f, ou**u*u*.".. IFiSS tpltr,t ,.01,J W ar szaw a, Z 4 lip ca 20 LZ r. Wg rozdzielnika Cena brutto wzl t7 327,lO zl Lp ,00 zl ro 039,69 zl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "f, ou**u*u*.".. IFiSS tpltr,t ,.01,J W ar szaw a, Z 4 lip ca 20 LZ r. Wg rozdzielnika Cena brutto wzl t7 327,lO zl Lp. 27 306,00 zl ro 039,69 zl"

Transkrypt

1 f, ou**u*u*.".. IFiSS EUROPEJSKI FUNDUSZSPOiECZNY tpltr,t,.01,j W ar szaw a, Z 4 lip ca 20 LZ r. Wg rozdzielnika Druk. odrawd i dostawa 4 Dublikdcii Szano$'ni Paristwo, Na podstawie art.92 usta\4y - Prawo zam6wiei publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6in. zm.), zwarej dalej,,ustawe", informujq, Ze w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na Druk oprawa i dostqwa 4 publikacji wybrano ofertq o2one przez \aykonawcq: Centrum Poligrafii Sp. z o.o Warszawa,! l. Lopuszariska 53 za cenq 9 922,50 brufto. Oferta oi,ona przez ww. wykonawcq jest ofert4 najkorzystniejsz4 przy kryterium cena W ramach niniejszego postqpowania oferty ozyli: PoniZej w tabeli przedstawiam streszczenie oceny ofeft. Lp. Nazwa firmy 1 Drukarnia Aftpress.pl Artur Freyer Krak6w. ul. Pod Sikomikiem 17 2 Wojskowa Drukarnia w Lodzi Sp. z o.o L6dZ. ul. Gdaiska MERITUM BoZena Zimmermann Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 19 4 Partner Poligrafia AndlzejKardasz Bialystok, ul. Z\4ryciestwa 10 5 Figaro Group 0B-500 Rvki, ul. Warszawska 10 6 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski 0l- 142 Warszawa, ul. Sokolowska l2i 7 ESUS Tomasz Przybylak Plewiska, ul. Poludniowa 54 B GRAFFITI BC Rvszard Gresrowicz Cena brutto w t7 327,lO lo 602, ,00 ro 039,69 l2 600,00 14 O07,OO ll 460,75 172SS,OO

2 KAPITAI TUDZKI i. lqlr+' h?*'s-ft ;H'itHigS E Toruri. ul. R6wninna 11l13 9 Przedsiqbiorstwo wielobranzowe F^lfi.t^/'.n 7^^ Toruf. ul. Grudziadzka Drukarnia Biaty Kruk Milewscy Sp6lka Ja\ na Bialystok ul. Kleeberga 14 B 11 PrzedsiQbiorstwo Uslugowo-Handlowe,,Jante/' S.C. Slawomir Terlikowskj, Marek jankowicz BiskuDiec. ul. Chrobreeo 41 L2 RYTTER INVESTMENT Zbigniew Rytter Plock, ul. Ptzemvslowa 20 Geokart-lnternational Sp. z o,o Rzesz6w. ul. Wita Stwosza 44 t4 Wroclawska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanislawa Kulczyriskiego Sp6lka z o.o Wroclaw ul. Lelewela 4 15,,Pasa2" Sp6lka z o.o Krak6w. ul. Rvdl6wU:a2+ Centrum Uslug Wsp6lnych Warszawa ul. Powsifska 69l71 L7 Centrum Poligrafii Sp. z o.o W arszawa, \1. Lopuszaiska Drukarnia Braci Grodzickich Sp6lka Jarvna Piaseczno, ul. Geodet6w 47a t9 PrzedsiQbiorstwo Produkcyjno-Handlowe RemigrafSp. z o.o Warszawa. ul. Ratuszowa 11 lz 075,OO 1,5277,SO 16537,So , '., ,00 11,34O,OO 12 9O9,75 I922, ,50 14 A95,3O Oferta wykonawcy wybranego byla ofertq najtarisza w postqpowaniu. Ocenie merytorycznej zostaly poddane nastqpuj4ce oferty: Lp. Nazwa firmy 1 Drukarnia Artpress.pl Artur Freyer Krak6w ul. Pod Sikornikiem 17 2 Wojskowa Drukarnia w todzi Sp. z o.o t6dz, ul. cdariska MERITUM Bozena Zimmermann Bvdsoszcz, ul. Bluszczowa 19 2 Cena brutto pkt w L7 327,LO 57,27 LO 602,60 93, ,00 36,34

