Ksiê a zmieniaj¹ parafie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksiê a zmieniaj¹ parafie"

Transkrypt

1 NA LUDOWO W MUSZLI, TECHNO NA OSiRze - str. 3 Julian Nowak skazany - str. 3 Tygodnik Ziemi owickiej Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) Czwartek, 28 czerwca 2007 r. Rok XVII, nr 26 (730) ISSN X Index (dot. RUCH) Nowa dyrektor w Zduñskiej D¹browie D Kasa posz³a w gnój yrektorem Zespo³u na. Podobnie by³o w przypadszkó³ Ponadgimnazjal ku Specjalnego O rodka Szkolnych w Zduñskiej D¹no-Wychowawczego w owibrowie zosta³a wybrana czu, w którym na stanowisko 25 czerwca, przez komisjê kondyrektora równie zosta³a wykursow¹ ³owickiego starostwa, brana, 26 czerwca, dotychczazofia Wawrzyñczak, bêd¹ca sowa zastêpczyni dyrektora, dot¹d kierownikiem szkolenia Magdalena Karska. Natomiast praktycznego, a we wcze niejw M³odzie owym O rodku szych latach równie wicedy- Zofia Wawrzyñczak Socjoterapeutycznym w Kierrektorka tej szko³y. Do konkursu stan¹³ rów- nozi i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznie dotychczasowy dyrektor Stanis³aw Ko- nej nie ma adnych zmian. W tym samym smowski, ale jego kandydatura nie zosta³a dniu ponownie wybrano Dorotê Zieliñsk¹ pozytywnie zaopiniowana przez komisjê. w MOS Kiernozi, a Aleksandrê Przybylsk¹ Tylko w tej szkole zg³osi³o siê dwóch w PPP w owiczu. kandydatów, poniewa w pozosta³ych plateraz decyzje komisji konkursowych zujemy siê oszukani. Po piêknej gadce cówkach by³ tylko jeden kandydat. W I Li- w ³owickim starostwie musz¹ zostaæ pozyz przedstawicielami firmy, podpisaniu ceum Ogólnokszta³c¹cym w owiczu na dy- tywnie zaopiniowane przez Kuratorium umów i przelaniu czê ci pieniêdzy, czekamy rektora zosta³a wybrana 25 czerwca dotych- O wiaty w odzi. od kilku miesiêcy na realizacjê prac. Zamiast czasowa wicedydrektor El bieta Skonecz(jr) tego na spotkaniu z rolnikami pe³nomocnik firmy zaproponowa³ udzia³y w firmie, bêd¹cej - czego nawet nie ukrywa³ - na skraju Pelikan w II lidze? bankructwa - mówi Jolanta Perzyna, prowadz¹ca hodowlê trzody chlewnej w Jackowicach w gminie Zduny. Nie jest jedyn¹ oszukan¹. Oko³o 50 inn Jak by³o nych rolników z tej gminy te ma problemy na Dniach owicza. z firm¹ Europrojekt z om y, która nie wygolce, bungee i co jeszcze iedy zamykali my dzisiejsze wi¹zuje siê z podpisanych umów na budoczytaj na str wê zbiorników na gnojowicê i p³yt gnojowydanie N, wych. Oko³o 40 osób wp³aci³o firmie wyw podkrakowskim magan¹ umow¹ po³owê warto ci inwestycji n Przychodnia Zabierzowie rozpoczyna³ siê mecz (po oko³o tys. z³) - prac nie doczekali w Sannikach bara owy o awans do pi³karskiej siê do dzi. Firma wykona³a tylko kilka zlebêdzie prywatna. II ligi. W niedzielnym meczu ceñ opiewaj¹cych na najni sze kwoty, zdaradni ju siê na to zgodzili. ³owiczanie, wystêpuj¹c przy niem rolników, by uspokoiæ nastroje. Tymwype³nionych do ostatniego czytaj na str. 6 czasem w przypadku niewywi¹zania siê z miejsca trybunach, wygrali wykonania p³yt i zbiorników do koñca 2007 n Czy plac zabaw z Kmit¹ 2:0 (wiêcej o spotkaniu roku Agencja Restrukturyzacji i Modernina str. 40) i na pewno ta zaliczka powstanie zacji Rolnictwa za ¹da zwrotu przelanych dawa³a Pelikanowi du ¹ przez rolników na konto firmy dotacji na przy baszcie? przewagê psychiczn¹. Oczywi cie ten cel wraz z odsetkami. Jest szansa nie przes¹dza³o to jeszcze Rolnicy boj¹ siê, e tak w³a nie skoñczy na kompromis w sporze. niczego, a trener Jacek Cyzio siê znajomo æ z Europrojektem, dlatego czytaj na str. 13 podkre la³: - Wygrali my dopiero spotkanie z jej pe³nomocnikiem w rodê pierwsz¹ po³owê, a nam chodzi 20 czerwca w Zdunach odby³o siê w bardzo n Nie tylko byd³o o zwyciêstwo w batalii o II ligê. gor¹cej atmosferze. A propozycja, by wp³ai trzoda. Nastroje w ekipie bia³o-zielonych cone pieni¹dze z Agencji zamieniæ na udziaw sobotê i niedzielê by³y jednak wprost znakomite: ³y, wywo³a³a oburzenie. - To bezczelno æ Je li zagramy tak jak hodowlana wystawa i kpina - mówi¹ rolnicy. w pierwszym meczu, to jestem Weszli oni w kontakt z firm¹ Europrojekt w Bratoszewicach. spokojny o wynik - mówi³ nam po spotkaniu, jakie odby³o siê na terenie gmiczytaj na str. 4 szkoleniowiec bia³o-zielonych. ny w 2005 roku. Organizatorem spotkania by³a Anna Koza, doradca rolniczy - Musimy zdobyæ chocia jedn¹ n Zmiany ksiê y z ODR w owiczu - osoba darzona przez w naszych parafiach. bramkê, a czterech nam nie rolników zaufaniem. - W¹tpiê, by by³a wiastrzel¹ - tak komentowali gracze Kto odchodzi, doma tego, e bêd¹ jakie problemy z t¹ firpelikana. Chcemy zagraæ kto go zast¹pi. m¹. Podejrzewamy, e zosta³a nabrana tak o zwyciêstwo! I ja wierzê w II ligê czytaj na str. 2 samo jak my - mówi Jolanta Perzyna. Anna dla owicza! C Dzi piszemy: Dzi ju Koza sama czuje siê ofiar¹ Europrojektu, a kontakt z t¹ firm¹ uwa a za najwiêksz¹ pora kê w 39-letniej pracy doradcy rolniczego. Rolnicy w 2005 i 2006 roku podpisali umowy, firma zatrudni³a projektanta, który sporz¹dzi³ projekty. - Ka dy z przypadków cy, którzy ju wp³acili po³owê kwoty, wp³acili kolejne % - to firma przyst¹pi od razu do pracy na ich terenie. Tych, którzy nie wp³acili w ogóle, namawiano, by wp³acili choæ 10 % to prace u nich zostan¹ wykonane szybciej. - Rozpaczliwie szukali pieniêdzy, by za³ataæ swój bud et, ale nikt nie chcia³ im zaufaæ. Zaczêli likwidowaæ filie i teraz s¹ tylko w om y - opowiada Edward Wojtysiak z a nik, który by³ ostro ny i nie wp³aci³ nic. Gmina zbiera od rolników dokumentacjê w tej sprawie. Zostanie ona przekazana do Izby Rolniczej Województwa ódzkiego, która zamierza z³o yæ do prokuratury zawiadomienie o mo liwo ci pope³nienia prze- wszystko jasne K Zabi³ i nawet siê nie zatrzyma³ Kierowca ciê arowej Scanii z naczep¹ najecha³ na g³owê le ¹cego na jezdni ulicy Zamkowej w owiczu w pobli u mostu na Bzurze 60-letniego mê czyzny i nie zatrzymuj¹c siê uciek³ z miejsca wypadku. Pomimo poinformowaniu komend policji o ciennych powiatów, kierowcy ciê arówki do dzi nie uda³o siê zatrzymaæ. W ypadek zdarzy³ siê oko³o godziny 23 w niedzielê, 24 czerwca. Na drodze zgin¹³, pracuj¹cy w owiczu, 60-letni Ryszard U. z odzi. Zanim ciê arowa Scania z naczep¹ najecha³a na próbuj¹cego siê podnie æ z drogi mê czyznê, niewiele brakowa³o, a spraw- czyni¹ wypadku by³aby kieruj¹ca motocyklem Honda, jad¹ca w stronê mostu na Bzurze (kierunek do odzi), 25-letnia Dorota L. z powiatu ³owickiego. W ostatnim momencie zauwa y³a jednak mê czyznê le ¹cego na prawym pasie drogi i prawie uda³o jej siê go omin¹æ. Podczas omijania zawadzi³a nog¹ le ¹cego. W wyniku tego straci³a panowanie nad motocyklem i wpad³a do przydro nego rowu. Motocyklistka dozna³a tylko niegro nych pot³uczeñ i otaræ naskórka. By³a trze wa. Zaraz za Hond¹ jecha³a ciê arowa Scania koloru bia³ego. wiadkowie wypadku, w tym równie motocyklistka, relacjonowali po wypadku, e s³yszeli pisk opon na drodze. dok. na str. 6 U tego rolnika w Jackowicach Europrojekt p³ytê na gnój jeszcze wybudowa³. Wielu innych mia³o mniej szczê cia. trzeba rozpatrywaæ oddzielnie - opowiada o sytuacji wójt Jaros³aw Kwiatkowski - S¹ gospodarze, którzy wp³acili pieni¹dze, jak i ci, którzy siê wstrzymali. Ci, którym realizacja umowy minê³a, jak i ci, którym zosta³o jeszcze kilka tygodni. Ci rolnicy, u których Europrojekt nie zrobi³ nic, na swoje pytania, kiedy zaczn¹ siê prace, zawsze byli zwodzeni, e za tydzieñ, za dwa. We wrze niu 2006 roku firma kaza³a im uporz¹dkowaæ teren pod rozpoczêcie inwestycji. Mimo e wielu gospodarzy to zrobi³o, nikt nie przyjecha³. W lutym tego roku firma proponowa³a z kolei, by ci rolni- stêpstwa przez Europrojekt. - Z tego co wiemy na obecn¹ chwilê Europrojekt ma zobowi¹zania wynosz¹ce wobec rolników ponad 1,6 mln z³ - mówi prezes ³ódzkiej Izby Rolniczej Andrzej Górczyñski - firma nie og³osi³a upad³o ci, wiêc jest to ostatni moment, by walczyæ o odzyskanie pieniêdzy - dodaje. W siedzibie firmy w om y poinformowano nas, e kontakt z prezesem jest niemo liwy. Sekretarka powiedzia³a nam tylko, e kto z firmy spotka siê z rolnikami gminy Zduny prawdopodobnie w pierwszym tygodniu lipca. Czy jednak na pewno? Tomasz Bartos

2 r. nowy OWICZANIN Ksiê a zmieniaj¹ parafie Decyzja o zmianach w parafiach podejmowana jest w czerwcu. Dziœ ju wiadomo, jakie s¹ tegoroczne rozstrzygniêcia w diecezji ³owickiej. Oprócz zmian w parafiach ³owickich, dojdzie do nich równie w Kompinie, Zdunach, Kocierzewie i Kiernozi. Na stanowisku rezydenta parafii jest jedna zmiana w Kompinie, gdzie administratorem parafii pod wezwaniem œw. Wojciecha Biskupa i Mêczennika i œw. Barbary zostanie wczeœniejszy rezydent, ksi¹dz dr Bogdan Zatorski. Nabór do szkó³ œrednich. Oficjalne listy przyjêtych zostan¹ wywieszone ju dzisiaj o godz we wszystkich szko³ach œrednich. Kiedy koñczyliœmy ten numer N, ostatni tegoroczni absolwenci gimnazjów zanosili jeszcze dokumenty. - My musia³yœmy przynieœæ jeszcze swoje fotografie - mówi¹ dotychczasowe uczennice Gimnazjum nr 2 w owiczu, Kasia Sukiennik i Marta Owczarek, które spotkaliœmy, gdy sk³ada³y je w sekretariacie Ekonomika. Koncert i wernisa w pa³acu w Sannikach Koncert muzyczno-poetycki, podczas którego na fortepianie zagra Aldona Jacobson, a recytowa³ wiersze bêdzie aktor Wojciech Wysocki, odbêdzie siê w najbli sz¹ niedzielê, 1 lipca, w Pa³acu w Sannikach o godz Po koncercie zaplanowany jest wernisa prac plastycznych Angeli Kaisemayer z Austrii. A ldona Jacobson jest prezesem Société Frédérick Chopin Geneve w Szwajcarii (cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich). Wojciech Wysocki ukoñczy³ warszawsk¹ PWST w 1976 roku. Zwi¹zany by³ z Teatrem Wspó³czesnym w Warszawie. Na szklanym ekranie zadebiutowa³ w 1975 roku rol¹ Krzysztofa w filmie Dom moich snów Gerarda Zalewskiego. W melodramacie Con amore Jana Batorego stworzy³ kreacjê egoistycznego m³odego pianisty Grzegorza, który maj¹c do wyboru karierê czy opiekê nad chor¹ Ew¹ (w tej roli Ma³gorzata Snopkiewicz) wybiera to pierwsze. Zagra³ te m.in. w Ekstradycji jako Szaw³owski, w Nic œmiesznego, Deja vu, Wiernej rzece i innych. Koncert organizuje dzia³aj¹ce m.in. w Sannikach Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie, tamtejsze Ko³o Chopinowskie, sannicki Gminny Oœrodek Kultury i pa³ac, oraz redakcja gazety Poradnik Rolniczy. Bilety wstêpu kosztuj¹ 10 z³ i 3 z³ ulgowe dla m³odzie y szkolnej. (mak) Natomiast wœród wikariuszy jest wiêcej zmian. Ks. Mariusz Minda z parafii katedralnej odchodzi do parafii pod wezwaniem s. Wawrzyñca w Kutnie. Na jego miejsce przyjdzie ks. Andrzej Mroczkowski, który do tej pory by³ w Sochaczewie. Ks. Bogdan Skóra zamiast w koœciele na Korabce bêdzie wikariuszem w parafii pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy w Pi¹tku. Zamiast niego na Korabce pojawi siê wikariusz z Rybna, ks. Robert Lejwoda. Z koœcio³a Chrystusa Dobrego Pasterza odchodzi dwóch ksiê y, ks. Zbigniew Kaliñski i ks. Robert Wolniewski. Pierwszy bêdzie wikariuszem w parafii pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Jezusa w Skierniewicach, a drugi w parafii pod wezwaniem Matki Bo ej Pocieszenia w yrardowie. Z kolei do ³owickiej parafii przyjdzie ks. Rafa³ Babicki, który wczeœniej by³ w Skierniewicach. Z parafii Œwiêtego Ducha odejdzie jeden wikariusz. Parafianie po egnaj¹ siê z ks. Stanis³awem Smolarkiem, który bêdzie teraz w parafii pod wezwaniem œw. Stanis³awa w Rawie Mazowieckiej. Na jego miejsce przyjdzie ks. Sylwester Krawczyk z Sochaczewa. Z parafii w Zdunach odchodzi ks. Krzysztof ochowski do Rzeczycy, Gmina yszkowice kronika policyjna n 20 czerwca policja otrzyma³a zg³oszenie w³amania z kradzie ¹ do prywatnej posesji przy ulicy Zduñskiej w owiczu. Z warsztatu na zapleczu posesji nieznani sprawcy, po wybiciu szyby i wy³amaniu krat w oknie, ukradli cztery no e tokarskie i wiert³a o ³¹cznej wartoœci oko³o 100 z³otych na szkodê Krzysztofa P. z owicza. n 21 czerwca na ul. Polnej w yszkowicach nieznani sprawcy ukradli z terenu posesji instalacjê gazow¹, która mia³a byæ zamontowana w samochodzie marki Audi. Straty oszacowano na oko³o z³otych. n 23 czerwca o godz w Zak³adzie Karnym przy ul. Wiejskiej w owiczu funkcjonariusze wiêzienni znaleÿli podczas kontroli celi w saszetce bêd¹cej w³asnoœci¹ a z Kutna przyjdzie na jego miejsce ks. Tomasz Matusiak. Z Kiernozi wikariusz ks. Andrzej RzeŸnicki odchodzi do parafii w Kutnie. Natomiast do kiernoskiej parafii przyjdzie z Lubani ks. Artur Bade³ek. Ks. Miros³aw Targaszewski odchodzi z Kocierzewa. Zostanie wikariuszem w parafii pod wezwaniem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Lubochni. Nowym wikariuszem w Kocierzewie bêdzie ks. Marek Kania z yrardowa. Do owicza i jego okolic nie trafi aden z piêciu neoprezbiterów. (jr) Pijanym nie odpuszczê Nie mam litoœci dla pijanych kierowców, adnemu nie przepuszczê. Wsiadaj¹ po kielichu, po piwie, nawet jak maj¹ 20 metrów do domu. Potem siê taki delikwent przewraca, naje d a na stoj¹cy radiowóz... - mówi³ na ostatniej sesji Rady Gminy w yszkowicach szef miejscowego posterunku sier- ant Jan Gadzinowski. Tylko w tym pó³roczu na terenie gminy zatrzymanych zosta³o ju 40 pijanych kie- Gmina Sanniki Kierowca Chevroleta próbowa³ unikn¹æ na drodze krajowej w Szkaradzie w gminie Sanniki uderzenia w przebiegaj¹cego psa. Straci³ panowanie nad samochodem, zjecha³ na lew¹ stronê drogi, potem samochód przelecia³ przez rów i uderzy³ w drzewo. Na miejscu zginê³a jego ona - 71-letnia Danuta B. z Warszawy. Wypadek zdarzy³ siê oko³o po³udnia, w niedzielê 24 czerwca. Sylwiusz B letni kierowca z Warszawy wraca³ z on¹ do domu w Warszawie. Policja uwa a, e jecha³ szybko, ale czy za szybko? Do tej pory nie uda³o siê ustaliæ, czy byli jacyœ naoczni œwiadkowie wypadku. Policja musi wiêc bazowaæ na relacji znajduj¹cego siê w szpitalu kierowcy. Jedyna pasa erka Chevroleta - ona kierowcy - nie yje. - Z naszych wstêpnych ustaleñ wynika, e kierowca próbowa³ omin¹æ przebiegaj¹ce przez drogê zwierzê rowców, podczas gdy w ca³ym 2006 roku 39, a rok wczeœniej zaledwie Jestem tu dla Was obcy, nie jestem st¹d i bêdê za jazdê po pijanemu zawsze ³apa³ - zapowiada³. - Do tej pory nie wlepi³em mandatu za brak œwiate³ka na ci¹gniku, bo wiem, e rolnikom jest trudno utrzymaæ maszyny w idealnym stanie technicznym, ale pijanych œcigamy i karzemy - mówi³ sier ant Gadzinowski. (mak) Zginê³a na drodze w Szkaradzie - powiedzia³ nam naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie Dariusz Dutkowski. Na drodze przez Sanniki czêsto dochodzi do wypadków i zdarzeñ drogowych. - Na szczêœcie nie zawsze tak tragicznych jak ten - mówi Dutkowski. By³ to pierwszy w tym roku wypadek œmiertelny na tej drodze w granicach gminy Sanniki. (mak) Œmieræ na miejscu ponios³a pasa erka siedz¹ca obok kierowcy. 32-letniego wiêÿnia Rados³awa K. 310 sztuk niedu ych bia³ych tabletek. Badanie narkotestem wykaza³o, e jest to amfetamina. n Tego samego dnia w Zak³adzie Karnym w owiczu, w poczekalni magazynu odzie owego, funkcjonariusze znaleÿli porzucone 25 niedu ych niebieskich tabletek, do których nikt siê nie przyzna³. Badanie narkotestem wykaza³o, e jest to amfetamina. n 23 czerwca oko³o godziny 17 Barbara D. z powiatu ³owickiego zg³osi³a policji, e podczas zakupów dokonywanych w kilku ³owickich sklepach skradziono jej torebkê, w której by³y pieni¹dze w kwocie oko³o 300 z³otych oraz z dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja kolejowa i ksi¹ eczka Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Kobieta nie by³a w stanie jednoznacznie okreœliæ, w którym sklepie mog³o dojœæ do kradzie y. n 24 czerwca oko³o godz. 23 w Stroniewicach (gm. Domaniewice) kieruj¹cy samochodem osobowym marki Fiat Fiorino nie zachowa³ nale ytej ostro noœci na prostym odcinku drogi, na którym prowadzone s¹ roboty drogowe i po staranowaniu barierki ochronnej najecha³ na górê wiru przy drodze. Domaniewice Kradn¹ na cmentarzu Torebkê z telefonem komórkowym, dowodem osobistym, dowodem rejestracyjnym, kluczykami od Cinquecento i pieniêdzmi w kwocie oko³o 160 z³otych ukrad³ nieznany sprawca z cmentarza w Domaniewicach. Poszkodowana Renata G. z powiatu ³owickiego pozostawi³a torebkê w pobli u grobowca na kilka minut. ¹czne straty oszacowa³a na ok. 300 z³. (mak) Piaski Stare Okradli domek letniskowy Nieznani sprawcy wybili szybê i wy- ³amali kraty w domku letniskowym w Piaskach Starych w gminie Nieborów, eby ukraœæ z niego ozdobny kinkiet, latarkê, pilot do telewizora i drobne artyku- ³y spo ywcze. W³aœciciel posesji, Robert J. z Warszawy, oszacowa³, e 21 czerwca z domku zginê³y przedmioty o ³¹cznej wartoœci oko³o 100 z³otych. Dro ej mo e kosztowaæ wymiana szyby i wstawienie nowych krat w oknie. (mak) Karolew Uton¹³ w stawie hodowlanym Mieszkaniec Karolewa w gminie Nieborów, 29-letni Bogdan K., uton¹³ w pi¹tek, 20 czerwca, w przydomowym stawie hodowlanym. Nie by³o naocznych œwiadków zdarzenia i zakwalifikowano je jako nieszczêœliwy wypadek. Pomimo tego Prokuratura Rejonowa w owiczu postanowi³a o przeprowadzeniu sekcji zw³ok, której wyniki maj¹ odpowiedzieæ na pytanie, co by³o bezpoœredni¹ przyczyna œmierci. Topielca zauwa y³ oko³o godziny jeden z mieszkañców Karolewa, który przechodzi³ nieopodal stawu. Zawiadomiona zosta³a policja oraz pogotowie. Wyci¹gniêty na brzeg mê czyzna nie wykazywa³ ju adnych oznak ycia. W miejscu, gdzie zosta³ znaleziony, woda ma g³êbokoœæ oko³o 1-1,5 m g³êbokoœci. (mak) Woda w k¹pieliskach jest OK Badanie wody pobranej w ubieg³ym tygodniu z trzech nieformalnych k¹pielisk w powiecie ³owickim - zalewu za Lasem Miejskim, k¹pieliska w pobli u wsi GuŸnia i Bzury - nie wykaza³o odstêpstw od norm sanitarnych. - Mo na siê w nich k¹paæ - powiedzia³a nam szefowa³ ³owickiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiocznej Zofia R ewska. Nastêpne badania Sanepid przeprowadzi za oko³o 3-4 tygodnie. (mak) n 25 czerwca oko³o godz na parkingu przy stacji paliw w miejscowoœci Kwiatek w gminie owicz dosz³o do kradzie y z naczepy samochodu ciê arowego czêœci samochodowych i wina na szkodê litewskiej firmy transportowej. Wstêpnie straty oszacowano na oko³o 10 tysiêcy z³otych. n 25 czerwca o godz policja otrzyma³a zg³oszenie pobicia, do którego dosz³o w remizie stra ackiej Ochotniczej Stra y Po- arnej w Polesiu w gminie yszkowice. Nieznany sprawca oko³o godziny 21 uderzy³ g³ow¹ w twarz 39-letniego Krzysztofa Z. W wyniku uderzenia poszkodowany ma z³amany nos. n 26 czerwca policja otrzyma³a zg³oszenie kradzie y roweru typu damka z terenu niezamkniêtej posesji przy ulicy Dworcowej w owiczu. Marzena S. oszacowa³a stratê na oko³o 300 z³otych. Wszystkie osoby, które mog³yby pomóc w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komend¹ Powiatow¹ Policji w owiczu. Kronikê opracowa³ Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego podinspektor Leszek Okoñ

3 nowy OWICZANIN r. 3 Julian Nowak skazany Skierniewicki wydzia³ zamiejscowy S¹du Okrêgowego w odzi 22 czerwca utrzyma³ w mocy wyrok S¹du Rejonowego w owiczu z 27 listopada 2006 roku, skazuj¹cy Juliana Nowaka z PSL, by³ego radnego powiatowego i przewodnicz¹cego Rady Powiatu owickiego pierwszej kadencji, na karê roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok jest ju prawomocny. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem s¹du nie mo e ubiegaæ siê o funkcjê radnego w wyborach samorz¹dowych. Przypomnijmy, e 20 grudnia 2005 roku Julian Nowak spóÿni³ siê na posiedzenie komisji zdrowia na tyle, e w ogó- le nie by³ na niej obecny, a jednak pobra³ za to posiedzenie pe³n¹ dietê w wysokoœci 933 z³. Pocz¹tkowo t³umaczy³ siê, e spêdzi³ tego dnia z przewodnicz¹cym komisji Wies³awem Adachem dwie godziny, w czasie których omawiali wspólnie sprawy poruszane na komisji. Z tego te powodu uwa a, e spe³ni³ przynajmniej czêœæ warunków, by otrzymaæ dietê za uczestniczenie w posiedzeniu komisji. Nastêpnie zmieni³ zdanie i przyzna³, e nie uczestniczy³ w posiedzeniu komisji. Ówczesny przewodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Olêcki, powo³uj¹c siê na zapisy zawarte w uchwale reguluj¹cej wysokoœci diet i potr¹cenia z tytu³u nieobecnoœci na posiedzeniach rady oraz komisji, 9 stycznia zdecydowa³ o wyp³aceniu Nowakowi diety pomniejszonej o 30%. S¹d Rejonowy w owiczu 27 listopada 2006 roku uzna³, e Julian Nowak, posiadaj¹cy status funkcjonariusza publicznego, przekroczy³ swoje uprawnienia w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej w ten sposób, e pobra³ nienale n¹ mu czêœæ diety w wysokoœci 280 z³ - i wymierzy³ mu karê roku pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu na 2 lata. S¹d Okrêgowy dopuœci³ na wniosek obroñcy oskar onego Zdzis³awa Klemczyñskiego dowód w postaci zeznañ trzech œwiadków: Wies³awa A., Stanis³awa O. oraz Adrianny D. W ies³aw A., przewodnicz¹cy komisji zdrowia rady powiatu, z którym to skazany obradowa³ 2 godziny przes³uchiwany by³ ju przed S¹dem Rejonowym. W Skierniewicach zezna³, e komisja zaplanowana na 20 grudnia skoñczy³a siê wyj¹tkowo wczeœnie - trwa³a oko³o 2 godzin, a zazwyczaj 4-5. Obroñca oskar onego dopytywa³ o losy listy obecnoœci i procedury zwi¹zane z jej sporz¹dzaniem. - Lista le a³a zawsze niedaleko mnie z boku. Jak ktoœ wchodzi³ to siê podpisywa³, a na koniec powiedzenia przekazywa³em j¹ protokolantce lub ona sama j¹ bra³a - mówi³ œwiadek. Wyjaœnia³ równie, e rycza³t miesiêczny przyznawany by³ bez wzglêdu czy w miesi¹cu zaplanowano 3 czy 6 posiedzeñ komisji oraz rady. Zazwyczaj potr¹ceñ 1/3 wysokoœci diety za nieobecnoœæ na jednym z posiedzeñ dokonywano z miesiêcznym opóÿnieniem. Sportowo przed wakacjami. Dzieñ Sportu zorganizowano 21 czerwca w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w owiczu. W biegu sztafetowym zwyciê y³a klasa III Technikum Mechanicznego, w pi³karzyki kl. I Technikum Mechanicznego. W wyciskaniu sztangi najlepsza okaza³a siê kl. III Technikum Elektrycznego. W konkurencji tor przeszkód zwyciê y³a kl. III Technikum Mechanicznego. Nagrodê g³ówn¹ - Puchar Przechodni Dyrektora Szko³y zdoby³a reprezentacja kl.ii Technikum Informatycznego. Na koniec nauczyciele wygrali w pi³kê no n¹ 2:0 z uczniami. W sobotê techno na stadionie Du a impreza taneczna z muzyk¹ techno - Summer Night Party II - odbêdzie siê ju w najbli sz¹ sobotê, 30 czerwca od godziny na stadionie Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jana Paw³a II w owiczu. Bêdzie to pierwsza w owiczu, robiona z tak du ym rozmachem impreza taneczna, z muzyk¹ elektroniczn¹ i techno prezentowan¹ przez znanych DJ-ów. Organizatorzy zapowiadaj¹ wielogodzinne imprezowanie pod go³ym niebem oraz pokazy œwiate³ laserowych. Wyst¹piæ maj¹ najwiêksze gwiazdy polskiej muzyki elektronicznej: Matush z Warszawy, Micro ze Szczecina, Vasil z odzi, Sanctus z owicza oraz Cez Are Kane z Poznania. Nie wykluczone, e zagraj¹ jeszcze inni muzycy. Ka dy z nich ma zagraæ set oko³o 1,2 godz. Na stadionie OSiR stanie scena o wymiarach 6 x 8 m - bêdzie postawiona przodem do jednostki czyli bokiem do wejœcia na stadion. Mocnym punktem imprezy ma byæ oœwietlenie i nag³oœnienie. Na stronê przypada ponad 20 tys. Wat nowej generacji nag³oœnienia aktywnego. Impreza bêdzie ochraniana przez zawodow¹ ochronê w iloœci 50 osób, oprócz tego bêdzie karetka, wóz stra acki z 4 stra akami z ³owickiej Ochotniczej Stra y Po arnej. Bêd¹ te wystawione ogródki piwne z gastronomi¹. W trakcie imprezy bêdzie mo na wygraæ markowy telewizor plazmowy 46 cali. Koniec imprezy przewidywany jest oko- ³o 4 rano, bilet wstêpu kosztuje 20 z³otych. Organizatorzy przewiduj¹, e na stadion OSiR przyjdzie ponad 5 tysiêcy osób. (mak) W tym roku tak e kino letnie Wwakacje, ale dopiero od po³owy lipca, bêdzie mo na w Muszli na B³oniach w owiczu ogl¹daæ wiele sympatycznych, przyjemnych, lekkich filmów. Dok³adny termin pokazów nie jest jeszcze znany. Wiadomo, e najczêœciej bêd¹ siê one odbywaæ pod koniec tygodnia, choæ czasami bêd¹ to równie inne dni, ze wzglêdu na organizowanie imprez w Muszli. Wejœcie na Kino Letnie bêdzie kosztowaæ symboliczn¹ z³otówkê. W roku poprzednim, kino pod chmurk¹ cieszy³o siê du ¹ popularnoœci¹. Mimo to kino Fenix przez wakacyjne miesi¹ce bêdzie funkcjonowaæ tak jak w pozosta³ej czêœci roku. Jedyna zmiana to zawieszenie na czas wakacji Dyskusyjnego Klubu Filmowego Bez nazwy. (jr) Œwiadek Stanis³aw O. wyjaœnia³, e listy obecnoœci s³u y³y dwóm celom, a mianowicie œwiadczy³y o aktywnoœci radnego oraz by³y podstaw¹ wyp³aty diety. Stanis³aw O. mia³ zwyczaj bywania na posiedzeniach komisji pod koniec obrad. Na komisjê zdrowia z 20 grudnia równie przyszed³. Przy³¹czy³ siê do Wies³awa A. oraz Juliana Nowaka, którzy dyskutowali o s³u bie zdrowia. O tym, e oskar ony nie uczestniczy³ w obradach komisji dowiedzia³ siê dopiero po 2-3 tygodniach, podczas sesji Rady Powiatu. Problem ten poruszy³ radny Waldemar Wojciechowski, który 28 grudnia podczas wyp³aty diet zauwa- y³, e Julian Nowak ma odebraæ ca³¹ dietê, podczas gdy nie uczestniczy³ w obradach komisji zdrowia. Uzupe³niaj¹co przes³uchano równie oskar onego, który wyjaœnia³, e dietê w pe³nej wysokoœci wyp³acano za uczestnictwo na wszystkich planowanych komisjach. O sobie mówi³, e nie zaniedbywa³ swoich obowi¹zków, stara³ siê uczestniczyæ we wszystkich posiedzeniach. dok. na str. 6 Ju po raz szósty zespo³y folklorystyczne z ca³ej Polski walczyæ bêd¹ o owicki Pasiak na Jarmarku owickim, odbywaj¹cym siê w sobotê 30 czerwca i w niedzielê 1 lipca, w Muszli na B³oniach w owiczu. Wkonkursie wyst¹pi siedem zespo³ów z ca³ej Polski, reprezentuj¹cych m.in. takie polskie regiony jak Podhale, Wielkopolska, Kaszuby, Rzeszowszczyzna czy Beskidy. Taneczno - œpiewnym wystêpom na B³oniach towarzyszyæ bêd¹ kolorowe ³owickie stragany oraz twórcy ludowi, którzy bêd¹ mieli swoje stanowiska, na których bêd¹ reprezentowaæ swoje wyroby. Jarmark rozpocznie siê w sobotê 30 czerwca o godz wystêpem Zespo³u Pieœni i Tañca Kalina z Domaniewic. Ka dy z prezentuj¹cych siê konkursowych zespo³ów zaprezentuje jury swój 30-minutowy program artystyczny. Dlatego pó³ godziny póÿniej, o godz wyst¹pi ju Zespó³ Pieœni i Tañca z Wiœniowej Góry w regionie ³ódzkim. Kaszubski Zespó³ Pieœni i Tañca z Przodkowianie stanie do konkursu o godz , poniewa o godz nast¹pi uroczyste otwarcie Jarmarku owickiego. Regionalny Zespó³ Przyszowianie z powiatu limanowskiego w beskidz- Piwo tylko w ciemnej siatce? Kilka dni temu kupi³am piwo, by dodaæ je do gulaszu, który gotowa³am na obiad. Nie mia³am jednak przy sobie adnej siatki, wiêc po³o y³am je na koszyk znajduj¹cy siê pod wózkiem dzieciêcym, poniewa wyprawê na zakupy po³¹czy³am ze spacerem. Piwo by³o widaæ. Jeœliby zrealizowaæ pomys³ jednego z ³owickich radnych, musia³abym je schowaæ. Radny Rady Miejskiej w owiczu Bogus³aw Smela, na posiedzeniu Komisji Gospodarczej 18 czerwca zaproponowa³, by wprowadziæ nakaz noszenia wszelkiego zakupionego alkoholu w ciemnych, a przede wszystkim w nieprzezroczystych siatkach. - Chodzi tu g³ównie o m³odzie - mówi³ Smela - Jak spotykaj¹ doros³ych id¹cych sobie ostentacyjnie z puszkami piwa, to pojawia siê w ich g³owie myœl Jak oni mog¹, to dlaczego ja nie?. Dlatego uwa am, e zakupiony alkohol powinno trzymaæ siê w ciemnych siatkach. Smela zaznaczy³ jednak, e nie jest pewny czy Rada Miejska ma uprawnienia, by taki nakaz wprowadziæ, a inni radni pomys³em siê nie zajêli. Chyba dobrze. Warto chroniæ m³odzie przed alkoholow¹ reklam¹, bo siêgaj¹c po piwo, czêsto nie widzi ona w piciu adnych zagro eñ. Mimo to w tej ochronie nie warto przekraczaæ granic œmiesznoœci. Id¹c tym tropem, nale a³oby stworzyæ odrêbne sklepy tylko z alkoholem i zakazaæ do nich wstêpu nieletnim - by nie widzieli. Joanna Rudak Wspólny Marsz owicki i inne atrakcje kim wyst¹pi o godz Pó³ godziny póÿniej, o godz , rejon Rzeszowszczyzny bêdzie reprezentowaæ Zespó³ Wesele Krzemienickie z Krzemienicy gmina Czarna. Biskupiañski Zespó³ Folklorystyczny z Domachowa i Okolic z Wielkopolski, wyst¹pi o godz Konkursowe koncerty zakoñczy Zespó³ Góralski Œlebodni z Gron - Leœnicy z Podhala wystêpem o godz W sobotni wieczór wyst¹pi¹ zagraniczni goœcie - KUD ZELEZNICAR z Serbii o godz , Zespó³ Folklorystyczny Solczanie z Litwy o godz oraz Orkiestra Harmonie de Montoire z Francji o godz Przed oficjalnym rozpoczêciem drugiego dnia Jarmarku owickiego 1 lipca, francuska orkiestra wyst¹pi na Nowym Rynku o godz Godzinê póÿniej folklorystyczne zespo³y, które wystêpowa³y ju w sobotê, wyst¹pi¹ w Muszli na B³oniach z 20-minutowym programem dowolnym, w tej samej kolejnoœci co dzieñ wczeœniej. Przed uroczystym wrêczeniem nagród, ok. godz wszystkie zespo³y wejd¹ razem na scenê i odœpiewaj¹ wspólnie Marsz owicki, do którego nuty by móc siê przygotowaæ, dosta³y ju wczeœniej. Zwyciêzcy zostan¹ wybrani w dwóch kategoriach: zespo³y autentyczne i stylizowane, którzy otrzymaj¹ nagrodê w wysokoœci 11 tys. z³. Z kolei po wrêczeniu nagród, odbêdzie siê koncert laureatów o godz Pó³ godziny póÿniej, o godz wyst¹pi ³owicki M³odzie owy Zespó³ Ludowy Koderki. Jarmark owicki zakoñczy koncert cygañskiego zespo³u Dziani o godz (jr)

4 r. nowy OWICZANIN II i III LO na razie bez nowych dyrektorów Liczymy na dobr¹ zabawê - mówili organizatorzy - i jak widaæ po minach uczestników, bawiono siê dobrze. Podzieliæ siê z innymi C z³owiek jest wielki nie przez to, co ma, ale czym dzieli siê z innymi - pod takim has³em zorganizowane zosta³o 27 czerwca w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w owiczu spotkanie integracyjne seniorów, osób niepe³nosprawnych i pracowników socjalnych. Dotychczas dzia³alnoœæ œrodowiskowego domu ogranicza³a siê tylko do pracy z osobami niepe³nosprawnymi, obecnie staæ siê ma w zamierzeniach organizatorów spotkania miejscem integracji mieszkañców ODR Bratoszewice Wystawa zwierz¹t hodowlanych W nadchodz¹cy weekend, 30 czerwca i 1 lipca, na terenie ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w ramach Dni Otwartych Drzwi 2007 odbêdzie siê Wojewódzka Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych. W sobotê, 30 czerwca komisje oceniaæ bêd¹ zwierzêta od godz do W godzinach tych bêdzie mo na skorzystaæ tak e z fachowego doradztwa z zakresu produkcji roœlinnej i zwierzêcej, ekonomiki, ekologii i ochrony œrodowiska oraz pozyskiwania œrodków w ramach PROW na lata Oficjalne otwarcie wystawy zaplanowano na godz Wystawie zwierz¹t towarzyszyæ bêd¹ - jak co roku - kiermasze i wystêpy artystyczne. Drugi dzieñ imprezy wystawienniczej w Bratoszewicach, 1 lipca, rozpocznie Jak zrobiæ atrakcyjnym Stary Rynek Ratusz w owiczu jest w trakcie przygotowywania dokumentacji, jaka potrzebna bêdzie do wniosku o unijn¹ dotacjê na projekt, który roboczo nazwano - Rewitalizacja Starego Rynku w owiczu. Wchwili obecnej nie wiadomo, kiedy bêdzie mo na go z³o yæ w Urzêdzie Marsza³kowskim w odzi, owicza, gdzie w warunkach klubowych mo na bêdzie dyskutowaæ, wspieraæ siê nawzajem, mi³o i przyjemnie spêdziæ wolny czas. - Jest to pierwsze takie spotkanie integracyjne - mówi³a nam na pocz¹tku spotkania Anna Bieguszewska z zawi¹zanego przy oœrodku Klubu Seniora. - Chcemy wspólnie poœpiewaæ, pogrilowaæ, wymieniæ pogl¹dy. W Klubie Seniora dzia³a obecnie aktywnie 70 osób, jednak ju s¹ kolejni chêtni do zapisania siê. (wcz) o godz msz¹ œw. w koœciele parafialnym pw. œw. Augustyna. Po godz rozpocznie siê uroczystoœæ wrêczania championatów, a o 11 odbêdzie siê prezentacja nagrodzonych zwierz¹t w kategorii byd³o. Zaraz potem oko³o wrêczone zostan¹ wicechampionaty, puchary i nagrody dla zwierz¹t i hodowców, oraz nast¹pi rozstrzygniêcie konkursu pod has³em Najbezpieczniejsza prezentacja zwierz¹t hodowlanych. O godz rozpocznie siê prezentacja zwierz¹t hodowlanych w pozosta³ych gatunkach, tj. trzody, owiec, kóz i koni. Na towarzysz¹cej imprezie sta³ej wystawie rolniczej zaprezentowane zostan¹ m.in. nowinki techniczne, maszyny i urz¹dzenia oraz œrodki do produkcji rolnej. Rozstrzygniête zostan¹ tak e konkursy: wyrobów wêdliniarskich, wyrobów mlecznych, wyrobów piekarniczych oraz etap regionalny konkursu Bezpieczne Gospodarstwo. (rpm) Nie wiadomo nic oficjalnie, kto bêdzie dalej dyrektorem III LO w owiczu. Wed³ug cz³onka Zarz¹du Powiatu owickiego Wojciecha Miedzianowskiego, dotychczasowa dyrektor szko³y Anna Gajda wstêpnie tylko zadeklarowa³a wolê przejœcia na wczeœniejsz¹ emeryturê, wiêc na razie konkursu nie trzeba og³aszaæ. Z kolei wicestarosta Eugeniusz Bobrowski mówi, e starostwo czeka na wyniki naboru do szkó³ œrednich, który ostatecznie ma siê zakoñczyæ 3 lipca. Gmina owicz Kanalizacja na Ma³szycach do koñca wakacji G ³ówna sieæ kanalizacyjna zosta³a ju wykonana, teraz bêd¹ robione przy³¹cza do poszczególnych gospodarstw - mówi wójt gminy owicz Andrzej Barylski. Mieszkañcy partycypuj¹ w kosztach, poniewa wed³ug przepisów to oni powinni odpowiadaæ za pod³¹czenie kanalizacji do swoich domów. Jednak, aby koszty nie by³y dla nich tak du e, wed³ug podpisanych z Urzêdem Gminy umów, zlecaj¹ to zadanie w³adzom gminy. Wójt w tej sprawie zorganizowa³ spotkanie z mieszkañcami Ma³szyc 26 czerwca, na którym by³ równie przedstawiciel firmy, która robi kanalizacjê. Mieszkañcy otrzymali na spotkaniu umowy, wed³ug których ponios¹ koszt ok. R atusz og³osi³ konkurs Zielone Miasto, na naj³adniej urz¹dzony przydomowy ogród i balkon na terenie owicza. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 10 lipca, zwyciêzcy otrzymaj¹ w ka dej z kategorii nagrody w postaci bonów na zakupy ogrodnicze w wysokoœci od 200 do 500 z³otych, do realizacji w sklepach w owiczu. Konkurs zosta³ wznowiony po kilku latach przerwy, zg³oszenia mo na sk³adaæ zarówno w imieniu w³asnym jak i innych osób, przez wype³nienie specjalnego druku ani te - w ramach jakiego dzia³ania bêdzie mia³ najwiêksze szanse realizacji. Chcemy jednak przybli yæ naszym czytelnikom, na czym bêdzie polegaæ, bo to ciekawy projekt, wykraczaj¹cy poza zarys Starego Rynku. W projekcie tym nie ma jednej g³ównej inwestycji, ale szereg inwestycji równorzêdnych, wœród nich droga na zaplecze ratusza, inne ni parking zagospodarowanie œrodkowej czêœci Starego Rynku. Niewykluczone, e na ten temat zostanie og³oszony konkurs wœród studentów architektury. W planach jest te po³o enia kostki na ulicach 11 Listopada, Pijarskiej, wymiana chodnika na ul. 3 Maja od strony po³udniowej, prze³o enia kostki brukowej na ostatniej z tych ulic oraz wymiana oœwietlenia ulicznego na stylizowane. Na terenie posesji, gdzie znajduje siê sto³ówka PCK, powstaæ ma nowy kompleks, w którym swoj¹ siedzibê móg³by mieæ nie tylko Œrodowiskowy Dom Samopomocy, ale ta Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, sto³ówka, Klub Seniora itd. Planowane s¹ te starania o pieni¹dze na remont zabytkowej kamienicy po³o- onej przy ul. Tkaczew, w s¹siedztwie dawnego Domu Kolejarza (obecnie sklep Polo). Ciekawy jest pomys³ ods³oniêcia i udostêpnienia piwnic pod ratuszem. (mwk) Jednak jaka jest zale noœæ miêdzy wyborem nowego dyrektora a naborem do szko- ³y, nie chcia³ redakcji N wyjaœniæ. Mo- emy siê wiêc tylko domyœlaæ, e starostwo nie organizuje konkursu na dyrektora III LO, bo mo e planuje po³¹czyæ tê placówkê z inn¹ szko³¹ œredni¹ dzia³aj¹c¹ na terenie powiatu ³owickiego. Wiemy tylko, e jeœli nabór do III LO nie bêdzie za ma³y, to dotychczasowej dyrektor Annie Gajdzie starostwo zaproponuje na kolejny rok pe³nienie obowi¹zków na tym stanowisku. Konkursu na dyrektora II LO nie zorganizowano jeszcze, poniewa ³owickie starostwo czeka na decyzjê Urzêdu Marsza³kowskiego w odzi - tego nieoficjalnie dowiedzia³a siê redakcja N. Chodzi o to, e Tadeusz aczek by³ jednoczeœnie z³. Jest to tylko czêœæ ³¹cznej ceny, która wynosi ok z³. Inwestycja, która kosztowa³a gminê owicz ok. 1 mln 30 tys. z³, umo liwi przy- ³¹czenie do sieci kanalizacyjnej 88 gospodarstw. Œcieki bêd¹ sp³ywa³y do miejskiej sieci kanalizacyjnej, oczyszczane bêd¹ w miejskiej oczyszczalni. Roboty w Ma³szycach powinny zakoñczyæ siê najpóÿniej wraz z koñcem wakacji. Na jesieni z kolei rozpocznie siê instalowanie kanalizacji w Zabostowie Ma³ym i Du ym. W przysz³oœci planowane jest równie przed³u enie sieci kanalizacyjnej poprowadzonej teraz do Ma³szyc i poci¹gniêcie jej do Klewkowa, NiedŸwiady oraz Œwiery a. (jr) Który ogród i balkon naj³adniejszy znajduj¹cego siê na stronie internetowej miasta lub w Wydziale Spraw Komunalnych w ratuszu. Warunkiem podstawowym uczestnictwa jest to, by ogród czy balkon by³ pielêgnowany przez samego w³aœciciela. Jury bêdzie oceniaæ zg³oszone ogrody i balkony w terminie od 11 do 27 lipca, bior¹c pod uwagê m.in. estetykê i sposób zagospodarowania oraz dobór roœlin. 31 lipca nast¹pi og³oszenie wyników i wrêczenie nagród. (tb) Dwa szkolenia jednoczeœnie 3 lipca o godzinie odbêd¹ siê dwa szkolenia dla rolników z terenu powiatu ³owickiego, przygotowane przez pracowników tutejszego Oœrodka Doradztwa Rolniczego. Jedno na temat nowych zasad kredytowania w rolnictwie odbêdzie siê w sali 103 Banku Gospodarki ywnoœciowej przy ul. Staroœciñskiej 1 w owiczu, natomiast drugie, o rachunkowoœci rolnej FADN w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy owicz przy ul. D³ugiej. Oba wyk³ady poprowadz¹ specjaliœci ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. (eb) dyrektorem II LO oraz Policealnej Szko- ³y Sejmiku Województwa ódzkiego. Pod koniec maja z³o y³ jednak w starostwie proœbê o rozwi¹zanie umowy o pracê dotycz¹cej stanowiska dyrektora liceum. Jednoczeœnie aczkowi koñczy siê kadencja w szkole policealnej. Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ 22 czerwca konkurs na to stanowisko. Oferty bêd¹ przyjmowane do 11 lipca. aczek zamierza zg³osiæ swoj¹ kandydaturê. Planowany termin rozstrzygniêcia konkursu to 23 lipca. Wtedy prawdopodobnie ³owickie starostwo zaproponuje nowemu dyrektorowi równie stanowisko dyrektora w II LO, na zasadzie wzajemnej umowy pomiêdzy powiatem a Urzêdem Marsza³kowskim. (jr) Na D¹browskiego zap³ac¹ mniej za ciep³o Dwadzieœcia jeden bloków na osiedlu D¹browskiego do po³owy wrzeœnia zostanie wyposa onych przez Zak³ad Energetyki Cieplnej w owiczu w indywidualne dwufunkcyjne wêz³y cieplne. Inwestycja pozwoli wyeliminowaæ straty ciep³a na przesyle z wêz³ów zbiorczych, które obecnie znajduj¹ siê w dawnych kot³owniach przy blokach 2 i 18. Dla mieszkañców oznacza to, e bêd¹ rozliczani za zu yte ciep³o z ni szej taryfy, czyli zap³ac¹ mniejsze rachunki - o oko³o 10%. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w owiczu podjêta przez ZEC. Zakup wêz³ów kosztowa³ ZEC oko³o pó³ miliona z³otych, monta em zajêli siê ju pracownicy spó³ki. Ciep³a woda podgrzewana bêdzie przy bloku, nie bêdzie wiêc strat na przesyle. To daje tez prawo do wspomnianej ni - szej taryfy. (eb)

