Szanowny Kliencie. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o produkcie, który wybrałeś:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowny Kliencie. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o produkcie, który wybrałeś:"

Transkrypt

1 Szanowny Kliencie Dziękujemy za okazane zaufanie i skorzystanie z szybkiej i prostej mikropożyczki PSTRYK bez ukrytych kosztów Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o produkcie, który wybrałeś: 1. MIKROPOŻYCZKA składa się z 4 miesięcznych rat, a ich wysokość zależy od wysokości pożyczki, którą wybrałeś, wg poniższej tabeli: Pożyczka Koszt Spłata 200 zł 72 zł 4 raty po 68 zł 300 zł 108 zł 4 raty po 102 zł 400 zł 148 zł 4 raty po 137 zł 500 zł 184 zł 4 raty po 171 zł 600 zł 220 zł 4 raty po 205 zł 700 zł 260 zł 4 raty po 240 zł 800 zł 296 zł 4 raty po 274 zł 900 zł 332 zł 4 raty po 308 zł 1000 zł 372 zł 4 raty po 343 zł 2. Umowę prześlemy na Twój adres mailowy bądź tradycyjnym listem. 3. W treści umowy znajdziesz numer rachunku, na który należy wpłacać kolejne raty. 4. Jeśli raz skorzystałeś z mikropożyczki, uprawnia Cię to do kolejnych pożyczek udzielanych bez zbędnych formalności i wypłacanych od razu na wskazane przez Ciebie konto bankowe lub do odbioru na poczcie. 5. Możesz zrezygnować z pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, wpłacając tylko sumę, którą pożyczyłeś. Z wyrazami szacunku Zespół KredytOK

2 UMOWA Pożyczki MIKRO POŻYCZKA UMOWA MIKRO-POŻYCZKI nr zawarta dnia 201 r. w pomiędzy: CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, Ostrołęka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy w wysokości zł (w całości wpłacony), reprezentowaną przez pełnomocnika, zwaną w dalszej części umowy CAPITAL SERVICE, a Panem/Panią: (imię i nazwisko) (Pesel), zidentyfikowanym/ą za pomocą kodu PIN przesłanego w wiadomości SMS do CAPITAL SERVICE na numer wskazany na KARCIE KREDYT OK zwanym/ą w dalszej części umowy POŻYCZKOBIORCĄ zwanymi dalej STRONAMI, a każda z osobna - STRONĄ Użyte w treści UMOWY oraz w korespondencji pomiędzy STRONAMI określenia oznaczają: BANK BAZA DANYCH CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY HARMONOGRAM INFOLINIA CAPITAL SERVICE KWOTA POŻYCZKI DO WYPŁATY ODDZIAŁ OKRES ROZLICZENIOWY PROWIZJA OPERACYJNA PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI PROWIZJA ZA WYPŁATĘ POŻYCZKA POŻYCZKOBIORCA RATA RRSO Bank Pocztowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy baza danych, której administratorem jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu; baza danych, której administratorem jest Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z siedzibą w Warszawie; baza danych, której administratorem jest Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, baza danych, której administratorem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, baza danych Dokumenty Zastrzeżone, której administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz zbiór danych, którego administratorem jest CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce kwota POŻYCZKI (bez kosztów POŻYCZKI) suma CAŁKOWITEJ KWOTY POŻYCZKI oraz kwoty CAŁKOWITEGO KOSZTU POŻYCZKI wszelkie koszty, jakie POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest ponieść w związku z udzieloną POŻYCZKĄ, tj.: PROWIZJA ZA WYPŁATĘ, PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI, PROWIZJA OPERACYJNA, odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 14 USTAWY udostępniany POŻYCZKOBIORCY przez CAPITAL SERVICE przed zawarciem UMOWY; FORMULARZ INFORMACYJNY stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY plan spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY zawierający w szczególności informację o TERMINACH ZAPŁATY RAT oraz wysokości należnych CAPITAL SERVICE RAT; Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do UMOWY numer telefonu służący nawiązaniu kontaktu pomiędzy CAPITAL SERVICE a POŻYCZKOBIORCĄ w celu udzielenia POŻYCZKI CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI po potrąceniu PROWIZJI ZA WYPŁATĘ jednostka organizacyjna CAPITAL SERVICE okres przyjęty do realizacji praw i obowiązków POŻYCZKOBIORCY oraz obowiązków POŻYCZKODAWCY określonych w UMOWIE; pierwszy rozpoczyna się w momencie zawarcia UMOWY i upływa w dniu pierwszego TERMINU ZAPŁATY RATY; kolejne OKRESY ROZLICZENIOWE są wyznaczone TERMINAMI ZAPŁATY RAT określonymi w HARMONOGRAMIE opłata należna CAPITAL SERVICE z tytułu obsługi POŻYCZKI; naliczana od dnia wypłaty POŻYCZKI, płatna w TERMINIE ZAPŁATY RATY; oznaczenie kwoty znajduje się w HARMONOGRAMIE; wysokość PROWIZJI OPERACYJNEJ jest uzależniona od kwoty POŻYCZKI i długości okresu, na jaki POŻYCZKA została udzielona opłata należna CAPITAL SERVICE z tytułu przygotowania i udzielenia POŻYCZKI, naliczana w dniu wypłaty POŻYCZKI, płatna w TERMINIE ZAPŁATY RATY, oznaczenie kwoty znajduje się w HARMONOGRAMIE, wysokość PROWIZJI ZA UDZIELENIE POŻYCZKI jest uzależniona od kwoty POŻYCZKI opłata pobierana z tytułu wypłaty POŻYCZKI w kasie BANKU lub w Oddziale PPUP Poczta Polska pożyczka udzielona POŻYCZKOBIORCY przez CAPITAL SERVICE na warunkach określonych w UMOWIE konsument, który złożył WNIOSEK do rozpatrzenia przez CAPITAL SERVICE; konsument, któremu CAPITAL SERVICE udzieliła POŻYCZKI na warunkach określonych w UMOWIE część zadłużenia POŻYCZKOBIORCY wobec CAPITAL SERVICE do zapłaty przez POŻYCZKOBIORCĘ w TERMINIE ZAPŁATY RATY, na którą składa się: PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI, PROWIZJA OPERACYJNA, odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie, kapitał POŻYCZKI rzeczywista roczna stopa oprocentowania, tj.: CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI wyrażony, jako wartość procentowa POŻYCZKI w stosunku rocznym; dla wyliczenia RRSO (zgodnie z załącznikiem nr 4 do USTAWY) zostały przyjęte następujące założenia: a) kwota POŻYCZKI została wypłacona od razu i w całości, b) spłata zadłużenia powinna nastąpić w RATACH, zgodnie z HARMONOGRAMEM, PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI oraz PROWIZJA OPERACYJNA zostały naliczone przy założeniu wypłaty POŻYCZKI oraz spłat RAT zgodnie z HARMONOGRAMEM, c) kwoty i inne wielkości wskazane w HARMONOGRAMIE zostały obliczone na dzień zawarcia UMOWY. TERMIN ZAPŁATY RATY UMOWA USTAWA KARTA KREDYT OK WNIOSEK dzień, w którym POŻYCZKOBIORCA zgodnie z HARMONOGRAMEM zobowiązany jest zapłacić na rzecz CAPITAL SERVICE RATĘ niniejsza Umowa pożyczki MIKRO-POŻYCZKA Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) karta zdrapka zawierająca unikalny kod PIN służący identyfikacji POŻYCZKOBIORCY oraz potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy zamieszczonych na stronie lub pod numerem telefonu wniosek o udzielenie POŻYCZKI, który POŻYCZKOBIORCA składa telefonicznie przed zawarciem UMOWY PRZEDMIOT UMOWY 1. CAPITAL SERVICE udziela POŻYCZKOBIORCY POŻYCZKI, co POŻYCZKOBIORCA potwierdza składając podpis na UMOWIE. 2. CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI wynosi: 900 zł 3. Maksymalny CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI na dzień zawarcia UMOWY wynosi: 332 zł 4. Maksymalna CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY na dzień zawarcia UMOWY wynosi: 1232 zł 5. Maksymalne RRSO wynosi: 328 % 6. Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest zmienna stanowi dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) i na dzień zawarcia UMOWY wynosi: 14 %, z zastrzeżeniem pkt PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI rozliczana w OKRESACH ROZLICZENIOWYCH wynosi: 225 zł.

3 UMOWA Pożyczki MIKRO POŻYCZKA 9. PROWIZJA OPERACYJNA rozliczana w OKRESACH ROZLICZENIOWYCH wynosi: 107 zł. 10. POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest do spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY w 4 RATACH, płatnych w okresach miesięcznych. Wysokości rat maksymalnych zostały wskazane na karcie KREDYT OK. Szczegółowy HARMONOGRAM stanowi załącznik do UMOWY i zostanie wysłany pocztą na adres POŻYCZKOBIORCY wskazany we WNIOSKU lub w formie elektronicznej na adres POŻYCZKOBIORCY. 11. W sytuacji obniżenia wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. W sytuacji podwyższenia wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE jest uprawniona do naliczania odsetek na podstawie podwyższonej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. 12. CAPITAL SERVICE jest w każdym czasie uprawniona do zmniejszenia wysokości PROWIZJI ZA UDZIELENIE POŻYCZKI oraz PROWIZJI OPERACYJNEJ poprzez udzielanie rabatów, okresowo zmniejszając albo całkowicie rezygnując z tych prowizji lub proponując inne promocyjne warunki udzielania POŻYCZKI, o czym POŻYCZKOBIORCA jest każdorazowo informowany przed wypłatą POŻYCZKI. WNIOSEK O POŻYCZKĘ 13. Warunkiem zawarcia UMOWY oraz udzielenia POŻYCZKI jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez POŻYCZKOBIORCĘ warunków umowy zamieszczonych na stronie lub pod numerem telefonu poprzez wysłanie kodu PIN z KARTY KREDYT OK oraz złożenie przez POŻYCZKOBIORCĘ WNIOSKU. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI 14. Udzielenie POŻYCZKI uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej POŻYCZKOBIORCY, dokonanej przez CAPITAL SERVICE na podstawie informacji zawartych w BAZIE DANYCH. 15. W przypadku odmowy udzielenia POŻYCZKI w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej POŻYCZKOBIORCY, CAPITAL SERVICE niezwłocznie i bezpłatnie informuje POŻYCZKOBIORCĘ o wynikach tej oceny oraz wskazuje BAZĘ DANYCH, w której dokonano sprawdzenia. WYPŁATA POŻYCZKI 16. Wypłata POŻYCZKI, za zgodną wolą STRON, następuje w formie wypłaty gotówką w postaci płatności GIRO w kasie BANKU lub w Oddziale PPUP Poczta Polska w terminie 4 dni od dnia postawienia CAŁKOWITEJ KWOTY POŻYCZKI do dyspozycji POŻYCZKOBIORCY. 17. Jeżeli POŻYCZKOBIORCA nie dokona odbioru postawionej mu do dyspozycji KWOTY POŻYCZKI DO WYPŁATY w terminie, o którym mowa w pkt. 16, STRONY uznają, że odstąpił od UMOWY. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. 45. DOKUMENTY POŻYCZKI 18. Po podjęciu przez CAPITAL SERVICE pozytywnej decyzji co do zdolności kredytowej POŻYCZKOBIORCY, CAPITAL SERVICE prześle POŻYCZKOBIORCY na adres lub pocztą tradycyjną następujące dokumenty: Oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych, UMOWĘ, FORMULARZ INFORMACYJNY, HARMONOGRAM oraz Wzór Oświadczenia POŻYCZKOBIORCY o odstąpieniu. POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest wydrukować oraz podpisać Oświadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz UMOWĘ, a następnie niezwłocznie przesłać podpisane dokumenty na adres: ul. Janusza Korczaka 73, Ostrołęka. SPŁATA POŻYCZKI 19. POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest do dokonywania zapłaty RAT z tytułu UMOWY w TERMINACH ZAPŁATY RAT określonych w HARMONOGRAMIE na rachunek bankowy CAPITAL SERVICE W przypadku, gdy TERMIN ZAPŁATY RATY przypada na dzień wolny od pracy, wówczas zostaje on przesunięty na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. Jako datę spłaty STRONY rozumieją dzień uznania środków na rachunku bankowym, o którym mowa w pkt CAPITAL SERVICE zobowiązana jest w każdym czasie i bezpłatnie, na wniosek POŻYCZKOBIORCY, do udostępnienia POŻYCZKOBIORCY HARMONOGRAMU poprzez przesłanie go na adres POŻYCZKOBIORCY. 22. Zaliczanie wpłat dokonanych przez POŻYCZKOBIORCĘ na poczet spłaty POŻYCZKI odbywa się w następującej kolejności: PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI, PROWIZJA OPERACYJNA, odsetki z tytułu opóźnienia w spłacie, kapitał POŻYCZKI. WCZEŚNIEJSZA SPŁATA ZADŁUŻENIA 23. POŻYCZKOBIORCA jest uprawniony w każdym czasie i bez dodatkowych opłat, do dokonania zapłaty części zadłużenia w kwocie większej niż wynika to z HARMONOGRAMU albo do dokonania spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY przed upływem TERMINÓW ZAPŁATY RAT wskazanych w HARMONOGRAMIE. 24. Wcześniejsza częściowa spłata zadłużenia, o której mowa w pkt. 23, powoduje zmniejszenie wysokości RAT przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania lub skrócenie okresu kredytowania. 25. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY, POŻYCZKOBIORCA nie jest zobowiązany do zapłaty PROWIZJI OPERACYJNEJ z tytułu niezapadłych RAT, a CAPITAL SERVICE zobowiązana jest do rozliczenia POŻYCZKI z POŻYCZKOBIORCĄ w terminie 14 dni od dnia spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY. Rozliczenie POŻYCZKI, w tym zwrot ewentualnej nadpłaty następuje na wskazany przez POŻYCZKOBIORCĘ rachunek bankowy. Zwrotowi podlegają nadpłaty w wysokości przewyższającej koszty ich zwrotu. NIEDOKONANIE ZAPŁATY RATY W TERMINIE ZAPŁATY RATY 26. Kwoty RAT niespłaconych w TERMINACH ZAPŁATY RAT stają się następnego dnia po upływie tych terminów zadłużeniem przeterminowanym i wymagalnym. 27. W przypadku niedokonania przez POŻYCZKOBIORCĘ zapłaty RATY w TERMINIE ZAPŁATY RATY CAPITAL SERVICE uprawniona jest do: a) naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie zadłużenia (dotyczy kapitału POŻYCZKI oraz PROWIZJI ZA UDZIELENIE POŻYCZKI i PROWIZJI OPERACYJNEJ), b) podjęcia czynności windykacyjnych, w celu odzyskania wierzytelności, 28. Kwoty naliczone przez CAPITAL SERVICE zgodnie z treścią pkt. 27 lit. a) sumowane są z zaległą RATĄ i wymagalne w terminie spłaty zaległej RATY. A. ODSETKI Z TYTUŁU OPÓŹNIENIA W SPŁACIE 29. W przypadku, o którym mowa w pkt. 27 lit. a), POŻYCZKOBIORCA za każdy dzień opóźnienia w spłacie zobowiązany jest do zapłaty odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie w wysokości, o której mowa w pkt. 7. B. KOSZTY CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH 30. W przypadku, o którym mowa w pkt. 27 lit. b), CAPITAL SERVICE ma prawo podjęcia wobec POŻYCZKOBIORCY czynności windykacyjnych takich jak: upomnienie wysyłane drogą elektroniczną w formie sms, upomnienie telefoniczne (rozmowa telefoniczna), wysyłanie listem zwykłym lub poleconym monitów i wezwania do zapłaty, upomnienie osobiste przez pracownika CAPITAL SERVICE (wizyta u POŻYCZKOBIORCY). C. ZASADY WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH 31. CAPITAL SERVICE podejmie wobec POŻYCZKOBIORCY nie więcej niż jedną czynność windykacyjną danego dnia.

4 UMOWA Pożyczki MIKRO POŻYCZKA 32. CAPITAL SERVICE może wysłać nie więcej niż 5 sms-ów i wykonać nie więcej niż 15 upomnień telefonicznych. 33. CAPITAL SERVICE może sporządzić i wysłać do POŻYCZKOBIORCY nie więcej niż 3 monity i nie więcej niż 1 wezwanie do zapłaty. 34. CAPITAL SERVICE może wykonać nie więcej niż 8 upomnień osobistych przez pracownika CAPITAL SERVICE (8 wizyt u POŻYCZKOBIORCY). OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 35. UMOWA zostaje zawarta na okres od dnia wypłaty POŻYCZKI do dnia spłaty ostatniej RATY, zgodnie z HARMONOGRAMEM stanowiącym Załącznik nr 2 do UMOWY, z zastrzeżeniem, że wpływ wszystkich należności CAPITAL SERVICE wynikających z UMOWY stanowić będzie zwolnienie POŻYCZKOBIORCY z obowiązków wynikających z UMOWY. WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ CAPITAL SERVICE 36. W przypadku naruszenia przez POŻYCZKOBIORCĘ warunków UMOWY, w tym w szczególności niedotrzymania przez POŻYCZKOBIORCĘ warunków udzielenia POŻYCZKI, nieterminowej spłaty zadłużenia wynikającego z UMOWY, naruszenia innych zobowiązań POŻYCZKOBIORCY wynikających z UMOWY, CAPITAL SERVICE ma prawo wypowiedzieć UMOWĘ w formie pisemnej, z zachowaniem 7 - dniowego okresu wypowiedzenia. 37. W przypadku przekazania oświadczenia o wypowiedzeniu, POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest do spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY niezwłocznie, nie później niż w dniu upływu okresu wypowiedzenia UMOWY. REKLAMACJE 38. POŻYCZKOBIORCA może składać reklamacje: a) w formie ustnej telefonicznie na numer INFOLINII lub do protokołu sporządzonego podczas wizyty POŻYCZKOBIORCY w ODDZIALE, b) w formie pisemnej - osobiście w ODDZIALE, c) w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres siedziby ODDZIAŁU lub CAPITAL SERVICE wskazany w pkt CAPITAL SERVICE zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. 40. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w pkt. 39, CAPITAL SERVICE poinformuje POŻYCZKOBIORCĘ o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, wyjaśniając przyczynę opóźnienia i wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. 41. Po rozpatrzeniu reklamacji CAPITAL SERVICE powiadomi POŻYCZKOBIORCĘ o rozpatrzeniu reklamacji i przekaże POŻYCZKOBIORCY odpowiedź w formie pisemnej (papierowej). Na wniosek POŻYCZKOBIORCY CAPITAL SERVICE dostarczy odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną, na adres . PRAWO POŻYCZKOBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 42. POŻYCZKOBIORCY przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia UMOWY. 43. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeśli POŻYCZKOBIORCA przed jego upływem prześle Oświadczenie o odstąpieniu na adres siedziby CAPITAL SERVICE wskazany w pkt. 49 UMOWY. 44. W przypadku złożenia przez POŻYCZKOBIORCĘ Oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 42, UMOWĘ uważa się za niezawartą, a POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest do zwrotu CAPITAL SERVICE KWOTY POŻYCZKI DO WYPŁATY powiększonej o ewentualne odsetki ustawowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu. 45. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 3 do UMOWY. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone bez użycia wzorca, o którym mowa w zdaniu poprzednim. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 46. POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia CAPITAL SERVICE o zmianie danych zawartych w UMOWIE lub we WNIOSKU pod rygorem odpowiedzialności za szkody poniesione przez CAPITAL SERVICE z powodu niepoinformowania o tych zmianach. 47. CAPITAL SERVICE zastrzega sobie prawo rejestrowania i przechowywania treści wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z POŻYCZKOBIORCĄ w związku z realizacją UMOWY. 48. Wszelką korespondencję POŻYCZKOBIORCA powinien kierować na adres siedziby CAPITAL SERVICE: ul. Janusza Korczaka 73, Ostrołęka. 49. Jeżeli którekolwiek z postanowień UMOWY zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne - nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej UMOWY, które pozostaną wiążące. 50. W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U r., Nr16, poz. 93 z późn. zm.), przepisy USTAWY, jak również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). 51. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). 52. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy CAPITAL SERVICE z POŻYCZKOBIORCĄ jest język polski. 53. Do UMOWY nie ma zastosowania przepis art. 59 USTAWY. 54. Wszelkie wyrażenia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im przez UMOWĘ. 55. Wszelkie zmiany UMOWY wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 56. Załączniki do UMOWY stanowią jej integralną część. 57. Wszelkie spory na tle UMOWY rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwości ogólnej. 58. UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. Do zawarcia UMOWY doszło: a) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, b) w drodze wymiany dokumentów obejmujących treść oświadczenia woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze STRON. 59. POŻYCZKOBIORCA składając podpis na UMOWIE, potwierdza odbiór POŻYCZKI udzielonej w ramach UMOWY. POŻYCZKOBIORCA, składając podpis na UMOWIE, potwierdza odbiór załączników wymienionych poniżej: 1/ FORMULARZ INFORMACYJNY, 2/ HARMONOGRAM 3/ Wzór Oświadczenia o odstąpieniu CAPITAL SERVICE POŻYCZKOBIORCA

5 Załącznik nr 3 Oświadczenie o odstąpieniu CAPITAL SERVICE S.A. ul. J. Korczaka Ostrołęka OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI MIKRO-POŻYCZKI Ja, niżej podpisany/a: Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL niniejszym oświadczam, iż - działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011, Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) - odstępuję od UMOWY POŻYCZKI MIKRO-POŻYCZKI nr. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. niniejsze oświadczenie może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia zawarcia UMOWY MIKRO-POŻYCZKA, 2. zwrot KWOTY POŻYCZKI DO WYPŁATY wraz z ustawowymi odsetkami powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu UMOWY MIKRO-POŻYCZKI. W przypadku chęci odstąpienia od umowy proszę podpisać czytelnie:

6 Załącznik nr 2 - Formularz informacyjny Produkt: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres (siedziba): Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy:* Adres (siedziba): Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: POŻYCZKA MIKRO-POŻYCZKA CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce ul. Janusza Korczaka 73, Ostrołęka Załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI 2. Opis głównych cech kredytu Rodzaj kredytu: POŻYCZKA Całkowita kwota kredytu: 900 zł Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Pani/Panu udostępnione w [zł]: Termin i sposób wypłaty kredytu: Środki pieniężne otrzyma Pani/Pan gotówką w postaci płatności GIRO w kasie BANKU lub Oddziale PPUP W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pani/Pan środki pieniężne: Poczta Polska w terminie 4 dni od dnia postawienia CAŁKOWITEJ KWOTY POŻYCZKI do dyspozycji POŻYCZKOBIORCY Czas obowiązywania umowy UMOWA jest zawarta czas określony od dnia / / r. do dnia / / r. lub do dnia spłaty ostatniej RATY, z zastrzeżeniem, że wpływ wszystkich należności CAPITAL SERVICE wynikających z UMOWY stanowić będzie zwolnienie POŻYCZKOBIORCY z obowiązków wynikających z UMOWY. Zasady i terminy spłaty kredytu W przypadku udzielenia POŻYCZKI POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest do spłaty CAŁKOWITEJ KWOTY DO ZAPŁATY w TERMINIE SPŁATY. Dla POŻYCZKI w wysokości: 900 zł udzielonej na okres 120 dni PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI wynosi 225 zł, Maksymalna PROWIZJA OPERACYJNA wynosi 107 zł, Odsetki 0 zł, TERMIN SPŁATY: DD/MM/RRRR. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 900 zł Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązana/y będzie Pani/Pan ponieść w związku z umową o kredyt Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* opis towaru lub usługi: cena: Wymagane zabezpieczenia kredytu* Zabezpieczenie, jakie będzie Pani/Pan musiała/musiał przedstawić w związku z umową o kredyt Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie* Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Panią/Pana nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie 3.Koszty kredytu Stopa oprocentowana kredytu oraz warunki jej zmiany: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania POŻYCZKI wynosi 328 % Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony Reprezentatywny przykład: Kwota POŻYCZKI: 900 zł na okres: 4 miesięcy, PROWIZJA ZA UDZIELENIE jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym POŻYCZKI wynosi 2255 zł, Maksymalna wysokość PROWIZJI OPERACYJNEJ: 107 zł, Odsetki 0 zł, przedstawiona, aby pomóc Pani/Panu w porównaniu oferowanych kredytów Maksymalna CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY: 1232 zł, Maksymalne RRSO: 328 %, Maksymalna wysokość każdej RATY: 308 zł, Ilość rat 4. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania: kwota POŻYCZKI została wypłacona od razu i w całości, spłata POŻYCZKI musi nastąpić w całości, w TERMINIE SPŁATY, PROWIZJA OPERACYJNA została naliczona przy założeniu spłaty POŻYCZKI zgodnie z HARMONOGRAMEM, wielkości wskazane w HARMONOGRAMIE zostały obliczone na dzień zawarcia UMOWY. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej: Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Panią/Pana umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy Strony 1 z 2

7 Załącznik nr 2 - Formularz informacyjny Załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI Koszty, które zobowiązana będzie Pani/Pan ponieść w związku z umową o kredyt:* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych:* Koszty korzystania z kart kredytowych:* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową:* Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie:* Opłaty notarialne:* Skutek braku płatności: W przypadku braku lub opóźnienia płatności mogą zostać podjęte wobec Pana/Pani czynności windykacyjne takie jak: upomnienie wysyłane drogą elektroniczną w formie sms, upomnienie telefoniczne (roz- Skutki braku płatności mogą być dla Pani/Pana następujące: mowa telefoniczna),wysłanie listem zwykłym lub poleconym monitów i wezwania do zapłaty, upomnienie osobiste przez pracownika CAPITAL SERVICE (wizyta u POŻYCZKOBIORCY). W przypadku opóźnienia płatności CAPITAL SERVICE jest uprawniona do naliczenia za każdy dzień opóźnienia w spłacie odsetek w wysokości 14 %. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego jest zmienne i stanowi dwukrotność odsetek maksymalnych za opóźnienie. W sytuacji zmiany wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE obniży oprocentowanie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. W sytuacji podwyższenia wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, CAPITAL SERVICE jest uprawniona do naliczania odsetek na podstawie podwyższonej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. 4. Inne ważne informacje Odstąpienie od umowy: W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od umowy: Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem* Sprawdzenie w bazie danych: Jeżeli kredytodawca odmówi Pani/Panu udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Pani/Panu bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt Ma Pani/Pan prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pani/Pan warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego Tak Tak bazy danych: KRD BIG S.A., BIG Infomonitor S.A., Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., BIK S.A. zbiór danych: CAPITAL SERVICE S.A. Tak Czas obowiązywania formularza:* Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 2 dni, licząc od dnia _ do dnia _ 5.Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość a) Dane kredytodawcy: Kredytodawca:* CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce Adres (siedziba): ul. Janusza Korczaka 73, Ostrołęka Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Rejestr:* Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: Organ Nadzoru:* Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów b) Dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy:* Wybór prawa właściwego:* Do zawartej z Panią/Panem umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie dotyczące wyboru prawa właściwego:* Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia UMOWY poprzez przesłanie na adres siedziby CAPITAL SERVICE Oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY. POŻYCZKOBIORCA zobowiązany jest zwrócić CAPITAL SERVICE KWOTĘ POŻYCZKI DO WYPŁATY powiększoną o naliczone odsetki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu. Polskie W sprawach nieuregulowanych UMOWĄ stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przepisy USTAWY, jak również przepisy Ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U r., poz. 827). Wszelkie spory na tle UMOWY rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwości ogólnej. W okresie obowiązywania UMOWY zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim. Język umowy:* c) Dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów Nie przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów. *- kredytodawca (pośrednik kredytowy) wypełnia odpowiednie pole w przypadku, gdy informacja dotyczy danego kredytu lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy Strony 2 z 2

8 Załącznik 1 - HARMONOGRAM Capital Service S. A. Data / / ul. J. Korczaka 73 DD/ MM/ RRRR Ostrołęka HARMONOGRAM do UMOWY MIKROPOŻYCZKI nr Imię i Nazwisko Adres PESEL Dane POŻYCZKOBIORCY CAŁKOWITA KWOTA POŻYCZKI KWOTA POŻYCZKI DO WYPŁATY CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI RRSO PROWIZJA ZA UDZIELENIE POŻYCZKI PROWIZJA OPERACYJNA (łącznie we wszystkich OKRESACH ROZLICZENIOWYCH) Okres kredytowania CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY Informacje o POŻYCZCE Nr RACHUNKU bankowego do spłaty Składniki RATY Nr RATY TERMIN ZAPŁATY RATY* PROWIZJA ZA UDZIELENIE PROWIZJA OPERACYJNA Kapitał POŻYCZKI KWOTA RATY POŻYCZKI * - liczy się data wpływu na rachunek bankowy CAPITAL SERVICE CAPITAL SERVICE POŻYCZKOBIORCA

9 OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY Zgoda na weryfikację w bazach zewnętrznych Upoważniam CAPITAL SERVICE S.A. do pozyskania z BIG InfoMonitor dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK oraz do wystąpienia do KRD lub ERIF o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Zgoda na udostępnienie informacji do BIK TAK Upoważniam CAPITAL SERVICE S.A. do złożenia oświadczenia o następującej treści: W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na przekazanie przez CAPITAL SERVICE S.A. do BIK S.A. moich danych osobowych oraz przekazywanie przez CAPITAL SERVICE S.A. do BIK S.A. informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z CAPITAL SERVICE S.A. umowy oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania. Potwierdzenie prawdziwości i dobrowolności oraz świadomości odpowiedzialności karnej TAK Oświadczam, że swoje dane osobowe podałem/am dobrowolnie. Powyższe dane oraz informacje podane przeze mnie są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. Powyższych zgód udzieliłem/am dobrowolnie. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji i danych, wprowadzających CAPITAL SERVICE S.A. w błąd. TAK NIE OŚWIADCZENIA CAPITAL SERVICE S.A. - WNIOSKODAWCY Administratorem danych osobowych jest CAPITAL SERVICE S.A. z siedzibą w Ostrołęce. Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są w celu wykonania UMOWY, w celu badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej, we własnym celu marketingowym (dotyczącym produktów i usług administratora danych osobowych), w związku z czynnościami windykacyjnymi, przeprowadzaniem badań w celach księgowych, statystycznych i archiwalnych, w tym także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu UMOWY, a także w związku z ustanowieniem zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności będącym zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, w tym wyemitowania obligacji przez CAPITAL SERVICE S.A. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia UMOWY. Wnioskodawca ma w każdym czasie prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych. CAPITAL SERVICE S.A. nie udostępnia zebranych danych osobowych Wnioskodawcy osobom trzecim z wyłączeniem organów wymiaru sprawiedliwości i organów administracji państwowej, jak również z wyłączeniem okoliczności, gdy jest to niezbędne w celu realizacji UMOWY. NIE NIE Pieczątka imienna i podpis Pracownika CAPITAL SERVICE S.A.* Data i podpis Wnioskodawcy* *pola obligatoryjne / /.... DD/ MM /RRRR podpis Wnioskodawcy