Raport z przebiegu procesu wspomagania za rok szkolny 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z przebiegu procesu wspomagania za rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Raport z przebiegu procesu wspomagania za rok szkolny 2013/2014 (obejmuje okres XI VIII 2014) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim projekt realizowany przez Powiat Przasnyski Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim, realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport z przebiegu procesu wspomagania za rok szkolny 2013/2014 (obejmuje okres XI VIII 2014) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim projekt realizowany przez Powiat Przasnyski Opracował: Piotr Kołakowski 2

3 Powiat przasnyski bierze udział realizacji projektu w latach Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim. Jest to projekt konkursowy towarzyszący działaniom podejmowanym w ramach projektu systemowego System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół przygotowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Realizacja tych projektów jest możliwa dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Materiał informacyjno-promocyjny wydany w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim. Nakład 41 egz. 3

4 1. Informacje o zmianach w systemie doskonalenia nauczycieli - projekt systemowy ORE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół powinien spełniać następujące warunki: 1) Wspomaganie jest adresowane do szkoły, czyli doskonalenie kadry pedagogicznej służy oddziaływaniu na organizację (wieloaspektową) szkoły 2) Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie zachowuje się autonomiczną rolę szkoły, system nie narzuca gotowych rozwiązań 3) Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły. czyli wszelkie prowadzone działania są częścią rocznego planu wspomagania wypracowanego przez dyrektorów, radę pedagogiczną, przy współpracy SORE. Dzięki przeprowadzonej diagnozie potrzeb placówki. Jednym z najważniejszych celów organizatora wspomagania szkoły jest wdrażanie i monitorowanie tzw. rocznego planu wspomagania szkoły. Jednym z zadań dyrektorów jest powołanie zespołu diagnostyczno-rozwojowego przy współpracy z SORE. Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji to zewnętrzni konsultanci zatrudnieni w ramach projektu przez koordynatora. SORE buduje relacje ze środowiskiem szkolnym będąc w stałych relacjach z dyrektorom i nauczycielami biorącymi udział w projekcie. Główne Zadania SORE to: Pomoc dyrektorowi w diagnozowaniu potrzeb szkoły i w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb, wsparcie szkoły w przygotowaniu szytego na miarę rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na bazie jednej ofert doskonalenia dostępnych w ramach projektu, pomoc w definiowanie ról osób korzystających ze wspomagania, ustaleniu ich zadań, wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji, pozyskanie zewnętrznych ekspertów/specjalistów (jeśli zaistnieje taka potrzeba) SORE pełni rolę moderatora, doradcy, organizuje działania, których celem jest opracowanie diagnozy i prowadzi warsztat diagnostyczno - rozwojowy, lecz ostateczne decyzje należą do szkoły i jej dyrektora. Etapy realizacji RPW oraz zadania osób biorących udział w projekcie przedstawia schemat 1. Roczny Plan Wspomagania Szkół. 4

5 Rys. nr 1. schemat ramowego planu wspomagania szkół. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA WYBRANEGO ASPEKTU PRACY ETAPY REALIZACJI ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA Diagnoza : wywiad z dyrektorem (zebranie informacji o szkole); wywiad z nauczycielami (spotkanie z radą pedagogiczną); warsztat diagnostycznorozwojowy, którego wynikiem jest pogłębiona autodiagnoza (określenie priorytetów rozwojowych szkoły). Doskonalenie pracy nauczycieli: warsztaty dla nauczycieli (formy aktywne), w sumie od 10 do 15 godzin dla grup nieprzekraczających 20 osób; spotkania grupowe (np. wykłady, konsultacje grupowe), w sumie od sześciu do ośmiu godzin dla grup liczących od 15 do 50 osób (w zależności od formy pracy i liczebności grona pedagogicznego). Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę: konsultacje indywidualne i/lub grupowe (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli), od 15 do 20 godzin spotkań. Ewaluacja: ewaluacja efektów w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły; opracowanie przez SORE sprawozdania z realizacji procesu wspomagania; przedstawienie sprawozdania dyrektorowi; przedstawienie sprawozdania nauczycielom. ZADANIA UCZESTNIKÓW PROCESU WSPOMAGANIA Zadania dyrektora szkoły i nauczycieli: przygotowanie diagnozy potrzeb szkoły we współpracy z SORE; aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach; wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur; udzielanie informacji zwrotnej; udział w ewaluacji podjętych działań. Zadania szkolnego organizatora rozwoju edukacji (SORE): zebranie informacji o szkole, poznanie jej specyfiki: wywiad z dyrektorem; zebranie informacji w zakresie proponowanego przez dyrektora obszaru doskonalenia: wywiad z nauczycielami, spotkanie z radą pedagogiczną; pomoc w dokonaniu pogłębionej autodiagnozy w szkole i określeniu priorytetów rozwojowych: przeprowadzenie warsztatu rozwojowego; ustalenie zakresu i harmonogramu podejmowanych działań w ramach rocznego planu wspomagania; pozyskanie eksperta i organizacja warsztatów, konsultacji lub innych form szkoleniowych; pomoc nauczycielom we wdrożeniu do szkolnej praktyki zaplanowanych rozwiązań; przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji podjętych działań; opracowanie raportu z realizacji rocznego planu wspomagania; przedstawienie raportu dyrektorowi szkoły; przedstawienie raportu radzie pedagogicznej. Zadania ekspertów zewnętrznych: przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i/lub innych zaplanowanych form szkoleniowych dla nauczycieli (konsultacji, wykładów itd.).

