UCHWAŁA NR 79/189/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 79/189/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 79/189/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjącia Diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie poziomu kształcenia zawodowego uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (w ramach Podziałania Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 ) Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawyz dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.U r., poz 814) oraz art. 5 ust.7 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U r., poz. 2156, z późn. zm.) 1. Przyjmuje się Diagnozę Indywidualnych potrzeb w zakresie poziomu kształcenia zawodowego uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (w ramach Podziałania Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020) 2. Diagnoza Indywidualnych potrzeb w zakresie poziomu kształcenia zawodowego uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (w ramach Podziałania Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020) " stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierz się Staroscie Sulęcińskiemu 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Starosta Sulęciński Adam Basiński Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr 79/189/16 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Powiat Sulęciński Diagnoza indywidualnych potrzeb w zakresie poziomu kształcenia zawodowego uczniów w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (w ramach Podziałania Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 ) Sulęcin, dnia r. Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 2

3 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Charakterystyka powiatu sulęcińskiego Ogólne informacje o powiecie sulęcińskim z uwzględnieniem kształcenia zawodowego Lokalny rynek pracy Demografia w powiecie sulęcińskim Rynek pracy (m.in.: poziom bezrobocia i jego dynamika, zawody nadwyżkowe i deficytowe, otoczenie biznesu) Rozdział 2. Informacje ogólne o Zespole szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Charakterystyka szkoły Kierunki kształcenia/kwalifikacje Rozdział 3. Kształcenie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Jakość kształcenia z uwzględnieniem zdawalności egzaminów zawodowych Zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w latach Rozdział 4. Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Liczba uprawnień zawodowych, liczba nauczycieli uprawnionych do egzaminowania Zapotrzebowanie na dokształcenie nauczycieli Liczba godzin 16, 1 os. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej Praktyki i staże dla nauczycieli Efekty podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli Rozdział. 5. Opis doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i zawodowych w Sulęcinie Rozdział 6. Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Dynamika przyjęć uczniów do klas pierwszych na poszczególne kierunki Losy absolwentów Kursy i szkolenia dla uczniów Praktyki i staże dla uczniów Rozdział 7. Baza dydaktyczna Zespołu szkół Licealnych i zawodowych w Sulęcinie Rozdział 8. Współpraca z partnerami i otoczeniem zewnętrznym Zespołu Szkół licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Rozdział 9. Zarządzanie Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Podsumowanie i rekomendacje Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 3

4 Wprowadzenie Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ma na celu osiągnięcie sukcesu w postaci wykształcenia specjalisty zdolnego sprostać wymaganiom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Musi być oparte na uzyskiwaniu kwalifikacji, umiejętności praktycznych, kompetencji oraz właściwych postaw społecznych. Zapowiedzi, że edukacja zawodowa musi być dostosowana do potrzeb rynku pracy, ma od wielu lat bardzo długą historię. W wielu środowiskach można usłyszeć, że szkoły kształcą bezrobotnych. Faktem jest, że kształcenie zawodowe w dobie dzisiejszych czasów wymaga szczególnego wsparcia, dlatego tak istotne również dla naszej szkoły jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez udział w projekcie w ramach Podziałania Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Dla opracowania niniejszej diagnozy, szukania odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb rynku pracy, kierunków kształcenia, zainteresowań uczniów i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, potrzeb istniejącej bazy edukacyjnej przeprowadzono szereg własnych badań, jak też wykorzystano dane udostępniane m.in. w raportach i opracowaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych, m.in. badania na temat Pogłębiona analiza sytuacji bezrobotnych osób młodych na lubuskim rynku pracy, zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla określenia barier i ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających pracodawcom zatrudnianie osób młodych, a osobom młodym podjęcie aktywności zawodowej oraz określenia potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie rozwoju zawodowego. Poprzez wykorzystanie narzędzi i technik badawczych: ankiet, konsultacji z otoczeniem społecznogospodarczym, wywiadów, kwestionariuszy, analiz danych zastanych stwierdzono, że wielu badanych młodych ludzi nie potrafi oszacować własnych potrzeb, a za najważniejszą barierę w podjęciu aktywności zawodowej upatrują w braku odpowiedniego wykształcenia, zbyt małego doświadczenia zawodowego, natomiast pracodawcy największych utrudnień w zatrudnieniu młodych osób upatrują w braku u kandydatów motywacji do pracy, braku umiejętności uczenia się, czy wysokich oczekiwań płacowych. Z wywiadu przeprowadzonego przez szkolnego doradcę zawodowego z lokalnymi pracodawcami wynika również, że największe zapotrzebowanie dotyczy pracowników wykwalifikowanych. Przeprowadzone dyskusje panelowe z uczniami, pracodawcami także potwierdziły, że duży nacisk należy położyć na stworzenie w szkole realnych warunków zakładu pracy, poprzez zwiększenie możliwości udziału w praktykach, stażach u pracodawcy. Poszerzyć oferty szkoleń i kursów bazujących na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Potwierdziły to badania Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Ujawniły, one że w 2013 r. 48% pracodawców, którzy deklarowali gotowość zatrudnienia nowych osób, szukało pracowników w kategorii zawodowej robotnicy wykwalifikowani. 3 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 4

5 Rozdział 1. Charakterystyka powiatu sulęcińskiego. 1. Ogólne informacje o powiecie sulęcińskim z uwzględnieniem kształcenia zawodowego. Powiat sulęciński utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej, siedzibą jego jest miasto Sulęcin. Położony jest w środkowo-północnej części województwa lubuskiego, graniczy z pięcioma powiatami: gorzowskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, krośnieńskim i słubickim. Rysunek 1 Mapa powiatów w województw lubuskim (źródło: Zasięgiem obejmuje gminy miejsko-wiejskie: Lubniewice, Sulęcin, Torzym i gminy wiejskie: Krzeszyce, Słońsk oraz miasta: Lubniewice, Sulęcin, Torzym. Tabela nr 1 Powierzchnia i ludność powiatu sulęcińskiego Źródło: Portrety powiatów i gmin Województwa lubuskiego w 2014 r. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Zajmuje obszar o powierzchni km². Według danych z 2014 r. powiat sulęciński zamieszkuje mieszkańców. Bardzo duża ilość lasów, łąk, jezior sprawia, że na terenie powiatu podstawą gospodarki jest stale rozwijający się przemysł drzewny, produkcja rolno-spożywcza i usługi turystyczno hotelarsko - gastronomiczne. W gospodarce dominuje strefa handlu, usług, budownictwa, rolnictwo łowiectwo i leśnictwo. Największą atrakcję turystyczną powiatu sulęcińskiego stanowi Park Narodowy Ujście Warty z rezerwatem ornitologicznym "Słońsk" - unikat na skalę europejską. Turystów przyciąga 4 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 5