3 .fl uur*****".. IDiES UNIAEUROPUSXA EUROPEJsKI FUNDUSZSPOTECZNY 4 Partner Poligrafia ^,,v, zcl '\d, udj Bialvstok. ul. Zwvciestwa 10 6 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Warszawa. ul. Sokolowska 12a 7 ESUS T^hr<z Pr?vhvl.lz Plewiska, ul. Poludniowa 54 8 GMFFITI BC Ryszard Gregrowicz Torufi. ul. R6wninna 11l13 10 Drukarnia Bialy Kruk Milewscy Sp6lka Jawna Bialvstok. ul. Kleeberea 14 B 11 PrzedsiQbiorstwo Uslugowo-Handlowe,,Janter" S,C. Slawomir Terlikowski, Marek jankowicz BiskuDiec, ul. Chrobreso 41 Geokart-lnternational Sp. z o.o Rzesz6w. ul. Wita Stwosza 44 15,,Pasa2" Sp6lka z o.o Krak6w. ul. Rvdl6wka24 16 Centrum Uslug Wsp6lnych Warszawa ul. Powsiriska 69l71 77 Centrum Poligrafii Sp. z o.o W arszaw a,! l. Lopuszaiska 53 1B Drukarnia Braci Grodzickich Sp6lka Jawna Piaseczno. ul. Geodet6w 47a 79 PrzedsiQbiorstwo Produkcyjno-Handlowe RemigrafSp. z o.o Warszawa, ul, Ratuszowa 11 1,O 039,69 14 OO7,OO ll460,75 l7 255,oo ls 277,5O ,SO 98,83 70,B+ 86,58 57,57 64,95 60,00 l7 671,50 5 6, ,00 87, O9,75 7 6, ,50 100, , ,30 89,69 66,61 fednoczesnie zamawiajqcy informuje, iz na podstawie art. 94 ust. 2 ustatvy umowa moze zoslat zawarta po uptywie 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji drog4 faksowa. Jednocze6nie zamawiaj4cy informuje, iz z niniejszego postgpowania zosta+ r ykluczony wykonawca Figaro Group ul. Warszawska Ryki, gdyi nie wykazal spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu.

4 fl our,******"* C,i,o; LP,j,*?-Q ;Hil[l:ti'* E Zgodnie z tre6ci4 art. 24 ust. 2 pkt 4 usta\ay zamawiajqcy \ayklucza wykonawc6w kt6ruy nie rvykazali spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zamaw\aj4cy dokonal opisu sposoby spelniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpuj4cy spos6b: posiada niezbgdn4 wiedzq i do6wiadczenie, tj. w ciagu ostatnich tzech lat przed terminem skladania oferty, a jeieli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie vujrkonawca wykonal: co nqjmniej 2 zamdwienia, ktarych przedmiotem byl druk publikacji wraz z ich dostawq, z kt6rych jedno mialo wartost nie mniejszq nii zi brutto AeZeli umowa zostala zawqrta w walucie innej nii polski oty przeliczenia naleiy dokonat zgodnie ze Srednim karsem waluty Narodowego Banku Pokkiego z dnia ogloszenia niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie przedstawil w *ykazie 2 uslugi, jednak z tre6ci wf/kazu ani z dokument6w oi,onych na potwierdzenie naleiytego ich wykonania nie \a}'nika, iz warto6d co najmniej z nich byla nie mniejszaniz30lys., Zamawiaj1cy dokonujac oceny spe+niania warunk6w udzialu w postqpowaniu przez \4ykonawcq ustalil, i2 nie wykazal on spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. W zwl4zku z tym, zamawiajecy w dniu 19 lipca br. wezwal wykonawcq do uzupelniania \ ykazu wykonanych uslug. Wykonawca nie przeslal odpowiedzi. Wobec powyzszego zamawiajecemu nie pozostalo nic innego, jak tylko wykluczyt vlykonawcq z postqpowania na podstawie art. 24 ust, 2 pkt 4 ustawy. Jednoczesnie zamawiaj4cy informuje, iz z niniejszego postqpowania zostal wykluczony wykonawca PrzedsiQbiorstwo wielobraniowe,,formator" sp. z o.o. ul. crudzi4dzka Torui, gdyz nie wykazal spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zgodnie z tresci4 aft. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiajqcy \ayklucza wykonawc6w, kt6rzy nie wykazali spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu. Zamawiajqcy dokonal opisu sposobu spelniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpujacy spos6b: posiada niezbgdn4 wiedzq i dojwiadczenie, tj. w ciagu ostatnich trzech lat przed terminem skladania oferty, a jeieli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w q.rn okresie wykonawca \aykonal: co nqjmniej 2 zam6wieniq, kt6rych przedmiotem byl druk pablikacji wraz z ich dostqwq z kt6rych jedno miqto wqrtoit nie mniejszq nit 30 OO0 brutto AeZeli umowq zostqla zawqrta w wqlucie innej nit polski zioa przeliczenia

5 fl s**n****rl"* r..q,:,,; [?'.if.*? ;Hffiiiri E nalezy dokonat zgodnie ze Srednim kursem wqluty Nqrodowego Banku Polskiego z dniq ogloszenia niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie pnedstawil w wykazie 2 uslugi, jednak z tresci wykazu ani z dokument6w z+o,onych na potwierdzenie nalezytego ich wykonania nie \ ynika, iz wartose co najmniej z nich byla nie mniejsza \i230lys., Zamawiaj4cy dokonuj4c oceny spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu przez \aykonawcq ustalil, i2 nie olrkazal on spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. W zwiezku z tym, zamawiaj4cy w dniu 19 lipca br. wezwal wykonawcq do uzupelniania uykazu \,q/konanych uslug. Wykonawca na wezwanie przeslal w dniu 23 lipca br wykaz uykonanych uslug za pomoc4 faksu. ZamawiajEcy w wezwaniu z dnia 19 lipca br. wskazal, iz uzupelniane,,dokumenty naleiy w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno6( z oryginalem na adres Zamawiai4cego". Rygor okreslonego sposobu peedstawienia dokument6w wynika z rozporz4dzetia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w jakich moze i4daa zamawiaj4cy od wykonawcy, oraz fornr, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane (Dz.U. z 2009 r.226, pol.1877 ). Zgodnie z S 6 ust. 1 tego rozporz4dzer\i,a dokumenty sq sklqdqne w oryginqle lub kopii poswiadczonej z(l zgodnoit z oryginqtem przez w)lkonqwcq, W przypqdku skladania elektronicznych dokument6w powinny bya one opatrzone przez wykonawcq bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowqnym za pomocq waznego kwali.fkowanego cerqtfrkqtu, Z racji tego, ii w przypadku transmisji faksowej nie jest mozliwe uzyskanie oryginalu dokumentu, ani tez p o(:wiadczonej za zgodno6i kopii dokumentu ZamawiajEcy majec na wzglqdzie przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego zmuszony jest &ykluczy6 wykonawcq z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. fednocze3nie zamawiaj4cy informuje, i2 z niniejszego postqpowania zostal rvykluczony \ l,konawca RYTTER INWSTMENT Zbigniew Rytter ul. Przemyslowa Plock, gdyz nie rvykazal spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zgodnie z trescia art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiaj4cy wyklucza wykonawc6w, kt6rzy nie rtykazali spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zamawiaj4cy dokonal opisu sposoby spetniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpuj4ry spos6b:

6 posiada niezbgdne wiedzq i docwiadczenie, tj. w ciqgu ostatnich trzech lat przed terminem skladania oferly, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie rvykonawca wykonal: co nqjmniej 2 zqm6wienia, ktdrych przedmiatem byt druk puhlikacji wraz z ich dostawq, z ktdrych jedno mialo wqrtuse nie mniejszq nii 30 oo0 zi brufto AeZeIi umowa zostalct zqwarta w walucie innej niz polsh oty przeliczenia nqleiy dokonat zgodnie ze Srednim kursem wqluty Nqrodowego Bqnku Polskiego z dnia ogloszenia niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie przedstawil w wykazie 2 uslugi, jednak z tresci \4l/kazu ani z dokument6w oi,onych na potwierdzenie naletego ich wykonania nie wynika, ii wartoii co najmniej z nich byla nie mniejsza niz 30 tys,. zama\liai4cy dokonui4c oceny spelniania warunk6w udzialu w post9powaniu przez \a'ykonawcq ustalil, i2 nie wykazal on spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. W zwi4zk'a z q.rn, zamawiajecy w dniu 19 lipca br. wezwal \a'ykonawca do uzupelniania \ ykazu wykonanych uslug. Wykonawca na wezwanie przeslai w terminie wykaz wykonanych uslug za pomoce faksu. Zamawiaj4cy w wezwaniu z dnia 19 lipca br. wskazal, iz uzupelniane,,dokumenty naleiy w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnoia z oryginalem na adres Zamawiaj4cego", Rygor okre6lonego sposobu przedstawienia dokument6w wynika z rozporz4dze\ia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e iedat zamawia)4cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moge byi skladane (Dz.U. z 2009 r.226,poz.7b17j. Zgodnie z S 6 ust. 1 tego rozporz4dzenta dokumenv sq sktadane w oryginqle lub kopii poswiadczonej za zgodnoit z oryginslem przez wykonqwcq, W przypadku skladania elektronicznych dokument6w powinny byi one opatrzone przez wykonawcg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wa2nego lonalifikowanego certyfikatu, Z racj\ tego, iz w przypadku transmisji fakowej nie jest moiliwe uzyskanie oryginalu dokumentu, ani tez poswiadczonej za zgodnos6 kopii dokumentu Zamawiaj4cy majac na wzglqdzie przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego zmuszony jest wykluczyi \aykonawcq z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. wroclawska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanislawa Kulczyriskiego sp6lka z o.o. ul, Lelewela wroclaw, gdy2 nie rvykazal spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Zgodnie z tresci4 art, 24 ust. 2 pkt 4 usta\ y zamawiajecy \aryklucza vvykonawc6w, kt6rzy nie wykazali spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu.

7 fl n*m****rl"* C,,'n; L?rj-?".fi,,i:;.:H1"fl, E Zamawiaj4cy dokonal opisu sposoby spelniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpujecy spos6b: posiada niezbqdn4 wiedzg i dolwiadczenie, tj. w ci4gu ostatnich trzech lat przed terminem skladania oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wykonawca wykonal: co najmniej 2 zqm6wienis, kt6rych przedmiotem byl druk puhlikacji wraz z ich dastawq z kt6rych jedno miqlo wartoit nie mniejszq nit zi brutto Aeaeli umowa zostqlq zawartq w walucie innej nit polski ztoty przeliczenia nctleay dokonat zgodnie ze Srednim kursem waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia ogloszeniq niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie przedstawil w \arykazie 2 uslugi, jednak z tresci wykazu ani z dokument6w oi,onych na potwierdzenie naletego ich wykonania nie wynika iz wartost co najmniej z nich byla nie mniejsza niit 30 tys. z+. Zamawiaj4cy dokonuj4c oceny spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu przez $ykonawce ustalil, i2 nie wykazal on spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu. W zwl4zku z tym, zamawiajqcy w dniu 19 lipca br. wezwal rvykonawcq do uzupelniania wykazu wykonanych uslug. Wykonawca na wezwanie przeslal w dniu 19 lipca br, dokument potwierdzaj4cy naleiyte wykonanie jednej z uslug za pomoc4 faksu. Zamawiajqcy w wezwaniu z dnia 19 lipca br. wskazal, i2 uzupelniane,,dokumenty naleiy przeslaf, pod rygaglq &rykluczenia z postqpowania w formie oryginatu lub kopii poiwiadczonel za zgodno36 z oryginalem na adres Zamawiai4cego". Rygor okreslonego sposobu przedstawienia dokument6w wynika z rozporz4dze\ia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 gnrdnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze 24dai zamawiaj4cy od $ykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byt skladane (Dz,tJ. z 2009 r. 226, poz. 7Afi). Zgodnie z 5 6 ust. 1 tego rozporzadzenia dokumenql sq skladqne w oryginale lub kopii pofwiqdczonej za zgodno6t z oryginalem przez Wkonqwce. W przypadku skladania elektronicznych dokument6w powinny bye one opatrzone przez wykonawcg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waanego kwalijikowanego certyfkatu. Z racji tego, iz w pzypadku transmisji faksowej nie jest moiwe uzyskanie oryginalu dokumentrl ani tez poswiadczonej za zgodno66 kopii dokumentu Zamawiaj4cy maj4c na wzglqdzie przepisy prawa powszechnie obowiqzuj4cego zmuszony jest tvykluczya vvykonawcq z postgpowania na podstawie art, 24 ust. 2 pkt 4 ustawv. ZASTiJIEA DYRI]KI,ORA /.9Jlf'ror".icznych. ' Y,( tv\ L\^(v\-^kaMa nebda-czailirk4

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW Z.AI,IIOWTENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW Z.AI,IIOWTENIA Dolno6lqska lzba Lekarska 50-333 WROCLAW, ul. Matejki 6 Nr postqpowania : DIL/I/2OL2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW Z.AI,IIOWTENIA dta przetargu nieograniczonego natt"ll,r?.r* rob6r budowranych pod nazwal

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

t.az.: d.4lpontzp suwa{ki, dnia Z/ ht%fze... 2011 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewridzki w Suwalkach 16-400 Suwalki, ul.

t.az.: d.4lpontzp suwa{ki, dnia Z/ ht%fze... 2011 roku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewridzki w Suwalkach 16-400 Suwalki, ul. gamoczielny Pbi]liczny Stzpilal YfeJe!!6daki w Suwalkach Samodzielny Publiczny Szpital Wojewridzki w Suwalkach 16-400 Suwalki, ul. Szpitalna 60 rel. (0-8'l) 562942l tel./fax (0-87) 5629200 NrP 844- l7-86-376

Bardziej szczegółowo

16-400 Suwalki, ul. Szpitalna 60. tel. (0-8'7\ 5629421 tel./fax (0-87\ 5629200 NrP 844-17-86-376 REGON 790319362

16-400 Suwalki, ul. Szpitalna 60. tel. (0-8'7\ 5629421 tel./fax (0-87\ 5629200 NrP 844-17-86-376 REGON 790319362 Samodzielny Publiczny Szpital Wojew6dzki w Suwalkach Samodzielny Publiczny Szpital Wojew6dzki w Suwalkach 16-400 Suwalki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-8'7\ 5629421 tel./fax (0-87\ 5629200 NrP 844-17-86-376

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI NA RO DOWA STRATEG IA SPOJ NOSCI

KAPITAT LUDZKI NA RO DOWA STRATEG IA SPOJ NOSCI KAPITAT LUDZKI NA RO DOWA STRATEG IA SPOJ NOSCI Prcjekt wsp6lfinonsowany ze 6rodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejxkiego Funduszu Spolecznego Zamawiaiacv Regionalne Centrum Polityki Spolecznej wtr

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

q rsrooowlsro NARoDowAsrRATEclAsPoJNoscl

q rsrooowlsro NARoDowAsrRATEclAsPoJNoscl -1 IA INFRASTRUKTURA q rsrooowlsro NARoDowAsrRATEclAsPoJNoscl I IVODOCiAGi ero

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA

ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Produkcja trzechjilm6w promocyjnych 0 Rzeszowie w wersji 2D Rzesz6w, 5 listopada 2013 r. ZA WIADOMIENIE 0 UNIEWAZNIENIU POSTF;POW ANIA Zamawiajqcy: Gmina Miasto Rzesz6w Urz",d Miasta Rzeszowa, Rynek 1,35-064

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

a ; ii; i#*>j KAPITAT LU DZK' NARODOWA STRATECIA SPOJ NOSCI UZASADNIENIE WYBORU

a ; ii; i#*>j KAPITAT LU DZK' NARODOWA STRATECIA SPOJ NOSCI UZASADNIENIE WYBORU KAPITAT LU DZK' NARODOWA STRATECIA SPOJ NOSCI Projekt rvsp6lfinansowany ze Srodkriw Unii Europejskiej w rmach Europejskiego Fuduszu Spolecz,nego Zamawiaiacv Regionalne Centrum Polityki Spolecznej w \,odzi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego. I Page l of6 Radomsko: UsNuga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz Sqdu Rejonowego w Radomsku. Numer ogloszenia: 335819-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGT OSZENIE O ZAMOWIENIU - usluoi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMAqA 0 WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMAqA 0 WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PANSTWOWA WVZSZA ZKOL ZAWODOWA Legnica, dnia 17 maja 2016 r. 1m H'IIclonD w Legnlcy 59-220 Legnlca.u I.Se)mowB SA ID. 390624793.:'1. Dotyczy: post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. httpr/,6zp0.portal.uzp.gov.pvindex.php?ogloszenie=show&pozycja=405498&rof20. 2011-11-30 Page l of7 Adres strony internetowej, na kt6rej zamawlaj4cy udostepnia specvfikacle Isiotnv h Warunk6w zam6wienial www"radomsko.sr"gov.pl Radomsko: Usluga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz SEdu

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn.

Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu pn. Strona I z 8 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. bip. bialystok. pl Bialystok: Wykonanie analizy prawno - finansowej do projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06.

Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW INIEMOWLAT Numer ogloszenia: 111997-2013; data zamieszczenia: 14.06. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj3cy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zambwienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: ZAKUP IDOSTAWA PREPARATOW DO ZYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA NOWORODKOW

Bardziej szczegółowo

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ZARZAD DRoG MTEJSKTCH ul. Chmielna'120,00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks22 620 06 08 kancela ria@zdm.waw. pl, www.zdm.waw. pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa Warszawa. dnia ndm/dpzi'\i,0 trctzz zdm

Bardziej szczegółowo

19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU

19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU POWIA TOWY URZAD PRACY 19-300 Elk, ul. Suwalska 38 tel. (87) 610-88-66, fax. (87) 629-02-04 Elk, dnia 28.02.2008 r. Znak sprawy:ps-634-7!rw/08 ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU Na podstawie art. 181

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 40812013 z dnia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - PS/1168-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. ul. Majewskicb 26 80-457 Gdansk DECYZJA nr

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* oznaczenie sprawy DBA-2/240-32/2013 Załącznik Nr 1 Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* Numer 1 ARIALDRUK Sp. z o.o. ul. Traugutta 23 43-300 Bielsko Biała 22 925,65 zł brutto Zgodnie z SIWZ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI UL. SENATORSKA 14, 00-082 WARSZAWA Warszawa, dnia 16-11-2011 r. KOREKTA INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR ZAMÓWIENIA: 44/usł./2011 Ministerstwo Sportu i

Bardziej szczegółowo

5) Wykonawca zobowiitzany jest zalitczye do swojej oferty: kalkulacj~ ceny ofertowej - sporzitdzonit na podstawie formularza wyceny prac stanowiitcego Zalitcznik nr 10 do SIWZ. 16. Oferty wspoine: 1) W

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

- - -- - - ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 - - -- - - ZESPÓL OPEK ZDROWOTNEJ CERTYFKAT 2006120 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 tel.: centr. (033) 872 3100 www.zozsuchabeskidzka.pl NP 552-12-74-352 fax (033) 872 3101 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzka.pl

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/2014 (dotyczy zamówienia druku czasopisma Mukowiscydoza )

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/2014 (dotyczy zamówienia druku czasopisma Mukowiscydoza ) Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Ul. Prof. Jana Rudnika b -700 Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój,.0.0 Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr /0 (dotyczy zamówienia druku czasopisma Mukowiscydoza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

POSTANO WIENIE. postanawia. uchylic w calosci postanowienie organu pierwszej instancji i przekazac sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Dyrektor Izby Skarbowej Siedice, dnia //5i^.02.2010 r. w Warszawie ul. Felinskiego 2 b 01-513 Warszawa 1401/PPS/4407-110/09/BG POSTANO WIENIE Na podstawie art. 216, art. 233 2 w zwi^zku z art. 239 ustawy

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

Ą

Ą Ó Ó Ś Ó Ś Ó Ń Ś Ó ć ć Ó Ą ć Ń ć Ś Ś ź Ą Ą Ś Ą ć Ś ć ć Ś ć ć Ś ć Ó ć Ś Ś ć ć ć ć ć Ą ć Ś Ą Ą Ń ć ć Ź ć ć ć ć Ś ć ć Ą ć ć ć ć ć sfinansowanie zamwienia, firm oraz adresw wykonawcw, ktrzy zoli oferty w terminie

Bardziej szczegółowo

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez

przeprowadzeniu pomiar6w por6wnawczych w zakresie oznaczania izotop6w Cs-137 i Sr-gO przez Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zam6wienia: www.paa.gov.pl Warszawa: wykonanie ustugi polegaj,\cej na przeprowadzeniu pomiarow porownawczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi http : //bzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajdcy udostcpnia Specyfikacjc Istotnych Warunkdw Zamdwienia : www.zdm.waw.pi Warszawa :

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku. C1ioica Vitae Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzia! W ojew6dzki w Gdansku WO/ZRP - JWM/951-D Gdansk. dnia 25 czerwca 20 \3 r. "C1ioica Vitae" Sp. z 0.0. ul. Kocbaoowskiego J 14 80-405 Gdansk DECYZJA or 204/2013

Bardziej szczegółowo

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ng',,obslugg 240 parkomatriw Parkeon, znajduj4cych sig

Bardziej szczegółowo

Ż Ó ć ć Ż ć Ż ź Ł Ż ć Ż Ż Ż Ó Ł Ł Ó Ż o) p) 2' znajduje si w sy'tuacji ekonomicznej i finansowej zap^ewniajcej nalete wykonanie zamwienia' "art.'24 nie podlega wykluczeniu w myl ust.'l i 2 ;i"*y z 29 scznia

Bardziej szczegółowo

Nazwa (Firma) lub imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty

Nazwa (Firma) lub imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Strona I z 5. hrlpllbzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:419300&rok:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Strona I z 5. hrlpllbzpl.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:419300&rok: Strona I z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.teatr-capitol.pl Wroclaw: Druk handlowych material6w reklamowych i druk wielkoformatowy

Bardziej szczegółowo

caz 322-2/JC/2016 1. Nazwaszkolenia:..Nowoczesnv sdrzedawca,, Ilfomacjl o wigach punltowych przypisanych do poszczeg6lnych kq,tenow oceny

caz 322-2/JC/2016 1. Nazwaszkolenia:..Nowoczesnv sdrzedawca,, Ilfomacjl o wigach punltowych przypisanych do poszczeg6lnych kq,tenow oceny caz 322-2/JC/2016 POWATOWY URZAD PMCYW JEDRZEJOWIE ul.okrzei 498, 28-300 Jedrz ej6w tel. (41) 386-54-92 fax (4f) 386-38-93 e-mailt kije@pf aca.gov.pl CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWE.T J Qdrzej6w d\, 22.04.201

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: SWLADCZENIE USEUG PRALNICZNYCH Numer ogloszenia: 362692-201 0; data zamieszczenia: 09.1 1.201 0 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ushgi

Warszawa: SWLADCZENIE USEUG PRALNICZNYCH Numer ogloszenia: 362692-201 0; data zamieszczenia: 09.1 1.201 0 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ushgi Warszawa: SWLADCZENIE USEUG PRALNICZNYCH Numer ogloszenia: 362692-201 0; data zamieszczenia: 09.1 1.201 0 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ushgi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy: zam6wienia

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

SPECrcCJA. EQr. tr t6dzkie. ISTOTI\TYCH WARTINKoW ZA]FI/I6WTNNIA. rc I t0oz MIASTO KUI.TURY ZATWIERDZAM: nr postgpowania: ZP I lll l0l20l4

SPECrcCJA. EQr. tr t6dzkie. ISTOTI\TYCH WARTINKoW ZA]FI/I6WTNNIA. rc I t0oz MIASTO KUI.TURY ZATWIERDZAM: nr postgpowania: ZP I lll l0l20l4 EQr Mtnst0 Il,l lt,8\ I rc I t0oz MIASTO KUI.TURY rer. +48 42 233 5055 rax +48 42 233 so58 emait: 0,r,"3?.0t13h13i'#lJ::?i[ii i1 NIP:725 197 27 44, konto: Nordea Bank Polska otl6d2 33 1440 1231 0000 0000

Bardziej szczegółowo

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr

Bronislawa Czecha do granicy m.st. Warszawy. Postgpowanie nr http ://bzp I.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogl oszenie:show &pozycja=.., Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

l. Rekrutacj4 objgte sq dzieci z rocznik6w 2010-2012, zamieszkale na terenie Bialegostoku.

l. Rekrutacj4 objgte sq dzieci z rocznik6w 2010-2012, zamieszkale na terenie Bialegostoku. Zasady rekrutacji do przedszkoli samorz4dowych/oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych Miasta Bialegostoku na rok szkolny 2015/2016 llekro6 w niniejszym dokurnencie jest mowa o rodzicu nalezy

Bardziej szczegółowo

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

e{, http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:265284&rok:20... 2012-01-23 SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKGJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia specyfikacjq Istotnych warunk6w Zam6wienia: bip,pupbraniewo,pl Braniewo: usluga szkoleniowa realizowana w ramach projektu Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.25.2013 Zielona Góra, 16.05.2013 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax.620 91 7L e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUN KOW ZAMOWIENIA

ISTOTNYCH WARUN KOW ZAMOWIENIA zespor szk6r NR 1 w Nowym Dwonze Mazowieckim ul. '! Mlodzie2owa 05-101 Nowy Dw6r Mazowiecki tel./ f ax 22775-50-00 NIP 531-168 6-91, REG. I 46254836 SPECYFIKACJA tt ISTOTNYCH WARUN KOW ZAMOWIENIA Postqpowanie

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski D ZP -W PP -RS I ZU G I 13. Warszawa, dnia 44 pai:dziemika 20L3 roku r. Adresat: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu

Narodowy Bank Polski D ZP -W PP -RS I ZU G I 13. Warszawa, dnia 44 pai:dziemika 20L3 roku r. Adresat: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu Narodowy Bank Polski D ZP -W PP -RS-243-123 I ZU G I 13 Warszawa, dnia 44 pai:dziemika 20L3 roku r. Adresat: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu Departament Zam6wieri Publicznych informuje, ze od jednego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ) Dokumentjest formalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez Trese niniejszego dokumentu, wszelkie informacje, do kt6rych sifi odwofuje oraz prowadzona

Bardziej szczegółowo

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamhwienia : www.zdm.waw.p l Warszawa

Bardziej szczegółowo

/,f [!8i!frriTiFl. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa. If\J FRASTRU KTU RA I SRIODOWTSKO NARot)owA STRATECTA sprilt'to5cr

/,f [!8i!frriTiFl. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa. If\J FRASTRU KTU RA I SRIODOWTSKO NARot)owA STRATECTA sprilt'to5cr Sprawa 3l2OL:, Warszawa, 3,06,2013 r. Filmoteka Narodowa ul. Pulawska,6l, 00-975 Warsz:awa DoVczy: Postepowania prowadzonedo w trubie przetarau nieoaraniczoneao na dig ita I ka cje i', rem a ste ri n a

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. ul. Jana Pawla II SO. DECYZJA nr 493/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. ul. Jana Pawla II SO. DECYZJA nr 493/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku WOIlRP - JWMl1218-D Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Szpital SpecjaJistyczny Sw. Wojciecba Samodzielny Publiczny ZakJad Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w

Stomatologii na doje2dzie do Mostu Slqsko - Dqbrowskiego w http: I lbq2.portal.u4. gov.pl/index.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Remont

Bardziej szczegółowo

1) Przyjmujq zwiqzanie,,regulaminem konkursu". 2) Jestem upowa2niony do skladania o6wiadczeri w zakresie praw autorskich do pracy konkursowej.

1) Przyjmujq zwiqzanie,,regulaminem konkursu. 2) Jestem upowa2niony do skladania o6wiadczeri w zakresie praw autorskich do pracy konkursowej. Konkurs na koncepcjq modernizacji przejs6 podziemnych prry Dworcu Centralnym PKP w Warszawie Miasto Stoleczne warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich tel. (22) 5BB-90-00 fax: (22) 620-91-71 NIP 527-021-0744 Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl.

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl. Mikstat: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIKSTACIE Numer ogloszenia: 370842-2012;

Bardziej szczegółowo

pramuje tbdzkie TNFORIVIAC.TA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pramuje tbdzkie TNFORIVIAC.TA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NARODOWA STRATEGIA SP6JNOSCI pramuje EUROPEJSKI FUNDUSZSPOtECZNY Gmina Swinice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Swinice Warckie NIP 775-24-07-015 REGON 311019533 Swinice Warckie, dn. 07 lipca 2015r. TNFORIVIAC.TA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw Program Wsp6lpracy Transgranicznej Polska- Bia+orus - Ukraina 2007-2013 jest wsp6+finansowany ze Srodk6w Krasnystaw, dnia 02lipca20I5 r. ZAMAWIAJACY: Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 5 12013. z dnia 1, lutego 2013 r.

Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku. DECYZJA nr 5 12013. z dnia 1, lutego 2013 r. N~Z Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddziat Wojew6dzki w Gdansku znale: WO-ZRPI -1~O - D Gdansk, dnia ~f lutego 2013 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. D~binki 7 80-952 Gdansk DECYZJA nr 5 12013

Bardziej szczegółowo

ZARZ.ADZENIE NR...?..q../2007

ZARZ.ADZENIE NR...?..q../2007 WÓJT GMINY MYS I-,AKOWI C E a ZARZ.ADZENIE NR...?..q../2007 w sprawie : udzielania zamówienia ponizej 14.000 euro, na podstawie art. 4 plf 8 ustawy Prawo zarnówiehpublicznycb, tekst jednolity 22006 r.

Bardziej szczegółowo

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA!

KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! KAPITAT LUDZKI CZIOWIEK - NAJLEPSZA INryEsryCJA! UIiIIAEUROPE SKA FUNDUSZ SPOIECZNY (dla zam6wiefi o warto6ci szacunkowej nie przekraczajqcej r6wnowarto5ci kwoty 30.000 euro) r. ZAMAW AJ{CY: znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z Muzeum Pafacu Kr6la Jana lll w Wilanowie ul. Stanistawa Kostki Potockiego LO/16 02-958 Warszawa Warszawa, dnia 9 czerwca 20L5 r. Zapvtanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci nie przekraczaiaceiwvraioneiw

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlo2enia oferty

Zaproszenie do zlo2enia oferty Zaproszenie do zlo2enia oferty Tryb bezprzetargowy / o wartosci szacunkowej ponizej kwoty 14000EURO/ Przedmiot zam6wienia: Obsluqa bankowa budzetu qminv PieniQ2no Zamawiaiacv: GMINA PIENIEZNO Ul. Generalska'8

Bardziej szczegółowo