f, ou**u*u*.".. IFiSS tpltr,t ,.01,J W ar szaw a, Z 4 lip ca 20 LZ r. Wg rozdzielnika Cena brutto wzl t7 327,lO zl Lp ,00 zl ro 039,69 zl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "f, ou**u*u*.".. IFiSS tpltr,t ,.01,J W ar szaw a, Z 4 lip ca 20 LZ r. Wg rozdzielnika Cena brutto wzl t7 327,lO zl Lp. 27 306,00 zl ro 039,69 zl"

Transkrypt

1 f, ou**u*u*.".. IFiSS EUROPEJSKI FUNDUSZSPOiECZNY tpltr,t,.01,j W ar szaw a, Z 4 lip ca 20 LZ r. Wg rozdzielnika Druk. odrawd i dostawa 4 Dublikdcii Szano$'ni Paristwo, Na podstawie art.92 usta\4y - Prawo zam6wiei publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6in. zm.), zwarej dalej,,ustawe", informujq, Ze w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego na Druk oprawa i dostqwa 4 publikacji wybrano ofertq o2one przez \aykonawcq: Centrum Poligrafii Sp. z o.o Warszawa,! l. Lopuszariska 53 za cenq 9 922,50 brufto. Oferta oi,ona przez ww. wykonawcq jest ofert4 najkorzystniejsz4 przy kryterium cena W ramach niniejszego postqpowania oferty ozyli: PoniZej w tabeli przedstawiam streszczenie oceny ofeft. Lp. Nazwa firmy 1 Drukarnia Aftpress.pl Artur Freyer Krak6w. ul. Pod Sikomikiem 17 2 Wojskowa Drukarnia w Lodzi Sp. z o.o L6dZ. ul. Gdaiska MERITUM BoZena Zimmermann Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 19 4 Partner Poligrafia AndlzejKardasz Bialystok, ul. Z\4ryciestwa 10 5 Figaro Group 0B-500 Rvki, ul. Warszawska 10 6 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski 0l- 142 Warszawa, ul. Sokolowska l2i 7 ESUS Tomasz Przybylak Plewiska, ul. Poludniowa 54 B GRAFFITI BC Rvszard Gresrowicz Cena brutto w t7 327,lO lo 602, ,00 ro 039,69 l2 600,00 14 O07,OO ll 460,75 172SS,OO

2 KAPITAI TUDZKI i. lqlr+' h?*'s-ft ;H'itHigS E Toruri. ul. R6wninna 11l13 9 Przedsiqbiorstwo wielobranzowe F^lfi.t^/'.n 7^^ Toruf. ul. Grudziadzka Drukarnia Biaty Kruk Milewscy Sp6lka Ja\ na Bialystok ul. Kleeberga 14 B 11 PrzedsiQbiorstwo Uslugowo-Handlowe,,Jante/' S.C. Slawomir Terlikowskj, Marek jankowicz BiskuDiec. ul. Chrobreeo 41 L2 RYTTER INVESTMENT Zbigniew Rytter Plock, ul. Ptzemvslowa 20 Geokart-lnternational Sp. z o,o Rzesz6w. ul. Wita Stwosza 44 t4 Wroclawska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanislawa Kulczyriskiego Sp6lka z o.o Wroclaw ul. Lelewela 4 15,,Pasa2" Sp6lka z o.o Krak6w. ul. Rvdl6wU:a2+ Centrum Uslug Wsp6lnych Warszawa ul. Powsifska 69l71 L7 Centrum Poligrafii Sp. z o.o W arszawa, \1. Lopuszaiska Drukarnia Braci Grodzickich Sp6lka Jarvna Piaseczno, ul. Geodet6w 47a t9 PrzedsiQbiorstwo Produkcyjno-Handlowe RemigrafSp. z o.o Warszawa. ul. Ratuszowa 11 lz 075,OO 1,5277,SO 16537,So , '., ,00 11,34O,OO 12 9O9,75 I922, ,50 14 A95,3O Oferta wykonawcy wybranego byla ofertq najtarisza w postqpowaniu. Ocenie merytorycznej zostaly poddane nastqpuj4ce oferty: Lp. Nazwa firmy 1 Drukarnia Artpress.pl Artur Freyer Krak6w ul. Pod Sikornikiem 17 2 Wojskowa Drukarnia w todzi Sp. z o.o t6dz, ul. cdariska MERITUM Bozena Zimmermann Bvdsoszcz, ul. Bluszczowa 19 2 Cena brutto pkt w L7 327,LO 57,27 LO 602,60 93, ,00 36,34

3 .fl uur*****".. IDiES UNIAEUROPUSXA EUROPEJsKI FUNDUSZSPOTECZNY 4 Partner Poligrafia ^,,v, zcl '\d, udj Bialvstok. ul. Zwvciestwa 10 6 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Warszawa. ul. Sokolowska 12a 7 ESUS T^hr<z Pr?vhvl.lz Plewiska, ul. Poludniowa 54 8 GMFFITI BC Ryszard Gregrowicz Torufi. ul. R6wninna 11l13 10 Drukarnia Bialy Kruk Milewscy Sp6lka Jawna Bialvstok. ul. Kleeberea 14 B 11 PrzedsiQbiorstwo Uslugowo-Handlowe,,Janter" S,C. Slawomir Terlikowski, Marek jankowicz BiskuDiec, ul. Chrobreso 41 Geokart-lnternational Sp. z o.o Rzesz6w. ul. Wita Stwosza 44 15,,Pasa2" Sp6lka z o.o Krak6w. ul. Rvdl6wka24 16 Centrum Uslug Wsp6lnych Warszawa ul. Powsiriska 69l71 77 Centrum Poligrafii Sp. z o.o W arszaw a,! l. Lopuszaiska 53 1B Drukarnia Braci Grodzickich Sp6lka Jawna Piaseczno. ul. Geodet6w 47a 79 PrzedsiQbiorstwo Produkcyjno-Handlowe RemigrafSp. z o.o Warszawa, ul, Ratuszowa 11 1,O 039,69 14 OO7,OO ll460,75 l7 255,oo ls 277,5O ,SO 98,83 70,B+ 86,58 57,57 64,95 60,00 l7 671,50 5 6, ,00 87, O9,75 7 6, ,50 100, , ,30 89,69 66,61 fednoczesnie zamawiajqcy informuje, iz na podstawie art. 94 ust. 2 ustatvy umowa moze zoslat zawarta po uptywie 5 dni od dnia przekazania niniejszej informacji drog4 faksowa. Jednocze6nie zamawiaj4cy informuje, iz z niniejszego postgpowania zosta+ r ykluczony wykonawca Figaro Group ul. Warszawska Ryki, gdyi nie wykazal spetniania warunk6w udzialu w postqpowaniu.

4 fl our,******"* C,i,o; LP,j,*?-Q ;Hil[l:ti'* E Zgodnie z tre6ci4 art. 24 ust. 2 pkt 4 usta\ay zamawiajqcy \ayklucza wykonawc6w kt6ruy nie rvykazali spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zamaw\aj4cy dokonal opisu sposoby spelniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpuj4cy spos6b: posiada niezbgdn4 wiedzq i do6wiadczenie, tj. w ciagu ostatnich tzech lat przed terminem skladania oferty, a jeieli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy w tym okresie vujrkonawca wykonal: co nqjmniej 2 zamdwienia, ktarych przedmiotem byl druk publikacji wraz z ich dostawq, z kt6rych jedno mialo wartost nie mniejszq nii zi brutto AeZeli umowa zostala zawqrta w walucie innej nii polski oty przeliczenia naleiy dokonat zgodnie ze Srednim karsem waluty Narodowego Banku Pokkiego z dnia ogloszenia niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie przedstawil w *ykazie 2 uslugi, jednak z tre6ci wf/kazu ani z dokument6w oi,onych na potwierdzenie naleiytego ich wykonania nie \a}'nika, iz warto6d co najmniej z nich byla nie mniejszaniz30lys., Zamawiaj1cy dokonujac oceny spe+niania warunk6w udzialu w postqpowaniu przez \4ykonawcq ustalil, i2 nie wykazal on spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. W zwl4zku z tym, zamawiajecy w dniu 19 lipca br. wezwal wykonawcq do uzupelniania \ ykazu wykonanych uslug. Wykonawca nie przeslal odpowiedzi. Wobec powyzszego zamawiajecemu nie pozostalo nic innego, jak tylko wykluczyt vlykonawcq z postqpowania na podstawie art. 24 ust, 2 pkt 4 ustawy. Jednoczesnie zamawiaj4cy informuje, iz z niniejszego postqpowania zostal wykluczony wykonawca PrzedsiQbiorstwo wielobraniowe,,formator" sp. z o.o. ul. crudzi4dzka Torui, gdyz nie wykazal spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zgodnie z tresci4 aft. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiajqcy \ayklucza wykonawc6w, kt6rzy nie wykazali spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu. Zamawiajqcy dokonal opisu sposobu spelniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpujacy spos6b: posiada niezbgdn4 wiedzq i dojwiadczenie, tj. w ciagu ostatnich trzech lat przed terminem skladania oferty, a jeieli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w q.rn okresie wykonawca \aykonal: co nqjmniej 2 zam6wieniq, kt6rych przedmiotem byl druk pablikacji wraz z ich dostqwq z kt6rych jedno miqto wqrtoit nie mniejszq nit 30 OO0 brutto AeZeli umowq zostqla zawqrta w wqlucie innej nit polski zioa przeliczenia