6 inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus pod nazwą Rzeczpospolita Ptasia. Interesującym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszarem jest również Uroczysko Lubniewsko. W sąsiedztwie powiatu przebiega autostrada A2 (Berlin Świecko Warszawa) z węzłem autostradowym w Torzymiu oraz trasa szybkiego ruchu S3. W granicach powiatu sulęcińskiego znajdują się 32 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 4 pozycji. Oczywistym atutem jest bliskość granicy z Niemcami oraz dostępność komunikacyjna. Bezrobocie w powiecie od początku roku 2014 sukcesywnie spada. Przeciętna stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2015 wyniosła 12,6 % (średnia w Lubuskim 11,1%). Funkcję kształcenia ogólnego realizuje I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, a zawodowego Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Program edukacyjny młodzieży dostosowywany jest do potrzeb lokalnej gospodarki, dlatego opuszczający szkoły absolwenci mają szanse na znalezienie zatrudnienia na terenie powiatu sulęcińskiego w branży mechanicznej, usługowo gospodarczej, gastronomicznej, logistyczno - ekonomicznej. Dominującymi firmami są drobne zakłady handlowo-usługowe, sklepy, salony fryzjerskie, kosmetyczne, warsztaty naprawcze, usługi budowlane, hotele, restauracje, biura rachunkowe, doradztwo podatkowe. 2. Lokalny rynek pracy. Oprócz szkół, przedszkoli, szpital, na terenie powiatu znajdują się również duże firmy i zakłady, do których można zaliczyć m.in.: Molex Polska Sp. z o. o w Sulęcinie wchodzący w skład amerykańskiego koncernu, światowego potentata w branży wiązek kablowych i złącz elektronicznych. W swojej ofercie ma dziesiątki tysięcy różnorodnych produktów znajdujących zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnice, telekomunikacji, urządzeniach AGD oraz automatyce przemysłowej; Firma Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k. w Sulęcinie specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług spedycyjnych i transportowych w zakresie obsługi międzynarodowych obrotów towarowych w kraju i za granicą. Oferta ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę transportu drogowego w różnych kierunkach Europy, specjalizująca się w przewozach kubaturowych; 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana zlokalizowana w Wędrzynie, jest jedną z największych jednostek wojskowych w Polsce, przeznaczona jest do wykonania zadań militarnych, reagowaniu na zagrożenia niemilitarne zarówno w kraju jak i poza jego granicami; Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, który stanowi wydzielony i odpowiednio przygotowany obszar terenu ze znajdującymi się nań obiektami szkoleniowymi oraz urządzeniami zaplecza socjalno-bytowego; Leks Sp. z o. o. w Sulęcinie specjalizująca się w produkcji świeżego pieczywa, bułek i chlebów gatunkowych oraz wyrobów cukierniczych i półcukierniczych do codziennego spożycia oraz produktów o wydłużonych terminach ważności sprzedawanych z magazynów centralnych; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj w Krzeszycach specjalizujący się w produkcji mięsa i jego przetworów (kiełbas cienkich, wędzonek, wędlin podrobowych, salami, wyrobów garmażeryjnych z pełnego asortymentu wieprzowego, wołowego oraz drobiowego), które znajdują uznanie wśród konsumentów krajowych i zagranicznych; Zakład Przemysłu Chemicznego Spółdzielnia Pracy "Gumoplast" w Sulęcinie, specjalizująca się w produkcji płyt i wykładzin gumowych oraz mieszanek gumowych niewulkanizowanych; 5 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 6

7 Ośrodek Kormoran w Sulęcinie specjalizujący się w organizacji wesel, bankietów, przyjęć rodzinnych, wszelkich imprez okolicznościowych. Świadczy również usługi noclegowe; Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji prefabrykatów betonowych, zgodnie z normami europejskimi, w handlu dostępnymi na rynku materiałami budowlanymi, kompleksowym doradztwem technicznym, oraz w usługach transportowych; PPHU EMIR - Mirosław Ejchart w Sulęcinie oferujący kompleksowe usługi ogólnobudowlane i remontowe, wykończenia wnętrz. Specjalizujący się również w pracach dociepleniowych; Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński w Krzeszycach, specjalizujący się w dystrybucji materiałów budowlanych, kostki brukowej, polbrukowej; Analiza wyników rekrutacji z ostatnich 5 lat wyraźnie wskazuje, znaczny spadek zainteresowania kształceniem ogólnym, a wzrost kształceniem ukierunkowanym, w zawodach technikalnych i robotniczych (obecnie ponad 70% wybiera kształcenie zawodowe). 3. Demografia w powiecie sulęcińskim. Liczba ludności w powiecie sulęcińskim wynosi około osób (2015 r.), według dostępnych danych i prognoz występuje ujemny przyrost naturalny, dlatego też liczba ludności będzie się sukcesywnie zmniejszać. Młodzież w wieku gimnazjalnym sięga około 1000 osób, co stanowi 2,7% populacji powiatu. Łączną liczbę uczniów w ościennych gimnazjach na przestrzeni lat obrazuje poniższa tabela: Tabela nr 2 Potencjał ludnościowy w kategorii wiekowej młodzieży ponadgimnazjalnej, prognozy demograficzne Rok Sulęcin Torzym Lubniewice Krzeszyce Słońsk Ośno Lub Różnica Źródło: opracowanie własne Zauważa się wyraźny spadek liczby uczniów we wszystkich gimnazjach, który wynosi 22,63%. Z porównania ilości uczniów w klasach trzecich w gimnazjach z klasami pierwszymi w szkołach ponadgimnazjalnych wynika, że ponad 73% kończących gimnazja trafia do szkół prowadzonych przez powiat sulęciński, z czego ponad 81% wybiera naszą szkołę. Liczba uczniów/słuchaczy na przestrzeni lat (według stanu na 30 września) wyraźnie wskazuje, że spadek wynosi 27,35%, co obrazuje poniższa tabela: Tabela nr 3 Liczba uczniów/ słuchaczy w latach Rok Liczba uczniów/ 6 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 7

8 słuchaczy (stan na r.) Źródło: opracowanie własne Wykres nr 1 Prognoza ludności na lata Źródło: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 8

9 Tabela nr 4 Prognozy demograficzne dzieci i młodzieży Źródło: opracowanie własne Przedział wiekowy od-do Liczba osób (wg GUS 2014) 3-6 lat lat lat lat lat 3040 Tabela nr 5 Prognozy demograficzne potencjalnych uczniów na najbliższe lata Rok szkolny Łączna ilość dzieci Potencjalna liczba uczniów ZSLiZ w Sulecinie 2016/ / / Źródło: opracowanie własne Analiza przedstawionych danych wskazuje, że pomimo zmniejszającej się liczby ludności w powiecie sulęcińskim w stosunku do bieżącego roku nastąpi wzrost liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przeprowadzone badania własne wskazują znaczne zwiększenie zainteresowania kształceniem zawodowym. Wśród 254 uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu sulęcińskiego 25,48% preferuje kształcenie w zawodach robotniczych, a 37,84% w zawodach technikalnych, głównie w branży usługowo gospodarczej. 33% badanych wskazuje zainteresowania, zdolności, umiejętności, jako główne czynniki mające wpływ na decyzje wyboru kierunku kształcenia, 14% wyniki w nauce, a 13% perspektywę otrzymania pracy. Powyższe zestawienia potwierdzają, że należy inwestować w kształcenie zawodowe, dostosowywać je do potrzeb uczniów, ich rodziców i rynku pracy. 4. Rynek pracy (m.in.: poziom bezrobocia i jego dynamika, zawody nadwyżkowe i deficytowe, otoczenie biznesu). Tabela nr 6 Poziom bezrobocia w powiecie sulęcińskim Okres Stopa bezrobocia w % Źródło: opracowanie własne I półrocze 2014 II półrocze 2014 I półrocze 2015 II półrocze 2015 I kwartał ,5 13,5 13, ,75 Poziom bezrobocia w powiecie sulęcińskim ma tendencje malejące, w I kwartale 2016 r. kształtował się na poziomie 11,75%, ale był wyższy od bezrobocia w województwie, które wynosiło 9,9% oraz od bezrobocia w kraju wynoszącego 9,5%. Z analizy dostępnych danych wynika, że na koniec 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie zarejestrowanych było 1336 osób, a stopa bezrobocia wynosiła 12%. Sytuacja na lokalnym rynku pracy nie jest łatwa, trudno jest znaleźć pracę dla znacznej grupy młodych ludzi, szczególnie po ukończeniu szkoły. Stąd konieczność prowadzenia właściwego doradztwa zawodowego, kształcenia się poprzez praktyki i staże u konkretnych pracodawców po to, aby zniwelować różnicę między szkołą, a zakładem pracy. 8 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 9

10 Tabela nr 7 Zawody nadwyżkowe oraz deficytowe w powiecie sulęcińskim Zawody nadwyżkowe Nazwa zawodu sprzedawcy monterzy sprzętu elektronicznego gospodarze budynków pracownicy wykonujący prace proste robotnicy wykonujące prace proste w przemyśle robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe, pokrewne murarze i pokrewni kucharze Źródło: (dane na koniec 2015r. PUP w Sulęcinie) Zawody deficytowe Nazwa zawodu inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji agenci ubezpieczeniowi agenci sprzedaży bezpośredniej rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych) posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy tynkarze i pokrewni specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych planiści produkcyjni Tabela nr 8 Zawody nadwyżkowe oraz deficytowe administratorzy systemów komputerowych, betoniarze i zbrojarze, dekarze i blacharze budowlani elektromechanicy i elektromonterzy farmaceuci fryzjerzy graficy komputerowi inżynierowie mechanicy kierowcy ciągnika siodłowego kierownicy budowy krawcy i pracownicy produkcji odzieży kucharze magazynierzy masarze i przetwórcy ryb mechanicy pojazdów samochodowych monterzy maszyn i urządzeń murarze nauczyciele języków obcych, lektorzy nauczyciele praktycznej nauki zawodu nauczyciele przedmiotów zawodowych nauczyciele szkół specjalnych operatorzy wózków jezdniowych palacze kotłów CO piekarze animatorzy kultury architekci i urbaniści asystenci i technicy dentystyczni bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej brukarze cieśle i stolarze budowlani cukiernicy doradcy finansowi i inwestycyjni fakturzyści fizjoterapeuci i masażyści floryści DEFICYTOWE W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W RÓWNOWADZE W POWIECIE SULĘCIŃSKIM pielęgniarki posadzkarze pracownicy fizyczni pracownicy produkcyjni pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy przedstawiciele handlowi recepcjoniści i rejestratorzy robotnicy obróbki drewna i stolarze samodzielni księgowi spawacze metodą MIG/MAG spawacze metodą TIG spawacze ręczni gazowi spawacze ręczni łukiem elektrycznym specjaliści ds. organizacji produkcji spedytorzy i logistycy sprzątaczki i pokojowe sprzedawcy i kasjerzy szefowie kuchni ślusarze tapicerzy technicy elektrycy tynkarze operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych operatorzy obrabiarek skrawających opiekunki dziecięce położne pomoce kuchenne pracownicy ds. rachunkowości i księgowości pracownicy myjni pracownicy pralni i prasowalni pracownicy przetwórstwa metali pracownicy przetwórstwa spożywczego pracownicy socjalni 9 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 10