5 nowy OWICZANIN r. 5 Zbiórka na lampê rentgenowsk¹ Proœbê o dofinansowanie zakupu lampy rentgenowskiej ³owickiego szpitala, wystosowa³ do wójtów wszystkich gmin w ³owickim powiecie oraz do burmistrza owicza, wicedyrektor szpitala Andrzej KaŸmierczak. Koszt nowej lampy, która by³a niezbêdna, poniewa dotychczasowa siê zepsu³a, to 46 tys. 600 z³. Na ostatniej sesji ³owickiej Rady Miejskiej 20 czerwca, zdecydowano przeznaczyæ 15 tys. z³ z bud etu miasta na lampê. Tak¹ kwotê zaproponowa³ burmistrz Kaliñski. Pokryje ona 32% ³¹cznego wydatku. - W tym roku na pewno nie bêdzie robiony parking przy cmentarzu katedralnym przy ulicy Blich, po stronie cmentarza - mówi naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Remontów w ³owickim ratuszu Grzegorz Pe³ka. Budowa, a w³aœciwie rozbudowa parkingu, bo przecie kilka miejsc parkingowych przed bram¹ istnieje, nie jest mo liwa do przeprowadzenia w ci¹gu najbli szych miesiêcy, poniewa trzeba zrobiæ jeszcze plan inwestycji, zebraæ potrzebn¹ dokumentacjê, a przede wszystkim mieæ na to pieni¹dze, a w tegorocznym bud ecie na taki wydatek nie ma ju raczej miejsca. Obecny plac przed wejœciem do cmentarza zosta³ niedawno wy³o ony kostk¹ betonow¹. W ramach tego samego projektu Urzêdu Miejskiego, czyli Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹, wykonywany jest równie chodnik od ulicy Zamkowej a do koñca Blichu Reszty pieniêdzy szpital musi poszukaæ ju w wiejskich gminach powiatu. - Wystosowa³em list do wszystkich wójtów, ale na razie chcieli siê ze mn¹ siê w tej sprawie spotkaæ tylko wójt z yszkowic i Kocierzewa - mówi KaŸmierczak. Sprawa jest niecierpi¹ca zw³oki, poniewa przetarg zosta³ ju rozstrzygniêty i firma czeka teraz na zap³atê rataln¹ za rentgenowska lampê. Szpital jednak nie ma pieniêdzy, by to zrobiæ, st¹d proœba wystosowana do wszystkich gmin. Zakupiona lampa s³u y do prowadzenia przegl¹dowych badañ, m.in. diagnostyki przewodu pokarmowego. (jr) Dopóki nie zakoñcz¹ siê prace instalacyjne na cmentarzu i nie powstanie chodnik, wejœcie przy bramie bêdzie pe³ne nierównoœci. Cmentarz katedralny bez dodatkowego parkingu jak równie ca³a ulica Mostowa. - Nie ma problemu, ebyœmy w przysz³ym roku zrobili parking przy cmentarzu, bo specjalnie w tym celu obni yliœmy ju krawê niki chodników, dlatego praktycznie czekamy tylko na œrodki - dodaje Pe³ka. Jednak teraz wiêkszym problemem od braku parkingu s¹ nierównoœci, znajduj¹ce siê od razu przy bramie, ale ju po stronie cmentarza. Proboszcz katedry ks. Wies³aw Skonieczny zapowiedzia³, e przez g³ówn¹ alejê zostanie poprowadzony chodnik i wtedy nierównoœci znikn¹. Kiedy to jednak dok³adnie bêdzie nie wiadomo, poniewa najpierw musi zostaæ zamontowana nowa sieæ wodoci¹gowa. Obecnie tylko jedno ujêcie wody na cmentarzu jest sprawne, gdy nast¹pi³a awaria starej sieci, st¹d monta nowej jest koniecznoœci¹. Prace trwaj¹ ju od ok. 2 tygodni, ale nie wiadomo kiedy siê skoñcz¹. Ich koszt te nie jest na razie znany, ale szacunkowo zamknie siê w granicach kilkunastu, jeœli nie kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. (jr) Krok bli ej do budowy œmieciarni Piêtnastu radnych g³osowa³o za przyjêciem statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Bzura, jeden by³ przeciwny i czterech wstrzyma³o siê od g³osu. Statut zwi¹zku, którego g³ównym zadaniem bêdzie utworzenie i eksploatacja zak³adu zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych w gminie Bielawy zosta³ przyjêty przez Radê Miejsk¹ w owiczu 20 czerwca. Ma to szczególne znaczenie dla miasta, gdy istniej¹ce sk³adowisko odpadów we wsi Jastrzêbia pod owiczem zapewnia mo liwoœæ odbioru odpadów z miasta jedynie w perspektywie najbli szych 8-13 lat. Jego utrzymanie kosztuje miasto rocznie oko³o 170 tysiêcy z³otych. W zwi¹zku jest ³¹cznie 18 gmin, na których terenie mieszka oko³o 158 tys. osób. By³o to ju drugie podejœcie do uchwalania statutu przez samorz¹dy tworz¹ce zwi¹zek. Prace nad now¹ wersj¹ statutu musia³y rozpocz¹æ siê od nowa, poniewa w³adze Zgierza podjê³y 28 marca decyzjê o nieprzyst¹pieniu do zwi¹zku. Oprócz tego m.in. owicz sta³ na stanowisku, e 1 mandat powinien przypadaæ na 10 tysiêcy mieszkañców, a nie 1 mandat na jedn¹ gminê - jak zak³ada³ poprzedni statut. Ostatecznie zwi¹zek przyj¹³ propozycjê podzia³u mandatów wed³ug iloœci mieszkañców danej gminy. Zanim jednak radni podjêli dwie uchwa³y - najpierw o utworzeniu wraz z 17 innymi samorz¹dami zwi¹zku Bzura i uchwa³ê w sprawie przyjêcia statutu tego zwi¹zku, wywi¹za³a siê na sesji dyskusja. Od razu Razem raÿniej Przyst¹pienie owicza do Stowarzyszenia Zwi¹zek Gmin i Powiatów Regionu ódzkiego ma byæ tematem najbli szej sesji Rady Miejskiej, 19 lipca. Stowarzyszenie to jest dopiero w trakcie tworzenia. Inicjatorem jego powstania jest prezydent odzi Jerzy Kropiwnicki. - Przyst¹pienie do tego stowarzyszenia uwa am za zasadne - mówi sekretarz Miasta Maria Wiêckowska. - atwiej jest przebiæ siê ze swoim pomys³em czy racjami jeœli jest siê w grupie, a nie tylko pojedynczym g³osem. Wiêckowska dodaje, e plusem stowarzyszenia jest te stosunkowo niewielka roczna sk³adka w wysokoœci 6 tys. z³. Jednak czy owicz bêdzie razem z innymi gminami i powiatami w ³ódzkim zwi¹zku, zdecyduje dopiero uchwa³a rady. (jr) przy g³osowaniu porz¹dku obrad radny Ryszard Szmajdziñski wnioskowa³ o ustalenie g³osowania w sprawie statutu na nastêpnej sesji. - Jestem bardzo niezadowolony z tego, e tak wa ne materia³y dostajemy piêæ minut przed sesj¹ - mówi³. Po wyst¹pieniu radnego o g³os poprosi³ burmistrz Krzysztof Kaliñski. - Przyjêcie tego statutu i w takiej formie jest szalenie istotne. To, e statut dostaliœcie Pañstwo tak póÿno to skutek naszych dzia³añ i starañ, ebyœmy mieli jak najlepsze zapisy w statucie - mówi³ burmistrz Kaliñski. Wed³ug niego do zwi¹zku op³aca³o siê wejœæ ju w ubieg³ym roku, kiedy to jeszcze nie by³o wiadomo, e zarz¹d województwa przeznaczy³ na budowê zak³adu utylizacji odpadów 53 miliony z³. Teraz do zwi¹zku tym bardziej warto przyst¹piæ. Mówi³ te o tym, e ostateczna wersja statutu przewiduje, e iloœæ g³osów na zgromadzeniu zale y od iloœci mieszkañców. Szeœæ najwiêkszych gmin w zwi¹zku (powy ej 10 tys. mieszkañców) ma ³¹cznie 14 g³osów. Pozosta³e gminy - 12 g³osów. Przy oko³o 158 tysi¹cach mieszkañców na terenie gmin nale ¹cych do zwi¹zku, mieszkañców owicza jest oko³o 20%. Procentowo owicz ma w zwi¹zku 15,4% g³osów. - Ale nie jest to 5%, jak by³oby w przypadku, gdyby gminy mia³y po 1 mandacie - mówi³ Kaliñski. Przedstawiciele samorz¹dów wspó³tworz¹cych zwi¹zek ostatnie spotkanie w sprawie statutu mieli w czwartek 14 czerwca oko³o godz po zakoñczeniu Kongresu Eucharystycznego na Starym Rynku. Omawiana by³a sprawa maj¹tku w przypadku rozwi¹zywania zwi¹zku. - Dlatego dopiero w pi¹tek móg³ byæ przedstawiony w takiej formie - wyjaœnia³ burmistrz. W sukurs burmistrzowi przyszed³ radny Jacek Haczykowski. - Rozmawialiœmy o statucie na komisji gospodarczej w poniedzia³ek - powiedzia³. Niezadowolenie z powodu póÿnego dostarczenia materia³ów wyrazi³ te radny Maciej Moñka. Ostatecznie punkt dotycz¹cy uchwa³y przyjmuj¹cej statut wprowadzony zosta³ do porz¹dku obrad g³osami 15 radnych koalicyjnych. Dalsza czêœæ dyskusji na temat statutu odby³a siê przed g³osowaniami uchwa³. Radny Szmajdziñski próbowa³ wskazywaæ, niedoskona³oœci - jego zdaniem, tego dokumentu. - Proszê o wskazanie w statucie paragrafów zabezpieczaj¹cych miasto przed upad³oœci¹ zwi¹zku - pyta³. - Ten statut jest wynikiem kompromisu wœród 18 gmin. Jeœli dzisiaj wstawimy w nim jeden nowy przecinek, to proces legislacji statutu bêdzie musia³ siê rozpocz¹æ od nowa. Mam informacjê, e dzisiaj statut zosta³ przyjêty w G³ownie - wyjaœnia³ burmistrz. Radnemu Szmajdziñskiemu odpowiedzia³ te Marcin Fastyn, radca prawny pracuj¹cy dla miasta. - Statut nie zawiera takich paragrafów, bo wynika to z przepisów ogólnych. Mo na je wprowadziæ, ale by siê dublowa³y - mówi³. Ostatecznie radni 15 g³osami za przy 5 wstrzymuj¹cych siê przyjêli uchwa³ê o utworzeniu zwi¹zku, a podczas g³osowania uchwa³y w sprawie przyjêcia statutu 15 radnych by³o za jej przyjêciem, 4 radnych wstrzyma³o siê od g³osu, a radny Szmajdziñski by³ przeciw. Do wykorzystania oko³o 53 milionów z³otych przyznanych przez zarz¹d województwa ³ódzkiego na budowê zak³adu zagospodarowania odpadów potrzebna jest w³aœnie forma zwi¹zku komunalnego. eby zwi¹zek móg³ zaistnieæ, identyczny statut musz¹ przyj¹æ wszystkie gminy tworz¹ce zwi¹zek. (mak)

6 r. nowy OWICZANIN Sanniki Oœrodek zdrowia bêdzie prywatny Rada Gminy Sanniki zgodzi³a siê 21 czerwca jednog³oœnie na przekszta³cenie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Sannikach w ZOZ niepubliczny. W Oœrodku Zdrowia w Sannikach pracuje na pe³nych etatach trzech lekarzy. Oœrodek sprawuje opiekê nad 7 tys. pacjentów, którzy s¹ do niego zapisani. Z wnioskiem o zgodê na restruk- turyzacjê wyst¹pi³ kierownik oœrodka Zbigniew Domañski. Swój wniosek uzasadnia³ tym, e zak³ad niepubliczny dzia- ³a sprawniej, a w³aœciciel ma mo liwoœæ inwestowania w jego rozwój i poszerzanie dzia³alnoœci. O tym, e to sprawdzona forma dzia- ³alnoœci podstawowej opieki zdrowotnej œwiadczy fakt, e ponad 80% zak³adów w ca³ej Polsce funkcjonuje w takiej w³aœnie formie. Sannicki oœrodek jako jedyny w powiecie gostyniñskim pozosta³ Publicznym ZOZ, choæ w 1999 roku wyodrêbni³y siê z niego dwa NZOZ-y: Niepubliczny Zak³ad Pielêgniarski San-Med oraz Niepubliczny Zak³ad Stomatologiczny Restandent. Zbigniew Domañski deklaruje, e po przekszta³ceniu chce przede wszystkim inwestowaæ w sprzêt i aparaturê medyczn¹, m.in. wzbogaciæ ofertê w zakresie rehabilitacji i przekszta³ciæ obecny gabinet w poradniê rehabilitacyjn¹, ponadto zakupiæ aparat do badañ ultrasonograficznych. Ma te nadziejê, e po przekszta³ceniu ³atwiej bêdzie przeprowadziæ prace modernizacyjno-budowlane, które narzuca Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowy zak³ad bêdzie dzier awi³ od gminy potrzebne mu pomieszczenia, umowa ma byæ zawarta na 3 lata. - Ministerstwo Zdrowia okreœli³o standardy, jakie musz¹ byæ spe³nione do 31 grudnia 2008 roku i dla nas jest to byæ albo nie byæ - mówi w rozmowie z N Domañski. Czêœæ z tych standardów jest spe³nionych, ale w oœrodku trzeba wykonaæ m.in. odrêbne wejœcie dla dzieci, toalety dla niepe³nosprawnych, toalety dla personelu, pomieszczenia gospodarcze, archiwum. Na sesji Rady Gminy wójt Gabriel Wieczorek mówi³, e od kierownika oœrodka otrzyma³ zapewnienie, e placówka dzia³aæ bêdzie na takich samych zasadach jak obecnie, pracownicy nie bêd¹ zwalniani, standard œwiadczonych us³ug ma siê poprawiæ, remonty i modernizacje robiæ bêdzie NZOZ, a ich koszt bêdzie odliczany od czynszu, jaki bêdzie odprowadza³ do Urzêdu Gminy. (mwk) Nowe wiaty stanê³y na przystankach Trzy nowe, przeszklone wiaty autobusowe stanê³y w po³owie czerwca na przystankach autobusowych Miejskiego Zak³adu Komunikacji na: ul. Starzyñskiego (na przeciwko sklepu Rokicki), na ul. Armii Krajowej (przy osiedlu Pekin), na ul. Tuszewskiej przy markecie Intermarche. Przy okazji ustawiona zosta³a ponownie, odremontowana wiata na ul. Topolowej (przy hali OSiR nr 2), w której kilka miesiêcy temu wandale wybili wiêkszoœæ szklanych witryn. Wiata stoi jednak po drugiej stronie ulicy, gdzie jest ju mniej os³oniêta przez zieleñ - ma to zniechêciæ ewentualnych wandali do ponownego jej zniszczenia. Przypomnijmy, e stanê³a ona na Topolowej w roku minionym, gdy ratusz instalowa³ pierwszych 6 wiat. (tb) Istotnie, w 2005 roku nie by³o go tylko na posiedzeniu 20 grudnia, zaœ w 2006 roku uczestniczy³ we wszystkich. - Oskar ony bra³ udzia³ w wielu akcjach charytatywnych, przekazuj¹c pieni¹dze. Nie mog³o mu chodziæ o przyw³aszczenie 280,17 z³ - mówi³ przed S¹dem Okrêgowym obroñca. Kwotê tê zwróci³ z nale nymi odsetkami. Ponadto podkreœla³, e S¹d Rejonowy nie wypowiedzia³ siê na temat spo- ³ecznej szkodliwoœci czynu, która w jego ocenie by³a znikoma, gdy kwota nie by³a wysoka, a zosta³a szybko zwrócona. Obroñca wnosi³ o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Julian Nowak prosi³ s¹d o niekaranie. S¹d Okrêgowy w sk³adzie przewodnicz¹cy Krzysztof Borzêcki, Leszek Steæ oraz Piotr Szyka utrzyma³ w mocy w ca³oœci wyrok ³owickiego s¹du, uznaj¹c apelacjê za ca³kowicie bezzasadn¹. W ustnym uzasadnieniu s¹d podkreœla³, e ustalenia s¹du I instancji s¹ dobre i pe³dok. ze str. 3 Julian Nowak skazany Najm³odsi uczestnicy zawodów w Ch¹œnie spisywali siê nie mniej dzielnie ni doroœli. OSP Karsznice najlepsze w gminie Dru yna A stra aków z jednostki OSP w Karsznicach Du ych wygra- ³a zawody po arnicze gminy Ch¹œno. Zawody odby³y siê na boisku pi³karskim w Ch¹œnie w minion¹ niedzielê 24 czerwca. Wygrana nikogo nie zdziwi³a bo Karsznice od lat s¹ w czo³ówce najlepszych gminnych dru yn. Z a Karsznicami, drugie miejsce zajê³a dru yna z OSP w Wyborowie, trzecia z Ch¹œna II, czwarte dru yna B z Mastek, a pi¹te z Przemys³owa. W zawodach wystartowa³a tak e jedna dru yna eñ- ska z Karsznic Du ych, która automatycznie zajê³a pierwsze miejsce. Ogólnie do zmagañ stanê³o 9 jednostek z terenu gminy, które wystawi³y 11 rywalizuj¹cych w sztafecie i æwiczeniach bojowych dru yn. Zwyciêzcy otrzymali puchary i nagrody pieniê - ne. Wczeœniej na tym samym boisku rywalizowa³a m³odzie, wœród ch³opców w wieku lat startowa³y cztery dru yny, pierwsze miejsce zajê³a dru yna z OSP w B³êdowie, drugie Ch¹œnie II, trzecie Skowrodzie Po³udniowej oraz czwarte Niespuszy. W grupie latków by³a jedna dru yna - z OSP w Karsznicach Du ych. W kategorii dziewcz¹t pierwsze miejsce zajê³a dru yna z OSP w Ch¹œnie, drugie z Karsznic Du ych, trzecie z Niespuszy. Zwyciêzcy otrzymali nagrody w postaci drobnego sprzêtu sportowego. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ zawodów w Ch¹œnie by³ pokaz dzia³ania zabytkowej rêcznej pompy stra ackiej, który wykonali jej w³aœciciele, stra acy z OSP w Goleñsku, za co otrzymali nagrodê specjaln¹. Inna atrakcj¹ by³o swojskie jad³o oferowane przez panie z gminnego Ko³a Gospodyñ Wiejskich w swoim stoisku. (tb) ne. Co prawda kwota, któr¹ przyw³aszczy³ sobie radny by³a niewielka, ale dzia³a³ on jako funkcjonariusz publiczny, który powinien swoim postêpowaniem dawaæ wzór do naœladowania. Wskaza³, e nikt nie kwestionowa³ faktu, e Julian Nowak podpisa³ siê na liœcie obecnoœci, mimo e w jej powiedzeniu nie uczestniczy³. Jako wieloletni samorz¹dowiec, z doœwiadczeniem nawet przewodnicz¹cego rady, powinien tym bardziej zdawaæ sobie sprawê z tego co robi. - Uwa am, e jest to niesprawiedliwe. Bêdê siê odwo³ywa³ - powiedzia³ Nowemu owiczaninowi Julian Nowak. Ma on 7 dni na wniosek o uzasadnienie pisemne wyroku oraz pó³ roku na wniesienie kasacji do S¹du Najwy szego. Kasacje s¹d jednak rozpatruje tylko w sytuacjach, je eli S¹d Okrêgowy dopuœci siê ra ¹cego naruszenia prawa lub kiedy istnieje istotny problem prawny. Tutaj trudno siê takiego dopatrzeæ - wiêc wyrok jest prawdopodobnie ostateczny. (eb) dok. ze str. 1 Zabi³ i nawet nie zatrzyma³ siê T o kierowca Scanii próbowa³ hamowaæ, ale nie zd¹ y³. Na nieoœwietlonym lampami terenie zbyt póÿno zobaczy³ le- ¹cego i wed³ug œwiadków, wspieraj¹cego siê na rêce, mê czyznê. Scania z naczep¹ najecha³a jednym ko³em na g³owê le ¹cego. odzianin zgin¹³ na miejscu. Wtedy kierowca ciê arówki przyspieszy³ i odjecha³ z miejsca wypadku w stronê odzi. Policja nie ustali³a na razie dlaczego mê czyzna le a³ na drodze. Niewykluczone, e móg³ zostaæ potr¹cony przez jeden z samochodów jad¹cych jeszcze przed motocyklistk¹. Z wstêpnych przes³uchañ œwiadków, które zosta³y przeprowadzone bezpoœrednio na miejscu zdarzenia, wynika e mê czyzna le a³ na drodze zanim zawadzi³a go nog¹ motocyklistka. Po tym uderzeniu próbowa³ podnieœæ siê i wspiera³ na jednej rêce. Od denata pobrana zosta³a krew i bêdzie poddana badaniu pod k¹tem ewentualnej zawartoœci alkoholu. Bezpoœrednio po wypadku czêœæ policjantów zajmowa³a siê zabezpieczaniem miejsca zdarzenia i pozyskiwaniem informacji od œwiadków wypadku, zaœ inny patrol pojecha³ w stronê odzi w pogoni za bia³¹ Scani¹ z naczep¹. O poszukiwaniu takiego samochodu powiadomione zosta³y te policje oœciennych powiatów. Policjanci mieli za zadanie zatrzymywaæ wszystkie bia³e Scanie, które mog³y przeje d aæ oko³o godz. 23 przez owicz. Akcja jednak nie przynios³a efektów i nie uda³o siê zlokalizowaæ takiej ciê arówki. Nie jest wykluczone, e kierowca, maj¹c œwiadomoœæ, e mo e za nim ruszyæ poœcig, zjecha³ na jedn¹ z bocznych dróg. Osoby, które widzia³y w nocy 24 czerwca po godzinie 23 bia³¹ Scaniê w nietypowym miejscu lub podejrzanie szybko jad¹c¹, a mo e zapamiêta³y czêœæ numerów rejestracyjnych, proszone s¹ o poinformowanie o tym ³owickiej Komendy Powiatowej Policji, telefon alarmowy 997. (mak)

7 r. 7 Mieszkania ju wkrótce taniej na w³asnoœæ Nowelizacja ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych lada dzieñ ma trafiæ do podpisu przez prezydenta. Wejdzie w ycie 31 lipca tego roku. P rojekt noweli ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych umo liwi wykup po cenie nominalnej (od kilku do kilkuset z³otych) mieszkañ lokatorskich na pe³n¹ w³asnoœæ. Dotyczy to mieszkañ w owickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, a ponad 970 tysiêcy mieszkañ w Polsce. O planowanych zmianach pisaliœmy obszernie w N 16/2007. Na wykup mieszkania mog¹ czekaæ lokatorzy z nieruchomoœci z nieuregulowanym stanem prawnym. W zasobach SM s¹ to jednak tylko cztery bloki na osiedlu Reymonta. Czêœæ gruntów jest tam w³asnoœci¹ spó³dzielni, a czêœæ spó³dzielnia ma w tzw. wieczystym u ytkowaniu od miasta. Trzy lata temu SM wystêpowa³a do ratusza z wnioskiem o przyznanie jak najwiêkszej bonifikaty na wykup tych gruntów. Ówczesny burmistrz zaproponowa³ bonifikatê w wysokoœci 50%. Senacka poprawka, przyjêta przez Sejm, zak³ada, i spó³dzielnie mieszkaniowe, które w dniu 5 grudnia 1990 roku W maju tego roku Zak³ad Energetyki Cieplnej w owiczu wyst¹pi³ do Urzêdu Regulacji Energetyki o zgodê na podwy kê cen energii cieplnej wytwarzanej w jego kot³owniach. W iceprezes Jan T³ustwa nie chce na chwilê obecn¹ zdra dziæ, o ile cena wzroœnie. Nieoficjalnie mówi siê o tym, e ZEC wnioskowa³o o 12% podwy kê. URE ma 3-7 miesiêcy na ustosunkowanie siê do wniosku. Mo e go by³y posiadaczami nieruchomoœci gruntowej bêd¹cej m.in. w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa lub gminy, nabywaj¹ w³asnoœæ tej nieruchomoœci przez zasiedzenie. - Byæ mo e problem Reymonta zostanie rozwi¹zany, ale musimy ten zapis najpierw przeanalizowaæ pod wzglêdem prawnym, wczytaæ siê w treœæ ustawy, a nie mamy na razie jednolitego tekstu - mówi prezes Armand Ruta. Zanim jednak dojdzie do rzeczywistego wyodrêbniania praw w³asnoœci, spó³dzielnia musi jeszcze dokonaæ faktycznych podzia- ³ów na jednobudynkowe nieruchomoœci. Takie wydzielone nieruchomoœci s¹ ju od 21 maja na osiedlu Noakowskiego - bloki od 1 do 4. Wstêpnie zainteresowanych wyodrêbnieniem prawa w³asnoœci i spisaniem aktu notarialnego by³o tam 38 osób. - Na razie nikt siê nie zg³asza i nie ustala terminów spisywania aktów. Podejrzewam, e czêœæ osób czeka na wejœcie w ycie ustawy, poniewa ona zak³ada te obni enie kosztów notarialnych - powiedzia³ nam prezes Armand Ruta. Dlaczego taniej na w³asnoœæ? W latach 70 i 80 spó³dzielnie budowa³y mieszkania za kredyt, który cz³onkowie spó³dzielni sp³acali w czynszu. Po³owa tego kredytu zosta³a umorzona przez pañstwo wzglêdem spó³dzielni, ale nie wobec Jaka podwy ka za ogrzewanie zaakceptowaæ w ca³oœci, w czêœci, b¹dÿ odrzuciæ. - Wyst¹piliœmy o zwrot na kapitale zaanga owanym. Taka mo liwoœæ wprowadzona zosta³a od ubieg³ego roku. Mo emy ubiegaæ siê o zwrot kapita³u, który zainwestowaliœmy w zak³ad. Gdybyœmy nie inwestowali, mielibyœmy przychód - argumentuje wiceprezes T³ustwa. Zak³ady energetyczne maj¹ mo liwoœæ rozliczania zwrotu na kapitale zaanga owanym od 2003 roku, obecnie przysz³a kolej na zak³ady ciep³ownicze. W ubieg³ym roku spó³ka ZEC wypracowa³a zysk wynosz¹cy z³ mimo, e zima by³a ³agodna, a w zwi¹zku z tym sprzeda ciep³a niedu a. W 2005 roku zysk by³ niewielki, wyniós³ tylko 59 tys. z³, zaœ rok 2004 zakoñczy³ siê strat¹ jej lokatorów. Lokatorzy, którzy bêd¹ chcieli przej¹æ mieszkanie na pe³n¹ w³asnoœæ - zgodnie z nowelizacj¹ - bêd¹ musieli sp³aciæ czêœæ umorzonego kredytu po cenie nominalnej, czyli takiej, po której spó³dzielnia sp³aca³a kredyt. Taka sp³ata wyniesie od kilkunastu do kilkuset z³otych. Osoby które wczeœniej wykupi- ³y w³asnoœciowe prawo do lokalu, bêd¹ mog³y przeznaczyæ czêœæ zap³aconej kwoty na konto przysz³ego funduszu remontowego. Bêdzie to jednak mo liwe w przypadku, gdy walne zgromadzenie cz³onków spó³dzielni oceni, e staæ spó³dzielniê na takie rozwi¹zanie. Ponadto nowela przewiduje zakaz wyboru do rad nadzorczych pracowników spó³dzielni oraz wgl¹d cz³onków spó³dzielni w jej statuty, regulaminy i dokumentacjê dotycz¹c¹ nieruchomoœci. Raz na trzy lata - zgodnie z przyjêt¹ przez Sejm poprawk¹ - spó³dzielnie mieszkaniowe bêd¹ poddane badaniu lustracyjnemu. Biegli rewidenci bêd¹ badaæ zakres dzia³alnoœci spó³dzielni pod wzglêdem jej legalnoœci, gospodarnoœci oraz rzetelnoœci. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Wejdzie w ycie 31 lipca tego roku. Krajowa Rada Spó³dzielców zapowiada, e zaskar y ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego w czêœci dotycz¹cej wykupu mieszkañ po cenie nominalnej. (mak) 380 tys. z³ rok zakoñczy³ siê najlepszym wynikiem finansowym, bo zyskiem wynosz¹cym 1,2 mln z³. Na wniosek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska zarz¹d ³owickiego ZEC, czyli prezes Wies³aw Garstka oraz wiceprezes Jan T³ustwa, otrzyma³ w tym roku nagrody w wysokoœci 15 tys. z³ brutto. Nagrody zaakceptowa³o Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza. - S¹ to pierwsze nagrody, jakie otrzymaliœmy od momentu powstania spó³ki, czyli od 1999 roku - mówi Jan T³ustwa. To dziêki decyzjom zarz¹du, mimo mniejszej sprzeda y ciep³a w ubieg³ym roku ni w 2005, uda³o siê wypracowaæ wy szy zysk. (eb) Delegacja z owicza odebra³a nagrodê z r¹k ministra budownictwa. Od lewej: naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Remontów Grzegorz Pe³ka, wiceburmistrz Bogus³aw Boñczak, minister Andrzej Aumiller, burmistrz Krzysztof Kaliñski. Nowy Rynek nagrodzony przez urbanistów Nowy Rynek w owiczu otrzyma³ jedn¹ z trzech g³ównych nagród w I edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowan¹ przestrzeñ publiczn¹ w Polsce w latach 2004/2006. U roczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 13 czerwca w Centrum Komunikacji Medialnej w Warszawie. Nowy Rynek zosta³ nagrodzony za udan¹, uwzglêdniaj¹c¹ walory historyczne modernizacjê p³yty, a zw³aszcza za przywrócenie us³ugowo-handlowej i zachowanie rekreacyjnej funkcji rynku, wprowadzenie atrakcyjnych elementów ma³ej architektury, niskiej zieleni i wody oraz nowoczesne potraktowanie reliktów historycznych (odwzorowanie zarysu fundamentów renesansowego ratusza). Na konkurs wp³ynê³o 18 zg³oszeñ, z czego 16 spe³ni³o warunki A 938 osób spoœród 3537 mieszkañców lokali administrowanych przez Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w owiczu zalega z p³atnoœci¹ czynszów. N iektórych d³ugi ci¹gn¹ siê ju od kilku lat - mówi pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora ZGM Joanna Mika. Miejski zak³ad mo e proponowaæ w takich wypadkach zmianê obecnego mieszkania na mniejsze, by dana osoba mog³a wywi¹zaæ siê z nale nych p³atnoœci, ale rzadko kiedy d³u nicy godz¹ siê konkursu. Oceny i wyboru najlepszych rozwi¹zañ dokona³o jury z³o- one z przedstawicieli: Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Krajowej Rady Izby Urbanistów. W trakcie uroczystoœci burmistrz Kaliñski przedstawi³ prezentacjê multimedialn¹ z przebiegu prac i historii Nowego Rynku. Oprócz owicza nagrody otrzyma³y równie : gdañskie planty - za rewitalizacjê zabytkowych fortyfikacji miejskich ci¹gu po³udniowego nad op³ywem Mot³awy oraz Rynek Manufaktury w odzi. Uk³on w stronê poprzednika Stop d³u nikom ZGM By³y burmistrz Ryszard Budza³ek, przedsiêbiorca budowlany Andrzej Malczyk oraz projektantka Anna Œniegucka-Paw³owska otrzymali podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w owiczu pami¹tkowe dyplomy z okazji uhonorowania Nowego Rynku w owiczu nagrod¹ g³ówn¹ w I edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowan¹ przestrzeñ publiczn¹ w Polsce w latach 2004/2006, o czym piszemy wy ej. - Inwestycja zosta³a zaprojektowana i wykonana za poprzedniego burmistrza. Dlatego chcieliœmy podziêkowaæ za ni¹ - mówi³ burmistrz Kaliñski. Projektantka otrzyma³a te kwiaty. - Z Pani¹ bêdziemy jeszcze wspó³pracowaæ, chocia by przy B³oniach - zapowiedzia³ burmistrz. Ryszard Budza³ek podziêkowa³ za wspó³pracê radnym poprzedniej kadencji, wiceburmistrzom, urzêdnikom i wykonawcy. Radni nagrodzili ich brawami. (mak) na tak¹ wymianê. - Mo emy w wyj¹tkowych przypadkach zastosowaæ równie eksmisjê - mówi Mika - Ale z kolei taka procedura trwa d³ugo, nawet powy ej roku. Dodatkowo stronom przys³uguj¹ przecie odwo³ania, co niew¹tpliwie wyd³u a eksmisjê. Dlatego Mika chcia³aby, eby wpisaæ osoby zalegaj¹ce z p³atnoœciami do Krajowego Rejestru D³u - ników. - Teraz przychodz¹ do mnie osoby, mówi¹c, e nie p³ac¹ czynszu, bo musz¹ sp³aciæ kredyty, które pobrali - mówi Mika - A tak, gdyby byli wpisani na rejestr d³u ników, o adnych kredytach nie mog³oby byæ mowy, bo nikt, wiedz¹c, e s¹ d³u nikami, takowych by im nie udzieli³. Jednak na razie nie wiadomo, czy ZGM jako miejski, czyli publiczny, zak³ad, mo e to zrobiæ. - Dlatego czekamy teraz na odpowiedÿ prawników - mówi Mika - Mam nadziejê, e nam siê uda, a wtedy p³acenie za czynsz ulegnie poprawie. W tym roku, do koñca kwietnia, na wys³anych 70 wezwañ o zap³acenie czynszu, tylko 3 osoby uregulowa³y p³atnoœci. - Na pewno musimy to zmieniæ - zapowiada Mika. (jr)

8 r. Z³ote gody biskupa seniora Uroczysta msza œwiêta z okazji 50. rocznicy œwiêceñ kap³añskich biskupa seniora Alojzego Orszulika - pierwszego biskupa odrodzonej diecezji ³owickiej - odprawiona zosta³a w niedzielne po³udnie 24 czerwca w bazylice katedralnej w owiczu. M szy przewodniczy³ biskup senior, kazanie wyg³osi³ natomiast Prymas Polski Józef Glemp. W œwi¹tyni obecny by³ tak e d³ugoletni przyjaciel biskupa seniora, by³y marsza³ek Senatu Andrzej Stelmachowski, a tak e m.in. biskupi z diecezji ³owickiej, siedleckiej, p³ockiej ³ódzkiej, w³adze miasta i powiatu, parafianie i wielu innych goœci. W swoim kazaniu prymas Glemp, aby pokazaæ na czym opiera siê duchowoœæ i dzia³alnoœæ jubilata, wyszed³ od postaci Jana Chrzciciela, który torowa³ drogê dla Jezusa, nauczyciela œwiata i naszego zbawcy. Kap³ani do dziœ pe³ni¹ swoj¹ pos³ugê, której najistotniejszym aspektem jest przybli anie wiernych do Chrystusa, by panowa³ wœród nas ze swoj¹ mi³oœci¹ i mi³osierdziem. Sprostanie temu zadaniu nie wyp³ywa jedynie z si³ witalnych kap³ana, ale tak e z tego co go otacza. Biskup senior wyrós³ ze Œl¹ska i przyniós³ ze sob¹ ducha tamtego ludu. Ducha, którego cechy re- Po uroczystej mszy œwiêtej biskup senior przyj¹³ yczenia i dary tak e od parafian w strojach ³owickich. prezentowa³ biskup August Hlond: troskliwoœæ, gorliwoœæ, mi³oœæ do Polaków, którzy wyjechali poza granicê ojczyzny. Wyrós³ te biskup senior z duchowoœci Wincenta Palottiego - œwiêtego, który na prze³omie XVII i XVIII wieku, w zurzêdnicza³ym œwiecie, g³osi³ potrzebê apostolstwa œwieckich. A tak e z duchowoœci Alojzego Orioli, którego postawa zaszczepi³a w nim umi³owanie ludu, chêæ przyjœcia z pomoc¹ cz³owiekowi, a szczególnie choremu. W czasach walki z Koœcio³em i zaprzeczania wszelkim tradycyjnym wartoœciom, dla kap³anów pokolenia kardyna³a Glempa i biskupa Orszulika, wielkimi filarami byli natomiast Jan Pawe³ II i prymas Stefan Wyszyñski. Wszystko to, czego jubilat dokona³ na terenie diecezji ³owickiej by³o przygotowaniem do tego, aby Koœció³ ³owicki móg³ dalej samodzielnie siê rozwijaæ. Prymas zwróci³ uwagê, e modlitwa o powo³ania kap³añskie jest podstaw¹ dzia³alnoœci ka dego biskupa i trosk¹ o rozwój Koœcio³a. A biskup senior regularnie modli³ siê o te powo³ania, zdaj¹c sobie sprawê, e potrzeba nowych robotników do niw, bo niwo jest wielkie. Po mszy œwiêtej zapytaliœmy jubilata, jakie wydarzenie z okresu 50 lat kap³añstwa uwa a dziœ za najbardziej donios³e. - Trudne pytanie - odpar³ biskup senior zamyœlaj¹c siê na d³ugi czas. - Na pewno pierwszym takim wydarzeniem by³o przyjêcie œwiêceñ kap³añskich i to w wieku lat 29, bo nale ê do pokolenia, które nie mia- ³o szans zdobycia œredniego wykszta³cenia w okresie okupacji i zaraz po wojnie. Drugim takim wydarzeniem by³a konsekracja przyjêta z r¹k kardyna³a Józefa Glempa, któr¹ przyj¹- ³em nie bez oporów z uwagi na lichy stan zdrowia. Kolejnym wydarzeniem, jakie wymieni³ jubilat, by³ udzia³ w pracach zespo³u legislacyjnego z³o onego z przedstawicieli rz¹du i Episkopatu, który przygotowywa³ ustawê o stosunku pañstwa do Koœcio³a Katolickiego. - Wielk¹ radoœæ sprawi³o mi te, e papie w³¹czy³ moj¹ osobê do zespo³u negocjacyjnego, w 1993 roku pracuj¹cego nad konkordatem. Wreszcie wielkim wydarzeniem by³o przygotowanie wizyty w owiczu s³ugi bo- ego Jana Paw³a II i przebieg tej wizyty. To by³o ukoronowanie mojej dzia³alnoœci jako biskupa ³owickiego, choæ jeszcze piêæ lat tê pos³ugê pe³ni³em. (wcz) Ksiêdzu biskupowi yczymy zdrowia i owocnej pos³ugi przez nastêpne lata. Redakcja WTZ Parma Integracja w plenerze Oko³o 60 osób bra³o udzia³ w integracyjnych warsztatach artystycznych, na które 12 czerwca do zespo³u parkowo-pa³acowego ¹czyñskich w Kiernozi zaprosi³o Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Tacy Sami. Przez kilka godzin osoby niepe³nosprawne z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Parmie, Urzeczu, a tak e m³odzie z kilkunastu szkó³ z powiatu ³owickiego, wykonywa³y pod okiem instruktorów z Parmy prace malarskie, rysunkowe i rêkodzielnicze. Tematem by³ zabytkowy zespó³ parkowo-pa³acowy w Kiernozi. Goœciem warsztatów byli m.in. wicestarosta Eugeniusz Bobrowski i dyrektor Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych z odzi Lidia Fido. Dla goœci te znalaz³o siê zajêcie, poniewa zostali oni zaproszeni przez uczestników warsztatów do konkursu plastycznego, a efekty ich pracy ocenia³o jury sk³adaj¹ce siê z dzieci. Warsztaty zakoñczy³y siê obiadem, który ufundowa³ dzier awca parku i pa³acu Grzegorz Bogucki oraz wrêczeniem upominków ufundowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz pos³a Wojciecha Olejniczaka. (mwk) Dyplomy dla najlepszych uczniów i sportowców wrêcza³ dyrektor Dariusz ywicki. To ju wakacje Zakoñczenie roku szkolnego w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w owiczu, które odby³o siê 22 czerwca, tak jak w innych szko³ach, sta³o siê okazj¹ do podsumowania wyników nauczania oraz przypomnienia uczniowskich sukcesów. D yrektor Szko³y Dariusz ywicki wrêczy³ nagrody najlepszym uczniom. Najwy sz¹ œredni¹ ocen uzyska³ uczeñ klasy I Technikum Informatycznego - Przemys³aw Panek (4,88). Nagrody i dyplomy otrzymali równie uczniowie zaanga owani w pracê Samo- rz¹du Uczniowskiego i innych organizacji dzia³aj¹cych na terenie szko- ³y. Wœród nich wyró nia³a siê Ewelina Kosmowska z klasy I Technikum Informatycznego. Podsumowaniem wyników sportowych zaj¹³ siê Rados³aw Gos³awski, szkolny wuefista. Najlepszym zawodnikom dyrektor wrêczy³ dyplomy i nagrody rzeczowe. Puchar przechodni Dyrektora Szko³y wywalczy³a podczas Dnia Sportu, który odby³ siê dzieñ wczeœniej 21 czerwca, reprezentacja klasy II Technikum Informatycznego. Nastrój letniej wakacyjnej przygody wprowadzi³ wystêp szkolnego zespo³u muzycznego, który zaœpiewa³ kilka piosenek. (eb) Czytelniczek po raz pierwszy Pomys³ zorganizowania akcji propaguj¹cej czytelnictwo ju wœród szeœciolatków ucz¹cych siê w zerówkach w gminie Zduny zrodzi³ siê rok temu. Monika Paciorek z biblioteki gminnej w Zdunach postanowi³a dotrzeæ do dzieci spoza Zdun, które maj¹ utrudniony dostêp do biblioteki. JeŸdzi³a do ka dej szko³y i spotyka³a siê z uczniami klas zerowych wymieniaj¹c im ksi¹ ki. Szeœciolaki mia³y za³o one karty czytelnicze i zapisywane przeczytane samodzielnie lub przez rodziców pozycje. - Uwa am, e nawyk wypo yczania i czytania ksi¹ ek nale y wyrabiaæ u dzieci jak najm³odszych. Szeœciolatki s¹ ju w szko³ach ale jeszcze nie s¹ uczniami, st¹d nie korzystaj¹ ze szkolnych bibliotek - mówi Monika Paciorek. Dziewczynki najchêtniej wypo ycza³y bajki o ksiê niczkach, ch³opcy - o dinozaurach. 19 czerwca akcja Czytelniczek 2007 zosta³a podsumowana. Ka dy ma³y czytelniczek otrzyma³ w prezencie ksi¹ kê, z któr¹ zapozna siê ju w wakacje. W przysz³ym roku szkolnym bibliotekarka dociera³a bêdzie do kolejnych szeœciolatków ze szkó³ w Zdunach, B¹kowie, Z³akowie Koœcielnym i Z³akowie Borowym.

9 r wianków w Kiernozi Taki widok robi wra enie: kilkadziesi¹t wianków z zapalonymi œwieczkami, majestatycznie sun¹cych po tafli wody w gêstniej¹cym mroku. - To cieszy, e tyle osób i to m³odych osób, kultywuje ten s³owiañski zwyczaj - mówi³ ze sceny prowadz¹cy 23 czerwca Noc Œwiêtojañsk¹ w Kiernozi Eligiusz Pietrucha. O d 11 lat kiernozki park, nale ¹cy niegdyœ do rodu ¹czyñskich, z których wywodzi siê Maria Walewska, gromadzi t³umy podczas Nocy Œwiêtojañskich. Co roku dzier awca parku funduje z³oty pierœcionek, który mo e wygraæ jeden z uczestników. Od siedmiu lat organizowany jest te tak lubiany przez najm³odszych powiatowy konkurs na najpiêkniejszy wianek. Na plenerowej scenie publicznoœæ zobaczyæ mog³a m.in. zespó³ œpiewaczy Kiernozianie, który z roku na rok jest w coraz lepszej formie, Jarzêbinê z Zielkowic i zespó³ Dobroñ z powiatu pabianickiego, które to grupy zapewni³y wszystkim du ¹ dawkê dobrej, ludowej muzyki. Do konkursu na najpiêkniejszy wianek zg³oszono 86 prac. G³ówne nagrody w postaci plecaków otrzymali: Magda Wañtuchowicz z Kiernozi, Kasia KaŸmierczak z Kiernozi, Ola Gos³awska z Wygody w gminie owicz, Klaudia NiedŸwiedŸ z Kiernozi, Julia Miazek z Wygody w gminie owicz, Kinga akowska z Kiernozi, Ewelina Radaszkiewicz z Kiernozi i Dominik Kowalski z B³êdowa. Reszta uczestników konkursu tak e otrzyma³a nagrody w postaci gier, akcesoriów sportowych itp. Oko³o godziny uczestnicy wianków przeszli w barwnym korowodzie, z ludow¹ kapel¹ na czele, nad parkowy staw. Tam - z uwagi na stromy miejscami brzeg - w asyœcie stra aków ochotników puœcili na wodê swoje wianki. Losowanie z³otego pierœcionka zakoñczy- ³o siê zwyciêstwem piêcioletniej Karoliny Ciechomskiej z Wiœniewa. Jak powiedzia³ nam jej tata Jacek, na razie dziewczynka jest zbyt ma³a i w tym wieku bardziej cieszy siê z lodów ni z³otego pierœcionka. Nagroda poczeka jednak a Karolina doroœnie i jej zainteresowania nieco siê zmieni¹. Kiernozk¹ Noc Œwiêtojañsk¹ zakoñczy³ wystêp zespo³u Select, prezentuj¹cego muzykê taneczn¹. (wcz) W puszczaniu wianków na wodê pomagali stra acy ochotnicy. Oko³o godziny 21 barwny korowód ruszy³ z wiankami nad parkowy staw. Gmina owicz Najpierw herb Do tej pory nie by³o dla mnie tak wa - ne, by gmina mia³a swoj¹ reklamê w postaci np. promocyjnych ulotek - mówi³ wójt gminy owicz Andrzej Barylski w gimnazjum w Popowie 10 maja, kiedy goœci³a w szkole grupa uczniów z nauczycielami z Przodkowa w powiecie kartuzkim na Kaszubach, z którym wspó³pracuje ca³y powiat ³owicki - Ale teraz widzê, e powinniœmy coœ z tym zrobiæ i zmieniæ tê sytuacjê, bo przecie mamy czym w gminie siê pochwaliæ. Kaszubi przywieÿli ze sob¹ m.in. d³ugopisy, ulotki, uchwyt do papieru, na których by³y emblematy gminy Przodkowo. To zainspirowa³o wójta Barylskiego, by równie gmina owicz mog³a w najbli szym czasie podobne prezenty wrêczaæ swoim goœciom. Wstêpne rozeznanie w sprawie wykonania ulotek promocyjnych dokonano ju w Urzêdzie Gminy. Dowiedziano siê, e najpierw musi powstaæ herb gminy, poniewa go do tej pory nie posiada. Musi on powstaæ oczywiœcie w zgodzie z histori¹ gminy i zasadami heraldycznymi. Dopiero po stworzeniu herbu, zaprojektowane i wykonane bêd¹ mog³y zostaæ ulotki reklamuj¹ce piêkno gminy owicz. (jr) Gmina Kocierzew Firma z Radomia utwardzi drogi WUrzêdzie Gminy w Kocierzewie odby³ siê 25 maja przetarg na modernizacjê dwóch odcinków dróg gminnych. Na przetarg wp³ynê³y 2 oferty, wy³oniono firmê PPHU Kruszywosort z Radomia, która za utwardzenia dróg zaproponowa³a cenê z³ brutto. Prace prowadzone na drodze Wicie - Karnków (na d³ugoœci 380 m) oraz Ró yce - Kocierzew Po³udniowy (720 m) polegaæ bêd¹ na profilowaniu drogi, zagêszczeniu pod³o a i wykonaniu nawierzchni z kruszywa o gruboœci 15 cm. Prace maj¹ byæ zakoñczone do 25 sierpnia. (mwk) Gmina Zduny Szukaj¹ inspektora oœwiaty Urz¹d Gminy Zduny nie ma aktualnie obsadzonego stanowiska inspektora oœwiaty. Pe³ni¹cy tê funkcjê od 11 lat, zatrudniony na 1/2 etatu Ryszard Wójcik, zdecydowa³ siê odejœæ z pracy. - Nie bêdziemy siê jednak na razie spieszyæ z obsadzeniem tego stanowiska - mówi wójt Jaros³aw Kwiatkowski. - Zakoñczone s¹ przygotowania do nowego roku szkolnego, tak wiêc przez kilka miesiêcy nie ma potrzeby poszukiwania nowej osoby. Po oko³o 3 miesi¹cach zorganizowany zostanie konkurs, który wy³oni nowego inspektora. (wcz) Bêdzie jaœniej w gminie Zduny Zuwagi na liczne proœby mieszkañców wsi z terenu gminy Zduny, od 1 lipca w³¹czane bêdzie wieczorami oœwietlenie uliczne. Temat by³ przedmiotem posiedzenia komisji sta³ych rady gminy i zdecydowano, i w okresie letnim lampy œwieciæ siê bêd¹ od zmierzchu do godziny Mniej bezpieczenie w gminie Zduny Czternastoprocentowy wzrost przestêpczoœci w porównaniu z rokiem 2005 zanotowano w 2006 roku na terenie gminy Zduny. Na pocz¹tku tego roku jest jednak lepiej. Przedstawiaj¹cy na ostatniej sesji rady gminy 21 czerwca sprawozdanie komendant zduñskiego ogniwa Piotr Lewarski powiedzia³, e s¹ to dane niezadawalaj¹ce. Wp³yw na statystykê mia³y zdarzenia z roku ubieg³ego, kiedy to nieznani sprawcy w³amywali siê noc¹ do pomieszczeñ gospodarczych na prywatnych posesjach i kradli przewody si³owe. Plag¹ t¹ dotkniête by³y g³ów- nie aÿniki i Jackowice, notowano nieraz nawet 5 w³amañ w ci¹gu nocy. Nocne patrole policji nie przynios³y adnego efektu. W koñcu kradzie e usta³y samoistnie, jednak sprawców nie znaleziono. W jednym przypadku dziêki sygna³owi mieszkañca uda³o siê uj¹æ w aÿnikach osobê, która krad³a blachê, jednak nie uda³o siê jej powi¹zaæ z wczeœniejszymi kradzie ami przewodów. Analiza pierwszego pó³rocza 2007 roku wykazuje jednak tendencjê spadkow¹ iloœci przestêpstw. Jak do tej pory zduñskie ogniwo odnotowa³o 46 zawiadomieñ o przestêpstwie, a w pierwszym pó³roczu 2006 roku by³o ich 89. Odnotowano 9 pijanych kierowców i 13 pijanych rowerzystów, podczas gdy przez ca³y ubieg³y rok by³o ich Byæ mo e przyczyni³ siê do tego spadku tryb przyspieszony, choæ przez to areszt w owiczu ca³y czas jest pe³ny - powiedzia³ komendant, dodaj¹c: - Naprawdê, jeœli ktoœ pi³, lepiej niech nie jedzie. Kary s¹ potê ne, niektórzy siedz¹ na do³ku nawet trzy dni. Jest tyle pracy w polu, po co tam siedzieæ bezczynnie. Tak e wykrywalnoœæ poprawia siê w tym roku. Na przyk³ad w przypadku czterech w³amañ, dwa zakoñczono ju z aktem oskar enia. Statystykê znów jednak psuj¹ kradzie e telefonów komórkowych. Po ka dej dyskotece policja przyjmuje mnóstwo takich zg³oszeñ, a jeœli dzia³o siê to w t³umie bawi¹cych siê osób, wykrycie sprawcy jest praktycznie niemo liwe. Tym bardziej, e m³ody cz³owiek sam nie jest pewien, czy telefon mu skradziono czy te sam go zgubi³. - Mam nadziejê, e 2007 rok zakoñczymy z lepszym wynikiem ni 2006, choæ w takiej pracy jak nasza trudno jest wyrokowaæ. Mieliœmy w minionych latach plagê kradzie- y krów, potem linek telefonicznych. Nikt nie zagwarantuje, e w drugim pó³roczu znów nie pojawi siê jakaœ szajka - mówi³ komendant. sprawa ta jest obecnie priorytetem i bêd¹ kary. Na ten rok zduñska policja zak³ada sobie zwiêkszenie wykrywalnoœci, a przede wszystkim zmniejszenie przestêpstw przeciw mieniu. A tak e lepsze rozpoznanie œrodowisk m³odzie owych i likwidacjê ewentualnych przestêpstw zwi¹zanych z narkotykami. W minionym roku zduñska policja nie ujawni³a adnego takiego przypadku, Naprawdê, jeœli ktoœ pi³, lepiej niech nie jedzie. Kary s¹ potê ne, niektórzy siedz¹ na do³ku nawet trzy dni. Jest tyle pracy w polu, po co tam siedzieæ bezczynnie. Jednoczeœnie apelowa³, aby rolnicy nie zapominali o zamykaniu swoich mieszkañ. Czêsto jest bowiem tak, e mieszkanie stoi otworem, a w³aœciciel jest gdzieœ za stodo³¹. Trzeba te uwa aæ na domokr¹ ców, szczególnie nie kupowaæ oferowanego przez nich z³ota, nie dawaæ siê nabieraæ, e takiemu domokr¹ cy brak³o paliwa, a w rozliczeniu, z braku pieniêdzy ofiaruje jak¹œ bi uteriê. Oferowana bi uteria jest bowiem z tombaku. W sytuacji gdy po wsi krêc¹ siê jacyœ obcy, komendant prosi o sygna³ do policji - najlepiej na bezp³atny numer 997, pod którym zg³asza siê dy urny. Czêœæ z 308 na³o onych w 2006 roku mandatów nie dotyczy³a wcale wykroczeñ drogowych, ale nietrzymania psów na uwiêzi. Komendant apelowa³, aby przywi¹zywaæ do tego nale yt¹ wagê, gdy dla policji wiêc byæ mo e takowych nie ma, jednak jak powiedzia³ komendant, do koñca temu wierzyæ nie mo na. Przewodnicz¹cy rady gminy Zbigniew Boñczak powiedzia³ natomiast, e na terenie gminy Zduny obserwuje siê wiele patroli drogówki, natomiast wieczorami w parku Sienkiewicza w owiczu na ³awkach bezkarnie pije siê alkohol. Z relacji wielu osób przewodnicz¹cy s³yszy, e jest to w owiczu du y problem i mieszkañcy nie czuj¹ siê w swoim mieœcie bezpiecznie. - Mo e by siê tak skupiæ na problemach w mieœcie, a nie na wy³apywaniu przestêpców jad¹cych po piwie na rowerze - zakoñczy³. Komendant odpar³, e kontrole drogowe regulowane s¹ przez odgórne wytyczne z województwa i musz¹ byæ realizowane. Natomiast sugestiê radnego przeka e swoim prze³o onym. (wcz)

10 r. Od wrzeœnia nasze szko³y przestan¹ byæ miejscami, w których mo na zobaczyæ istn¹ rewiê mody. W szko³ach obowi¹zywaæ bêd¹ jednolite stroje - bo taki wymóg pojawi³ siê w nowelizacji ustawy o systemie oœwiaty - choæ nie zawsze bêd¹ to mundurki. Przegl¹d tego, co bêd¹ nosiæ uczniowie niektórych naszych szkó³, przygotowali nasi reporterzy. I tak w ³owickim Gimnazjum nr 1 zdecydowano, e w porze letniej uczniowie maj¹ przychodziæ w granatowych T-shirtach, w porze jesiennej i zimowej strój szkolny to granatowa bluza. Bluza mo e byæ z dowolnego materia³u (polar, bawe³na i inne), jednak ma byæ bez suwaka, bez kaptura i jakichkolwiek napisów. Do granatowego stroju doczepiana bêdzie metalowa tarcza, na której pojawi siê logo z nazw¹ szko³y. Logo, które pojawi siê na tarczach, zaprojektowa³a uczennica Aleksandra Doliñska, która wygra³a konkurs plastyczny og³oszony w tym w³aœnie celu. Decyzjê o iloœci kompletów na zmianê i ich jakoœci pozostawiono do uznania rodziców. - Taki wypracowaliœmy model, choæ nie ma jeszcze akceptacji ze strony Rady Rodziców, ale myœlimy, e rodzicom siê spodoba - mówi dyrektor szko³y Jolanta Urbanek. Uwa a, e bêdzie to rozwi¹zanie tanie i praktyczne, a to daje szansê, e strój bêdzie przestrzegany. W Gimnazjum nr 2 w owiczu równie sami rodzice kupi¹ strój, ale bêd¹ to tylko bluzy. Dyrekcja wraz z Rad¹ Rodziców ustali³a, e bêd¹ to niebieskie jeansowe bluzy z ko³nierzykiem, zapinane na guziki i z kieszeniami. Przyk³adowy model bluzy wystawione by³y na pokaz 18 czerwca, podczas kiermaszu u ywanych podrêczników. - Nie stawiamy na konkretn¹ firmê lub markê. Bluzy maj¹ byæ podobne - mówi wicedyrektor Kucharska. Cz³onkowie Rady Rodziców uznali, e ³atwiej bêdzie im kupiæ Nie zawsze bêdzie to Uczniowie Gimnazjum nr 2 w owiczu prezentuj¹ jeansowe koszule, które bêd¹ obowi¹zkowym strojem od wrzeœnia. bluzê indywidualnie w odpowiednim dla ka dego czasie i za dostosowan¹ do mo liwoœci finansowych cenê. Na bluzach nadrukowane zostanie logo szko³y. Szyte na miarê W Zespole Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi strojem szkolnym bêdzie bezrêkawnik wykoñczony bia³¹ lamówk¹. Uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum bêd¹ mieæ inne kolory mundurków. Uzupe³nieniem stroju bêd¹ koszulki bia³e polo, do których na uroczystoœci uczniowie zak³adaæ bêd¹ krawaty. Koszt stroju to oko- ³o 60 z³, a uszyje je jedna z ³ódzkich firm. W Szkole Podstawowej nr 4 w owiczu zdecydowano siê na jednolite kamizelki dla ch³opców i dziewcz¹t w kolorze granatowym z bia³ymi wstawkami. Kamizelki kosztowaæ bêd¹ 26 z³, a wykona je firma z okolic odzi. - Na kamizelce (bezrêkawniku) umieœcimy te logo szko³y - mówi dyrektor szko³y Artur Balik. Dodaje, e cenê mundurka wynegocjowali sami. - W tym wieku ciê ko kupiæ mundurek nawet na 10 miesiêcy, bo dzieci bardzo szybko rosn¹. Poza tym jak ktoœ ma kilkoro dzieci lub trudn¹ sytuacjê finansow¹, to koszt takiego szkolnego stroju jest dla nich bardzo wa ny. Gimnazjaliœci z Popowa od 1 wrzeœnia bêd¹ chodziæ do szko³y w granatowych kamizelkach. Natomiast w czasie szkolnych uroczystoœci dodatkowo bêd¹ zak³adaæ bia- ³e bluzki z d³ugimi rêkawami. Mundurki uszyje firma z odzi. ¹czny koszt kamizelki i bluzki to 47 z³. - To Rada Rodziców dokona³a wyboru stroju - mówi dyrektor Gimnazjum w Popowie Monika Szymczak. W Szkole Podstawowej w Domaniewicach fason mundurków wybierali rodzice uczniów wraz z dyrektor Stanis³aw¹ Felczyñska. Ju 90% rodziców zap³aci³o za zamówione stroje. - Mo e dlatego, e nasza szko³a po³o ona jest przy trasie nr 14 odwiedza³o nas wielu przedstawicieli bli szych i dalszych szwalni - mówi dyrektor. Wszystkie oferty zbierano. W maju zorganizowano zebranie ogólne, na którym przedstawiono ofertê firmy, która zaproponowa³a 15 gotowych strojów, w które ubra³y siê dzieci. Rodzice g³osowali na poszczególne modele. W ten sposób uda³o siê wybraæ trzy wzory. Rodzice uznali, e mundurek powinien pos³u yæ dziecku przynajmniej 2 lata, powinien byæ zatem uszyty z dobrego jakoœciowo materia³u. Ostatecznie zdecydowano siê na granatowe bluzy bez rêkawów z kieszeniami, zapinane na suwak. Dla dziewcz¹t s¹ one d³u sze i siêgaj¹ przed kolana, dla ch³opców krótsze. Ch³opcy za bluzy p³ac¹ 59 z³, dziewczynki 61 z³. W Gimnazjum w Kiernozi strój szkolny stanowiæ bêdzie szaro-czarna bluza z rêkawem krótkim z mo liwoœci¹ dopiêcia rêkawa d³ugiego zim¹. Na bluzie wykonane zostanie logo szko³y. Bluzy w cenie oko³o 50 z³ zamówienie zosta³y w miejscowej szwalni. Pierwsze wzory gotowego produktu bêdzie mo na tam obejrzeæ pod koniec miesi¹ca. W Zespole Szkó³ Publicznych w Kocierzewie zapad³a ju decyzja na temat szkolnego stroju. Dziewczynki w oddzia- ³ach 0-III bêd¹ mieæ fartuszki, ch³opcy - marynarki. Strój ten kosztowaæ bêdzie oko- ³o 20 z³. Uczniowie klas starszych szko³y podstawowej chodziæ bêd¹ w jasnych jeansowych marynarkach, gimnazjaliœci - w ciemnych. Stroje dla uczniów z Kocierzewa szyæ bêdzie firma z owicza. Z kolei w Szkole Podstawowej w G¹golinie Po³udniowym uczniowie na co dzieñ nosiæ bêd¹ granatowe koszulki polo z czerwonym ko³nierzykiem. Letnia wersja stroju kosztuje 27 z³, koszulka z d³ugim rêkawem - 30,50 z³. Rodzice zwykle decyduj¹ siê na zakup 2 sztuk koszulek z krótkim rêkawem, koszulki na porê jesiennozimow¹ zamówi¹ w póÿniejszym terminie. Szko³a Podstawowa w Stachlewie w gminie yszkowice ju wybra³a mundur- Mundurki w Che³moñskim siê przyjê³y Od piêciu lat uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w owiczu nosz¹ mundurki. Pocz¹tkowo rozpatrywano mo liwoœæ wprowadzenia dwóch wersji mundurków - wersji roboczej i galowej. Ostatecznie ze wzglêdów finansowych zrezygnowano z tego. N ajtrudniejszy by³ wybór fasonu i znalezienie firmy, która podejmie siê uczyæ je na miarê za przystêpn¹ cenê. Po d³ugich poszukiwaniach zdecydowano siê szyæ je w firmie Standard z Ga³kówka pod Brzezinami. Po kilku latach doœwiadczeñ wicedyrektor szko³y El bieta Skoneczna uwa a, e trud ten op³aci³ siê. - Widzê, e mundurki noszone s¹ nie tylko w tzw. dni mundurkowe, a to znaczy, e siê przyjê³y i s¹ wygodne. Cena mundurków uzale niona jest od materia³u, z jakiego s¹ one szyte (jest on w takiej samej tonacji, ale nie jest co roku ten sam) i iloœci poprawek krawieckich. Przeciêtny koszt garsonki wynosi 200 z³, garnituru z³. O wprowadzeniu mundurków w liceum zdecydowa³y inne przes³anki, ni odgórna decyzja. Szko³a nale y do Stowarzyszenia Szkó³ Aktywnych, a w ka dej szkole w tym Mundurki w I LO s¹ granatowe. Uczniowie nosz¹ na nich metalowe tarcze. stowarzyszeniu mundurki obowi¹zuj¹, choæ ich fason mo e byæ ró ny. Mundurek ucznia w I LO to granatowy garnitur z kamizelk¹, wersja dla uczennic to garsonka ze spódnic¹ do kolan. Ca³y mundurek uczniowie nosz¹ w szkole jako strój galowy, zak³adaj¹ go równie reprezentuj¹c szko³ê poza jej murami, bior¹c udzia³ w konkursach, olimpiadach itp. El bieta Skoneczna mówi, e mundurki podobaj¹ siê wielu osobom spoza szko³y, a ich wypowiedzi dobrze wp³ywaj¹ na uczniów, zachêcaj¹c do noszenia stroju. W statucie szko³y okreœlono, e mundurki nosiæ trzeba w poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki. W dni te uczniowie nosz¹ tylko marynarki, pozosta³a czêœæ stroju mo e byæ dowolna. (mwk)