6 ORE przygotowało listę 24 ofert, spośród których szkoły wybierają dwie oferty w cyklu 2- letnim lub rocznym. Tabela 1. Schemat opisu oferty doskonalenia Tytuł (zakres) oferty doskonalenia 1. Charakterystyka potrzeby Opis stanu wyjściowego (sytuacji szkoły), w którym zasadna jest realizacja tej oferty 2. Cel realizacji oferty Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji oferty. 3. Grupy docelowe Identyfikacja grup osób, które biorą czynny udział w działaniach prowadzonych w ramach oferty i które są adresatami wspomagania (np. dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice). 4. Efekty realizacji oferty Opis zakładanych rezultatów realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie oferty. 5. Sposób realizacji oferty Ogólna informacja o możliwym (przykładowym) sposobie realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie oferty. 6. Zasady korzystania z oferty Opis sposobu korzystania ze wspomagania: w tym informacja o zobowiązaniach szkoły korzystającej ze wspomagania i zobowiązaniach poszczególnych grup uczestników. 7. Czas i miejsce realizacji oferty 8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty 9. Osoba udzielająca dalszych informacji Informacje o sugerowanym czasie trwania i miejscu realizacji rocznego planu wspomagania zbudowanego na podstawie oferty. Imię, nazwisko, biografia zawodowa. Imię, nazwisko, , numer telefonu szkolnego organizatora rozwoju edukacji współpracującego ze szkołą.. Po zakończeniu realizacji rocznego planu wspomagania szkoły SORE przygotowuje sprawozdanie z zaplanowanych i przeprowadzonych działań, które następnie przedstawia dyrektorowi i radzie pedagogicznej. 6

7 Tabela 2. Wzór rocznego planu wspomagania (RPW) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia W realizacji OBSZARZE.. Data zakończenia realizacji dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr 2. Diagnoza potrzeby Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). 3. Cel Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). 5. Harmonogram realizacji RPW Zadanie 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) Termin realizacji zadania Miejsce realizacji zadania 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) 3. Warsztat diagnostycznorozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły 7

8 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe 5. Szkolenie.. 6. Warsztaty Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. Rola Szkolny organizator rozwoju edukacji Ekspert zewnętrzny Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem Liczba godzin kontaktowych 3 7. Zadania osób realizujących RPW Rola Szkolny organizator rozwoju edukacji Ekspert / specjalista Zadania 8

9 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony Rola Dyrektor szkoły Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego Pozostali nauczyciele Wychowawcy Wychowawcy świetlicy szkolnej Pedagog szkolny Uczniowie Rodzice Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem Liczba godzin kontaktowych 4 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania Rola Dyrektor szkoły Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego Pozostali nauczyciele Wychowawcy Wychowawcy świetlicy szkolnej Pedagog szkolny Uczniowie Rodzice Zadania 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW 9

10 Istotnym dopełnieniem realizowanego rocznego planu wspomagania jest tworzenie sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół z obszaru jednego powiatu. Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole rocznego planu wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli (dyrektorów) z różnych szkół, ale z obszaru jednego powiatu. Sieć będzie formą współpracy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkaniach (trzy do pięciu w roku szkolnym, optymalnie co dwa miesiące) oraz poprzez platformę internetową. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów będzie zajmował się koordynator sieci. Zadania koordynatora sieci to: organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników), monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci, promocja działań sieci. Organizacja sieci przedstawiona jest na rys

11 Rys. 2. Organizacja sieci. Etapy organizacji sieci: rozeznanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów; powołanie sieci o określonej tematyce; wybór koordynatora sieci; zaproszenie do współpracy od 20 do 25 pracowników ze szkół realizujących projekt powiatowy; ustalenie planu pracy sieci. Spotkania uczestników sieci: pięć spotkań w roku szkolnym (samokształcenie, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, warsztaty); udział zaproszonych specjalistów (wykład, warsztaty, konsultacje). Praca na platformie: moderowane forum wymiany doświadczeń; moderowane forum dyskusyjne; materiały samokształceniowe, e-learning; możliwość upowszechnienia wypracowanych materiałów, pomysłów, przykładów wdrożeń wypracowanych rozwiązań. Zadania uczestników sieci współpracy i samokształcenia Zadania dyrektorów i nauczycieli (uczestników sieci): - aktywne uczestnictwo, otwarte na nabywanie (doskonalenie) kompetencji; - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami - wspólne wykonywanie zaplanowanych zadań; - zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami Zadania koordynatora sieci: organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci; pozyskanie ekspertów zewnętrznych specjalistów w zakresie tematu pracy sieci/w zakresie zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników sieci; moderowanie forum wymiany doświadczeń (platforma informatyczna wspierająca pracę sieci); udostępnianie materiałów samokształceniowych (platforma informatyczna wspierająca pracę sieci). Zadania ekspertów zewnętrznych: przygotowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów czy innych form szkoleniowych; konsultacje dla zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli.

12 2. Informacje o projekcie konkursowym Powiatu Przasnyskiego Informacje o projekcie Numer i nazwa Priorytetu : III. Wysoka jakość systemu oświaty Numer i nazwa Działania : 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Instytucja, w której wniosek zostanie złożony : Ośrodek Rozwoju Edukacji Numer konkursu : 1/POKL/3.5/2012 Tytuł projektu : Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim Okres realizacji projektu : od do Obszar realizacji projektu: Województwo Mazowieckie, Powiat przasnyski Charakterystyka projektu 1. Cel główny projektu. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia 350 nauczycieli w powiecie przasnyskim poprzez kompleksowe wspomaganie 26 szkół i 4 przedszkoli spójne z ich potrzebami w okresie 24 miesięcy. a) Liczba szkół/przedszkoli objętych pilotażem w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli jako elementu wsparcia: 30 b) Liczba nauczycieli objętych pilotażem: 350 (276 K i 74 M) c) Liczba nauczycieli, którzy ukończą pilotaż: 310 (244 K i 66 M) d) Odsetek dyrektorów szkół/przedszkoli, nauczycieli którzy podnieśli swoje kompetencje diagnostyczne i psychologiczno - pedagogiczne w wyniku udziału w różnych formach doskonalenia o 70%: 246 (192 K i 54 M) 2. Cele szczegółowe projektu. 2.1 Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w powiecie przasnyskim: a) Liczba Powiatowych Programów wspomagania zawierających informacje o realizacji wspomagania S/P na poziomie powiatu: 2 b) Liczba raportów zawierających szczegółowe informacje o efektach wspomagania szkół/przedszkoli w powiecie przasnyskim: 2 c) Liczba uczestników projektu, którzy stwierdzą lepsze i pełniejsze przygotowanie do realizacji zmodyfikowanych zadań oświatowych (70%): 245 (192 K i 53 M) 2.2 Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola: a) Liczba nauczycieli, którzy podwyższą umiejętności na różnych formach doskonalenia co najmniej o 70%: 246 (192 K i 54 M) 12

13 b) Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia: 350 (274 K i 76M) c) Liczba szkół/przedszkoli w których przeprowadzono pełny cykl doskonalenia nauczycieli: Podniesienie kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli, którzy przystąpili do projektu, w zakresie trafnej diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli i opracowania Rocznych Planów Wspomagania: a) Liczba dyrektorów szkół/przedszkoli, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie opracowania Rocznych Planów Wspomagania o co najmniej 70%: 25 (17 K i 8 M) b) Odsetek nauczycieli, którzy podwyższyli swoje umiejętności w przygotowaniu i realizacji Rocznych Planów Wspomagania o co najmniej 60%: 210 (165 K i 45 M) 2.4 Poprawa jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w powiecie przasnyskim poprzez organizację lokalnych sieci współpracy i samokształcenia: a) Liczba lokalnych sieci współpracy i samokształcenia utworzonych na terenie powiatu: 5 b) Liczba nauczycieli i dyrektorów współpracujących w ramach sieci: 150 (120 K i 30 M) c) Odsetek uczestników sieci, którzy polepszą współpracę, wpłyną na podniesienie jej efektywności o min. 60%: 90 (72 K i 18 M) 3. Grupy docelowe. Wsparciem zostały objęte następujące grupy osób i instytucji: Szkoły i przedszkola: Licea Ogólnokształcące - 4, Technika - 2, Zasadnicze Szkoły Zawodowe - 2, Gimnazja - 7, Szkoły Podstawowe - 11 oraz 4 przedszkola; Nauczyciele/lki K i 74 M. Dyrektorzy/rki S/P: 34 osoby w tym 24 K i 10 M. Szkoły/przedszkola biorące udział w projekcie spełniły następujące kryteria dostępu określone dla projektu działania 3.5 tj.: udział w proj. co najmniej 20% szkół z terenu powiatu, udział w proj. co najmniej 10 % SP i G z terenu powiatu znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10% szkół z terenu powiatu znajdujących się powyżej, w każdej szkole/przedszkolu zostało przeprowadzone wspomaganie w oparciu o 1 ofertę wypracowaną w ramach projektu systemowego ORE pt. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Pełny cykl doskonalenia trwał 10 miesięcy. ( ). W każdym z przedszkoli biorących udział w proj. zatrudnionych jest co najmniej 5 nauczycieli. 13

14 4. Zadania. Zadanie I: Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania(PPW) Po przeprowadzeniu diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach, wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu Rocznych Planów Wspomagania opracowano Powiatowy Program Wspomagania na rok szkolny 2013/2014, który zawierał następujące elementy: diagnozę potrzeb placówek wskazanie tematów i harmonogramu wdrażania RPW, wskazanie tematów sieci współpracy i samokształcenia źródło pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania w szkołach/przedszkolach oraz w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia wraz ze wskazaniem zakresu tematycznego wsparcia; Powiatowy Program Wspomagania za rok szkolny 2013/2014 był podstawą monitorowania procesu wspomagania na terenie powiatu. Monitoring prowadzili: Zespół Realizujący Projekt, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu. Powiatowy Program Wspomagania za rok szkolny 2013/2014 został opublikowany i przekazany do szkół/przedszkoli objętych projektem. Zadanie II: Realizacja Rocznego Planu Wspomagania (RPW) 2 plany dla każdej ze szkół/przedszkoli. W każdej szkole/przedszkolu biorących udział w projekcie przeprowadzony został cykl doskonalenia w oparciu o 1 ofertę doskonalenia opracowaną w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół". Oferta doskonalenia wybrana przez szkołę/przedszkole była podstawą zbudowania szczegółowego Rocznego Planu Wspomagania (RPW). RPW realizowano w trakcie 1-go roku szkolnego. Doskonalenie prowadzili Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) oraz wybrani eksperci. Realizacja wspomagania przebiegała we wszystkich placówkach biorących udział w projekcie 4-etapowo: I etap: Pogłębiona diagnoza potrzeb każdej placówki przeprowadzona przez SORE we współpracy z dyrektorami szkół/przedszkoli i nauczycieli. Rezultatem diagnozy był wybór tematów ofert, po 1 dla każdej szkoły/przedszkola oraz przygotowanie RPW. II etap: Doskonalenie pracy nauczycieli zgodnie z realizacją Rocznego Planu Wspomagania. W ramach etapu odbyły się: warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe prowadzone przez SORE i ekspertów zewnętrznych. III etap: Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciele mieli możliwość regularnej wymiany 14

15 doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności poprzez: konsultacje indywidualne i grupowe. SORE i eksperci zewnętrzni wspierali w rozwiązywaniu wątpliwości, analizie problemów, przedstawianiu nowych rozwiązań wdrażanych do szkół/przedszkoli. IV etap: Z realizacji RPW SORE sporządzili sprawozdanie oraz wspólnie z dyrektorem i nauczycielami przygotowano rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym. W roku 2014/15 proces wspomagania będzie przebiegał analogicznie do roku 2013/14. Zadanie III: Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym upowszechniania dobrych praktyk w szkołach/przedszkolach zorganizowanych zostało 5 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia tj. zespoły 30 osobowe nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli z terenu powiatu przasnyskiego, którzy współpracują ze sobą szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Sieci mają charakter tematyczny i są adresowane do nauczycieli (4 sieci) i dyrektorów (1 sieć). Pracami każdej sieci kieruje Koordynator Sieci. W ramach każdej sieci odbyły się 4 spotkania. Między spotkaniami członkowie sieci pracowali na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Przebieg każdego zadania był monitorowany pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników. 5. Zarządzenie projektem. Projekt jest realizowany przez Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Powołano Zespół Realizujący Projekt w składzie: Kierownik projektu - Irena Superson Asystent kierowniczki - Aleksandra Śmigielska Specjalista ds. administracyjno-technicznych - Katarzyna Grzybowska-Kucińska Księgowa - Joanna Goździewska 15