11 geodeci i kartografowie geologowie, geografowie i geofizycy gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy hydraulicy inspektorzy nadzoru budowlanego instruktorzy nauki jazdy inżynierowie budownictwa inżynierowie inżynierii środowiska kadra kierownicza, menedżerowie kamieniarze kelnerzy i barmani kierowcy samochodów dostawczych kierowcy samochodu ciężarowego kierownicy sprzedaży koordynatorzy projektów unijnych kosmetyczki listonosze i kurierzy malarze budowlani monterzy elektronicy monterzy instalacji budowlanych monterzy okien i szklarze ogrodnicy operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych administratorzy systemów komputerowych analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych cieśle i stolarze budowlani cukiernicy dekarze i blacharze budowlani elektromechanicy i elektromonterzy farmaceuci fizjoterapeuci i masażyści fryzjerzy graficy komputerowi inżynierowie budownictwa inżynierowie mechanicy kierowcy autobusów kierowcy ciągnika siodłowego kierowcy samochodu ciężarowego kierownicy budowy krawcy i pracownicy produkcji odzieży kucharze magazynierzy masarze i przetwórcy ryb mechanicy pojazdów samochodowych monterzy instalacji budowlanych murarze nauczyciele języków obcych, lektorzy nauczyciele praktycznej nauki zawodu nauczyciele przedmiotów zawodowych operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych (Źródło: barometrzawodow.pl) DEFICTOWE W WOJ. LUBUSKIE prawnicy programiści i administratorzy stron internetowych robotnicy budowlani robotnicy leśni rolnicy i hodowcy sekretarki specjaliści ds. finansowych specjaliści ds. marketingu i sprzedaży specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji specjaliści elektroniki i telekomunikacji specjaliści technologii żywności i żywienia technicy informatycy technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie terapeuci zajęciowi weterynarze wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych zaopatrzeniowcy i dostawcy operatorzy wózków jezdniowych opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej piekarze pielęgniarki pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych pracownicy socjalni pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy programiści i administratorzy stron internetowych projektanci i administratorzy baz danych przedstawiciele handlowi psycholodzy i psychoterapeuci samodzielni księgowi spawacze metodą MIG/MAG spawacze metodą TIG spawacze ręczni łukiem elektrycznym specjaliści automatyki i robotyki specjaliści ds. organizacji produkcji specjaliści elektroniki i telekomunikacji spedytorzy i logistycy szefowie kuchni ślusarze tapicerzy technicy elektrycy technicy mechanicy terapeuci zajęciowi tynkarze 10 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 11

12 W powiecie sulęcińskim zlokalizowanych jest kilkanaście zakładów produkcyjnych oraz podmiotów usługowych, administracja gminna i powiatowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Biuro Notarialne, Rejon Energetyczny, Nadleśnictwo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Urząd Pocztowy i wiele innych instytucji państwowych i samorządowych. Największymi dominującymi firmami na lokalnym rynku pracy są drobne zakłady handlowousługowe, sklepy, salony fryzjerskie, kosmetyczne, warsztaty naprawcze, usługi budowlane, hotele, restauracje, biura rachunkowe, doradztwo podatkowe. Oprócz szkół, przedszkoli, szpitali, na terenie powiatu znajdują się również duże firmy i zakłady, do których można zaliczyć m.in.: Molex Polska Sp. z o. o w Sulęcinie wchodzący w skład amerykańskiego koncernu, światowego potentata w branży wiązek kablowych i złącz elektronicznych. W swojej ofercie ma dziesiątki tysięcy różnorodnych produktów znajdujących zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnice, telekomunikacji, urządzeniach AGD oraz automatyce przemysłowej; Firma Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k. w Sulęcinie specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług spedycyjnych i transportowych w zakresie obsługi międzynarodowych obrotów towarowych w kraju i za granicą. Oferta ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę transportu drogowego w różnych kierunkach Europy, specjalizująca się w przewozach kubaturowych; 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana zlokalizowana w Wędrzynie, jest jedną z największych jednostek wojskowych w Polsce, przeznaczona jest do wykonania zadań militarnych, reagowaniu na zagrożenia niemilitarne zarówno w kraju jak i poza jego granicami; Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, który stanowi wydzielony i odpowiednio przygotowany obszar terenu ze znajdującymi się nań obiektami szkoleniowymi oraz urządzeniami zaplecza socjalno-bytowego; Leks Sp. z o. o. w Sulęcinie specjalizująca się w produkcji świeżego pieczywa, bułek i chlebów gatunkowych oraz wyrobów cukierniczych i półcukierniczych do codziennego spożycia oraz produktów o wydłużonych terminach ważności sprzedawanych z magazynów centralnych; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj w Krzeszycach specjalizujący się w produkcji mięsa i jego przetworów (kiełbas cienkich, wędzonek, wędlin podrobowych, salami, wyrobów garmażeryjnych z pełnego asortymentu wieprzowego, wołowego oraz drobiowego), które znajdują uznanie wśród konsumentów krajowych i zagranicznych; Zakład Przemysłu Chemicznego Spółdzielnia Pracy "Gumoplast" w Sulęcinie, specjalizująca się w produkcji płyt i wykładzin gumowych oraz mieszanek gumowych niewulkanizowanych; Ośrodek Kormoran w Sulęcinie specjalizujący się w organizacji wesel, bankietów, przyjęć rodzinnych, wszelkich imprez okolicznościowych. Świadczy również usługi noclegowe; Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Betonów Prefabet Krzeszyce Sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji prefabrykatów betonowych, zgodnie z normami europejskimi, w handlu dostępnymi na rynku materiałami budowlanymi, kompleksowym doradztwem technicznym, oraz w usługach transportowych; PPHU EMIR - Mirosław Ejchart w Sulęcinie oferujący kompleksowe usługi ogólnobudowlane i remontowe, wykończenia wnętrz. Specjalizujący się również w pracach dociepleniowych; 11 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 12