5 fl s**n****rl"* r..q,:,,; [?'.if.*? ;Hffiiiri E nalezy dokonat zgodnie ze Srednim kursem wqluty Nqrodowego Banku Polskiego z dniq ogloszenia niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie pnedstawil w wykazie 2 uslugi, jednak z tresci wykazu ani z dokument6w z+o,onych na potwierdzenie nalezytego ich wykonania nie \ ynika, iz wartose co najmniej z nich byla nie mniejsza \i230lys., Zamawiaj4cy dokonuj4c oceny spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu przez \aykonawcq ustalil, i2 nie olrkazal on spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. W zwiezku z tym, zamawiaj4cy w dniu 19 lipca br. wezwal wykonawcq do uzupelniania uykazu \,q/konanych uslug. Wykonawca na wezwanie przeslal w dniu 23 lipca br wykaz uykonanych uslug za pomoc4 faksu. ZamawiajEcy w wezwaniu z dnia 19 lipca br. wskazal, iz uzupelniane,,dokumenty naleiy w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodno6( z oryginalem na adres Zamawiai4cego". Rygor okreslonego sposobu peedstawienia dokument6w wynika z rozporz4dzetia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w jakich moze i4daa zamawiaj4cy od wykonawcy, oraz fornr, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane (Dz.U. z 2009 r.226, pol.1877 ). Zgodnie z S 6 ust. 1 tego rozporz4dzer\i,a dokumenty sq sklqdqne w oryginqle lub kopii poswiadczonej z(l zgodnoit z oryginqtem przez w)lkonqwcq, W przypqdku skladania elektronicznych dokument6w powinny bya one opatrzone przez wykonawcq bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowqnym za pomocq waznego kwali.fkowanego cerqtfrkqtu, Z racji tego, ii w przypadku transmisji faksowej nie jest mozliwe uzyskanie oryginalu dokumentu, ani tez p o(:wiadczonej za zgodno6i kopii dokumentu ZamawiajEcy majec na wzglqdzie przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego zmuszony jest &ykluczy6 wykonawcq z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. fednocze3nie zamawiaj4cy informuje, i2 z niniejszego postqpowania zostal rvykluczony \ l,konawca RYTTER INWSTMENT Zbigniew Rytter ul. Przemyslowa Plock, gdyz nie rvykazal spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zgodnie z trescia art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiaj4cy wyklucza wykonawc6w, kt6rzy nie rtykazali spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. Zamawiaj4cy dokonal opisu sposoby spetniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpuj4ry spos6b:

6 posiada niezbgdne wiedzq i docwiadczenie, tj. w ciqgu ostatnich trzech lat przed terminem skladania oferly, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie rvykonawca wykonal: co nqjmniej 2 zqm6wienia, ktdrych przedmiatem byt druk puhlikacji wraz z ich dostawq, z ktdrych jedno mialo wqrtuse nie mniejszq nii 30 oo0 zi brufto AeZeIi umowa zostalct zqwarta w walucie innej niz polsh oty przeliczenia nqleiy dokonat zgodnie ze Srednim kursem wqluty Nqrodowego Bqnku Polskiego z dnia ogloszenia niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie przedstawil w wykazie 2 uslugi, jednak z tresci \4l/kazu ani z dokument6w oi,onych na potwierdzenie naletego ich wykonania nie wynika, ii wartoii co najmniej z nich byla nie mniejsza niz 30 tys,. zama\liai4cy dokonui4c oceny spelniania warunk6w udzialu w post9powaniu przez \a'ykonawcq ustalil, i2 nie wykazal on spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu. W zwi4zk'a z q.rn, zamawiajecy w dniu 19 lipca br. wezwal \a'ykonawca do uzupelniania \ ykazu wykonanych uslug. Wykonawca na wezwanie przeslai w terminie wykaz wykonanych uslug za pomoce faksu. Zamawiaj4cy w wezwaniu z dnia 19 lipca br. wskazal, iz uzupelniane,,dokumenty naleiy w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnoia z oryginalem na adres Zamawiaj4cego", Rygor okre6lonego sposobu przedstawienia dokument6w wynika z rozporz4dze\ia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e iedat zamawia)4cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moge byi skladane (Dz.U. z 2009 r.226,poz.7b17j. Zgodnie z S 6 ust. 1 tego rozporz4dzenta dokumenv sq sktadane w oryginqle lub kopii poswiadczonej za zgodnoit z oryginslem przez wykonqwcq, W przypadku skladania elektronicznych dokument6w powinny byi one opatrzone przez wykonawcg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq wa2nego lonalifikowanego certyfikatu, Z racj\ tego, iz w przypadku transmisji fakowej nie jest moiliwe uzyskanie oryginalu dokumentu, ani tez poswiadczonej za zgodnos6 kopii dokumentu Zamawiaj4cy majac na wzglqdzie przepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego zmuszony jest wykluczyi \aykonawcq z postqpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. wroclawska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanislawa Kulczyriskiego sp6lka z o.o. ul, Lelewela wroclaw, gdy2 nie rvykazal spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, Zgodnie z tresci4 art, 24 ust. 2 pkt 4 usta\ y zamawiajecy \aryklucza vvykonawc6w, kt6rzy nie wykazali spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu.