16 3. Opis przebiegu działań Podstawowym celem realizowanym w ramach projektu w roku szkolnym 2013/14 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim jest zbudowanie efektywnego systemu wspomagania szkół i przedszkoli. System ten objął 30 placówek oświatowych 4 przedszkola, 11 szkół podstawowych, 7 gimnazjów oraz 8 szkół ponadgimnazjalnych (4 licea ogólnokształcące, 2 technika i 2 zasadnicze szkoły zawodowe) znajdujące się na terenie powiatu przasnyskiego. Czas realizacji projektu od 1 VIII 2013 roku do 31 VII 2015 roku. Na bazie 30 Rocznych Planów Wspomagania powstał Powiatowy Program Wspomagania wypracowanych przez szkoły i przedszkola z powiatu przasnyskiego. Czas realizacji pierwszego RPW od 8 XI 2013 r. do 31 VIII 2014 r W trakcie realizacji projektu przygotowanego przez powiat przasnyski, Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim objęto wsparciem 350 nauczycieli w powiecie przasnyskim poprzez kompleksowe wspomaganie wybranych 26 szkół i 4 przedszkoli spójne z ich potrzebami w okresie 24 miesięcy w pierwszej części projektu czyli w okresie 10 miesięcy. W projekcie pracuje 6 SORE, każdy z nich realizował program wspomagania będąc koordynatorem działań, moderatorem i doradcą w 5 placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach) powiatu przasnyskiego. Każdy SORE przeprowadzi 1 ofertę doskonalenia w szkołach/przedszkolach. 16

17 Funkcje SORE w poszczególnych szkołach/przedszkolach w okresie od 8.XI r. do 31. VIII r. sprawowali: 1. Burczyński Rafał: - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Duczyminie, - Gimnazjum w Zespole Szkół w Duczyminie, - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zarębach, - Gimnazjum w Zespole Szkół w Zarębach, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Chorzelach. 2. Daniszewska Zofia: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi, - Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, - Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. 3. Kołakowski Piotr: - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, - Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu, - Szkoła Podstawowa w Mchowie, - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Lesznie. 4. Kowalski Krzysztof: - Zespół Placówek Oświatowych - Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu, - Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Jednorożcu, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Parciakach, - Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu, - Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu. 5. Wróblewska Wioletta: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrębie, - Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogatem, - Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowej Krępie, - Publiczne Gimnazjum w Chorzelach, - Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu. 6. Zmysłowska Marzanna: - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu, - Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu, - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu, - Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu. 17

18 Wykres przedstawiający liczbę szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie z poszczególnych miejscowości Powiatu Przasnyskiego Jednorożec Duczymin Zaręby Chorzele Poścień Wieś Przasnysz Parciaki Obrąb Bogate Nowa Krępa Mchowo Leszno W omawianych szkołach/przedszkolach realizowano następujące obszary: - Nauczyciel 45+ ( 4 placówki) - Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (4 placówki) - Techniki uczenia się i metody motywujące do pracy (4 placówki) - Postawy uczniowskie jak je kształtować? (3 placówki) - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? (3 placówki) - Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny? (2 placówki) - Wspieranie pracy wychowawców klas (2 placówki) - Wykorzystanie Tik na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet (2 placówki) - Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły (1 placówka) - Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się (1 placówka) - Budowa koncepcji pracy szkoły (1 placówka) - Rodzice są partnerami szkoły (1 placówka) - Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich (1 placówka) 18

19 - Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym (1 placówka) - Praca z uczniem zdolnym indywidualizacja (1 placówka) Harmonogram wdrażania Rocznych Planów Wspomagania w poszczególnych szkołach/przedszkolach. 1 Cz.1 2 Cz1 3 Cz 1 4 Cz 2 5 Cz 3 6 Cz 4 7 Cz 4 8 Cz 4 Zadanie Termin realizacji zadania Spotkanie SORE z dyrektorem placówki oświatowej. Spotkanie SORE z radą pedagogiczną szkoły/przedszkola - utworzenie zespołu zadaniowego. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania szkoły (RPW). Szkolenia w zakresie wypracowanym podczas warsztatów diagnostyczno rozwojowych. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (opracowuje SORE). 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW przez SORE dyrektorowi. Rada pedagogiczna z udziałem SORE - przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW, dyskusja, wnioski. od 8 XI 2013 r. listopad początek grudnia 2013 r. listopad początek grudnia 2013 r. do r. grudzień - czerwiec 2014 r. (szkolenia SORE) marzec czerwiec (szkolenia ekspertów) lipiec - sierpień 2014 r. sierpień 2014 r. sierpień 2014 r. Miejsce realizacji zadania siedziba placówki siedziba placówki siedziba placówki siedziba placówki siedziba placówki siedziba placówki siedziba placówki siedziba placówki 19

20 Analiza poszczególnych części harmonogramu. Część 1. Od r. SORE spotkali się z dyrektorami szkół w celu przeprowadzenia wywiadu, uzyskania informacji o pracy szkoły, jej sukcesach, trudnościach, specyfice pracy. Następnym krokiem było spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną w celu utworzenia zespołów zadaniowych i wskazaniu interesujących Radę Pedagogiczną obszarów pracy w ramach projektu. Trzecim krokiem był warsztat diagnostyczno rozwojowy prowadzony przez SORE metodami aktywizującymi w celu wyłonienia przez zespół obszaru pracy w roku szkolnym 2013/2014. Wywiad SORE z dyrektorem szkoły, spotkanie z Radą Pedagogiczną oraz warsztat diagnostyczno rozwojowy wyłoniły obszar pracy szkoły i zakończyły część 1. W części 2 do 15 stycznia 2014 r. wypracowano pod kierunkiem SORE Roczny Plan Wspomagania zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną oraz Dyrektora Szkoły. Część 3 projektu polegała na prowadzeniu i monitorowaniu szkoleń (warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne) prowadzone przez ekspertów wyłonionych w drodze przetargu oraz SORE. Obiektywne problemy, opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu spowodowały, że eksperci rozpoczęli pracę w szkołach/przedszkolach od marca 2014 roku. Część 4 polegała na podsumowaniu pracy poprzez opracowanie sprawozdania przez SORE (każdy 5 sprawozdań dla każdej ze szkół, którą się opiekował) razem 30 sprawozdań. W miesiącu sierpniu sprawozdanie z realizacji RPW zostały przedstawione dyrektorom szkół oraz Radą Pedagogicznym. Przedstawienie sprawozdań połączone było z dyskusją i wypracowaniem wniosków dotyczących realizacji RPW. 20

