( pełna nazwa firmy/ imię,nazwisko, dostawcy, adres siedziby,nip,regon) zwaną/ym dalej w treści Agentem Przedmiot umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( pełna nazwa firmy/ imię,nazwisko, dostawcy, adres siedziby,nip,regon) zwaną/ym dalej w treści Agentem Przedmiot umowy"

Transkrypt

1 UMOWA AGENCYJNA Nr CRU-K/PO/../2016 zawarta z Agentem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie wewnętrznych przepisów Zleceniodawcy w dniu 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł posiadająca numer NIP , Regon Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 5, Poznań, reprezentowany przez: 1).. 2).. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą a ( pełna nazwa firmy/ imię,nazwisko, dostawcy, adres siedziby,nip,regon) zwaną/ym dalej w treści Agentem Przedmiot umowy 1 1. Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy usługę agencyjnej sprzedaży biletów kolejowych w lokalu Agenta w obrębie stacji Poznań Gł. Tunel, pod adresem pocztowym ul. Dworcowa 1 ; Poznań polegającej na: 1) sprzedaży z kasy fiskalnej typu rrpos : a) biletów jednorazowych, biletów okresowych w pełnym zakresie tj. normalne, ulgowe - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o., w tym biletów według odrębnych ofert taryfowych; b) biletów na przewóz bagażu ręcznego, zwierząt i roweru, pod nadzorem podróżnego - na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o.; c) biletów jednorazowych i okresowych w komunikacji krajowej w pełnym zakresie to jest normalne, ulgowe na przejazd oraz biletów na przewóz bagażu ręcznego, zwierząt i rowerów, pociągami uruchamianymi przez 1

2 pozostałych przewoźników, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, z którymi Zleceniodawca ma zawartą umowę na wzajemną sprzedaż, według wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę; d) biletów na miejsca rezerwowane w komunikacji krajowej w pełnym zakresie to jest na miejsca do siedzenia, leżenia i spania na przejazd pociągami uruchamianymi przez przewoźnika PKP Intercity S.A.; e) biletów dla zorganizowanych grup podróżnych na pociągi uruchamiane przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. na podstawie zgody Zleceniodawcy; f) REGIOkart oraz REGIOkart Seniora; g) biletów jednorazowych nakładu ZTM Poznań na przejazd komunikacją miejską zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawcę; h) biletów nakładu SKPL zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawcę; 2) dokonywaniu zwrotów za niewykorzystane bilety, w ramach obowiązujących przepisów; 3) legalizacji zleceń na kredytowane przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę Przewozy Regionalne - znaczkami nakładu urzędowego spółki; 4) przyjmowaniu zapłat należności wynikających z wezwań-protokołów i opłat manipulacyjnych, wystawianych w pociągach przewoźnika Przewozy Regionalne sp. z o.o.; 5) udzielaniu informacji zgodnie z regulaminami przewozów poszczególnych przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów, ponosząc przy tym pełną odpowiedzialność za wiarygodność i rzetelność udzielonych informacji; 6) przyjmowaniu skarg i reklamacji od klientów i przekazywaniu ich do Zleceniodawcy, 7) przyjmowanie wpłat od pracowników drużyn konduktorskich. 2. Zleceniodawca przewiduje, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy mogą być wprowadzone nowe oferty przewozowe, których wprowadzenie spowoduje konieczność wymiany załącznika nr 2 do umowy. Nie będzie wymagane sporządzanie aneksu do umowy w przypadku zmiany wyżej wymienionego załącznika. 3. Usługa o której mowa w ust. 1 prowadzona jest w godzinach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 4. Na pisemny wniosek Agenta, Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmian godzin otwarcia kasy biletowej, co spowoduje konieczność wymiany załącznika nr 1 do umowy. Nie będzie wymagane sporządzanie aneksu do umowy w przypadku zmiany wyżej wymienionego załącznika. Zobowiązania Zleceniodawcy 2 W związku z realizacją umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do: 1. Upoważnienia Agenta do wystawiania faktur VAT za sprzedaż usług Zleceniodawcy według zasad ujętych w instrukcji Pf-8. 2

3 2. Dostarczenia nieodpłatnie, za potwierdzeniem odbioru przez Agenta, niezbędnej liczby biletów i odpowiednich druków manipulacyjnych, informacji o zmianach w przepisach, które zawarte są w załączniku nr 2 do umowy oraz o zmianach w obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów, a także wszelkich regulacji prawnych wydawanych przez Zleceniodawcę, dotyczących odprawy podróżnych. W przypadku regulacji prawnych, przepisów i informacji zawartych w załączniku nr 2 do umowy dopuszcza się elektroniczną formę przekazania dokumentów i poświadczania ich odbioru przez Agenta. 3. Dostarczenia nieodpłatnie datownika oraz stempla o treści: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa Stacja Poznań Gł. kasa nr 631 NIP Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa Stacja Poznań Gł. kasa nr 732 NIP które w przypadku rozwiązania umowy zostaną komisyjnie zniszczone przez Agenta przy udziale przedstawiciela Zleceniodawcy. W przypadku konieczności zmiany w trakcie trwania umowy urządzenia kasowego, a co za tym idzie numeru kasy, Zleceniodawca wymieni datownik oraz stempel. 4. Organizowania pouczeń okresowych dla Agenta i osób działających w jego imieniu, w zakresie działalności stanowiącej przedmiot umowy według wewnętrznych uregulowań Zleceniodawcy. 5. Zlecania na własny koszt serwisantowi, z którym Zleceniodawca posiada odrębną umowę, konserwacji kasy fiskalnej oraz jej napraw, wynikających z normalnej eksploatacji. Zobowiązania Agenta 3 Agent zobowiązuje się: 1. Udostępnić lokal kasowy przystosowany i wyposażony do prowadzenia w nim działalności handlowej w zakresie, o którym mowa w 1 niniejszej umowy. 2. Ewidencjonować sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy wyłącznie w kasie fiskalnej, którą Zleceniodawca przekaże do realizacji niniejszej umowy za protokołem zdawczo-odbiorczym. 3. Dołożyć wszelkich starań, aby ewidencjonowanie za pomocą kas rejestrujących, dokonywane w imieniu Zleceniodawcy było realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W tym zakresie odpowiedzialność za prawidłowe ewidencjonowanie za pomocą kas, w zakresie w jakim jest dokonywane w imieniu Zleceniodawcy spoczywa na Agencie. 4. Agent ma obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości ,00 zł. 5. Przestrzegać przepisy wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 6. Dokonywać sprawnej sprzedaży biletów na rachunek Zleceniodawcy; 3

4 7. Zapewnić ciągłość sprzedaży w prowadzonym lokalu kasowym oraz przestrzegać ustalonych godzin i dni jego otwarcia, chyba że Zleceniodawca wyrazi pisemną zgodę na odstępstwo; 8. Przyjmować zapłatę ze sprzedaży przedmiotu umowy w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy gotówką lub za pomocą karty płatniczej; 9. Wystawiać nabywcom fakturę VAT, zgodnie z otrzymanym od Zleceniodawcy upoważnieniem; 10. Podróżnym, których nie można odprawić z różnych powodów wydawać Poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd - zgodnie z postanowieniami regulaminów przewoźników, na rzecz których prowadzona jest sprzedaż biletów; 11. Stosować się do wszystkich poleceń i zarządzeń Kierownictwa Sekcji Utrzymania Naprawy Taboru Poznań 2 oraz Działu Handlowego w zakresie prowadzonej działalności wyszczególnionej w niniejszej umowie oraz uczęszczać na pouczenia okresowe. 12. Zatrudniać do sprzedaży biletów wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w zakresie wymienionym w procedurze Zleceniodawcy. Uczestniczyć wraz z zatrudnionymi pracownikami w pouczeniach okresowych organizowanych przez Zleceniodawcę. Koszty szkoleń ponosi Agent. 13. Zatrudniać minimum 6 pracowników do pracy w kasie, którzy przed rozpoczęciem działalności Agenta złożą egzaminy. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Zleceniodawcy dopuszcza się złożenia egzaminów w terminie 14 dni od daty obowiązywania umowy. Egzaminy przeprowadza w swojej siedzibie komisja egzaminacyjna Zleceniodawcy. Każdy nowy pracownik zatrudniany w kasie przez Agenta w okresie trwania niniejszej umowy zobowiązany jest złożyć powyższe egzaminy. Koszty egzaminów ponosi Agent. 14. Wyznaczyć rachunkozdawcę kasy biletowej, a także zgłaszać potrzebę zmiany na stanowisku rachunkozdawcy kasy biletowej do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 lub Działu Handlowego. 15. Kierować zapotrzebowanie na bilety i druki manipulacyjne na piśmie do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 lub Działu Handlowego. 16. Prowadzić rachunkowość kasy zgodnie z postanowieniami Instrukcji Pf Sporządzać i przesyłać do Zleceniodawcy pierwszego dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawczym jeden egzemplarz kopii raportu Zamknięcie miesiąca i Rozliczenie biletów - na poszczególne spółki, na odcinki wspólne i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika). 18. Wysyłać sprawozdania kasowe zgodnie z zapisami Instrukcji Pf-8 pierwszego dnia każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym, bezpośrednio do Biura Rozliczeń Przychodów w Olsztynie ul. Lubelska 46, Olsztyn. 19. Potwierdzać odbiór przekazywanych biletów, druków itp. określonych w 2 ust Zaopatrywać się samodzielnie i na własny koszt w materiały eksploatacyjne (np. kasety z taśmą barwiącą, papier, rolki papieru) według wytycznych uzyskanych od Zleceniodawcy i zapewnić ciągłą ich dostępność w lokalu kasowym. 4

5 21. Przestrzegać uregulowań z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowe, zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących. 22. Ponosić odpowiedzialność za udostępnione w ramach i w celu realizacji niniejszej umowy mienie należące do Zleceniodawcy (środki pieniężne, druki biletów i inne druki ścisłej rejestracji, materiały, wyposażenie, określone w 2 umowy, urządzenia oraz inne przedmioty niezbędne do realizowania sprzedaży oraz usług) a także za niedobory i nadwyżki powstałe w okresie rozliczeniowym. 23. Rozliczyć się na każde żądanie Zleceniodawcy, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia, z udostępnionego mienia. 24. Zapewnić estetykę okienka kasowego zgodnie ze standardami wizualizacji obowiązującymi w Spółce Przewozy Regionalne. 25. Pełnić obowiązki w białej koszuli z apaszką lub krawatem (apaszki i krawaty zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę). Dopuszcza się pracę w granatowej marynarce. W stosunku do podróżnych być kulturalnym i uprzejmym. 26. Posiadać na wyposażeniu kasy telefon komórkowy oraz urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu z pocztą ową, dla potrzeb komunikacji pomiędzy kasą a Zleceniodawcą. 27. Uczestniczyć w działaniach promocyjnych i reklamie usług Przewozy Regionalne sp. z o. o., na podstawie wytycznych od Zleceniodawcy. 28. Zawiadomić Kierownictwo Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 lub Dział Handlowy o każdym przypadku niemożności dokonania sprzedaży biletów, niezwłocznie po wystąpieniu powyższego przypadku. 29. Odbierać, a także wysyłać korespondencję służbową i postępować zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Kierownictwo Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 oraz Działu Handlowego w Poznaniu. 30. Pełnić należytą pieczę nad lokalem kasowym i jego wyposażeniem, w tym jego zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, utratą oraz niezwłocznie informować o jakichkolwiek uszkodzeniach, zniszczeniach, awariach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie kasy biletowej, a także informować o konieczności wykonania konserwacji lub przeglądu urządzeń, potwierdzać wykonywane naprawy i inne czynności, o których mowa w niniejszym postanowieniu. 31. W przypadku rozwiązania umowy przekazać bezzwłocznie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych wyposażenie w stanie, w jakim je przejął od Zleceniodawcy, z uwzględnieniem stopnia zużycia, będącego następstwem prawidłowej eksploatacji. 32. Uczestniczyć na każde wezwanie Zleceniodawcy w kontrolach wewnętrznych oraz w kontrolach zewnętrznych odbywających się w lokalu kasowym na mocy odrębnie obowiązujących przepisów. 33. Nie działać na szkodę Zleceniodawcy, nie podejmować działań, które taką szkodę mogą spowodować. 34. Zabezpieczać prawidłowość działań urządzeń elektronicznych w lokalu kasowym, nadzorować ich prawidłową eksploatację oraz przestrzegać dołączonych do nich instrukcji obsługi. 35. Należycie zabezpieczać lokal kasowy oraz przechowywane w nim mienie przed włamaniem, kradzieżą lub wandalizmem, w sposób określony w instrukcji Pf- 8. 5

6 Ryzyko utraty mienia lub pieniędzy lub związane z uszkodzeniem mienia spoczywa na Agencie. 36. Niezwłocznie informować Zleceniodawcę o aktach kradzieży lub wandalizmu oraz o wszelkich zdarzeniach, których skutkiem jest powstanie szkody w lokalu kasowym, bez względu na ich przyczynę, a także wspierać proces dokumentacji, inwentaryzacji i likwidacji powstałych szkód. 37. Dbać o utrzymanie w należytym stanie elementów identyfikacyjnych Zleceniodawcy. 38. Nie udzielać rabatów od cen stosowanych przez Zleceniodawcę i nie pobierać opłat transakcyjnych za wydanie biletu. 39. Pokrywać następujące koszty związane z przygotowaniem do działalności i realizacją umowy: 1) ustanowienia zabezpieczeń i ubezpieczeń, o których mowa w 12 umowy i utrzymania ich w sposób nieprzerwany przez cały okres trwania umowy, 2) wypłaconych przez Zleceniodawcę kwot z tytułu uznanych reklamacji wynikających z nieprawidłowej obsługi podróżnych z przyczyn leżących po stronie Agenta, jak i osób działających w jego imieniu, 3) różnic stwierdzonych przy kontroli taryfowej dokumentów przewozowych oraz przy kontroli rachunkowej materiału sprawozdawczego, na podstawie rachunków różnicowych wystawionych przez Biuro Rozliczeń Przychodów w Olsztynie, 4) zryczałtowanych odszkodowań za każdy brakujący druk biletu (z wyłączeniem biletów zniszczonych) w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy, 5) napraw urządzeń, o których mowa w 7, będących wynikiem uszkodzenia mechanicznego lub innych uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania warunków eksploatacji lub uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, za które nie odpowiada Zleceniodawca. 6) utrzymania lokalu kasowego, w tym opłat związanych z jego ogrzewaniem i mediami. Wpływy i wynagrodzenie Agenta 4 1. Z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Agent otrzyma, z zastrzeżeniem prawa, o którym mowa w ust. 6 wynagrodzenie, składające się z następujących elementów 1) opłaty stałej w wysokości.. zł netto miesięcznie. Opłata stała ulega obniżeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca i jest ustalona proporcjonalnie do czasu otwarcia kasy. 2) opłaty prowizyjnej w wysokości.% liczonej od wpływów za sprzedane bilety spółki Przewozy Regionalne pomniejszonych o zawarty w nich podatek VAT oraz o wartość biletów anulowanych, zwróconych i wartość wystawionych biletów do zleceń na kredytowane przejazdy, 3) opłaty prowizyjnej w wysokości.. % liczonej od wpływów za sprzedane bilety pozostałych przewoźników pomniejszonych o zawarty w nich 6

7 podatek VAT oraz o wartość biletów anulowanych, zwróconych i wartość wystawionych biletów do zleceń na kredytowane przejazdy, 2. Do kwoty wynagrodzenia Agent powinien doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 3. Wpływy (utargi) z działalności określonej w postanowieniach niniejszej umowy Agent zobowiązuje się wpłacać w każdy dzień roboczy, w którym utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W pozostałych przypadkach wpłata powinna być dokonana w dniu roboczym, w którym skumulowany utarg przekroczy 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jednak nie rzadziej niż raz na 10 dni na konto: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa mbank S.A. o/korporacyjny Olsztyn nr dla kasy nr 631 nr dla kasy nr Wpłatę uznaje się za dokonaną w dniu wpływu środków na konto wskazane przez Zleceniodawcę. 5. Dokonane wpłaty utargów będą zaliczane na poczet spłaty zobowiązań najwcześniej wymagalnych. 6. W ostatnim dniu pracy kasy w danym miesiącu sprawozdawczym należy zakończyć dyżur z pozostałością kasową 0,00 zł (zero złotych). Utargi w pełnej wysokości uzyskane od poprzedniej wpłaty na rachunek bankowy do zakończenia miesiąca należy wykazać kodem 1 i przekazać najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego. 7. Przyznaje się kwotę w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych) niezbędnej do wydawania reszty podróżnym. 8. Brakujące wpłaty stwierdzone po zamknięciu miesiąca sprawozdawczego Agent przekazuje jako oddzielną wpłatę najpóźniej pierwszego roboczego dnia następnego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 9. Stwierdzoną nadpłatę na korzyść Zleceniodawcy należy wyjaśnić. Wyjaśnienie należy przesłać do Biura Rozliczeń Przychodów w Olsztynie, które podejmie decyzję o sposobie jej regulacji Z datą ostatniego dnia miesiąca Agent wystawi fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia, w której jako nabywcę określa: Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, Warszawa, NIP: , Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 5, Poznań z zaznaczeniem miesiąca i roku, którego wynagrodzenie dotyczy. Fakturę VAT z kopią raportu rozliczeniowego Zamknięcie miesiąca i raportu miesięcznego Rozliczenie biletów - na rzecz każdej spółki, na odcinki wspólne i rozliczenie biletów sprzedanych według wspólnych ofert (o ile wystąpiła sprzedaż na rzecz danego przewoźnika) oraz Zestawienia ilościowo-wartościowego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy) Agent przekazuje do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 pierwszego dnia każdego miesiąca po miesiącu 7

8 sprawozdawczym. Ponadto Zestawienie ilościowo-wartościowe (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) w postaci plików PDF oraz wersji edytowalnej Agent przekaże pocztą e- mailową na adresy wskazane przez Zleceniodawcę pierwszego dnia każdego miesiąca po miesiącu sprawozdawczym. 2. Na postawie otrzymanej od Agenta faktury VAT Zleceniodawca przekaże przelewem wynagrodzenie na rachunek bankowy nr w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, pod warunkiem, że Agent dotrzyma terminu przekazania prawidłowo wystawionej faktury do Sekcji Utrzymania i Naprawy Taboru Poznań 2 lub Działu Handlowego. 3. Agent zobowiązany jest zamieścić na fakturze imię i nazwisko osoby reprezentującej Zleceniodawcę w kontaktach z Agentem. Odpowiedzialność materialna Agenta i kary umowne 6 1. Agent ponosi odpowiedzialność materialną wobec Zleceniodawcy za: 1) wszystkie otrzymane bilety i inne druki ścisłej rejestracji; 2) prawidłowość ustalania i pobierania należności związanych z przewozem osób, rzeczy, zwierząt i terminowym dokonywaniem przelewów z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności; 3) wszystkie braki i niedobory pieniężne oraz brak biletów lub innych druków ścisłej rejestracji niezbędnych do pobierania należności od klientów korzystających z usług Zleceniodawcy; 4) przedmioty przekazane Agentowi przez Zleceniodawcę, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 5) działania bądź zaniechania osób z nim współpracujących; 2. Wysokość odszkodowania za brakujące bilety i inne druki ścisłej rejestracji oraz ewentualne niedobory ustala jednostka Zleceniodawcy. 3. Koszty ubezpieczenia środków pieniężnych oraz innych rzeczy ruchomych znajdujących się w kasie obciążają Agenta. 4. W przypadku nie wywiązywania się przez Agenta z postanowień wynikających z umowy Zleceniodawca stosować będzie kary umowne w wysokości wskazanej w załączniku nr 4 do umowy. 5. W przypadku niezachowania terminu wpłaty określonego w 4 ust. 3 Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 6. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 7. Zapłacenie kary umownej nie wyklucza możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 8. Agent ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wyrządzone im szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej umowy. 9. Na różnice stwierdzone przy kontroli materiału sprawozdawczego - Biuro Rozliczeń Przychodów w Olsztynie wystawiać będzie rachunki różnicowe, które przesyłać będzie Agentowi do uregulowania. 8

9 10. Rachunki różnicowe winny być uregulowane lub wyjaśnione przez Agenta w terminie określonym w instrukcji Pf Zleceniodawcy przysługuje prawo, a Agent wyraża zgodę na potrącenia kar umownych i rachunków różnicowych z wynagrodzenia. 12. W przypadku odmowy przez Agenta uregulowania stwierdzonych różnic kasowych, w wyniku czego Zleceniodawca będzie obciążony tymi różnicami, wynagrodzenie Agenta zostanie pomniejszone o ich równowartość. 13. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości noszących znamiona czynu zabronionego uprawnionym do zawiadomienia organów ścigania o występujących nieprawidłowościach jest upoważniony przez Dyrektora Oddziału pracownik Zleceniodawcy. 14. Uprawnionym do reprezentowania Zleceniodawcy przed organami ścigania, w tym do zaskarżania orzeczeń tych organów w sprawach związanych z rozliczeniem wpływów ze sprzedaży biletów jest Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu lub wskazany pełnomocnik. 15. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z zawartych przez Agenta umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych z osobami trzecimi. Urządzenia do pracy 7 1. Do wykonywania czynności określonych niniejszą umową, Zleceniodawca przekazuje Agentowi urządzenia do pracy: 1) kasę fiskalną (zestaw kasowy) typu rrpos, o numerach fabrycznych podanych w protokole zdawczo - odbiorczym, który będzie sporządzony przy przekazywaniu i uruchamianiu kasy fiskalnej, składającą się z: a) jednostki centralnej; b) monitora; c) drukarki fiskalnej d) łącza GPRS z kartą SIM 2) czytnik kart płatniczych, zwany dalej PIN PAD, który Zleceniodawca najmuje na podstawie odrębnej umowy w celu świadczenia usługi płatności kartą płatniczą przez Agenta. Prowizje za zrealizowane transakcje za pośrednictwem PIN PAD będą potrącane na bieżąco od poszczególnych kwot transakcji. Obciążenie kwotą prowizji pozostanie w całości po stronie Zleceniodawcy. 2. Agent zobowiązany jest: 1) używać przejęte urządzenia kasowe zgodnie z przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, nie użyczać ich ani nie oddawać osobom trzecim; 2) w kasie fiskalnej ewidencjonować wyłącznie sprzedaż dokonywaną w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy; 3) zabezpieczyć urządzenia kasowe w sposób uniemożliwiający ich utratę lub kradzież. W przypadku ich utraty lub kradzieży, Agent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz Zleceniodawcę; 9

10 4) niezwłocznie zawiadomić - w przypadku awarii PIN PAD, Centrum Obsługi Klienta, które obsługuje właściciel PIN PADa. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Agenta, w szczególności za utracone korzyści, mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. 8 Uaktualnienia programu kasy rrpos, wymagające zmiany danych elektronicznych wynikające głównie ze zmiany postanowień i regulacji taryfowych, odbywają się na zasadach obowiązujących w Przewozy Regionalne sp. z o.o. i są dokonywane przez administratora kas fiskalnych rrpos. Kontrole kasy 9 1. Kontrole kasy agencyjnej nie będą zapowiadane przez Zleceniodawcę. Agent wyraża zgodę na wstęp kontrolera posiadającego stosowne upoważnienie Zleceniodawcy do pomieszczenia kasowego i przeprowadzenia kontroli bez jego obecności, przy współudziale pracownika zatrudnionego w kasie. 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli pracy Agenta w zakresie: 1) prawidłowości wystawiania biletów na przejazd, sprawdzania stanu zapasów biletów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości kasowej, terminowości dokonywania przelewów oraz ustalenia obciążenia i salda w zakresie operacji związanych ze sprzedażą biletów. Wskazane przy kontroli saldo powinno być przez Agenta wyrównane najpóźniej w dniu następnym po jego ustaleniu. W przypadku nieuregulowania salda Zleceniodawca może postąpić zgodnie z 11 ust. 2 niniejszej umowy; 2) znajomości przepisów i instrukcji wymienionych w załączniku nr 2 do umowy; 3) wszystkich zagadnień i postanowień zawartych w niniejszej umowie; 4) prawidłowości udzielania informacji; 5) aktualności informacji umieszczonych na tablicach informacyjnych oraz w okienku kasowym; 6) wyglądu i estetyki ubioru kasjerów biletowych. Czas trwania, wartość i rozwiązanie umowy Niniejszą umowę zawarto na okres od dnia. do dnia 2. Szacowana wartość niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą /wynegocjowanym wynagrodzeniem wynosi zł netto ( zł brutto plus VAT). Zleceniodawca dopuszcza zmianę wartości o kwotę stanowiącą wielkość +/ - 20% oferty/wynegocjowanego wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. 11 Termin obowiązywania określony w 10 ust. 1 umowy może ulec zmianie w następujących przypadkach: 10

11 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron lub jednostronnie przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu doręczenia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. 2. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z powodu niewykonania obowiązków przez Agenta w całości lub w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a w szczególności gdy Agent: 1) w czasie trwania umowy popełnił wykroczenie lub przestępstwo związane z działalnością prowadzoną w ramach umowy agencyjnej, które jest oczywiste lub stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem; 2) wykonywał obowiązki wynikające z umowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu; 3) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone podczas kontroli kasy; 4) nie wpłacił w ustalonym terminie, mimo ponagleń, należności o jakich mowa w 4 ust. 3; 5) działał na szkodę Zleceniodawcy; 6) używał urządzeń, o których mowa w 7 umowy w sposób sprzeczny z umową lub z ich przeznaczeniem; 3. W przypadku rozwiązania umowy, Zleceniodawca przeprowadza inwentaryzację mienia oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia Agenta. Przekazanie mienia (gotówka, wyposażenie, urządzenia) oraz innych przedmiotów niezbędnych do realizowania sprzedaży oraz usług nastąpi w sposób protokolarny pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Stron. 4. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Agent zobowiązany jest zwrócić upoważnionemu pracownikowi Zleceniodawcy dokumentację oraz składniki mienia w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnej eksploatacji. Kaucja i ubezpieczenia W celu zabezpieczenia finansowego, Agent ma obowiązek wpłacić w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, kaucję w wysokości..zł, oszacowaną na podstawie kwoty średniomiesięcznego wynagrodzenia Agenta. W przypadku braku takiej wpłaty Zamawiający (PR) ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 2. Kaucja zostanie zwrócona Agentowi w ciągu trzydziestu dni od: 1) dnia rozwiązania umowy, 2) upływu terminu, na który została zawarta, 3) uznania przez Zleceniodawcę umowy za wykonaną. 3. Agent zobowiązuje się w ciągu miesiąca od daty zawarcia niniejszej umowy ubezpieczyć urządzenia kasowe o których mowa w 7 umowy, wskazując siebie jako ubezpieczającego, który cesją upoważnia Zleceniodawcę do odbioru odszkodowania. 11

12 4. Agent zobowiązuje się dostarczyć oryginał polisy ubezpieczeniowej do Zleceniodawcy niezwłocznie po jej zawarciu. 5. Wartość urządzeń kasowych na dzień.. wynosi: 1) zestaw kasy fiskalnej rrpos 6000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych) brutto. 2) PIN PAD 1200,00zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto. Klauzula poufności i zakaz konkurencji Wszelkie informacje dotyczące treści i wykonania umowy, załączniki do umowy, instrukcje oraz inne informacje przekazane, wytworzone i pozyskane w trakcie realizacji umowy stanowią informacje poufne. 2. Agent zobowiązuje się do zachowania informacji poufnych w tajemnicy w trakcie trwania umowy oraz przez czas nieokreślony po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu chyba, że zostały one podane do publicznej wiadomości bez naruszenia umowy lub strona umowy została zobowiązana do ich ujawnienia na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Agent powiadamia niezwłocznie drugą stronę o nałożonym na niego obowiązku ujawnienia informacji poufnych. 3. W przypadku naruszenia klauzuli poufności przez Agenta, Agent zapłaci na rzecz Zleceniodawcę karę umowną zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy za każdy przypadek ujawnienia informacji poufnych. Niezależnie od powyższego Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do odszkodowania na podstawie przepisów ogólnych powszechnie obowiązującego prawa. 4. Agent zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej na dworcu, na którym znajduje się lokal kasowy, zarówno w trakcie umowy jak i ciągu trzech miesięcy od jej rozwiązania, wypowiedzenia czy ustania obowiązywania umowy z innych przyczyn. Zakaz konkurencji obejmuje w szczególności zakaz świadczenia usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych dla Zleceniodawcy, w szczególności poprzez sprzedaż biletów podmiotów konkurencyjnych bez zgody Zleceniodawcy lub świadczenie innych usług stanowiących przedmiot umowy, w tym prowadzenia działalności na rzecz lub w imieniu podmiotów konkurencyjnych na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej, franczyzowej lub jakiejkolwiek innej umowy. 5. W przypadku złamania konkurencji przez Agenta, Agent zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy, za każdy przypadek naruszenia zakazu konkurencji. Niezależnie od powyższego zleceniodawcy przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych na postawie przepisów ogólnych powszechnie obowiązującego prawa. 12

13 Postanowienia końcowe Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony, nie można też ustanowić poręczenia na tych wierzytelnościach. 2. Nienależyte wykonanie zobowiązań umownych może skutkować wpisem do Krajowego Rejestru Długów Biura i Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu. 3. Administratorem danych osobowych podróżnych jest firma Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Wileńska 14a. Podane dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji usługi przewozowej oraz w celu rozpatrzenia złożonej skargi/reklamacji/wniosku. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 5. W przypadku wystąpienia sporu na tle niniejszej umowy, Strony dołożą wszelkich starań, w celu osiągnięcia porozumienia polubownego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny w Poznaniu. 6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 8. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią jej integralną część. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik nr 1 - godziny otwarcia kasy biletowej Załącznik nr 2 - wykaz przewoźników oraz obowiązujące przepisy Załącznik nr 3 - zestawienie ilościowo wartościowe Załącznik nr 4 - katalog kar umownych Załącznik nr 5- oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją Pf-8 Załącznik nr 6 protokół zdawczo odbiorczy Załącznik nr 7 - formularz ofertowy Zleceniodawca Agent 13

14 Obowiązuje od dnia. do dnia Załącznik nr 1 - godziny otwarcia kasy biletowej do umowy Kasa biletowa na stacji Poznań Gł. Tunel czynna będzie : PON - PT SOB NDZ, ŚWIĘTA UWAGI okienko nr 1 całą dobę z 6 przerwami po 20 minut okienko nr 2 8 godzin w trakcie dnia z jedną godzinną przerwą Okienko nr 1 całą dobę z 6 przerwami po 20 minut Okienko nr 2 - nieczynne okienko nr 1 całą dobę z 6 przerwami po 20 minut okienko nr 2 8 godzin w trakcie dnia z jedną godzinną przerwą 14

15 Załącznik nr 2 - wykaz przewoźników oraz obowiązujące przepisy do umowy Dot. 1 ust. 1 umowy - inni przewoźnicy: 1. Arriva RP sp. z o.o. 2. Koleje Dolnośląskie S.A. 3. Koleje Małopolskie sp. z o.o., 4. Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. 5. Koleje Śląskie sp. z o.o. 6. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., 8. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Dot. 3 ust. 3 umowy - AGENT Zobowiązuje się przestrzegać przepisy: 1. Ustawy - Prawo przewozowe, przepisy wykonawcze do Ustawy - Prawo przewozowe, 2. Regulaminu przewozu Przewozy Regionalne (RPR), 3. Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC), 4. Regulaminu obsługi podróżnych odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.(kw-rop), 5. Regulaminu Przewozu osób, rzeczy i zwierząt Arriva RP, 6. Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Koleje Mazowieckie - KM (RP-KM), 7. Regulaminu obsługi Podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Koleje Dolnośląskie S.A., 8. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. (RPO-KŚ), 9. Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z. o.o. 10. Regulaminu Obsługi Osób o Ograniczonej Sprawności Ruchowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z. o.o. 11. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (KŁM), 12. Taryfy Przewozowej spółki Przewozy Regionalne sp.. z o.o. 13. Taryfy Przewozowej spółki PKP Intercity S.A. (TP-IC), -KM), 14. Cennika Usług Przewozowych Spółki PKP Intercity, 15. Taryfy przewozowej spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (KW-TP), 16. Załącznika do Taryfy Przewozowej kolei Arriva RP 17. Taryfy Przewozowej spółki Koleje Mazowieckie - KM (TP (TPR) 18. Załącznika do Taryfy Przewozowej Kolei Mazowieckich (TP-KM), 19. Taryfy przewozowej spółki Koleje Dolnośląskie S.A. 20. Taryfy przewozowej spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. (TP-KŚ), 21. Cennika usług przewozowych Spółki Koleje Śląskie (C-KŚ), 15

16 22. Taryfy przewozowej spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., 23. Taryfy przewozowej spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o., 24. Instrukcji rachunkowo-kasowej dla kas biletowych i konduktorskich Pf-8, Instrukcji o pracy, obsłudze i utrzymaniu urządzeń do odprawy osób, rzeczy i zwierząt Ph-, 25. Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%, wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę w sprawie sprzedaży biletów. 16

17 I. CZĘŚĆ ZMIENNA Załącznik nr 3 - zestawienie ilościowo wartościowe do umowy ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO WARTOŚCIOWE Załącznik nr 3 wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów kasa do umowy agencyjnej w miesiącu.. zgodnie z umową agencyjną Nr CRU-K/Po/xx/2016 z dnia Przychody za Rodzaj Saldo Kwota Kwota Kwota Saldo netto Stawka na rzecz: biletów brutto 8% 23% prowizji netto Przew ozy Regionalne Sp z o.o. okresow e - zł xxxxx - zł 0,00% - zł jednorazow e - zł xxxxx - zł 0,00% - zł bilety specjalne - zł xxxxx - zł 0,00% - zł Inne (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł razem PR - zł - zł - zł - zł xxxxx - zł PKP Intercity S.A. przewóz Inne osób Koleje Wielkopolskie Sp z o.o. "Koleje Mazow ieckie - KM" sp. z o.o. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Arriva RP Sp. z o. o. Koleje Śląskie Sp. z o.o Koleje Dolnośląskie S.A. Koleje Małopolskie Sp. z.o.o. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. - zł - zł - zł 0,00% - zł xxxxx (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób przewóz osób - zł xxxxx - zł 0,00% - zł Inne (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób - zł xxxxx - zł 0,00% - zł (np. bagaż) xxxxx - zł - zł 0,00% - zł przewóz Inne osób Inne,. - zł xxxxx - zł 0,00% - zł Inne, xxxxx - zł - zł 0,00% - zł ZTM POZNAŃ - zł xxxxx - zł 0,00% - zł RAZEM - zł - zł - zł - zł xxxxx - zł II. CZĘŚĆ STAŁA RAZEM WYNAGRODZENIE DLA AGENTA - zł Wynagrodzenie ogółem wartość podatek VAT netto 23% - zł - zł wartość brutto - zł Obliczył:.. Sprawdził:.. Zatwierdził:. (AGENT) (KASJER LINIOWY) (PRACOWNIK PRH) 17

18 Wykaz kar umownych Załącznik nr 4 katalog kar umownych do umowy Lp. Rodzaj nieprawidłowości Wysokość kar w PLN 1. Naruszenie 12 ust. 3 i 4 - brak ubezpieczenia 1000,00 urządzeń kasowych 2. Naruszenie 4 ust. 3 - nieterminowe wpłaty utargów 1000,00 na konto Zleceniodawcy 3. Naruszenie 7 ust. 2 pkt 1) i 2) - używanie ,00 urządzeń kasowych niezgodnie z przeznaczeniem, użyczanie go osobom trzecim, ewidencjonowanie sprzedaży niezgodnej z umową 4. Naruszenie 1 ust. 1 pkt 6) - nieprzyjmowanie skarg 200,00 i reklamacji od klientów 5. Naruszenie 7 ust. 2 pkt 3) - brak zabezpieczenia 500,00 urządzeń kasowych przed utratą lub kradzieżą 6. Naruszenie 3 ust. 5 - zmiana godzin otwarcia kasy biletowej bez zgody Zleceniodawcy 200,00/ za każdy przypadek 7. Naruszenie 3 ust brak zabezpieczenia lokalu 5 000,00 kasowego przed włamaniem, kradzieżą lub wandalizmem 8. Złamanie zakazu konkurencji, o którym mowa w ,00 9. Złamanie klauzuli poufności, o którym mowa , Brak realizacji zaleceń otrzymanych przy realizacji programu motywacyjnego Premia kwartalna - pkt 4 zasad programu. 500,00 18

19 Załącznik nr 5 Oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcją Pf-8 do umowy Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Instrukcji Pf-8 Miejscowość, data Podpis 19

20 Załącznik nr 6 Protokół zdawczo-odbiorczy do umowy PROTOKÓŁ zdawczo odbiorczy Dnia... zgodnie z zawarciem umowy nr... z dnia... Agentowi kasy stacji. został przekazany lokal kasowy wraz z wyposażeniem według poniższej specyfikacji: L.p. Nazwa Jednostka miary Zdający... Przyjmujący... 20

21 Załącznik nr 7 Formularz ofertowy do umowy 21