11 r. mundurek ki dla uczniów. - Mieli my zebranie z rodzicami, przedstawiali my ró ne wersje mundurków, razem siê zastanawiali my i ju wiemy, jak dzieci bêd¹ od wrze nia wygl¹daæ powiedzia³a nam dyrektor El bieta Karwowska. Mundurki bêd¹ uszyte z jeansu. Dla ch³opców bêd¹ to rozpinane koszule z odpinanymi rêkawami, dla dziewcz¹t d³u sze - co w rodzaju sukienek. Mundurki bêd¹ szyte w sierpniu. Pod koniec tego miesi¹ca firma ma przyjechaæ do szko³y. Stroje bêdzie mo na przymierzyæ i zleciæ ewentualne przeróbki. Koszt mundurka - 43 z³ote. - U nas stroje bêd¹ szyte w wakacje. Jeansowa kamizelka ma kosztowaæ 40 z³otych. Do tego bêdzie podkoszulek, a na ch³odniejsze dni co z d³u szym rêkawem. Rodzice jeszcze zastanawiaj¹ siê nam kolorem. By³y bardzo ró ne zdania w tym temacie i dali my sobie jeszcze kilka dni - powiedzia³a nam dyrektor Henryka Kocemba ze Szko³y Podstawowej w Seligowie w gminie yszkowice. W Gimnazjum w Kompinie wybór wzoru mundurków poprzedzi³a konsultacja z uczniami. - Doszli my do wniosku, e w tym wieku nale y braæ pod uwagê g³osy m³odzie y - mówi dyrektor szko³y W³odzimierz Gratys. Wstêpny wariant zosta³ ju te zaakceptowany przez Radê Rodziców. - Przede wszystkim nale a³o wywa yæ sprawê ceny - okre lili my, e strój musi kosztowaæ do 50 z³ i wzi¹æ pod uwagê to, e mundurek s³u y³ bêdzie uczniom nie tylko podczas uroczysto ci, ale te w dniu codziennym. Dlatego chcieli my po³¹czyæ elegancjê z funkcjonalno ci¹. Powa nie debatowano te nad rodzajem materia³u, z jakiego uszyte bêd¹ mundurki. Wiele do powiedzenia mia³y w tej kwestii mamy uczniów, które zajmowaæ siê bêd¹ praniem strojów. Zdarza³o siê bowiem tak, e to co oferowa³y firmy dobrze wygl¹da³o, natomiast nie wiadomo, jak zachowa³oby siê w praniu. Dlatego na przyk³ad wycofano siê z pomys³u bluz polarowych. Stanê³o na tym, e ch³opcy bêd¹ nosiæ granatowe wci¹gane przez g³owê bluzy, a dziewczêta tego samego koloru tuniki. - Choæ czas nagli, kropki nad i w tym temacie jeszcze nie stawiamy - zastrzega dyrektor. W Szkole Podstawowej w Dzierzgówku zbierane s¹ aktualnie zaliczki w wysoko ci 10 z³ na zakup mundurków. Do 15 wrze nia rodzice maj¹ dokonaæ wp³at ca³kowity koszt mundurka wyniesie 43 z³. Zarówno ch³opcy i dziewczêta nosiæ bêd¹ rozpinane bluzy d insowe, z odpinanymi na lato rêkawami Zaledwie jedna firma oferowa³a ca³o ciowy wzór mundurka szkolnego dla uczniów szkó³ pijarskich w owiczu. Rozwi¹zanie to okaza³o siê du o dro sze od kompletowania stroju, wiêc po dyskusjach dyrekcji z rodzicami z Rady Szko³y ka d¹ czê æ garderoby zamówiono w innej firmie. Ca³o ciowy koszt mundurka waha³ siê bêdzie w zale no ci od typu szko³y - podstawowej, gimnazjum czy liceum w granicach z³. Uczniowie wszystkich trzech typów szkó³ nosiæ bêd¹ koszulki polo, dla ch³opców bêd¹ one granatowe, dla uczennic niebieskie. Na obu rodzajach pojawi siê logo szko³y. Do tego dziewczêta w podstawówce i gimnazjum nosiæ bêd¹ spódniczki w delikatn¹ kratê, natomiast ch³opcy - granatowe spodnie. Kolejnym elementem stroju bêd¹ granatowe swetry - dla ch³opców w serek, dla dziewcz¹t rozpinane. Liceali ci nosiæ bêd¹ marynarki (ch³opcy) lub akiety (dziewczêta). Podczas uroczysto ci szkolnych obowi¹zywa³ bêdzie tradycyjny strój, bia³o-granatowy, jednak Wynik rywalizacji dzieci z nauczycielkami z Przedszkola nr 3 w ci¹gniêciu liny to 1:1. w planach jest wprowadzenie krawatów. Kiermasz na zamówienie Dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3 w owiczu Wac³aw Witwicki mówi, e pierwotnie próbowa³ przekonaæ nauczycieli i rodziców do wybrania kroju mundurków i w szycia ich we w³asnym zakresie. Oczywi cie z zastrze eniem, e stroje nie bêd¹ ozdobione adnymi firmowymi naszywkami typu Adidas, Puma czy Nike - u ci la. Rodzice argumentowali jednak, e mimo wzorca koloru, materia³y bêd¹ mia³y ró ne odcienie i lepiej, aby zamówiæ u producenta takie same stroje dla wszystkich. Koszt mundurka wyniesie oko³o 70 z³. Uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum nosiæ bêd¹ ó³te koszulki polo z wyhaftowan¹ g³ow¹ papie a Jana Paw³a II. Do tego gimnazjali ci za³o ¹ czarne bluzy, a uczniowie podstawówki granatowe - równie z ó³tym wizerunkiem papie a. Dla ch³opców bêd¹ to bluzy zak³adane przez g³owê, dla dziewcz¹t rozpinane na suwak. Galowy strój bêdzie natomiast tradycyjny bia³a bluzka, granatowa spódniczka. Rodzice kupowaæ bêd¹ co najmniej dwie pary koszulek polo, które uczniowie nosiæ bêd¹ codziennie. Firma, która dostarczy odzie, oferuje te, e co pó³ roku zorganizowaæ mo e kiermasz, na którym bêdzie mo liwo æ dokupienia potrzebnych czê ci stroju. (eb, jr, mak, mwk, wcz) Wspólne zabawy dzieci z rodzicami Roze miane dzieci z Przedszkola nr 3 w owiczu razem ze swoimi rodzicami oraz nauczycielkami bawi³y siê wspólnie na Dniu Rodzinnym 15 czerwca. P rzedszkolaki biega³y od stoisk ze s³odko ciami czy grillowanymi kie³baskami do przedszkolnego placu zabaw, w miêdzyczasie bra³y udzia³ w sportowych zmaganiach, miej¹c siê g³o no i trzymaj¹c za rêkê swoich rodziców. Najpierw jednak dzieci przygotowa³y wystêp artystyczny dla rodziców z okazji Dnia Mamy oraz Dnia Taty. Potem wyst¹pi³y dwie grupy przedszkolaków z krótkim programem artystycznym w jêzyku angielskim, stworzonym przy pomocy nauczyciela tego jêzyka, Mariusza Organi ciaka. Choæ rozstrzygniêcie powiatowego konkursu Ma³y Ekolog nast¹pi³o tydzieñ pó niej, to dzieci w swoim Przedszkolu nr 3 zosta³y wyró nione ju podczas Dnia Rodzinnego. O mioro przedszkolaków za przyniesienie plastikowych nakrêtek w ogromnej ilo ci mieszcz¹cej siê w przedziale otrzyma³o nagrody w postaci zabawek - zegarków. Te dzieci, które przynios³y mniej nakrêtek, otrzyma³y od swoich przedszkolanek batona. Co jeszcze tego dnia dzia³o siê w przedszkolu? Dzieci m.in. malowa³y kredkami ró ne obrazki, malowane mia³y twarze kred- Przedszkolaki by³y bardzo szczê liwe, e czas zabaw mog¹ spêdziæ razem z ukochanymi rodzicami. kami ekologicznymi przez dwie uczennice ³owickiego Ekonomika, ci¹gnê³y linê, rywalizuj¹c najpierw z rodzicami, a potem z przedszkolankami, przenosi³y jak najszybciej mog³y jajka, bez ich st³uczenia. Nawet kiedy spad³ deszcz, dzieci wraz z rodzicami schowa³y siê pod stoiska namiotowe i drzewa tylko na chwilê, by potem dalej wspólnie siê bawiæ. Kolejne atrakcje czeka³y przedszkolaków w poniedzia³ek 18 czerwca. Piêcio- i sze ciolatki uda³y siê na wycieczkê do Niedrzewia, do ekologiczno-s³owiañskiej wioski, w której mog³y m.in. strzelaæ z ³uku, obejrzeæ konie, kozy oraz strusie. Natomiast najm³odsze przedszkolaki zosta³y w owiczu, bawi¹c siê na przedszkolnym placu zabaw. (jr) Prace w SP Dzierzgówek D o koñca sierpnia trwaæ ma wed³ug wcze niejszych planów docieplanie budynku Szko³y Podstawowej w Dzierzgówku, choæ jak mówi dyrektor szko³y Boles³aw Kowalski, prace postêpuj¹ tak sprawnie, e zakoñczone zostan¹ wcze niej. Prace od pocz¹tku czerwca wykonuje firma SAN - PLAST z Rawy Mazowieckiej. Obejmuj¹ one zaizolowanie cian od wilgoci, docieplenie budynku, wykonanie opaski wokó³ niego, wymianê blaszanych parapetów i orynnowania, po³o enie tynku na starej i nowej czê ci budynku. Kosztowaæ to bêdzie tys. z³ brutto. Jak mówi dyrektor Kowalski, w okresie wakacji w jego szkole pomalowane zostan¹ te sale na górnym korytarzu. - Potrzeb jest wiele. Po zakoñczeniu ocieplania trzeba bêdzie pomy leæ o stworzeniu ogródka jordanowskiego - wymianie hu tawek, a tak e przebudowie szkolnego boiska. (wcz)

12 12 Ta ³owicka niedziela! Znakomity satyryk i autor wielu œwietnych piosenek, Wojciech M³ynarski napisa³ kiedyœ przebój Niedziela na G³ównym. By³a to ironia na facetów, którzy w woln¹ od pracy niedzielê (bo soboty by³y jeszcze wtedy pracuj¹ce) nie bardzo wiedz¹, co ze sob¹ zrobiæ, wiêc szwendaj¹ siê po mieœcie szukaj¹c wra- eñ na przyk³ad na dworcu kolejowym. Choæ gwoli prawdy, atrakcji by³o tyle, co kot nap³aka³. Na marginesie: wówczas œpiewa³o siê przeboje albo szlagiery ; teraz mamy hity. Przypomnia³ mi siê wiêc hit M³ynarskiego po ostatniej niedzieli spêdzonej w owiczu. Mo e paralela z t¹ niedziel¹ na g³ównym jest mocno odleg³a, a nawet ma³o elegancka, ale muszê koniecznie wyznaæ, e takich prze yæ rzadko siê doœwiadcza. Wniedzielne po³udnie mia³em wielkie szczêœcie byæ w ³owickiej katedrze na uroczystej mszy œwiêtej celebrowanej przez ³owickiego biskupa-seniora, Alojzego Orszulika z okazji Jego z³otego jubileuszu œwiêceñ kap³añskich, które to uroczystoœci opisane s¹ zapewne szczegó³owo w niniejszym N na wczeœniejszych stronach. I nie sposób by³o po raz kolejny oprzeæ siê pewnym refleksjom, o które byæ mo e ³atwiej, gdy w owiczu bywa siê od czasu do czasu, choæ po prawdzie jednak doœæ czêsto. Mo e siê w tym momencie powtarzam, ale chc¹c byæ w pogl¹dach uczciwym i sprawiedliwym nie mo na nie stwierdziæ, jak wielkim dobrodziejstwem dla owicza by³ fakt, e to do nas w³aœnie z gór¹ piêtnaœcie lat temu zosta³ skierowany przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Jego Ekscelencja biskup Alojzy. Jego wielkie talenty organizatorskie, z pewnoœci¹ nie mniejsza determinacja w dzia³aniach, a do tego rozleg³e kontakty na ca³ym œwiecie sprawi³y, e wszystko to przek³ada³o siê w dzia³aniach dla dobra ³owiczan. Niezale nie od wszelkich przemian ustrojowych i ekonomicznych w kraju, owicz sprzed lat piêtnastu i owicz obecny to dwa doœæ odleg³e od siebie miasta. I w tym jest Jego ogromna zas³uga. A jestem przekonany, e gdyby miejskie w³adze by³y w minionym czasie bardziej ofensywne, pod wieloma wzglêdami mog³oby byæ jeszcze lepiej. U bogacony duchowo mog³em w niedzielne popo³udnie upomnieæ siê te o coœ lekkiego, wiêc wybra³em siê na mecz Pelikana z dru yn¹ niejakiego Kmity z podkrakowskiej gminy Zabierzów. Jak wiadomo, gra sz³a o drug¹ ligê i mam nadziejê, e posz³o nam dobrze do koñca, tyle, e pisz¹c te s³owa, koñca znaæ nie mog³em, bo mecz rewan owy odbywa³ siê w Zabierzowie w chwili, gdy obecny numer Nowego owiczanina by³ ju w druku. Popo³udniowe prze ycia by³y oczywiœcie ca³kiem innego kalibru, ale gwoli prawdy gdy ogl¹da³o siê grê Pelikana oczy same siê œmia³y, a rêce czêsto sk³ada³y do oklasków. Ogl¹da³em ten mecz w towarzystwie przypadkowo spotkanego kolegi z licealnej klasy, Edwarda Gorzkowskiego. Kibica, jakich ma³o, tyle, e niestety od paru lat niewidomego. Edkowi nawet nie przeszkadza w prze ywaniu sportowego widowiska to, e nic nie widzi. Zawsze znajdzie siê przecie obok ktoœ, kto mu opowiada, co siê akurat dzieje. I to musi mu wystarczaæ. I to te go cieszy. Gdy jeszcze wzrok mia³ jako taki wybra³ siê autostopem z plecakiem na igrzyska olimpijskie do Barcelony. Spotka³em go wtedy po jednym z meczów na Camp Nou. By³ w fatalnym nastroju, bo parê godzin wczeœniej ktoœ wykorzystuj¹c jego u³omnoœæ bezczelnie go okrad³ z, i tak niewielkich, pieniêdzy. Przy pomocy znajomego dyrektora LOT-u z Barcelony pomog³em mu wróciæ do Warszawy. Ostatnio by³ sensacj¹ turnieju tenisowego J&S, na którym przesiadywa³ od rana do wieczora. O niewidomym kibicu zaczê³o byæ g³oœno w ca³ym sportowym œwiatku Warszawy. Proszê wiêc w³adze naszego miasta o wybaczenie, e w niedzielny wieczór nie by³em ju obecny na koncertach z okazji Dni owicza na Starym Rynku, które zapewne wspaniale koñczy³y tê niezwyk³¹ ³owick¹ niedzielê, ale czu³em siê w obowi¹zku odwieÿæ Edka do Warszawy, gdzie - podobnie jak ja - mieszka od trzydziestu lat. A na drug¹ ligê, bo chyba j¹ mamy, mo e dostanie jakiœ sta³y, honorowy karnet. O co wnoszê ju teraz, bowiem komu jak komu, ale jemu wyj¹tkowo, by siê taki prezent nale a³. Uwaga na zatrucia! W czasie upa³ów i w miejscach o du ej wilgotnoœci bakterie rozwijaj¹ siê w b³yskawicznym tempie, a produkty szybciej trac¹ swoj¹ przydatnoœæ do spo ycia. W gor¹ce czerwcowe dni zamkniête w czystym, ale postawionym w nas³onecznionym miejscu chlebaku, szczelnie owiniête foli¹ pieczywo szybko mo e pokryæ siê toksyczn¹ pleœni¹. Œwie a sa³ata przyniesiona rano z rynku, ju wieczorem traci witalnoœæ i wiêdnie w lodówce. A co powiedzieæ o ciastkach z kremem wystawionych w przegrzanych witrynach cukierni, czy miêsie i rybach zbyt d³ugo zostawionych na rozgrzanym blacie? Wszystko to mo e stanowiæ doskona³¹ po ywkê dla chorobotwórczych mikroorganizmów, dlatego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu dr Waldemar Wereszko informuje, e w okresie letnim znacz¹co wzrasta liczba zachorowañ na schorzenia infekcyjne przewodu pokarmowego, zwane potocznie zatruciami pokarmowymi. Zatrucia pokarmowe to ostre schorzenia o³¹dkowo-jelitowe, wystêpuj¹ce po spo- yciu pokarmów zaka onych drobnoustrojami lub ich jadami albo substancjami toksycznymi pochodzenia niebakteryjnego (np. grzybami, œrodkami ochrony roœlin lub innymi substancjami chemicznymi, które dosta³y siê do organizmu wraz z po ywieniem). Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, e przed zatruciami pokarmowymi chroni: n czêste mycie r¹k, zw³aszcza po skorzystaniu z toalety i przed przygotowaniem posi³ku; r. Dzielnicowi s¹ wœród nas (V) N ajfajniejsz¹ rzecz¹ w pracy dzielnicowego jest pomaganie innym - mówi 8 lat, z czego prawie 6 lat s³u by odby³ Leszek Kwintal jest dzielnicowym od 28-letni sier ant Leszek Kwintal, w Warszawie. - Sprowadzi³em siê do owicza, kolejny ³owicki policjant dzielnicowy, których to sylwetki prezentujemy na naszych ³amach - I cz³owiek wtedy mo e naprawdê poczuæ du ¹ satysfakcjê, gdy oka e siê, e coœ w tej materii zdzia³a³. Dzielnicowy przyznaje, e najbardziej w jego pracy przeszkadza to, kiedy widaæ, e rodzina patologiczna nie chce pomocy. Choæ najwiêkszym problemem na wsi jest przemoc i alkoholizm w domach, to mo na zauwa yæ jedn¹ zmianê na lepsze. - Uwa- am, e z informowaniem policji o przemocy i konfliktach rozgrywaj¹cych siê w wiejskich domach jest ju trochê lepiej - mówi Kwintal - Szczególnie m³ode ma³ eñstwa nie czekaj¹, tylko staraj¹ siê dan¹ sytuacjê naprawiæ b¹dÿ zmieniæ. I to jest bardzo dobry znak. Sier ant Leszek Kwintal. poniewa moja ona st¹d pochodzi - mówi sier ant. On sam pochodzi z miasta Przysucha w by³ym województwie radomskim. Od 2005 r., kiedy tutaj zamieszka³, jego rejonem jest ca³a gmina owicz czyli 26 wsi. - Ci¹gle jeszcze poznajê ziemiê ³owick¹ - mówi Kwintal. Jak zaznacza, najchêtniej wyrusza na wyprawy ze swoim trzyletnim synkiem. S¹ to albo piesze wyprawy po ³owickich rynkach i uliczkach, albo bardziej odleg³e, wycieczki samochodowe. - Planujê zamontowanie dla niego fotelika na rowerze - dodaje Kwintal. Wszyscy mieszkañcy gminy owicz w sprawach interwencyjnych mog¹ dzwoniæ do niego pod numer 046/ (jr) n mycie owoców i warzyw przed spo- yciem; n spo ywanie produktów ywnoœciowych bezpoœrednio po przygotowaniu ( jeœli zachodzi koniecznoœæ ich przechowywania, nale y je sch³odziæ i trzymaæ w niskiej temperaturze), n poddawanie ywnoœci dzia³aniu wysokiej temperatury (gotowanie, pieczenie, duszenie), które jest naj³atwiejszym sposobem niszczenia bakterii; n przechowywanie ywnoœci zgodnie z zaleceniami producenta; n zapobieganie rozmra aniu i ponownemu zamra aniu ywnoœci; n wydzielenie miejsca w lodówce na surowy drób, miêso i jaja, tak by nie styka³y siê z innymi produktami; n unikanie spo ywania lodów i ciastek pochodz¹cych z nieznanych Ÿróde³; n picie wody i mleka tylko po przegotowaniu i utrzymanie w czystoœci studni; n unikanie spo ywania surowego miêsa; n badanie zwierz¹t przez lekarza weterynarii zarówno przed, jak i po uboju. Pamiêtajmy o tym, a na pewno unikniemy wielu groÿnych chorób. (ew)

13 r. 13 Misje i poœwiêcenie obrazu Nowy obraz poœwiêcony zosta³ podczas niedzielnej mszy prowadzonej przez warszawskich ojców redemptorystów. Czy bêdzie plac zabaw przy baszcie Powstanie placu zabaw przy baszcie Klickiego - takie mo e byæ, czêœciowe przynajmniej, rozwi¹zanie konfliktu miêdzy mieszkañcami s¹siaduj¹cych z baszt¹ ulic a Mazowieck¹ Fundacj¹ Spo³eczno- Kulturaln¹. Propozycjê tê z³o y³ wiceburmistrz owicza Bogus³aw Boñczak skonfliktowanym stronom na ostatnim spotkaniu przedstawicieli mieszkañców, fundacji oraz wiceburmistrza, 21 czerwca w ratuszu. W ostatnim numerze N obszernie przypomnieliœmy historiê konfliktu. Teraz, po spotkaniu w ratuszu, mo e nareszcie dojdzie do porozumienia stron - choæ wcale nie jest to pewne. Dla mieszkañców bowiem najwa niejsze jest istnienie ogródka jordanowskiego, dla fundacji odnowienie baszty. Oba te cele, choæ zbie ne, w pewien sposób utrudniaj¹ sobie nawzajem realizacjê, poniewa jak podkreœlaj¹ przedstawiciele fundacji, w przypadku stworzenia ogródka, trzeba by by³o basztê specjalnie zabezpieczyæ. - Gdy powstanie plac zabaw, wybicie okien w baszcie mog³oby siê czêsto zdarzaæ, a tego chcemy unikn¹æ - mówili na spotkaniu. Fundacja ma siê wywi¹zaæ z umowy Mieszkañcy twierdzili na spotkaniu, e chc¹, by fundacja wykona- ³a zadania, jakie s¹ wymienione przecie w programie u ytkowym baszty i terenu wokó³ niej, który stworzono przy sprzeda- y jej przez miasto fundacji w 2000 r. G³ównie chodzi im o brak ogródka jordanowskiego, który mia³ w tym miejscu powstaæ, a nie powsta³ i nie wiadomo, czy w najbli szym czasie to siê stanie. - Zreszt¹ na czwartkowym spotkaniu fundacja nie bra³a w ogóle pod uwagê tego programu, tak jakby go nie by³o - mówi mieszkanka ulicy Parkowej Zofia Kruc w póÿniejszej rozmowie z N - Jeœli fundacja Lisowski znowu prezesem fundacji Po up³ywie 3 letniej kadencji w³adz Mazowieckiej Fundacji Spo³eczno-Kulturalnej w owiczu ponownie jej prezesem zosta³ Pawe³ Lisowski, który przewodzi³ jej od momentu powstania, czyli 1994 roku do 1999 roku. Wybory odby³y siê 8 czerwca. W sk³ad zarz¹du fundacji nie wszed³ dotychczasowy prezes Andrzej Biernacki. Zastêpc¹ prezesa zosta³ Bole- nie mo e siê z tego wywi¹zaæ, to po co w ogóle by³ ten program? Po co nam by³o robiæ nadziejê na plac zabaw dla dzieci? Mieszkañcy zarzucali te fundacji, e nie potrafi³a nawet zabezpieczyæ terenu. Œwiadczy o tym chocia by fakt, e przez dwa lata mieszkali w baszcie bezdomni. No i fundacja nie prowadzi tam te adnej dzia³alnoœci kulturalnej czy spo³ecznej, a przecie takie s¹ jej cele statutowe. Przedstawiciele fundacji - Andrzej Biernacki, Pawe³ Lisowski i Boles³aw Heichman - podczas spotkania t³umaczyli, e w rzeczywistoœci okaza³o siê, e porwali siê z motyk¹ na ksiê yc i e mimo chêci nie s¹ w stanie wywi¹zaæ siê z wczeœniej podpisanego programu, poniewa nie maj¹ tyle pieniêdzy. - Bêdziemy musieli sprawdziæ w ratuszu, czy mo emy w jakiœ sposób domagaæ siê od fundacji wywi¹zania siê z umowy - dodaje w rozmowie z N Bogus³aw Boñczak. Burmistrz mediatorem s³aw Heichman, cz³onkami El bieta Bogaczewicz-Biernacka oraz Ada Heichman. G³ównym celem prezesa Lisowskiego bêdzie rozbudowa budynku gospodarczego znajduj¹cego siê przy baszcie gen. Klickiego oraz realizacja za³o eñ fundacji, tj. pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz artystycznie uzdolnionych. (eb) Mieszkañcy, którzy przyszli na czwartkowe spotkanie uwa aj¹, e burmistrz nie powinien byæ mediatorem w tej sprawie, poniewa jest stron¹ konfliktu, a to z tego wzglêdu, e to miasto by³o wczeœniejszym w³aœcicielem baszty i terenu wokó³ niej i zdecydowa³o siê - fakt, e przed wielu ju laty - go sprzedaæ. Innego zdania jest wiceburmistrz Bogus³aw Boñczak, który chce przede wszystkim pomóc, zarówno mieszkañcom, jak i fundacji, czyli rzeczywistym stronom konfliktu, aby rozwi¹zaæ zaistnia³y problem. Dlatego zaproponowa³ w czwartek, by fundacja, z pomoc¹ miasta, na mocy ich wspólnego porozumienia, wydzieli³a czêœæ z terenu wokó³ baszty i by tam zrobiæ plac zabaw dla dzieci. Nie okreœla³ przy tym, czy to miasto sk³onne by³oby daæ na to pieni¹dze, czy powinna to zrobiæ fundacja. dok. na str. 15 W niedzielê 24 czerwca w koœciele na Korabce w owiczu rozpoczê³y siê misje poprzedzaj¹ce konsekracjê œwi¹tyni. Podczas mszy o godzinie 8 rano proboszcz Wies³aw Frelek poœwiêci³ nowy obraz Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy - pod takim wezwaniem jest parafia na Korabce - który zawiœnie w g³ównej nawie koœcio³a. Misje poprowadzili ojcowie redemptoryœci z Warszawy. Wierni dowiedzieli siê podczas niedzielnej mszy, i obraz poœwiêcony jest kopi¹ piêtnastowiecznej ikony znajduj¹cej siê w koœciele œwiêtego Alfonsa w Rzymie. Obraz wystawiony mia³ byæ w koœciele w poniedzia³ek i wtorek, tak aby ka dy z parafian móg³ uklêkn¹æ przed nim i spojrzeæ w te piêkne oczy, patrz¹ce na ka dego, kto zwraca siê o pomoc. Jeszcze dwie dobre uczennice Wubieg³otygodniowym artykule prezentuj¹cym wyniki egzaminów gimnazjalnych, przy omawianiu wyniku osi¹gniêtego przez ³owickie Gimnazjum Nr 2 szko³a poda³a nam nazwiska szeœæiu osób, które uzyska³y najwiêksz¹ iloœæ punktów, zapominaj¹c o jeszcze dwóch uczennicach. S¹ to: Ma³gorzata Garstka, która w teœcie zdoby³a 93 punkty na 100 mo liwych i Paulina Stawicka, która uzyska³a 91 punktów. (wcz) Konkurs wiedzy o Bolimowie Patrycja Kalkosiñska ze Szko³y Podstawowej w Huminie okaza³a siê najlepsza w Turnieju Wiedzy o Bolimowie dla szeœciolatków, rozegranym 19 czerwca w Gminnym Oœrodku Kultury w tej miejscowoœci. Goœciem specjalnym konkursu, jak co roku, by³ - mimo nowych obowi¹zków - burmistrza owicza, historyk Krzysztof Kaliñski. Jego obecnoœæ nie by³a przypadkowa - Kaliñski jest autorem ksi¹ ki Z dziejów Bolimowa, która od pocz¹tku stanowi podstawê dla formu³owania pytañ, jak i zawodniczych przygotowañ do konkursu. Egzemplarze jego ksi¹ ki by³y zreszt¹ nagrodami i ka de dziecko mia³o szansê zdobyæ autograf autora. Po raz pierwszy Turniej Wiedzy o Bolimowie zosta³ zorganizowany w 1993 roku i do tamtej pory szeœciolatki zmagaj¹ siê w nim co roku, a klasy podstawowe, gimnazja i szko³a œrednia co dwa lata. Pytania dla szeœciolatków nie by³y trudne. Tradycyjnie z jednej strony dotyczy³y historii miejscowoœci: ile koœcio³ów i pod jakim wezwaniem by³o niegdyœ w Bolimowie, jakie najstarsze ulice istniej¹ w tej miejscowoœci, jaka rzeka przep³ywa przez Bolimów i jakiej rzeki jest dop³ywem; z drugiej zahacza³y o wspó³czesnoœæ: ile so- ³ectw wchodzi w sk³ad gminy Bolimów, w jakim powiecie znajduje siê gmina, kto jest jej wójtem, a kto przewodnicz¹cym rady. W tegorocznej edycji udzia³ wziê- ³o 53 dzieci, w tym: 29 zerówkowiczów z przedszkola w Bolimowie, 10 z SP Humin i 14 z SP Kêszyce. Zwyciê y³a Patrycja Kalkosiñska z SP Humin. Wyró niono tak e: Daniela Ciê arka, Ewelinê Nowick¹, Olê Wojcieszonek i Rafa³a Boguckiego z SP Humin, Jakuba Szczepanika, Monikê Wawrzyñczak, Oliwiê Tuszyñsk¹, Patrycjê Kêpczyñsk¹ z SP Kêszyce, Angelikê Jarosiñsk¹, Nicolê Kod³ubañsk¹, Oliwiera Wilkoszewskiego, Adasia Kozickiego, Marcjana Szczepañskiego, Kamilê Gratys i Ewelinê Zwoliñsk¹ z przedszkola w Bolimowie. Wszystkie dzieci otrzyma³y ksi¹ ki Z dziejów Bolimowa podpisane przez autora. Wyró - nione dzieci otrzyma³y dodatkowo egzemplarz Wêdrownika, numeru poœwiêconego gminie Bolimów, oraz upominki przywiezione przez burmistrza Kaliñskiego. (wcz)

14 14 Zorganizowane w miniony weekend Dni owicza zbieg³y siê przypadkowo z wizyt¹ w naszym mieœcie ekipy telewizyjnej TVE z Hiszpanii. Andaluzyjczycy przygotowywali materia³ o tym jak yje siê Polakom po wejœciu naszego kraju do Unii Europejskiej. Byli w ³owickim rauszu, a nastêpnie przenieœli siê na Nowy Rynek, gdzie burmistrz Krzysztof Kaliñski na tle odremontowanego za unijne pieni¹dze rynku opowiada³ o tym co siê u nas zmieni³o i jak skorzystaliœmy na wejœciu Polski do Unii. Rêkodzie³o i rzemios³o w skansenie w Maurzycach W skansenie w Maurzycach odbywa siê ju trzecia edycja programu Tradycja. Jego celem jest przybli enie szerszej publicznoœci zanikaj¹cych dziedzin rzemios³a i twórczoœci ludowej charakterystycznych dla regionu ³owickiego. Do 10 paÿdziernika, codziennie w godzinach 9-16 odbywaj¹ siê prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, wycinankarstwa. Wzabytkowych budynkach, przeniesionych do skansenu z terenów dawnego Ksiêstwa owickiego zwiedzaj¹cy spotkaj¹ osoby prezentuj¹ce ró ne dziedziny ludowej twórczoœci. Osoby prowadz¹ce pokazy zapoznaj¹ zwiedzaj¹cych z narzêdziami wykorzystywanymi przez rzemieœlników Anna Pawlina opowiada legendy i podania zwi¹zane z wyplataniem koszy. i artystów wiejskich oraz zademonstruj¹ proces powstawania wytworów rzemios³a i sztuki ludowej. Zwiedzaj¹cy mog¹ spróbowaæ swoich si³ w toczeniu naczyñ na kole garncarskim, wyplataniu wiklinowych koszy czy wykonywaniu haftów i wycinanek. W cha³upie zwiedzaj¹cy mog¹ zobaczyæ jak powstaj¹ toczone gliniane naczynia i zapoznaæ siê z poszczególnymi etapami wytwarzania ludowej ceramiki. Na podwórzu s¹siedniej zagrody prowadzone s¹ pokazy wyplatania koszy z wikliny, wykorzystywanych na wsi m.in. do przenoszenia i przechowywania produktów spo- ywczych, zbiorów i pasz dla zwierz¹t. - W tygodniu odwiedzaj¹ nas zorganizowane wycieczki, zaœ w weekendy rodziny, które czêsto przywo ¹ swoich goœci z zagranicy - opowiada wikliniarka Anna Pawlina. Turysta z Sochaczewa, który nie wiedzia³ wczeœniej, e w Maurzycach jest skansen, powiedzia³ do twórców ludowych: - WeŸcie mnie pod œcianê i zastrzelcie, e o takiej pere³ce nic nie wiedzia³em. Wikliniarka opowiada odwiedzaj¹cym m.in. historiê o Moj- eszu, który jako niemowlê zosta³ uratowany w koszu wiklinowym. (eb) r. Zostan¹ nam mi³e wspomnienia M³odzie z gimnazjum w Popowie z rewizyt¹ na Kaszubach M iesi¹c po tym jak gimnazjaliœci z Przodkowa na Kaszubach przyjechali z wizyt¹ do Gimnazjum w Popowie, ³owicka m³odzie pojecha³a do Przodkowa 13 czerwca na czterodniow¹ wycieczkê. Wziê³o w niej udzia³ 15 uczniów z ró nych klas popowskiego gimnazjum, razem z dyrektor Monik¹ Szymczak oraz nauczycielkami Ew¹ Barylsk¹ i Monik¹ Œmia³ek. Popowska m³odzie przy pomocy prezentacji multimedialnej, przybli y³a Kaszubom ³owick¹ tradycjê i kulturê. Jednak najbardziej spodoba³y siê im ³owickie pieœni, muzyka i tañce zaprezentowane przez trzy pary ubrane w stroje regionalne. - Uczyliœmy Kaszubów kilku piosenek ³owickich - mówi Sylwia Ga³¹zka z klasy trzeciej. - Najbardziej przypad³y do gustu owickie ch³opoki. Najpierw s³uchali, a potem przy³¹czyli siê do nas i ju razem wszyscy œpiewaliœmy tê regionaln¹ ³owick¹ piosenkê. Goœcie z Popowa mieli okazjê podziwiaæ piêkne krajobrazy Szwajcarii Kaszubskiej z licznymi jeziorami, weszli te na Wie ycê - najwy sze wzniesienie Pomorza. Zwiedzili firmê Danmar zajmuj¹c¹ siê budow¹ drewnianych dworków, gdzie znajduje siê m.in. drewniany domek stoj¹cy do góry nogami oraz najd³u sza deska œwiata o d³ugoœci 36,83 m, która jest wpisana do Wielkiej Ksiêgi Guinnessa. - Na koniec dnia odby³o siê ognisko, na którym byli równie gimnazjaliœci z Przodkowa - opowiada Sylwia. - Wspólnie œpiewaliœmy i tañczyliœmy, a dobry humor ci¹gle nas nie opuszcza³. Œwietnie siê razem bawiliœmy i nikt z nas nie chcia³, by ognisko siê skoñczy³o. Nastêpnego dnia odby³ siê mecz siatkówki, rywalizowa³y dziewczêta - a wygra³ Przodków 3:1. Mimo przegranej uczennice z Popowa by³y zadowolone z meczu, polubi³y swoje przeciwniczki. Kolejn¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie Gdañska i Sopotu. - Niektórzy z nas dopiero teraz, po raz pierwszy, zobaczyli morze i byli nim zachwyceni - wspomina Sylwia. Sylwia podkreœla, e kiedy przysz³o im wracaæ po czterech dniach do Popowa, ciê - ko im by³o rozstaæ siê z Przodkowem. - Nigdy nie zapomnimy tego miejsca - zarzeka siê gimnazjalistka. Zaznacza, e najsmutniej by³o rozstaæ siê z m³odzie ¹ z Przodkowa z któr¹ bardzo popowscy gimnazjaliœci siê z yli. - Ale mamy nadziejê e jeszcze kiedyœ siê spotkamy - dodaje. (jr) owicka m³odzie zachwycona by³a nie tylko regionem Kaszubskim, ale równie Gdañskiem, do którego uda³a siê na jednodniow¹ wycieczkê podczas pobytu w Przodkowie. Zap³aæ podatek, to starczy na parking Zastanawiam siê: œmiaæ siê czy p³akaæ. Ale powiem szczerze - cieszê siê. Cieszê siê, bo jeszcze dwadzieœcia lat temu to, co napisano by na mój temat i ca³ej afery wokó³ parkingu w Kocierzewie, by³oby obowi¹zuj¹ce i jedynie prawdziwe. Dziœ maj¹c niezale ne i wolne media jak Nowy owiczanin czy Wiadomoœci Dnia mogê polemizowaæ z opowieœciami o sensacjach np. G³osu Robotniczego czy innych tytu³ów, straszyæ mogê swoje dzieci. Ale do rzeczy. Dwaj podpisani (pod. aut. Drewno nie zniknê³o w N 24/07 z br., Samek i Urbañski), w swym wywodzie bez ogródek atakuj¹ m.in. moj¹ osobê. Chcê oœwiadczyæ panie Urbañski: - to pan w kampanii przedwyborczej podnosi³eœ g³ównie temat bezprawnej wycinki drzew przed oœrodkiem. W œwietle argumentów uzna- ³em pana s³usznoœæ. Sk¹d teraz ta wolta - nie wiem. Jednak i styl, i forma jest dla mnie enuj¹ca. Co do obydwóch panów zastanawiam siê nad krokami prawnymi, gdy publicznie zosta³o poddane w w¹tpliwoœæ moje zaanga owanie w sprawy powiatu i na dodatek dzia³anie destrukcyjne, czym ewidentnie czujê siê pomówiony i wg art. 212 KK paragraf 2 mog¹ spodziewaæ siê panowie nawet dwóch lat wiêzienia. A teraz wynurzenia Nowaka: - je eli sprawa parkingu poruszona by³a od wielu lat, to gdzie pan by³eœ jako np. cz³onek Zarz¹du Rady Gminy, Przewodnicz¹cy Rady Gminy w Kocierzewie itp. Bra- ³eœ pan forsê za co? Za lekcewa enie ludzi? Przypomnia³o siê prezesowi po 20 latach od zg³oszenia postulatów? - œmieszne! - w czym przeszkadza³y akacje, eby wybudowaæ parking? Przed budynkiem GS rosn¹ lipy, a parking wybudowano i tam zagro enia nie ma? Jest przecie szko³a, sklepy, GS. No, ale tam rosn¹ lipy. Wiadomo lipa to lipa. Akacje mo na inaczej trochê wykorzystaæ. adnych znacz¹cych zdarzeñ nie by³o z suchymi ga³êziami. Zreszt¹ takie mo na by³o odci¹æ... Ciekawe, gdyby Nieborów lub Rybno mia³o pana prezesa, pewnie aleja kasztanowa i lipowa by zniknê³y - powoduj¹ przecie zagro enie jeszcze wiêksze ni akacje. - co sta³o siê z ogrodzeniem oœrodka zdrowa? - Jakoœ tajemniczo wyparowa³o. Czy - by przy wycince jednak je uszkodzono? - Zastanawia mnie, dlaczego z³ama³eœ pan warunki umowy dotycz¹ce wycinki, tj. nadzór pracownika Rejonu Dróg, czas pracy. Narazi³eœ pan tym samym pracuj¹cych i korzystaj¹cych z drogi powiatowej na niebezpieczeñstwo. Gadanie bzdur o by³ym komendancie policji w tym kontekœcie mnie œmieszy. Jakie pan Kwasek ma uprawnienia do kierowania ruchem, oznakowania drogi? itd. - Kolejna bzdura (...) chcia³em pomóc w tej inwestycji. (...) - to zap³aæ zaleg³e podatki jako prezes GS. Starczy na parking wraz z dokumentacj¹ i pewnie jeszcze na odprowadzenie wód opadowych (zainteresowanych zapraszam do tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy). Kostkê przywieÿli z powiatu po mojej interwencji. - Jeœli drewno zabrali stra acy pracuj¹cy przy usuwaniu drzew - to te jest forma zap³aty. Rzeœny mówi³, e jedna akacja to dwie przyczepy ga³êzi, a jeszcze zostaje pieñ. Wiêc dlaczego mowa, e pracowali za darmo! - Aktywnoœæ szanownego pana po wyciêciu drzew jakoœ zmala³a, co do parkingu - czy by cel zosta³ osi¹gniêty? Rozbrajaj¹ca by³a szczeroœæ panów Kwaska i Nowaka na zebraniu , e gdyby nie doniesienie, nie czuliby siê w obowi¹zku informowania Zarz¹du Gminnego ZOSP w Kocierzewie o tej sprawie bo i po co? Jeszcze jedno - czytaæ z Komisji Rewizyjnej chyba ktoœ potrafi? By³ szum na gminie by³a wzmianka prasowa - artyku³, by³y druga wzmianka w prasie. Komisja - nic nie wiedzia³a. Prawo mo e jest dobre - mo e z³e. Ja w ka dym razie ocenia³ go nie bêdê. Poniewa mam w¹tpliwoœci zwróci³em siê do prokuratury o wyjaœnienie sprawy. Urbañski twierdzi³, e ju wiadomo - znikoma szkodliwoœæ czynu - mo na i tak. Jak oceni to S¹d - ycie poka e. Nie mówi³em nigdy, e jestem doskona³y i wszechwiedz¹cy, wiêc niekoniecznie bêdzie podzielony mój punkt widzenia, jednak zdajê siê na m¹droœæ i niezawis³oœæ S¹du, bo gdyby wiêkszoœæ zawsze mia³a racjê - œwiatem rz¹dziliby Chiñczycy - ich jest najwiêcej i myœl¹ podobno jednakowo. Z podziêkowaniem i wyrazem szacunku Krzysztof D¹browski Przyjecha³em na Sienickiego W sobotê ( przyp. red.) odwiedzi- ³em owicz. Praktycznie z jednego powodu, wystawy prac Jacka Sienickiego. Dowiedzia³em siê o tym z prasy ART & BUSI- NESS i informacji internetowych. Czemu tak wspania³a wystawa genialnego artysty nie jest reklamowana na Pañstwa stronach. Pozdrawiam Dariusz Kowalik Turysta z Warszawy Od redakcji: Wystawa by³a reklamowana przed jej rozpoczêciem, relacjonowaliœmy te jej otwarcie. Ale z informatora na naszych stronach rzeczywiœcie w pewnym momencie wypad³a. Nostra culpa, przepraszamy. I dziêkujemy za uwagê.

15 r. 15 ZOSTAN W PAMIÊCI NIE TYLKO NAJBLI SZYCH Józef Fortuna ( ) 27 czerwca mija pierwsza rocznica œmierci Józefa Fortuny, rolnika z miejscowoœci Jadzieñ w gminie Kiernozia, który zmar³ w wieku 94 lat. Józef Fortuna urodzi³ siê 17 maja 1912 roku w Jeadzieniu, w wielodzietnej rodzinie ch³opskiej. Jego rodzice to Aleksander i Ma³gorzata z domu Karlewska. Od wczesnego dzieciñstwa pracowa³ w gospodarstwie rodziców, a tak e u innych gospodarzy. Na naukê brakowa³o mu czasu i si³, wiêc skoñczy³ tylko dwie klasy szko³y powszechnej. W 1932 roku zosta³ powo³any do wojska. S³u bê odbywa³ w Korpusie Ochrony Pogranicza na wschodniej granicy Polski. Po odbyciu s³u by, w 1937 roku bierze œlub z Helen¹ Makowsk¹ z Mastek. Doczeka³ siê trojga dzieci, piêciorga wnucz¹t i szeœciorga prawnucz¹t. Ca³e ycie wraz z on¹ prowadzi gospodarstwo w Jadzieniu, które przez kolejne lata rozwija z ma³ego i tradycyjnego w du e i nowoczesne. Jego ma³ eñstwo przetrwa³o 66 lat, ona Helena zmar³a 26 wrzeœnia 2003 roku. Zanim jednak do tego dosz³o, krótko po przejœciu do rezerwy zostaje do wojska ponownie wezwany, tym razem - jak sam to okreœla³ - do uœmierzania Ukrainy w 1938 roku. Rok póÿniej bierze udzia³ w walkach nad Bzur¹. Jak sam wspomina³, los rzuci³ go na bardzo trudny odcinek dzia³añ, w okolicach Sochaczewa. W miejscu, gdzie walczy³ poleg³o ponad 4 tysi¹ce osób. Za udzia³ w kampanii wrzeœniowej odznaczony zosta³ medalem Za udzia³ w wojnie obronnej. noœci nie bêdzie postêpu, równie na wsi. M.in. z jego inicjatywy so³ectwo Jadzieñ by³o zelektryfikowane znacznie wczeœniej ni inne wsie w gminie Kiernozia. W latach 70. Józef Fortuna zbudowa³ nowoczesn¹ chlewni¹, wielokrotnie opisywan¹ w prasie rolniczej - w tytu³ach takich jak Trzoda Chlewna, Rolnik Polski, Gromada czy nawet w G³osie Robotniczym. Wzorowo prowadzona chlewnia by³a te pod koniec lat 70. miejscem odwiedzanym przez wycieczki osób zainteresowanych nowoczesn¹ hodowl¹. Nowatorskie rozwi¹zania by³y efektem wspó³pracy, któr¹ rolnik nawi¹za³ z Instytutem Hodowli Zwierz¹t Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studenci tej uczelni odbywali w gospodarstwie Fortunów praktyki pod kierunkiem prof. Ma³ego. Nigdy nie zapomina³ o swojej rodzinie. Po przedwczesnej œmierci syna, który y³ 48 lat, bez wahania pomaga³ synowej i wnuczkom w prowadzeniu gospodarstwa, za co rodzina by³a mu bardzo wdziêczna. - By³ œwiat³ym rolnikiem i rzutkim cz³owiekiem, nieboj¹cym siê podejmowania nowych wyzwañ i zawsze otwartym na nowoœci - wspominaj¹ najbli si. By³ podpor¹ dla swoich dzieci i wnuków, fundamentem swojej rodziny. Dziœ, gdy go nie ma, dziêkuj¹ Bogu za to, e da³ im tak wspania³ego cz³owieka. (opr. mwk) ODESZLI OD NAS ( r.) 12 czerwca: Zofia Fortuna, l. 73, Karsznice Du e; 15 czerwca: Sylwester Sobiecki, l. 40; Stanis³aw Fafiñski, l. 80; Józef Mechocki, l. 75, Humin; 16 czerwca: Janina Siciñska, l. 95, Stryków; 17 czerwca: Bohdana Wasilewska, l. 78; W³adys³aw Plichta, l. 79; Stanis³aw Grzelak, l. 64, G³owno; Marian Binias, l. 60, Stryków; 18 czerwca: Helena Bontal, l. 79, G³owno; 20 czerwca: Bogus³aw Kubiszewski, l. 29, Nieborów; Henryk Szymajda, l. 69, Krêpa; 21 czerwca: Halina Janina Nowacka, l. 60, G³owno; Jan Zdziarski, l. 54, Stara Wieœ; 22 czerwca: Jadwiga Sêkalska, l. 84, Bolimów; Andrzej Kaczor, l. 88, Bocheñ; 23 czerwca: Marianna Kostusiak, l. 91, G³owno, 24 czerwca: Józefa Zieliñska, l. 81, Wyskok, 25 czerwca: Marianna KaŸmierczak, l. 83, G³owno. Po zakoñczeniu wojny pan Józef intensywnie pracowa³ w gospodarstwie, udziela³ siê te spo³ecznie. Chocia nie mia³ wykszta³cenia, by³ cz³owiekiem bardzo œwiat³ym i nowoczesnym, czemu da³ wyraz np. podczas elektryfikacji. By³ jej gor¹cym zwolennikiem i kilka lat po wojnie sam wiele osób przekonywa³ do tego, e bez elektryczdok. ze str. 13 Czy bêdzie plac zabaw przy baszcie Miasto nie po to sprzeda³o ten teren fundacji, by teraz z naszych podatków robiæ tam plac zabaw - mówi³a jednak ju na spotkaniu Zofia Kruc - To fundacja ma wywi¹zaæ siê ze swojej umowy. Dlatego na razie wiceburmistrz Boñczak czeka na spotkanie obecnych na czwartkowym spotkaniu przedstawicieli z pozosta³ymi mieszkañcami s¹siaduj¹cych z baszt¹ ulic, które ma siê odbyæ w ci¹gu najbli szych tygodni, do 15 lipca. - Czekam teraz na sygna³ od mieszkañców, bo przecie dla nas, w³adz miasta, najwa niejsze jest to, by to oni byli zadowoleni - dodaje Boñczak w rozmowie z N. Starali siê, ale nie wysz³o Na spotkaniu przedstawiciele fundacji starali siê przekonaæ mieszkañców, e nie byli bezczynni, tylko ciê ko pracowali, by przynajmniej zabezpieczyæ i wyremontowaæ niezbêdne elementy baszty. Boles³aw Heichman, jeden z cz³onków fundacji, w póÿniejszej rozmowie z N, wymienia, ile uda³o siê zrobiæ na terenie baszty, od kiedy ma j¹ Mazowiecka Fundacja. - Zamontowaliœmy nowe ogrodzenie, za³o yliœmy trzy razy - bo by³a niszczona, instalacjê elektryczn¹, wymieniliœmy okna w ca³ej baszcie, dwoje drzwi na tarasie widokowym, oœwietlenie na zewn¹trz z czujnikami ruchu. By³a te wymiana stopni na schodach, porêczy czy naprawa i odbudowa korony baszty - wymienia Heichman. Na spotkaniu przedstawiciele fundacji t³umaczyli, e zaczêli od remontu baszty, bo to by³o dla nich najwa niejsze. A na zarzuty o brak dozoru nad terenem odpowiadali, e nowe ogrodzenie mia³o i powinno wystarczyæ. - Jest nam szkoda wydawaæ pieni¹dze na ludzi, którzy bêd¹ pilnowaæ tego terenu, bo mo emy te pieni¹dze przeznaczyæ na potrzebniejsze zadania - mówili na spotkaniu. Mieszkañcy nam dokuczali Wed³ug Heichamana, Biernackiego i Lisowskiego, du o winy le y po stronie mieszkañców, którzy nic nie widzieli i nic nie s³yszeli, gdy niszczono ogrodzenie, wybijano okna czy palono instalacjê elektryczn¹. - To niszczenie baszty i terenu wokó³ niej odbywa³o siê przynajmniej za poœrednim przyzwoleniem mieszkañców - doda³ Heichman w rozmowie z N - Robili to, by nam po prostu dokuczyæ. Dlatego porozumienie z mieszkañcami, nawet tylko w sprawie ogródka jordanowskiego, stoi pod wielkim znakiem zapytania. (jr) Laureat i finalistka z Blichu Przemys³aw Wojda, uczeñ klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu, zosta³ laureatem fina³u XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci Rolniczych, który odby³ siê w Lublinie na pocz¹tku czerwca. Finalistk¹ zosta³a inna uczennica tej szko³y, Paulina Krupiñska z kl. IV Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego. Oboje w rozmowie z nami przyznali e zarówno 60 testowych pytañ, na jakie odpowiadali w czasie fina³u, jak i wykonanie trzech zadañ w czêœci praktycznej okaza³y siê dla nich doœæ ³atwe. Z olimpiady przywieÿli indeksy na wy sze uczelnie, z których jako tegoroczni maturzyœci zamierzaj¹ skorzystaæ. Przemek startowa³ w bloku mechanizacja rolnictwa. Opiekunem, który go przygotowywa³, by³ nauczyciel zawodu Stanis³aw Pietrzak. W czêœci praktycznej musia³ wy- Przemys³aw Wojda i Paulina Krupiñska. konaæ i omówiæ po³¹czenie nitowe, sprawdziæ w traktorze stan naci¹gu paska od napêdu wentylatora i za³o yæ sznurek do prasy. Zosta³ laureatem, ale na miejscu poza pierwsz¹ trójk¹, dla której g³ówn¹ nagrod¹ by³a zagraniczna wycieczka. Z wyniku jest jednak bardzo zadowolony. Zdoby³ indeks na dziewiêæ uczelni rolniczych, to u³atwi mu bezstresowe dostanie siê na kierunek, który ju sobie wybra³ - mechanika i budowa maszyn na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy. Paulina startowa³a w bloku gospodarstwo domowe i ywienie cz³owieka. Nad przygotowaniem jej do olimpiady czuwa³y dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych: Beata Moñka i Iwona Bogusiewicz-Kuœ. W czêœci praktycznej wykonywa³a kotlet de volaille, wywabia³a plamy, rozpoznawa³a przetwory z owoców, a nastêpnie musia³a opisaæ sposób ich przygotowywania. Paulina powiedzia³a nam, e w bloku, w którym startowa³a by³a du a konkurencja, bra³o w nim udzia³ bowiem a 42 uczniów klas ywienia z ca³ej Polski. Zabrak³o jej kilku punktów, by zostaæ laureatem, ale z tytu³u finalisty jest tak e zadowolona, bo otrzyma³a indeksy na dwie uczelnie wy sze, z czego jedn¹ jest szczególnie zainteresowana - mo - liwoœci¹ studiowania na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. Bêdzie jednak sk³ada³a tak e dokumenty na jedn¹ z uczelni warszawskich. (tb) Oni zagra aj¹ naszemu yciu Policja zatrzyma³a na terenie powiatu ³owickiego nastêpuj¹cych nietrzeÿwych kierowców i rowerzystów. Odpowiedz¹ za jazdê po pijanemu przed s¹dem w trybie przyspieszonym. n 20 czerwca o godz w Strzebieszewie w gminie Domaniewice 40-letni Stanis³aw S. jecha³ samochodem marki Fiat Uno (0,79 mg/dm 3 alkoholu); o godz w Be³chowie w gminie Nieborów 70-letni Jan T. jecha³ rowerem (0,50 mg/dm 3 ). n 22 czerwca o godz w nocy w Jackowicach w gminie Zduny 18-letni Kamil. jecha³ motorowerem (0,37 mg/dm 3 ); o godz na ul. êczyckiej w owiczu 47-letni Marek J. jecha³ rowerem (0,88 mg/ dm 3 ); o godz w Strugienicach w gminie Zduny 37-letni Pawe³ Z. jecha³ rowerem (0,50 mg/dm 3 ); o godz na ul. Starzyñskiego w owiczu 27-letnia Anna N. jecha³a rowerem (0,97 mg/dm 3 ). n 25 czerwca o godz na Placu Przyrynek w owiczu 50-letni W³adys³aw W. jecha³ rowerem (1,14 mg/dm 3 ). n 26 czerwca o godz na ul. Klickiego 54-letni Janusz G. jecha³ rowerem (0,62 mg/dm 3 ); o godz w Polesiu w gminie yszkowice 53-letni Marek K. jecha³ rowerem (0,98 mg/dm 3 ) pomimo orzeczonego przez S¹d Rejonowy w owiczu zakazu prowadzenia jakichkolwiek pojazdów w ruchu l¹dowym; o godz w Bobrownikach, gmina Nieborów 38-letni Krzysztof S. jecha³ rowerem (0,80 mg/dm 3 ); o godz na ul. Tuszewskiej w owiczu 56-letni Stanis³aw M. jecha³ rowerem (0,67 mg/dm 3 ); o godz na ul. Mostowej w owiczu 51-letni Kazimierz W. jecha³ rowerem (0,75 mg/dm 3 ).