21 Lp. Data Miejsce realizacji (szkoła/przedszkole) Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Mchowie Szkoła Podstawowa w Duczyminie Gimnazjum w Duczyminie Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Zarębach Harmonogramy Szkoleń Harmonogram marzec 2014 r. Forma (konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne) Warsztaty 6 h Warsztaty 4h, konsultacje grupowe 2h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Konsultacje indywidualne 7 h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 1h Warsztaty 6 h Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu Zasadnicza Szkoła Warsztaty 4 h Zawodowa w ZSP w Chorzelach Gimnazjum w Warsztaty 6 h Przasnyszu Gimnazjum w Zarębach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Liceum Ogólnokształcące w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Technikum w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Szkoła Podstawowa w Mchowie Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu Przedszkole w Jednorożcu Konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 6h Konsultacje grupowe 6 h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje Trener / SORE Wiesława Machul (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Ilość godzin Bożena Świderska 7 Jolanta Gałecka 4 Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) Katarzyna Gałecka Wiesława Machul (EDU-MACH) Dominik Molewski (EDU- MACH) Irena Gostół (EDU-MACH) Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Wiesława Machul (EDU-MACH) Anna Sacherska (EDU-MACH)

22 indywidualne 3h Technikum w ZSP w Przasnyszu Konsultacje indywidualne 10 h Gimnazjum w Zarębach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Liceum Konsultacje indywidualne Ogólnokształcące w ZSP 5 h w Przasnyszu Przedszkole w Jednorożcu Gimnazjum w Przasnyszu Przedszkole w Chorzelach Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu Technikum w ZSP w Przasnyszu Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Chorzelach Gimnazjum w Duczyminie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Przasnyszu Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Przasnyszu Przedszkole Samorządowe w Chorzelach Konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 2h Konsultacje grupowe 6 h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Konsultacje grupowe 6 h Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 2h, konsultacje grupowe 4h Warsztaty 4 h, Konsultacje grupowe 2 h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 2h, konsultacje grupowe 2h Warsztaty 3h, konsultacje indywidualne 4h, konsultacje grupowe 4 h Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 4h, konsultacje grupowe 2h Konsultacje indywidualne 7 h SP w Parciakach Warsztaty 4h, konsultacje indywidualne 5h Liceum Warsztaty 2h, konsultacje Ogólnokształcące w grupowe 2h, konsultacje Chorzelach indywidualne 3h Jolanta Bem 10 Piotr Kozłowski (NODN Świecie) 6 Bożena Świderska 5 Anna Sacherska (EDU-MACH) Wiesława Machul 6 (EDU-MACH) Dorota 7 Stryjewska (EDU- MACH) Piotr Kozłowski 6 (WSJO Świecie) Jolanta Bem 8 7 Bożena Świderska 6 Liliana 6 Waleśkiewicz (EDU-MACH) Dominik 6 Molewski (EDU- MACH) Milena 11 Kieczmerska (WSJO Świecie) Bożena Świderska 8 Dorota Stryjewska (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Irena Gostół (EDU-Mach)

23 Technikum w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Gimnazjum w Nowej Warsztaty 2h, konsultacje Krepie grupowe 3h, Szkoła Podstawowa Nr 1 Konsultacje indywidualne w Przasnyszu Przedszkole w Jednorożcu Technikum w ZSP w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Jednorożcu 7 h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 6h Warsztaty 4h, konsultacje indywidualne 5h, konsultacje grupowe 2h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Szkoła Podstawowa w Obrębie Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 3h, Liceum Warsztaty 3h, konsultacje Ogólnokształcące w indywidualne 2h, Jednorożcu konsultacje grupowe 1h SP w Lesznie Warsztaty 4h, konsultacje indywidualne 6h Szkoła Podstawowa w Warsztaty 3h, konsultacje Pościeniu grupowe 3h, konsultacje Przedszkole nr 2 w Przasnyszu Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Przasnyszu Publiczne Gimnazjum w Zarębach Gimnazjum w Nowej Krepie indywidualne 4h Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 1h, konsultacje grupowe 2h Konsultacje indywidualne 3 h Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 2h, konsultacje grupowe 1h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 3h, Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) Anna Sacherska (EDU-MACH) Jolanta Bem 8 Katarzyna Gałecka Miłosz Marcysiak 5 (NODN Świecie) Jolanta Bem 9 Joanna Kozioł (EDU-MACH) Wiesława Machul (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Bożena Świderska 3 Dorota Mularz 5 Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) 5 23

24 Lp. Data Miejsce realizacji (szkoła/przedszkole) Przedszkole nr 2 w Przasnyszu Harmonogram kwiecień 2014 r. Forma (konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne) Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 1h, konsultacje grupowe 2h SP w Mchowie Konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 5h Gim. w Jednorożcu Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Przedszkole w Jednorożcu Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h SP nr 1 w Przasnyszu konsultacje indywidualne 5h Gimnazjum w Konsultacje grupowe 1h, Duczyminie konsultacje indywidualne Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu Gimnazjum w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Jednorożcu 3h Konsultacje indywidualne 6h Konsultacje indywidualne 6h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 4h Miejskie Przedszkole nr 2 w Przasnyszu Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2 h SP Parciaki Konsultacje grupowe 4h, konsultacje indywidualne 6h Szkoła Podstawowa w Obrębie Przedszkole nr 1 w Przasnyszu Gimnazjum w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 2h Warsztaty 3h, konsultacje indywidualne 3h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 2h SP Duczymin Konsultacje grupowe 2, konsultacje indywidualne 6h Trener / SORE Dorota Stryjewska (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Hanna Kasztelan (EDU-MACH) Katarzyna Gałecka Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Wiesława Machul (EDU-MACH) Wiesława Machul (EDU-MACH) Anna Sacherska (EDU-MACH) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Hanna Kasztelan (EDU-MACH) Irena Gostół (EDU-MACH) Miłosz Marcysiak (WSJO Świecie) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Ilość godzin

25 Liceum Ogólnokształcące w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Technikum w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu Przedszkole w Chorzelach Konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 1h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 4h Przedszkole nr 1 w Przasnyszu Warsztaty 3h, konsultacje indywidualne 4h Gimnazjum w Bogatem Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 2h SP nr 1 w Przasnyszu konsultacje indywidualne 5h Szkoła Podstawowa w Warsztaty 2h, konsultacje Zarębach grupowe 2h, konsultacje Szkoła Podstawowa w Chorzelach indywidualne 4h Konsultacje indywidualne 4h SP w Mchowie Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 6h SP w Duczyminie Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Przedszkole nr 2 w Konsultacje indywidualne Przasnyszu 5h Gimnazjum w Chorzelach konsultacje indywidualne 4h SP Obrąb Konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Liceum Konsultacje grupowe 5h, Ogólnokształcące w konsultacje indywidualne Przasnyszu 2h SP w Lesznie Konsultacje grupowe 4h, konsultacje indywidualne 6h Irena Gostół (EDU-MACH) Liliana 7 Waleśkiewicz (EDU-MACH) Świderska Bożena 6 Dorota Stryjewska (EDU- MACH) Hanna Kasztelan (EDU-MACH) Miłosz Marcysiak (WSJO Świecie) Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Dominik Molewski (EDU- MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Miłosz Marcysiak (WSJO Świecie) Miłosz Marcysiak (NODN Świecie) Świderska Bożena 7 Joanna Kozioł (EDU-MACH) 10 25

26 Gimnazjum w Zarębach Konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 3h Miejskie Przedszkole nr Konsultacje indywidualne 2 w Przasnyszu Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu Gimnazjum w Przasnyszu Gimnazjum w Jednorożcu Przedszkole nr 1 w Przasnyszu 5 h Warsztaty 1h, konsultacje grupowe 3h, konsultacje indywidualne 6h Konsultacje indywidualne 5h Konsultacje indywidualne 5h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Konsultacje grupowe 3h, konsultacje indywidualne 4h Gimnazjum w Zarębach Konsultacje indywidualne 4h Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu Gimnazjum w Chorzelach Gimnazjum w Duczyminie Szkoła Podstawowa w Duczyminie ZSZ w ZSP w Chorzelach Gimnazjum w Przasnyszu Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Duczyminie Gimnazjum w Duczyminie Konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 2h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 4h Konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 3h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 2h Warsztaty 2h, konsultacje indywidualne 3h Konsultacje indywidualne 5h Konsultacje indywidualne 6h Konsultacje indywidualne 4h Konsultacje indywidualne 4h Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Piotr Kozłowski 5 (NODN Świecie) Jolanta Bem 10 Wiesława Machul 5 (EDU-MACH) Wiesława Machul 5 (EDU-MACH) Jolanta Gałecka 6 Anna Sacherska (EDU-MACH) Liliana 4 Waleśkiewicz (EDU-MACH) Świderska Bożena 7 Miłosz Marcysiak (WSJO Świecie) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Jolanta Gałecka 5 Katarzyna Gałecka Wiesława Machul (EDU-MACH) Wiesława Machul (EDU-MACH) Dominik Molewski (EDU- MACH) Dominik Molewski (EDU- MACH)

27 Szkoła Podstawowa w Zarębach Liceum Ogólnokształcące w Chorzelach Konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 5h Konsultacje indywidualne 8h Technikum w Chorzelach Konsultacje indywidualne 8h Gimnazjum w Jednorożcu Szkoła Podstawowa w Jednorożcu Szkoła Podstawowa w Chorzelach Przedszkole nr 2 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Jednorożcu Konsultacje indywidualne 8h Konsultacje indywidualne 8h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Konsultacje indywidualne 5h Konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h SP Parciaki Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 6h Przedszkole nr 1 w Przasnyszu Gimnazjum w Jednorożcu Konsultacje indywidualne 2h, konsultacje grupowe 5h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 5h Gimnazjum w Zarębach Konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 3h Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu Przedszkole w Chorzelach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 6h Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 3h Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Irena Gostół (EDU-MACH) 6 8 Liliana 8 Waleśkiewicz (EDU-MACH) Jolanta Gałecka 8 Katarzyna 8 Gałecka Jolanta Gałecka 6 Dorota 5 Stryjewska (EDU- MACH) Anna Sacherska 5 Joanna Kozioł (EDU-MACH) Irena Gostół (EDU-MACH) Hanna Kasztelan (EDU-MACH) Piotr Kozłowski (NODN Świecie) Jolanta Bem 10 Dorota Stryjewska (EDU- MACH) LO w Chorzelach Konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 2h Irena Gostół (EDU-MACH) 7 27

28 Technikum w Chorzelach Konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 2h Szkoła Podstawowa w Zarębach Konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 5h Gimnazjum Nowa Krepa Konsultacje grupowe 3h, warsztaty 2 h Przedszkole nr 1 w Konsultacje grupowe 3h, Przasnyszu konsultacje indywidualne Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) Hanna Kasztelan (EDU-MACH) 4h Gimnazjum Nowa Krepa Konsultacje grupowe 5h, Piotr Kozłowski (WSJO Świecie) ZSZ w ZSP w Chorzelach Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Konsultacje grupowe 4h, konsultacje indywidualne 4h Warsztaty 3h, konsultacje grupowe 3h, konsultacje indywidualne 4h SP Leszno Konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 5h warsztaty 2 h SP Jednorożec Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 4h Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZSP w Przasnyszu Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Konsultacje grupowe 5h, konsultacje indywidualne 2h LO Przasnysz Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 1h, konsultacje indywidualne 2h Gimnazjum w Bogatem Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 4h Szkoła Podstawowa w Zarębach Warsztaty 2h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h LO Przasnysz Warsztaty 1h, konsultacje grupowe 2h, konsultacje indywidualne 2h Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Wiesława Machul (EDU-MACH) Joanna Kozioł (EDU-MACH) Anna Sacherska (EDU-MACH) Wiesława Machul (EDU-MACH) Jolanta Bem 7 Janosz Janina (WSJO Świcie) Miłosz Marcysiak (WSJO Świecie) Liliana Waleśkiewicz (EDU-MACH) Aldona Krzywicka(WSJO Świecie)

29 Lp. Data Miejsce realizacji (szkoła/przedszkole) Harmonogram maj 2014 r. Forma (konsultacje grupowe, konsultacje indywidualne) konsultacje grupowe (6), konsultacje indywidualne(2) konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne (1) konsultacje grupowe (5), Szkoła Podstawowa w Mchowie Szkoła Podstawowa w Mchowie Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu konsultacje indywidualne(2) Gimnazjum w Zarębach konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne (2) Szkoła Podstawowa w Mchowie Szkoła Podstawowa w Obrębie Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu Przedszkole nr 2 w Przasnyszu konsultacje grupowe (4), konsultacje indywidualne(2) konsultacje grupowe (2), konsultacje indywidualne(2) warsztaty (1) konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne (2) konsultacje grupowe (3), konsultacje indywidualne (2) Trener / SORE J. Kozioł P. Kołakowski J. Kozioł P. Kołakowski P. Kozłowski/ M. Zmysłowska D. Molewski R. Burczyński J. Kozioł P. Kołakowski p. Kacprzak W. Wróblewska W. Machul M. Zmysłowska P. Kozłowski M. Zmysłowska Ilość godzin 8 :00-14:00 13:00-17:30 7 Od 15:30 (7) 13:00-17:30 0d 16:00 (5) Szkoła Podstawowa w Chorzelach konsultacje indywidualne (4) Gimnazjum w Chorzelach konsultacje grupowe (3), konsultacje indywidualne (1) O. Matecka R. Burczyński P. Kozłowski W. Wróblewska Bogate w Gimnazjum Konsultacje indywidualne (4) M. Marcysiak W. Wróblewska Publiczne Gimnazjum w konsultacje grupowe (5), W. Machul Przasnyszu konsultacje indywidualne (2) M. Zmysłowska Szkoła Podstawowa w konsultacje grupowe (8) Joanna Kozioł Parciakach konsultacje indywidualne (2) K. Kowalski Nowa Krępa konsultacje grupowe (5) P. Kozłowski W. Wróblewska Przedszkole w Jednorożcu konsultacje indywidualne (4) Katarzyna Gałecka K. Kowalski Gimnazjum w Chorzelach konsultacje grupowe (2) P. Kozłowski konsultacje indywidualne (1) W. Wróblewska Gimnazjum w Duczyminie warsztaty (2) konsultacje grupowe (1) konsultacje indywidualne (2) Przedszkole w Chorzelach konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (2) J. Gałecka R. Burczyński D. Stryjewska Z. Daniszewska 4 Od 15:00 (4) :30 (10) Od 14: (4 ) Od 15:00 (3) Od 15:30 (5) 7 Od 13:00 29

30 Szkoła Podstawowa w Pościeniu Szkoła Podstawowa w Zarębach konsultacje indywidualne(5) konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (1) W. Machul Z. Daniszewska L. Waleśkiewicz R. Burczyński Przedszkole w Jednorożcu konsultacje indywidualne(7) Katarzyna Gałecka K. Kowalski Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Chorzelach Szkoła Podstawowa w Chorzelach Szkoła Podstawowa w Duczyminie Przedszkole nr 2 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Parciakach konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne (2) konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne (2) warsztaty (2) konsultacje grupowe (2) konsultacje indywidualne (2) konsultacje indywidualne (4) konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (2) konsultacje grupowe (5) konsultacje grupowe (7) konsultacje indywidualne (3) ZSP w Przasnyszu (technikum) konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (3) ZSZ w Chorzelach konsultacje grupowe (3), konsultacje indywidualne(4) lub ZSP w Przasnyszu (ZSZ) konsultacje grupowe (4) konsultacje indywidualne (2) Szkoła Podstawowa w konsultacje grupowe ( 7 ) Pościeniu Przedszkole nr 1 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Obrębie konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(2) warsztaty (3) konsultacje indywidualne (4) Przedszkole nr 2 w Przasnyszu konsultacje grupowe (4), konsultacje indywidualne(2) Szkoła Podstawowa w konsultacje grupowe (5) Chorzelach konsultacje indywidualne (2) Gimnazjum w Bogatem konsultacje grupowe (3) konsultacje indywidualne (1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu Szkoła Podstawowa w Jednorożcu konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(1) Konsultacje grypowe (10) Konsultacje indywidualne (1) W. Machul M. Zmysłowska P. Kozłowski M. Zmysłowska O. Matecka R. Burczyński J. Gałecka R. Burczyński J. Gałecka R. Burczyński P. Kozłowski M. Zmysłowska Joanna Kozioł K. Kowalski J. Bem P. Kołakowski K. Gałecka Z. Daniszewska J. Bem P. Kołakowski W. Machul Z. Daniszewska A. Sacherska M. Zmysłowska H. Kasztelan W. Wróblewska D. Stryjewska M. Zmysłowska J. Gałecka R. Burczyński P. Kozłowski W. Wróblewska P. Kozłowski M. Zmysłowska Katarzyna Gałecka K. Kowalski 13:30 Od 15:30 (6) 9:30-14:30 (7) od 15:30 4 Od 15: :30 (10) :00 7 Od 12:00 (7) 6 7 Od 12:00 (4) 6 od 8:00 od15:00 30

31 Szkoła Podstawowa w Zarębach konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(2) Gimnazjum w Zarębach konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(2) Szkoła Podstawowa w Obrębie Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu warsztaty (1) konsultacje grupowe (3) konsultacje indywidualne (3) konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(2) konsultacje grupowe (7) konsultacje indywidualne (3) L. Waleśkiewicz R. Burczyński O. Matecka R. Burczyński M. Marcysiak W. Wróblewska W. Machul M. Zmysłowska J. Bem K. Kowalski od 15:30 Od 15:30 (7) Od 12: Szkoła Podstawowa w Lesznie Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu konsultacje grupowe (8) konsultacje indywidualne (2) konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(1) J. Kozioł P. Kołakowski W. Machul M. Zmysłowska 8 :00-15 : Gimnazjum w Nowej Krępie konsultacje grupowe (2), konsultacje indywidualne(3) Liceum Ogólnokształcące Warsztaty (1) (KEN) w Przasnyszu Konsultacje grupowe (2) Konsultacje indywidualne (2) Liceum Ogólnokształcące w konsultacje grupowe (8) Jednorożcu konsultacje indywidualne (2) Gimnazjum w Duczyminie konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (2) Szkoła Podstawowa w Duczyminie konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (1) Gimnazjum w Bogatem Warsztaty (1) Konsultacje grupowe (2) Konsultacje indywidualne (2) Liceum Ogólnokształcące (KEN) w Przasnyszu Warsztaty (1) Konsultacje grupowe (1) Konsultacje indywidualne ( 5) P. Kozłowski W. Wrróblewska A. Krzywicka W. Wróblewska J. Bem K. Kowalski D. Molewski R. Burczyński P. Kozłowski R. Burczyński J. Chyliński W. Wróblewska J. Janosz W. Wróblewska Przedszkole w Jednorożcu konsultacje grupowe (5) Katarzyna Gałecka K. Kowalski Szkoła Podstawowa w Zarębach konsultacje grupowe (5) konsultacje indywidualne (2) Gimnazjum w Zarębach konsultacje grupowe (5), konsultacje indywidualne(1) Gimnazjum w Chorzelach Warsztaty (1) Konsultacje grupowe (2) Konsultacje indywidualne ( 2) L. Waleśkiewicz R. Burczyński P. Kozłowski R. Burczyński J. Chyliński W. Wróblewska 15:00-19:00 (5) 10 Od 15:30 (7) Od 15:30 (6) Od 12:00 (5) Od 14:00-19:30 (7) 9:30-12:30 (5) Od 15:30 (7) Od 15 :30 Od 15:00 (5) 31

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z przebiegu procesu wspomagania za rok szkolny 2014/201 (obejmuje okres IX 2014 - VI 201) Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Przedszkole nr 3 w Gryfinie (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Wspomagania 2014/2015 (obejmuje okres IX.2014 VI.2015)

Powiatowy Program Wspomagania 2014/2015 (obejmuje okres IX.2014 VI.2015) Powiatowy Program Wspomagania 2014/2015 (obejmuje okres IX.2014 VI.2015) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bezpośrednie wsparcie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Załącznik nr 20 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE PROCESY Postawy uczniowskie - jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE PROCESY Postawy uczniowskie - jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Czchów, 13 września 2013 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+ Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRĄCZNIE Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim PO KL 3.5 Oprac. Monika Kurowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 28.08.2013 31.08.2014 2. Diagnoza potrzeby

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. działania Ośrodka Rozwoju Edukacji System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół działania Ośrodka Rozwoju Edukacji Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy MEN:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

POWIAT SIEMIATYCKI. Siemiatycze, sierpień 2015 r.

POWIAT SIEMIATYCKI. Siemiatycze, sierpień 2015 r. POWIAT SIEMIATYCKI Raport końcowy z monitoringu Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) Siemiatycze, sierpień 05 r. . Wstęp. W powiecie siemiatyckim powstał nowy system doskonalenia nauczycieli. Opiera

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r.

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów. Warszawa, maj 2013 r. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu pracy szkół na przykładzie doświadczeń wybranych powiatów Warszawa, maj 2013 r. Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Założenia nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły IDEA PROJEKTU Założenia nowego systemu kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O projekcie Beneficjent projektu Powiat Ełcki. Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ na zadanie: Świadczenie usługi: koordynatora projektu, asystenta w projekcie, specjalisty ds. finansowo sprawozdawczych, czterech szkolnych organizatorów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCICZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁOCICZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: PROCESY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZWECJI W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła. Roczny plan wspomagania RPW (szczegółowy plan realizacji oferty) P. Rafał Cichoń rok szkolny 2013/2014 Technikum nr 2 w Jaśle ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE: Wspieranie pracy wychowawców

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Szkoła promuje wartość edukacji 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Publicznego Przedszkola nr 9 Bajka w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ŚRODOWISKO: Rodzice są partnerami szkoły (przedszkola) 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Wspomagania

Powiatowy Program Wspomagania Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim projekt realizowany przez Powiat Przasnyski Powiatowy Program Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Beneficjent: Powiat Wołowski Koordynator merytoryczny: Krystyna Adaśko Kierownik projektu: Mariusz Mielcarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół w Czchowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czchów, styczeń 2013 Images by Zsczchow.pl/ SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TUCZNIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE ZARZĄDZANIE TEMAT OFERTY DOSKONALENIA: Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/placówek biorących udział w Projekcie

Spotkanie informacyjne rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/placówek biorących udział w Projekcie Spotkanie informacyjne rekrutacyjne dla dyrektorów szkół/placówek biorących udział w Projekcie,,Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli wspomagania szkół w powiecie konińskim w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Powiatowe projekty konkursowe Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Powiatowe projekty konkursowe Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWODWORSKI BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI. GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r.

POWIAT NOWODWORSKI BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI. GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r. BARBARA OGRODOWSKA WICESTAROSTA NOWODWORSKI GDAŃSK, 6 CZERWCA 2016 r. EFEKTYWNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA W jakim celu realizowany był projekt dotyczący kompleksowego wspomagania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA II LO W WAŁCZU W OBSZARZE NAUCZYCIEL 45+ Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia

Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów w tematycznych opracowaniach przygotowanych na potrzeby projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Powiatowe Centrum Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Roczny plan wspomagania RPW opracował: Rafał Cichoń rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE Techniki uczenia się i metody motywujące

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SORE DZIAŁAJĄ W SZKOLE NOWY MODEL SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE GIŻYCKIM Opracowanie: Bożena Giedziuszewicz - koordynator projektu Spis treści: I. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Troszynie (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SP 4 W WAŁCZU W OBSZARZE POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE PSZCZYŃSKIM Realizator Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie Odbiorca szkoły i przedszkola powiatu pszczyńskiego Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE SPECYFICZNE UMIEJĘTNOŚCI: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania organizacyjne wypracowane w powiecie jaworskim objętym kompleksowym wspomaganiem

Rozwiązania organizacyjne wypracowane w powiecie jaworskim objętym kompleksowym wspomaganiem Rozwiązania organizacyjne wypracowane w powiecie jaworskim objętym kompleksowym wspomaganiem Opracowała: Bogusława Kałużna Raszyn, 16 17.04.2015 r. POWIAT JAWORSKI Miasta i Gminy: 1. Jawor 2. Bolków 3.

Bardziej szczegółowo