RADY GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADY GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY"

Transkrypt

1 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGLOWY z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szk61 podstawowych i gimnazj6w do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 15 uslawy z dnia 8 Illarca 1990 r. 0 salllorz'ldzie gminnyill (Oz. U. z 2016 r. poz. ~ i 1948) oraz art. 206 ust. 1-4 uslaw)' z dnia 14 grudnia 2016 L Przepisy wprowadzaj'lce ustaw~ - Prawo oswiarowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 60) uehwala silo. co nasl<;puje: I. Uchwa1a okresla: I) plan Sleel publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez G1l"lin~ i Miasto Kozieglowy. a takze granice obwod6w publicznych szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmin~ i Miasto Kozieglov.:y. na okres od I wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 L. kl6ry slanowi zal~cznik I do niniejszej lichwaly; 2) plan sicci prowadzonych przez GillinI' i Miaslo Kozieglowy klas dolychczasowych publicznych gimnazjow oraz granice obwod6w klas dotychczasowych publicznych gimnazj6v. 1 prowadzonych przez Gmin~ i Miasto Kozieglowy na okres od I wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 L, klory slanowi zal~cznik 2 do niniejszej uchwaly; 3) projekl planu sieci publicznych osmiolelnich szkol podslawowych prowadzonych przez GillinI' j Miasto Kozieglowy, a takze gran iee obwod6w publieznych oslllioletnich szk6! podstawowych prowadzollych przez Gmint: i Miasto Kozieglowy od dnia I wrzesnia kt6ry stanowi zal~cznik 3 do niniejszej uchwaly. 2. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawla II z siedzibct w Kozieglowach, ul.3-go Maja 12 wl'leza si~ do Szkoly Podslawowej illl. Alfreda Szklarskiego z siedzib'l w Kozieglowach. ul. 3 Maja 12, na nasl~puj'lcych warunkach: I) Szkola Podslawowa Z dniem I wrzesnia 2017 r. im. Alfreda Szklarskiego w Kozieglowach rozpoezilie dzialalnosc 2) ksztalcenie IV klasie I Szkoly Podslawowej illl. Alfreda Szklarskiego w Kozieglowach rozpocznie sil' IV roku szkolnym 2017/ ) Gimnazjllm nr lim. Jana Pawla II w Kozieglowach zakoticzy dzialalnosc z dniem 31 sierpnia 2017 r. 4) Szkola Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Kozieglowach oraz prowadzonc przez Gmin~ i Miasto Kozieglowy na podstawie porozumienia z Powiatem Myszkowskirn Liceurn Og61noksztalcC\.ce im. Marii Skiodowskiej-Clirie w Kozieglowach wchodzij w sklad dolychczasowego Zespolu Szkol w Kozieglowach. 3. W Uchwale or 212.!XXIII08 Rady Gminy i Miasla Kozieglowy z dnia 30 czerwea 2008 r IV sprawie listalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddzial6w pi-ledszkoln),ch w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin~ i Miasto Kozieglowy I otrzymuje brzmienie., I. Usta la si~ plan sieci pllblicznych przedszkoli i oddzialolv przedszkolnych w szkolach podslawowych prowadzonych przez G m in~ M iaslo Kozieglowy z nasll'pllj'lcymi siedzi bami i strukturami organizacyjnymi: I) Przedszkole Publiczne w Kozieglowach, 2) Oddzialy przedszkoille w: a) Szkole Podslawowej w Lgocie Gornej, b) Szkole Podslawowej w Piticzycach, c) Szkole Podslawowej " Cynkowie. d) Szkole Podslawowej w Gniazdowie, e) Szkole Podslawowej w Siedlcll Ollzym, t) Szkole Podslawowej \V Kozieglowkach.". Id: l AO ~4046 B 3 C4 1 FB2FOC83UFD. UchwnlOll) Siromi I

2 It! : I \!llh5 57-KI 51- I 046-B:><':-I- IFB1FU(,S :> BI I). l l dl\\al(ln~ Slml1a 2

3 Zal~cznik Nr 1 do Uchwaly Nr 1 89/XXVI1I20 17 Rady Gminy i Miasta Kozieglowy z dnia 26 stycznia 2017 r. Plan sieci publicznych szkal podstawowych prowadzonych przez Gmin~ i Miasto Kozieglowy, a takie granice obwodaw publicznych szkal podstawowych prowadzonych przez Gmin~ i Miasto Kozieglowy na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 f. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkola Podstawowa im Alfreda Szklarskiego w Zespo\e Szk6! w Kozieglowach Szkola Podstawowa im Agaty Mroz- Olszewskiej w Lgocie Gornej Szkola Podstawowa w Pioczycach Szkola Podstawowa w CYllkowie Szkola Podstawowa w GniazdO\vie Szkola Podstawowa w Kozieglowkach Szkola Podstawowa w Siedlcu Duzym Adres siedziby szl<oly, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajfc dydaktycznych. wychowawczych i opiekuriczych ul. 3 Maja 12. Koziegfowy ul. Szkolna I.Lgota Gorna ul. Slqska 3. Pdlczyce ul. Strazacka I. Cynk6w ul. Szkolna 85. Gniazdow ul Lipowa 6, Koziegl6wki ul..lana Pawla II 34, Siedlec Duiy rok szkolny Kozieglowy, Kozieglowy- Rosochacz. Markowice. Rzeniszow, Mitosc Granice obwodu szkoly na:. Lgota Garoa, Lgotil Nadwarcie. Lgota Mokrzesz, Oczko, Postt;p. Nowa Kuinica Pil1czyee, Koelin. Pustkowie Lgockie. Slara Huta. Zabiak Cynkow, Wojslawiee, Krusin, Winowno Gniazdow. Mzyki, Kozicgl6wki, Glinianll G6m. 1\'1ysI6w, Brzeziny.Osiek Sicdlec Duzy. Siedlec Maly, Kozieolmvy-Wvl<l_!!i rok szkolny Kozieglowy. Koziegtowy. Rosochacz. Markowice. Rzenisz6w. Milosc Lgot3 Gorna, Lgota Nadwarcie. Lgota Mokrzesz. Oczl.:.o. Post~p. Nowa Kuiniea -- Pillezyee. Koelin, Puslkowie Loockie. Stara Huta, Z~biak Cynk6w, Wojslawiee, Krllsin. Winowno Gniazd6w. tvlzyki. Koziegl6wki. Glinian3 G6ra. Mysl6w, Brzeziny, Osiek Siedlec DuZ)'. Sicdlec Maly, K ozieglow~- W~' I~gj PRZE VO"" Gminy.L/'CA RADY J,ozieginwy JOClIJna lio}k U'j2jCzyk XI :5 1- W.t6-IDC'-t--tFB2FOC'S.1BFI). t lell\\ :I Jon~ StrnlW 1

4 Zal~cznik Nr 2 do Uchwaly Nr 189!XXV Rady Grniny i Miasta Kozieg/owy z dnia 26 stycznin 2017 r. Plan sieci prowadzonych klas dotychczasowych publicznych gimnazjow prowadzonych przez Gmin~ i Mhlsto Kozieglow)' ontz granic ohwod6w khls dotychczasowych publicznych gimnazj6w od dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r Lp. I. 2..,., Klasy Gimnazj u111 nr lim. Jana Pawla II w Kozieglowach prowadzone w Szkole Podstawoviej im. Alfreda Szklarskiego w Zespolc Szk611V Kozieglowach Klasy Gimnazjwll nr 2 im Agaty Olszewskiej-Mroz w Lgocie G6rnej prowadzone w Szkole Podstawowej im Agaty Olszewskiej-Mroz w L!1ocie G6rnei Klasy Gimnazjum w Piliczycach prowadzone w S7kol e Podstawowej w PiJiczycach Adres siedziby 5zl\01)'. adresy ewentualnych innych IOkalizacji prow:tdzeni", Zllj-rC dj'daktycznych. wychowawczych i oniekur1czych til. l Maja 12, Kozieg/owy III. Szkoln<l I.Lgola Gorna u1. SI'!.ska J. Pillczyee rok szkolny 2017/2018 Kozieglowy. Rosochacz, Markowice. Rzeniszow, Rzeniszow-Lazy.Cynk6w. Wojslawicc, Krusill. Winowllo. Gniazduw, Mzyki, Wy l<tg i. Siedlec Duzy. 5icdiee Mul y Granier obwodu szkoly na Lgola Gorna. Lgota Nadwarcie. Lgota Mokrzesz. Oezko. POS I ~ p. Nowa Kuznica. Kozieglowki. Gliniana G6nl. Myslow. Koelin. Brzeziny. Milosc Pillezyee. Koelin. Puslkowie Lgocki e. Stara Hula. Zabjak rok szkoln)' 2018/2019!\:ozieglowy. Rosochacz. Markowice. Rzcni szow. Rzenisz6w Lazy. Cynkow. Wojslawiee. Krllsin. Winowno. Gniazduw. Mzyki. Wylqgi. 5icdlec Duzy. Siedlcc Mary Lgol3 Gorna. Lgota Nadwarcie. Lgol<l Mokrzesz. Oezko. Pos t ~p. Nowa KuZnica. Kozieglowki. Gliniana Gora. Mysl6w. Koelin. Brzeziny. Milosc Pillezycl:!. Kot: lin. Pustkowie Lgockie. Stam Huta, Zabjak PF;LC'v Gmlrw :~:\( _;'..N,..",\ r,a!...,y j '<Olie.gh\,y Ill:.JAO I (j557 -RE n:;c4 4 r B~F()UGIJFn. t Idl\\;ll\lllY StrOll<!

5 Zal~eznik Nr 3 do Uehwaly Nr I 89/XXV11I20 17 Rady Gminy i Miasta Kozieglow)' z dnia 26 styeznia 2017 r. Projekt planu sied publicznych osmioletnich szk61 podstawowych prowadzonych przez Gmior i Miasto Kozieglowy a talde granice obwod6w publicznych osmioletnich szkol podstawowych prowadzonych przez Gminr i Miasto Kozieglowy od dni. I wrzesnia 2019 r. Lp. Adres siedziby szkoly, adresy ewentualnycb innych lokalizacji G.'anice obwodu szkoly od dnia 1 prowadzenia zaj~c dydaktycznych, wrzesnia 2019 f. wychowawczych i opiekunczych I Szkola Podstawowa im Alfreda Szklarskiego w Zespole Szk61 w ul. 3 Maja 12. Kozieglowy Kozieglowy. Kozieglowy Rosochacz. Kozie1!lowach Markowice. Rzeniszow. Milosc Szkola Podstawowa il11 Agaty Mr6z-0lszewskiej w Lgocie Gornej ul. Szkolna I,Lgota G6ma Lgota Gema, Lgota Nadwarcie. Lgota I ivtokrzesz, Oczko. Postep, Nowa Kuinica, Szkola Podstawowa w Piriczycach ul. SI'lska 3. Pi'lczyce Piticzyce, Kaelin, Pustkowie Lgockie, Stara HUla. Zab;ak Szkola Podstawowa w Cynkowie ul. Straiacka 1. Cynk6w Cynk6w, Wojstawice, Krusin, Winowilo Szkola Podstawowa w Gniazdowie ul. Szkolna 85, Gniazdow Gniazd6w, Mzyki. Szkola Podstawowa w Kozieglowkach ul. Lipowa 6. Koziegl6wki Koziegl6wki, Gliniana G6ra, Mysl6w. Brzezinv.Osiek Szkola Podstawowa w Siedleu Duzym 1I1. Jana Pawla II 34, Siedlec Duty Siedlec Duiy. Siedlec Maly, Kozieolowvw Wvlal!i 1 PRZt:"" I ~ ~. J\l-.,c,IY( Gminy I~ ~ 'S!, '7f'91~\'IY Joa~ \~",ji' IJ : -la HI-51 :W..J6 IBC..J-..JFB2FOClDB FD. lk lmal11ny Stnl!l<.I I