16 r. Kontakty z Mongoli¹ nie tylko handlowe Goœciem firmy Bracia Urbanek by³ 16 czerwca w owiczu Batbayar Baterdene, pos³uguj¹cy siê pseudonimem Baabar, mongolski pisarz, polityk, by³y minister finansów, t³umacz dzie³ polskich i angielskich. Do ³owickiej firmy trafi³ dziêki kontaktom braci Urbanek z Baatarjcem Lkhagvajav, który prowadzi w Mongolii firmê Urbanek.- W naszych kontaktach najwa - niejsze jest zaufanie. My w Mongolii równie prowadzimy firmê rodzinnie, jest nas piêciu braci. Wojciecha Urbanka tak e traktujê jak brata - wyznaje Lkhagvajav. Kontakty pomiêdzy rodzinami dawno przekroczy³y ju charakter spotkañ stricte handlowych. Wspólnie odkrywaj¹ ³¹cz¹ce Polskê i Mongoliê karty historii oraz kultury obu krajów. Choæ, jak twierdzi goœæ z Mongolii, mieszkañcy jurt do dziœ kojarz¹ Urbanka z ogórkiem, a nie z cz³owiekiem. Produkty marki Urbanek wrêczaj¹ sobie w prezencie zamiast czekolady. Na stole stawiaj¹ przy okazji œwi¹t i na niedziele. Przetwory z owicza stanowi¹ jedn¹ z podstawowych grup produktów spo ywczych w Mongolii. Sa³atki produkowane na Katarzynowie oraz ogórki stanowi¹ zazwyczaj gotow¹ surówkê podawan¹ z g³ównym posi³kiem. Co ciekawe, od mongolskich goœci dowiedzieliœmy siê, e akceptacja wyrobów jest posuniêta tak dalece, e podaje siê je do tradycyjnej potrawy mongolskiej - piero ków o nazwie buuzy. Baabar do Polski przyjecha³ w drodze powrotnej z konferencji naukowej w Bratys³awie na temat Populizm w postkomunistycznych krajach, podczas której mówi³ o sytuacji pod tym wzglêdem w Mongolii. Pocz¹tki handlu firmy Bracia Urbanek z Mongoli¹ by³y bardzo ciekawe, poniewa Baatarjcem Lkhagvajav zacz¹³ pracowaæ na Katarzynowie jeszcze jako student ju w 1994 roku. Obecnie dystrybucj¹ przetworów do Mongolii zajmuj¹ siê dwie firmy o nazwie Tanger i Urbanek, które maj¹ swoje siedziby w stolicy Mongolii U³an Bator. Kontakty ³owickiego producenta ze stepowym krajem w g³êbi Azji s¹ dziœ ju tak silne, e dotycz¹ nie tylko spraw handlowych, ale zahaczaj¹ i o sferê kultury. Baabar studiowa³ w Polsce biochemiê na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie od 1979 roku w ramach rz¹dowej wymiany stypendialnej. Polska by³a wówczas dla Mongo³ów oknem na zachód. - Obywatele innych krajów bloku komunistycznego przyje d ali do Polski, aby obejrzeæ amerykañskie filmy. Tylko u was dozwolona by³a abstrakcyjna sztuka œwiadcz¹ca o wolnoœci artystycznej - wspomina. Wszyscy z zapartym tchem w Mongolii ogl¹dali te polskie filmy. Dzieci ogl¹da³y Bolka i Lolka. Do Mongolii wróci³ po 5 latach studiów. Zacz¹³ pracowaæ w Instytucie Naukowym w U³an Bator, gdzie przy³¹czy³ siê do œrodowiska inteligenckiego, walcz¹cego z komunizmem. Doktoryzowa³ siê z enzymologii w 1990 roku. Ju w czasach studenckich Baabar zaj¹³ siê pierwszymi t³umaczeniami dzie³ polskich pisarzy na jêzyk mongolski. T³umaczy³ te utwory, które najbardziej do niego przemawia³y. By³y to raczej krótkie opowiadania Marka H³aski, Tadeusza Ró ewicza, Jaros³awa Iwaszkiewicza. Teksty do t³umaczeñ czêsto czerpa³ z drukowanych w odcinkach opowiadañ w polskim czasopiœmie Panorama. Przepisywa³ w kilku kopiach na maszynie i rozdawa³ nastêpnie przyjacio³om w Mongolii. W ubieg³ym roku odnalaz³ jeden egzemplarz swego dawnego t³umaczenia opowiadania Nastêpny do raju H³aski, zosta³o wydane w ubieg³ym roku dwukrotnie. Dotychczas wyda³ oko³o 40 pozycji ksi¹ kowych, w tym równie t³umaczenia dzie³ z jêzyka angielskiego, m.in. Ekonomii Miltona Friedmana. Rozruchy przeciwko w³adzy komunistycznej w Mongolii rozpoczê³y siê w 1989 roku. Mongolia wziê³a wówczas przyk³ad z Polski. Baabar bra³ udzia³ w niezale nych ruchach socjaldemokratycznych, by³ liderem. W marcu 1990 roku na centralnym placu w U³an Bator odby³ siê strajk g³odowy, który doprowadzi³ do upadku partii komunistycznej. Przesta³a ona pe³niæ naczeln¹ rolê w pañstwie, wprowadzono zmiany w konstytucji. W tym to czasie Baabar zaj¹³ siê t³umaczeniem dzie³ ekonomicznych, gdy w Mongolii zacz¹³ tworzyæ siê wolny rynek i gospodarka wolnorynkowa. W latach Od lewej Kazimierz Urbanek, Baatarjav Lkhagvajav, Baabar oraz Wojciech Urbanek pe³ni³ funkcje ministra finansów w rz¹dzie. W jego opinii Mongolia jest ca³y czas opóÿniona w stosunku do Polski, je eli chodzi o przemiany polityczne oraz spo³eczno-gospodarcze, o oko³o 15 lat. - Jesteœcie dla nas pionierami - przedstawia swoje pogl¹dy polityk z dalekiej Mongolii, który ostatni raz w naszym kraju by³ przed 10 laty. Baabar jest autorem pierwszej po zmianach ustrojowych na prze³omie lat 80. i 90. nowej historii Mongolii, wydanej w 1996 roku. - W 1990 roku otwarte zosta³y archiwa pañstwowe. Spêdzi³em w nich kilka lat, zbieraj¹c materia³y do ksi¹ ki - opowiada autor. Pozycja nosi tytu³ w wersji anglojêzycznej Od œwiatowego mocarstwa do sowieckiego satelity. Obecnie odsun¹³ siê ju od polityki, zaj¹³ siê raczej polityczn¹ satyr¹. Prowadzi swoje wydawnictwo i publikuje na bie ¹co artyku³y w czasopismach. Pracuje te nad scenariuszem mongolskiej wersji polskiego Nikodema Dyzmy. W Polsce najpierw obejrza³ film, a nastêpnie siêgn¹³ po ksi¹ kê. Jest w trakcie poszukiwania dobrego re ysera oraz sponsorów. Na pewno we wszystkim, o co siê zwróci, mo e liczyæ na chêæ pomocy ze strony braci Urbanków. (eb) Gmina Zduny Piêknie odpoczywam Wójt gminy Zduny organizuje konkurs pod nazw¹ Piêknie odpoczywam, który ma na celu z jednej strony pokazanie ³adnych miejsc rekreacyjnych, takich jak ogródki, altanki, zielone k¹ciki itp., znajduj¹cych siê w gospodarstwach i posesjach, z drugiej uœwiadomienie mieszkañcom wp³ywu estetyki i wygl¹du miejsca zamieszkania na atrakcyjnoœæ posesji, miejscowoœci, ale i ca³ej gminy. Uczestnicy winni siê zg³aszaæ do gminnego Domu Kultury do 17 lipca. Przegl¹d zg³oszonych k¹cików rekreacyjnych odbêdzie siê w dniach lipca. Warunkiem udzia³u w konkursie jest udokumentowanie odbioru odpadów sta³ych. Komisja konkursowa oceniaæ bêdzie estetykê, oryginalnoœæ projektu i wykonanie przydomowego miejsca rekreacji. Zwróci te uwagê na ogólny ³ad i porz¹dek w ca³ym obejœciu. Wyniki og³oszone zostan¹ w listopadzie, podczas dorocznego Œwiêta Jesieni w zduñskim DK. (wcz) Chroniæ gwarê Wczwartek 14 czerwca w Redzie podpisane zosta³o porozumienie na temat wspó³pracy owicza z Red¹ na Pomorzu i Lubliñcem na Œl¹sku. O planach nawi¹zania tej wspó³pracy ju pisaliœmy. Przypomnijmy, e g³ównym jej celem jest realizacja wspólnego projektu, maj¹cego na celu zachowanie gwary ludowej, ale te wymiana m³odzie y w ramach zielonych szkó³. Pierwsze wspólne spotkanie w szerszym gronie odbêdzie siê 8-9 wrzeœnia w Lubliñcu. Bêd¹ to wspólne obrady trzech rad miejskich. (mwk)

17 r. 17 Ta dziewczyna ma charakter Gdy kilka miesiêcy temu posz³a na casting do agencji dla aktorów Stars, na ul. Smoln¹ w Warszawie, by³a trochê wystraszona, bo nie bardzo wierzy³a w swoje mo liwoœci. Po odegraniu sceny zazdroœci o ch³opaka, który mia³ j¹ rzekomo zdradziæ z jej najlepsz¹ przyjació³k¹, zrozumia³a, e trafi³a w odpowiednie miejsce. Pokaza³a pazury, a re yser powiedzia³: Ta dziewczyna ma charakter, super. Bierzemy j¹! Mowa o Paulinie Karasek, 23-letniej ³owiczance, studentce prawa na Uniwersytecie ódzkim. O Paulinie pisaliœmy na ³amach Nowego owiczanina kilkakrotnie. W 2004 roku bra³a udzia³ w konkursie Miss Skierniewic i uzyska³a tytu³ Kwiatu Wdziêku. Rok póÿniej dosta³a siê do fina³u Miss Polski, konkursu organizowanego przez znan¹ firmê Missland. Poprzez Missland mia³a kilka propozycji udzia³u w imprezach jako fotomodelka. Uwa a³a jednak, e nie s¹ one ciekawe. Min¹³ jakiœ czas, Paulina wyszczupla³a i jest bardziej dojrza³a. Zdecydowa³a siê wzi¹æ swoje sprawy w swoje rêce i teraz wie, e tak trzeba robiæ. Radzi te innym dziewczêtom, które marz¹ o karierze: - Trzeba coœ zrobiæ ze swojej strony. Nie mo na czekaæ, e ktoœ was zauwa y i zaanga uje. Gdy zaczê³a dobijaæ siê do drzwi agencji reklamy i agencji modelek, przysz³y efekty. Otrzyma³a pierwsze propozycje pracy modelki i aktorki, potem z efektem kuli œniegowej zaczê³y pojawiaæ siê kolejne. Coraz czêœciej dzwoni jej telefon, a ona czuje, e jest w swoim ywiole i wreszcie spe³niaj¹ siê jej marzenia. Jej twarz zaczyna byæ rozpoznawalna. Coraz czêœciej s³yszy te pytania: - Sk¹d ja ciê znam? Ty gdzieœ ju by³aœ? - Wreszcie czujê siê jak ryba w wodzie. Nie jestem zmêczona, nigdy siê nie zniechêcam, nawet jak coœ na planie trzeba powtórzyæ, mi to nie przeszkadza. Ca³y czas mog³abym to robiæ. Face to face Paulina deklaruje, ze nie stosowa- ³a adnej diety cud, aby spaœæ na wadze do 45 kg. Po prostu sprawi³ Paulina Karasek - jeszcze nie ca³kiem prawnik, teraz równie modelka, w marzeniach - studentka szko³y teatralnej. to obecny, bardzo aktywny styl ycia. Obecne jest wymiary to , wiêc w jej garderobie pojawi³y siê stroje o numerach Poszukuj¹c dla siebie miejsca w œwiecie show biznesu, rozsy³a³a swoje zdjêcia do agencji. Mia³a nadziejê, e ktoœ j¹ zaanga uje. - Nie z wszystkich zdjêæ by³am zadowolona. Teraz wiem, e mo e by³y za ma³o nowoczesne, nie do koñca profesjonalne. Gdy zaczê³am kontaktowaæ siê osobiœcie, rozmowa by³a zupe³nie inna - mówi Paulina, dodaj¹c, e na ywo ³atwiej jest nawi¹zaæ kontakt, zadzia- ³aæ na rozmówcê chocia by uœmiechem. Teraz, gdy podpisa³a ju umowy wspó³pracy z kilkoma agencjami, widzi, e udzia³ w konkursie Miss Polski da³ jej inne korzyœci, ni siê spodziewa³a. Missland nie przedstawi³ jej propozycji, która by³aby nie do odrzucenia, ale status jednej z 24 najpiêkniejszych kobiet w Polsce, nawet tylko w tym jednym konkursie, w tym jednym roku - jest mocnym argumentem przemawiaj¹cym za tym, e warto j¹ zaanga owaæ. Mówi¹c o umowach z agencjami, Paulina dodaje dobr¹ radê: - Ka d¹ czytaæ trzeba do koñca. Ten nawyk to du y plus studiów na prawie. Fryzury, makija i modne ciuszki Paulina wymienienia miejsca i imprezy, w których bra³a udzia³ jako modelka: otwarcie Manufaktury w odzi - pokaz fryzur Jacka Olejniczaka i kosmetyków firmy Douglas, otwarcie rajdu samochodowego 1/4 mili na warszawskim lotnisku Bemowo, prezentacja najcieñszej mp3 firmy Samsung, prezentacja najnowszego telefony marki Nokia, reklama telewizorów firmy Samsung, reklama dezodorantów firmy Axe (z Kub¹ Wojewódzkim), wrêczenie nagród dla najlepszych, najciekawszych i najwybitniejszych twórców polskiej kultury przyznawanych przez TVP Kultura. 5 czerwca na Placu Trzech Krzy- y w Warszawie, na imprezie charytatywnej dla dzieci, bra³a udzia³ w pokazie mody i fryzur firmy Paris Coiffure, zajmuj¹cej siê promocj¹ kosmetyków L`Oreal. Do udzia³u w pokazie zachêca³a gor¹co nasz¹ reporterkê, mówi¹c, e jej fryzura jest iœcie kosmiczna, prawdziwe dzie³o sztuki. Udzia³ w tej imprezie bardzo Paulinê ucieszy³, bo pomoc innym to sprawa, o której nie chcia- ³aby zapomnieæ. Twarz ³owiczanki pojawi³a siê ju w takich tytu³ach jak np. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Metro, Slajd. W najbli szym czasie bêdzie mo na j¹ zobaczyæ w programie Sêdzia Anna Maria Weso³owska, w którym bêdzie œwiadkiem z czarnym charakterkiem, niewielk¹ rolê maturzystki z lat 30. gra te w filmie Micha³a Kwieciñskiego Jutro pójdziemy do kina, którego premiera planowana jest na 1 wrzeœnia. Po podpisaniu 5-letniej umowy z Impresariatem Filmowym Stars, ma okazjê pojawiaæ siê w wielu programach stacji TVN. Bêd¹ to m.in. epizody, statystowanie w programach Szymona Majewskiego, Kuby Wojewódzkiego. Prywatnie pozna- ³a ju te wiele znanych osób. W pracy zawodowej mia³a okazjê wspó³pracowaæ z Ew¹ Gil - prywatn¹ wiza ystk¹ Edyty Górniak, Maciejem Dowborem, Zygmuntem Chajzerem i wieloma innymi osobami. Nie zatraciæ siebie Paulina Karasek poczu³a zapach kariery i show biznesu, ale nadal jest w niej coœ naturalnego i dziewczêcego. Gdy mówi, e nie chce siê w tym œwiecie zatraciæ, trudno W krêgu zainteresowañ Pauliny jest nie tylko moda, ale równie poezja i rysunek. jej nie uwierzyæ. Nie chce mieszaæ pracy z yciem prywatnym, dlatego narzeczonego ma z owicza i zawsze gdy tylko jest mo liwoœæ, aby bra³ udzia³ w imprezie, w której ona uczestnicy, zabiera go ze sob¹. Dla rodziny i przyjació³ nie ma zbyt wiele czasu. Bardzo jednak jest jej mi³o, gdy ktoœ do niej zadzwoni, mówi¹c: Paula, tu i tu by³o twoje zdjêcie. Mam dla ciebie gazetê. Zatrzymam j¹. Jak bêdzie okazja, spotkamy siê, to ci j¹ dam. Paulina Karasek jeszcze nie wie, czy show biznes to jest przysz³oœæ, ale chce skorzystaæ z szansy, na któr¹ przez wiele lat pracowa³a. Ma te inne plany na przysz³oœæ. Od 6 roku ycia pisze wiersze i ma nadziejê, e kiedyœ czêœæ z nich uka e siê drukiem. Interesuje j¹ te rysunek, mo e nawet aktorstwo. - To co robiê, mo na nazwaæ karier¹, ale nie jest to oparte na modzie czy na wygl¹dzie - mówi Paulina. Uwa a, e zawdziêcza to swojej wieloletniej pracy i d¹ eniu do pracy jako modelka. Maj¹c 16 lat, z pomoc¹ mamy zaczê³a wysy³aæ swoje zdjêcia do ró nych pism. Chodzi³a na warsztaty makija u, chodzenia, stylizacji, aktorskie. - Nie mówi³am o tym wczeœniej, bo to adne osi¹gniecie, ale teraz mi siê to bardzo przydaje - mówi ³owiczanka. - Teraz mama jest ze mnie dumna, dopinguje mnie i sprowadza na ziemiê. Boi siê, eby woda sodowa nie uderzy³a mi do g³owy. Ale mi to nie grozi, bo nie robiê osza³amiaj¹cej kariery, a to co robiê, to praca krok po kroku. Miros³awa Wolska-Kobierecka

18 r. Sukces w Pikomacie Uczennica ³owickiej Szko³y Podstawowej nr 3, Halszka Kaliñska, zajê³a pierwsze miejsce w XV edycji Miêdzynarodowego Konkursu Matematycznego PIKOMAT, rozegranego w dniach czerwca w Wiœle. Dziewczynka zdoby³a maksymaln¹ liczbê punktów. O rganizatorem konkursu jest Œl¹skie Stowarzyszenie Oœwiatowe Delta w Katowicach. Bior¹ w nim udzia³ uczniowie klas IV, V i VI szkó³ podstawowych oraz I, II, i III gimnazjów z Polski, ale tak e Zaolzia i szkó³ polskich na Litwie. PIKOMAT sk³ada siê z trzech etapów i fina³u. Ka dy uczestnik rozwi¹zuje zadania z pierwszych trzech etapów samodzielnie w domu. Wolno mu korzystaæ z do- Uczennica ³owickiej Szko- ³y Podstawowej nr 3, Michalina Ko³aczek, reprezentowa- ³a województwo ³ódzkie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy o³nierza i dzieje orê a polskiego w latach Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. D o konkursu przygotowywa³a j¹ nauczycielka Magdalena Stefañska. Czteroetapowy konkurs rozpocz¹³ siê eliminacjami szkolnymi. W marcu Michalina zajê³a pierwsze miejsce w eliminacjach rejonowych, a w kwietniu drugie miejsce na szczeblu regionalnym, uzyskuj¹c tytu³ laureata. Podobnie jak w przypadku konkursów przedmiotowych, laureatka zwolniona by³a z czêœci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. Zakwalifikowa- Halszka Kaliñska z Gimnazjum nr 3 najlepsza w Pikomacie. stêpnej literatury i konsultowaæ siê ze swoim nauczycielem i rodzicami. Nastêpnie szkolny organizator konkursu - w przypadku SP 3 wicedyrektor Agnieszka Rutkowska, wysy³a prace dzieci do siedziby komisji konkursowej. Najlepsi zapraszani s¹ do fina³u. W tym roku z 1300 osób do trzeciego etapu przesz³o 470 uczniów, a do fina³u zakwalifikowa- ³o siê 60 osób z Polski i 17 dzieci z Czech. W fina³owym konkursie indywidualnego rozwi¹zywania zadañ matematycznych w okreœlonym czasie mo na by³o zdobyæ maksymalnie 18 punktów. Halszka, która przygotowywa³a siê pod okiem matematyczki Anety Dêbiñskiej, w swojej grupie wiekowej jako jedyna uzyska³a w³aœnie taki wynik, za co dodatkowo nagrodzona zosta³a przez komisjê konkursow¹. Oprócz rozgrywek fina³owych rozegrane zosta³y tzw. matboje - czyli zespo³owe rozwi¹zywanie zadañ na czas, które mia³y trzystopniow¹ skalê trudnoœci. Szeœcioosobowa dru yna, w której znalaz³a siê Halszka, tak e wywalczy³a pierwsze miejsce. (wcz) Orê jej niestraszny Michalina Ko³aczek mimo anielskiej powierzchownoœci jak nikt zna siê na bronii wojskowoœci. ³a siê te do etapu centralnego, znajduj¹c siê w gronie 20 najlepszych gimnazjalistów w Polsce. Uczestnicy konkursu rozegranego w dniach czerwca w Warszawie musieli wykazaæ siê rozleg³¹ wiedz¹ z zakresu literatury, malarstwa, filmu, pieœni patriotycznych, kartografii wojennej, przebiegu bitew, budowy broni i umundurowania z przedstawionego w tytule konkursu okresu. Uczennica z Gimnazjum nr 3 by³a czternasta, jednak ma tytu³ finalisty, takiej samej rangi jak tytu³y finalistów konkursów przedmiotowych, których sylwetki prezentowaliœmy na ³amach N. Michasia interesuje siê histori¹. W konkursie Losy o³nierza i dzieje orê a bierze udzia³ od trzech lat. Dwa lata temu zakwalifikowa³a siê do etapu wojewódzkiego, przed rokiem w etapie centralnym wygra³a konkurencjê Broñ i barwa. Czyta ksi¹ ki - szczególnie Meg Cabbot, s³ucha muzyki, rysuje. Koñczy gimnazjum, a po wakacjach wybiera siê do ³owickiego liceum im.józefa Che³moñskiego, bo tam uczy siê ju jej rodzeñstwo. (wcz) Przywi¹zanie Gdy TAM - znaczy w Polsce, a TU - w Anglii. O têsknocie za tym, by wróciæ TAM, choæ jest siê TU, pisze specjalnie dla N Agnieszka Bia³ecka. K iedy przechodz¹c przez ulicê zaczynasz najpierw patrzeæ w prawo, potem w lewo i jeszcze raz w prawo, to znaczy, e powoli (œwiadomie lub nieœwiadomie) zapuszczasz TU swoje korzenie. I z ka dym dniem, kiedy coraz bardziej chcesz je z tego miejsca wyrwaæ, dopadaj¹ ciê dwa dziwne i jak e sprzeczne ze sob¹ uczucia: - albo zdajesz sobie sprawê, e w³aœciwie coœ ciê TU jednak trzyma, ale jeszcze do koñca nie zdajesz sobie sprawy i nie potrafisz nazwaæ co to w³aœciwie jest - albo Ci siê zwyczajnie nie chce, bo by³by to za du y wysi³ek (a mo e Od 27 maja do 6 czerwca dwunastoosobowa grupa uczniów SOS-W w owiczu bawi³a na wycieczce w Tatrach. O rganizatorami imprezy byli nauczyciele Oœrodka Agnieszka Faltynowska- po prostu musia³byœ siê porwaæ na jakikolwiek wysi³ek) w œwiecie mechanizmów i schematów eby nie wróœæ w tê ziemiê na sta³e, uciekam st¹d co jakiœ czas: co trzy miesi¹ce, co pó³ roku... Ró nie z tym bywa. Uciekam do miejsca, gdzie mówi siê inaczej, patrzy siê inaczej i kocha siê inaczej. Do miejsca gdzie wedding ring (obr¹czka) znaczy wiêcej ni onion ring (kr¹ ki cebulowe). Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba. Taka ucieczka za ka dym razem mnie uspokaja, dodaje si³ i wlewa do mojej g³owy hektolitry pozytywnej energii. Bo w³aœnie TAM, nie TU, jest moje miejsce na Ziemi. Jednak to miejsce niestety musi na mnie jeszcze trochê poczekaæ. Jak d³ugo? Tego to jeszcze nie wiem. Ale wiem, e ono na pewno poczeka. Wbrew ca³emu zwariowanemu œwiatu, jemu siê wcale nigdzie nie spieszy. Niestety, po ka dej ucieczce zawsze wracam TU, na tê coraz bardziej znajom¹ a jednak tak obc¹ dla mnie planetê. Do tych ludzi, z których ust pada na okr¹g³o jak e puste Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Odwiedzili Tatry i Pieniny Gra ka oraz Witold Nodzak. Wyjazd dofinansowany by³ przez sponsorów oraz z pieniêdzy zarobionych przez uczniów podczas pakowania zakupów w markecie,,intermarche w owiczu. Dziêki temu koszt wycieczki wyniós³ jedynie 125 z³ od osoby. Niski koszt wyjazdu mo liwy by³ tak e dziêki samodzielnemu przygotowywaniu posi³ków. Program wyjazdu obejmowa³ miêdzy innymi piesze wêdrówki i bezdÿwiêczne powitanie: Hi. How are you? (Czeœæ. Jak siê masz?), wypowiadane tak szybko i w takim poœpiechu, e nikt z pytaj¹cych nie czeka na jak¹kolwiek odpowiedÿ. Do tego miejsca, gdzie jedyn¹ wyznawan¹ religi¹ jest religia pieni¹dza. Do tego miejsca, gdzie ludzie rankami, popo³udniami i wieczorami udaj¹ siê do zat³oczonych supermarketów, kolorowych centrów handlowych, piêknych restauracji i przepe³nionych fast foodów, aby czciæ i wyznawaæ wszechpotê nego i jedynego Boga - Wielkiego Funta. al tylko, e po ka dym powrocie STAMT D, wyrwane na chwilê z tej nienaturalnej ziemi korzenie wrastaj¹ w ni¹ coraz bardziej i g³êbiej. I z ka dym kolejnym powrotem wszyscy ludzie ST D coraz bardziej i coraz natrêtniej staraj¹ siê wypraæ mi mózg, u ywaj¹c w tym celu coraz dro szych proszków i substancji. Dlatego te coraz wiêcej trudu muszê wk³adaæ w ka d¹ nastêpn¹ ucieczkê. Ale póki co udaje mi siê. Hmm... Dziêki Bogu, jeszcze nie myœlê po angielsku... Agnieszka Bia³ecka szlakami Tatrzañskiego Parku Narodowego, wyjazd w Pieniny, zwiedzanie zabytków Krakowa, zabawy w Parku Rozrywki,,Rabkoland w Rabce Zdrój. - Pomimo niesprzyjaj¹cej aury, wszyscy uczestnicy rajdu byli bardzo zadowoleni i z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ nastêpnej wycieczki - deklaruj¹ organizatorzy. (mwk) Sanniki Prace w parku bêd¹ kontynuowane Gmina Sanniki otrzyma³a dwie dotacje na dalsze prace w zespole parkowo-pa³acowym im. Fryderyka Chopina. 230 tys. z³ pochodzi z Departamentu Infrastruktury i Szkolnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota ta przeznaczona jest na budowê muszli koncertowej w parku. Druga dotacja, w wysokoœci 517 tys. z³, pochodzi z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i przeznaczona jest na dokoñczenie budowy ogrodzenia parku. Warto dodaæ, e przyznane dotacje nie wystarcz¹ na zrobienie wszystkich prac zaplanowanych w sannickim parku. Wniosek z³o ony w Ministerstwie Kultury opiewa³ na kwotê 470 tys. z³, przyznana dotacja jest wiêc o 240 tys. z³ ni sza. Zdaniem dyrektor pa³acu Beaty Jab³oñskiej, 230 tys. z³ byæ mo e wystarczy na sam¹ muszlê, jednak zabraknie oko³o 250 tys. z³ na drogê do muszli koncertowej, budowê drugiej stró ówki z toaletami, doprowadzenie do muszli i stró ówki energii elektrycznej i wykonanie krêgu tanecznego. Bez tej infrastruktury muszla nie bêdzie mog³a byæ wykorzystywana. Nieco mniejsz¹ od przewidywanej jest te dotacja z Instytutu im. Chopina, z której ma byæ te zap³acona czêœæ nale noœci za budowê pierwszej stró ówki. Gmina ma jednak nadziejê na pomoc Urzêdu Marsza³kowskiego w realizacji tych planów. Z³o ono wiêc wniosek o przyznanie 250 tysiêcy z³otych dotacji na dokoñczenie prac w parku. (mwk)

19 r. 19 owiczanki na warsztatach filmowych - Te warsztaty umocni³y we mnie zainteresowanie filmem - mówi uczennica I klasy humanistycznej Pijarskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w owiczu, Wioleta Krysiak, która bra³a udzia³ w warsztatach filmowych w odzi. - Choæ jeszcze nie wiem w jakim mieœcie dok³adnie chcia³abym studiowaæ, to wiem, e bêdzie to na pewno kierunek zwi¹zany z filmem. Przypomnijmy, owicki Oœrodek Kultury na pocz¹tku maja zorganizowa³ konkurs wiedzy o filmie dla uczniów szkó³ œrednich i gimnazjów z owicza. W nagrodê dwie osoby ze szkó³ ponadgimnazjalnych i jedna z gimnazjum, które zdoby³y najwiêksz¹ iloœæ punktów, mog³y na prze³omie maja i czerwca wzi¹æ udzia³ w warsztatach filmowych w odzi, organizowanych przez Sieæ Kin Studyjnych, w której jest ³owickie kino Fenix. Warsztaty by³y prowadzone przez studentów i wyk³adowców ³ódzkiej Pañstwowej Wy szej Szko- ³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Oprócz zajêæ teoretycznych dotycz¹cych re yserii, scenariuszy, scenopisu i zawodów filmowych: operatora, monta ysty itp., odby³y siê projekcje filmowe po³¹czone z dyskusjami. Uczestnicy warsztatów mieli te okazjê sami stworzyæ etiudy. Zwiedzali tak e miejsca w odzi, które s¹ zwi¹zane ze œwiatem filmu: samej uczelni czy muzeum kinematografii. - Praktycznie wszystko, co dzia³o siê na warsztatach, by³o dla mnie ciekawe- mówi Wioleta. - Jednak najbardziej podoba³o mi siê krêcenie etiudy, praca z re yserem. Tworzenie krótkiego filmu odbywa³o siê w kilkuosobowych grupach. W jednej z nich, oprócz Wiolety, znalaz³a siê druga laureatka ³owickiego konkursu, Katarzyna Dzi¹g, uczennica II klasy humanistycznej I LO im. J. Che³moñskiego. - Pomys³ scenariusza by³ jednej z dziewczyn z grupy, ale wszyscy zastanawialiœmy siê póÿniej jak go zrealizowaæ - opowiada Katarzyna Dzi¹g. - Potem jeden z uczestników warsztatów montowa³am nam zrobiony przez nas materia³, ale to my wybieraliœmy zdjêcia, jakie chcieliœmy zawrzeæ w naszej etiudzie. siê, e s¹ kibicami dwóch wrogich sobie dru yn. - By³a to komiczna sytuacja, ale te z pewnym przes³aniem - mówi Wioleta. - e niewa ne kto kim jest, ka demu mo na pomóc. Oprócz krêcenia etiudy, dziewczynom spodoba³ siê klimat warsz- Obie ³owiczanki zaznaczaj¹, e znajomoœæ tematyki filmowej, któr¹ wykaza³y w konkursie w OK, zdobywa³y przez ostatnie lata. Zarówno Katarzyna, jak i Wioleta zawsze lubi³y ogl¹daæ du o filmów, ale dopiero póÿniej zaczê³y Uczestnicy warsztatów filmowych zwiedzili równie ³ódzk¹ Manufakturê. Krótki materia³ filmowy, zrobiony m.in. przez ³owiczanki, krêcony by³ w mêskiej toalecie, z poziomu pod³ogi. Sk³ada³ siê z siedmiu ujêæ, tworz¹cych jedn¹ ca³oœæ. Etiuda opowiada³a o tym, jak jeden z dwóch mê czyzn, siedz¹cych w s¹siednich kabinach, prosi o rolkê papieru toaletowego i drugi mu j¹ po ycza. Dopiero kiedy wychodz¹ okazuje tatów, który tworzyli fajni ludzie. - Najbardziej podoba³o mi siê to, e mieliœmy wspólny temat do rozmów, które rozwija³y nasz¹ wiedzê i zainteresowania filmem - mówi Wioleta. - Bo wszyscy du o wiedzieliœmy o filmie i mogliœmy siê t¹ wiedz¹ podzieliæ. Równie Katarzyna przyznaje, e na warsztatach w odzi pozna³a œwietnych ludzi. poszukiwaæ czegoœ wiêcej o samym filmie, jego powstawaniu, czy o historii kina. Wioleta lubi Milosa Formana, a Katarzyna Jim ego Jarmuscha, choæ jednoczeœnie podkreœlaj¹, e tak naprawdê to trudno wybraæ tych najbardziej ulubionych. Obie te przypuszczaj¹, e po maturze wybior¹ filmoznawstwo. (jr)

20 r. Kolorowe Dni owicza Dwa dni najró niejszych atrakcji zapewnili organizatorzy Dni owicza, jakie odby³y siê w naszym mieœcie w weekend czerwca. Mo e nie wszyscy znali gwiazdê pierwszego dnia imprezy - grupê Strachy na lachy, jednak ju Golec uorkiestra i Katarzyna Skrzynecka przyci¹gnêli w niedzielê prawdziwe t³umy. Wiele osób zdecydowa³o siê te skoczyæ na bungee - nic dziwnego przyjemnoœæ ta by³a darmowa i nie wiadomo kiedy znów nadarzy siê w owiczu taka okazja. G ospodarzem pierwszego dnia imprezy, do której Urz¹d Miejski wraca po wielu latach przerwy, by³a owicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa, obchodz¹ca piêædziesiêciolecie swego istnienia. - Przygotowaliœmy monografiê dokumentuj¹c¹ piêædziesi¹t lat istnienia naszej spó³dzielni - powiedzia³ nam prezes Armand Ruta. - Podczas festynu mo na uzyskaæ wpisy autorów Stanis³awa Telemana, Jolanty Wróbel i Janusza Ludwiczaka. Oprócz tego na dzisiejszy dzieñ przygotowaliœmy wiele gad etów: koszulki z logo spó³dzielni, czapeczki, d³ugopisy. Spó³dzielnia ufundowa³a te nagrody konkursowe - sprzêt AGD i elektroniczny. Jak powiedzieli nam uczestnicy konkursu wiedzy o spó³dzielni Dawid Osiñski oraz Jadwiga Tybuœ - Jaœniewska, wraz z córeczk¹ Ing¹, pytania nie by³y trudne. Trzeba by³o na przyk³ad odpowiedzieæ ile budynków, czy ile osiedli posiada spó³dzielnia, ile lat istnieje itp. Du ym wziêciem cieszy³a siê te makieta z postaciami w strojach ³owickich. Postaci w miejscu twarzy mia³y otwory - dzieci i doroœli chêtnie fotografowa³y siê wtykaj¹c g³owy w te otwory. - Mi³o widzieæ, e ten pomys³ spodoba³ siê mieszkañcom. Tym bardziej, e makieta dopiero dziœ w po³udnie zesz³a z warsztatu produkcyjnego - mówi³ nam w sobotê kieruj¹cy wydzia³em promocji Urzêdu Miejskiego Artur Michalak. Sobota to tak e wystêpy sceniczne - pokaz tañca break dance, wystêp Kariny Sêdkowskiej, zespo³u Dzianina, Ósmy Dzieñ Tygodnia, Bibi Ribozo and The Banditos. Gwiazd¹ by³a grupa Strachy na lachy, która jednak, jak wynika³o z rozmów z uczestnikami imprezy, wielu osobom nie by³a znana. O wiele wiêksz¹ frekwencjê zanotowano podczas niedzielnej czêœci festynu, której gospodarzem by³a Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w owiczu. Mo na by³o wtedy obejrzeæ wystêp goœci z Serbii - zespo³u Banat i Lokai Mor, ponownie wystêp Dzianiny, skierniewickiego Brooklyn Band, który usilnie stara³ siê rozbujaæ gromadz¹c¹ siê publicznoœæ. SpóŸnialska Skrzynecka W sobotê prezes owickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Armand Ruta nie móg³ opêdziæ siê od ³owców autografów. O palpitacje serca przyprawi³a organizatorów jedna z gwiazd - Katarzyna Skrzynecka. Mia³a wyst¹piæ o godzinie 18.30, tymczasem gdy o na scenê wchodzili Golec uorkiestra, artystki znanej z prowadzenia Tañca z gwiazdami i reklam pasztetów, jeszcze w owiczu nie by³o. Organizatorzy wydzwaniali do niej i wraz z mijaj¹cymi godzinami dowiadywali siê tylko, e jedzie i jest - 60, 30, 20 kilometrów od owicza. Gwiazda wola³aby nie s³yszeæ co mówiono o niej w kuluarach i wœród publicznoœci, jednak zbyt pochlebne to nie by³o. Skrzynecka dotar³a w koñcu do owicza i wyst¹pi³a po Golcach, ale wczeœniej organizatorzy stanêli przed ma³o wdziêcznym zadaniem wype³nienia jakoœ czasu przeznaczonego na jej planowy wystêp. Golec sam jak palec Na szczêœcie nie zawiód³ ukasz Golec z orkiestr¹. Tak, ukasz, gdy z dwójki braci tylko on stan¹³ na ³owickiej scenie. Pawe³ ciê ko siê rozchorowa³ i musia³ zostaæ w domu. Zgodnie z tym co artysta zapowiada³ przed koncertem reporterowi N, ze sceny polecia³y najwiêksze przeboje takie jak Œciernisco, Crazy, Lornetka, Pêdz¹ konie i wiele innych. ukasz, który w owiczu by³ po raz pierwszy zachwyci³ siê naszym ratuszem, powiedzia³, e zna dobrze folklor ³owicki, bo zespó³ ludowy, w którym kiedyœ wystêpowa³, mia³ w swym repertuarze W niedzielê ka dy chcia³ spróbowaæ produktów ³owickiej mleczarni. Pokaz mody przygotowa³a Galeria. Urodziwe hostessy niczym z kartonów mleka ³owickiego.

21 r. czê æ po wiêcon¹ owiczowi. - Nasz dziadek Jan Golec mia³ dwa akty urodzenia jeden z ywca, a drugi z G³owna, przez które przeje d ali my jad¹c do was - podzieli³ siê swoim najnowszym odkryciem. - Sprawa jest dosyæ zagadkowa i bêdziemy chcieli j¹ wkrótce wyja niæ. Byæ mo e tutaj doszukamy siê naszych korzeni. zdecydowali siê na skok, wwo eni byli za pomoc¹ specjalnego wysiêgnika 60 metrów w górê i skakali asekurowani przez elastyczn¹ linê. Przyjemno æ taka kosztuje przeciêtnie oko³o 100 z³, w owiczu, dziêki staraniom mleczarni mo na by³o skakaæ za darmo. - Chcia³am bardzo skoczyæ, ale m¹ mi nie pozwoli³ - mówi³a nam m³oda kobieta. - To mi³e, e tak siê o mnie troszczy, ale a³udarmowy skok jê, tym bardziej, e skok mo na by³o oddaæ za darmo. w przepa æ - Zaprosili my mieszkañców owicza na Du ym wziêciem podczas festynu cie- festyn z my l¹ o tym, aby nasza spó³dzielnia szy³a siê bungee jump. Straceñcy, którzy nie kojarzy³a im siê tylko z produktami, ale Miêdzy publiczno ci¹ przechadza³y siê szalone szczudlarki. tak e z rozrywk¹ i dobr¹ zabaw¹ - powiedzia³ nam prezes OSM Jan D¹browski. Wielu by³o odwa nych, którzy po przypiêciu do nóg elastycznej liny, rzucali siê Je li pomys³ chwyci, my limy aby w³¹czaæ w przepa æ z wysoko ci 60 metrów. siê w organizacjê Dni owicza co roku zadeklarowa³. Spó³dzielnia ufundowa³a te mnóstwo nagród konkursowych. Mariusz Dobrzyñski wygra³ na przyk³ad deskorolkê w konkursie rozpoznawania smaków mleka szkolnego. Inni uczestnicy Marta Mycka, Bartosz Skrzecz i Bartek Grzelak otrzymali plecaki z produktami mleczarni. Karmienie serkiem z zawi¹zanymi oczami wygra³a para Szymon M¹czka i Martyna Dziedzic, w konkurencji brali te udzia³: Piotr Kostrzewa, Ola Bogusz, Filip Kosiorek i Marta Ma³aszyñska. W konkursie imitowania ryku krowy czteroosobowy namiot wygra³y Katarzyna i Justyna Grzelak, z pustymi rêkoma nie odeszli pozostali uczestnicy: Teresa i Monika Kunikowskie, Miros³aw i Jakub Gorzkiewicz i Dariusz i Marcin Wawrzyñ ukasz Golec zagra³ bez brata, ale za ski. To niektóre z konkurencji, w których zdobyæ mo na by³o warto ciowe nagrody. Niedzielny festyn pod znakiem OSM przyci¹gn¹³ prawdziwe t³umy. to jak zagra³! Hostessy, szczudlarki i Opti Drugi dzieñ festynu to tak e mo liwo æ degustacji produktów spó³dzielni. Jak powiedzia³a nam przebrana w strój ³owiczanki z kartonu mleka Bogus³awa Boczek, mo na by³o spróbowaæ napojów Opti na bazie serwatki, mro onej kawy, mleczka szkolnego w smakach waniliowym, truskawkowym i czekoladowym, ma lanki w smakach brzoskwiniowym, truskawkowym i naturalnym, mietany 12- i 30-procentowej, wreszcie mleka 3,2procentowego. Je li komu nie chcia³o siê staæ w kolejce do stoiska, specja³y roznosi³y na tacach urokliwe hostessy. Miêdzy publiczno ci¹ ca³y czas przebiega³y nie mniej urodziwe szczudlarki w koszulkach OSM, które zagrzewa³y do zabawy coraz liczniejsz¹ publiczno æ. Zreszt¹ gdy na scenê weszli Golcowie, nikogo do zabawy zachêcaæ ju nie by³o trzeba. (wcz)

22 r. Autoskup - gotówka, tel. kom Kupię osobowe - całe, rozbite, skorodowane, tel. kom Kupię osobowe, gotówka, tel. kom Astrę lub Lanosa - kupię, tel. kom Absolutny - auto skup, tel. kom Punto lub Felicię - kupię, tel. kom Cinquecento lub Tico - kupię, tel. kom Absultnie kupię auta całe, uszkodzone, tel. kom Kupię auta - gotówka, tel. kom Kupię każdy samochód, tel. kom Kupię wszystkie uszkodzone, stare, skorodowane, tel. kom ABSOLUTNIE AUTA, USZKODZONE, CAŁE - KUPIĘ, tel. (046) , tel. kom Auto-skup samochodów różnych. Zaświadczenia w celu wyrejestrowania, tel. kom Kupię silniki SW-400 Leyland, tel. kom Kupię wszystkie auta, zaświadczenie o kasacji, tel. kom SKUP SAMOCHODÓW - MOŻLI- WOŚĆ ODBIORU. SPRZEDAŻ CZĘ- ŚCI. ZŁOMOWANIE POJAZDÓW (ZAŚWIADCZENIA) DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI. NIEBORÓW 229, tel. kom Samochód z nadwoziem BDF, może być do remontu, tel. kom , Mercedes na kołach bliźniakach, do remontu, tel. kom Kupię każdego Poloneza po 1994 roku w całości lub na części, tel. kom Kupię każdego Fiata Uno, CC, Poloneza po 1995 roku (skorodowanego, rozbitego), w całości lub na części, do 1000 zł, tel. kom Skupujemy wszystkie auta osobowe, wszystkie marki w stanie obojętnym, tel. kom Absolutnie kupię wszystkie modele Daewoo, Fiata, Opla, Renault, Skody, Seata, VW, tel. kom p do 1000 zł z Rawy Mazowieckiej lub okolic - kupię. Tel Absolutnie auta bezwypadkowe, całe lub uszkodzone. Tel Aktualnie kupię osobowy cały lub lekko uszkodzony. Tel Aktualnie kupię samochody całe i powypadkowe, skupujemy również samochody na złom. Tel. 046/ , Astra I zarejestrowana. Tel Berlingo lub Kangoo, rok. Tel Corsa 5-drzwiowa. Tel FIAT Punto, 5 drzwi. Tel Kupię FIATA 126 p lub samą karoserię FIATA 126 p. tel , OPEL Astra II zadbany. Tel Powypadkowe skupujemy. Tel Volkswagen Polo zarejestrowany. Tel MAN, ciągnik siodłowy 403, 1997 rok, stan idealny oraz naczepa sztywna na poduszkach, tel. kom Iveco typ 3510, 1997 rok - sprzedam, tel. (046) Opony używane, importer, duży wybór, tel. kom Robur, skrzyniowy, silnik nowy, mały przebieg, tel. kom Gaz sekwencyjny, włoski, nieużywany, 800 zł, tel. kom CITROEN Xantia 1.8 i 1993 rok, wszystkie części, tel. kom FORD Fiesta rok, wszystkie części, tel. kom OPEL Kadett 1.3 i 1.6 D, wszystkie części, tel. kom DAEWOO Nexia V 1996 rok, wszystkie części, tel. kom HYUNDAI Pony i Scoupe 1993 rok, wszystkie części, tel. kom Glof II 1.3, wszystkie części, tel. kom FORD Ka 1997/98 rok, tel. kom , SEAT Ibiza 1.7D 1991 rok, tel. kom BMW gaz 1993 rok, tel. kom Cinquecento 1997 rok, tel. kom Maluch 1995 rok, tel. kom FIAT 126P 1997 rok, sprzedam, tel. (046) MAZDA rok, sprzedam, tel. (046) RENAULT Megane gaz 1996 rok, bogate wyposażenie, szyberdach, ekonomiczny, tel. kom VW Passat combi 1.9 TDI rok, czarny, tel. kom Samochód Robur LD 3001, 1988 rok, stan dobry, tel. kom VW Polo 1.4 MPI 2000 rok, tel. kom VW Transporter T4 1.9 TD 1998 rok, biały tel. (046) OPEL Vectra 1.7 TD 1996 rok, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki, centralny zamek, tel. kom WARTBURG combi 1.3 tel. (042) OPEL Vectra combi rok, sprowadzony, zarejestrowany, stan bdb, tel. kom POLONEZ Atu 1996 rok tel. (046) DAEWOO Tico 1997 rok, tel. kom Alufelgi oryginalne do BMW 16 z oponami letnimi Pirelli, tel. kom Alufelgi 15-4 szt., nowe, firmy Alessio, tel. kom PEUGEOT benzyna 1993 rok, tel. kom FORD Escort 1.3 gaz 1993 rok, tel. kom VW Passat 1.6 benzyna 1989 rok tel. (046) , tel. kom CC /96 rok, tel. kom FIAT 126p 1997 rok, tel. kom ALFA ROMEO 156, tel. kom ŁADA Samara, Seligów 29. Passat 2.0 GL, gaz sek., 1994 rok, tel. kom SEAT Cordoba 1.6 benzyna, gaz 1996 rok, tel. kom OPEL Corsa rok, tel. kom OPEL Record tel. (046) , tel. kom AUDI 80 B4 2.0 benzyna, czerwony, standard dobry, tel. (046) po POLONEZ Truck 1.6 benzyna + gaz 1998 rok, Citroen C3 1.4 D, 2003 rok, klima, tel. (046) , tel. kom Przyczepka, tel. kom VW Golf III 1.9 DT 1993 rok, wspomaganie, szyberdach, stan dobry, tel. kom Alfa Romeo ITD 1999 rok, tel. kom POLONEZ Truck izoterma 1996 rok, tel. kom Przyczepkę samochodową Niewiadów, tel. kom FIAT 126p 1996 rok, biały, tel. kom RENAULT Kangoo Rapid 1.9 D 2001/2002 rok, dwuosobowy, przeszklony, faktura VAT, tel. kom VW Golf II 1990 rok, tel. kom FORD Sierra combi 1.6, tanio, tel. kom VW Passat combi 1.9 TDI 2003 rok, km, zielony, stan idealny, I właściciel, salonowy, faktura VAT, tel. kom SKODA Felicia gaz 1998 rok, tel. kom Golf III TDI 1994/95 rok, tel. kom VW Passat Combi rok, tel. kom MERCEDES 190E 2.5 D 1991 rok, zł, czarny metalik, stan bardzo dobry, tel. kom NISSAN Almera Hatchback 1.4 GX 1998 rok, 9990 zł, km, 3 drzwi, japoński, tel. kom HONDA Concerto Hatchback 1994 rok tel. (042) FIAT 126p ELXSX 1997 rok, alarm + komplet kół zimowych, stan bdb, cena 2500 zł, tel. kom OPEL Vectra A 2.0i 1994 rok, szyberdach, immobiliser, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, 2 poduszki, hak i alufelgi, tel. kom BMW E /1993 rok, czerwony, benzyna, zderzak i lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach, alufelgi, radio, podgrzewane fotele, elektryczne lusterka, stan idealny. Cena do uzgodnienia, tel. kom FIAT Uno 1.0 gaz 1997 rok, 4000 zł, hak, tel. kom VW Polo 0.9 benzyna, gaz 1991 rok, tel. kom VW Golf II 1.3 benzyna, gaz 1991 rok, srebrny, stan techniczny dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom , CITROEN Berlingo 1.9 D 1998 rok, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, tel. kom HONDA Civic 1996 rok, zł, bordowy, tel. kom STAR A200L SW400 tel. (046) FIAT Siena 2000 rok, I właściciel, tel. kom FORD Escort V 1993 rok, tel. kom OPEL Vectra rok, tel. kom Tico 1997 rok, I właściciel, tel. (046) OPEL Vectra V 1999 rok, full opcja oprócz skóry, salon Polska, 100% bezwypadkowy, tel. kom SKODA Favorit gaz 1991 rok, tel. kom FIAT 126p 1991 rok, tel. kom POLONEZ rok, w dobrym stanie, cena do negocjacji, tel. kom FIAT Punto 1.1 SX 1996 rok, zielony, 5 drzwi, 7500 zł, tel. kom po NISSAN Sunny 2.0 D 1992 rok, stan bdb, tel. kom Espero rok, 4500 zł tel. (046) Seicento, silnik, skrzynia i reszta części, tel. kom POLONEZ Caro GSI 1998 rok, tel. kom MITSUBISHI Lancer V gaz, 700 zł, tel. kom TOYOTA Corolla z gazem 1995 rok, tel. kom Nysa gaz 1989 rok tel. (024) FIAT Uno rok, tel. kom Golf III 2.0 gaz 1994 rok, czarny metalik, alufelgi, tel. (046) , tel. kom FORD Fiesta 1.4 benzyn 1993 rok, tel. kom FORD Mondeo 1.8 TD 1994 rok, klimatyzacja, tel. kom OPEL Kadett rok, fioletowy, tel. kom OPEL Corsa B rok, stan dobry, tel. kom Master 2.8 TDI 1999 rok, blaszak Max, tel. kom OPEL Kadett 1.3, tel. kom FORD Fiesta + gaz XII.1990 rok, tel. kom PEUGEOT /99 rok, klimatyzacja, tel. kom FIAT Uno 1994 rok tel. (046) , tel. kom FIAT 126p 1990 rok, standard, tel. (046) Seat Cordoba 1,4, 1999 rok, benzyna, stan bdb, tel. kom Seat Toledo, 1992 rok, 2l gaz, stan bdb, tel. kom Przyczepka samochodowa, nowa SAM 2,35x1,25x0,40 m lub zrobię na zamówienie, tel. kom SEAT Ibiza 1.5 benzyna 1992 rok, tel. kom po MERCEDES 200D 1972 rok, blacha do naprawy, tel. kom PEUGEOT rok, km, 3-drzwiowy, stan techniczny bardzo dobry, bogate wyposażenie, tel. kom FIAT Punto II 1.2 gaz 2000 rok, 3-drzwiowy, bezwypadkowy, garażowany, stan bdb, tel. kom FORD Focus V 1998/99 rok, stan bdb, garażowany, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, tel. kom FIAT Bravo 1.9 TDI 1996 rok, czerowny, uszkodzony, tel. (046) SUZUKI Maruki, sprawny technicznie, tel. (046) Lanos V 1999 rok, tel. kom ROVER 620 SDI 2.0 diesel 1998 rok, km, pełne wyposażenie, atrakcyjna cena, tel. kom OPEL Vectra 1.6 combi 1997 rok, szampański metalik, bezwypadkowy, tel. kom SEAT Cordoba 1.6 XII.1997 rok, zielony metalik, salonowy, I właściciel, tel. kom DAEWOO Nubira rok, zielony metalik, instalacja gazowa, tel. kom VW Golf III TD, tel. kom , Dąbkowice Dolne. FIAT CC rok, 1300 zł, uszkodzony silnik, tel. kom OPEL Kadet 1.6 D, tel. kom POLONEZ Caro gaz 1993 rok tel. (042) FIAT Uno diesel rok, tel. kom KIA Sportage gaz 1998 rok, 4x4, tel. kom Punto 1.2 SX, 1997 rok, Lanos 1.5, 1998 rok, sedan, Matiz, 2000 rok, gaz. Gotówka, raty, możliwość zamiany. tel. kom NISSAN Primera gaz 1994 rok, tel. kom VW Polo rok, tel. kom BMW 525 TD 1998 rok, tel. kom VW D rok, tel. kom RENAULT Megane combi V 2000 rok, zł, 63 tys. km, granatowy, ABS, WK, 2xpp, 2xel.sz., alufelgi, radioodtwarzacz, halogeny, bagażnik dachowy, multilock, tel. kom Lanos sedan V + gaz 1999 rok, 8500 zł, 115 tys. km, zielony metalik, pierwszy właściciel, w.k., 2xel.sz., butla w kole, tel. kom FORD Mondeo combi Ghia rok, srebrny, benzyna, pełne wyposażenie, tel. kom Peugot 106, 1,1i, 1992 rok, zł, tel. kom , stan bardzo dobry. Nissan Micra, 1.0, 16V, 1994 rok, stan bdb, dwa dni w k., tel. kom , POLONEZ 1989 rok, stan dobry, gaz, hak, ważne dokumenty, tel. kom CINQUECENTO 1995 rok, tanio, tel. kom VW Golf IV 1.9 SDI 1999 rok, zł, granatowy, 3-drzwiowy, klima, jasne wnętrze, sprowadzony, tel. kom VW T4 2.5 TDI 1998 rok, zł, klima, tel. kom VW Golf IV 1,4 16V (1998) granatowy, trzydrzwiowy, bezwypadkowy, 4xPP, stan bardzo dobry, 19 tys. zł., tel. (042) , tel. kom OPEL Corsa rok, zł, haber, pełna opcja, 5-drzwiowy, jeden właściciel, tel. kom SEAT Ibiza gaz 1995 rok, 8200 zł, 5-drzwiowy, tel. kom DAEWOO Lanos Sedan V 1999 rok, 7900 zł, tel. kom FORD Escort V 1998 rok, 8900 zł, gaz, tel. kom FIAT Siena gaz 1998/1999 rok, 8700 zł, tel. kom FIAT CC rok, 4700 zł, bordo metalik, tel. kom CC 700, 1994 rok, tel. kom RENAULT Espace rok, zł, benzyna + gaz, tel. kom POLONEZ Caro rok, gaz, hak, tel. kom FORD Mondeo 1993 rok, stan idealny, tel. kom CC rok, czerwony, auto salonowe, tel. kom FORD Escort combi 1993/94 rok, tanio, tel. (046) VW Passat sedan 1.8 benzyna 1994 rok, 7000 zł, km, śliwkowy metalik, ABS, centralny zamek, wspomaganie, 2x airbag, elektryczne lusterka, garażowany, stan bdb, tel. kom DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1998 rok, bordo metalik, zarejestrowany, tel. kom SEAT Ibiza /99 rok, 4-drzwiowy, salonowy, sprzedam, tel. kom Seicento 1.1 gaz 2000 rok tel. (046) , tel. kom PEUGEOT 406 combi 2.0 benzyna 1998 rok, granat metalik, full wyposażenie, sprowadzony z Anglii, automat, tel. kom FIAT 126p 1992 rok, tel. kom , Sochaczew. SEAT Ibiza 1.4 gaz sekwencyjny 1997 rok, stan techniczny i wizualny bdb, sprzedam, tel. kom FORD Scorpio 2.0 DOHL 1994 rok, srebrny metalik, bogato wyposażony, sprowadzony z Niemiec, tel. kom OPEL Astra combi V gaz 1999 rok, stan techniczny i wizualny bdb, tel. kom OPEL Astra 1.6 gaz 1999 rok, tel. kom OPEL Astra rok, tel. kom OPEL Vectra 2.2 gaz 2000 rok, tel. kom DAEWOO Lanos 1.5 gaz 1998 rok, tel. kom OPEL Astra rok, stan bdb, tel. kom FIAT Brava V 1999 rok, stan bdb, tel. kom DAEWOO Tico benzyna gaz 1999 rok, tel. kom OPEL Astra 1.4 benzyna gaz 1993 rok, tel. kom Palio Weekend 1.6 benzyna gaz 1998 rok, tel. kom Skup samochodów używanych, tel. kom DAEWOO Tico 1997 rok, stan idealny, tel. kom SEAT Cordoba rok, zielony metalik, wspomaganie, tel. kom OPEL Astra rok, uszkodzony przód, tel. kom VW Golf III combi 1.9 GTD 1993 rok, 6700 zł + opłaty, sprowadzony, tel. kom OPEL Vectra rok, po opłatach, zł, tel. kom FIAT seicento 1.1 gaz 2000 rok, airbag, elektryczne szyby, tel. kom VOLKSWAGEN combi 1990 rok, km, granat metalik, tel. kom Vectra V 1996 rok, ul. Łyszkowicka 46, Łowicz, tel. kom Żuk 1990 r., tel. (042) FIAT Uno 1994 rok, 8000 zł, sprzedam, tel. kom PEUGEOT 406 TD 1997 rok, zł, sprzedam, tel. kom , Łowicz. CC rok tel. (046) Matiz 1999 rok, stan bdb, tel. kom Tico 1996 rok, srebrny metalik, mały przebieg, tel. kom CITROEN Saxo rok, bezwypadkowy, I właściciel, tel. kom POLONEZ Caro Plus 1.6 instalacja gazowa 1998 rok, stan techniczny dobry, silnik po remoncie, tel. kom Seicento 900 gaz 1999/2000 rok, tel. kom , POLONEZ Truck benzyna gaz 1995 rok, 5-osobowy, tel. kom OPEL Astra sedan rok, 8500 zł, bordo metalik, krajowy, DAEWOO Nexia, 1997 rok, krajowy, bordo metalik, sedan, 4900 zł, tel. (046) , tel. kom AUDI B4 1.9 TDI 1992 rok, km, śliwka metalik, tel. kom Corsa B rok, km, czarny, klimatyzacja, wspomaganie, 2 poduszki, elektryczne szyby, elektryczny fal-dach, do opłat, tel. kom FIAT 126p 1991 rok, tel. kom FORD Mondeo V, km, czerwony, pierwsza rejestracja rok, stan idealny, bez wypadkowy, I właściciel, pełna dokumentacja, cena atrakcyjna, tel. kom Żuka 1990 r., tel. (042) Fiat 125p ME rok, stan dobry, tel. (046) Astra rok, tel. kom Suzuki Witara Cabrio 1992 turkusowo-srebrny. Stan techniczny bdb, wizualnie śliczny. Cena zł, tel. kom Opel Sintra 3.0 MV r. van siedmioosobowy, pełne wyposażenie, stan bdb, oliwkowy metalik zł, tel. kom AUDI A V, pełne wyposażenie, sprowadzony z Niemiec, przerejestrowany, tel. kom Opel Vectra 1,6 16V gaz, 1996 r zł, tel. kom Fiat Seicento 2001 rok, zielony metalik, I właściciel, garażowany, tel. kom Poloneza Caro Plus 1998 r., benzyna, gaz, tel. kom FIAT CC rok, 2500 zł, tel. kom OPEL Frontera 2.5 TDS 1997 rok, zł, tel. kom Opel Astra 1998 r. 2,0 TDI zł, tel. kom VW Passat 1,9 TDI 1999 r. stan bdb, zł, tel. kom Mercedes MB r., tel. kom Żuka 1990, tel. (042) Suzuki Witara Cabrio 1992 r. turkusowosrebrny, stan techniczny bdb, wizualnie śliczny. Cena zł, tel. kom Opel Sintra 3.0 MV r., van siedmioosobowy, pełne wyposażenie, stan bdb, oliwkowy metalik, tel. kom RENAULT Masrer Max 2.8 TDI, tel. kom Fiat Palio1.2 HL 1999 r., tel. (042) , tel. kom FIAT Seicento rok, I właściciel, bezwypadkowy, tel. (046) DAEWOO Tico 2000 rok, tel. kom FIAT rok, tel. kom OPEL Corsa rok, tel. kom POLONEZ Caro 1.6 GL 1994 rok, centralny zamek, gaz, nowe opony, akumulator, tel. kom , FIAT 126p 1997 rok, tel. kom OPEL Astra II V 1999 rok, zł, zielony, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 2x poduszka, autoalarm, radio, bardzo ładny, tel. kom OPEL Corsa B rok, 8500 zł, srebrny, I właściciel, poduszka, centralny zamek, radio, garażowany, zadbany, tel. kom OPEL Astra Hatchback 1.4 gaz 2001/02 rok, zł, atramentowy, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, bardzo ładnie utrzymany, tel. kom FORD Escort combi 1997 rok, tel. kom OPEL Vectra B V gaz 1999 rok, zł, srebrny, po liftingu, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny zamek, radio, 2 poduszki, tel. kom OPEL Astra Classic gaz 1998 rok, zł, szampan metalik, poduszka, autoalarm, centralny zamek, serwisowany, tel. kom VOLVO S V 1997 rok, km, bogate wyposażenie, atrakcyjny wygląd, tel. kom FIAT Siena 1.6 gaz 1998 rok, I właściciel, wspomaganie, centralny zamek, alarm, stan bdb, tel. kom VW Golf III 1995 rok, tel. kom FIAT Siena /98 rok, wspomaganie, centralny zamek, alarm, stan bdb, tel. kom DAEWOO Lanos 2000 rok, 8500 zł, zielony metalik, 5-drzwiowy, tel. kom DAEWOO Lanos 2001 rok, 9900 zł, srebrny, 5-drzwiowy, instalacja gazowa, tel. kom OPEL Corsa 1.3 CDTI 2003 rok, zł, niebieski metalik, 5-drzwiowy, pierwsza rejestracja 2004 rok, tel. kom OPEL Corsa 1.0 gaz 1999 rok, zł, rudy metalik, 5-drzwiowy, pierwsza rejestracja rok, tel. kom NISSAN Micra /98 rok, 5900 zł, srebrny, alufelgi, tel. kom OPEL Astra 1.4 gaz sekwencyjny 2002 rok, zł, 2x poduszka powietrzna, tel. kom p, 1996 rok. Tel ASTRA V combi, 1998 rok. Tel ASTRA Classic, 1999 rok, 66 tys. km. Tel AUDI A6 2.0 z salonu 2003 rok, przebieg km, bezwypadkowy, serwisowany. Tel CC 07, 1993 rok - sprzedam. Tel CC 700, 1997 rok, turkus metalik, LPG. Tel CITROEN AX, 1993 rok, 3500 zł, Espero 1.8, 1996 rok, gaz, 4500 zł. Tel CITROEN Xantia 1.9TD, 1997 rok, combi, cena zł - sprzedam. Tel OPEL Corsa 1.0, 1999 rok, 5-drzwiowa, zł, II właściciel, bezwypadkowy. Tel. 046/ DAEWOO Lanos 1.5, gaz, 1999 rok, 5-drzwiowy. Tel punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do nł : kwiaciarnia ikebana na narożniku NOWEGO rynku i ul.koziej; Kwiaciarnia Egzotyczna na ul. Stanisławskiego 6; kiosk os. Dąbrowskiego 24 - rampa; Kiosk LOTTO na os. Bratkowice; TARGOWI- CA MIEJSKA w Łowiczu - pawilon nr 4 - PUNKT SPRZEDAŻY PRASY (naprzeciwko alei z warzywami); sklep p. Krynickiego na ul. łęczyckiej; sklep p. jankowskiej w jackowicach; sklep p. piechowskiej w chruślinie; sklep p. papiernik w Kompinie, bednarach i Nieborowie; sklep P. Pacler w Bobrownikach; sklep P. Motylskiej w Jamnie; kiosk p. wesołowskiej na rynku kopernika w kiernozi; Sklep P. Bejdy w Ostrowie; Sklep p. Goj w parmie; sklep p. Marczaka w Krępie i w Domaniewicach; SklEp P.Kowalczyka przy ul. Głowackiego w łyszkowicach; Sklep p. Wodzyńskiego w Rogóźnie; Sklep GS w Złakowie kościelnym; sklep p. figata w nieborowie; sklep p. Szaleniec w zabostowie; sklep p. sokalskiej w zawadach; sklep p. tomczak w brodnym józefów; sklep p. Foks w Grudzach Starych nr 60; Sklep P. Gasik w Rybnie na ul. Długiej 2; sklep p. wierzbickiej w stachlewie; sklep p. Topolskiej w kurabce; sklep p. grefkowicz w huminie; sklep p. dragańskiej w Kocierzewie Płn.; sklep KOS w Gągolinie Płd.; Sklep U Michała p. Wrzesińskiego w Osmolinie, ul. Rynek 1; PPH Karina p. Lucyny Siewiera w Bednarach Kolonii; sklep p. Głowackiego w Sokołowie 19; Sklep ABC... p. Gortat przy ul. Rynek Kościuszki 17 w Bolimowie; sklep p. Klimczak w Trzciance 54; Sklep p. Tomasza Skopa w Huminie 44B; sklep p. Zając w Zdunach 142; Punkt Pocztowy P.Urszuli Orzeszek W Sochaczewie Na Ul. Płockiej 46/48; Sklep Wielobranżowy P. Małgorzaty Szaga W Sobocie Przy Placu Zawiszy Czarnego 12; Sklep Wielobranżowy P. Kwiatkowskiego W Zdunach 25 punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych do Wieści : Sklep z art. spożywczo-przemysłowymi w strykowie, Stary rynek.

23 r. 23 DAEWOO Matiz 0.8, 2001 rok, zielony metalik, przebieg 60000, I właściciel, bezwypadkowy, cena 9800 zł. Tel DAEWOO Matiz, 2000 rok, kolor miedziany, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel DUCATO 1.9D, 1999/2000 rok, stan bardzo dobry, I właściciel. Tel. 046/ ESCORT combi 1.8TD, 1998 rok, czerwony, krajowy, ABS, alarm. Tel FIAT 126p, 1991 rok. Tel FIAT Brava 1.9D, 1996 rok - sprzedam. Tel FIAT Cinquecento 900, 1992 rok, stan idealny. Tel FIAT Palio Weekend 1.4, 1998 rok, instalacja gazowa - sprzedam. Tel FIAT Punto 1.1, 1996 rok, 3 drzwi, 2 poduszki pow., wspomaganie, alufelgi, 5100 zł. Tel FIAT Punto 1.1, 1997 rok, zielony metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, benzyna + gaz. Tel FIAT Punto II, 2000 rok, gaz, sprzedam. Tel FIAT Punto, 1995 rok, sprowadzony, 3800 zł - sprzedam. Tel FIAT Seicento 900, 2000 rok, kolor zielony, cena 9800 zł, przebieg km, możliwa zamiana (Matiz, Tico). Tel FIAT Seicento, 1998 rok, biały. Tel FIAT Uno gaz, do poprawek lakierniczych, PEUGEOT rozbity - sprzedam. Tel FIAT Uno 1.0, 1997 rok, benzyna gaz, czerwony metalik, instalacja gazowa - roczna na gwarancji, stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 046/ , FIAT Uno 1.4, 1997 rok, benzyna + gaz. Tel FORD Escort 1.6, 1991 rok, stan dobry, 3-drzwiowy, radio - sprzedam. Tel FORD Escort, 1998 rok, II właściciel, full opcja, stan idealny, bezwypadkowy lub zamiana. Tel FORD Focus V, 2000 rok, elektryczne szyby, ABS, alarm, centralny zamek, poduszka powietrzna, cena zł. Tel FORD Ka, 1998/99 rok. Tel. 046/ , GOLF II 1.6 TD, 1991 rok, Złota. Tel HONDA Civic 1.4, 1997 rok, stan idealny, tanio - sprzedam. Tel HONDA Civic, 1996 rok, gaz, 6500 zł. Tel ŁADA Samara 1.3, 1988 rok, na chodzie, instalacja gazowa 2-letnia, cena do uzgodnienia. Tel MAZDA 323 F 1.5 gaz, 1995 rok. Tel MAZDA 626, V benzyna, 1994 rok, przygotowany do opłat, cena do uzgodnienia. Tel MERCEDES 190D, skrzynia 5-biegowa, stan bardzo dobry. Tel MERCEDES C klasa 220 D, 1996 rok, bordo metalik, przebieg km, bezwypadkowy, stan idealny, możliwa zamiana (tańszy). Tel NISSAN Almera 1.4GX, 1998 rok, 233 tys. km, hatchback, 3-drzwiowy japoński, 9990 zł. Tel NISSAN Patrol 3 l D, pełne wyposażenie, 2000 rok. Tel OPEL Astra V, 1997 rok, bordo, poduszki, elektryczne szyby, centralny zamek, tanio. Tel , OPEL Astra drzwiowy, czerwony, 1994 rok. Tel OPEL Astra II combi V, 2000 rok, klimatyzacja, sprzedam lub zamienię na tańszy i mniejszy. Tel OPEL Astra combi V, 1997 rok, metalik, klima, elektryka, ABS, wspomaganie, 6900 zł. Tel OPEL Combo 1.7 Diesel, 1998 rok, faktura Vat, cena do negocjacji - sprzedam. Tel. 046/ , OPEL Corsa V, 2003 rok, I właściciel, 5-drzwiowy, serwisowany, bezwypadkowy. Tel OPEL Corsa 1.2, 1996 rok, mały przebieg, tanio - sprzedam. Tel OPEL Corsa 1.2, 1997 rok, 3-drzwiowy. Tel OPEL Corsa 1.4, benzyna + gaz, 1994 rok, cena sprzedam. Tel OPEL Kadett, 1989 rok, 5 drzwi, stan bdb. Tel OPEL Omega V, 1996 rok, automat, gaz, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka. Tel OPEL Tigra V, 1995 rok, elektryczne szyby, szyberdach, wspomaganie 2 poduszki. Tel OPEL Vectra combi V, 1997 rok. Tel , OPEL Vectra, poj. Silnika 2.0 Diesel, rok prod. 2000, pierwsza rejestracja 2001 rok, klimatyzacja, el. szyby i lusterka, radio, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 4-poduszki powietrzne. Tel PEUGEOT 205, zawieszenie tylne, maglownica, półosie sprzedam. Tel. 046/ PEUGEOT Partner 2.0 HDi, 2003 roku kupiony w polskim salonie, wystawiam fakturę VAT. Tel POLO 1.4, 2000 rok, 5-drzwiowy, I właściciel, zł, sprzedam lub zamienię na tańszy. Tel. 046/ POLONEZ Atu Plus, X.1998 rok, 3500 zł - sprzedam. Tel. 046/ POLONEZ, 1995 rok, 12 tys. km, 600 zł. Tel RENAULT 19, 1.7 benzyna, 1995 rok, tanio - sprzedam. Tel RENAULT D, pilnie. Tel RENAULT Clio 1.6i, 1998/99 rok, bordo metalik, bogate wyposażenie z klimatyzacją, cena zł w rozliczeniu przyjmę tańszy. Tel RENAULT Laguna 2.2 D, 1997 rok, pełna elektryka, stan bardzo dobry. Tel RENAULT Scenic gaz, 1997 rok - sprzedam. Tel SEAT Cordoba 1.4, 2000 rok, bezwypadkowy, I właściciel sprzedam lub zamienię na tańszy. Tel SEAT Cordoba 1.4i, 1999 rok. Tel SEICENTO 900, 1999 rok, 6600 zł. Tel SKODA Favorit, 1991 rok, biała, LPG, hak, bagażnik. Tel SKODA Oktavia Diesel, 2003 rok - sprzedam. Tel STAR 1142 turbo, 1996 rok. Tel , 046/ VW Golf combi 1.9 TDI, 2001 rok. Tel VW Golf 1.6 TD, 1991 rok. Tel VW Golf III 1.6 KAT, 1996 rok. Tel VW Golf III 1.8, 1997 rok, benzyna, gaz, bogate wyposażenie, stan bardzo dobry. Tel VW Passat combi 1.9 TD, 1996 rok. Tel VW Polo 1.4, 2001 rok, klimatyzacja, ABS, 5-drzwiowy, srebrny metalik, II właściciel. Tel FIAT Uno rok, km, stan bardzo dobry - wszystkie opłaty, tel. (046) , tel. kom VW Passat 1.8 gaz 1993 rok, 9800 zł, el. szyby, szyberdach, alufelgi, hak, sprzedam lub zamienię na diesla, tel. kom Skrzynia Poloneza po 1992 roku + inne części - kupię, tel. kom Złomowanie pojazdów - zaświadczenia, tel. kom Koncesjonowane złomowanie pojazdów. Zaświadczenia do Wydziału Komunikacji od ręki. Możliwość odbioru, tel. kom Alufelgi 14 do Forda Escorta 2 szt. tanio sprzedam, tel. kom Sprzedam części blacharskie, mechaniczne, do Polonez, Fiat Uno, CC, Vectra A, Espero, tel. kom Wojewódzka Składnica Złomu Pojazdów w celu wyrejestrowania wydaje zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Sprzedaż części. Nieborów, przy Stacji Kontroli Pojazdów, tel. kom Sprzedam wagę samochodową 8t, z ważną legalizacją, tel. (046) , tel. kom Kredyty gotówkowe samochodowe dla osób fizycznych i rolników, tel. kom Getin Bank kredyty, tel. kom Renault Clio, 1.2, 1992 rok, tel. kom , wszystkie części. Ford Sierra 1.8 turbo 1990 rok, tel. kom , wszystkie części. Peugot 309, 1,1 i, tel. kom , wszystkie części. Sprzedam alufelgi oryginalne do Fiata, tel. kom Kupię hak do Uno, tel. kom Sprzedam skrzynie biegów + silnik CC 700, tel. kom DAF-XF-CF-LF-45-55, części. Tel Sprzedam koła - alufelgi Pirelli, 5 śrub 15, 205/60. Tel Sprzedam przyczepkę 2-osiową, ocynkowaną, 400x180, 2007 rok. Tel Kupię pilnie ETZ 250 bez papierów, tel. kom Części - WSK-125, tel. (046) , tel. kom Simson skuter, 1989 rok, stan bdb, cena do negocjacji, tel. kom Romet, tel. kom Motorynkę sprawną, 270 zł, tel. kom Aprila Extrema, rok, tel. kom Honda PC12A, 1989 rok; Malagutti SPA55, 2001 rok; Piagio, 1995 rok; Honda 1996 rok, tel. kom Honda CBR1000F, dual, 1996 rok, zł, tel. kom Jawa 350, 1987 rok, stan bdb, OC, przegląd, 1400 zł, tel. kom Naprawa motocykli i motorowerów, tel. kom Ogar, tel. (046) MZ ETZ 150, tel. kom , Skuter Malaguti, 1999 rok, tel. kom Sprzedam skuter Yamaha Neos, 2002/2003 rok, tel. kom Sprzedam skuter Romet RXL50, kupiony rok, na gwarancji, tel. kom Sprzedam motorower Yamaha DT 50 Enduro, stan dobry, cena do uzgodnienia, tel. kom Sprzedam Junaka, tel. kom Sprzedam Romet Ogar, uszkodzony, 150 zł, tel. kom Sprzedam gokarta. Tel Garaż murowany, os. Szarych Szeregów, tel. kom Do wynajęcia garaż, os. Sikorskiego, Głowno (przy starych blokach), tel. kom Do wynajęcia garaż, ul. Topolowa, tel. kom Kupię działkę, ziemię, gospodarstwo rolne Łowicz - okolice, tel. kom Aktualnie kupię domek zadbany, mkw. z działeczką, Łowicz; okolice przy trasie, tel. kom Działka rolno-budowlana mkw. okolice Łowicza, tel. kom Działka budowlana poza Łowiczem, tel. (046) Kupię domek drewniany w Łowiczu lub okolicy, tel. kom Działka budowlana w Głownie, tel. kom Zdecydowanie dwupokojowe, może być do remontu, tel. kom Kupię działkę budowlaną w Łyszkowicach lub okolicy, tel. kom Poszukuję lokalu na szwalnię, Rawa Mazowiecka. Tel Kupię działkę w okolicach dworca PKP w Skierniewicach. Tel. 046/ Kupię nowe mieszkanie do 80 mkw., w Skierniewicach. Tel. 046/ Dom w Skierniewicach lub okolicy kupię. Tel Gospodarstwo rolne, okolice Skierniewic i Białej Rawskiej kupię. Tel Sprzedam dom 260 mkw. w Zdunach, tel. (046) Sprzedam działki budowlane przy ul. Bielawskiej, tel. (046) Sprzedam działka budowlana 1850 mkw. przy trasie Poznańskiej, 1 mkw./38 zł, tel. kom Sprzedam 1,25 ha ziemi w gminie Stryków, tel. kom Sprzedam 2,4 ha ziemi na wsi Bocheń, tel. kom Sprzedam lub wynajmę kiosk, ul. Kurkowa, tel. kom Warsztat wulkanizacyjny z budynkami, tel. kom Nieborów, działki budowlane. Głowno, dom 300 mkw, media, zabudowania gospodarcze, 4,31 ha, z przeznaczeniem na działki., tel. kom Dom i budynki gospodarcze na działce 3600 mkw. Zduny, tel. kom Mieszkanie 37 mkw., os. Noakowskiego, tel. kom Sprzedam 2,96 ha gruntów rolnych w miejscowości Trzaskowice, tel. kom Działka budowlana 2000 mkw., 6 km od Głowna, tel. kom po Sprzedam 2,60 ha położone w Kiernozi, tel. kom Dom 86 mkw lub zamienię na blok do 40 mkw, Łowicz ul. Łęczycka 106. Działki budowlane, Zielkowice (za więzieniem) 1400 mkw. (25 m szerokości), tel. kom Działki budowlano-usługowe w Bednarach w pobliżu dworca PKP, tel. (046) Działkę budowlaną w Strzelcewie 2500 mkw., tel. kom Działka Nieborów, tel. kom Działka rekreacyjna z domkiem Ogródki Działkowe w Niedźwiadzie, tel. (046) , tel. kom Dom w Bełchowie, powierzchnia użytkowa 214 mkw. + działka 1,11 ha, tel. kom Działka 7500 mkw, 13 km od Głowna, media w ulicy, tel. (042) Działkę rekreacyjną, tel. kom Sprzedam ziemię 2,26 ha, Łowicz, tel. kom Działka budowlana 26 arów, tel. kom , I piętro, os. Dąbrowskiego, 74,5 mkw., cegła, stan idealny, tel. kom Nieruchomość budowlano-rolną 1,24 ha z zabudowaniami, łąką 0,27 ha. Mysłaków, tel. kom Domek letniskowy, tel. kom Mieszkania 42 mkw., os. Kostka, tel. kom Działka budowlana 3500 mkw. w Anielinie Swędowskim, woda, prąd, przy trasie Stryków - Ozorków, tel. kom Działki budowlane Wrzask, gm. Stryków, 2075 mkw. i 3300 mkw, woda, światło, tel. kom Sprzedam działkę budowlaną przy drodze Sobota Wola Kałkowa o pow. 3,44 ha, tel. (046) Działka budowlana 42 ary Kalenice 15, tel. (046) Ziemia rolna 1,8 ha, 7 km od Łowicza, tel. kom po Dom + budynek gospodarczy na os. Górki, tel. kom Działka 28 arów, budynek mieszkalny, duża obora, tel. kom , Plecka Dąbrowa. Sprzedam mieszkanie 36 mkw. lub zamienię na dom. Kupię dom, tel. kom Trzy pokoje z kuchnią, os. Broniewskiego, tel. kom Dom z działką, ul. Nadbzurzańska, tel. kom Działka budowlana o pow. 939 mkw. z budynkiem drewnianym, wszystkie media, w Łowiczu, tel. (046) Działka budowlana o pow. 939 mkw. z budynkiem drewnianym, wszystkie media, w Łowiczu, tel. (046) Rekreacyjna, zagospodarowana z budynkiem, tel. kom Sprzedam dom, Kiernozia, tel. (024) Sprzedam mieszkanie na os. Tkaczew, 51 mkw., parter, stan idealny, cena zł, tel. kom Działka budowlana 650 mkw., światło, woda, budynek, tel. kom Siedlisko k/łowicza, tel. kom M-3 45 mkw.w Zgierzu, os. 650-lecia, I piętro, bezpośrednio, tel. (042) , tel. kom Sprzedam działkę budowlaną 1100 mkw., na Korabce. Doprowadzona kanalizacja, woda, prąd w ulicy, tel. (046) Dwie działki budowlane do sprzedania, Mokra Prawa, tel. kom Mieszkanie własnościowe, 48 mkw., os. Starzyńskiego, tel. (046) Sprzedam dom z działką, Łowicz, os. Korabka, tel. kom Gospodarstwo rolne 3 ha, tel. kom Działkę budowlaną 1500 m w Głownie, tel. kom Łyszkowice 16 mkw., pilnie, tel. kom Kiosk, tel. kom Sprzedam las w gm. Domaniewice, cena do uzgodnienia, tel. kom Sprzedam 3 ha rolno-budowlane w Grudzach, dojazd z drogi, woda, prąd, cena 3 zł, do uzgodnienia, tel. kom Sprzedam 1,48 ha budowlana Nieborów koło Łowicza, media, tel. kom Sprzedam działkę budowlano-rolną o pow mkw. w Bednarach, szer. 30 m, tel. (046) Sprzedam 1,6 ha łąki nad Bzurą, tel. kom Sprzedam mieszkanie 37 mkw., os. Noakowskiego, tel. kom Sprzedam działkę Zawady, gm. Rzeczyca, przy lesie, wodociąg, prąd. Tel Sprzedam dom w Rawie Mazowieckiej. Tel Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 7 ha, Pukinin. Tel Sprzedam mieszkanie w Mszczonowie, M4, 53 mkw. Tel Budowlaną 3300 mkw., Boguszyce koło Rawy. Tel Sprzedam gospodarstwo 12 ha z budynkami koło Łowicza. Tel Sprzedam działki budowlane, Sierakowice Lewe. Tel Mieszkanie 48,4 mkw., Mszczonowska. Tel. 046/ atrakcyjne działki budowlane z mediami, 1000 mkw., pięknie położone. Tel Mieszkanie 65 mkw., II p, cegła, ul. Mszczonowska, Skierniewice, zł. Tel po 20. Mieszkanie 58 mkw., IV p, blisko PKP, Skierniewice, zł. Tel po 20. Sprzedam działkę budowlaną Skierniewice, ul. Łódzka, 1177 mkw. Tel Sprzedam mieszkanie w Skierniewicach, ul. Sobieskiego, 38 mkw., 130 tys. Tel , Sprzedam kawalerkę w centrum Skierniewic, I piętro po częściowym remoncie. Tel Sprzedam M4 60,5 mkw., Widok. Tel Sprzedam dom w Skierniewicach. Tel , Sprzedam działki budowlane 600 mkw., i 663 mkw., osiedle TATAR 3. Tel Działkę 2100 mkw. - uzbrojone - częściowo zabudowana k/rawy Mazowieckiej. Tel Sprzedam ziemię 5,5 ha gm. Cielądz. Tel. 046/ Działka budowlana, 800 mkw., Bartniki. Tel Sprzedam duży dom w Skierniewicach. Tel Mieszkanie 51 mkw., blisko dworca, Skierniewice. Tel Sprzedam działkę budowlaną 1069 mkw., ogrodzona, prąd, światło, kanalizacja, domek letniskowy, Radziwiłłów, cena do uzgodnienia. Tel. 066/ , 046/ Mieszkanie 60,5 mkw., M4, Widok - Skierniewice. Tel. 046/ Dom, budynki ziemię w Złakowie Kościelnym koło Zdun. Tel Działkę 1350 mkw., z pozwoleniem na budowę w Skierniewicach przy ul. Granicznej. Tel ,13 ha w Strobowie oferty. Tel Sprzedam działkę. Tel Działki rolne w Rządkowie 2500 mkw., 1,81 ha, 0,69 ha, cena za 1 ha 12 tys. zł. Tel Sprzedam biurowiec z apartamentem, Skierniewice. Tel Sprzedam działki budowlane Strobów. Tel Lokal do wynajęcia, ul. Zduńska 18, tel. (046) Lokale na Krakowskiej, tel. kom , Wynajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, kwatery pracownicze. Plac Przyrynek 11, tel. (046) , tel. kom Przyjmę na pokój, tel. (046) Centrum Łowicza, wszystkie media, 90 mkw., tel. kom Tanie noclegi (kwatery), tel. kom Wynajmę pomieszczenie na sklep lub usługę, tel. kom Szukam taniego pokoju lub mieszkania Łódź - od lipca, tel. kom Do wynajęcia lokal 40 mkw., tel. (046) Do wynajęcia wolno stojący lokal w Łowiczu o pow. 100 mkw - na biura, gabinety, działalność usługową lub handlową, itp., tel. kom Do wynajęcia lokal o pow. 50 mkw, tel. kom Do wynajęcia wyremontowany domek na działce 2000 mkw., Głowno, ul. Fabryczna, tel. kom Wynajmę lokal 20 mkw. na ul. Zduńskiej, tel. kom Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Łowiczu - pilnie, tel. kom Tanie lokale usługowe, Łowicz, okolice Bolimowskiej, tel. kom Kawalerka - centrum, tel. kom Poszukuję współlokatorki, tel. kom Wynajmę lokal sklepowy przy ul. Bolimowskiej 14, tel. kom Do wynajęcia lokal handlowy 45 mkw, parter, ul. Zduńska, tel. kom Do wynajęcia 65 mkw., piętro ul. Zduńska (biura, gabinety), tel. kom Do wynajęcia lokal 65 mkw., I piętro, Łowicz, ul. Zduńska - na działalność usługowobiurową, tel. kom Wynajmę lub sprzedam pawilon 35 mkw. na os. Bratkowice, tel. (046) Do wynajęcia pawilon 40 mkw., os. Bratkowice, tel. kom Powierzchnie do wynajęcia w sklepie Polo-Market, ul. Koński Targ 9 w Łowiczu, tel. (024) , tel. kom Poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. kom Wydzierżawię 2 budynki sąsiadujące ze sobą, jeden 320 mkw., w tym pomieszczenia socjalne, drugi 300 mkw., cała powierzchnia wolna + plac, tel. (046) , tel. kom Atrakcyjne lokale handlowe w zabytkowym centrum Łowicza - do wynajęcia, tel. kom Do wynajęcia powierzchna 200 mkw. z dużym placem ekspozycyjno-składowym, ul. Bolimowska 63, Łowicz, tel. (046) , tel. kom Do wynajęcia lokal 20 mkw., Łowicz, tel. kom Do wynajęcia mieszkanie, tel. kom Kawalerka 30 mkw., wyposażona, po remoncie do wynajęcia, Głowno, ul. Swoboda, tel. kom Do wynajęcia dom drewniany w Złakowie Kościelnym, tel. (046) Poszukuję do wynajęcia domu w okolicach Łowicza, tel. kom Szukam mieszkania lub domu do wynajęcia w Głownie. Tel Lokale w Głownie: 18 mkw i mkw. na biuro, sklep itp. Tel. 042/ Poszukuję dwupokojowego mieszkania do wynajęcia w Łowiczu, tel. kom

24 r. Szukam małego domku na wsi do zamieszkania, tel. kom Poszukuję współlokatorki w Rawie Mazowieckiej. Tel Poszukuję niedrogiej kawalerki lub mieszkania 2-pokojowego w Rawie Mazowieckiej, od 1 lipca. Tel Do wynajęcia lokal w Skierniewicach przy centrum. Tel. 046/ Wynajmę mieszkanie, 40 mkw. Tel. 046/ Ogólnopolska sieć sklepów poszukuje lokalu do wynajęcia powyżej 100 mkw., tylko dobra lokalizacja. Tel Do wynajęcia lokal w Skierniewicach przy wiadukcie. Tel Do wynajęcia lokal handlowy 55 mkw., Skierniewice. Tel Wynajmę mieszkanie 2pokoje z kuchnią w Skierniewicach. Tel OSP Wola Makowska posiada do wynajęcia pomieszczenia o wielkości 100 mkw. oraz salę weselną na 200 osób, klimatyzacja. Tel. 046/ Do wynajęcia lokal 50 mkw., internet gratis, Skierniewice. Tel Do wynajęcia lokal 80 mkw., internet gratis, Skierniewice. Tel Do wynajęcia apartament 130 mkw., Skierniewice. Tel M-4, os. Konopnickiej na dwie kawalerki, tel. kom Zamienię M-2 komunalne, IV piętro na M-4, tel. kom Zamienię mieszkanie w Kutnie M-3, 47,08 mkw., własnościowe, spółdzielcze, I piętro na podobne w Łowiczu, może być mniejsze, parter lub I piętro, tel. (024) Zamienię M-5 Spółdzielcze os. Zamkowa Wola na mniejsze. Tel Kupię złom, tel. kom Kupię stare monety, banknoty, odznaki, odznaczenia wojskowe polskie i rosyjskie, tel. kom Stare telewizory, popsute, stare pralki, stare silniki, stary sprzęt gospodarstwa domowego, tel. kom Wiertarkę stołową i duże kowadło, tel. kom , Skup złomu, metali nieżelaznych, wysokie ceny. Łowicz, Klickiego 66. Kupię różne monety kolekcjonerskie, obiegowe, rolki bankowe, woreczki mennicze z różnych okresów, tel. kom Wózek inwalidzki, elektryczny, stan dobry, tel. (046) od do Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, rozpałkowe, tel. kom Sprzedam drewno śliwkowe, opałowe do kominka, do wędzarni, tel. kom Tanie przenośne klimatyzatory bez konieczności kosztownego montażu. Łęczycka 64. Suknia ślubna, biała, całkowita, rozm bolerko, tel. kom Sprzedam kolumny 2x300W SPD6, perkusja, tel. kom Komputery używane, laptopy, notebooki - bardzo duży wybór. Najtańsze komputery poleasingowe. Nawigacja GPS. Nie przepłacaj. Zduny 1A, trasa A2 (Warszawa-Poznań), tel. kom Kosiarki spalinowe, tel. kom Tanie piece centralnego ogrzewania, węglowe, miałowe ze sterowaniem, kominki grzewcze z płaszczem wodnym poleca producent, tel. kom , Skierniewice. Wiertarka pozioma, nożyce do blach, tokarnia do drewna, polerka, płyty wiórowe, sklejka, tel. kom Sprzedam dywan wełniany, tel. (046) Cegła kratówka, szer. 25, dł. 36, tel. kom Sprzedam małą elektrownię wiatrową, tel. kom Komputery nowe i używane, części komputerowe, serwis, duży wybór, niskie ceny, dojazd do klienta, tel. kom Szkło nowe na szklarnie, 400 mkw., tanio, tel. kom Sprzedam Dery, Ange 2U, tel. kom Sprzedam siatkę ogrodzeniową z dużymi oczkami, 150 zł/50 mb., tel. kom Meble i 2 wypoczynki. Tanio, tel. kom Używany piec miałowy ze sterownikiem, tel. kom Qteq 9090 telefon komórkowy, nawigacja GPS, palmtop, odtwarzacz MP3 filmów, aparat w jednym, 1560 zł, tel. kom Wynajem agregatu prądotwórczego o mocy 5 kw, tel. kom Chłodnia hakowa z naczepy, tel. kom , Sprzedam lodówkę gastronomiczna oraz rożen, tel. kom Sprzedam cegłę Uni-Max oraz suporeks, tel. kom Piec co Krzaczek, z komputerem, nowy, gwarancja, tel. kom Komplet mebli kuchennych drewnianych (dąb), piec CO miałowy 2,6, tel. (046) , tel. kom Wyposażenie baru wraz z wynajmem, tel. kom Komody stylowe, czarne, tel. kom Wyposażenie ze sklepu z odzieżą używaną, tel. kom Kanapa 2-osobowa, tel. kom Sofa, łóżeczko dziecinne i nosidełko, tel. kom Słoiki, tel. (046) Komputer - tanio, tel. kom Drukarka laserowa - tanio, tel. kom Barak na budowę, tel. kom po Pojemnik plastikowy 1000 l, tel. kom Kosiarki, rowery, meble i inne, tel. (046) Pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki. Gatunek II, tel. kom Tapczan rozsuwany, 2-osobowy; ławostół; okno używane (szer. 1,45 m); drzwi balkonowe, plastikowe, tel. kom Drewno do kominka - brzoza., tel. kom Ławostół, kolor jasny, tel. (046) Okna drewniane: 3 szt. wys. 1,08 m, szer. 2,05 m i 1 szt. wys. 1,45 m, szer. 1,08 m., tel. kom Sprzedam regały sklepowe, biurko przeszklone z wysuwaną szufladą, tel. kom Dwa wózki spacerowe, tel. kom Tregry szt., tel. (046) Drzwi sosnowe nowe 80 cm, tel. kom Koparko-spycharka Białoruś 7500 zł, stan tech. dobry, tel. kom Tanio używane rowerki BMX i damka, rower górski, kanapa + 2 fotele, wersalka, drzwi pokojowe szklone 6 szt, tel. (046) Biurko komputerowe, krzesło, TANIO, tel. kom Krajzega, tel. kom Trójskok, tel. (042) Dywan 2x3, stół pokojowy rozkładany, stolik okrągły, tel. kom Stemple budowlane, tel. (046) po Suknia ślubna, rozm. 36, na wzrost 1,57 m, biała, tel. kom Przyczepa kampingowa N126 Niewiadów, 1989 rok, stan bdb, tel. kom Sprzedam b.tanio dwie witryny, szafę 3-drzwiową z przystawką, tel. (046) po Bale dębowe, grubość 7 cm, około 1 m3, tel. (046) Wentylatory, silniki elektryczne, motoreduktory, pompa wodna, siatka ogrodzeniowa, opony 750/20, tel. (042) Meble sklepowe, tel. kom Garniturki do chrztu dla bliźniąt, tel. kom Wózek dziecięcy uniwersalny, stan bdb, gwarancja - tanio, tel. kom Pustaki lesiowo-pyłowe 9 w ilości 1000 szt, tel. kom Spawarka prostownikowa SP-315; komplet gazów technicznych; sprężarka powietrza; wiertarka stołowa, tel. kom Pustak biały 3/4 (18x24x59) 180 szt., strop Teriva, pustak 650 szt., belki Teriva do 4,20 mb - 7,80 mb mb, tel. (024) , tel. kom Gabloty szklane podświetlane - 2 szt., tel. kom Sprzęt do produkcji pustaka, tel. kom Wypoczynek 4 + fotele, ławostół, tel. kom Pralka Amica na części, tel. (024) Sprzedam pustak Max, tel. (046) Sprzedam pustaki 6, 9, tel. kom Kamień polny, tel. kom Komputer 1 Gb RAM, karta graficzna Radeon X 1650, 512 MB, płyta Gb Pentium 4, 3.0 GHz DVD-RW LG HDD 120 Gb, zasilacz Modecom 350 W, cena do uzgodnienia, tel. kom Topól ściętą, około 1 m średnicy, tel. kom Myjnia fryzjerska, 2 suszarki stojące, tel. kom Sprzedam w końcu sierpnia tunele foliowe, pojedyńcze i zespolone, ocynkowane oraz ich wyposażenie, piec i rury centralnego ogrzewania, tel. kom Blachę stalową, profilowaną na dachówkę, ciemny brąz (4,67 mb - 10arkuszy, 3,95 mb - 10 arkuszy), produkcji Balex Metal, tel. (046) po Sprzedam sprężarkę, motoreduktor 2,2 kw, tel. kom Pustak Max 2000 szt., 6 zł/szt. w Łowiczu, tel. kom Okna z demontażu drewniane, tel. kom po Pustak, tel. (042) Sprzedam sofę, tel. (046) Sprzedam małą cegłę paloną, 800 szt., tel. kom Segment pokojowy, ławostół koloru brązowego, tel. kom Pustak 12, wypraski drewniane, tel. kom Nokia 6230i, 3100, Motorola V70, tel. kom Sprzedam cegłę kratówkę Max, tel. (046) Betoniarka 150, 250 l, tel. kom Przesiewacz materiałów sypkich, tel. kom Wentylator, średnica 1,2 m, tel. kom Sprężarka powietrza, silnik 22 kw, tel. kom Sprzedam tanio piec olejowy, tel. (046) Używane: foteliki samochodowe, łóżeczko sosnowe, tel. kom Kanapa i meble, stan bardzo dobry - tanio, tel. kom Maszyny szwalnicze, krajarka krawiecka Hoffman, tel. kom Lodówka i ława, tel. kom Lodówka stan bardzo dobry, tel. kom Sprzedam cegły: kratówkę U 200 szt., połówkę 130 szt, kominową 130 szt, tel. kom Silniki 3-fazowe o mocy od 5,5 do 1 kw i silniki 1-fazowe o różnej mocy oraz stare meble, tel. kom Pralka automat Diana, cena 350 zł, tel. kom , Sochaczew. Sprzedam suknię ślubną ecru, rozm. 36, tel. kom Sprzedam ladę chłodniczą, tel. kom Sprzedam lodówkę Mińsk, tel. kom Telewizory panoramiczne 100 Hz 32, tel. kom Tanio sprzedam mało używany wózek dziecięcy, duży, tel. kom Zamrażarka skrzyniowa, 200 zł, tel. kom Skrzynki 15 kg 1000 szt., tel. kom Sprzedam gitarę, tel. (046) Sprzedam nawigację samochodową Garmin NCNI 350, tel. kom Bramę z furtką 4 x 1m stan bdb, tel. (042) Topole sprzedam, tel. kom Sprzedam kamień średni pod fundamenty, tel. kom po Sprzedam tunel 6x30, tel. kom Sprzedam stemple budowlane i wózek dziecięcy, tel. kom Karta graficzna, GeForce 6600 GT. Tel Sprzedam cegła MAX, Suporeks 1/2, cegła pełna. Tel. 046/ Sprzedam barak metalowy na budowę. Tel Sprzedam lodówkę i kosiarkę elektryczną, tanio, Rawa Mazowiecka. Tel. 046/ Sprzedam szafę 3-drzwiową ciemną z lustrem, 180/210. Tel Sprzedam gitarę klasyczną. Tel Sprzedam maszyny wulkanizacyjne oraz pustaki keramzytowe o wymiarach 19,5/19,5/39,5 cm. Tel. 046/ Skierniewice. Materiały budowlane: sprzedam 700 szt. bloczków Superox, Wola Makowska. Tel Tanie ogrzewanie domów, piece uniwersalne na ekogroszek, miał. Zasyp, co 7 dni. Tel Stemple budowlane. Tel Sprzedam betoniarkę 150 Herco. Tel Kredens stołowy - przedwojenny, do renowacji. Tel Sprzedam wózek firmy DELTIM, głęboki, spacerówka. Tel Sprzedam wózek elektryczny. Tel Sprzedam pustak/cegłę MAX, ciężar: 11,5 kg/szt., wsp. przew. ciepl. 0,43 w/mk, wymiary: , cena do uzgodnienia. Tel Blachę aluminiową, tregry, kopaczkę konną - sprzedam. Tel. 046/ Meble stylowe, nowe, tanio, kopie mebli z Wersalu. Tel Używane meble biurowe. Łódź, ul. Lodowa 101. Tel. 042/ Sprzedam tanio grzejniki żeliwne i fawiery. Tel Sprzedaż ziemi ogrodowej, piasku, różny asortyment i szlaki, przywieziemy na miejsce. Tel Gruz oddam. Tel Firma Solaris z Bielaw zatrudni szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, tel. kom Zatrudnię kierowcę kat. C+E, z doświadczeniem po kraju i zagranicą, wiek lat, tel. kom Zatrudnię tynkarza, tel. kom Zatrudnię szwaczki. Praca całoroczna. Głowno, tel. kom Pilnie zatrudnię szwaczki - praca całoroczna, rejestracja, tel. kom Zatrudnię pracowników do ociepleń lub zlecę ocieplenie, tel. kom Zatrudnię szwaczki, tel. kom Zatrudnię mechanika oraz pracownika na myjnię samochodową. Stacja Paliw, ul. Tuszewska 41, tel. kom Zatrudnię ludzi do zbioru bobu, tel. kom Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. kom Zatrudnię szwaczki - dzianina, praca całoroczna, tel. kom Zatrudnię szwaczki - bielizna damska, tel. kom Zatrudnię sprzedawcę, sklep hydrauliczny, tel. kom Zatrudnię kierowcę C+E, tel. kom , Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, tel. kom Zatrudnię kierowcę C+E, kraj, tel. kom Mężczyzna, do 30 lat, z okolic Łowicza, mile widziane doświadczenie w grafice komputerowej, tel. kom Zatrudnię szwaczki stebnówka i overlock, tel. kom , Łowicz. Przyjmę osoby do zbioru truskawek, tel. kom Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem, tel. kom Poszukuję z doświadczeniem osoby do składania mebli i pomocnika na stolarni. Praca w Łowiczu, tel. kom Zatrudnię pracownika do zakładu blacharsko-lakierniczego w Łowiczu, tel. kom Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom Zatrudnimy energiczna panią do pracy w kuchni (wiek do 50 lat) w restauracji na Helu, tel. kom Zatrudnimy energiczne kelnerki z miłą aparycja do pracy w restauracji na Helu, tel. kom Zatrudnię na cały lub pół etatu, okolice Głowna, tel. kom Zatrudnię handlowców, magazynierów, kierowców z kat. C, tel. (046) Zatrudnię na budowę murarzy i pomocników, tel. kom Zatrudnię mechaników samochodowych, lakierników, dobre stawki, tel. kom Mężczyznę do pracy w pieczarkarni - zatrudnię, tel. kom Zatrudnię fryzjera, -rkę, tel. kom Avon - zostań konsultantką. Zarabiaj pieniądze i kupuj taniej dla siebie kosmetyki. W prezencie 9 kosmetyków, tel. (046) , tel. kom Dodatkowy zarobek: sprzedaż perfum - oryginalne zapachy, tel. (046) , tel. kom Zatrudnię szwaczki do szycia kostiumów kąpielowych, praca całoroczna, tel. kom Zatrudnię murarzy, tynkarzy, tel. kom