7 fl n*m****rl"* C,,'n; L?rj-?".fi,,i:;.:H1"fl, E Zamawiaj4cy dokonal opisu sposoby spelniania warunku doswiadczenia w niniejszym postqpowaniu w nastqpujecy spos6b: posiada niezbqdn4 wiedzg i dolwiadczenie, tj. w ci4gu ostatnich trzech lat przed terminem skladania oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wykonawca wykonal: co najmniej 2 zqm6wienis, kt6rych przedmiotem byl druk puhlikacji wraz z ich dastawq z kt6rych jedno miqlo wartoit nie mniejszq nit zi brutto Aeaeli umowa zostqlq zawartq w walucie innej nit polski ztoty przeliczenia nctleay dokonat zgodnie ze Srednim kursem waluty Narodowego Banku Polskiego z dnia ogloszeniq niniejszego zam6wienia,) Wykonawca w ofercie przedstawil w \arykazie 2 uslugi, jednak z tresci wykazu ani z dokument6w oi,onych na potwierdzenie naletego ich wykonania nie wynika iz wartost co najmniej z nich byla nie mniejsza niit 30 tys. z+. Zamawiaj4cy dokonuj4c oceny spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu przez $ykonawce ustalil, i2 nie wykazal on spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu. W zwl4zku z tym, zamawiajqcy w dniu 19 lipca br. wezwal rvykonawcq do uzupelniania wykazu wykonanych uslug. Wykonawca na wezwanie przeslal w dniu 19 lipca br, dokument potwierdzaj4cy naleiyte wykonanie jednej z uslug za pomoc4 faksu. Zamawiajqcy w wezwaniu z dnia 19 lipca br. wskazal, i2 uzupelniane,,dokumenty naleiy przeslaf, pod rygaglq &rykluczenia z postqpowania w formie oryginatu lub kopii poiwiadczonel za zgodno36 z oryginalem na adres Zamawiai4cego". Rygor okreslonego sposobu przedstawienia dokument6w wynika z rozporz4dze\ia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 gnrdnia 2009 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze 24dai zamawiaj4cy od $ykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byt skladane (Dz,tJ. z 2009 r. 226, poz. 7Afi). Zgodnie z 5 6 ust. 1 tego rozporzadzenia dokumenql sq skladqne w oryginale lub kopii pofwiqdczonej za zgodno6t z oryginalem przez Wkonqwce. W przypadku skladania elektronicznych dokument6w powinny bye one opatrzone przez wykonawcg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waanego kwalijikowanego certyfkatu. Z racji tego, iz w pzypadku transmisji faksowej nie jest moiwe uzyskanie oryginalu dokumentrl ani tez poswiadczonej za zgodno66 kopii dokumentu Zamawiaj4cy maj4c na wzglqdzie przepisy prawa powszechnie obowiqzuj4cego zmuszony jest tvykluczya vvykonawcq z postgpowania na podstawie art, 24 ust. 2 pkt 4 ustawv. ZASTiJIEA DYRI]KI,ORA /.9Jlf'ror".icznych. ' Y,( tv\ L\^(v\-^kaMa nebda-czailirk4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Wg Rozdzielnika Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo