne wynagrodzenie w Bydgoszczy średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm pozostała działalność źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

13 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 9 Pozytywnym zjawiskiem była malejąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych, która w grudniu 2006 roku osiągnęła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy ponad 19,1 tys. osób i była mniejsza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 4,9 tys. osób (tj. spadek o ok. 20,5%). W Bydgoszczy bezrobocie zmalało o prawie 3,7 tys. osób (tj. o ponad 21,2%) i w końcu grudnia 2006 r. zarejestrowanych było ponad 13,7 tys. osób. Ten spadek spowodowany był przewagą osób wyrejestrowujących się nad tzw. napływem osób nowo rejestrujących się, który to ma miejsce juŝ od kwietnia 2005 r. Większą część ogółu bezrobotnych, mimo wyŝszego poziomu wykształcenia, stanowiły kobiety, a ich udział wzrósł z 55,3% w 2005 r. do 57,6% w 2006 r. Mimo spadku liczby bezrobotnych, wzrósł udział długotrwale bezrobotnych (powyŝej 24 miesięcy) z 28,6% do 30,9%. Na przestrzeni minionego roku nie uległ zmianie udział liczby osób bez prawa do zasiłku i wynosił 86,1% ogółu bezrobotnych. Wśród bezrobotnych osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym podstawowym) stanowiły 62,3% (w analogicznym okresie roku ubiegłego 63,1%). ChociaŜ osoby z wyŝszym wykształceniem stanowią niewielki odsetek bezrobotnych niepokojącym był fakt, Ŝe ich udział w ostatnich latach stale rośnie z 8,5% w ub. roku do 9,1% w grudniu 2006 r. DuŜy odsetek bezrobotnych stanowią ludzie młodzi. W grudniu ubr. 41,8% (w 2005 roku 46,0%) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych nie przekroczyło 34 roku Ŝycia. Na koniec grudnia 2006 r. stopa bezrobocia wynosiła w Bydgoszczy 8,5%, (w analogicznym okresie ub. roku 10,8%), w województwie kujawsko-pomorskim 19,3%, a w Polsce 14,9%. WyŜszą stopę bezrobocia niŝ w Bydgoszczy odnotowano w: Szczecinie (12,0%), Łodzi i Kielcach (11,9%), Lublinie i Białymstoku (10,8%), Zielonej Górze (10,2%), Toruniu (9,8%) oraz Gorzowie Wlkp. (9,3%) Kształtowanie się bezrobocia w Bydgoszczy osoby ,0 % liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP XII 2000 XII 2001 liczba XII 2002 bezrobotnych XII 2003 w Bydgoszczy XII 2004 stopa bezrobocia w Bydgoszczy XII 2005 XII 2006 stopa bezrobocia w województwie stopa bezrobocia w Polsce 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

14 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 10 Działaniami aktywizującymi bezrobotnych w 2006 roku objęto osób (w poprzednim roku osoby) w tym wg poszczególnych form: prace interwencyjne 98 osób (w ub. roku 123 osoby), roboty publiczne 290 osób (w ub. roku 335 osób), szkolenia osób (w ub. roku osoby), staŝe osób (w ub. roku osoby), przygotowanie zawodowe 396 osób (w ub. roku 542 osoby), dotacje 120 osób (w ub. roku 165 osób). Źródłami finansującymi działania na rzecz aktywizacji bezrobotnych obok Funduszu Pracy (2.597 osób w ub. roku osób) był Europejski Fundusz Socjalny (1.450 osób w ub. roku osób). Ponadto prowadzono inne działania: wspierające samozatrudnienie osób bezrobotnych poprzez szkolenia ABC Biznesu, udzielanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, informację i doradztwo; łącznie w 2006 roku podjęło działalność gospodarczą 349 bezrobotnych z Bydgoszczy. Działania były finansowane przez FP, EFS i PFRON, wolontariat partnerstwo lokalne Poradnictwo Pracy Wspólna Sprawa obejmujący warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji (314 osób), kursy języka angielskiego (139 osób), niemieckiego (131 osób) i hiszpańskiego (25 osób), kurs komputerowy (212 osób), Klub Integracji Społecznej obejmuje pomocą osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, pozostających w ewidencji PUP powyŝej 2 lat, osób powyŝej 50 roku Ŝycia oraz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Kordonu, badania lokalnego rynku pracy monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych, oczekiwania osób bezrobotnych dot. popytu na samozatrudnienie oraz w zakresie przygotowania zawodowego. Nadal na bydgoskim rynku pracy pojawiają się zapowiedzi zwolnień grupowych. W 2006 roku 8 zakładów zadeklarowało zamiar zwolnienia ok. 0,2 tys. osób tj. o ok. 0,3 tys. osób mniej niŝ w analogicznym okresie ub. roku. Największe zapowiedzi redukcji zatrudnienia dotyczyły takich zakładów jak: - Grupa śywiec S.A. Browar w Bydgoszczy (72 osoby), - Jednostka Wojskowa nr 4138 (40 osób), - Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (34 osoby), - GLOB-PROFIL S.A. (10 osób), - Zespół Szkół Chemicznych im. Łukasiewicza (10 osób).

15 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 11 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Ogółem w Bydgoszczy w końcu grudnia 2006 r. funkcjonowało 44,9 tys. podmiotów gospodarczych (prawie 1,8 tys. mniej niŝ w analogicznym okresie ub. roku co było spowodowane dalszym porządkowaniem ewidencji działalności gospodarczej). Podmioty te stanowiły 24,0% wszystkich jednostek w województwie. W sektorze prywatnym działało 97,5% jednostek (96,9% w analogicznym okresie ub. roku). Struktura rejestru REGON według sekcji ( A ) i formy prawnej ( B ) w XII 2006 roku A B 15,7% 31,8% 9,0% 7,5% 7,1% 7,0% 7,5% 9,3% 10,2% 18,5% handel i naprawy obsługa nieruchomości i firm przemysł budownictwo transport, składowanie i łączność działalność usługowa komunalna pozostałe sekcje 76,3% zakłady osób fizycznych spółki cywilne spółki prawa handlowego pozostałe W przeciągu roku przybyło spółek prawa handlowego (wzrost o 3,3%). Spadek liczby podmiotów w sektorze prywatnym (spadek o 3,3%) został spowodowany spadkiem liczby w rejestrze o ponad 2,0 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (spadek o 5,6%). Analizując poszczególne sekcje, przy ogólnym spadku liczby podmiotów o 3,8%, największy przyrost nastąpił w sektorze zaliczanym do usług nierynkowych administracja publiczna i obrona narodowa (wzrost o 12,3%) oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna (wzrost o 4,5%). Spadek liczby podmiotów miał miejsce w większości sekcji, a największy w handlu i naprawach (spadek o 6,2%), pośrednictwo finansowym (o 5,8%) i przemyśle (o 5,3%). W oparciu o kapitał zagraniczny działalność gospodarczą prowadziło 480 spółek (tj. o 9 więcej niŝ przed rokiem). Nowe firmy zagraniczne zainwestowały głównie w sektory: obsługa nieruchomości i firm (przybyły 4 firmy), przemysł, handel i naprawy. Nastąpiły dalsze zmiany w zakresie struktury podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych. Nastąpił nieznaczny wzrost liczby duŝych (wzrost o 0,2%). Jednocześnie spadła liczba firm małych, w tym zatrudniających do 9 osób (spadek o 4,0%) oraz średnich firm zatrudniających od 50 do 249 osób (spadek o 2,4%).

16 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 12 W efekcie struktura podmiotów gospodarczych w grudniu 2006r. przedstawiała się następująco: Wyszczególnienie Ogółem Małe (do 49 pracowników w tym: mikro (do 9) Średnie (50-249) DuŜe (250 i więcej) XII 2005 r XII 2006 r =100 96,2 96,2 96,0 97,6 101,4 udział do ogółu w 2006 roku 100,00% 99,03% 95,64% 0,81% 0,16% źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Przedsiębiorstwa mające siedzibę w Bydgoszczy wypracowały w 2006 roku przychód ze sprzedaŝy wyrobów i usług w wysokości 8.654,5 mln zł (z wyłączeniem handlu i napraw) tj. o 61,4 mln zł niŝszy (o 0,7% niŝszy) niŝ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost przychodów odnotowały przedsiębiorstwa w budownictwie (wzrost o 24,1%). Gorsze wyniki niŝ przed rokiem odnotowały pozostałe sekcje, a największy spadek zarejestrowały: hotele i restauracje (spadek o 10,6%), transport, gospodarka magazynowa i łączność (spadek o 4,2%), obsługa nieruchomości i firm (spadek o 3,7%) i przemysł (spadek o 3,6%). Udział sektora prywatnego stanowił 79,3% ogółu przychodów (w roku poprzednim 79,1%). Osiągnięte przez bydgoskie przedsiębiorstwa przychody ze sprzedaŝy i usług stanowiły ok. 23,1% ogółu przychodów produkcji wytworzonej w województwie kujawsko-pomorskim. PRZEMYSŁ Przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały w 2006 roku gorsze wyniki niŝ przed rokiem. Przychody ze sprzedaŝy wyrobów i usług (w cenach bieŝących) w wysokości 6.520,0 mln zł były o 3,6% niŝsze niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nastąpił natomiast wzrost wartość produkcji sprzedanej przemysłu w kraju (o 11,8%), jak równieŝ w województwie (o 1,9%). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku bydgoskie firmy odnotowały wzrost produkcji w 10 działach, przy czym największy w zakresie: produkcji wyrobów z metali (o 14,9%), produkcji wyrobów gumowych (o 13,8%), produkcji maszyn i urządzeń (o 12,7%), produkcji masy włóknistej oraz papieru (o 5,8%), produkcji mebli (o 5,3%). Pozostałe działy odnotowały spadek przychodów, przy czym największy dotyczył: produkcji sprzętu i urządzeń rtv i telekomunikacyjnych (o 53,5%), produkcji skór i wyrobów (o 28,3%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 25,1%), produkcji wyrobów chemicznych (o 6,5%) włókiennictwa (o 6,3%).

17 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 13 Dynamika przychodu ze sprzedaŝy wyrobów i usług w przemyśle w 2006 r. (2005=100) sprzęt i urządzenia RTV skóry wyprawiane i wyroby pozostały sprzęt transportowy wyroby chemiczne włókiennictwo maszyny i aparatura elektryczna artykuły spoŝywcze i napoje drewno i wyroby pojazdy samochodowe odzieŝ i wyroby futrzarskie instrumenty medyczne i precyzyjne działalność wydawnicza metale meble masa włóknista oraz papier maszyny i urządzenia wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych wyroby z metali % źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy W strukturze produkcji przemysłowej dominowała produkcja artykułów spoŝywczych i napojów (15,0%), wyrobów chemicznych (14,0%), wyrobów z metali (12,7%) oraz wyrobów gumowych (9,5%). Struktura produkcji przemysłowej, w której udział poszczególnych sekcji jest równomierny, odzwierciedla korzystną tendencję zróŝnicowania gospodarki miasta. artykuły spoŝywcze i napoje wyroby chemiczne Struktura produkcji przemysłowej w 2006 r. wyroby z metali wyroby gumowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę meble 5,5% 4,3% 4,0% 3,8% 5,9% 15,0% 14,0% pozostały sprzęt transportowy maszyny i aparatura elektryczna 5,6% sprzęt i urządzenia rtv i telekomunikacyjny masa włóknista oraz papier wydawnictwo 5,8% 6,5% 7,5% 9,5% 12,7% maszyny i urządzenia pozostałe źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy W omawianym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle wyniosło zł (wzrosło o 5,9% w stosunku do roku poprzedniego), a wydajność pracy na 1 zatrudnionego 203,8 tys. zł (tj. o 2,4% niŝsza niŝ przed rokiem). W tym samym okresie przeciętne wynagrodzenie w kraju wyniosło zł (wzrosło o 5,2%), natomiast w województwie zł (wzrosło o 5,4%).

18 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 14 BUDOWNICTWO W 2006 roku budownictwo zrealizowało sprzedaŝ (w bieŝących cenach bazowych) w wysokości 899,0 mln zł tj. o 24,1% wyŝszą niŝ w 2005 roku, w tym wzrost odnotowano w dziale produkcji budowlanomontaŝowej (o 16,8%). Produkcja budowlana bydgoskich firm stanowiła ok. 29,4% produkcji wszystkich firm budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim. Największy wzrost produkcji odnotowano w zakresie wykonywania instalacji budowlanych (o 16,3%). Przedsiębiorstwa zajmujące się wznoszeniem obiektów budowlach, inŝynierią lądową i wodną, których udział w strukturze przychodów wyniósł ok. 75,4%, uzyskały sprzedaŝ w wysokości prawie 678,1 mln zł, tj. o 17,3% wyŝszą niŝ w analogicznym okresie poprzedniego roku. W kraju produkcja budowlano-montaŝowa odnotowała wzrost o 2,9%, natomiast w województwie o 9,6%. Wydajność pracy na 1 zatrudnionego w budownictwie wyniosła 244,3 tys. zł i była o 14,2% wyŝsza niŝ przed rokiem. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło zł i było o 11,6% wyŝsze niŝ w roku poprzednim. Dla porównania w omawianym okresie w kraju wyniosło zł (wzrosło o 9,9%), a w województwie zł (wzrosło o 8,3%). W zakresie budownictwa mieszkaniowego w 2006 roku oddano do uŝytku 717 mieszkań o łącznej powierzchni uŝytkowej 57,0 tys. m 2, w tym: - spółdzielczych mieszkań, (w ub. roku 201), - przeznaczonych na sprzedaŝ lub wynajem mieszkań, (w ub. roku 116), - społeczno-czynszowych mieszkań, (w ub. roku 0), - w zabudowie jednorodzinnej mieszkania, (w ub. roku 65), - komunalnych - 0 mieszkań, (w ub. roku 34), - zakładowe - 9 mieszkań, (w ub. roku 89). Ilość oddanych mieszkań w Bydgoszczy stanowiła 14,2% wszystkich mieszkań oddanych do uŝytku w województwie, w tym spółdzielczych prawie 32%. Mieszkania oddane do uŝytku w Bydgoszczy w poszczególnych latach ogółem spółdzielcze jednorodzinne przeznaczone na sprzedaŝ lub wynajem źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Mieszkania spółdzielcze stanowiły prawie 24,5% ogółu mieszkań oddanych do uŝytku w minionym roku, wybudowane z przeznaczeniem na sprzedaŝ lub wynajem prawie 29,6%, a jednorodzinne 21,5%.

19 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 15 OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2006 roku kontynuowano działania związane z wdraŝaniem reformy systemu oświaty w zakresie restrukturyzacji szkół i placówek oświatowych. W roku szkolnym 2006/2007 dokonano przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodek Rewitalizacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy z Autyzmem, a następnie włączono go w strukturę Zespołu Szkół Nr 29. dokonano naboru absolwentów gimnazjum do nowo powstałego Technikum Fryzjerskiego, działającego w strukturze Zespołu Szkół Nr 1. W omawianym okresie realizowano takŝe zadania wynikające z polityki oświatowej: - przyznano Bydgoskie Granty Oświatowe na realizację działań innowacyjnych w szkolnych placówkach oświatowych, - prowadzono nadzór, doradztwo i opiniowanie pracy placówek oświatowych, - organizowano formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia, seminaria, konferencje), - przewodniczono komisjom konkursowym i egzaminacyjnym na stanowisko dyrektorów szkół i nauczycieli mianowanych, - realizowano rządowy program wyrównywania warunków startu uczniów Wyprawka szkolna, - zainicjowano bezpłatną naukę pływania dla wszystkich uczniów klas drugich szkół podstawowych, - prowadzono Miejski Bank Informacji o Kadrze Nauczycielskiej. W ramach działań inwestycyjnych: - kontynuowano termomodernizację obiektów placówek oświatowych, - kontynuowano przebudowę budynku I LO, - zakończono realizację zadania Budowa pawilonu dydaktycznego przy ZS Gastronomicznych. Wartość wykonanych robót ogółem wyniosła prawie 17,0 mln zł (tj. 25% więcej niŝ w poprzednim roku), z czego prawie 1,6 mln pochodziło z FRKF. W dniu 18 października 2006 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno- Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Z dniem 23 listopada 2006 r. AT-R zmieniła nazwę na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku akademickim 2006/2007 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Finansów przestała istnieć. Ponad 300 jej studentów od października 2006 rozpoczęło naukę w WyŜszej Szkole Gospodarki (w ramach porozumienia władz obu uczelni). Pozostali postawili na propozycję WyŜszej Szkoły Bankowej w Toruniu. Do WSG przeszła równieŝ ponad połowa z 30 zatrudnionych tam wykładowców. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W 2006 r. w zakresie zadań inwestycyjnych: kontynuowano budowę bloku operacyjnego Szpitala Miejskiego i wyposaŝanie w urządzenia, rozpoczęto realizację robót przystosowujących pomieszczenia Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieŝy z rodzin w kryzysie (zakończono prace w I kw roku). Wartość wykonanych prac inwestycyjnych wyniosła ok. 7,1 mln zł. W zakresie profilaktyki zdrowia realizowany był Miejski Program Promocji Zdrowia. Program obejmuje działania zmierzające do poprawy sposobu Ŝywienia, zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieŝy, zmniejszenia spoŝycia alkoholu i uŝywania substancji psychoaktywnych, profilaktyki i terapii antynikotynowej, profilaktyki w chorobach niedokrwienia, nowotworów złośliwych i chorób zakaźnych, intensyfikacji profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieŝy i kobiet cięŝarnych.

20 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Bydgoszczy 16 Ponadto realizowany był Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach którego: o prowadzono terapię osób uzaleŝnionych i członków ich rodzin, o udzielano rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, o prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŝy (prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, doŝywianie dzieci), o wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych, o podejmowano interwencje związane z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W ramach działań podejmowanych na rzecz opieki społecznej realizowano podstawowe usługi opiekuńcze, zasiłki, pomoc w naturze i dofinansowywano zadania organizacji pozarządowych wykonujących zadania pomocy społecznej. Usługi świadczone są przez 3 Domy Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym, które zapewniały opiekę 308 osobom (w ub. roku 309 osobom), a takŝe 5 Domów Dziennego Pobytu, w których zapewniono opiekę 156 osobom (w ub. roku 158 osobom). Ponadto 57 osób korzystało tylko z pomocy w formie ciepłych posiłków (w ub. roku 55 osób). Pięć Środowiskowych Domów Samopomocy zapewniło dzienny pobyt i terapię grupową, indywidualną oraz zajęcia psychoedukacyjne 136 osobom z zaburzeniami psychicznymi (w ubiegłym roku 100 osobom). Do końca sierpnia 2006 roku działały na terenie miasta 4 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze. Od września Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka oraz budynek przy ul. Toruńskiej przekształciły się w Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Placówki zapewniły całodobową opiekę 236 dzieciom (w poprzednim roku 210 dzieciom) pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, w tym 11 dzieci znajdowało się w rodzinnych domach dziecka. Ponadto udzielono pomocy w usamodzielnieniu się 15 wychowankom i udzielono pomocy na kontynuację nauki 86 wychowankom placówek opiekuńczowychowawczych. Z zasiłków i pomocy w naturze w 2006 roku skorzystało ponad 18,3 tys. osób (w ub. roku 29,0 tys. osób) na kwotę ponad 6,0 mln zł. Działające Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny z hostelem dla matek uciekających przed przemocą domową realizowało zadania w zakresie wspierania osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów Ŝyciowych w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek udzielił pomocy prawie 4,2 tys. osób (w ub. roku 3,5 tys. osób), z których największą grupę problemową stanowiły osoby bezrobotne (ponad 23,5% osób), w dalszej kolejności pacjenci z problemami osobowościowymi, kłopotami wychowawczymi, przemocy, psychiatrycznymi oraz uzaleŝnienia. Placówka specjalistyczna jaką jest Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy m.in. inicjuje i wspomaga formy opieki i wychowania rodzinnego. Pozyskuje, kwalifikuje i szkoli kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, pomaga w uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci oraz świadczy pomoc specjalistyczną. W ramach inwestycji w obiektach pomocy społecznej: przebudowano pomieszczenia budynku DPS Jesień śycia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mińskiej 15a, przebudowano pomieszczenia budynków ROPS na Bartodziejach, Szwederowie, WyŜynach i Błoniu, przebudowano budynek przy ul. Smoleńskiej 43 na Centrum Integracji Społecznej. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 3,5 mln zł. Organizowaniem i udzielaniem schronienia osobom bezdomnym oraz ofiarom przemocy w rodzinie i klęsk Ŝywiołowych zajmował się takŝe Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych, który prowadził schroniska z liczbą miejsc dla 396 podopiecznych, z czego: dla męŝczyzn 148 miejsc (przebywało średniomiesięcznie 200 osób - w ub. roku 167 osób), dla matki z dzieckiem 168 miejsc, dla rodzin 80 miejsc.

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2007 rok) kwiecień 2008 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY

O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO i INWESTYCJI Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2003 rok) Marzec 2004 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2008 rok) kwiecień 2009 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU.

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich na

Bardziej szczegółowo

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy

Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy Podsumowanie I półrocza p 2009r. Ogólne informacje Łączne dofinansowanie projektów m.st. Warszawy - 6,66 mld zł Dane dla projektów zrealizowanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 630 TURYSTYKA 18 720 18 720 100,0

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiat Skarżyski w pigułce

Powiat Skarżyski w pigułce Powiat Skarżyski w pigułce Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna www.skarzysko.powiat.pl e-mail: pr@skarzysko.powiat.pl Opracowanie własne Wydziału

Bardziej szczegółowo