13 Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński w Krzeszycach, specjalizujący się w dystrybucji materiałów budowlanych, kostki brukowej, polbrukowej. Rozdział 2. Informacje ogólne o Zespole szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. 1. Charakterystyka szkoły. To największa szkoła ponadgimnazjalna w powiecie sulęcińskim, która rozwija się bardzo dynamicznie i od 70 lat wpisuje się w lokalne środowisko. Obecnie jest kierowana przez Panią Grażynę Sobieraj, która funkcję dyrektora sprawuje od r. Szkoła wyjątkowa, z niepowtarzalnym klimatem, łączy tradycje, doświadczenie z młodością, z nowoczesnością. Potrafi korzystać z tego co ją otacza. Otwarta na potrzeby rynku pracy, potrzeby uczniów i ich rodziców. Tworzy zwartą społeczność, która swoim zaangażowaniem i postawą buduje jej pozytywny wizerunek. Przyjazna, piękna i kolorowa, cieszy się dużym zainteresowaniem. Zlokalizowana w kilku obiektach dydaktyczno - wychowawczych. W głównym budynku odbywają się zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, a w budynkach kształcenia zawodowego zajęcia teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie. Obecnie w szkole istnieje możliwość zdobywani wiedzy i umiejętności w technikum, liceum ogólnokształcącym, w zasadniczej szkole zawodowej, w szkole policealnej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i innych formach doskonalenia. Szkoła dysponuje internatem, salą gimnastyczną, boiskiem trawiastym, boiskiem do koszykówki oraz krytą strzelnicą sportową. Położenie zapewnia bardzo dobry dojazd z każdej miejscowości zlokalizowanej nie tylko na terenie powiatu, lecz z sąsiednich kierunków. Szkoła posiada nowoczesną i konkurencyjną bazę dydaktyczną jednak wciąż konieczne jest uzupełnianie wyposażenia w branżach: mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej i logistycznej 2. Kierunki kształcenia/kwalifikacje. Tabela nr 9 Technikum L.p. Nazwa zawodu Symbol i nazwa kwalifikacji 1. Technik mechatronik E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 2. Technik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 3. Technik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie Działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości 4. Technik logistyk A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 12 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 13

14 5. Technik żywienia i usług gastronomicznych w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych T.6. Sporządzanie potraw i napojów T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 6. Technik hotelarstwa T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 7. Technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Źródło: opracowanie własne Tabela nr 10 Zasadnicza szkoła zawodowa L.p. Nazwa zawodu Symbol i nazwa kwalifikacji 1. Monter mechatronik E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 2. Mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 3. Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 4. Elektromechanik pojazdów M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych samochodowych 5. Blacharz samochodowy M.24. Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych 6. Operator obrabiarek M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających skrawających 7. Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 8. Piekarz T.3. Produkcja wyrobów piekarskich 9. Cukiernik T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 10. Kucharz T.6. Sporządzanie potraw i napojów 11. Wędliniarz T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 12. Murarz tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 13. Betoniarz - zbrojarz B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 14. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 15. Monter izolacji budowlanych 16. Monter zabudowy i robót wykończeniowych B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych B.5. Montaż systemów suchej zabudowy B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 13 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 14

15 w budownictwie B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 17. Stolarz A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 18. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 19. Krawiec A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 20. Sprzedawca A.18. Prowadzenie sprzedaży 21. Fryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Źródło: opracowanie własne Szkoła w minionych latach głównie kształciła młodzież w liceum ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych, w liceum profilowanym, technikum w zawodzie technik mechanik i w zasadniczej szkole zawodowej w klasach wielozawodowych. Zgodnie z potrzebami rynku pracy, reformy szkolnictwa zawodowego od 2012 r. szkoła rozpoczęła przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów kształcenia zawodowego i z biegiem lat uruchomiła nowe kierunki kształcenia w branży mechanicznej, gastronomicznej i ekonomicznej, które w ostatnich latach cieszą się największą popularnością. Obecnie kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne odbywa się w obiektach szkolnych nie w pełni dostosowanych do nowoczesnych standardów i potrzeb. Gabinety i pracownie wymagają znacznego doposażenia w pomoce dydaktyczne, multimedialne, audiowizualne oraz maszyny, sprzęt i urządzenia. Konieczne jest stworzenie miejsca, w którym nauka, stanie się o wiele łatwiejsza, przyjemniejsza, skuteczniejsza, co pozwoli na podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz na uzyskanie coraz lepszych wyników z egzaminów zawodowych, które nie tylko ucieszą, ale będą powodem do dumy kolejnych pokoleń absolwentów zasilających rynek pracy. Oferta edukacyjna szkoły jest dostosowywana do potrzeb środowiska lokalnego, krajowego, jak i zagranicznego. Stworzono w niej warunki do zdobywania wiedzy, umiejętności w nie tylko w wybranym zawodzie technikalnym, robotniczym, a także do szybkiego przekwalifikowania się w ramach kształcenia ustawicznego, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskania nowych kompetencji, certyfikatów zawodowych. Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy stawia szkołę przed koniecznością dalszego rozwoju i otwarcia nowych kierunków kształcenia w branży budowlanej, co jest zgodne z przyjętym Programem Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 i Wieloletnim Planem Rozwoju Szkoły. Rozdział 3. Kształcenie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 1. Jakość kształcenia z uwzględnieniem zdawalności egzaminów zawodowych. Szkoła w zakresie kształcenia zawodowego, od 2012 roku kształci w nowych kierunkach w branży mechanicznej, mechatronicznej, gastronomicznej, hotelarskiej logistycznej i handlowej. Zawdzięcza to przede wszystkim pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia , środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Poprawa jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (etap II) i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhwlm Leibniz w Eisenhüttenstandt, koszt całkowity projektu ,18 euro, wysokość uzyskanego dofinansowania ,40 euro oraz w ramach LRPO na lata Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 15