25 r. Commercial Union zatrudni osoby na stanowisko asystenta Otwartych Fundusze Emerytalnych (także studentów), bezpłatne szkolenia, tel. kom Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem, kat. C+E, tel. kom Zatrudnię na okres wakacji do maszynowego zbioru ogórków najlepiej z okolic Sannik, Kiernozi, Zdum, Żychlina, tel. kom Szwaczki zatrudnię. Głowno, tel. (042) , tel. kom Przyjmę do pracy panią do gospodarstwa agro-turystycznego Stajnia u Kowala, Nieborów, z umiejętnością gotowania i obsługą kelnerską wiek lat, miła aparycja, tel. kom Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, tel. kom Firma Wirbud Meble w Osmolinie, gm. Sanniki, zatrudni technologa produkcji drzewnej, przedstawiciela handlowego, stolarzy, lakierników, pomocników stolarzy, tel. (024) Zatrudnię mechanika samochodowego - auta osobowe, tel. kom Zatrudnię do wykańczania wnętrz, tel. kom Poszukuję rencisty lub emeryta do pomocy na stolarni, tel. kom Zatrudnię gipsiarza, tel. kom Przyjmę do pracy w firmie remontowobudowlanej w Łowiczu malarza-gipsiarza, glazurnika i pracownika niewykwalifikowanego, tel. kom Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy, tel. kom Zatrudnię do zbioru ogórków, tel. kom Zatrudnię szwaczki na dzianinę w Głownie, tel. kom Zatrudnię piekarza do pieca i cukiernika, tel. kom Firma Komalux, Nowostawy Dolne gm. Dmosin zatrudni od zaraz montażystów, tynkarzy i monterów rusztowań, tel. (042) , tel. kom Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy, Głowno, tel. kom Zatrudnię fryzjerkę w Łowiczu, tel. kom Zatrudnię kierowcę C+E, transport krajowy, ciągnik naczepa, tel. kom Ośrodek szkolenia kierowców przyjmie instruktora nauki jazdy na kat. B,C,C+E, tel. kom Przyjmę do pracy w ogrodnictwie, tel. kom Apteka zatrudni kierownika, tel. kom Zatrudnię kierowcę kategorii C+E, tel. kom Zatrudnię szwaczki, dzianina, praca całoroczna, wysokie zarobki, tel. kom Zatrudnię kierowcę kat. C, tel. (046) , tel. kom Zatrudnię dobrego fryzjera, fryzjerkę do eleganckiego salonu na bardzo dobrych warunkach, tel. kom Zatrudnię mechanika - branża rolnicza, tel. (046) Zatrudnię mechanika + prawo jazdy kat. C, E, tel. (046) Przyjmę do pracy w hurtowni spożywczej mężczyznę z prawem jazdy, tel. (046) Przyjmę pracowników do elewacji, tel. kom Zatrudnię murarzy, tynkarzy, pracowników budowlanych, tel. kom Zakład Mięsny Ścibiorów zatrudni do pracy w masarni. Gwarantowany dojazd do pracy ze Strykowa, tel. (046) Zatrudnię szefa produkcji z praktyką w bieliźniarstwie, krojczego, stebnówki, tel. kom Zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. kom Zatrudnię do zbioru ogórków, pomidorów, tel. kom , Kancelaria Podatkowa zatrudni aplikanta radcowskiego lub adwokackiego, tel. (046) Kancelaria Podatkowa podejmie współprace z radcą prawnym lub zatrudni radcę prawnego, tel. (046) Przyjmę do pracy dyspozycyjną, młodą dziewczynę, tel. kom Zatrudnię młodego, energicznego człowieka w gospodarstwie rolnym, mile widziane uprawnienia na kombajn, tel. (046) Przyjmę do pracy przy instalacjach antenowych, tel. kom Zatrudnię szwaczki, Łowicz, Głowno, okolice. Możliwość dowozu, tel. kom , Zlecę przyszycia zespołom chałupniczym. Łowicz, Głowno, okolice, tel. kom , Zatrudnię od zaraz osoby do pracy przy wykończeniach wnętrz (malowanie, gipsowanie), tel. kom Przyjmę do pracy kierowcę-mechanika z kat. C i E, pracownika magazynowego z kat. prawa jazdy C, pracownika magazynowego z uprawnieniami na wózek widłowy, tel. kom Przyjmę do pracy pracowników wykwalifikowanych z branży budowlanej. Zatrudnienie w Łowiczu, tel. kom Zatrudnię młodego mężczyznę do sprzedaży hurtowej odzieży, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B, tel. kom Potrzeba pomoc domowa dla starszej pani, tel. (046) Zatrudnię dorywczo operatora minikoparki, tel. kom Kris Line, Głowno zatrudni do działu kadr ze znajomością prawa pracy i umiejętnością sporządzania list wynagrodzeń, tel. (042) , Kris Line, Głowno zatrudni szwaczki do szycia bielizny na umowę, tel. (042) , Zatrudnię szwaczki, bawełna, Głowno, tel. kom Przyjmę do pracy mężczyznę wiek lat - pracownik administracyjno-gospodarczy, wymagania: dyspozycyjny, prawo jazdy, praca w systemie dwuzmianowym, tylko z Łowicza i okolic, tel. (046) Przyjmę stolarza, tel. kom Zatrudnię kierowców kat. B w transporcie międzynarodowym, tel. kom Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni 15 osób, bezpłatne szkolenia, możliwość rozwoju, również dla studentów, tel. kom Zatrudnię ekspedientkę oraz stażystkę w sklepie obuwniczym w Intermarche w Łowiczu. CV proszę przesłać: tel. kom Przyjmę na staż do sklepu spożywczego w Wyborowie, tel. kom Zatrudnię kierowcę C + E, tel. kom Zatrudnię pracownika do kiosku, tel. kom Zatrudnię elektryków i pomocników elektryków, tel. kom Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Łowiczu, ul. Łęczycka 88, tel. kom Ręczne szycie zasłon. Praca w Łowiczu do sierpnia lub dłużej. Atrakcyjna zapłata, tel. (022) Zatrudnię na staż młodą dziewczynę do Galerii w Nieborowie, tel. kom Zatrudnię kierowcę kat. B do rozwożenia gazu, tel. kom Zakład stolarski w Głownie zatrudni stolarzy, tel. kom Zatrudnię kierowcę kat. C+E, kierunek bliska Rosja, Finlandia, warunki dobre, Sochaczew, tel. kom Zatrudnię do sklepu spożywczego, tel. kom Zatrudnię osobę uczącą się lub nieuczącą do sklepu z prasą, CV, świadectwo pracy, tel. (046) , tel. kom Pracowników do ochrony z licencją I, II, tel. kom Pracowników do ochrony marketu, tel. kom Poszukuję pracowników do baru w Łowiczu, tel. kom Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym na chłodnie, kat. C+E, tel. kom Firma zatrudni młodych pracowników przy produkcji styropianu, tel. (046)

26 r. Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C+E w transporcie międzynarodowym, tel. kom , Zatrudnię fachowca do płytek, glazurnika, praca w Anglii, tel. kom , (0044) Zatrudnię 2 kobiety do zbioru ogórków, tel. kom Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym, tel. kom Firma dziewiarska w Łowiczu zatrudni dziewiarza, osoby do formowania skarpet, tel. kom Praca przy warzywach i kwiatach. Tel Praca w gospodarstwie rolnym. Tel Zbieranie malin. Tel Zatrudnię dekarzy, cieśli, do ociepleń budynków, murarzy, okolice Rawy Mazowieckiej. Tel Zatrudnię szwaczki, chałupniczki. Tel Zatrudnię szwaczki, dobre zarobki, rejestracja, całoroczne szycie (okolice Skierniewic - Skierniewice). Tel Przyjmę stażystki (do 25 lat), papiernia Skierniewice. Tel , 046/ Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Skierniewice. Tel Zatrudnię kierowcę na ciągnik siodłowy. Tel. 046/ Zatrudnię pracownika na budowę. Tel Zatrudnię technika do serwisu sprzętu biurowego ze znajomością elektroniki, mechaniki precyzyjnej. Mile widziana wiedza naprawy kserokopiarek, Przyjmę ucznia do nauki zawodu mechaniki precyzyjnej. W programie nauki: obsługa kopiarki, drukarki, faksów. Tel. 046/ Zatrudnię operatorów wózków widłowych, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel Zatrudnię traktorzystę do pracy w gospodarstwie ogrodniczym, wyżywienie i zakwaterowanie - zapewnione, wymagana podstawowa umiejętność obsługi traktora, możliwość przyuczenia. Tel. 046/ , Zatrudnię sprzedawcę części maszyn rolniczych w Jeżowie. Tel. 046/ Lektorów języka angielskiego i niemieckiego, oferty z CV na adres: Zatrudnię magistra farmacji, apteka w Sadkowicach 14. Tel Prace chałupnicze. Tel Zlecę przeszycia lycry. Tel Agentów ochrony z licencja do pracy w Skierniewicach. Tel Zatrudnię w Rawie Mazowickiej pracowników magazynowych i operatorów wózków widłowych, wysokie wynagrodzenie. Tel Zatrudnię do montażu okien, doświadczenie mile widziane. Tel Zatrudnię kierowcę mechanika na ciężarowe. Tel Magazynier praca w Żyrardowie, mile widziane uprawnienia na wózek widłowy, kat. C, znajomość materiałów budowlanych. TARI s. c. Żyrardów. Tel./fax 046/ Zatrudnię murarzy, tynkarzy, blacharzy, cieśli. Praca na terenie Skierniewic. Tel Zatrudnię tynkarza lub całą ekipę tynkarzy. Tel Zatrudnię kierowcę C+E, kraj. Tel Work Service poszukuje uczniów lub studentów do pracy w hipermarketach na terenie Skierniewic. Kontakt telefoniczny lub mailowy Pracownika myjni i kierowcę C+E. Tel , 046/ Zespół chałupników, chałupniczki z overlockiem, Skierniewice. Tel Zatrudnię - zbiór truskawek. Podtrzcianna 2. Zatrudnię blacharza, dekarza. Tel Autoryzowana Stacja FSO-DAEWOO i FIATA w Międzyborowie, ul. Chełmońskiego 12A zatrudni mechaników i elektromechaników samochodowych. Mile widziany staż przy samochodach osobowych. Tel. 046/ F.U.H. Lider, Skierniewice ul. Batorego 56/58 zatrudni sprzedawcę do sklepu rowerowego. Znajomość branży rowerowej i motorowerowej. Oferty CV proszę składać do 30 czerwca w siedzibie firmy. Tel Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych: monterów k/g, do dociepleń, hydraulików, szpachlarzy, malarzy. Tel Zatrudnię magistra farmacji. Tel Adresowanie kopert, składanie długopisów. Tel Firma Impel Seciurity poszukuje kobiety (dobra znajomość pracy na komputerze) i mężczyzn do pracy w ochronie na terenie magazynów w Mszczonowie. Tel , Szwaczki zatrudnię, Różyca, gmina Koluszki, wysokie zarobki, umowa o pracę. Tel. 044/ Zatrudnię (branża spożywcza) Kamion, Michałów, Puszcza Mariańska, również bez kwalifikacji. Tel Firma Impel Security poszukuje pracowników ochrony do pracy na platformach logistycznych w Mszczonowie. Tel , Firma budowlana zatrudni inżyniera o specjalności roboty drogowe lub ogólnobudowlane do pracy na budowie na terenie całego kraju. Tel. 046/ wew. 18. Firma zatrudni kierownika robót drogowych. Tel. 046/ wew. 11. Firma zatrudni wykwalifikowanych cieśli i zbrojarzy. Tel. 046/ wew. 11. Firma zatrudni absolwentów szkół wyższych o kierunku ogólnobudowlanym i drogowym. Tel. 046/ w. 11, Zatrudnię mechanika samochodowego z prawem jazdy kat. B. Tel Firma samochodowa w Skierniewicach zatrudni lakiernika, pomocnika lakiernika, blacharza, uczniów. Tel Technik budowlany - młoda, dyspozycyjna podejmie pracę w zawodzie, tel. kom Przyjmę szycie chałupnicze, tel. kom Przyjmę pracę na busa Mastermax, tel. kom Zaopiekuję się dzieckiem, tel. kom Fizjoterapeuta podejmie pracę, tel. kom Przyjmę każdą pracę chałupniczą, oprócz towarzyskich, tel. (046) Technik mechanik - automatyk, 2 lata jako ślusarz, upr. UDT na suwnice i żurawie, prawo jazdy kat. BE, tel. kom Zaopiekuję się dzieckiem, starszą osobą, tel. kom Specjalista BHP starszy oficer BHP i PPOŻ od a do Z, tel. kom Glazurnik - poszukuje pracy. Tel Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą w Skierniewicach. Tel Opiekunka do dziecka na czas wakacji podejmie prace w Skierniewicach. Tel Praca dorywcza, chałupnicza, składanie długopisów itp. Tel , Zwrot podatku w Europie Zachodniej, tel. (071) Poszukuję opiekunki na stałe do starszej chorej osoby, tel. kom Avon- bez wpisowego. SMS/Tel , 046/ Avon- atrakcyjna oferta dla nowych konsultantek. SMS/Tel Wideofilmowanie Kroton, tel. (046) , tel. kom , Cyfrowe wideofilmowanie, fotografowanie, pełna obróbka komputerowa, DVD, tel. (046) , tel. kom Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka komputerowa - tanio, tel. kom Wideofilmowanie - Studio Wideo Kadr, tel. kom Wesela - profesjonalnie, tanio, DVD, tel. (046) , tel. kom Wideofilmowanie, nowe animacje komputerowe, DVD, FOTO - profesjonalnie, tanio, tel. (046) , tel. kom Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio, tel. kom Wideofilmowanie, obróbka cyfrowa. Tanio, tel. kom Usługi fotograficzne w zakresie fotografii ślubnej, przyjęć okazjonalnych oraz reklamy, tel. kom Wideofilmowanie + zdjęcia, tel. kom Fotografowanie, śluby, plenery, tel. kom Wideofilmowanie, tel. kom Fotografia ślubna, plenery, reportaże, chrzty i inne imprezy. Tel , Cyfrowe Studio Foto - Wideo: nagrywanie analogowe i cyfrowe: uroczystości ślubne, studniówki, zdjęcia i fotoreportaże (plener, wirtualne tła), cyfrowa obróbka obrazu; stacjonarna nagrywarka DVD, zapis na DVD, CD, SVHS, VHS, montaż na zlecenie: Biała Rawska, ul. Mickiewicza 12h. Tel. 046/ , , Stół staropolski na wesele wynajmę. Tel Wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie z VHS na DVD, obróbka filmów cyfrowa. Tel Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio. Tel Wideofilmowanie, zdjęcia studyjne i plenerowe. Tel. 046/ , Usługi remontowo-budowlane, docieplanie budynków, wykańczanie wnętrz od A do Z, wycena gratis, faktury VAT, tel. (046) po 20.00, tel. kom Tynki gipsowe agregatem - solidnie, tel. (046) , tel. kom Układanie kostki brukowej, tel. kom Remonty kompleksowe mieszkań, tel. kom Układanie glazury, terakoty, panele, gładź, inne wykończenia, tel. (046) , tel. kom Glazurnictwo - także duże zlecenia - faktury VAT, tel. kom Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje, obróbki, tel. kom Ogrodzenia, balustrady, drzwi, siatka ogrodzeniowa + montaż, tel. kom Układanie kostki betonowej, granitowej oraz inne usługi brukarskie, tel. (046) , tel. kom Blacharstwo, dekarstwo, tel. (042) , tel. kom Cyklinowanie, montaż parkietów, schodów. Możliwość kupna towaru. Faktury VAT, tel. (046) , tel. kom Malowanie, gipsy, tel. kom Cyklinowanie bezpyłowe nowymi maszynami 220V, układanie parkietu mozaiki, tel. kom Cyklinowanie, układanie parkietu, tel. kom Glazura, terakota, malowanie, tel. kom Glazura, tarakota, tel. (046) , tel. kom Tynki, posadzki, tel. kom Cięcie betonu, wyburzenia, rozbiórki, tel. kom Vertal -żaluzje poziome, pionowe. Rolety materiałowe i antywłamaniowe. Siatki przeciw owadom. Produkcja i montaż, tel. kom , Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne, tel. kom Malowanie, drobne prace wykończeniowe, glazura, terakota, panele podłogowe. Solidnie, tanio, tel. kom , Wanny, odnawianie, tel. kom Żaluzje, rolety, moskitiery, tel. (046) , tel. kom Cyklinowanie, układanie, tel. (046) Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy, tel. (046) , tel. kom Wyrób i montaż schodów oraz inne usługi stolarskie, tel. kom Gładź, płyty k/g, malowanie, tynki, panele, podłogi, sufity podwieszane, glazura, terakota, tel. kom Dach-Lux, Grzegorz Kosmowski sprzedaje blachodachówkę, blachy trapezowe, rynny, podbitkę. Promocja. Krycie dachów. Łowicz, ul. Jana Pawła II 23, tel. kom , Docieplenia budynków, wykończenia wnętrz, malowanie, gipsy, adaptacja poddaszy, tel. kom Hydraulika, tel. kom Cyklinowanie, układanie parkietu mozaiki, tel. kom Szalunki stropowe - wynajem, tel. kom Glazura, terakota, gładzie, panele, itp., tel. kom Brukarstwo, tel. kom Usługi koparko-ładowarką, tel. kom Glazura, terakota, płyty g/k, gładzie, malowanie, docieplenie budynków, adaptacje poddaszy, posadzki, tynki, klinkier, ogrodzenia. Niskie ceny, tel. kom , Adaptacja poddaszy, zabudowy z płyt gipsowych, glazura, panele, malowanie, tel. kom Oddam gruz w centrum Łowicza, tel. (046) Kominki, projektowanie, budowa, tel. kom Glazura, terakota, tel. kom Blacharstwo, dekarstwo. Głowno, tel. kom Glazura, terakota, remonty łazienek solidnie, tel. kom Układanie kostki brukowej, tel. kom Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty g/k, panele podłogowe, tel. (046) po 18.00, tel. kom Malowanie, gipsowanie, płyta k/g, panele podłogowe, glazura, terakota, tel. kom Gładzie gipsowe, panele, glazura, terakota itp., tel. kom Kost-Bruk, układanie kostki brukowej, tel. kom Układanie kostki brukowej, usługi zagęszczarką, tel. kom Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie, tel. kom Wypożyczalnia sprzętu budowlanego (rusztowania warszawskie,młoty, betoniarki), tel. kom Dachy, obróbki blacharskie, naprawa i konserwacja, tel. kom Schody, poręcze, drzwi, okna wyrób i montaż, tel. kom Gładź gipsowa, malowanie, tel. kom Montaż drzwi, tel. kom Malowanie, gładź, elewacja budynków, tel. kom Malowanie, gładzie, zabudowy z płyt g/k, panele, tel. kom Wypożyczę rusztowania warszawskie, tel. (046) Dachy, przeróbki, roboty murarskie, tel. kom Usługi remontowe, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, docieplanie budynków, tel. kom Solidnie, terminowo, wykańczanie wnętrz, glazura, terakota, płyty g/k, remonty, tel. kom Gładzie, panele, glazura, terakota itp., tel. kom Ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem i watą, galzura, terakota, tel. (046) , tel. kom Kominki - budowa, montaż, ogrzewanie domów, tel. (046) , tel. kom Remonty kompleksowo, tel. kom , Szeroki zakres robót ziemnych, tel. kom Szeroki zakres robót ziemnych koparkoładowarką, tel. kom Adaptacja poddaszy, gładź, zabudowy k/g, panele, montaż drzwi, okien, tel. kom Dachy, konstrukcje, pokrycia, obróbki. Tel Gipsowanie, malowanie, panele, terakota itp. Tel Wylewki betonowe agregatem, mechaniczne zacieranie. Tel Sprzedaż bloczków pustaków, Firma Albo- Bud. Tel , Dachy, konstrukcje, pokrycia, przeróbki z gwarancją. Tel Gładzie, płyty k/g, malowanie, glazura, terakota, panele. Tel. 046/ , Ocieplenia budynków. Tel Ocieplenia budynków. Tel Okna tanio h 150, szer. 60,90,150. Tel Posadzki cementowe agregatem. Tel , Układanie kostki brukowej i granitowej. Tel Ogrodzenia, bramy, balustrady kute i stalowe słupki siatka (tanio, solidnie). Tel Usługi remontowo-wykończeniowe. Tel Tynki maszynowe, cementowo-wapienne, gipsowe. Tel Układnie kostki granitowej i brukowej. Tel Profesjonalny montaż pokryć dachowych. Tel Gładzie, glazura, terakota, panele. Tel Montaż paneli podłogowych, szybko i tanio. Tel. 046/ , Mar-Dom, więźby, pokrycia dachowe. Tel Układanie kostki brukowej oraz granitowej z materiałów własnych oraz powierzonych. Tel Cyklinowanie, montaż parkietów i schodów, możliwość kupna towaru, faktura VAT. Tel. 046/ , Ocieplenia budynków i stropodachów, granulatem styropianu 1mkw./7zł. Tel. 044/ Dachy kryjemy blachą i papą. Tel Posadzki agregatem. Tel Usługi budowlane i remontowe, gładź, glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyty KG. Tel Hydrauliczne usługi. Piece, ogrzewacze i inne artykuły dostępne. Łowicz, os. Górki, ul. Nałkowskiej 4, tel. (046) , tel. kom Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, wideo-domofony, RTV-Sat, bramonapędy, systemy alarmowe (monitoring). Remonty, hydraulika, glazura, terakota, gipsy, panele, stolarka, uprawnienia, VAT, tel. kom Kompleksowo wykonujemy usługi hydrauliczne, tel. kom Elektryk - montaż, naprawa, tel. kom Hydrauliczne instalacje, tylko nowe budynki, wycena materiałów i robocizny od ręki, tel. kom Anteny - montaż, instalacje, tel. kom Usługi hydrauliczne - pełen zakres, tel. kom Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja montaż, serwis, doradztwo, tel. kom , Klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja, motaż, serwis, doradztwo, tel. kom Instalacje i centralki telefoniczne, domofony, bramofony, wideodomofony. Montaż, naprawy, konserwacja, tel. kom Profesjonalne instalacje sygnalizacji włamania, pożaru, kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego (monitoring), tel. kom Montaż klimatyzacji, tanio - serwis gwarancyjny, tel. kom Usługi hydrauliczne, tel. kom Usługi hydrauliczne - pełen zakres. Tel. 046/ , Usługi elektryczne, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, alarmy, domofony, prace kontrolno -pomiarowe. Tel Usługi hydrauliczne. Tel Usługi hydrauliczne. Tel Meble pod wymiar - kuchenne, biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi, solidnie, tel. kom Usługi transportowe - Renault Master, faktury VAT, tel. kom Cięcie drzew niebezpiecznych. Rodzina Szychowscy, tel. kom Śluby limuzyną, tel. kom Rolety, moskitiery, plisy, żaluzje - nowoczesne rozwiązania do każdego okna, również do dachowych. Vesal, Łowicz, ul. Ikara 10, tel. (046) Usługi transportowe Lublin kontener 12 m3, FVAT na życzenie, tel. kom Śluby - VW Passat, nowy zł; Chrysler 300C zł, tel. kom Krajowy przewóz osób - busy 8 i 18 miejsc, tel. (046) , tel. kom Śluby - żółty kabriolet, tel. (043) , tel. kom Dezynsekcja, deratyzacja w HACCP, tel. (044) , tel. kom Śluby BMW, tanio, tel. kom Pranie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej w zakładzie i u klienta, tel. kom Odnawianie wanien, tel. kom

27 r. 27 Przeprowadzki, tel. kom Zespół muzyczny: wesela, bale (akordeon, sakosofon, perkusja, gitara basowa, gitara rytmiczna), tel. kom Zespół muzyczny, wesela. Muzyka 100% na żywo, tel. kom Zespół muzyczny - wesela, tel. (046) , tel. kom Wynajem minikoparki, wykopy w trudno dostępnych miejscach pod fundamenty, kable, kanalizację, tel. kom Kamaz - pzewóz piasku, żwiru, torfu, tel. kom Autoholowanie, przewóz maszyn do 2 t, faktury VAT, tel. kom Zespół muzyczny, wesela, bale, tel. kom Masz problem z komputerem - zadzwoń. Fachowo, szybko, tanio, tel. kom Tania dekoracja sal weselnych, tel. kom Zespół - wesela, tel. kom Zespół muzyczny, tel. kom , Śluby - Mercedes E klasa, srebrny, skóra, tel. kom Zespół - wesela, tel. kom Zespół - wesela, tel. kom Zespół - wesela, tel. kom Zespół - wesela, tel. kom Kompleksowa organizacja i obsługa wesel i imprez okolicznościowych, tel. kom Przewóz piasku, żwiru, czarnej ziemi, tel. kom Śluby BMW3, Volvo XC90, tel. kom Pranie dywanów, tapicerek samochodowych i meblowych, tel. kom Podciśnieniowe pranie dywanów, wykładzin i tapicerek u klienta, tel. (046) , tel. kom Dekoracje sal weselnych, samochodów, kościołow oraz imprez okolicznościowych - firma MAX, tel. kom Scart serwis RTV, naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego. Gwarancje. Łowicz, ul. Łódzka 47, tel. (046) , tel. kom Bezpieczna, sprawdzona dieta odchudzająca, tel. kom Zespół Retro, szeroki repertuar, gramy na żywo, doświadczenie, obsługa wszelkich imprez, tel. kom Usługi koparko-ładowarką Catepiler i koparką; dźwigi i podnośniki koszowe, tel. kom Koparko-ładowarka (2 szerokości łyżek do kopania), tel. (046) , tel. kom Naprawa sprzętu AGD, tel. kom Limuzyny, tel. kom Wykonuję stylowe bramy, kraty, ogrodzenia, balustrady, tel. kom Komputery - serwis, naprawa. Hardware, software, tel. kom , Łowicz. Usługi koparko-ładowarką Komatsu, tel. kom Tatuaż - w pełni profesjonalny sprzęt i wykonanie, na terenie Łowicza, tel. kom Nie daj się wylosować. Wybierz AIG Otwarty Fundusz Emerytalny, tel. kom Zagubiono legitymację słuchacza Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu o numerze 922, Ćwikliński Piotr. Znalazcę proszę o kontakt pod numerem tel. kom Zagubiono legitymację słuchacza Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu o numerze 943, Mostowski Rafał. Znalazcę proszę o kontakt pod numerem tel. kom Śluby, Chrysler 300C Touring, srebrny, tel. kom Wykonuję masaż leczniczy i relaksacyjny, tel. kom Zagubiono legitymację studencką na nazwisko Jakub Szkop, tel. kom Dekoracja sal weselnych, tel. kom Wypożyczamy rusztowania, betoniarki, młoty wyburzeniowe, elektronarzędzia, cykliniarki, zagęszczarki, spawarki, piły do drewna i betonu, kosy do trawy, kompresory, szlifierki do betonu, glebogryzarki, łaty wibracyjne. Centrum budowlane, Łowicz, ul. Łęczycka 64. Naprawa pralek automatycznych, tel. kom Chłodnictwo, klimatyzacja, naprawa, montaż, tel. kom Zagubiono legitymacje o numerze 11867, tel. kom Audi A8 zawiozę do ślubu, tel. kom Naprawa AGD, tanio, gwarancja, tel. kom Zbiór i skup porzeczki z okolic Głowna. Tel Zaginęła legitymacja studencka IP, tel. kom Audi A6 zawiozę do ślubu, tel. kom Pożyczki, chcesz pożyczyć u sąsiadki pożycz u nas, 500 zł po 6 miesiącach oddajesz 600 zł. Pożyczki na dowód, tel. kom Allianz - Otwarty Fundusz Emerytalny. Tel Architektura krajobrazu, konserwacja ogrodów. Tel Śluby - Audi A6. Tel Wesela - zespół z wodzirejem najtaniej. Tel Zakład stolarski Projekt kuchnie, szafy, meble biurowe. Tel Skrzypek - śluby, pogrzeby, itp. Tel Naprawa - remont maszyn do szycia, Skierniewice, Kilińskiego 26, godz Tel. 046/ , Śluby - zawiozę luksusowym BMW. Tel Usługi transportowe, przeprowadzki, RE- NAULT Master. Tel Wycinka, redukowanie drzew niebezpiecznych w miejscach trudnodostępnych. Tel Usługi transportowe, piasek, żwir, ziemia. Tel Zespół muzyczny Rewers, bale, wesela. Tel Vertal -żaluzje, rolety, moskitiery, produkcja, montaż. Tel , Bramy przesuwne, ogrodzenia, balustrady, siatka ogrodzeniowa, montaż. Tel Tipsy żelowe, tanio i profesjonalnie. Tel Przeprowadzki, pianina. Tel Regeneracja kartridży, naprawa drukarek u klienta. Tel w godz Kredyty gotówkowe wiele banków, na oświadczenie o dochodach - także działalność gospodarcza i rolnicy, Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 23 ( Próchnik ). Tel. 046/ , Lukas Bank - kredyt w 15 minut, gotówka do ręki. Tel. 046/ Firma Jowita & Piotr, pożyczki zł dla budżetówki, emerytów, rencistów. Zadzwoń - wspólnie rozwiążemy Twoje problemy. Tel. 044/ , Interesuje mnie inteligentna, z poczuciem humoru, bez nałogów, chociaż w miarę atrakcyjna laska lat. Ja mam 27 lat i wyglądem nie straszę. Cel stały związek. Przesyłam słodkie buziaczki, tel. kom Mam 65 lat, jestem wdowcem poszukuję pani niskiego wzrostu, może być niepełnosprawna. Tel Kawaler lat 36 pozna miłą panią, w celu matrymonialnym. Tel Komputeropisanie - tanio, szybko i solidnie - Łowicz, tel. (046) , tel. kom Pisanie prac, tel. kom , Matematyka, tel. (046) Prace magisterskie - pomoc, tel. kom Angielski na wakacje. Tel Angielski profesjonalnie (matura, egzaminy, korepetycje), także w wakacje. Wystawiam rachunki. Tel Tłumaczenia w piśmie i w mowie angielski polski. Wystawiam rachunki. Tel Napiszę pracę z ogrodnictwa. Tel Fizyka, matematyka, chemia. Tel Korepetycje - język angielski. Tel Słoma po żniwach, tel. kom , Strugienice. Słoma po kombajnie ze zboża jarego, tel. (046) , Przemysłów 7. Koło Łowieckie kupi zboże w snopach, tel. kom Małe byczki, tel. kom Jałowica na ocieleniu, tel. kom Maciory i knury. Odbiór od klienta, tel. kom Jałówka na wycieleniu, , tel. (046) Jałówka wysokocielna, tel. (046) Kosiarka listwowa Osa, stan bdb, tel. kom Prasa Z-224, tel. kom Prasa, tel. (046) po Kosiarki listwowe Osy,zgrabiarki zawieszane czwórki Słoneczka, pługi 2 i 3-skibowe, tel. (046) Sadzarki do ziemniaków łańcuchowe, kopaczki do ziemniaków, tel. (046) Prasa Z-224 lub Z-279, tel. kom Każdy ciągnik rolniczy, również do remontu, tel. kom T-25. Tanio, tel. kom Bizon Z-56, 1983 rok, tel. kom Kupię sadzarkę do ziemniaków Czeską, mało używaną, tel. (024) Obciążniki tylne do C-360, tel. kom C każdy, tel. kom Kupię prasę Z 224, tel. kom Widły z przodu do koparki Ostrówek kupię, tel. kom Kupię sortownik siatkowy mechaniczny do ziemniaków, tel. kom Kombajn Bolko lub Karlik, kopaczkę 2-rzędową do 50 km od Białej Rawskiej. Tel Kupię kosiarkę OSA i pług 2-skibowy. Tel Kopaczkę ciągnikową. Tel Przywóz młóta browarnego, tel. kom Wysłodki buraczane, Łowicz, Łęczycka 114, tel. (046) , Kiernozia po byłym GS, tel. (024) Cięcie siana na kiszonkę sieczkarnią z odwozem, tel. kom Sprzedam słomę ze stodoły w kostkach, tel. (046) , tel. kom Jęczmień, Orkan II, brony, tel. (042) , tel. kom Kukurydza paszowa, tel. kom Pszenica, pszenżyto, tel. kom Jęczmień ozimy i słomę prosto z pola, tel. kom Mieszanka zbożowa, tel. kom Sprzedam 4 t pszenicy, tel. (046) po Pszenica około 8 t, gm. Sanniki, tel. kom Pszenżyto, około 100 t; burak ćwikłowy; cebula; ogórek; patison; porzeczki czerwone, czarne; wiśnie; śliwki, tel. kom Pszenżyto, ok. 10 ton, tel. kom Żyto, mieszanka, słoma. Retki, tel. (046) Słoma ze stodoły, tel. kom Słoma w kostkach ze stodoły, tel. (046) Poplony, nawozy dolistne, folie, środki ochrony roślin w Centrali Nasiennej w Łowiczu, tel. (046) Słoma w kostkach z mieszanki, tel. (046) Żyto, pszenżyto paszowe, tel. kom Sprzedam łubin, tel. kom Sprzedam 8 t pszenicy, tel. (046) , tel. kom , Szymanowice 39. Groch paszowy 5 t, tel. kom Pszenżyto, kukurydzę paszową, tel. (024) Pszenżyto, około 10 t, tel. (024) Sprzedam 3 t pszenżyta, tel. (024) Pszenżyto i jęczmień, tel. (046) Sprzedam siano, tel. (046) Sprzedam 2 ha słomy z trawy nasiennej po omłotach, tel. (046) Nasiona gorczycy, tel. kom Sprzedam 6 t pszenicy, tel. kom Żyto, pszenżyto, jęczmień, tel. (046) Sprzedam żyto, tel. (046) wieczorem, tel. kom Sprzedam słomę prostą, tel. kom Pszenżyto, tel. (042) Jęczmień i pszenica dobrej jakości, tel. kom Sprzedam ziemniaki paszowe drobne, tel. kom Siano belowane, tel. (046) Sprzedam siano - dużą ilość cena 200 zł/t, tel. kom Sprzedam słomę, tel. kom Mieszanka żyto i pszenżyto, Sromów, tel. (046) Pszenica, pszenżyto, tel. kom Słoma w kostkach, tel. kom Sprzedam pszenżyto z pszenicą i słomę w belkach ze stodoły, tel. kom , Boczki. Sprzedam 2 t żyta z pszenżytem, tel. kom Sprzedam słomę z rzepaku, 4 ha, tel. kom Sprzedam pszenicę i jęczmień, tel. (046) Pszenica ozima 6 t, cena 610 zł/t, tel. (024) , tel. kom Jęczmień, tel. kom Słoma 4,5 ha, tel. (046) Sprzedam sianokiszonkę w belach, tel. kom Mieszankę, pszenżyto, tel. (046) Sprzedam słomę ze stodoły, tel. (046) Sprzedam 0,7 ha łąki, tel. (046) Sprzedam 2 t zboża, 100 belek słomy, tel. (046) Sprzedam pszenicę, tel. (024) Sprzedam 4 t pszenżyta, 2 t jęczmienia, 1 t pszenicy i kiszonkę z kukurydzy, tel. (024) , tel. kom Sprzedam pszenicę i jęczmień, tel. kom Sprzedam słomę w kostkach, tel. (046) Sprzedam słomę w belkach ze stodoły. Tel Pszenica konsumpcyjna 50 t 680 zł/t, jęczmień 40 t. Tel. 046/ , Sprzedam słomę i siano. Tel Kurczęta ogólnoużytkowe, szczepione, odchowane, kolorowe, tel. (046) , tel. kom , Leśniczówka 52 k.soboty. Króliki mięsne, młode, tel. kom Sprzedam klaczkę kuculską 1,5 roku, tel. kom Sprzedam jałówkę cielną, , tel. (046) Loszki, knury hodowlane, wybitne parametry, zdrowotność, transport gratis, tel. (052) , tel. kom Jałówka cielna, termin wycielenia , tel. (046) , Świeryż II 50. Sprzedam jałówkę, wycielenie r., Popów 97, tel. (046) Sprzedam krowę lub jałówkę na wycieleniu - termin , tel. (046) , tel. kom Koza mleczna; szczeniaki bernardyny; redełka; brony 5; kultywator; pług podorywkowy, tel. (046) , tel. kom Jałówka wysokocielna , tel. (046) Stado trzody chlewnej w tym prosiaki. Likwidacja stada, tel. kom po Jałówka wysokocielna, tel. kom Sprzedam krowę wysokocielną, tel. kom Młoda krowa, wycielenie koniec czerwca, tel. kom Sprzedam jałówkę na ocieleniu, tel. kom Sprzedam jałówkę, tel. (046) wieczorem. Jałówka na wycieleniu, tel. (046) Jałówka wysokocielna, tel. kom Krowa na wycieleniu i krowa zacielona, Reczyce 46a. Młoda krowa (trzeci cialak), tel. (046) Jałówka cielna, tel. (024) Klacz 8-letnia i źrebica 9-miesięczna, tel. kom po Krowa na wycieleniu, , tel. (046) Jałówka na ocieleniu, , tel. (046) , Kalenice 11. Jałówka wysokocielna, tel. (046) , tel. kom , Rząśno 31. Jałówka na ocieleniu, Kocierzew Północny 61. Krowa na ocieleniu, tel. (046) Młode kózki, tel. kom Dwie klacz 1,5-roczne, Gągolin Południowy 20. Sprzedam krowę z drugim cielakiem, termin wycielenia 2 lipiec 2007, tel. (046) Jałówka cielna, termin wycielenia: r., tel. (046) Krowy cielne i wycielone, tel. kom Sprzedam jałówkę, termin wycielenia , tel. (046) Jałówka roczna pod zacielenie, tel. kom Krowa 5 lat, wycielenie , tel. (046) Jałówka na ocieleniu, tel. (046) , tel. kom Sprzedam jałówkę wysokocielną , tel. (024) po 20.00, tel. kom Krowę na wycieleniu, tel. (042) Jałówka 8-miesięczna, tel. kom Jałówka i krowa wysokocielna, tel. (046) Sprzedam dwie jałówki na wycieleniu, tel. (046) , Urzecze 73. Jałówka na ocieleniu. Reczyce 16, tel. (046) Krowa na wycieleniu, tel. (046) Sprzedam jałówkę hodowlaną na wycieleniu, tel. kom Krowę na wycieleniu, tel. (042) Sprzedam młodą krowę na wycieleniu, tel. (024) po Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel. kom Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 046/ , Sprzedam 2 młode krowy na wycieleniu, 17 i 20 lipca. Tel Jagnięta i owce - sprzedam. Tel. 046/ Sprzedam kurczęta Brahma kuropatwiana i gronostajowa. Tel. 046/ Sprzedam 2 młode krowy po wycieleniu. Tel. 046/ Kombajn New Holand 1540, kabina, sieczkarnia, hydraulicznie otwierana rura, Heder 360 m, sprawdzony, tel. kom Prasa Z-224, tel. kom Wycinaki do kiszonek na podwójnym nożu, Fella, Strauchman, BVL, Kuhn, tel. (024) , tel. kom Sieczkarnię do kukurydzy 1-, 2-rzędowe Potinger, Mengele, PZ, Kemper, tel. (024) , tel. kom Deszczownie, tel. kom Opryskiwacze, kosiarki rotacyjne, agregaty, tury, rozrzutniki. Rol-Inwest Bielawy, tel. kom Silniki C-330, C-360, MF, Leyland - kompleksowy remont, 12 miesięcy gwarancji, tel. kom Kombajn zbożowy International, szer. robocza 3 m; ciągnik International 69 kw; prasa Claas Markant, kostkujaca; zgrabiarki i przetrząsarki do siana, dmuchawy do zboża, tel. kom Przetrząsacz karuzelowy, tel. kom

28 r. Prasy rolujące, walcowe, łańcuchowe, tel. (046) , tel. kom Przyczepy HL wywrotka zł, po odbudowie całkowitej, tel. kom Przyczepę zbierającą Jugosławiankę Senator, tel. kom C-360, T-25, tel. kom Prasa kostkująca Z-224/1, XII 1996 rok, stan bdb, w 2006 roku już nie pracowała, tel. kom , Świeryż II 34. Sprzedaż kosiarek rotacyjnych, żmijek, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, kabin ciągnikowych, turów, rozrzutników, agregatów uprawowych, talerzówek, tel. kom Ślęza sadownicza, 1989 rok, duży kosz, stan idealny, tel. kom Ursus C P lub C 360, tel. kom Ursus x4, Ursus U 902, tel. kom MTZ 82 TS, Zetor 7211, przyczepa 4t, pług 4-skibowy, ładowacz tur do MTZ Ursus 4512 i C 360, tel. kom Promar 82 TSA, prasa Z 224, kabina do C 360, tel. kom Nowe ciągniki MTZ Belaruz 4x4, T 25A, tel. kom Bizon Z 056, basen do mleka 430l, przetrząsaczo-zgrabiarka 7, tel. (046) Rozrzutniki 1-osiowe, tandemy, żmijki, kabiny ciągnikowe i tury, tel. (046) Przyczepka wywrotka 1-osiowa, tel. kom Kombajn zbożowy Bizon, 1986 rok, z kabiną, siaczkarnią, zł, tel. kom Kombajn Bizon ZO56, 1988 rok, tel. (046) , tel. kom Przyczepy samozbierające do sianokiszonek, kombajn do ziemniaków Grimme, sieczkarnię 1-rzędową do kukurydzy, deszczownię Sigma, tel. kom Claas Merkator 75; Class Merkator 60, tel. (046) , tel. kom Trelinka i płyty yomby 75x100, tel. kom Kombajn zbożowy Bizon Z-056, 1986 rok, tel. kom Siewnik 3 m Nordsten, 1998 rok, tel. kom Grubery ścierniskowe Konskilde 3 m i 3,4 m, tel. kom Talerzówki ciągane od 3 m do 3,8 m, tel. kom Pługi zagonowe Kverneland, Overum, Kuhn, 3-, 4-, 5-skibowe, zabezpieczenia resorowe, tel. kom Pług 4-skibowy obrotowy Overum, 1997 rok, tel. kom Pług 5-skibowy obrotowy Kverneland, zabezpieczenia resorowe, tel. kom Rozrzutnik obornika jednoosiowy Czarnabiałostocka, 1990 rok, tel. kom Rozrzutnik Forschnitt T088 + nadstawki do kukurydzy, tel. kom Rozdrabniacze (do Bizona, Rekorda) wągrowieckie, fabrycznie nowe, 5000 zł, tel. kom Wały Cambella do pługów 4-skibowych, tel. kom Pług 3-skibowy obrotowy Duro, 4000 zł, tel. kom Pług 7-skibowy obrotowy Kverneland PS-100, półzawieszony, zabezpieczenia na kamienie, zmienna szerokość orki, zł, tel. kom Rozrzutnik obornika jednoosiowy, stan dobry, tel. kom Przetrząsaczo-zgrabiarka 7, tel. kom Waga 300 kg + odważniki i dmuchawa do siana pionowa, tel. kom Kombajn Forschnit 512, 1986 rok, tel. (046) , tel. kom Sieczkarnia jednorzędowa Potinger, wspomaganie układu kierowniczego Zetor, tel. kom Sieczkarnia 2-rzędowa i tur do C-330, tel. kom po Orkan, tel. kom Przyczepa 4,5 t, wywrot 3-stronny, tel. kom Przyczepa 4,5 t sztywna, tunele foliowe 6 m, tel. kom Żmijka 5-, 6-metrowa, agregat przedsiewny 2,5-, 4,30-metrowy, dmuchawy do zboża, kombajn do ziemniaków Grimme, mieszalnik pasz 1200 kg, tel. kom Siewniki zbożowe, wycinaki do kiszonek, śrutowniki ssąco-tłoczace i zwykłe, dmuchawy do zboża, żmijkę, przyczepkę do przewozu koni, agregat siewny, tel. kom Prasa kostkująca Sipma Z224/1, z prowadnicą bel, 1997/98 rok, I właściciel, stan idealny, tel. kom Przetrząsacz widełkowy, lej, kopaczka elewatorowa, silnik bizonowski, skrzynia, tylny most, Nysa na części, duża ilość kamienia polnego, tel. (046) Sprzedam kosiarkę sadowniczą, tel. kom Wózek widłowy Linde B45D, udźwig 4,5 t, stan bardzo dobry, tel. (046) Podajnik do prasy kostkującej, chwytak bel do tura, tel. kom Kombajn Bizon Z-056, 1988/89 rok, kabina, sieczkarnia; prasa Z-224/1 Sipma, 1998 rok z podajnikiem; Ursus 4514, 1996 rok, 4x4; rozrzutnik obornika, 1997 rok, tel. kom Ładowacz tur 4 do Ursusa 4514 i pochodne, 1998 rok, tel. kom C rok, tel. kom Rozrzutnik 2-osiowy, tel. (046) po Pszenica, podbieracz Bizona, kabina, kamienie polne duże, mostki skalniaka, kombajn Forschnitt 516B, tel. kom , Kombajn ziemniaczany Anna, tel. kom Rozrzutnik obornika jednoosiowy, 1978 rok, tel. (046) , tel. kom Prasa Z-511 Famarol, 1999 rok, I właściciel, stan bdb, tel. kom Agregat uprawowy, szerokość 2,1 m; obcinarka do cebuli, wałkowa, stan bdb, tel. (046) Kombajn ziemniaczany Anna, 1991 rok, tel. kom Rozsiewacz nawozów RCW, tel. (046) Kombajn ziemniaczany Anna, tel. (042) Łyżki Podsiębierne od Białoruśki; kosiarka konna; okna metalowe 1,10x0,85 m, tel. kom Sieczkarnia jednorzędowa Pottinger Mex III, rozrzutnik Fortschritt T-088, 10 t, stan maszyny dobry - sprzedam. Gaj 6, gmina Bielawy. Silnik SW400, tel. kom Kombajn Bizon Z-056, 1986 rok, tel. (024) Bizon, Cyklop, Neptun, przyczepa 4,5 t wywrot, tel. kom Silos na zboże 70 t, beczkowóz 4000 l, pług 5, migomat 630, myjka z piaskownicą, tel. kom Sieczkarnia samojezdna Z-350, 1998 rok z hederami; kombajn ziemniaczany Anna, 1989 rok, tel. (046) , tel. kom Sprzedam kosiarkę rotacyjną, 1000 zł; pompę asenizacyjną, tel. (046) około Cyklop czeski UNHZ 750, tel. kom Kombajn zbożowy Record Z058, 1990 rok, tel. (046) , tel. kom Kombajn Claas Dominator 96; ciągnik rolniczy C-330 i C360, tel. (046) , tel. kom Prasa kostkująca Famarol z podajnikiem stan idealny, tel. (046) Pilnie: dwuosiowy rozrzutnik obornika, stan bdb, tel. (046) , tel. kom Prasa Z-224/1, 2003 rok, I właściciel, tel. (046) Prasa Z-224/1, 1997 rok, stan bdb, tel. kom C-330, tel. kom po Pług 5-skibowy, tel. kom Ciągnik Ursus C-385. Kupię oponę używaną /15-30 do kombajnu Bizon, tel. (024) Dmuchawa do siana duża; ładowacz Cyklop, tel. kom Kombajn ziemniaczany Anna, 1986 rok; Star 200, 1986 rok; kukurydza paszowa, tel. kom Schładzarka do mleka 550 l, 1999 rok, tel. kom Pług 3-skibowy Grudziądz, agregat uprawowy 2,10 m, tel. (046) Sprzedam rozrzutnik obornika 2-osiowy, tel. (046) wieczorem. C-360, 1982 rok, tel. (046) Sprzedam kopaczkę ciągnikową, kolczatkę do pługa 3-skibowego, tel. (046) Sprzedaż żmijek, tel. kom Żmijka do zboża, mieszalniki pasz, gniotowniki nowe - tanio, tel. kom Przyczepa wywrotka, tel. kom Przyczepa Jugosłowianka, tel. kom Ciągnik Fortchnit 323A3 4 x km, oryginał lub zamienię na 80 km z Turem, tel. kom Śrutownik na kamieniach 50, stan dobry, tel. (046) wieczorem. Orkan, 1983 rok, tel. kom Słoma ze stodoły i ze zbiorów 2007, silnik C-360-3P, rozrzutnik dwuosiowy, rozsiewacz Kos, dojarka, prasa zwijająca Claas, tel. (042) , tel. kom Ciągnik C-360 3P, oryginał, pług podorywkowy 5, pług 2. Wygoda 8. Obudowa sprzęgła silnika C-330, korpus zwolnicy C-330 i C-330M, miska olejowa silnika C-328, tel. kom Pompa wtryskowa do C-360, śrutownik walcowy ze żmijką, tel. kom Ursus 1134, pierwszy właściciel, stan idealny, tel. kom Kombajn zbożowy Volvo S830, tel. kom Śrutownik Bąk 7,5 kw, tel. (046) Sprzedam składak ES, tel. (046) po Sprzedam kabinę do C-330, stan bdb, tel. (046) Prasa kostkująca Z-224/1, tel. (046) Termit sadowniczy, nowy, tel. kom Wentylator do opryskiwacza sadowniczego, tel. kom Maszt widlaka, wysokość podnoszenia 3,30, cena 1750 zł, tel. kom T25, tel. kom , Dąbkowice Dolne. Sprzedam silosy na zboże 10 t, BIN, Szwarocin 4, gm. Rybno. Prasa Z 279, 1998 rok stan bardzo dobry, tel. kom Prasa Z 224, tel. kom Przyczepa 6t wywrot, tel. kom C 360, tel. kom T 25, tel. kom Ursus 4514, tel. kom C-360, 1978 rok, Tur, silnik po remoncie, nowe opony, kosiarka rotacyjna polska, tel. kom C-330M, 1987 rok, stan bdb, tel. kom Siewniki zbożowe Grubery, dmuchawę, żmijkę, zgrabiarkę, śrutownik, tel. kom Sprzedam śrutownik Bąk 7,5 kw, śrutownik bijakowy 7,5 kw, gniotownik 5,5 kw, tel. kom Sprzedam sadzarkę do ziemniaków kiełkowanych (kubełkowa), rozsiewacz Kos, tel. kom Opiełacz 6-rzędowy do buraków i warzyw, tel. kom Sprzedam nowy wyciąg linowy, kompletny, tel. kom Sprzedam C-28 przerobiony na 330, tel. kom MTZ 82TS 90 km, C 360 3P, prasa Sipma Z 279/1, tel. kom Tury do C-360, najnowszy system mocowania, tury do C-330, nowe, ceny promocyjne, tel. kom Prasa Z-224, 1988 rok, z podajnikiem, stan dobry, mało używana, tel. kom Dwukółka rolnicza i szlifierka stołowa, tel. kom Prasa kostkująca Z-224, tel. kom Siewnik Poznaniak 2,7 m, 1981 rok, Cyklop, 1991 rok, tel. kom Talerzówka 3,2 m; głębosz, 3 łapy (nowy), tel. kom Cyklop, orkan, Neptun, przyczepa do sianokiszonek, zgrabiarki karuzelowe różnego typy, siewnik Poznaniak 2,7 i 3 m, rozrzutnik jedno i dwuosiowy, tel. kom Rozsiewacz RCW, agregat Grudziądz 2,8 m, 4,2 m, 5,6 m, talerzówka 3 m, obsypnik do kopców, tel. kom Sprzedam prasę, tel. kom Przetrząsałka karuzelowa, tel. kom Ursus 3512, C Tur, MTZ, silniki, paski klinowe, agregat 200 KWA oraz części ciągnikowe różne, tel. kom Prasa rolująca Warfama Z rok, rozrzutnik 1-osiowy 1997 rok, tel. kom Prasa Z 224/1 Sipma 1997 rok, rozrzutnik obornika Tandem 6 t 1997 rok, tel. kom Przyczepę zbierającą Jugosłowiankę, Orkana. Tel Kombajn ziemniaczany Anna, prasę Z-224. Tel Prasę zwijającą Sipma, rozrzutnik obornika dwuosiowy. Tel Dojarka Alfalaval i obornik, tel. (046) Beczki asenizacyjne 4,5 i 5 tysięcy l, Zetor 6711 z Turem, agregat pożniwny Gruber, przyczepę D-50, sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy. Tel Opryskiwacz sadowniczy 1991 r., tel. kom Prasa kostkująca Z224/1, stan bdb, tel. kom Prasa Z224/ rok z podajnikiem bel, pierwszy właściciel, Zakulin 8. Ładowarka Catepillar 922B pojemność łyżki 2,2 m3 z uszkodzonym silnikiem, cena zł, tel. kom Rozrzutnik Kos, pług 2-skibowy, brony i kultywator, tel. (046) Sprzedam przyczepę 6 t sztywna, tel. (046) , tel. kom Prasa zwijająca Class /120, tel. kom Sprzedam Zetor 7045, 1983 rok, 4x4, stan dobry, tel. kom Cylcco P polski, kopaczka ciągnikowa i brona aktywna z wałem, tel. kom Prasę zwijającą Massey Ferguson, zmiennokomorowa, 1997 rok Sprzedam bizon Z50, stan dobry, pług 4-skibowy, tel. kom Prasę zwijającą John Deere, zmiennokomorową. Tel Rozdrabniacze wągrowieckie nowe z gwarancją; siewnik Polonez 3 m, 2003 rok - Rolmasz Kutno. Tel Kombajn Bizon Z056, 1986 rok, tel. kom Prasa zwijająca Class Roland 66 - szeroki podbierak, 1998 r., tel. kom Ciągnik Case model 14 55XL, 1987 rok, 6-cylindrowy + turbo 4x4, tel. kom Prasę kostkującą Massey Ferguson, kombajn zbożowy Bizon 1986, garażowany, tel. kom Rozrzutnik jendoosiowy Czarna Białostocka 1989 r., siewnik zbożowy Nordsten 3 m 1998 r., kultywator Konksilde 3,4 m, tel. kom Pług czteroskibowy Atlas stan bdb, brona talerzowa 2,2-3 m ciągana ciężka, tel. kom Maszyny konne, tel. kom Sprzedam zbiornik na mleko poj. 425 l, 1997 rok, dojarkę dwukonwiową, stan bdb, tel. (046) , tel. kom Ursus C-330 M 1989 r. pełna dokumentacja, I właściciel, stan bdb, tel. (042) Rozrzutnik, kosiarkę rotacyjną lub OSA, koparkę, zgrabiarkę IV lub II, sadzarkę, pług II, tur do C-330, tel. kom Sprzedam kombajn Super Bizon Z056 z sieczkarnią, 1978 rok, Czerwona Niwa Parcel, tel. (046) , tel. kom wieczorem. Kombajn zbożowy Bizon Z056, 1986 rok, tel. kom Przyczepa dłużyca platforma 11 m dł. do zwożenia słomy, 2500 zł, przyczepa HL 8011, wywrotka na boki, podwójne burty, zł, tel. kom Prasę Z-224, tel. (042) Opony używane do Fergusona, tel. (046) Sprzedam siewnik Amazone D-7 typ 33, szer. robocza 3,20 m, współpracuje z C-360, stan techniczny bdb, 8300 zł, tel. kom po Sprzedam Claas Protector tanio, tel. kom Sprzedam kombajn Bizon Z056, 1980 rok, tel. kom Sprzedam przyczepę 6 t wywrotka i 4,5 t, tel. kom Sprzedam zgrabiarkę karuzelową Claas, tel. (024) Sprzedam rozsiewacz do nawozu dwutalerzowy 600 kg Amazone, tel. (024) Sprzedam dmuchawę do zboża, Grubery, agregaty ścierniskowe, siewniki Amazone D7 3 m, opryskiwacz 400 l zawieszany, 2004 rok, tel. kom , Sprzedam snopowiązałkę, stan bdb, tel. kom Bizon Z056, 1989 rok, przyczepy wywrotki 6 t, rozrzutnik dwuosiowy, mieszalnik pasz, tel. kom Kombajn Bizon Z056, 1990 rok, zł, tel. kom Sprzedam przyczepę jednoosiową 3-stronny wywrot na balonówkach, tel. kom Zetor 7211 sprzedam, tel. kom Sprzedam przyczepę HL 8011 od zł, 4 szt., siewka Amazone 1500 l, tel. kom Sprzedam ciągnik C-360, tel. kom Sprzedam kombajn Anna, 1986 rok, tel. kom Sprzedam C-385, 1980 rok, z napędem, Orkan do zielonek, talerzówke 16 talerzy, tel. kom Sprzedam Massey Ferguson 255 z Turem i kabiną, stan bdb, I właściciel, tel. kom Sprzedam przyczepę 3,5 t niską niewywrotkę, tanio. Kocierzew Południowy 15. Sprzedam zbiornik na mleko 600 l, 2003 rok. Tel Sprzedam kombajn zbożowy New Holland 1545 ze ścinaczem, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam Bizon Z050, stan dobry. Tel Sprzedam schładzarkę do mleka na 4 bańki. Tel Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, przetrząsarko - zgrabiarkę, pług 2-skibowy, dmuchawę do siana i inne. Tel Sprzedam kombajn Bizon, stan dobry. Tel. 046/ Sprzedam przyczepkę do przewozu zwierząt do 2 ton, Boeckmann. Tel Kombajny zbożowe Class, Merkator i New Holland, cena od zł. Tel , Nowe Miasto. Sprzedam prasę Z224 oraz zbiornik na mleko 340 l. Tel. 046/ po Sprzedam koparko - ładowarkę MF50D. Tel Sprzedam ładowacz Cyklop, 1982 rok. Tel Sprzedam siewkę do nawozu. Tel Sprzedam Massey Ferguson 80 KM z przednim napędem, 1986 rok, zarejestrowany, stan dobry, cena zł z możliwością zamiany na inny z Turem. Tel Sprzedam siewnik 22 rurki. Tel Sprzedam MF 690, 1986 rok. Tel Sprzedam BIZON, 1979 rok. Tel Sprzedam snopowiązałkę, młockarnia MZC4B prasa PS1A garażowane - tanio. Tel Sprzedam dwukółkę. Tel Sprzedam schładzalnik 900 l Wethoms. Tel Glebogryzarka spalinowa. Tel Malowanie obór, odkażanie, odmuszanie, tel. (044) , tel. kom Naprawa opryskiwaczy sadowniczych, regeneracja pomp, rozdzielaczy, tel. kom Sprzedam przyczepkę samochodową z możliwością przewozu zwierząt, tel. kom Cięcie drewna u klienta, tel. kom Tartak objazdowy 8,5 m, tel. 046/ , tel. kom Sprzedaż deszczowni używanych, tel. kom Białkowanie obór i pomieszczeń gospodarczych, tel. kom Bielenie obór, tel. kom wieczorem. Profesjonalne koszenie jęczmienia ozimego kombajnami Claas, tel. kom Cięcie sianokiszonek sieczkarnią - odwóz, tel. kom Naprawa ciągników i maszyn rolniczych, również u klienta, tel. kom Silosy zbożowe 35 t, olej do pasz lub biopaliwa, silnik 1212 po kapitalnym remoncie, tel. kom Wygrodzenia stanowiskowe dla bydła typu Bizon, tel. kom Opona nowa do C-330, tel. kom Zamienię słomę na obornik, tel. (046) , tel. kom Sprzedam zbiorniki plastikowe 1000 l na palecie, tel. kom Sprzedam belki do opryskiwacza polowego 10 m. Tel Sprzedam kwotę mleczną, ilość Tel , 046/ Sprzedam pomiot kurzy extra. Tel Sprzedam pawie, tel. kom Szczeniaki owczarka niemieckiego. Tanio, tel. (046) , tel. kom Suki owczarka kaukazkiego i owczarka niemieckiego, długowłose, 10-miesięczne, tel. kom Maltańczyki, Westy, Yorki, York krycie, tel. kom Yorki szczeniaki, tel. kom Młoda kózka i koziołek, tel. (046) Yorki - sprzedam, tel. kom Yorki - krycie, tel. kom Sprzedam Pekińczyki 6-tygodniowe, tel. kom Koziołki 4-miesięczne, koza mleczna 1,5-roczna, tel. kom o godz. 7.00, Owczarki podhalańskie - szczeniaki, tel. kom Sprzedam śliczne kundelki, tel. kom Oddam w dobre ręce szczenięta, kocięta, tel. (046) Szczeniaki owczarka niemieckiego, tel. kom Szczeniaki Yorki, tel. kom Westy, tel. (024) Sznaucery białe, tel. kom Sprzedam klacz na wyźrebieniu. Sapy 7 wiadomość po Sprzedam sukę owczarka niemieckiego, długowłosy, 7-miesięcy, 350 zł, Rawa Mazowiecka. Tel Sprzedam klacz, źrebaka i źróbkę. Tel Sprzedam Pekińczyki. Tel Sznaucerki miniaturowe czarno-srebrne. Tel Sprzedam kozę wraz z bliźniaczkami, 4 m-ce. Tel. 046/ Owczarki niemieckie, 7 tygodniowe. Tel Yorkę, 2,5-letnią i Yorka pieska rocznego. Tel Sprzedam bażanty i dziki różne. Tel Sznaucerki miniaturki. Tel Sprzedam ogiera, 3 lata, rasa Wielkopolska. Tel

29 r. 29 Wyci¹ganie pieniêdzy na wycieczce Materia³ ten publikujemy ku przestrodze tych, którzy zamierzaj¹ skorzystaæ z oferty bardzo tanich wycieczek autokarowych organizowanych np. do P³ocka, Ciechocinka czy innych ciekawych miejsc w Polsce. Zanim ktokolwiek zdecyduje siê na zachêcaj¹cy, bo kosztuj¹cy zaledwie kilkanaœcie z³otych wyjazd, musi zdawaæ sobie sprawê z prawdziwego jego powodu i celu. A nie jest nim na pewno podziwianie walorów uroczych zak¹tków naszego kraju. G³ównym punktem tych eskapad, z których korzystaj¹ m.in. mieszkañcy G³owna, Strykowa i owicza, s¹ prezentacje ró nego rodzaju towarów: od poduszek i ko³der, œpiworów, patelni, po niezwykle wygodne wrêcz lecznicze fotele. Na jeden z takich wyjazdów i przy okazji na zakup fotela i taboretu za bagatela z³, da³a namówiæ siê jedna z mieszkanek G³owna, prawie 80-letnia pani W. - Przez cztery godziny zachwalali, jakie te fotele dobre, jakie wygodne, jak dobrze w nich siedzieæ - e prawie jak w niebie, jak zdrowo dla krêgos³upa. A ja uskar am siê na bóle krêgos³upa, to pomyœla³am, e podpiszê tê umowê. I podpisa³am. Tyle, e ja ju nie chcê tego fotela, nie chcê eby mi go w ogóle dostarczali - stwierdzi³a po powrocie z niecodziennej wycieczki. Oprócz umowy na zakup fotela za prawie 3 tysi¹ce pani W. pozosta³a po tym wyjeÿdzie jeszcze jedna pami¹tka - Œwiadectwo powo- ³ania ambasadora zdrowia Pani W. zapozna³a siê z ofert¹ wycieczkow¹ warszawskiej firmy Beck Imperial Sp. z o.o. za poœrednictwem pozostawionej w jej skrzynce ulotki-zg³oszenia. By³a na niej informacja o tym, e wycieczka, zaplanowana na 19 czerwca, jest do P³ocka. Opatrzono j¹ równie informacj¹ o godzinach odjazdu autokarów z G³owna (i nie tylko). Do skorzystania z tej oferty pani¹ W. - jak mówi sama - skusi³a bardzo niska cena wyjazdu - 16 z³ od osoby. Wycieczka autokarowa do P³ocka za 16 z³? - jak nie skorzystaæ z takiej okazji. Na miejscu jednak okaza³o siê, e program wycieczki zdominowa³a wielogodzinna prezentacja wyj¹tkowo wygodnych i zdrowych dla krêgos³upa foteli. Pani W. - podobnie zreszt¹ jak inna mieszkanka G³owna, która w wyprawie do P³ocka jej towarzyszy³a, zdecydowa³a siê na zakup fotela za prawie 3 tys. z³ i podpisa³a stosown¹ umowê kupna z przedstawicielem warszawskiej firmy. W umowie tej zaznaczono, i koszt zakupu fotela pani W. ureguluje ratalnie, p³ac¹c przez 24 miesi¹ce po 154,50 z³. Faktycznie zatem fotel kosztowaæ mia³ j¹ z³. W umowie okreœlono równie termin dostawy towaru na 21 czerwca tego roku. Dostawa by³a terminowa. Kurier stawi³ siê pod drzwiami pani W. dok³adnie 21 czerwca. Pani W. po d³u szym zastanowieniu zdecydowa³a siê na odst¹pienie od umowy i rezygnacjê z zakupu. - Dosz³am do wniosku, e mam tyle op³at, e nie bêdzie mnie na to staæ, e to dla mnie za du e obci¹ enie - t³umaczy³a. - Gdy odmówi³am kurierowi podpisania odbioru przesy³ki, ten zacz¹³ mnie straszyæ komornikiem. Ja ju na drugi dzieñ po powrocie z tej wycieczki zadzwoni³am do tej firmy i powiedzia³am im przez telefon, e rezygnujê z fotela - opowiada - ale zosta³am wrêcz po chamsku potraktowana przez osobê odbieraj¹c¹ telefon. Mimo telefonicznej interwencji i odmowy przyjêcia towaru, kurier jednak wybra³ siê do Pani W. i co gorsza - zacz¹³ straszyæ j¹ koniecznoœci¹ sp³aty kredytu zaci¹gniêtego na zakup fotela i komornikiem. W takich okolicznoœciach pani W. postanowi³a zaalarmowaæ o wszystkim nasz¹ redakcjê, by przestrzec innych potencjalnych uczestników tanich wycieczek po kraju przed pu³apk¹, w któr¹ mog¹ mimowolnie wpaœæ. Jeœli ktokolwiek zdecyduje siê na taki wyjazd musi wiedzieæ, e z klasyczn¹ wycieczk¹ nie ma on wiele wspólnego. Wiêkszoœæ czasu spêdza siê na prezentacji towarów. Wprawdzie w przypadku wycieczki, w której uczestniczy³a pani W. mo na by³o odbyæ np. atrakcyjny rejs statkiem po Wiœle, ale ju na w³asn¹ rêkê i za swoje pieni¹dze tj. za 10 z³ od osoby. Zap³aciæ trzeba by³o te 2 z³ote za herbatê podan¹ podczas prezentacji. W cenê wycieczki wliczony by³ natomiast obiad. Z opinii powiatowego rzecznika konsumentów przy starostwie w Brzezinach Zbigniewa B¹czyñskiego wynika, e w sytuacji gdy umowa kupna podpisana zosta³a Rewizyt¹ by³ kilkudniowy pobyt folklorystycznego serbsko-wêgierskiego zespo³u w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu w owiczu. Wubieg³ym roku bowiem Blichowiacy wystêpowali w serbskim mieœcie Novi Beczej w autonomicznym okrêgu Wojwodina, zamieszkanym w czêœci przez Wêgrów. Licz¹cy 35 osób zespó³ podzieli³ siê w ubieg³ym roku na dwie czêœci: poza siedzib¹ firmy oferuj¹cej towar, kupuj¹cy ma prawo w ci¹gu 10 dni od zakupu towaru z niego zrezygnowaæ bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Zawiadomienie o rezygnacji winien z³o yæ na piœmie i przes³aæ - najlepiej za potwierdzeniem nadania i odbioru - na adres firmy, z któr¹ umowê zawar³. Pewne problemy pojawiaj¹ siê wówczas, gdy oprócz umowy kupna przedstawiciel firmy podsun¹³ nam do podpisu umowê kredytow¹. Jeœli zakup mia³ byæ sp³acony w ratach, to istnieje du e prawdopodobieñstwo, e firma sprzedaj¹ca ju pobra³a za towar nale noœæ uruchamiaj¹c procedurê kredytow¹ z bankiem i wskazuj¹c jako kredytobiorcê nabywcê towaru. W takiej sytuacji nabywca towaru winien wypowiedzieæ tak e umowê z bankiem, który kredytuje zakup. W przeciwnym razie mo e zdarzyæ siê tak, e któregoœ dnia z powodu niesp³aconych rat do naszych drzwi faktycznie zapuka komornik. Wszystkie osoby, którymi targaj¹ obawy i w¹tpliwoœci podobne do tych, którymi podzieli³a siê pani W. odsy³amy do przypisanych terytorialnie powiatowych rzeczników konsumentów. Urzêduj¹ oni przy siedzibach starostw. Osoby z G³owna i powiatu zgierskiego winny kierowaæ siê do rzecznik Ewy Walczak (tel. 042/ ), mieszkañcy gminy Dmosin i powiatu brzeziñskiego do rzecznika Zbigniewa B¹czyñskiego (tel. 046/ ), zaœ mieszkañcy owicza i powiatu ³owickiego - do rzecznik Agnieszki Kopczyñskiej(tel. 046/ ). A pani W. napisa³a zawiadomienie o rezygnacji z umowy z firm¹ Beck Imperial Sp. z o.o. i wys³a³a j¹ na adres firmy za potwierdzeniem odbioru. Zwa ywszy, e uczyni³a to w wymaganym terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, problem niechcianego fotela ma ju rozwi¹zany. (rpm) Wêgierska czêœæ zespo³u z Nowego Beczeja podczas wystêpu w szkole na Blichu. Serbowie i Wêgrzy goœcili na Blichu serbsk¹ i wêgiersk¹. Dzia³a on w Nowym Beczeju przy oœrodku kultury. Do owicza przyjechali 21 czerwca, a wyjechali rankiem 25 czerwca. Tancerzom towarzyszyli przedstawiciele w³adz miejskich i oœrodka kultury, ³¹cznie 53 osoby. Goœcie z Wojwodiny byli na wycieczce w Warszawie, zwiedzali tak e muzeum w Sromowie i skansen w Maurzycach. Wystêpowali na uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego w szkole na Blichu oraz podczas Dni owicza 24 czerwca. Serbowie prezentowali taniec pasterzy, zaœ Wêgrzy scenki rodzajowe. - Trochê nam zazdroszcz¹. Przed podzia³em Jugos³awii byli szybko rozwijaj¹cym siê pañstwem, a teraz chc¹ dogoniæ Polskê pod wzglêdem gospodarczym - mówi wicedyrektor ZSP nr 2 Janusz Wróbel. Goœcie - jak to z Ba³kanów lubi¹ siê bawiæ. Zaskoczy³ ich fakt, e w weekendowe wieczory i noce w owiczu jest ju pusto i bawiæ siê nie ma gdzie. - Oni bawi¹ siê niemal ca³¹ noc z soboty na niedzielê - dodaje wicedyrektor. (eb)

30 30 REKLAMA r.

31 r. 31 Wygra³a dru yna z Bolimowa Dru yna Szko³y Podstawowej w Bolimowie zdoby- ³a pierwsze miejsce w zorganizowanym 13 czerwca w hali sportowej w Bolimowie III Turnieju Zabawowo - Sportowym. O rganizatorem turnieju by³ Gminny Oœrodek Kultury w Bolimowie. Rywalizowa³y ze sob¹ reprezentacje szkó³ podstawowych z terenu gminy - ³¹cznie 36 uczniów i 3 nauczycieli. Zmagano siê w takich konkurencjach jak: wyœcig z woreczkami na g³owie, z pi³k¹ w siadzie, ze skakankami, pi³k¹ w rzêdach, na torze 19 ksi¹ ek wrêczono autorom najlepszych prac plastycznych z³o onych do konkursu Bezpieczna droga do celu, organizowanego w Szkole Podstawowej w Domaniewicach przez pedagoga szkolnego Liliannê Redzisz. O ceniane by³y 24 prace. Wœród najm³odszych dzieci z zerówki i klasy I nagrody trzymali: Oliwia Karcz, Weronika Jurga, Sylwia Wodzyñska, ukasz Wilk, Sebastian Bia- Regaty kajakowe dopiero we wrzeœniu R egaty kajakowe na Bzurze, organizowane przez stowarzyszenie Forum M³odych owiczan co roku w czerwcu, tym razem odbêd¹ siê trzy miesi¹ce póÿniej, we wrzeœniu. - To przesuniêcie spowodowane jest problemami organizacyjnymi - mówi prezes stowarzysze- Konkurs fotograficzny Odkrywamy piêkno naszej gminy organizuje Gminna Biblioteka Publiczna i Dom Kultury w Zdunach. K onkurs adresowany jest do wszystkich mieszkañców gminy oraz tych spoza jej granic, którzy dostrzegaj¹ piêkno mazowieckiego krajobrazu. Nie jest on jed- przeszkód, wyœcig z jajkiem, wyœcig ty³em, wyœcig z pi³k¹ lekarsk¹, sztafetowy podskokami z pi³k¹. Nauczyciele startowali w rzucie kó³kiem ringo do celu, lotkami do tarczy i pi³k¹ do kosza. Poszczególne dru yny zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: pierwsze SP Bolimów, z liczb¹ 29 punktów, drugie SP Humin - 22 punkty i trzecie SP Kêszyce - 21 punktów. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma³ puchar Gminnego Oœrodka Kultury. Wszystkie dru yny otrzyma³y dyplomy oraz sprzêt sportowo-rekreacyjny. (wcz) Nagrody za bezpieczeñstwo ³ek, Klaudia Wawrzyñczak, Karolina Kostrzewa, Iwona Señkowska, Piotr Marsza³ek, Paulina Siek, Weronika Bryk i Weronika Paj¹k. Wœród nieco starszych uczniów z klas II - III ksi¹ ki otrzymali: Dominika Wawrzyñczak, Patrycja Szymajda, Agata Kuœmierek, Albert Mrzyg³ód, Nina Redzisz, Paulina Rogala i Daniel Kosiorek. Pozostali uczniowie otrzymali kalendarze oraz dyplomy. Mali plastycy bêd¹ mieli co czytaæ w wakacje. (eb) nia Micha³ Anyszewski. - Mia³o na pewno na to wp³yw moje zasiadanie w Radzie Miejskiej. Dlatego Forum dopiero w sierpniu powiadomi chêtnych do wziêcia udzia³u w zawodach o dok³adnym ich terminie i koszcie uczestnictwa. (jr) Piêkno gminy Zduny w fotografii Partia Kobiet oficjalnie w owiczu Wies³awa Rejment -Zaj¹czkowska zosta³a wybrana przewodnicz¹c¹ pierwszego w owiczu ko³a Partii Kobiet. Wybory odby³y siê 18 czerwca, rejestracja ko³a przez zarz¹d krajowy PK mia³a miejsce 8 maja. Pod wnioskiem podpisa³ siê 10-osobowy komitet za³o ycielski. Ponadto w sk³ad zarz¹du ko³a wchodz¹: El bieta Ciarciñska - wiceprzewodnicz¹ca, Iwona Osówniak - sekretarz, Urszula Kolas - skarbnik, Maria Bazak, Krystyna Ko³ucka - Cieœlak - cz³onkowie zarz¹du. O powstawaniu partii pisaliœmy na naszych ³amach przed kilkoma miesi¹cami. Zainteresowanie dzia³alnoœci¹ w partii wyra a³o wówczas oko³o 30 osób, jak na razie do partii zapisa³o siê 10. Przypomnijmy tylko, e program PK skupia siê wokó³ zapewniania lepszej opieki medycznej nad kobietami, zw³aszcza w okresie ci¹ y, porodu, w zakresie badañ okresowych, ale te przywrócenia funduszu alimentacyjnego, zwiêkszenia zasi³ków rodzinnych, likwidacji domów dziecka na rzecz domów rodzinnych, wyrównania p³ac kobiet z p³acami mê czyzn, zaostrzenia kar za takie przestêpstwa Jeszcze o Listach z daleka Wartykule Z sympati¹ o Polonii (N 24) b³êdnie poda³am nazwê wydawcy Listów z daleka. Jest nim Ogólnoœwiatowy Korespondencyjny Klub Emigrantów, a nie ogólnopolski. Pismo ukazuje siê co 2 miesi¹ce, a nie co kwarta³. Za pomy³kê przepraszam. Miros³awa Wolska-Kobierecka nak adresowany do profesjonalistów. Ka dy autor mo e nades³aæ do 3 fotografii w formacie cyfrowym lub analogowym, które przedstawiaæ bêd¹ krajobrazy, zabytki czy urokliwe miejsca gminy Zduny. Prace w formie cyfrowej o minimalnych rozmiarach 1200 x 1600 pikseli nie przekraczaj¹ce 4 Mb nale y nades³aæ na adres internetowy jako za³¹cznik do listu elektronicznego lub dostarczyæ do Domu Kultury na p³ycie cd. Zdjêcia analogowe w formacie 13 x 18 cm nale y dostarczyæ do Domu Kultury. Mo na to czyniæ od 30 czerwca do 30 wrzeœnia. W treœci listu nale- y podaæ tytu³ pracy, imiê i nazwisko autora, adres i telefon, miejsce wykonania zdjêcia, ewentualnie komentarz do niego oraz oœwiadczenie, i posiada siê prawa autorskie do pracy i zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w paÿdzierniku. (wcz) Za³o ycielki Partii Kobiet w owiczu. Pierwsza z prawej przewodnicz¹ca Wies³awa Rejment - Zaj¹czkowska. wobec kobiet jak: maltretowanie, gwa³t, zmuszanie do prostytucji. Nowa partia deklaruje ponadto potrzebê realnej polityki prorodzinnej, opieki nad samotnymi matkami, edukacji seksualnej, refundacji œrodków antykoncepcyjnych i leczenia niep³odnoœci. Najwa niejszym zadaniem, jakie postawi³y sobie za cel dzia³alnoœci ³owickiego ko³a za³o ycielki, to pozyskiwanie kolejnych cz³onków W wielowymiarowych obrazach malarki z G³owa ka dy mo e zobaczyæ coœ innego. Energetyczna wystawa w MOK Do koñca czerwca w ma³ej galerii Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ownie ogl¹daæ mo na wystawê obrazów energetycznych autorstwa Maryli Wioletty Kwiatkowskiej- malarki amatorki rodem z G³owna, od roku 1998 na sta³e zamieszka³ej w Toronto. Jak twierdzi autorka, jej obrazy w sobie maj¹ bia³¹ energiê. Maluje te obrazy talizmany - jest w nich wszystko to, co czuje podczas kontaktu z dan¹ osob¹. O artystce i jej twórczoœci pisaliœmy obszernie na ³amach Wieœci w ubieg³ym roku, kiedy spotkaliœmy siê z ni¹ przy okazji jednej z jej regularnych wizyt w G³ownie. Du a ekspozycja prac autorstwa Maryli Kwiatkowskiej planowana jest w G³ownie na jesieni tego roku. Obecna jest tylko wycinkiem bogatego dorobku artystki, która maluje od 1993 roku. (rpm) Zmieniliœmy nazwê, bo tworzymy sieæ kawiarñ - oprócz owicza, w Skierniewicach i w yrardowie - mówi w³aœciciel ³owickiej kawiarni Vinci, dawniej Tygielek na Starym Rynku, Bart³omiej Tyszko. - Nie mogliœmy zrobiæ tego pod nazw¹ Tygielek, bo ju o takiej nazwie jest kawiarnia w yrardowie. Oprócz innej nazwy, lokal ma siê staæ bardziej ekskluzywny poprzez lepsz¹ obs³ugê, poszerzone, ró norodne menu, ale przy starych cenach. - Kelnerzy i kelnerki ju s¹ szkolne - mówi Tyszko. Menu kawiarni ju siê wzbogaci³o o desery, koktajle mleczne i 4 rodzaje shaków oraz dodatkowe smaki mro onych herbat. Zim¹ maj¹ siê za to pojawiæ ró ne rodzaje gor¹cych czekolad. W najbli szym czasie ma zostaæ równie uruchomiona strona internetowa kawiarni Vinci, na której oprócz galerii zdjêæ, klienci bêd¹ mogli siê wypowiedzieæ co myœl¹ o kawiarni, co im siê w niej podoba, a co chcieliby zmieniæ. Bart³omiej Tyszko podchodzi z okolic yrardowa, ale pierw- wœród kobiet i mê czyzn poprzez propagowanie manifestu Manueli Gretkowskiej, za³o ycielki partii i ponadto programu organizacji i ulotek na temat ko³a w owiczu. Nowe osoby bêd¹ mog³y wejœæ w sk³ad istniej¹cego ko³a lub utworzyæ nowe ko³o. Jeœli powstanie kilka kó³, utworzony zostanie zarz¹d powiatowy partii. owickie ko³o chce te wspó³pracowaæ z ³ódzkim ko³em prawa i finansów, aby poprzez nie udzielaæ porad i pomagaæ osobom, które znajd¹ siê w trudnej sytuacji yciowej. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ raz w miesi¹cu, na razie w domu przewodnicz¹cej, sk³adka cz³onkowska wynosi 5 z³. Kontakt z przewodnicz¹c¹ mo liwy jest drog¹ elektroniczn¹ pod adresem lub telefonicznie w godz pod nr (mwk) Vinci zamiast Tygielka Tygielek by³ bardzo popularn¹ kawiarni¹ wœród ³owickiej m³odzie y, a jak bêdzie w przypadku Vinci? sz¹ kawiarniê za³o y³ w owiczu. - To jest jedyne takie miasto na tym terenie - mówi Tyszko. - Ma ono klimat starego miasta, historiê, rozwiniêt¹ turystykê. Poza tym mieliœmy tu mo liwoœæ zrobienia kawiarni w piwnicy i to nam te siê spodoba³o. W Skierniewicach kawiarnia Vinci powsta³a pó³tora miesi¹ca temu. - W tym mieœcie nie by³o do tej pory kawiarni, w której mo na by by³o sobie posiedzieæ, st¹d wiedzieliœmy, e na pewno w Skierniewicach jest taka potrzeba, by stworzyæ ekskluzywny lokal. Natomiast za miesi¹c powstanie w yrardowie trzecia ju kawiarnia w ramach nowo powsta³ej sieci. (jr)

32 r. INFORMATOR OWICKI Telefony: Taxi osobowe InterTaxi Taxi baga owe Powiatowy Urz¹d Pracy ; Biuro Rady Miejskiej , Urz¹d Miejski: Sekretariat Awarie oœwietlenia ulicznego do 47; czynny ca³¹ dobê; od 7.00 do 15.00, po automatyczna sekretarka Urz¹d Skarbowy: centrala , , ; sekretariat ; ZUS owickie Stowarzyszenie Abstynenckie Pasiaczek owicz, ul. Œw. Floriana 7 (muszla na B³oniach), tel , czynny codziennie (oprócz sobót) w godz Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba SA Pasiaczek, owicz, ul. Œw. Floriana 7 (muszla na B³oniach), czynny: pn.,wt., czw. w godz Samopomocowa Grupa Abstynencka Nie ma mocnych w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - czw. godz Gminna Grupa Abstynencka w Bielawach - spotkania w czwartki w godz Po informacje mo na dzwoniæ w czwartek do Urzêdu Gminy w Bielawach w godz Punkt konsultacyjny przy Grupie Wsparcia Przeminê³o z wiatrem (problem przemocy) w Domaniewicach, czynny: pt , tel Informacje: Informacja PKP Informacja o krajowych numerach Informacja o miêdzynarodowych numerach Zegarynka 9226 Rozmowy miêdzymiastowe - zamawianie 9050 INFORMATOR G OWIEÑSKI I STRYKOWSKI Informacje w G³ownie: Informacja: PKS Naprawa telefonów Naprawa telefonów publicznych 980 Telefony w G³ownie: Filia Powiatowego Urzêdu Pracy Urz¹d Miejski: - ul. M³ynarska ul. Dworska Urz¹d Gminy G³owno Taxi osobowe Telefony w Strykowie: Filia Pow. Urzêdu Pracy Urz¹d Miasta-Gminy Stryków KRUS Naprawa telefonów 9224 Telegramy (nadawanie) 905 Bezp³atna ogólnopolska informacja o schroniskach i jad³odajniach 9287 Bezp³atna informacja gospodarcza o handlu, us³ugach, produkcji i wy szej u ytecznoœci publicznej, tel , fax: Pogotowia: Pogotowie ratunkowe 999 Stra po arna 998 Policja 997 Telefon informacyjno-problemowy - Poradnia Leczenia Uzale nieñ Poradnia Zdrowia Psychicznego Policyjny telefon zaufania Pogotowie energetyki cieplnej Pogotowie wodno-kanalizacyjne Pogotowie energetyczne Gaz butlowy , , , , , , , , ; ; Warsztat konserwatorski SM Zak³ad pogrzebowy: , , , Lecznice dla zwierz¹t: ul. Staroœciñska 5 tel ul. Che³moñskiego 31 tel ul. Krakowska 28 tel yszkowice tel Bielawy tel Apteki: owicz - apteki ca³odobowe: l S³oneczko Stanis³awskiego, tel l Medest IV 3 Maja, tel Be³chów: pn.-pt Bielawy: pn.-pt Bolimów, Rynek Koœciuszki czynna: pn. wt. pt ; czw Ch¹œno: czynna: pn.-pt , , sb Taxi osobowe Pogotowia w G³ownie: Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy Policja ; 997 alarmowy Stra po arna ; 998 alarmowy Zak³ad pogrzebowy , Pogotowie energetyczne Lecznica dla zwierz¹t: ul. owicka 62, tel Pogotowia w Strykowie: Policja ; 997 alarmowy Stra po arna ; 998 alarmowy Zak³ad pogrzebowy Zak³ad energetyczny Lecznica dla zwierz¹t Apteki: Dy ury nocne aptek w G³ownie: czw Kopernika 19 tel pt Kopernika 19 tel sob Kopernika 19 tel ndz Swoboda 17/19 tel pn Swoboda 17/19 tel wt Swoboda 17/19 tel œr Swoboda 17/19 tel Domaniewice, ul. G³ówna: czynna: pn.- pt , sb Kiernozia, Rynek Kopernika 12 czynna: pn.-pt , sb yszkowice: czynna: pn.- pt , sb Kiernozia, Koœciuszki 6, czynna: pn.-pt Kocierzew: pn.-pt Sobota: pn.-pt Nieborów: czynna: pn.-pt , sb Zduny: pn.-pt , sb Dy ury przychodni: l Pogotowie ratunkowe - tel. 999 l Dzia³ Pomocy DoraŸnej, ul. U³añska 28, tel Ambulatorium Pomocy DoraŸnej czynne: w dni robocze w godz , soboty, niedziele i œwiêta od 8.00 (przez 24 h). Pacjenci objêci opiek¹ medyczn¹ Niepublicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani s¹ w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania ww. Zak³adów. - Pediatryczne Ambulatorium Pomocy DoraŸnej, ul. U³añska 2; przyjêcia dzieci do 3 r.. - w dni powszednie w godz. 16-8; dzieci do 16 r.. - w soboty, niedziele i œwiêta przez 24 godziny. Dzieci objête opiek¹ medyczn¹ Niepublicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane s¹ w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania tych zak³adów. l Poradnia Leczenia Uzale nieñ, ul. Kaliska 6, tel Msze œwiête w niedziele i œwiêta: l Parafia œw. Ducha: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00; l Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00, 18.30; l Koœció³ o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00; l Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; 20.00; w soboty godz msza z liturgi¹ niedzieln¹ l Koœció³ Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00; l Kaplica seminaryjna: l Parafia pw. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy: 8.00, 10.00, 12.30, l Koœció³ œw. Leonarda: 8.15, 10.00, Apteki pe³ni¹ dy ury w dni powszednie w godz.: dnia nastêpnego; w soboty i niedziele: w godz dnia nastêpnego. Dy ury nocne aptek w Strykowie: ndz Stryków, ul. Plater 2 tel Apteka pe³ni dy ur w godz Apteka w Bratoszewicach: tel , czynna: pn.-pt ; Apteka w Dobrej: tel ; czynna: pn.-pt , sb Dy ury przychodni: w G³ownie: Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 19, tel , poradnia ogólna: pn.-pt dla dzieci: pn.-czw , pt rehabilitacyjna: pn.- pt chirurgiczna: pn.-pt poradnia K: pn i ; wt ; œr i ; czw ; pt naczyñ obwodowych: pn zdrowia psychicznego: pn ; wt ; Wystawy: l Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie, czynne w dni powszednie w godz , w niedziele i œwiêta w godz Zwiedzanie mo liwe wy³¹cznie w obecnoœci w³aœciciela w grupach minimum 5 osób. l III edycja programu Tradycja - prezentacja zanikaj¹cych dziedzin rzemios³a i twórczoœci ludowej charakterystycznych dla Regionu owickiego w Skansenie w Maurzycach. Od 12 kwietnia do 10 paÿdziernika codziennie, w godzinach od 9.00 do odbywaj¹ siê prezentacje z zakresu garncarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa, wycinankarstwa, czynne w dni powszednie w godz , w niedziele i œwiêta w godz Zwiedzanie mo liwe wy³¹cznie w obecnoœci w³aœciciela w grupach minimum 5 osób. l Pa³ace i dwory myœliwskie - wystawa fotografii, tkanin i trofeów myœliwskich pochodz¹cych z dworów z ca³ego kraju. Dom Ogrodnika w Nieborowie. l Figuris. Wystawa prac plastycznych Micha³a Chojeckiego, która sk³ada siê z grafik, rysunków i obrazów. Galeria w pa³acyku Klickiego. Wystawê mo na ogl¹daæ do koñca lipca. l Jarek Sienicki prace na papierze Galeria Browarna przy ul. Podrzecznej. Wystawê mo na ogl¹daæ codziennie do 30 czerwca w godz l Malarstwo Eweliny Masztanowicz - wystawa ponad rysunków postaci, obrazów olejnych; Powiatowa Biblioteka Publiczna w owiczu. Kino Fenix ul. Podrzeczna 20, tel. 046/ Czwartek, 28 czerwca - 5 lipca: kino nieczynne Inne Sobota - niedziela, 30 czerwca - 1 lipca: l Jarmark owicki, VI Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne owicz szczegó³owy program na str. 3 Sobota, 30 czerwca: l godz Summer Night Party II - stadion Oœrodka Sportu i Rekreacji w owiczu, ul. Jana Paw³a II - szczegó³y na str. 3 œr , czw ; pt dermatolog: wt ; œr ; czw urolog: œr laryngolog: pon ; œr ; czw reumatolog: czw pulmonolog: pn., œr., pt neurolog: pn., œr ortopeda: pn., wt., czw., pt okulista: pn., œr., pt diabetolog: wt., czw stomatolog: pn , wt., œr ; czw., pt ortodonta: pn ; wt., œr w Strykowie: - ul. Koœciuszki 27, tel NZOZ Medico, ul. Targowa 16, tel Wystawy: l Fotografie Jadwigi Hadryœ - wystawê mo na ogl¹daæ w g³owieñskim Muzeum do 28 czerwca. l Grafiki Szymona Adamczewskiego - wystawa czynna do koñca czerwca w MOK w G³ownie. urodzi³y siê: CÓRECZKI - pañstwu Wo³kom z Karnkowa - pañstwu Sa³aciñskim z owicza - pañstwu Wawrzyñczakom z owicza - pañstwu Podsêdkom z owicza - pañstwu P³achetom z Zielkowic SYNKOWIE - pañstwu Bornachowiczom z Maurzyc - pañstwu Guzom z P³askocina - pañstwu Podwysockim z Wicia œlubowali sobie: - Ilona Jod³owska z Bolimowa i Jakub Rogoziñski z Podsoko³owa - Ma³gorzata Jakubiak z Jasionny i Krzysztof Ciszewski z Bolimowa - Kamila Wróbel z G¹golina Po³udniowego i Sebastian Ambroziak z Bednar Kolonia - Paulina Popiel ze Skierniewic i Sylwester Sut z RogóŸna - Ewelina Czajka z yszkowic i ukasz Skomia³ z Arkadii - Sylwia Urbañska i Bogus³aw Szczeœniak, oboje z owicza l SKARB ROLNIKA l REDAGOWANY PRZY WSPÓ PRACY Z WOJEWÓDZKIM ODR BRATOSZEWICE - REJON OWICZ NOTOWANIA Z TARGOWISKA W OWICZU z dnia r. jaja fermowe jaja wiejskie buraczek czerwony botwina boku³y bób cebula m³oda cebula stara czosnek czereœnie jab³ka fasola str¹ki kapusta kiszona m³oda kapusta pekiñska kapusta m³oda kalafior koperek marchew ogórki papryka pieczarki pietruszka m³oda pomidory por m³ody sa³ata seler szczypiorek rzodkiewka rabarbar w³oszczyzna m³oda ziemniaki ziemniaki m³ode miód 15 szt. 15 szt. kg pêczek szt. kg pêczek kg szt. kg kg kg kg szt. g³ówka szt. pêczek kg kg kg kg pêczek kg szt. szt. kg pêczek pêczek kg pêczek kg kg 0,9 litra 5,00 6,00 1,00 1,50 3,00 5,00 2,00-3,00 1,00-2,00 1,00 8,00-10,00 3,00 6,00-7,00 5,00 2,50 1,50-2,00 1,50-2,00 0,50-1,00 1,50-2,50 2,50-4,50 9,00 4,00-6,00 1,50-2,00 2,50-4,50 2,00 1,00 2,00 1,00-1,50 0,60-1,00 2,00 2,00 1,50 1,80-2,00 20,00 ROLNIK SPRZEDAJE (ceny z dnia r.) ywiec wieprzowy: n Domaniewice: 3,40 z³/kg+vat n Kiernozia: 3,80 z³/kg+vat n Skowroda P³d: 4,00 z³/kg+vat n Ró yce: 4,00 z³/kg+vat n Karnków: 3,90 z³/kg + VAT n Wicie: 4,00 z³/kg + VAT ywiec wo³owy: n Domaniewice: krowy 3,50 z³/kg+vat; byki 4,60 z³/kg+vat; ja³ówki 3,80 z³/kg+vat; n Kiernozia: krowy 2,70-3,80 z³/kg+vat; byki 4,20-4,80 z³/kg+vat; ja³ówki 3,00-3,80 z³/kg+vat; n Skowroda P³d: krowy 3,60 z³/kg+vat; byki 4,80 z³/kg+vat; ja³ówki 4,00 z³/kg+vat; n Ró yce: krowy 3,60 z³/kg+vat; byki 4,80 z³/kg+vat; ja³ówki 3,80 z³/kg+vat. OFERTY PRACY Powiatowy Urz¹d Pracy w owiczu (stan na r.) n sprzedawca, n kierowca kat. C+E, n pracownik budowlany, n sprzedawca - magazynier, n kelner - sprzedawca, n przedstawiciel handlowy, n specjalista ds kadr i p³ac, n fakturzysta, n gipsiarz, n malarz, n glazurnik, n kucharz, n operator wózka wid³owego, n magazynier - handlowiec, n pracownik produkcji, n sprz¹taczka z grup¹ inwalidzk¹, n tokarz, n kombajnista, n pomocnik stolarza, n frezer, n szwaczka, n pomoc szwaczki, n mechanik z uprawnieniami spawacza, n kierowca kat. D - konduktor, n portier, n instruktor nauki jazdy, n nauczyciel logistyki - ekonomii, n nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i ywienia cz³owieka, n pracownik biurowy, n fryzjer, n pomoc farmaceutyczna, n technik farmacji, n nauczyciel j. angielskiego, n mechanik samochodowy, n lakiernik samochodowy, n pracownik dzia³u kadr, n magazynier, OFERTY STA U: n pracownik biurowy n sprzedawca, n przedstawiciel handlowy, n monter - sk³adacz okien, n pomoc kuchenna, n doradca finansowy, n technik fizjoterapii, n kierowca - mechanik, n kosmetyczka, n fryzjer, n elektryk, n doradca finansowy, n technik farmacji PUP nie udziela adnych informacji telefonicznie. Zainteresowani proszeni s¹ o kontakt osobisty.

33 r. 33 Nie tylko Bach latem w owiczu Miêdzynarodowy Festiwal Organowy Jan Sebastian Bach odbêdzie siê w owiczu ju po raz 19., w dniach od 4 lipca a do 29 sierpnia. Na tegorocznym festiwalu bêdzie mo na us³yszeæ muzyków z Polski, Belgii, Czech, Ukrainy, Wêgier, W³och, Francji i Niemiec. Graæ bêd¹, oprócz Bacha, Haendla, Liszta, Mozarta, Czajkowskiego, Vivaldiego, Brahmsa, Debussy ego czy Chopina. K oncerty organowe z muzyk¹ Bacha bêdzie mo na us³yszeæ w ³owickiej katedrze w letnie œrody o godz Bilety bêd¹ do nabycia w przedsionku katedralnym godzinê przed koncertem w cenie 9 z³ lub w przypadku biletu ulgowego - 5 z³. Organizatorami festiwalu jest owicki Oœrodek Kultury oraz Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanis³awa Moniuszki. Kierownikiem artystycznym festiwalu jest dr Wiktor yjak organista i wyk³adowca Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który urodzi³ siê w Skierniewicach. Festiwal Bachowski odbywa siê Jubileuszowy SLAM z yrardowskim akcentem Na 25. ju Slamie, z okazji jego jubileuszu, 13 czerwca w kawiarni VINCI, dawniej Tygielek, wyst¹pi³a goœcinnie Janina Wielogurska wraz ze swoim zespo³em wokalno - teatralnym Jana S z yrardowa. S poœród siedmiu osób uczestnicz¹cych w Turnieju Prezentacji Poetyckich, najlepszymi okazali siê ukasz Tomaszkiewicz z I LO w owiczu, który wygra³ konkurs oraz Paulina Cysak i Barbara Krupka, które zdoby³y wyró nienia. Nagrody w postaci tomików wierszy ufundowa³ owicki Oœrodek Kultury. XXV Slam rozpocz¹³ siê prezentacj¹ twórczoœci Janiny Wielogurskiej w wykonaniu wspomnianego zespo³u. Kilka utworów przeczyta³a równie sama autorka, opo- zarówno w owiczu, jak i w Warszawie, z tym, e w stolicy koncerty grane s¹ nie w œrody, tylko we wtorki. Festiwal odbywa siê dziêki dofinansowaniu przez w³adze miejskie Warszawy, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego oraz burmistrza owicza. Pierwszy koncert organowy rozpocznie siê 4 lipca w wykonaniu reprezentanta Belgii Karola Go³êbiowskiego. W jego programie znajd¹ siê D. Buxtehude, G. Böhm, C. Franck, H. Mulet oraz L. Vierne. Kolejne koncerty odbêd¹ siê w kolejne lenie tygodnie, 11 lipca Georgij Argatina z Ukrainy i Robert Grudzieñ z Polski, 18 lipca Giovanni Clavora - Braulin z W³och, 25 lipca Anne Dumontet - Filliol z Francji, 1 sierpnia Ma³gorzata Urbaniak - Lehmann i Wiktor yjak z Polski, 8 sierpnia Iva Slancova z Czech, 15 sierpnia Istvan Ella z Wêgier, a 22 sierpnia Volker Friedrich i Andrzej Mielewczyk z Niemiec. Festiwal zakoñczy koncert M³odzie owej Orkiestry Akordeonistów Baden - Wurttemberg z Niemiec, 29 sierpnia. Zagraj¹ m.in. Szostakowicza, Brahmsa i Czajkowskiego. (jr) wiadaj¹c o swojej pasji, jak¹ jest pisanie wierszy. Oprócz pisania ma te wiele innych zainteresowañ: malarstwo, balet, muzyka oraz teatr. To ostatnie przyczyni³o siê do za³o enia przez ni¹ szeœæ lat temu w³asnej grupy wokalno - teatralnej, dla której obecnie pisze wiêkszoœæ tekstów. Wielogurska dzia³a w yrardowskich Wieczorach Literackich ju od wielu lat. Do recytacji wierszy yrardowskiej poetki przygrywa³, znany ³owickiej publicznoœci, poeta Pawe³ Garnecki, równie z yrardowa. Garnecki podczas Slamu zaœpiewa³ tak e kilka piosenek Jacka Kaczmarskiego. W czasie jubileuszowego Slamu wyst¹pi³ goœcinnie z poetyckim programem kabaretowym poeta z Be³chowa Jan Zieliñski, zdobywaj¹c slamow¹ publicznoœæ, która nagrodzi³a go oklaskami. (jr) Trzydziestu piêciu uczestników stanê³o w szranki do tytu³u szaradziarskiego mistrza owicza. Jubileuszowe szarady Co robili pasjonaci szaradziarstwa w oczekiwaniu na rozpoczêcie rozegranych w sobotê 23 czerwca w budynku SP 3, 10. Otwartych Mistrzostw Szaradziarskich owicza? OdpowiedŸ nie zaskoczy nikogo - rozwi¹zywali krzy ówki lub omawiali spodziewane konkursowe zadania. No, chyba e przyjecha³o siê z drugiego koñca Polski i w deszczow¹ pogodê zapomnia³o zamkn¹æ okna - co przytrafi³o siê jednej z uczestniczek. Wtedy priorytetem jest dodzwonienie siê do us³u nej s¹siadki. Na dziesi¹te, jubileuszowe mistrzostwa zjecha³o do naszego miasta 35 zawodników z ca³ego kraju: Gdañska, Poznania, Œremu, odzi, Warszawy, Czêstochowy, Krakowa, P³ocka czy Wroc³awia. Jedynym naszym zawodnikiem - mimo wczeœniejszych zapowiedzi powszechnego uczestnictwa - by³ Miros³aw Kostyra z Sier nik. W zawodach startuje od czterech lat, bra³ udzia³ w podobnych imprezach, miêdzy innymi w Grodzisku Mazowieckim czy P³ocku. Obecny sezon rozpoczyna od startu w owiczu, wczeœniej po prostu obowi¹zki zawodowe nie pozwala³y mu w pe³ni oddaæ siê pasji. Co najmocniej przyci¹ga go do zadañ szaradziarskich? - Satysfakcja jak¹ siê ma kiedy wyjdzie has³o - mówi Kostyra. Zawodnicy stanêli przed zadaniem rozwi¹zania kilkudziesiêciu zadañ, wœród których znalaz³y siê ró ne odmiany krzy ówek, rebusy, szarady, anagramy czy anagramówki. Zawody odbywa³y siê w dwóch rundach - pierwsza 1godz. 15 minut, druga 1 godzina. Po wysi³ku umys³owym tradycyjnie zafundowano im niespodziankê - pizzê, któr¹ zapewni³a ³owicka pizzeria Da Grasso. Do uzyskania by³y maksymalnie 192 punkty. Zwyciêzca mistrzostw Stanis³aw Wójtowicz z Warszawy uzyska³ 80 punktów. Kolejny w klasyfikacji Robert Romanowski z P³ocka - 77 punktów i trzeci Mariusz Góralski z Wroc³awia - 76 punktów. Poza fina³owym podium znalaz³ siê zdobywca czwartego miejsca Micha³ Gargól z odzi. Uzyska³ 76 punktów, jednak zadania które trafnie rozwi¹za³ mia³y mniejsz¹ skalê trudnoœci ni w przypadku zdobywcy miejsca trzeciego. - Przy tej osobie trzeba siê jednak zatrzymaæ - mówi organizator mistrzostw Jerzy Wiatr. - Poinformowa³ nas bowiem, e podczas sprawdzania pomyliliœmy siê dodaj¹c mu 5 punktów za du o. Gdyby nie zg³osi³ tej pomy³ki, zosta³by mistrzem ca³ych zawodów. Miejsce pi¹te nale a³o do Andrzeja Tataja z Czêstochowy - 73 punkty i szóste do Micha³a Okurowskiego z miejscowoœci aby ko³o Warszawy - 69 punktów. Nasz reprezentant Miros³aw Kostyra by³ 31., zdobywaj¹c 35 punktów. Trójka zwyciêzców otrzyma³a puchary, reszta nagrody ksi¹ kowe. Nagrody ufundowa³a nasza redakcja i firma Cewokan. Oceniaj¹c poziom konkursu Jerzy Wiatr mówi, e by³ on bardzo wysoki, a zdobywcy czo³owych miejsc to znani w œrodowisku wielokrotni mistrzowie kraju. - W kraju organizowanych jest takich imprez i wszyscy uczestnicy bardzo dobrze siê znaj¹ - mówi Wiatr. - My w owiczu traktujemy ca³¹ sprawê bardziej zabawowo, ale miêdzy nimi jest prawdziwa za arta walka, a wywalczone miejsca to sprawa honoru. owicki klub szaradziarski obchodzi w paÿdzierniku tego roku 20-lecie istnienia. Klubowicze nie przygotowuj¹ niczego specjalnego, a elementem uczczenia rocznicy by³y w³aœnie sobotnie mistrzostwa. W klubie jest obecnie 9 osób. (wcz)

34 34 REKLAMA r.

35 nowy OWICZANIN r. REKLAMA 35

36 36 SPORT l SPORT l SPORT l SPORT r. nowy OWICZANIN Pi³ka no na - fina³ wojewódzki VII Turnieju Z podwórka na stadion Mistrzostwo ekipy ze Skaratek Parzêczew, 16 czerwca. Znakomicie w ³ódzkim finale VII Turnieju Pi³ki No - nej Z podwórka na stadion spisa³y siê uczennice Szko³y Podstawowej w Skaratkach. Podopieczne Zbigniewa Koneckiego okaza³y siê najlepsze w turnieju dziewcz¹t i ywalczy³y tym samym mo liwoœæ reprezentowania województwa podczas wakacyjnych pó³fina³ów ogólnokrajowych. Reprezentantki województwa ³ódzkiego w walce o wejœcie do fina³u zmierzy siê z Wielkopolsk¹. Zwyciêzcy wielkiego fina- ³u, który odbywa³ siê bêdzie w dniach wrzeœnia) - dru yna dziewczynek i ch³opców - wyjad¹ do Barcelony na Camp Nou. Natomiast najlepsi w ³owickich eliminacjach strefowych m³odzi pi³karze MUKS Pelikan (trener Jaros³aw Walczak) zajêli w Parzêczewie trzecie miejsce. DZIEWCZÊTA: Grupa A: n UKS ASIK Domaniewice - SP Chociszew 0:4 n UKS ASIK Domaniewice - SP Skaratki 0:9; br.: Agnieszka Jaros 7, Daria Sut i Patrycja Wolankiewicz. n SP Skaratki - SP Chociszew 5:2; br.: Agnieszka Jaros 4 i Patrycja Golankiewicz. Grupa B: n SP Gidle - SP S³omków Mokry 0:5 n SP Gidle - ALEX Aleksandrów ódzki 7:0 n ALEX Aleksandrów ódzki - SP S³omków Mokry 0:12 Mecze pó³fina³owe: n SP Skaratki - SP Gidle 7:0; br.: Agnieszka Jaros 7. n SP S³omków Mokry - SP Chociszew 1:2 Mecz o 3. miejsce: n SP Gidle - SP S³omków Mokry 2:6 Mecz o 1. miejsce: n SP Skaratki - SP Chociszew 2:0; br.: Agnieszka Jaros SP Skaratki SP Chociszew SP S³omków Mokry SP Gidle UKS Asik Domaniewice Alex Aleksandrów ódzki W ekipie Szko³y Podstawowej w Skaratkach gra³y: Sara Rosiak - Agnieszka Jaros Dziewczêta z SP Skaratki okaza³y siê najlepsze w finale wojewódzkim. (18), Karolina Majewska, Patrycja Wolankiewicz, Justyna Baleja, Daria Sut, And elika Liberska, Aleksandra Milczarek i Dominika Sut - nauczyciel w-f Zbigniew Konecki. Natomiast w zespole SP Domaniewice wyst¹pi³y: Monika Perzyñska - Patrycja Janicka, Aleksandra Felczyñska, Weronika Karcz, Karolina abczyñska, Daria Florczak i Katarzyna Majewska - nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda. CH OPCY: Grupa A: n UKS IMPULS Uniejów - JAMORY Zgierz 1:1 n SP 4 Sieradz - MAZOVIA Tomaszów Mazowiecki 0:1 n UKS IMPULS Uniejów - MAZO- VIA Tomaszów Mazowiecki 1:0 n SP 4 Sieradz - JAMORY Zgierz 0:2 n UKS IMPULS Uniejów - SP 4 Sieradz 4:1 n MAZOVIA Tomaszów Mazowiecki - JAMORY Zgierz 1:5 Grupa B: n PELIKAN owicz - SP Konopnica 3:4 n SP Opoczno - UKS CENTER-4 CLUB owicz 2:0 n PELIKAN owicz - UKS CENTER- 4 CLUB owicz 4:0 n SP Opoczno - SP Konopnica 3:3 n PELIKAN owicz - SP Opoczno 2:0 n UKS CENTER-4 CLUB owicz - SP Konopnica 1:3 Mecze pó³fina³owe: n JAMORY Zgierz - PELIKAN owicz 2:0 n SP Konopnica - UKS IMPULS Uniejów 2:0 Mecz o 3. miejsce: n UKS IMPULS Uniejów - PELIKAN owicz 2:3 Mecz o 1. miejsce: n JAMORY Zgierz - SP Konopnica 6:1 1. Jamory Zgierz SP Konopnica Pelikan owicz UKS Impuls Uniejów SP Opoczno Mazovia Rawa Maz SP 4 Sieradz UKS Center-4 Club owicz Pawe³ A. Doliñski Pi³ka no na - eliminacje strefowe VII Turnieju Z podwórka na stadion Obie dru yny w fina³ach owicz, 12 czerwca. Dwie dru yny z gminy Domaniewice: reprezentacja Szko- ³y Podstawowej w Skaratkach (nauczyciel w-f Zbigniew Konecki) i Szko³y Podstawowej w Domaniewicach (nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda) wywalczy³y awans do fina³u wojewódzkiego VII Turnieju Pi³ki No - nej Z podwórka na stadion. n UKS CENTER-4 CLUB owicz - SP Skaratki 0:12 (0:5); br.: Agnieszka Jaros 10, Daria Sut i Patrycja Wolankiewicz. n UKS ASIK Domaniewice - UKS WATRA Gidle 2:2 (0:0); br.: Dorota Woliñska i Aleksandra Ga³aj. n UKS CENTER-4 CLUB owicz - UKS WATRA Gidle 0:1 (0:0) n SP Skaratki - UKS ASIK Domaniewice 3:0 (1:0); br.: Agnieszka Jaros 3. n UKS CENTER-4 CLUB owicz - UKS ASIK Domaniewice 0:2 (0:1); br.: Dorota Woliñska i Aleksandra Ga³aj. n SP Skaratki - UKS WATRA Gidle 2:0 (1:0); br.: Agnieszka Jaros SP Skaratki UKS Asik Domaniewice UKS Watra Gidle UKS Center-4 Club owicz W mistrzowskiej dru ynie SP Skaratki wyst¹pi³y: Monika Perzyñska - Agnieszka Jaros (15), Daria Sut (1), Patrycja Wolankiewicz (1), And elika Liberska, Daria Florczak, Aleksandra Mil- Awans do fina³u wojewódzkiego wywalczy³y obie dru yny z gm. Domaniewice. czarek, Katarzyna Majewska, Justyna Baleja i Dominika Sut - nauczyciel w-f Zbigniew Konecki. Natomiast w zespole SP Domaniewice gra³y: Sara Rosiak - Dorota Woliñska (2), Aleksandra Ga³aj (2), Karolina Majewska, Patrycja Janicka, Aleksandra Felczyñska, Weronika Karcz i Karolina abczyñska - nauczyciel w-f Arkadiusz Stajuda. (p) Najcelniej strzela³ Tomek D¹browski. Pi³ka no na - eliminacje strefowe VII Turnieju Z Podwórka na Stadion Pelikan i Center w finale owicz, 12 czerwca. Dwa zespo³y z owicza wywalczy³y awans w zawodach strefowych VII Turnieju Pi³ki No nej Z podwórka na stadion do fina³ów wojewódzkich. W Parzêczewie zagraj¹ dwie dru- yny prowadzone przez trenera Jaros³awa Walczaka: MUKS Pelikan i Center-4 Club. n PELIKAN owicz - UKS CENTER- 4 CLUB owicz 1:0 (0:0); br.: Tomasz D¹browski. n UKS ASIK Domaniewice - SP ychlin 0:1 (0:1) n UKS CENTER-4 CLUB owicz - UKS ASIK Domaniewice 2:0 (1:0); br.: Szymon Panek i Jakub Latoszewski. n PELIKAN owicz - SP ychlin 4:2 (3:1); br.: Tomasz D¹browski 2, Przemys³aw Wilk i Bart³omiej G¹secki. n UKS CENTER-4 CLUB owicz - SP ychlin 0:0 n PELIKAN owicz - UKS ASIK Domaniewice 2:1 (1:1); br.: Tomasz D¹browski 2 - samobójcza. 1. Pelikan owicz UKS Center-4 Club owicz SP ychlin UKS Asik Domaniewice Sport szkolny - Wojewódzkie IMS w Pi³karskich Pi¹tkach dziewcz¹t Srebro SP Nieborów Warta, 12 czerwca. Srebrny medal wywalczony przez uczennice Szko³y Podstawowej w Nieborowie w mistrzostwach województwa ³ódzkiego jest najwiêkszym sukcesem w historii tej placówki. Podopieczne Roberta Chojnowskiego okaza³y siê najlepsze w eliminacjach grupowych Wojewódzkich Igrzysk M³odzie y Szkolnej w Pi³karskich Pi¹tkach dziewcz¹t. W finale dziewczêta nie podjê³y walki - stwierdzi³ ich opiekun. By³y zadowolone z medalu, a do tego zagraliœmy bardzo Ÿle taktycznie rzucaj¹c siê na przeciwnika od pierwszego gwizdka - doda³. Grupa A: n PSP Gidle - SP 14 ódÿ 4:0 n SP 14 ódÿ - SP 10 Sieradz 0:4 n SP 10 Sieradz - PSP Gidle 2:3 Grupa B: n SP 13 Pabianice - SP Nieborów 0:3 (0:1); br.: Magdalena Pacler 2 i Kamila Pach. W zwyciêskiej ekipie MUKS Pelikan grali: Bart³omiej Grzegory - Tomasz D¹browski (5. bramek w turnieju), Przemys³aw Wilk (1), Bart³omiej G¹secki (1), Norbert Stefaniak, Maciej Budza³ek i Tomasz Wasilewski. Natomiast w zespole UKS Center-4 Club owicz wyst¹pili: Szymon Panek (1), Kamil ukawski, Damian Klimczyñski, Hubert Kreps, ukasz Wojda, Jakub Latoszewski, Sebastian Brzeziñski i B³a ej Grzegory- Roróg - trenerem obu zespo³ów jest Jaros³aw Walczak. (p) Obie ekipy z owicza prowadzi³ trener Jaros³aw Walczak. n SP Nieborów - SP 2 Koluszki 2:1 (1:0); br.: Kamila Pach 2. n SP 2 Koluszki - SP 13 Pabianice 0:4 Mecz o 3. miejsce: n SP 13 Pabianice - SP 10 Sieradz 0:3 Mecz o 1. miejsce: n PSP Gidle - SP Nieborów 4:0 (3:0) 1. PSP Gidle SP Nieborów SP 10 Sieradz SP 13 Pabianice SP 2 Koluszki SP 14 ódÿ Wicemistrzyniami województwa ³ódzkiego zosta³y dziewczêta ze szko³y w Nieborowie, a w zespole tym wyst¹pi³y: Agata Pacler - Kamila Pach (3. bramki w turnieju), Magdalena Pacler (2), Andronika Sawicka, Kinga Biñczak, Patrycja Szaleniec, Kinga Wi¹zowska, Aleksandra Wi¹zowska, Wioletta Domiñczak i Ewelina Multan - nauczyciel w-f Robert Chojnowski. (p)

37 nowy OWICZANIN r. SPORT l SPORT l SPORT l SPORT 37 Pi³ka no na - zespó³ MUKS Pelikan z rocznika 1991 Wielu graczy powraca K¹ty k/sochaczewa, 16 czerwca. Dru yna Pelikana z rocznika 1991 uczestniczy³a w zorganizowanym przez zaprzyjaÿniony z naszym zespo³em klub Unia 97 Sochaczew. Gwiazd¹ imprezy by³ podstawowy zawodnik zespo³u aktualnego mistrza Polski Zag³êbia Lubin - Dariusz Jackiewicz. W trakcie kilkugodzinnego spotkania rozegrano trójmecz pomiêdzy dru ynami Pelikana-91, ich rówieœnikami z Unii Sochaczew oraz oldbojami wzmocnionymi wspomnianym pierwszoligowcem. Dla trenera ³owiczan Artura Balika mecze te mia³y du e znaczenie nie tyle ze wzglêdu na koñcowy wynik, ile na przyjrzenie siê grze nowych kandydatów do dru yny. Emocji by³o co niemiara. n UNIA 97 Sochaczew - OLDBOY Sochaczew 0:1; br.: Dariusz Jackiewicz. W pierwszym pojedynku doœwiadczeni gracze oldboja po bramce z rzutu wolnego Jackiewicza wygrali 1:0 z szesnastolatkami z Sochaczewa. n WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH: 26. kolejka: W³ókniarz Pabianice - Górnik êczyca 3:0 (w.o.), Warta Sieradz - UKS SMS ódÿ 0:1, BOT GKS Be³chatów - Concordia Piotrków Trybunalski 6:1, Lechia Tomaszów Mazowiecki - ChKS ódÿ 5:0, Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Mechanik Radomsko 5:0, KS ódÿ - Mazovia Rawa Mazowiecka 7:0, Widzew ódÿ - WOY Opoczno. 1. UKS SMS ódÿ Widzew ódÿ Piotrcovia Piotrków Tryb WOY Opoczno BOT GKS Be³chatów KS ódÿ ChKS ódÿ Mechanik Radomsko Warta Sieradz Concordia Piotrków Tryb Lechia Tomaszów Maz W³ókniarz Pabianice Mazovia Rawa Maz Górnik êczyca n WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW M ODSZYCH: 26. kolejka: MKP Zgierz - Start ódÿ 2:5, Widzew ódÿ - WOY Opoczno 1:2, Lechia Tomaszów Mazowiecki - Orze³ ódÿ 5:1, KS ódÿ - Pogoñ ask-kolumna 7:1, LZS Starzenice - UKS SMS ódÿ 0:3 (w.o.), BOT GKS Be³chatów - Widok Skierniewice 3:0 (w.o.), Unia Skierniewice - Omega Kleszczów 3:0 (w.o.). 1. UKS SMS ódÿ WOY Opoczno BOT GKS Be³chatów Widzew ódÿ KS ódÿ MKP Zgierz Lechia Tomaszów Maz Start ódÿ n OLDBOY Sochaczew - PELIKAN owicz 0:1; br.: ukasz Kwiatkowski. W drugim pojedynku Pelikan z szeœcioma nowymi pi³karzami pokona³ zas³u enie 1:0 starszych panów. Z³ot¹ bramkê zdo- Trener Artur Balik. W Sochaczewie ³owiczanie wygrali oba mecze i zajêli pierwsze miejsce. Pi³ka no na - wojewódzkie ligi m³odzie owe by³ ukasz Kwiatkowski, który powróci³ po rocznej przerwie do zespo³u. n UNIA 97 Sochaczew - PELIKAN owicz 1:4; br.: ukasz Kwiatkowski 2, Mateusz Wójcik i Rafa³ Sut. W ostatnim meczu zagrali rówieœnicy z owicza i Sochaczewa. Mecz by³ bardzo zaciêty i emocjonuj¹cy. Wygrali ³owiczanie 4:1 po celnych trafieniach ponownie ukasza Kwiatkowskiego 2, Mateusza Wójcika (od kilku miesiêcy w Pelikanie) i Rafa- ³a Suta, który tak e ponownie zagra w owiczu. Wynik sugeruje ³atwe zwyciêstwo Pelikana. Nic bardziej mylnego. Sochaczewianie mieli trzy stuprocentowe okazje do zdobycia gola, ale na ich drodze za ka dym razem stawa³ znakomicie tego dnia broni¹cy kolejny z nowych Sebastian JóŸwicki. Bardzo dobrze w ataku (choæ nie strzeli³ gola) prezentowa³ siê Damian Gêdek, który prawdopodobnie równie zasili szeregi pelikanowców. Na dobre noty zas³u y³ Przemek Mrzyg³ód i Radek Kuciñski. 1. Pelikan-91 owicz Oldboy Sochaczew Unia 97 Sochaczew Trener Pelikana by³ bardzo zadowolony z wystêpu swoich podopiecznych: Zagrali bardzo ambitnie, pokazali wiele ciekawych, sk³adnych akcji mimo, e sk³ad zmieni³ siê tak bardzo. Chcia³bym rozegraæ jeszcze jeden - dwa sparingi aby przyjrzeæ siê kolejnym kandydatom do zespo³u - stwierdzi³ Balik. Impreza by³a wzorowo zorganizowana przez gospodarzy. W zespole Pelikana grali: Sebastian JóŸwicki - Karol Grzanka, Dawid Sut, Micha³ Marcinowski, Patryk Krzeszewski, ukasz Kwiatkowski, Rafa³ Sut, Ariel Jarosz, Przemek Mrzyg³ód, Radek Kuciñski, Sebastian Ratajczyk, Sebastian Sumiñski, Mateusz Wójcik, Damian Gêdek, Dawid Plichta i Kamil Grzybek - trenerem zespo³u jest Artur Balik. (p) Ciekawa walka do koñca 9. Unia Skierniewice Pogoñ ask-kolumna Widok Skierniewice Orze³ ódÿ LZS Starzenice Omega Kleszczów n WOJEWÓDZKA LIGA DEYNY: 22. kolejka: KS ódÿ - UKS SMS ódÿ 0:1, Unia Skierniewice - Mechanik Radomsko 5:1, LKS Byszewy W³ókniarz Konstantynów 1:4, WOY Opoczno - WKS Wieluñ 0:2, Mabudo-Ferax Suchoczasy - Widzew ódÿ 2:4, BOT GKS Be³chatów - Juvenia Wysokienice 3:0 (w.o.). 1. UKS SMS ódÿ BOT GKS Be³chatów WKS Wieluñ KS ódÿ Widzew ódÿ Unia Skierniewice WOY Opoczno Mabudo-Ferax Suchoczasy W³ókniarz Konstantynów Mechanik Radomsko Trener Jaros³aw Rachubiñski wraz z ekip¹ Pelikana-93 wywalczy³ utrzymanie siê w lidze wojewódzkiej. 11. LKS Byszewy Juvenia Wysokienice n WOJEWÓDZKA LIGA MICHA O- WICZA: 22. kolejka: KS ódÿ - UKS SMS ódÿ 0:2, Unia Skierniewice - Astoria Szczerców 5:1, MKP Zgierz - W³ókniarz Pabianice 1:2, WOY Opoczno - WKS Wieluñ 3:1, LUKS Ba³ucz - Widzew ódÿ 5:4, BOT GKS Be³chatów - Pelikan owicz 5:0. 1. UKS SMS ódÿ BOT GKS Be³chatów KS ódÿ Widzew ódÿ WKS Wieluñ MKP Zgierz W³ókniarz Pabianice Unia Skierniewice WOY Opoczno Astoria Szczerców Pelikan owicz LUKS Ba³ucz n WOJEWÓDZKA LIGA KUCHARA: 22. kolejka: UKS SMS ódÿ - KS ódÿ 5:0, Pelikan owicz - Start ódÿ 8:4, W³ókniarz Moszczenica - MULKS ask 1:1, WKS Wieluñ - BOT GKS Be³chatów 3:2, W³ókniarz Pabianice - Lechia Tomaszów Mazowiecki 1:2, Orze³ ódÿ - Unia Skierniewice 0:1. 1. UKS SMS ódÿ MULKS ask Unia Skierniewice BOT GKS Be³chatów WKS Wieluñ KS ódÿ W³ókniarz Pabianice Pelikan owicz Lechia Tomaszów Maz W³ókniarz Moszczenica Orze³ ódÿ Start ódÿ (p) Najm³odsza dru yna MUKS Pelikan z rocznika 1996 ze swoimi trofeami. M³odzi ch³opcy w swojej krótkiej karierze pi³karskiej mog¹ siê ju pochwaliæ kilkoma sukcesami: zajêli trzecie miejsce w Finale Strefowym Turnieju Telekomunikacji Polskiej im. Marka Wielgusa, wygrali w Turnieju Pi³ki No nej o Puchar Prezesa OZPN w Skierniewicach, okazali siê równie najlepsi w osiedlowym turnieju z okazji 50 rocznicy owickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Du ym wyró nieniem dla zespo³u Pelikani¹tek by³ Puchar Fair Play zdobyty Ogólnopolskim Turnieju Pi³ki No nej o Puchar Prezesa UKS SMS ódÿ - Janusza Matusiaka. Trenerem dru yny jest Marcin Rychlewski. Pi³ka no na - podsumowanie zespo³u MUKS Pelikan z rocznika 1990 w sezonie 2006/07 Awans pewnie wywalczony Juniorzy m³odsi Pelikana z rocznika 1990 w sezonie 2006/07 zajêli w rozgrywkach skierniewickiej ligi okrêgowej pierwsze miejsce z wyraÿn¹ przewag¹ nad kolejnymi zespo³ami. Podziêkowania za awans i walkê nale ¹ siê w g³ównej mierze samym pi³karzom oraz trenerowi Grzegorzowi Majchrzakowi, który w lipcu 2006 podj¹³ siê prowadzenia tego zespo³u. Cieszy mnie to, e osi¹gnêliœmy jakiœ sukces ju w pierwszym roku mojej pracy - podsumowuje ³owicki szkoleniowiec. Ciê kie przygotowania (hala, si³ownia i sparingi) oraz cztery treningi w tygodniu wytrzyma³o szesnastu zawodników, a bardzo cenne by³y dwa bardzo dobre wzmocnienia: do zespo³u zostali w³¹czeni bramkarz Szymon Pietrzak i napastnik - Wojciech Kuc. Widaæ u tych ch³opaków postêpy go³ym okiem, chêæ do pracy i du y zapa³. By³a dobra atmosfera, frekwencja na treningach i meczowa, o któr¹ dba³ kierownik zespo³u (ju stuknê³o 7 lat) - Jerzy Domiñczak oraz grupa rodziców, dlatego bez adnego ryzyka i z du ¹ przyjemnoœci¹ podejmuje siê prowadzenia tego zespo³u w lidze wojewódzkiej w nowym sezonie - mówi popularny Majcher. Bêdzie ciê ko, ale powalczymy. Przygotowania rozpoczynamy na naszych obiektach (o ile takie bêd¹) nastêpnie mamy w planach obóz sportowy, który odbêdzie siê w dniach lipca w Pogorzelicy. Pelikan owicz: miejsce w lidze: 1, rozegranych meczów: 14, zwyciêstwa: 11, remisy: 2, pora ki: 1, zdobyte punkty: 35, bramki: Bramki dla Pelikana w ca³ej rundzie zdobywali: Mateusz Piechowski (9), Micha³ Brzozowski (9), Wojtek Kuc (8, tylko Na wiosnê Wojtek Kuc (z lewej) zdoby³ a osiem goli. wiosn¹), Remigiusz Leszczyñski (5), Przemys³aw Boñczak (4), Tomasz Stêpieñ (4), Adrian Fr¹czak (4), Dawid Wróbel (3), Kamil Zabost (3), Rados³aw Domiñczak (2), Adrian Zawadzki (2) i Maciej Wawrzyniecki (1). Kadra Pelikana 90 - wiosna 2007: Bramkarz: Szymon Pietrzak. Obroñcy: ukasz Fuda³a, Tomasz Stêpieñ, Dawid Wróbel, Marcin Szczypiñski i Rados³aw Domiñczak. Pomocnicy: Przemys³aw Boñczak, Micha³ Brzozowski, Rafa³ Zawadzki, Maciej Wawrzyniecki i Remigiusz Leszczyñski. Napastnicy: Mateusz Piechowski, Adrian Fr¹czak, Adrian Zawadzki, Wojtek Kuc i Mateusz Fuda³a - trenerem zespo³u jest: Grzegorz Majchrzak, a kierownikiem dru yny Jerzy Domiñczak. (p) Wiêkszosæ swoich ligowych spotkañ ekipa Pelikana-90 zmuszona by³a rozgrywaæ na klepisku po³o onym na stadionie ³owickiego OSiR.

38 38 SPORT l SPORT l SPORT l SPORT r. nowy OWICZANIN Niezwyk³e emocje do koñca rozgrywek... O mistrzostwie decydowa³ mecz Jurasów z Krejzolami. Koszykówka kolejka owickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki Jurasy mistrzami owicza owicz, 22 czerwca. Dawno nie by³o tak ciekawego i emocjonuj¹cego meczu, który decydowa³ o mistrzostwie w rozgrywkach owickiej ALK-i. W tym sezonie tak siê u³o y³y rozgrywki, e do koñca nikt nie by³ pewny tytu³u. O wszystkim decydowa³ ostatni pojedynek Jurasy - Krejzole. Nieliczna grupa sympatyków koszykówki nie a³owa³a, ze przysz³a do hali OSiR nr 2 w pi¹tkowe popo³udnie. Po bardzo zaciêtym i wyrównanym spotkaniu ekipa Jurasów pod wodz¹ Zbigniewa Sowiñskiego pokona³a w dogrywce Krejzoli i siêgnê³a po mistrzowski tytu³. Ciekawie te by³o w walce o najni szy stopieñ podium. Zespó³ z Bratkowic sprawi³ ma³¹ niespodziankê i pokona³ Mezo 72:63. Pi¹te miejsce w tegorocznych rozgrywkach wywalczy³a ekipa z Be³chowa - Star-Oil, która w ostatniej kolejce zainkasowa³a dwa punkty za walkowera z ABC. Team Rafa³a Gra ki mia³ k³opoty kadrowe i musia³ ostatnie swoje dwa spotkania oddaæ bez gry. W ten pi¹tek podsumowanie rozgrywek i wrêczenie nagród oraz mecz, w którym Jurasy zagraj¹ z reprezentacja ALK-i, a ocz¹tek imprezy zaplanowano na godz kolejka ALK-i: n JURASY owicz - KREJZOLE owicz 63:60 (7:6, 20:15, 14:13, 9:16, 13:10) Triumfatorami tegorocznych rozgrywek ALK-i zostali gracze zespo³u Jurasy. Jurasy: Wojciech Tomaszkiewicz 22, Zbigniew Sowiñski 16 (3x3), Marcin Danych 12 (1x3), Pawe³ Zagawa 4, Krzysztof Dziedzic 3 (1x3), Marcin Tomaszkiewicz 3, ukasz Dudkiewicz 2 i Mariusz Wiesio- ³ek 1. Krejzole: Marek S³oma 17 (1x3), Piotr Zabost 16, Marcin Kotarski 9 (1x3), Boles³aw Mostowski 8 (1x3), Maciej Pieklak 5, ukasz ebski 5 i Piotr Daszczyñski. To by³ zdecydowanie najbardziej zaciêty i najciekawszy mecz w tegorocznej edycji ALK-i. Ekipa Jurasów prowadzi³a ju od pierwszych minut, po rzucie za trzy Zbigniewa Sowiñskiego. Przewaga Jurasów wynosi³a ca³y czas ok. 4-6 punktów. Przed przerw¹ Krejzole dosz³y rywala na jeden punkt, ale zaraz Sowa trafi³ trójkê i ponownie by³y cztery punkty ró nicy. W trzeciej ods³onie zdecydowanie skuteczniejsi byli koszykarze z Jurasów, którzy w 25. minucie prowadzili ju 36:26. Jednak Krejzole walczy³y do koñca. Mimo braku w sk³adzie Adriana Dyszkiewicza uda³o siê im po emocjonuj¹cej koñcówce dogoniæ rywala i doprowadziæ do dogrywki. Decyduj¹ce punkty równo z syren¹ zdoby³ Piotr Zabost. Jednak pocz¹tek dogrywki to zdecydowana przewaga Jurasów, którzy wygrywali ju 58:50 i uda³o im siê dowieÿæ zwyciêstwo do koñca, mimo, e boisko za piêæ fauli musia³ opuœciæ Sowiñski. Bardzo dobrze w tym okresie spisa³ siê Wojciech Tomaszkiewicz, którego by³o trudno zatrzymaæ pod koszem. Krejzole koñczy³y mecz w trójkê, poniewa boisko za piêæ przewinieñ musia³a opuœciæ czwórka koszykarzy. n MEZO TEAM owicz - TORPE- DO BRATKI owicz 63:72 (21:13, 13:21, 14:14, 15:24) Mezo: Bartosz W³uczyñski 38 (4x3), Micha³ Wójcik 18 (2x3), Piotr Tokarski 7 (1x3), Maciej Osiñski 3 (1x3), Adam Kowalik 2, Filip Go³da 2, Maciej Ko³odziejczyk. Torpedo: Dawid Tataj 20 (1x3), Przemys³aw Duranowski 15, Jaros³aw Œwiêty 13 (1x3), Sebastian Popiel 8 (1x3), ukasz Go- ³êbiowski 7, Pawe³ Pisu³a 5, Mariusz Jakubowski 4 i Marcin Sokó³. Po pierwszej kwarcie zespó³ Micha³a Wójcika prowadzi³ 21:13, po dobrej grze Piotra Tokarskiego i Bartosza W³uczyñskiego i chyba nikt nie spodziewa³ siê, e Torpedo podejmie walkê o 3. miejsce. Jednak ekipa z Bratkowic wyci¹gnê³a wnioski z pierwszej ods³ony i drug¹ czêœæ spotkania wygra³a 21:13, g³ównie dziêki dobrej skutecznoœci Dawida Tataja. Przed ostatni¹ kwarta na tablicy by³ remis 48:48 i wszystko rozstrzygnê³o siê w pierwszych minutach. Torpedo szybko odskoczy³o na 8 punktów i taka przewagê utrzymali do koñcowego gwizdka. n STACJA PALIW STAR-OIL Be³chów - ABC owicz 20:0 (w.o.) Zaleg³y mecz 7. kolejki ALK-i: n KREJZOLE owicz - ABC owicz 20:0 (w.o.) 1. Jurasy owicz : Krejzole owicz : Torpedo Bratki owicz : Mezo Team owicz : Stacja Paliw Star-Oil : ABC owicz :475 W klasyfikacji strzelców, w której o kolejnoœci decyduje œrednia punktów zdobytych w meczu zwyciêzc¹ zosta³ Bartosz W³uczyñski (Mezo), a w klasyfikacji strzelców za trzy punkty najlepszym okaza³ siê Rafa³ Gra ka (ABC owicz ), który zaliczy³ 18. trafieñ. Zbigniew aziñski Lekka atletyka - Warszawski Bieg Po³udniowy Dobra œrednia na kilometr Warszawa, 17 czerwca. owiczanin Patryk Domiñczak ca³y czas poprawia swoje wyniki i urywa kolejne sekundy ze swoich rekordów yciowych. W Warszawskim Biegu Po³udniowym, który otworzy³ obchody Dni Ursynowa 2007 wystartowa³y 373 osoby, z czego nieca³e dwieœcie ukoñczy³o bieg na dystansie 5720 metrów. Patryk w tej stawce mocnych zawodników zaj¹³ 5. miejsce i co najwa niejsze po raz kolejny udowodni³, ze mo e biegaæ szybciej. Tym razem œrednia wysz³a 3,13 km/h. To ju jest bardzo dobry wynik. Po zawodach ³owiczanin tak skomentowa³ swój wystêp: Dzisiejszy bieg mo na uznaæ za udany, poniewa ukoñczy³em go w czo³ówce. Zawody wygra³ dobrze znany Marcin Kufel, a dwie pozosta³e lokaty zajêli zawodnicy, którzy na co dzieñ startuj na bie ni. Oni s¹ ju w sezonie startowym, wiêc nie dziwi fakt, i tego dnia byli lepsi. Ja dopiero zaczynam powoli przygotowania do najwa - niejszego startu w tym roku - Maratonu Warszawskiego i w³aœnie na jesieñ ma przyjœæ forma. Lecz i tak mogê byæ zadowo- Grodzisk Wielkopolski, 17 czerwca. Kolejne wystêpy maj¹ za sob¹ biegacze z owicza. Tym razem dwójka z nich pojecha³a na I Pó³maraton S³owaka, który odbywa³ siê w odleg³ym Grodzisku Wielkopolskim. Bardzo dobrze w tej rywalizacji wypad³ ukasz Zagawa (UKS Jedynka owicz), który zaj¹³ 52. miejsce w stawce 326. zawodników. Najbardziej cieszy nas fakt, e czas 1:30,27 h da³ ukaszowi trzecie miejsce w kategorii wiekowej do 18 lat. owiczanin odebra³ jednak do tego nagrodê za drugie miejsce, poniewa najlepszy biegacz z tej kategorii by³ pi¹ty i dosta³ nagrodê za klasyfikacjê generaln¹, a nagrody nie mog³y siê dublowaæ. Po biegu Zagawa powiedzia³: Miejsca i czasy by³yby lepsze, gdyby lony z tego wyniku poniewa œrednia na ka - dy kilometr wysz³a po 3,13. WYNIKI BIEGU: 1. Marcin Kufel (Magdalenka) 17:16 2. Adam S³omski (Warszawianka) 17:18 3. Jakub Nowak (Warszawianka) 17:28 4. Robert Celiñski (AMD NTT) 18:09 5. Patryk Domiñczak (AMD NTT) 18:29 Zbigniew aziñski Lekka atletyka - I Pó³maraton S³owaka Zagawa znów na podium ódÿ, 21 czerwca. Ostatnim startem zawodników UKS Jedynka owicz przed wakacjami by³ rozgrywany na stadionie ³ódzkiego AZS Fina³ Wojewódzki Czwartków Lekkoatletycznych i rozgrywany tego samego dnia Mityng Lekkoatletyczny. Najpierw do rywalizacji przyst¹pili uczniowie szkó³ podstawowych w ramach w ramach Wojewódzkiego Fina³u Czwartków. Bardzo dobrze zaprezentowa³a siê Ilona Gawêcka, która poprawi³a swój rekord yciowy w skoku w dal (4,20 m) i zadebiutowa³a w pchniêciu kul¹ (3 kg), a wynik 7,05 m da³ jej pierwsze miejsce. Trzecia w biegu na 60 m by³a Iwona Olewicz (rocznik 1996), uzyskuj¹c czas 9,40 s, a wyprzedzi³y j¹ tylko dziewczêta z rocznika W konkursie skoku w dal wystartowa³y: aneta Koz³owska - 3,83 m, Iwona Olewicz -3,68 m, Karolina Panek - 3,55 m i Marcin Klimczak - 3,94 m. Z kolei Mityngu LA wystartowa³a pi¹tka podopiecznych trenerów Jacka Szwarockiego i Waldemara Kreta. Dwa rekordy yciowe poprawi³ Pawe³ Wróblewski. W biegu na 200 m osi¹gn¹³ 25,14 s (przy wietrze -2.8m/s), oszczepem (700g) rzuci³ na odleg³oœæ 35,95 m i w skoku w dal - 5,84 m. Równie dwa rekordy yciowe ustanowi³ Dominik Œcibor, który bieg³ w serii na 200 m z Paw³em i uzyska³ czas 25,41 s, a w skoku w dal przekroczy³ po raz Patryk Domiñczak. nie d³uga mêcz¹ca podró trwaj¹ca prawie piêæ godzin oraz ciê kie warunki na trasie. Du y wp³yw na nasze wyniki mia³ te Bieg TrzeŸwoœci, w którym startowaliœmy dzieñ wczeœniej. Mimo tego jesteœmy zadowoleni z wyników. Drugi z ³owickich biegaczy Jacek Rembowski zaj¹³ 166. miejsce z czasem 1:46,30 h co da³o mu dopiero ósme miejsce w mocno obsadzonej kategorii powy ej 60 lat. WYNIKI I PÓ MATARONU S OWAKA: 1. Iveruk Mykhayio (Kenia) 1:06,33 2. Paul Negetich (Kenia) 1:06,39 3. W³adimir Timoszow (Ukraina) 1:08, ukasz Zagawa (Jedynka owicz) 1:30, Jacek Rembowski ( owicz) 1:46,30 Zbigniew aziñski Lekka atletyka - Wojewódzki Fina³ Czwartków LA Ostatnie przed wakacjami Do odzi pojecha³a spora grupa lekkoatletów z ³owickiej Jedynki. pierwszy piêæ metrów - 5,10 m. Do fina³u skoku w dal wesz³a Karolina Sumiñska, w którym skoczy³a 4,47m, a w biegu na 200m (29,56 s). Natomiast Monika Czy uzyska³a w skoku w dal odleg³oœæ 3,94m i w rzucie oszczepem 19,40 m. Dwa pierwsze miejsca zaj¹³ ponadto ukasz Wróblewski, który na dystansie 800m uzyska³ czas (2:11,75 min) i w skoku w dal (5,37 m). Teraz lekkoatleci z UKS Jedynka wybieraj¹ siê na obóz sportowy w Pucku, który rozpocznie siê 11 lipca 2007 roku. (p) Nowy owiczanin. Tygodnik Ziemi owickiej, cz³onek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Edycja wspólna z tygodnikiem Wieœci z G³owna i Strykowa. Wydaje: Oficyna Wydawnicza Nowy owiczanin s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzyg³ód-Waligórska owicz, ul.pijarska 3a, tel./fax , adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w owiczu: Redaguj¹: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzyg³ód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Tomasz Bartos, Miros³awa Wolska-Kobierecka, Wojciech Czubatka, Eliza B³aszczyk, Pawe³ A. Doliñski (sport). Stale wspó³pracuje: nadkom. Leszek Okoñ (kronika policyjna). Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytu³ów nadsy³anych tekstów oraz dodawania œródtytu³ów. OG OSZENIA I REKLAMY przyjmujemy telefonicznie, faxem (tel./fax , tel ), em lub osobiœcie w biurze og³oszeñ, ul. Pijarska 3a, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7-18, w soboty 8-14, w G³ownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od OG OSZENIA DROBNE przyjmowane s¹ tak e w innych punktach, wymienionych na stronie 22. Sk³ad tekstu w³asny. Index: dotyczy sieci Ruch. Nak³ad kontrolowany Nowego owiczanina egz. Nak³ad wraz z wydaniem g³owieñskim (Wieœci z G³owna i Strykowa), niekontrolowanym przez ZKDP: egz. 100% w³asnoœci polskiej

39 nowy OWICZANIN r. SPORT l SPORT l SPORT l SPORT 39 Pi³ka no na - bara e o grê w II lidze Atak trzecioligowców Pierwsze mecze bara owe o II ligê pi³ki no nej przynios³y same niespodzianki. W adnym z rozegranych spotkañ dotychczasowi drugoligowców nie zdo³ali wygraæ z wicemistrzami poszczególnych grup III lig, a tylko Unia Janikowo wywalczy³a remis w Poznaniu z Wart¹. Oczywiœcie wyniki te jeszcze niczego nie przes¹dzaj¹, ale mocno mieszaj¹ w ligowych uk³adach. Wyniki meczów bara owych o grê w II lidze: n PELIKAN owicz - KMITA Zabierzów 2:0 (1:0); br.: Rados³aw Kowalczyk 2 (20 i 50). n WARTA Poznañ - UNIA Janikowo 1:1 (0:1); br.: Alan Ngamayama (87) - Tomasz Warczachowski (35). n KOLEJARZ Stró e - STAL Stalowa Wola 2:0 (1:0); br.: Piotr Chlipa³a 2 (38 i 88). n GKS Katowice - KSZO Ostrowiec Œwiêtokrzyski 3:0 (w.o.). Awans GKS Katowice. Pawe³ A. Doliñski W meczu fina³owym nie pad³a adna bramka, a o wszystkim decydowa³y w koñcu rzuty karne. Sport szkolny - Powiatowa Licealiada Szkolna w pi³ce no nej Serial rzutów karnych owicz, 14 czerwca. A dziewiêæ zespo³ów wyst¹pi³o w mistrzostwach powiatu ³owickiego SZS w pi³ce no nej, a zawody rozegrano systemem pucharowym. Ju w eliminacjach dosz³o do kilku niespodzianek, a ostatecznie do fina³u dotar³y dru yny reprezentuj¹ce ZSP 2 owicz i ZSL Zduny. A piêæ z dziewiêciu meczów rozstrzygniêtych zosta³o dopiero po serii rzutów karnych - jedenastki decydowa³y tak e o ostatecznej kolejnoœci na podium. Zwyciêzcami tegorocznej rywalizacji w ramach Powiatowej Licealiady Szkolnej zostali ostatecz- nie uczniowie Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU im. Tadeusza Koœciuszki w owiczu. MECZ ELIMINACYJNY: n ZSP 3 owicz - I LO owicz 1:0 (1:0); br.: Tomasz Kwiatkowski. MECZE ÆWIERÆFINA OWE: n III LO owicz - ZSP 2 owicz 0:4 (0:2); br.: Mariusz Trakul 2, Dominik Myczka i Micha³ Brzozowski. n II LO owicz - ZSL Zduny 0:1 (0:1); br.: Mateusz Piechowski. n ZSP 1 owicz - ZSP Zduñska D¹browa 0:1 (0:0); br.: Kamil Gruza. Mistrzami powiatu ³owickiego okazali siê uczniowie ZSP 2 owicz. n ZSP 4 owicz - ZSP 3 owicz 0:0, w rzutach karnych 1:3. MECZE PÓ FINA OWE: n ZSL Zduny - ZSP Zduñska D¹browa 0:0, w rzutach karnych 5:3. n ZSP 2 owicz - ZSP 3 owicz 1:1 (0:1), w rzutach karnych 4:3; br.: Pawe³ Mycka - Karol Moskwa. MECZ O 3. MIEJSCE: n ZSP 3 owicz - ZSP Zduñska D¹browa 0:0, w rzutach karnych 6:5. MECZ O 1. MIEJSCE: n ZSP 2 owicz - ZSL Zduny 0:0, w rzutach karnych 4:3. 1. ZSP 2 owicz ZSL Zduny ZSP 3 owicz ZSP Zduñska D¹browa ZSP 4 owicz ZSP 1 owicz II LO owicz III LO owicz I LO owicz Mistrzami powiatu ³owickiego okazali siê gracze Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKU im. Tadeusza Koœciuszki w owiczu: Mariusz Trakul (2. bramki w turnieju), Dominik Myczka (1), Micha³ Brzozowski (1), Pawe³ Mycka (1), Micha³ Walczak, Tomasz Zabost, ukasz Scêcelek, Rados³aw Sut, Kamil Zabost, Micha³ Dobrzyñski, Wojciech Sut, Micha³ Stokowski i Pawe³ Grzywacz - nauczyciel w-f Zbigniew Zaj¹c. (p) dok. ze str. 40 Bez s³abych punktów!!! Ju w 1. minucie sygna³ do ataku da³ Wilczek, ale jego strza³ z szesnastu metrów by³ jednak niecelny. PóŸniej kolejne oskrzydlaj¹ce akcje sprawia³y wiele k³opotów defensorom z Zabierzowa. Z lewej strony Wilk i Gawlik, z prawej wspaniale dysponowany Robert Szczypciak i JóŸwiak, a w œrodku trudny do upilnowania Kowal. Zreszt¹ ³owiczanie nie mieli w tym meczu s³abych punktów. Wszelkie zagro enie likwidowane by³o przez obronê, któr¹ kierowa³ Czerbniak, a bez zarzutu tak e jego m³odsi koledzy: ukasz Znyk praktycznie wy³¹czy³ czarnoskórego Daniela Onyekachi, bez zarzutu spisywa³ siê tak e m³ody Przemys³aw Pomianowski. Przedpole czyœci³ niezmordowany Tomek Styszko, a w œrodku pola brylowa³ Robert Hy y. Rzadko zatrudniany by³, zw³aszcza na pocz¹tku, tak e Mariusz Jêdrzejewski, ale za ka dym razem nasz m³ody bramkarz by³ na posterunku. A Pelikan od pocz¹tku gra³ bardzo efektownie. W 7. minucie doœrodkowanie Wilka przeci¹³ Kaliciak, ale ju trzy minuty póÿniej pi³ka trafi³a do siatki Kmity. Na klepkê zagrali Hy y ze Szczypciakiem, a po doœrodkowaniu i zgraniu Wilka sêdzia dopatrzy³ siê autu bramkowego w sytuacji, w której po podaniu Gawlika do bramki rywali trafi³ Kowalczyk. Decyzja arbitra nie za³ama³a miejscowych. W 16. minucie po faulu na Wilku z 25. metrów minimalnie przestrzeli³ Czerbniak, po chwili strzela³ Gawlik, a w 20. minucie nad Starzyñskiego s³ychaæ by³o g³oœne jeeeeeeeeeeeeeeest!. Po krótko rozegranym rzucie ro nym miêdzy Wilkiem i JóŸwiakiem pi³ka trafi³a do Kowalczyka, który z bliska pokona³ Mariusza Ró alskiego. Dziesiêæ minut póÿniej ³owiczanie skopiowali tê akcjê, ale tym razem po sprytnym zagraniu Szczypciaka Kowal strzeli³ tym razem za lekko. W 32. minucie niespodziewanie lobem za ko³nierz bramkarza popisa³ siê Znyk, a minutê póÿniej po znakomitym zwodzie Szczypciaka wzd³u linii koñcowej futbolówkê tu obok bramki pos³a³ Hy y. Jeszcze w 42. minucie wzd³u linii bramkowej zagra³ Styszko, ale Wilk zosta³ uprzedzony przez obroñcê. Pierwsza po³owa da³a ³owiczanom nadziejê na koñcowy sukces. Na trybunach mówi- ³o siê jednak: szkoda, e tylko 1:0... Mog³o byæ zdecydowanie wy ej. yczenie to ju w 50. minucie spe³ni³ Kowalczyk, który dopad³ do pi³ki odbitej przez bramkarza Kmity po doœrodkowaniu Szczypciaka i trafi³ w d³ugi róg. Dopiero wówczas zaczê- ³o siê robiæ groÿnie pod bramk¹ Pelikana. W 52. minucie po strzale Micha³a Stolarza pi³ka otar³a siê z zewnêtrznej strony o s³upek, a w 84. Czerbniak wybi³ pi³kê z linii bramkowej po uderzeniu Dariusza Gawêckiego. W miêdzyczasie przynajmniej jedna kontra ³owiczan powinna zakoñczyæ siê kolejn¹ bramk¹. Przed rewan em w Zabierzowie najwa niejsze jest jednak, e Pelikan nie straci³ gola. Pawe³ A. Doliñski Pi³ka no na - bara e o awans do ligi okrêgowej Jest dobrze, ale mog³o byæ lepiej n KOPERNIK Kiernozia - ORLÊTA Ciel¹dz 2:0 (1:0); br.: Tomasz ysio (17 karny) i Damian urek (66). Kiernozia, 24 czerwca. W pierwszym meczu bara owym o grê w skierniewickiej klasie okrêgowej Kopernik okaza³ siê w Kiernozi lepszy od graczy zespo³u Orlêta Ciel¹dz. Gospodarze szybko zdobyli bramkê po wapnie odgwizdanym za faul na Waldemarze Krecie. Skutecznym egzekuto- n VICTORIA Chrz¹szczew - ZRYW Wygoda 4:1 (4:0); br.: Andrzej Sujkowski. Bia³a Rawska, 24 czerwca. Zryw Wygoda ostatecznie nie zagra w przysz³ym sezonie w skierniewickiej klasie A. W meczu rewan owym zespó³ prezesa Mariana Miazka dozna³ wysokiej pora ki z Vic- rem rzutu karnego by³ Tomasz ysio, a wynik spotkania ustali³ w 66. minucie Damian urek. Szkoda tego wyniku, bo mo - na by³o wygraæ 4:0, a nawet 5:0 - stwierdzi³ po meczu Kret. Ten wynik jeszcze nie przes¹dza naszego awansu - stwierdzi³ ten doœwiadczony zawodnik Kopernika. Mecz rewan owy zostanie rozegrany w Ciel¹dzu w najbli sz¹ niedzielê - 1 lipca o godz Pawe³ A. Doliñski Pi³ka no na - bara e o awans do klasy A Marzenia za rok W najbli szy weekend zainaugurowana zostanie VIII edycja Ch¹œnieñskiej Ligi Pi³ki No nej Piêcioosobowej o puchar wójta gminy Ch¹œno - Dariusza Reczulskiego (rocznik 1991 i starsi), a do rozgrywek zg³osi³o siê tym razem osiem zespo³ów. W najbli sz¹ sobotê 30 czerwca rozegrana zostanie pierwsza kolejka Ch¹œnieñskiej Ligi Pi³ki No nej Piêcioosobowej, a spotkaj¹ siê wówczas: godz : Gwiazdy Niespusza - Diab³y Bambo Wyborów, godz : Dream Team Goleñsko - Anmal B³ê- tori¹ Chrz¹szczew przegrywaj¹c 1:4, a rywale swoj¹ pierwsz¹ bramkê zdoby³ ju w 2. minucie. Honorow¹ bramkê w drugiej czêœci gry zdoby³ Andrzej Sujkowski. W pierwszym meczu pad³ wynik remisowy 2:2 Pawe³ A. Doliñski Pi³ka no na - VIII edycja Ch¹œnieñskiej Ligi Piêcioosobowej Weekendowy rozruch ligi dów, godz : Agatom Goleñsko - West Ch¹œno, godz : OSP Oldboy Olimpia Karsznice - Ecuador Przemys³ów. Druga ods³ona tegorocznej rywalizacji ju w niedzielê 1 lipca: godz : Ecuador Przemys³ów - Agatom Goleñsko, godz : West Ch¹œno - Gwiazdy Niespusza, godz : Anmal B³êdów - Diab³y Bambo Wyborów, godz : Dream Team Goleñsko - OSP Oldboy Olimpia Karsznice. Pawe³ A. Doliñski W sobotnie popo³udnie na stadionie sto³ecznej Legii zmierzyli siê w pi³karskim pojedynku dziennikarze TVN i politycy, a wystêpuj¹cy w tym spotkaniu wicemarsza³ek Sejmu - Wojciech Olejniczak wymieni³ siê koszulk¹ z Kamilem Durczokiem. Politycy wygrali 3:0, a wspominan¹ koszulkê pose³ Ziemi owickiej przekaza³ na rêce prezesa Pelikana - Janusza Bia³asa.

40 40 SPORT l SPORT l SPORT l SPORT r. nowy OWICZANIN Mistrzami owicza w koszykówce ekipa Jurasów. Wiêcej na str. 38. Rados³aw Kowalczyk w pierwszym meczu zdoby³ dla Pelikana dwa gole. Pi³ka no na - bara o awans do II ligi BEZ S ABYCH PUNKTÓW!!! n PELIKAN owicz - KMITA Zabierzów 2:0 (1:0) 1:0 - Rados³aw Kowalczyk (20), 2:0 - Rados³aw Kowalczyk (50). Pelikan: Jêdrzejewski - Pomianowski, Czerbniak, Styszko, Znyk (60 Brzózka) - Szczypciak, JóŸwiak, Hy y, Gawlik - Wilk (88 Kutkowski), Kowalczyk. Kmita: Ró alski - Krauz, Pokrywka, Kaliciak, Gawêcki - Ankowski, Romuzga, Kasperkiewicz (23 Stolarz), Zawadzki, Cebula - Onyekachi (58 Goncerz). Sêdziowali: Jacek Walczyñski jako g³ówny oraz Andrzej Kuœmierczyk i Sylwester Cybulski (Lublin). ó³ta kartka: Dariusz Romuzga (Kmita). Widzów: owicz, 24 czerwca. Pelikan jeszcze przed niedzielnym meczem bara owym powtórzy³ swój najwiêkszy klubowy sukces. Tak jak rok wczeœniej bia³o-zieloni zdobyli tytu³ wicemistrzowski w III lidze, ale trener Jacek Cyzio przed meczem zapowiada³ szturm na II ligê. owicki szkoleniowiec nie móg³ skorzystaæ jedynie z pauzuj¹cego po czwartej ó³tej Macieja Wyszogrodzkiego, ale tylko w przypadku meczu ligowego mog³oby stanowiæ to problem. W bara ach nie ma przecie obowi¹zku gry m³odzie owców. Pozostali zwarci i gotowi - tak e Piotr Gawlik, który w sobotê bra³ œlub (wszystkiego najlepszego dla m³odej pary) oraz jego koledzy z dru yny, którzy bawili siê na weselu. I to œwiadczy o tym, i stanowimy bar- Lekka atletyka - Ogólnopolski Fina³ XIII edycji Czwartków Lekkoatletycznych Pierwsze w historii z³oto ³owiczanina Warszawa, czerwca. Po raz pierwszy w historii ³owickich startów w ogólnopolskich fina³ach Czwartków Lekkoatletycznych m³ody sportowiec z owi- Po meczu wielka radoœæ, ale trzeba pamiêtaæ, e Pelikan by³ w niedzielê dopiero w po³owie drogi do II ligi. dzo zgrany kolektyw - stwierdzi³ ³owicki coach. W zespole z Zabierzowa kilku graczy z g³oœnymi nazwiskami : ex-wiœlacy z Krakowa - Grzegorz Kaliciak i Artur Sarnat oraz Dariusz Romuzga, który przez wiele lat wystêpowa³ w Wiœle P³ock. Do tego szkoleniowcem Kmity jest by³y pierwszoligowy trener - Jerzy Kowalik. Ale czy Pelikan mo e mieæ z tego powodu jakieœ kompleksy? Na pewno nie! Trenerem cza stan¹³ na najwy szym stopniu podium. Zawodnik UKS Jedynka owicz - Sebastian Wilk w eliminacjach biegu na 300 m uzyska³ wynik, a swoj¹ doskona³¹ dyspozycjê potwierdzi³ w finale. Doskona³y czas 39,94 s da³ podopiecznemu trenerki Marzeny Pawlak tytu³ mistrza Polski. W tym samym biegu ósme miejsce wywalczy³ zawodnik podopieczny trenera S³awomira Karmelity z UKS Korabka owicz - Mariusz Dudziñski. Wiêcej o tych zawodach w kolejnym numerze N. (p) wspania³y pi³karz Cyzio, a do tego Robert Wilk, Bogdan JóŸwiak, Radek Kowalczyk czy Zbyszek Czerbniak - to tak e niez³e straszaki. I rzeczywiœcie ³owiczanie od pocz¹tku narzucili swoje warunki gry. dok. na str. 39 Trybuna³ Pi³karski PZPN Czwartkowa niepewnoœæ Warszawa, 21 czerwca. Pelikan, miejmy nadziejê skutecznie, zagra³ ostatecznie w bara ach o grê w II lidze, ale do czwartku 21 czerwca nie by³o to jeszcze pewne. Tego dnia mia³ zebraæ siê Trybuna³ Pi³karski PZPN, który, oprócz odwo³añ klubów I i II uwik³anych w aferê korupcyjn¹ w polskiej pi³ce no nej, mia³ siê tak e zaj¹æ spraw¹ Œwitu Nowy Dwór Mazowiecki. Ten wystêpuj¹cy jeszcze dwa lata temu w I lidze, a w ubieg³ym roku w II lidze klub popad³ w k³opoty finansowe, a wobec zaleg³oœci finansowych klub zosta³ kilka miesiêcy temu ukarany przez Wydzia³ Dyscypliny PZPN kar¹ odjêcia piêciu punktów i zakazem transferów. Dzia³acze nowodworskiego klubu zwlekali ze sp³acaniem swoich zobowi¹zañ i dopiero kiedy okaza³o siê, e zaistnia³y realne szanse Lekka atletyka - III Mityng o Ró ê Kutna Trzecie minimum na OOM na bara e o II ligê znalaz³ siê sponsor, który sp³aci³ czêœæ zobowi¹zañ, a w sprawie pozosta³ych zosta³y zawarte stosowne ugody i porozumienia. Dzia³acze Œwitu byli zreszt¹ niemal e pewni, e odzyskaj¹ te jak e potrzebne im punkty. O godz okaza³o siê jednak, e innego zdania byli cz³onkowie Trybuna³u. Informacja ta bardzo szybko trafi³a do owicza i wywo³a³a nad Bzur¹ wielk¹ radoœæ. Zatem wœród zespo³ów losowanych w bara ach o II ligê, które zaplanowane by³o tego dnia na godz , by³ ³owicki Pelikan, a ostatecznie bia³o-zieloni trafili na Kmitê Zabierzów. owiczanie powtórzyli zatem ubieg³oroczny sukces. Po raz drugi z rzêdu zajêli drugie miejsce w III lidze. A mo e osi¹gn¹ coœ wiêcej? Pawe³ A. Doliñski Kutno, 23 czerwca. Bardzo dobrze w III Mityngu Lekkoatletycznym o Ró ê Kutna zaprezentowa³ siê Mariusz WoŸniak (UKS B³yskawica Domaniewice), który w biegu na dystansie 100 m wygra³ swoj¹ seriê uzyskuj¹c czas 11,19 s. Tym samym wywalczy³ awans do XIII Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie y, która obêdzie siê w dniach lipca w Szczecinie. W biegu na 200 m podopieczny trenera Mieczys³awa Szymajdy uzyska³ czas 23,10 s (jego rekord yciowy wynosi 22,98 s). WoŸniak jest trzecim zawodnikiem B³yskawicy, który wywalczy³ awans do fina- ³ów OOM: w konkursie rzutu m³otem wystartuje ukasz Milczarek, na 3000 m pobiegnie Nina azêcka, a do nich do³¹czy³ WoŸniak, który w sezonie zimowym wywalczy³ tytu³ mistrza Polski w hali na dystansie 60 m. (p) owicki informator sportowy Pi¹tek, 22 czerwca: l hala sportowa OSiR nr 2 w owiczu, ul. Topolowa 2; fina³ XII edycji owickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz : mecz Jurasy owicz (mistrzowie owicza) kontra Reprezentacja ALK-i, godz : zakoñczenie rozgrywek; Sobota, 30 czerwca: l park B³onie w owiczu; Akcja Wakacje na sportowo 2007 ; 1. turniej VIII edycji Otwartych Mistrzostw owicza w pla owej pi³ce siatkowej; Poniedzia³ek, 2 lipca: l boisko ZSzOI w owiczu, ul. M³odzie owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007 ; wakacyjny turniej dziewcz¹t i ch³opców ze szkó³ podstawowych w pla- owej pi³ce siatkowej; Wtorek, 3 lipca: l boisko ZSzOI w owiczu, ul. M³odzie owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007 ; wakacyjny turniej ch³opców ze szkó³ gimnazjalnych w pla owej pi³ce siatkowej; Œroda, 4 lipca: l boisko ZSzOI w owiczu, ul. M³odzie owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007 ; Liga Osiedlowa - turniej pi³ki no nej ch³opców ze szkó³ podstawowych; Czwartek, 5 lipca: l boisko ZSzOI w owiczu, ul. M³odzie owa 15; Akcja Wakacje na sportowo 2007 ; wakacyjny turniej dziewcz¹t ze szkó³ gimnazjalnych w pla owej pi³ce siatkowej; Pi¹tek, 6 lipca: l hala sportowa OSiR nr 1 w owiczu, ul. Jana Paw³a II 3; 1. turniej Wakacyjnego Grand Prix owicza w tenisie sto³owym. (p) Prognoza pogody dla rejonu owicza w dniach od do r. PRZYS OWIE LUDOWE O POGODZIE: Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa dzwoni ju na ³¹ce. n SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodê kszta³towaæ bêdzie zatoka ni owa, ale w weekend rozbudowywaæ siê bêdzie wy. Nap³ywa wilgotna, ale ch³odniejsza masa powietrza. n CZWARTEK - PI TEK: Zachmurzenie umiarkowane, okresami do du ego, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Widzialnoœæ dobra, w czasie opadów s³aba. Wiatr z kierunków zachodnich, s³aby do umiarkowanego. Temp. max w dzieñ: + 18 C do + 21 C. Temp. min w nocy: + 14 C do + 10 C. n SOBOTA - NIEDZIELA: S³onecznie oraz ponownie coraz cieplej, lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Widzialnoœæ dobra. Wiatr zmienny, przewa nie po³udniowo-wschodni, s³aby do umiarkowanego. Temp. max w dzieñ: + 23 C do + 26 C. Temp. min w nocy: + 16 C do + 13 C. n PONIEDZIA EK - ŒRODA: S³onecznie oraz upalnie, zachmurzenie ma³e i umiarkowane, ale lokalnie bêdzie siê chmurzyæ oraz wystêpowaæ bêd¹ burze oraz przelotne opady deszczu. Widzialnoœæ dobra, w czasie opadów s³aba. Wiatr z kierunków po³udniowych, s³aby i umiarkowany. Temp. max w dzieñ: + 26 C do + 30 C. Temp. min w nocy: + 18 C do + 15 C. Prognoza biometeorologiczna: Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Os³abiona sprawnoœæ psychofizyczna. Biuro Meteorologiczne Cumulus.

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53 z podziałem na zadania - liczba zadań 11.

Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53 z podziałem na zadania - liczba zadań 11. Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Stefana Batorego 53 65-735 Zielona Góra Zielona Góra, 10 grudnia 2012 r Sprawa Nr MP19-230-1-2012 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych

Na stan 15 radnych na sesji obecnych było 14radnych 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2005 z obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wicko odbytej w dniu 28 czerwca 2005 roku w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku Na stan 15 radnych na sesji obecnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : 66016-2013 ; data zamieszczenia: 18.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia : 66016-2013 ; data zamieszczenia: 18.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Misia Uszatka ul. Al. Niepodległości 29 65-042 Zielona Góra Zielona Góra, 18 lutego 2013 r Sprawa Nr MP3.D.230.1.2013 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo