(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2016/20 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. F26B 25/22 ( ) B27K 5/00 ( ) F26B 21/10 ( ) F26B 3/04 ( ) F26B 9/06 ( ) F26B 21/06 ( ) (54) Tytuł wynalazku: SPOSÓB SUSZENIA DREWNA (30) Pierwszeństwo: SE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/50 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2016/11 (73) Uprawniony z patentu: Coldbay AB, Luleå, SE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ERIC BJÖRKMAN, Luleå, SE STEFAN ERICSSON, Luleå, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Piotr Kamiński KAMIŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PATENTOWA SP. P. ul. Gerbera 14/ Piaseczno Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SPOSÓB SUSZENIA DREWNA Opis Dziedzina techniczna wynalazku [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu suszenia drewna w piecu wielokomorowym, przy czym drewno znajdujące się w fazie suszenia wstępnego z jednej strony jest poddawane działaniu ciepła, a z drugiej strony jest poddawane wymianie powietrza. Niniejszy wynalazek może być stosowany we wszystkich typach pieców wielokomorowych, które wykorzystują wymianę powietrza. Z powodu aspektu oszczędzania energii optymalny efekt występuje w piecach wielokomorowych charakteryzujących się kombinacją wymiany powietrza i kondensacji, w których wlot powietrza jest dostarczany przez płytę kondensacyjną, natomiast woda w krążącym powietrzu suszącym kondensuje na powierzchni płyty kondensacyjnej, jednocześnie z ogrzewaniem powietrza wlotowego przed jego wejściem do komory. Oczywiście wynalazek ma również zastosowanie w połączeniu z piecami wielokomorowymi, charakteryzującymi się jedynie wymianą powietrza. Stan techniki [0002] Ze względu na swoją budowę piece suszarnicze dzieli się na piece wielokomorowe i piece progresywne. Suszenie drewna jest sterowane przez uruchomienie klimatu suszenia, tj. temperatury, wilgotności (przedstawianej w związku z suszeniem w temperaturze termometru wilgotnego oraz temperaturze termometru suchego) i prędkości powietrza dla powietrza przepływającego przez partię drewna. [0003] W piecu wielokomorowym klimat suszenia jest regulowany czasowo według wcześniej ustawionego schematu dla różnych typów i wymiarów drewna, przy czym obecne są różne stopnie i zasady dynamicznej zmiany schematu. Istnieją również systemy kontrolne, które nie są oparte na schemacie, ale w których cały proces suszenia jest obliczany w sposób ciągły. Wspólne dla wszystkich tych zasad jest to, że klimat suszenia ma podobny przebieg, patrz Figura A. [0004] Suszenie z punktu czasu dzieli się na różne fazy. W trakcie wstępnego ogrzewania komory podgrzewa się powietrze i drewno, i para wodna jest również dostarczana do komory powietrznej do przyspieszenia ogrzewania i zapobiegania rozpoczęcia suszenia, zanim drewno nie zostanie wystarczająco ogrzane. Następnie rozpoczyna się suszenie przez wentylowanie wilgotnego powietrza poza komorę. Na początku procesu suszenia wolna woda wydostaje się z drewna i w trakcie tego okresu to praktycznie pojemność pieca w zakresie doprowadzania ciepła, prędkości wiatru i przepływu wentylacyjnego, ustanawiają wartość graniczną dla szybkości suszenia drewna. Na końcu procesu suszenia woda, która jest związana w włóknach drewna, musi zostać usunięta. Wymaga to znacznie więcej czasu i powoduje ryzyko pękania drewna, ponieważ drewno kurczy się, gdy związana woda wydostaje się z włókien. Woda wydostaje się z włókien w procesie dyfuzji z wilgotnego rdzenia do powierzchni bardziej suchego drewna w przekroju poprzecznym drewna. Gradient wilgoci występuje w przekroju poprzecznym drewna, przy czym wymieniony gradient wilgoci powoduje tę dyfuzyjną migrację wilgoci. Powierzchnia 1

3 drewna staje się bardziej sucha i dlatego będzie się kurczyć, co wywołuje naprężenie rozciągające oraz naprężenie ściskające w wewnętrznej części kawałka drewna. Wiadomo jest również, że zwiększone naprężenie wewnętrzne w drewnie zwiększa szybkość suszenia, jest to tak zwany efekt mechanosorpcji. W trakcie suszenia przekrój poprzeczny stanie się wypaczony, mając miseczkową środkową część i będzie się wyginać. Schematy suszenia są zaprojektowane w taki sposób, że gradient jest tak wysoki jak to tylko możliwe, a co za tym idzie, szybkość suszenia jest tak wysoka, jak to tylko możliwe, bez ryzyka pękania drewna. Parowanie, tj. dostarczanie pary wodnej w powietrzu obiegowym, może stać się konieczne w trakcie późniejszej fazy suszenia, w celu zapobieżenia temu, by klimat suszenia nie stał się zbyt trudny przez zbyt długi czas. Potrzeba dużo dodatkowej energii do parowania w celu utrzymania klimatu. System sterowania wykorzystuje dopływ ciepła, wentylację oraz parowanie, aby móc przestrzegać schematu suszenia. Suszenie kończy się fazą kondycjonowania, aby wyrównać zawartość wilgoci w drewnie, odciążyć naprężenia i przywrócić geometrię przekroju poprzecznego. [0005] W piecach wielokomorowych wilgotności można regulować przy pomocy dwóch zasad, tj. przez wymianę powietrza lub alternatywnie przez kondensację, lub przez kombinację obu sposobów. Przy stosowaniu wymiany powietrza wilgotne gorące powietrze jest wentylowane i zastępowane przez powietrze wlotowe. [0006] Sposób suszenia drewna i innych materiałów zawierających wilgoć jest wcześniej znany z US-A-1,796,141. Sposób obejmuje okresy wprowadzania suchego ogrzanego powietrza, co jest realizowane przez wentylator, który wyciąga powietrze, które znajduje się w komorze suszącej. Następnie wentylator zostaje zatrzymany, natomiast temperatura wprowadzonego powietrza początkowo spada, lecz w końcu osiąga ono ponownie temperaturę, w której zostało wprowadzone. Następnie wentylator jest ponownie wprawiany w ruch, natomiast gorące obciążone wilgocią powietrze jest zastępowane przez ciepłe, suche powietrze. [0007] Sposób suszenia drewna tartego jest wcześniej znany z EP B1. Przy pomocy wentylatorów napędzanych trójfazowymi silnikami regulowanymi przetwornikiem częstotliwości strumień powietrza jest prowadzony przez warstwy drewna tartego, które ułożone są w pewnej odległości od siebie w komorze suszącej, przy czym wymieniony przepływ powietrza jest regulowany przy pomocy urządzenia grzejnego oraz urządzenia osuszającego i jest odwracany po upływie z góry określonego czasu odwracania przez odwrócenie wentylatorów. Przepływ powietrza jest odwracany po upływie maksymalnego czasu odwracania ok. 30 minut. [0008] Sposób kontrolowania suszenia drewna w zamkniętym pomieszczeniu jest wcześniej znany z US-A-3,896,558. Według sposobu wilgotność drewna jest mierzona i porównywana z wartością odniesienia, rozpoczynając wentylację komory, gdy między zmierzoną wilgotnością a wymienioną wartością odniesienia istnieje pewien związek różnicowy, przerywając wentylację, gdy zaistnieje inny związek różnicowy, wywołując dalszą wentylację, gdy między zmierzoną wilgotnością a wymienioną wartością odniesienia istnieje pewien związek różnicowy, ustalając szybkość, z którą wilgotność rzeczywista w komorze suszącej zmienia się na jednostkę czasu w okresie między zaprzestaniem wentylacji a 2

4 inicjacją wentylacji oraz zmieniając wartość odniesienia, gdy ustalona prędkość wykracza poza pewien zakres. [0009] Sposób i przyrząd do suszenia drewna jest wcześniej znany z US-A-3,940,860. Jednakże dokument ten jest ukierunkowany głównie na fazę wstępnego suszenia z całego procesu suszenia. Niniejszy wynalazek jest ukierunkowany głównie na kolejną fazę suszenia, tj. fazę suszenia, która następuje po fazie wstępnego suszenia. Cele i cechy wynalazku [0010] Zasadniczym celem niniejszego wynalazku jest przedstawienie sposobu suszenia drewna, w którym proces suszenia jest szybszy w porównaniu z dotychczasowym stanem techniki. [0011] Kolejnym zasadniczym celem niniejszego wynalazku jest sprawienie, aby proces suszenia był bardziej energooszczędny w porównaniu z dotychczasowym stanem techniki. [0012] Kolejnym celem niniejszego wynalazku jest powstrzymanie się od parowania, tj. dostarczania pary wodnej w powietrzu obiegowym w trakcie procesu suszenia. [0013] Przynajmniej zasadnicze cele niniejszego wynalazku są zrealizowane przy pomocy sposobu, któremu nadano cechy z załączonego niezależnego zastrzeżenia 1. Korzystne przykłady wykonania wynalazku są zdefiniowane w zastrzeżeniach zależnych. Krótki opis rysunków [0014] Odniesienie do figur z rysunków zostało poczynione powyżej przy opisywaniu stanu techniki i zostanie poczynione poniżej przy opisywaniu niniejszego wynalazku, przy czym figury przedstawiają: Figura A schemat suszenia procesu suszenia według dotychczasowego stanu techniki; Figura 1 schematyczny widok z boku pieca wielokomorowego; Figura 2 schematyczny widok z góry pieca wielokomorowego; Figura 3 wykres procesu suszenia według niniejszego wynalazku; oraz Figura 4 powiększony szczegół wykresu według Figury 3. Szczegółowy opis korzystnego przykładu wykonania niniejszego wynalazku [0015] W celu dostarczenia sposobu suszenia według niniejszego wynalazku, system kontrolny pieca suszarniczego musi być zaprogramowany w nowy sposób. Konwencjonalna kontrola oznacza, że zawór regulacyjny elementu, który utrzymuje gorącą wodę, jest kontrolowany w taki sposób, że temperatura termometru suchego postępuje według pożądanego schematu wartości (przebieg w czasie w sposób ciągły). Zmiana/wentylacja powietrza jest kontrolowana w taki sposób, że temperatura termometru wilgotnego ma podobny przebieg, ale często na poziomie niższym o 5-25 stopni. Temperatura termometru wilgotnego daje w połączeniu z temperaturą termometru suchego określony warunek do obliczenia wilgotności względnej w komorze suszącej. Wentylatory obiegowe pracują w sposób ciągły i zmieniają kierunek w odstępach minut. Proces suszenia, tj. 3

5 temperatura termometru suchego i temperatura termometru wilgotnego w stosunku do czasu, wygląda jak na figurze A. [0016] Na figurach 1 i 2 przedstawiono schematyczne widoki pieca wielokomorowego, przy czym wymieniony piec zawiera zewnętrzną obudowę 1, wewnątrz której znajduje się komora susząca 3. Pewna liczba pakietów drewna 5 jest umieszczona wewnątrz komory suszącej 3. Piec wielokomorowy zawiera również nagrzewnicę wodną 7, przez którą krąży ogrzana woda. Z nagrzewnicą wodną 7 połączony jest zawór regulacyjny (nie przedstawiono). Z nagrzewnicą wodną 7 połączona jest pewna liczba wentylatorów 9, przy czym wymienione wentylatory 9 są odwracalne, tj. mogą one wytwarzać przepływ powietrza w dwóch przeciwnych kierunkach. Przepływ powietrza w jednym kierunku jest zilustrowany na figurze 2 przy pomocy pętli strzałki 10. Przepustnica 11 jest połączona z częścią powyżej wentylatorów 9, natomiast wilgotne powietrze jest odprowadzane przez wymienioną przepustnicę 11. Piec wielokomorowy zawiera również dwie płyty kondensacyjne 12A i 12B, przy czym z jedną płytą kondensacyjną 12A połączony jest jeden wlot powietrza wlotowego 13A, natomiast z drugą płytą kondensacyjną 12B połączony jest kolejny wlot powietrza wlotowego 13B. To, który wlot powietrza wlotowego jest używany, 13A czy 13B, zależy od kierunku przepływu powietrza w piecu wielokomorowym. [0017] Zasada działania według niniejszego wynalazku jest taka, że w początkowej fazie proces suszenia przeprowadzany jest w sposób konwencjonalny, np. według tego, co zostało opisane powyżej. Konwencjonalne suszenie