16 Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, koszt całkowity projektu ,80 zł wysokość uzyskanego dofinansowania ,38 zł, Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i warsztatowy budynku warsztatów ekonomiki w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, koszt całkowity projektu ,93 zł, wysokość uzyskanego dofinansowania ,48 zł. Pozyskane środki pozwoliły na częściowe wyremontowanie obiektów kształcenia zawodowego i doposażenie w sprzęt, maszyny, urządzenia w wyżej wymienionych branżach. W ramach projektu przy współpracy z partnerem zagranicznym nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania, które posłużyły zdobyciu wiadomości i umiejętności praktycznych, m.in.: z mobilnych systemów transportu ROBOTINO, z projektowania w SolidEdge, z obróbki materiałów miękkich i twardych za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie, w ćwiczeniach w projektowaniu, w wymianie doświadczeń praktycznych. Posiadana baza dydaktyczna nie w pełni dostosowana jest do wymagań egzaminacyjnych, realizacji podstawy programowej. Wymaga doposażenia w nowoczesne maszyny, urządzenia, pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny i audiowizualny, co znacznie ułatwi uczniom opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia w danym zawodzie. Szkoła stała się ośrodkiem egzaminacyjnym, ale jeszcze nie dla wszystkich zawodów, w których kształci, z uwagi na brak odpowiedniego wyposażenia. Posiadana liczba stanowisk egzaminacyjnych również nie odpowiada potrzebom szkoły, bo jest zbyt mała w stosunku do liczby zdających, która m.in. w 2015r. wynosiła 112 osób, a ilość stanowisk egzaminacyjnych zatwierdzonych przez OKE do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach wynosiła średnio 2-3 stanowiska dla danej kwalifikacji. Dlatego szkoła stoi przed koniecznością utworzenia kolejnych, minimum 3 stanowisk i doposażenia już istniejących. Poprawy również wymaga doposażenie w sprzęt komputerowy, który zapewni sprawne i szybkie przeprowadzanie części pisemnej egzaminu dla wszystkich zdających w danej sesji egzaminacyjnej, zgodnie z planowanymi wymogami dotyczącymi zastąpienia wersji pisemnej na wersję elektroniczną. Niezbędne są także bieżące aktualizacje maszyn, urządzeń, sprzętów, oprogramowania i ciągłych szkoleń, aby na bieżąco dostosowywać się zmieniających wymagań. 2. Zdawalność egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie w latach Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 16

17 Zawód Technik informatyk Technik mechanik Technik obsługi turystycznej Technik hotelarstwa Technik logistyk Technik ekonomista Tabela nr 11 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikum (stara podstawa programowa) Pisemny Praktyczny Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % , Pisemny i praktyczny zdawalność Pisemny Praktyczny Zdało/S zk. Woj. Okręg Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % 1 5,3% 63,1% 55,4% Pisemny i praktyczny zdawalność Zdało/S zk. Woj. Okręg 6 60% 60,7% 55,9% 1 20% 67,1% 72,1% 4 40% 71,4% 74,6% , Razem: , ,8 Źródło: opracowanie własne. 3 13% 7 32% 11 17,2% 42,2% 44,2% , ,7 9 66,7% 82,3% 80,4% 69,3% 71,9% ,2% 57,1% , ,2 Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2013 r. uczniom znaczne trudności sprawiły egzaminy praktyczne a średnia zdawalność w szkole w zawodzie technik informatyk w stosunku do zdawalności w województwie i okręgu jest bardzo niska. W 2014 r. zauważa się znaczną poprawę średniej zdawalności uczniów zarówno egzaminu pisemnego jak i praktycznego o 30%, a zdawalność egzaminu w zawodzie technik informatyk był zbliżony do zdawalności w województwie, a wyższy niż w okręgu ,7% 70,4% 70,8% Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 17

18 Tabela nr 12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach technikalnych (nowa podstawa programowa) Zawód Kwalifikacja Pisemny Praktyczny Pisemny Praktyczny Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % A , Technik logistyk A , A E , , ,24 Technik informatyk E , ,73 E M , , Technik pojazdów samochodowych M M Technik hotelarstwa T Razem: X , ,3 Źródło: opracowanie własne. 17 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 18

19 Tabela nr 13 Porównanie % zdawalności egzaminów w danych zawodach uczniów ZSLiZ w Sulęcinie z wynikami województwa, okręgu Źródło: opracowanie własne. Zawód Technik logistyk Technik informatyk Technik pojazdów samochodowych Kwalifikacja Pisemny i praktyczny Pisemny i praktyczny zdawalność zdawalność szkoła woj. okręg szkoła woj. okręg A % 68,8% 68,6% A % 60,7% 64,1% A E % 36,7% 34% 12-75% 82,% 82,7% E ,6% 66,7% 66,6% E M % 64% 82,6% M % 47,8% 52,9% M Technik hotelarstwa T % 79,8% 82,5% Razem: X 24-48% 56,5% 61,6% 49-65,3% 67,4% 69,8% Analizując tabelę nr 4 i 5 zdawalność egzaminów zawodowych w kolejnych latach 2014 i 2015 r. z zakresu nowej podstawy programowej zauważa się w 2014 r. wyższy poziom zdawalności w stosunku do egzaminów z zakresu starej podstawy programowej, ale mimo wszystko wyniki są zdecydowanie niższe od poziomu zdawalności w województwie i okręgu, jedynie egzamin w zawodzie technik pojazdów samochodowych przewyższa województwo i okręg, osiągając wynik 90%, a w 2015 r. w zawodzie technik hotelarstwa osiągając wynik 100% zdawalności. Można zauważyć, że na wzrost zdawalności miała wpływ częściowa modernizacja bazy kształcenia w w/w zawodach, ale uzyskane wyniki nie w pełni spełniają oczekiwań uczniów i ich rodziców oraz rynku pracy. 18 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 19

20 Zawód Kucharz małej gastronomii Tabela nr 14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zasadniczej szkole zawodowe (stara podstawa programowa) Pisemny Praktyczny Pisemny i praktyczny Pisemny i praktyczny Pisemny Praktyczny zdawalność zdawalność Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Szk. Woj. Okręg Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Szk. Woj. Okręg Sprzedawca , ,7 Mechanik monter maszyn i urządzeń Elektromechani k , , , ,9 0 0% 8 53,3% 8 44,4% 1 14,3% 59,4% 69,1% % 84,8% ,8% 60,6% , ,7 14,3% 22,9% , ,4 Krawiec , Razem: , ,5% 52,6% 59,3% , ,5 Źródło: opracowanie własne. Analiza danych uzyskanych w zawodach robotniczych wskazuje, że w 2013 r. prawie 60% uczniów miało trudności w zdaniu egzaminu zawodowego a w 2014 r. prawie 70%. Z egzaminów pisemnych uczniowie osiągnęli ok. 50% zdawalności a z praktycznych ponad 60%. Należy podkreślić, że uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz małej gastronomii, elektromechanik odbywali zajęcia praktyczne u pracodawcy, a zajęcia teoretyczne realizowali w ramach kursów poza szkołą % 0 0% 4 36,4% 1 11,1% 1 33,3% 7 26,9% 50% 32,5% 62,5% 79,4% 48,7% 51% 23,8% 52,7% 60% 58,8% 49% 54,9% 19 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 20

21 Tabela nr 15 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach robotniczych (nowa podstawa programowa) Zawód Kwalifikacja Pisemny Praktyczny Pisemny Praktyczny Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Przyst. Zdało % Krawiec A.12. Wykonywanie usług krawieckich Sprzedawca A.18.Prowadzenie sprzedaży , ,18 Monter mechatronik E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych. E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych , ,57 Kucharz T.6. Sporządzanie potraw i napojów Murarz-tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Razem: X , ,2 Źródło: opracowanie własne Tabela nr 16 Porównanie % zdawalności egzaminów w danych zawodach uczniów ZSLiZ w Sulęcinie z wynikami województwa, okręgu Zawód Kwalifikacja Pisemny i praktyczny Pisemny i praktyczny zdawalność zdawalność szkoła woj. okręg szkoła woj. okręg Krawiec A % 0% 50% Sprzedawca A ,2% 61,7% 74,4% Monter mechatronik E % 22,2% 40,7% 9-100% 81,1% 91,6% E ,6% 59,1% 79,4% Kucharz T % 37,9% 82,5% Murarz-tynkarz B % 81,2% 90,1% Źródło: opracowanie własne. Dane zawarte w tabeli nr 7 i 8 obrazują, że uczniowie nadal mieli trudności w zdawaniu egzaminu zawodowego. Nadal zauważa się, że uczniowie kształcący się w zawodzie krawiec, murarz-tynkarz odbywający zajęcia teoretyczne na kursach poza siedzibą szkoły osiągnęli zdawalność zerową z egzaminów pisemnych. Nieco wyższe wyniki uczniowie osiągnęli w stosunku do lat ubiegłych w zawodzie sprzedawca. 20 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 21

22 Rozdział 4. Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. 1. Liczba uprawnień zawodowych, liczba nauczycieli uprawnionych do egzaminowania. Tabela nr 17 Liczba uprawnień zawodowych kształcenia zawodowego w danej branży Branża Krawiectwo Energetyka odnawialna Informatyka Mechanika Kierunek/ specjalność Technik odzieżowy/ specjalność krawiectwo lekkie Liczba uprawnień Imię i nazwisko nauczyciela 1 Marzena Ćwiklińska Odnawialne źródła energii 1 Witold Butkiewicz Informatyka i technologie informacyjne 4 Witold Butkiewicz Jacek Czarnecki Anita Pakulska Mariusz Zjawiński Fizyka z informatyką 1 Zbigniew Gruca Projektowanie konstrukcji i technologii Witold Butkiewicz wytwarzania elementów w środowisku 2 CAD/CAM Mariusz Kulossa Konstrukcja i eksploatacja maszyn 1 Zbigniew Gruca Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Spawanie metodą MAG Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 1 Mariusz Kulossa 1 Bogdan Grzegorek 3 2 Bogdan Grzegorek Tomasz Ignatowicz Mariusz Kulossa Mariusz Kulossa Bogdan Grzegorek Mechanika i budowa maszyn 1 Sławomir Jurkiewicz Elektromechanika pojazdowa 1 Jarosław Ozimek Mechanika i budowa maszyn w zakresie eksploatacji pojazdów i maszyn 1 Tomasz Ignatowicz Rolnictwo/ agroturystyka Turystyka/ hotelarstwo Ekonomia Naprawa maszyn i urządzeń 1 Bogdan Grzegorek Technika w rolnictwie, leśnictwie ochrona środowiska 1 Jacek Czarnecki Agroturystyka 1 Radosław Wójtowicz Zarządzanie turystyką i hotelarstwem 2 Jacek Czarnecki Joanna Piotrowska Organizacja i obsługa rekreacji i turystyki 1 Agata Patelka Zarządzanie i marketing 3 Sławomir Iwasieczko Krzysztof Jacniacki Jadwiga Tamulewicz Zarządzanie przedsiębiorstwem 1 Jarosław Ozimek Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 22

23 Logistyka Elektryka Technologia żywienia i usług gastronomicznych Finanse i bankowość 1 Joanna Piotrowska Ekonomia 1 Marek Walkowski Transport i logistyka 1 Krzysztof Jacniacki Transport, spedycja, logistyka 1 Anita Pakulska Zarządzanie procesami logistycznymi 1 Magdalena Rajman Logistyka i spedycja 1 Jadwiga Tamulewicz Elektromechanika ogólna 1 Krzysztof Kulej Maszyny i aparaty elektryczne 1 Jarosław Ozimek Technologia żywności i żywienie człowieka 2 Magdalena Rajman Barbara Smolińska Pielęgniarstwo Pomoc przedmedyczna 1 Barbara Zaręba Źródło: opracowanie własne. 2. Zapotrzebowanie na dokształcenie nauczycieli. Tabela nr 18 Wykaz nauczycieli, którzy chcieliby nabyć uprawnienia do kształcenia zawodowego lub prowadzą kształcenie zawodowe bez uprawnień za zgodą organu prowadzącego (Powiatu Sulęcińskiego ) Branża Kierunek/ specjalność Imię i nazwisko nauczyciela Mechanika Mechanika i budowa maszyn Krzysztof Kulej Uwagi prowadzi kształcenie zawodowe bez uprawnień za zgodą organu prowadzącego Budownictwo (kierunek planuje się utworzyć od roku szkolnego 2017/2018) Źródło: opracowanie własne. Budownictwo dla nauczycieli Witold Butkiewicz planuje nabyć uprawnienia Reasumując powyższe zestawienia należy wskazać, że szkoła dynamicznie dostosowuje się do nieustannego rozwoju gospodarki, potrzeb zmieniającego się rynku pracy, rosnącej z dnia na dzień konkurencji, coraz większych oczekiwań pracodawców. W szkole nauczyciele posiadają 44 uprawnienia kształcenia w danej branży zawodowej, 2 nauczycieli prowadzi kształcenia zawodowego bez uprawnień za zgodą organu prowadzącego. Największą liczbę nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów zawodowych stanowią nauczyciele / instruktorzy praktycznej nauki w branży mechanicznej. Stosowanie do bieżących potrzeb szkoła posiada również kadrę z pełnymi uprawnieniami do kształcenia w zawodach informatycznych, hotelarskich, logistycznych, ekonomicznych. Znaczne braki zauważa się w stale rosnących przede wszystkim lokalnych potrzebach kształcenia w branży żywienia i usług gastronomicznych, jak też w planowanej do otwarcia w roku szkolnym 2017/2018 nowej możliwości edukacyjnej w branży budowlanej. Duże zainteresowanie tymi kierunkami kształcenia sprawiają, że szkoła boryka się z potrzebami pozyskania kolejnych nauczycieli z pełnymi uprawnieniami, stąd konieczność przekwalifikowywania się kadry pedagogicznej i zdobywania nowych uprawnień, m.in.: w niesłabnącej popularności branży mechanicznej i gastronomicznej co najmniej dwóch, a w branży budowlanej z uwagi na całkowity brak nauczycieli z uprawnieniami co najmniej czterech. 22 Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 23

24 Podyktowane jest to zainteresowaniami uczniów i ich rodziców, rozwojem technologii, nieustannie zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. Aby nauka w szkole odpowiadała reformie kształcenia zawodowego uczniom, ich rodzicom oraz lokalnym pracodawcom, dla których liczą się głównie kompetencje i rzeczywiste przygotowanie zawodowe stoimy przed koniecznością nieustannego doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, bo to jedyna szansa rozwoju szkoły, ucznia z ambicjami zawodowymi, umiejętnościami praktycznymi, kreatywnym myśleniem i efektami uczenia się, a tym samych zdawalności egzaminów zawodowych i świadomym planowaniem kariery zawodowej. Tabela nr 19 Liczba nauczycieli uprawnionych do egzaminowania L.p. Imię i nazwisko egzaminatora Zakres egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 1. Jadwiga Tamulewicz Sprzedawca z uprawnieniem 522(01) 2. Jadwiga Tamulewicz Technik Handlowiec z uprawnieniem 341(03) 3. Krzysztof Jacniacki Sprzedawca z uprawnieniem 522(01) 4. Agata Patelka Technik hotelarstwa z uprawnieniem /T.11/T.12./ Jacek Czarnecki Informatyka Marek Walkowski Technik ekonomista z uprawnieniem 341(02) 7. Mariusz Zjawiński Technik informatyk z uprawnieniem 312(01/10) 8. Anita Pakulska Technik informatyk z uprawnieniem /E.12/ E.13/E.14/ Anita Pakulska Technik teleinformatyk z uprawnieniem /E.13/ Tomasz Ignatowicz 11. Mariusz Kulossa 12. Tomasz Ignatowicz 13. Mariusz Kulossa 14. Tomasz Ignatowicz 15. Mariusz Kulossa Źródło: opracowanie własne. Technik pojazdów samochodowych z uprawnieniem /M.12/M.18/M.42/2015 Technik pojazdów samochodowych z uprawnieniem /M.12/M.18/M.42/2015 Mechanik pojazdów samochodowych z uprawnieniem /M.18/2015 Mechanik pojazdów samochodowych z uprawnieniem /M.18/2015 Elektromechanik pojazdów samochodowych z uprawnieniem /M.12/2015 Elektromechanik pojazdów samochodowych z uprawnieniem /M.12/ Id: 2801A685-0EBD-426D-9AC ACC4. Podpisany Strona 24

1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim

1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim ZAŁĄCZNIK NR 12 LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ORAZ KLUCZOWYCH I POTENCJALNIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS

KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS KSZTAŁCENIE DLA POTRZEB RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75, fax 95 755

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Z NAMI ZAPLANUJESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ! Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 24 75 szkol@hoga.pl www.zsliz-sulecin.edu.pl To

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2013/ / /2016

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2013/ / /2016 ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2013/2014-2014/2015-2015/2016 Lp. przedmiot 2013/2014 suma 2014/2015 suma 2015/2016 suma ogółem I II I II I II 1 KUCHARZ [512001] kwalifikacje (K1) Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2012/ / /2015

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2012/ / /2015 ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2012/2013-2013/2014-2014/2015 Lp. przedmiot 2012/2013 suma 2013/2014 suma 2014/2015 suma ogółem I II I II I II 1 KUCHARZ [512001] Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich kwalifikacji

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich kwalifikacji Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich przewidzianych w danym zawodzie i uzyskanie świadectw potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie

Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie SEKRETARZ STANU W MEN TADEUSZ SŁAWECKI Kształcenie zawodowe w Polsce w dwa lata po reformie Warszawa, 15 września 2014 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we we wrześniu 2012 2012 Klasyfikacja zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów Małopolska

Barometr zawodów Małopolska Barometr zawodów Małopolska Współpraca z udziałowcami na regionalnym rynku pracy. Działalność agencji zatrudnienia w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim.

Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Zarys problemu w oparciu o dostępne wyniki badań. Łódź 2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi charakterystyka rynku pracy pracodawcy rozwijają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo