ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY"

Transkrypt

1 Rok XV. Nr. 6 (755) ILUSTROWANY KURYER CODZIENNY Dodatek do Nru 37 Ilustrowanego Kuryera Codziennego" z dnia 6 lutego 1939 r. Na lewo: W K R Ó L E S T W IE T A T R Z A Ń S K IE J Z I M Y. W sp a n ia ły wi dok Doliny C hocho: low skiej w n o w e j śnieżnej szacie. P o n iż e j: N A B E L G IJ S K IE J L IN J I M AGINO T A ". Oto pas fo rtó w n a now oukończouym odcinku fo rty fik a c y j belgijskich n a p o g ra niczu b elg ijsk o - niem ieekiem. m i i M K # U li O L B R Z Y M I P O Ż A R W F I L A D E L F J I. W jednym z wielkich m ag a zynów w F ila d e lfji w ybuchł olbrzym i pożar, k tó ry w ciągu ki l ku go dzin stra w ił całkow icie budynek w raz z tow aram i wielkiej w artości. P o ż a r film ow ało wiele w ytw órni film owych. Na p raw o: W O S W O B O D Z O N E J B A R C E L O N I E. Po zdobyciu B arcelony przez w ojska narodow e odbyło się tam uroczyste nabożeń stw o dziękczynne, w którern wzięła udział cała ludność m iastą. I WL _ #* m M M» -ł ~t ł " 'Łfjł' - ł l

2 DODATEK DO NR. 37 ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO" Z DNIA 6 LUTEGO 1939 K. ARTYSTA R Z E Ź B I A R Z N IE M IE C K I R Z E Ź B I GEN. F R A N CO. P ro f. K olbo, n a le żący do z n a n y c h a r t y stów n iem ieck ich w y rzeźbi! o s ta tn io głow ę gen. F ra n c o. N a z d ję ciu w id zim y gen. F r a n co w p ra c o w n i rz e ź b ia rza. N IE M IE C K IE S K R Z Y D Ł A. Oto o b razek z n ie m ie c k ie g o c e n tru m w y szk o len ia lo tn iczeg o w K itz u n g e n nad Me nem : Ż o łn ierze tr a n s p o r tu ją na w ózku w ielk ą bom bę lo tn iczą. UR O C Z Y ST O Ś Ć W K S IĘ S T W IE LUX E M B U R G. Z o k a z ji d o jś c ia do pełinoletniośei d zied ziczn eg o w. ks..jana z L u x e m b u rg u i im ie n in jeg o m a tk i w ie lk ie j k się żn y C h a rlo tty o d b y ła się p a ra d a, w k tó re j w zięły u d z ia ł o d d z ia ły p o lic ji. N a z d ję c iu w ielk i k s ią żę J a n p rz e d fro n te m o d d z ia łu p o lic ji. M U S S O L IN I PRZED P O M N IK IE M SW EGO O JCA. W now ozbudow an ej o sa d zie w p o b li żu F o rli, n ie d a le k o od m iejsco w o ści, w k tó re j u ro d z ił się o jciec d y k ta to r a W ioch - A le k san d er M u sso lin i w zn iesio n o pom nik dla u czcz en ia p a m ię c i o jca M u sso lin ieg o. N a z d ję ciu D uce w o to czen iu św ity zw ied za now ą o sa d ę ro b o tn ic zą. STRAJK G EN ERA L NY W DA M A SZKU. W y ja ś n ie n ia k o m isa rz a F ra n c ji w S y r ji, P u a u x. d o ty czące u k ła d u fra n e u s k o -s y ry js k ie g o w y w o łały n iezad o w o len ie o p in ji. W D a m aszk u p ro k la m o w a n o s t r a j k g e n e r a ln y. - N a z d ję ciu g r u p a s tr a jk u ją c y c h uczn ió w p rz e d szkołą. T A M, G D Z IE P R Z E SZŁO T R Z Ę S I E N I E Z IE M I. S tra s z liw e tr z ę sie n ie ziem i, ja k ie n a w ied ziło C hile (pociąg n ęło ja k w iadom o p rzesz ło z a b ity c h. Z d jęcie nasze p r z e d s ta w ia sto lic ę C h ile, S a n tia g o - de - C h ile, k tó ra ró w n ież p o w a ż n ie u c ie r p ia ła sk u tk ie m k a ta klizm u. NOW A FABRYKA L O T N IC Z A W A N G L J I. B r y ty js k i m in is te r lot n ic tw a s ir K in g s l e y W o o d d o k o n a ł o tw a r c ia now ej f a b r y k i sa m o lotów w R e ad in g. W i dzim y go n a zd jęciu podczas zw iedzania, z a kładów. KRAL BORYS NA W Y S T A W IE W R Z Y M IE. B u łg a rs k i król B o ry s, k tó ry p rz y b y ł do R zy m u n a w esele k się żn iczk i M a rji, zw ie dził w y sta w ę sa m o w y sta rc z a ln o ś c i w R zym ie. N a z d ję c iu k ró l B o ry s w o d d z ia le z b ro je ń.

3 DODATEK DO NR. 37 ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO** ZJ)NIA 6 LUTEGO 1939 R. G D Y S Ł O Ń C E W S C H O D Z I N A D F U D Ż IJ A M A. Zdjęcie nasze przedstawia świętą górę 1 Japonji. dokonane w chwili wschodu słońca, K rajobraz ma ch arak ter baśniowy. O L B R Z Y M IA HARMONJA. Można przysiąc, iż ta piękność a- szkodzi, bowiem idzie tu nie o strumentów, Z R E W J I MODY. Pod czas p o k a z u m ó d w Chicago zaprezentowano branie wierzch

4 DODATEK 1)0 NR. 37 ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO* Z DNIA 6 LUTEGO t939 R.

5 DODATEK DO NR. 37 ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO" Z DNIA 6 LUTEGO 1939 R. Na lewo: N A W Y S T A WĘ NOWOJORSKA. Pew ien k o n stru k to r nieuiiecki przygotow ują na św iatow a w ystaw ę w N. J o rk u niezw ykle skom plikow ana m aszynę, kto ra daw ać bedzie dźwię kowe kom entarze dla zw iedzających w 150 od m ianach. Na praw o: W NE EFEKTO P O P IS Y. F ra g m ent efektow nych ewolucyj podczas ćwiczeń lotniczych w Miami. y Na praw o: T A N C E C E L T Y C K I E W L O N D Y N IE. W londyńskiej Queens H all odbyt sie popis tańców celtyckich i szko ckich. Na zdjęciu g ru p a tancerzy podczas ćwiczeń.

6 DODATEK DO Nr. 37 ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO" Z DNIA 6 LUTEGO 1939 R- J U B IL E U S Z P R E Z E S A A P E L A C J I Ś L Ą S K IE J. Sądow nic tw o Ś lą sk ie O bchodziło ju b i ieu sz 10-lecia p ra c y P rezesa d r A g e n o ra F r e n d l a.n a sta n o w isk u p rezesa A p e la c ji ś lą sk ie j. U roczystość zło żen ia ży czeń J u b ila to w i p rzez sędziów i p ro k u ra to ró w A p e la c ji ś l ą s k je j, o r g a n iz a c je p ra w n ic z e o ra z p r z e d s ta w ic ie li społeezeń s tw a o d b y ła się w a u li S ądu A p e la c y jn e g o w K ato w icac h zaś w ieczorem w K ole T ow a rż y sk ie m o d b y ła się s ta r a n ie n K a to w ic k ie g o K ola Z rzeszenia S ędziów i P ro k u r a to r ó w w spó l n a k o la c ja zrzeszen io w a, k tó r e j f ra g m e n t p o d a je m y. S A N O K Z A L IC Z O N Y DO C.O.P. W zw ią z k u z w łączen iem m ia s ta S a n o k a do C. O. I*. tam t. r a d a m ie jsk a no u roczyste m p o sie d zen iu n a d a ła o b y w atelstw o hon o ro w e tw órcom C. O. 1*.. I*. P re z y d e n to w i R P. I. M ościckiem u, P. M a rszałk o w i śm ig łe m u -R y d z o w i, P. P re m ie ro w i g en. S ław o j-s k ład k o w sk ie m u i w ic e p re m ie ro w i inż. K w iatk o w sk iem u. N a zd jęciu uczestn ic y jeg o p o sie d zen ia. Z Z A B Y T K Ó W C H E Ł M N A. P ięk n y a mało znany kościółek pod wezwaniem św. M arcina z X V w. ostatnio częściowo odrestaurow ano. PRZED KORO N A C JA STATU Y M A T K I B O S K IE J W JAZŁOWCU. Z W YSTAW Y KRÓ TKO FA LO W CÓ W W K A T O W IC A C H. C złonkow ie Ś lą sk ie g o K lu b u K ró tk o fa lo w c ó w i g oście z ró ż n y c h s tr o n P o lsk i w s a la c h d o sk o n a le z o rg a n iz o w a n e j w y sta w y. o b r a z u ją c e j d z ia ła ln o ść k ró tk o fa lo wcó w. 9-go lipea b. r. od będzie się w Ja złowcu koło Buezacza u ro czysta ko m n acj a s t a t u y M atki Boskiej (dłuta O. Sosnow skiego), P atro n k i Zgrom. S ió str N ie pokalanego Poczę cia N. P. M arji, słynącej z łask i cudów na ziemiach Podola, gdzie czczona je st pod nazw ą P an i Naszej Jaztow ieckiej. W przygotowa n i a c h do w spo m nianej uro czy sto ści żywy udział bierze pułk U ła nów J a z ł o w i e c k i c h, k tórego bo h atersk ie dzieje ściśle zw iązane są z kultem Jazłow ieekiej P ani. W Z A K Ł A D Z IE UPRAW Y T Y T O N IU W L U B L I N I E P M T o d b y ła się c h o in k a d la 300 dzieci ro b o tn ik ó w ta m t. z a k ła du. F o t o g r a f ia p rz e d sta w ia g ru p ę d zieci u c z estn iczący ch w u ro c z y sto śc i z k o m e n d a n te m o k r. Z. S. p łk. R u d n ic k im p o śro d k u. Z Ż Y C I A Z A L ES Z C Z Y K. S ta ran ie m P rac y Ob. kobiet Rodziny U rzędniczej była sie w Za łaszczy li zabaw a karjnawaz k tó rej dochód czon.o na e e 1e llturalno-społeczne. M l L J O N O W Y A B O N E N T P O L. R A D J A. Oto radiofoniczne k a rty re je stracy jn e abonenta m i lionow ego i jego sąsiadów".

7 DODATEK DO NR. 37.ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO" Z DNIA 6 LUTEGO 1939 R. VII Twój m ilio n czeka w kolekturze >BRACIA SAFIER< KRAK ÓW, R Y N E K G L 6. Kop los natychmiast! Na praw o: N I E Z W Y K Ł Y P O K A Z M Ó D. Pod p atro n atem jedne go z dyrektorów londyńskiego M u zeum W ik to rji i A lberta odbyła się rew ja mód, z k tó rej podajem y tu taj efektow ne zdjęcia, p rzed staw ia jące w środku danie w nowocze snej toalecie balow ej, po obu jej stro n ach zaś chłopców, m ających w yobrażać m odę z... epoki kami en nej. A M E R Y K A ZB U D O W A ŁA O L B R Z Y M I A T A M Ę. W tych dniach dokończono budowy olbrzym iej, na 120 m. w ysokiej tam y wodnej na rzece C olorado w K alifo rn ii. Nowe to dzieło am ery k ań sk iej techniki posiada ogrom ne znaczenie dla ca łego te ry to rju m po obu brzegach tej rzeki. O F I A R Y O B O W IĄ Z K U. Z liczącej 8 osób załogi łodzi r a t u n kowej. która pospieszyła na pomoc statkow i, zaskoczonemu przez burzą w zatoce St. I ves na południow o-zachodnim w ybrzeżu Ang łji, 7 osób zginęło. Nasze zdjęcie przedstaw a tych dzielnych m a rynarzy, fotografow anych w lecie przeszłego roku z okazji odzna czenia ich m edalam i za rato w an ie Topielców. K L Ę S K A P O W O D Z I W A N G L J I. S kutkiem ulewnych deszczów naw ie dziła A nglję żyw iołow a k lęsk a powodzi, k tó ra zrujnow ała w ielkie przestrze nie, zabudow ane w iejskim i dom am i, a nie oszczędziła naw et m iast. Oto widok zniszczenia, dokonanego w m ieście Ipsw ich w hrab stw ie S uffolk. P O Ż A R L A S Ó W W A U S T R A L J I N I E U S T A J E. P o żaru lasów w A u stra lji nie udało się dotąd opanow ać. Zdjęcie p rzed staw ia bezniadziejuą w alk ę-straży pożarnej z płom ieniam i.

8 DODATEK DO NR. 37 ILUSTROWANEGO KURYERA CODZIENNEGO1* Z DNIA 6 LUTEGO 1939 R VIII WODA KWIATOWA PERFUM Y,PUDER VERY WELL' : SPORZĄDZOflt Z : O R Y G i HALNYCH : SUROWCÓW la E J K O W ; A N G IE L S K IC H K A T A S T R O F A A N G I E L S K I E G O S T A T K U W O J E N N E G O. Duże w rażenie w społe czeństw ie angielskiem, w obecnych czasach ta k żywo interesująeein sie stanem sil zbrój nych, w yw ołała k a ta stro fa ininowca M edea, k tó ry pod m iejscow ością N ew port w Kornw alji, skutkiem szalejącego o rk an u w yrzucony został n a brzeg. O R Y G I N A L N A S U K I E N K A. P a ry s k i dom mody Felinne w ykonał na obecny sezon o ry g in aln ą suknią z erepe de Chine z wykończeniem b arw y niebieskiej. S krom na, ale g u stow na sukienka. Z B I Ó R S I A N A W... G Ó R A C H W Z I M I E. W alpejskich okolicach N iem iec odbyw ające sią późną jesien ią sianokosy m ają swój e p ilo g dopiero w zimie. N arazie bowiem sprzęt sian a lokuje sie w drew nianych szopach w śró d g ó r i dopiero, gdy zim a um ożliw i tra n s port- saniam i, sprow adza sie ten dobytek w doliny. M IS T R Z Y N I A N G IE L S K IE G O SPO RTU Ł Y Ż W IA R S K IE G O. A ngielskie pism a sportow e rozbrzm iew ają sław ą m łodej dziew czyny z Londynu, D aphne W alker, k tó ra o sta tnio zdobyła palm ę pierw szeństw a na tu rn ie ju łyżw iarskim. Nasze zdjecie p rzed staw ia ją podczas treningu. I NA F R A N C U S K IC H W Y B R Z E Ż A C H S Z A L A Ł A B U R Z A. N ienorm alny tego roku o rzeb ieg zim y spow odow ał w zachodnich k ra ja c h liczne i cieżkie k a ta stro fy żywiołowe, m in na zachodniem wybrzeżu F ra n c ji w zatoce B isk a jsk ie j skutkiem gw ałtow nej ule wy zawal i ł o sie przeszło 25 domów w m iejscow ości S ain t-jean -d e Lnz. T R U D N A O P E R A C J A K O N IA. W b erlińskiej klinice dla zw ierząt dokonano tru d n eg o zabiegu, polegającego na ope ra c ji konia, k tó ry zadław ił sie, połknąw szy przypadkow o duży kam ień. C h iru rg m iał z tym pacjentem - zapewne wiecej kłopotu niż z człowiekiem. Nakładem Ilustrow anego K uryera Codziennego". -Z ałożycie] i W ydaw ca: M arian Dąbrowski. R edaktor: Jan Stankiewicz. Redakcia i A dm inistracja: Kraków. W ielopole i. ę e n y 0gj0s Zeń: l cm Zl. 8.. Zakłady Graficzne Ilustr, K uryera Codziennego" w Krakowie, pod zarządem Frane T elefony: N r , *15G-M Franciszka Czajki.