trwa do momentu, w którym swobodna woda wydostanie się z drewna. Zazwyczaj trwa to 1-1,5 doby (24-36 godzin). Następnie proces suszenia jest kontynuowany w sposób, który zostanie opisany poniżej. W związku z tym korzystne jest, aby funkcja parowania była wyłączona. [0018] Zazwyczaj ten kontynuowany proces suszenia oznacza, że okresy silnego suszenia występują na przemian z okresami mniej silnego/łagodnego suszenia, przy czym ostatnie wymienione okresy w niniejszym zgłoszeniu są definiowane jako okresy spoczynku. [0019] W trakcie pierwszego okresu silnego suszenia powietrze przepływa w określonym kierunku w komorze suszącej z wysoką, korzystnie maksymalną, prędkością. Ten przepływ powietrza wytwarzany jest przez wentylatory 9. W trakcie tego pierwszego okresu wymiana/wentylacja powietrza jest wysoka, korzystnie maksymalna. Oznacza to, że temperatura termometru wilgotnego zaczyna spadać. Temperatura termometru suchego regulowana jest normalnie, co oznacza, że zawór regulacyjny nagrzewnicy wodnej 7, z ogrzewaną wodą, otwiera się, aby utrzymać temperaturę termometru suchego na wysokim poziomie. Po pewnym czasie, normalnie około minut lub gdy temperatura termometru wilgotnego spadnie do pewnego poziomu, wymiana powietrza zostaje przerwana przez zamknięcie przepustnicy 11. Potem nastąpi pierwszy okres spoczynku. [0020] W trakcie pierwszego okresu spoczynku kierunek przepływu powietrza zostaje zmieniony. W związku z tym powietrze przepływa z niską, korzystnie minimalną prędkością, w przeciwnym kierunku w stosunku do pierwszego okresu silnego suszenia. Alternatywnie, wentylatory obiegowe 9 mogą zostać całkowicie wyłączone. 4

6 [0021] Temperatura termometru wilgotnego jest zazwyczaj mierzona przy pomocy czujnika temperatury, który jest otoczony mokrą szmatką, natomiast te czujniki temperatury wymagają do funkcjonowania pewnej prędkości wiatru. W takich piecach suszarniczych wentylatory 9 nie powinny być wyłączane. Temperatura termometru suchego regulowana jest normalnie, co oznacza, że po pewnym czasie zawór regulacyjny zostanie zamknięty do położenia minimalnego. Oznacza to, że dopływ ciepła utrzymywany jest na niskim poziomie, korzystnie na minimalnym poziomie. Po pewnym czasie, minut lub gdy temperatura termometru wilgotnego wzrośnie do określonego poziomu, okres spoczynku zostaje przerwany. [0022] W trakcie drugiego okresu silnego suszenia powietrze przepływa z dużą, korzystnie maksymalną prędkością w tym samym kierunku, co w pierwszym okresie spoczynku. Wymiana powietrza zostaje doprowadzona do wysokiego, korzystnie maksymalnego poziomu, natomiast temperatura termometru wilgotnego zaczyna spadać. Temperatura termometru suchego regulowana jest normalnie, co oznacza, że zawór regulacyjny jest otwarty w celu utrzymania temperatury termometru suchego na wysokim poziomie, tj. dopływ ciepła jest na wysokim poziomie. Po pewnym czasie, normalnie około minut, lub gdy temperatura termometru wilgotnego spadnie do pewnego poziomu, wymiana powietrza zostaje przerwana i następuje drugi okres spoczynku. [0023] W trakcie drugiego okresu spoczynku kierunek przepływu powietrza zostaje zmieniony. Niska, korzystnie najniższa prędkość powietrza, lub taka, że wentylatory obiegowe 9 zostają całkowicie wyłączone. Temperatura termometru suchego regulowana jest normalnie, co oznacza, że zawór regulacyjny po pewnym czasie zostanie zamknięty do położenia minimalnego, tj. dopływ ciepła jest utrzymany na niskim, najlepiej minimalnym poziomie. Po pewnym czasie, zazwyczaj do około minut lub gdy temperatura termometru wilgotnego wzrośnie do pewnego poziomu, drugi okres spoczynku zostaje przerwany. [0024] W trakcie trzeciego okresu silnego suszenia powietrze przepływa z dużą, korzystnie maksymalną prędkością w tym samym kierunku, co w drugim okresie spoczynku. Wymiana powietrza zostaje doprowadzona do wysokiego, korzystnie maksymalnego poziomu, natomiast temperatura termometru wilgotnego zaczyna spadać. Temperatura termometru suchego regulowana jest normalnie, co oznacza, że zawór regulacyjny jest otwarty w celu utrzymania temperatury termometru suchego na wysokim poziomie, tj. dopływ ciepła jest na wysokim poziomie. Po pewnym czasie, normalnie około minut lub gdy temperatura termometru wilgotnego spadnie do pewnego poziomu, wymiana powietrza zostaje przerwana i następuje trzeci okres spoczynku. [0025] W ten sposób przebiega proces suszenia, wykorzystując naprzemiennie okresy silnego suszenia i spoczynku. Proces suszenia zostaje przerwany, gdy stosunek wilgoci w suszonym drewnie spadnie do pożądanego poziomu. [0026] Okresy silnego suszenia mogą być krótsze lub dłuższe w czasie trwania suszenia. Jeżeli chodzi o wzajemny stosunek między długością okresów silnego suszenia a długością okresów spoczynku, można powiedzieć co następuje. Przedłużenie okresów silnego suszenia i skrócenie okresów spoczynku daje dużą szybkość suszenia, ale również zwiększone ryzyko 5

7 powstawania pęknięć spowodowanych suszeniem. To, jak ten stosunek jest kontrolowany, zależy od drewna oraz od tego czy szybkość suszenia ma wyższy priorytet niż jakość. Normalnie okresy spoczynku powinny się wydłużać w miarę zbliżania się do końca suszenia. [0027] Proces suszenia według niniejszego wynalazku zostanie przedstawiony w sposób schematyczny na figurach 3 i 4. Pierwsze 10 godzin, które są przedstawione na figurze 3, stanowi etap ogrzewania, który nie jest częścią procesu suszenia. Faza suszenia wstępnego trwa normalnie od 10 godzin do 30 godzin, tj. około jednej doby (24 godziny). Następna faza suszenia trwa od 35 godzin do 100 godzin, tj. około 2,5-3 doby (65 godzin). [0028] Temperatura termometru wilgotnego ma wykres ząbkowany w trakcie późniejszej fazy suszenia, natomiast temperatura termometru suchego staje się niemal liniowa, jeżeli temperatura termometru suchego jest regulowana jak w konwencjonalnym piecu suszarniczym, tj. utrzymuje pożądaną wartość przez cały czas. Na figurach 3 i 4 temperatura termometru suchego jest prawie liniowa i zasadniczo stała w trakcie całego suszenia. To, która to część figury 3 jest przedstawiona na figurze 4, wynika z osi temperatury. [0029] Z figury 3 wynika również, że w trakcie fazy suszenia wstępnego różnica w stopniach między temperaturą termometru suchego, a temperaturą termometru wilgotnego jest zasadniczo stała. [0030] Z figury 4 wynika również, że temperatura termometru wilgotnego znacząco spada w trakcie okresów silnego suszenia. W trakcie tych okresów dokonywana jest wymiana powietrza, tj. przepustnica 11 jest otwarta, a co za tym idzie wentylacja jest otwarta. Z figury 4 wynika również, że w trakcie okresów mniej silnego suszenia/okresach spoczynku temperatura termometru wilgotnego wzrasta znacząco. W trakcie okresów spoczynku wymiana powietrza zostaje przerwana, tj. przepustnica 11 jest zamknięta. Z figury 4 generalnie wynika, że okres spoczynku jest dłuższy niż okres silnego suszenia. [0031] Gdy suszenie jest przeprowadzane według wynalazku, potrzeba fazy kondycjonowania końcowego nie jest obecna lub przynajmniej potrzeba fazy kondycjonowania końcowego jest znacząco zredukowana. Powodem tego jest to, że powtarzające się okresy spoczynku sposobu według wynalazku stanowią krótkie fazy kondycjonowania same w sobie. [0032] Ponieważ w trakcie okresów spoczynku przepływ powietrza jest niski lub całkowicie wyłączony, sposób według niniejszego wynalazku oszczędza znaczące ilości energii elektrycznej w porównaniu z dotychczasowym stanem techniki. [0033] W przypadku, gdy stosowany piec wielokomorowy jest wyposażony w płytę kondensacyjną, wymieniona płyta jest wykorzystywana do maksimum w połączeniu z niniejszym wynalazkiem, ponieważ wymiana powietrza w trakcie okresów jest maksymalna lub przerwana. Możliwe do zrealizowania modyfikacje wynalazku [0034] Opisany powyżej korzystny przykład wykonania sposobu według niniejszego wynalazku obejmuje zmianę kierunku przepływu powietrza w trakcie przechodzenia z okresu silnego suszenia do okresu spoczynku. W zakresie niniejszego wynalazku jest również możliwe do zrealizowania, aby kierunek przepływu powietrza zmieniał się w środku okresu 6

8 silnego suszenia lub w środku okresu spoczynku. W związku z tym nie jest konieczna zmiana kierunku przepływu powietrza w trakcie przechodzenia z okresu silnego suszenia do okresu spoczynku i odwrotnie. Oczywiście jest tak również w przypadku, gdy przepływ powietrza występuje również w trakcie okresów spoczynku. [0035] Ciepło jest dostarczane w trakcie okresów silnego suszenia według korzystnego sposobu według niniejszego wynalazku opisanego powyżej. Według innego sposobu w zakresie niniejszego wynalazku, dopływ ciepła w trakcie okresów silnego suszenia i temperatura termometru suchego na wykresie temperatura-czas będzie reprezentowany przez linię ząbkowaną. W takiej alternatywie dopływ ciepła występuje z kolei w trakcie okresów spoczynku. [0036] W zakresie niniejszego wynalazku jest również możliwe do zrealizowania, aby dopływ ciepła występował zarówno w trakcie okresów silnego suszenia, jak i okresów spoczynku. [0037] Według opisanego korzystnego przykładu wykonania niniejszego wynalazku nie ma wymiany powietrza w trakcie okresów spoczynku. Jednakże w zakresie niniejszego wynalazku jest możliwe do zrealizowania, aby bardzo ograniczona wymiana powietrza występowała również w trakcie okresów spoczynku. W związku z tym należy zauważyć, że zawsze jest pewna nieszczelność między piecem wielokomorowym a jego otoczeniem. 7

9 Zastrzeżenia Patentowe 1. Sposób suszenia drewna w piecu wielokomorowym, przy czym drewno w trakcie początkowej fazy suszenia z jednej strony jest poddawane działaniu ciepła, a z drugiej strony jest poddawane wymianie powietrza, przy czym wymiana powietrza obejmuje wentylowanie gorącego powietrza i jego zastępowanie powietrzem wlotowym w taki sposób, że różnica w stopniach między temperaturą termometru suchego a temperaturą termometru wilgotnego jest zasadniczo stała w trakcie tej fazy suszenia wstępnego, przy czym w trakcie następnej fazy suszenia drewno jest poddawane okresom silnego suszenia, przy czym w trakcie tych okresów silnego suszenia występuje wymiana powietrza, oraz przy czym między okresami silnego suszenia drewno jest poddawane okresom mniej silnego suszenia, przy czym wymieniony sposób jest znamienny tym, że okresy mniej silnego suszenia mają mniejszą wymianę powietrza niż okresy silnego suszenia, przy czym dopływ ciepła jest wyłączony w trakcie okresów silnego suszenia. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w trakcie okresów mniej silnego suszenia nie występuje wymiana powietrza. 3. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń., znamienny tym, że w trakcie okresów mniej silnego suszenia nie występuje cyrkulacja powietrza. 4. Sposób według jednego z zastrz. 1-2, znamienny tym, że w trakcie okresów mniej silnego suszenia występuje cyrkulacja powietrza. 5. Sposób według jednego z zastrz. 1-2 i 4, znamienny tym, że kierunek przepływu powietrza jest odwracany w czasie przechodzenia z okresu silnego suszenia do okresu mniej silnego suszenia. 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że okresy mniej silnego suszenia są dłuższe niż okresy silnego suszenia. 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że okresy mniej silnego suszenia wydłużają się w miarę zbliżania się do końca suszenia. 8

10 9

11 10

12 11