KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY MATEMATYKA KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY Zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej. Znajduje liczbę przeciwną do danej. Porównuje dwie liczby całkowite i wymierne. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne. Wskazuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniu. Oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w całkowitych i wymiernych. Zapisuje ułamki w postaci procentów. Zapisuje procent wyrażony liczbą całkowitą w postaci ułamka. Odczytuje i zaznacza wskazany procent pola figury. Stosuje algorytm obliczania procentu dla danej liczby całkowitej, wykorzystując również kalkulator. Wskazuje i nazywa podstawowe figury geometryczne. Rozróżnia rodzaje kątów i mierzy kąty ostre i rozwarte. DOPUSZCZAJĄCY Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego z zakresie 3000 w systemie rzymskim i odwrotnie. Wskazuje podstawę i wykładnik potęgi. Potęguje w pamięci. Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi o wykładniku naturalnym. Stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tym samym wykładniku. Stosuje regułę mnożenia lub dzielenia potęg o tej samej podstawie. Stosuje regułę potęgowania potęgi. Przedstawia iloczyn i iloraz potęg o wykładniku naturalnym w postaci potęgi. Przedstawia potęgę potęgi za pomocą potęgi. Stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb. Przekształca proste wyrażenia algebraiczne z potęgowania. Oblicza pierwiastek kwadratowy i sześcienny z danej liczby. Określa przybliżoną DOPUSZCZAJĄCY Wie, co to jest wartość bezwzględna liczby. Zapisuje liczby sposobem rzymskim Potęguje liczby naturalne - proste przykłady. Pierwiastkuje liczby naturalne - proste przykłady. Oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych. Rozróżnia wyrazy podobne. Wskazuje wyrazy sumy algebraicznej. Mnoży jednomian przez prostą sumę algebraiczną. Wskazuje liczby niewymierne Redukuje wyrazy podobne Mnoży proste sumy algebraiczne Rozumie pojęcia: rozwiązanie równania Rozwiązuje proste równania 1 stopnia z jedną niewiadomą Potrafi sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania 1 stopnia z jedną niewiadomą. Układa równanie do prostego zadania tekstowego Potrafi rozwiązywać równania 1 stopnia z jedną niewiadomą

2 Rozróżnia kąty: wierzchołkowe, przyległe, naprzemianległe i odpowiadające. Rozróżnia i nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty. Stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta. Rozróżnia czworokąty Stosuje podstawowe jednostki pola powierzchni. Oblicza pole, zliczając kwadraty jednostkowe. Rysuje wysokości w trójkącie. Oblicza obwody trójkątów i czworokątów. Oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trapezu korzystając ze wzorów bez ich przekształceń. Nazywa wyrażenia Zapisuje wyrażenia algebraiczne opisane słownie. Odczytuje współczynniki liczbowe wyrazów sumy algebraicznej. Dodaje i odejmuje sumy Redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych. Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę naturalną. Oblicza wartości wartość liczby, przedstawionej za pomocą pierwiastka drugiego lub trzeciego stopnia Oblicza pole i obwód koła, korzystając ze wzorów. Zapisuje wyrażenia algebraiczne opisane słownie. Dodaje i odejmuje sumy Redukuje wyrazy podobne o współczynnikach całkowitych. Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę naturalną. Oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych w całkowitych. Rozpoznaje równania pierwszego stopnia Rozwiązuje proste równania. Rozwiązuje proste układy równań metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników. Układa równanie lub układ równań do elementarnych zadań tekstowych. Oblicza długość boków trójkąta prostokątnego. Zna wzory na przekątną kwadratu i wysokość trójkąta równobocznego. Dzieli konstrukcyjnie odcinek i kąt na dwie równe części. Wskazuje na rysunku proste styczne do Zna rodzaje układów równań ze względu na liczbę rozwiązań. Zna metody rozwiązywania układów równań z dwiema niewiadomymi Rozwiązuje metodą podstawiania układ równań - proste przypadki. Rozpoznaje funkcje wśród przyporządkowań określonych: grafem, tabelką, słownie, wykresem. Funkcję opisaną słownie przedstawia za pomocą grafu lub tabelki. Rozróżnia argument i wartość funkcji oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji. Sporządza wykres funkcji liczbowej na podstawie tabelki. Interpretuje proste zależności funkcyjne, występujące w sytuacjach praktycznych, przedstawione w postaci wykresów. Rysuje wykres funkcji liniowej y = ax + b, a, b e C, x e R. Oblicza miejsce zerowe Klasyfikuje trójkąty ze względu na boki oraz kąty. Oblicza wysokość lub podstawę ze wzoru na pole dowolnego trójkąta Potrafi obliczyć brakujący kąt w trójkącie. Stosuje twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości

3 liczbowe wyrażeń algebraicznych w całkowitych. Sprawdzi, czy dana liczba całkowita jest pierwiastkiem równania. Rozwiązuje proste zadania praktyczne z równań. Rozpoznaje figury symetryczne względem prostej i względem punktu. Znajduje punkty symetryczne względem prostej i względem punktu. Rozpoznaje figury osiowosymetryczne i środkowo symetryczne. Stosuje własności figur symetrycznych w elementarnych. Rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne potrafi podać przykłady z życia codziennego. Oblicza średnią arytmetyczną. okręgu i sieczne okręgu. Rysuje styczną do okręgu Rozróżnia nazwy wielokątów foremnych. Wskazuje na modelu krawędzie, wierzchołki i ściany Zna podstawowe jednostki objętości. Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa proste przypadki. Wskazuje na modelu lub rysunku krawędzie, wierzchołki, ściany i wysokość Wyróżnia ostrosłupy prawidłowe, w tym czworościan. Oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa proste przypadki. Segreguje gotowe dane. Zapisuje dane w tabeli lub w postaci diagramu słupkowego. Odczytuje dane z tabel, diagramów i wykresów Oblicza średnią arytmetyczną. przyprostokątnej i przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym Zna własności czworokątów. Potrafi ze wzorów obliczyć pole lub obwód figur płaskich Oblicza pole i obwód koła Zna pojęcie figur podobnych. Wskazuje figury podobne. Zna pojęcie skali podobieństwa. Wskazuje figury przystające. Rysuje figury podobne. Dzieli odcinek konstrukcyjnie na parzystą liczbę równych części. Wskazuje wśród wielościanów graniastosłupy prawidłowe Wskazuje na modelu przekątną graniastosłupa i jego przekrój. Definiuje czworościan foremny. Identyfikuje przekroje Oblicza pole powierzchni dowolnego prawidłowego graniastosłupa i ostrosłupa Oblicza objętość dowolnego prawidłowego graniastosłupa i Wskazuje wśród przedmiotów życia codziennego bryły obrotowe. Wskazuje przekroje brył obrotowych.

4 Wskazuje wśród brył walec, stożek i kulę Wskazuje na modelu tworzącą stożka i jego wysokość. Oblicza pole powierzchni walca, stożka i kuli stosując dane wzory. Oblicza objętość walca, stożka i kuli stosując dane wzory. Podaje przykłady doświadczeń losowych. Odczyta dane statystyczne prezentowane w tabeli, na wykresie i na diagramie. Zna pojęcie średniej arytmetycznej i mediany Oblicza średnią arytmetyczną medianę. DOSTATECZNY Mnoży i dzieli w wymiernych. Oblicza wartość niezłożonego wyrażenia arytmetycznego w wymiernych z uwzględnieniem kolejności działań Zamienia każdą liczbę na procent. Zamienia procenty na liczbę. Odczytuje i zaznacza wskazany procent figury Stosuje obliczenie procentu danej wielkości w praktycznych Stosuje wybrany algorytm obliczania DOSTATECZNY Porównuje liczby, zapisane w systemie rzymskim. Stosuje łącznie wzory, dotyczące mnożenia, dzielenia, potęgowania potęgi i pierwiastków. do obliczania wartości prostych wyrażeń. Przedstawia potęgę w postaci iloczynu potęg lub ilorazu potęg lub w postaci potęgi. Wyraża za pomocą notacji wykładniczej podstawowe jednostki długości, pola, masy, objętości. Wyłącza czynnik przed znak pierwiastka i włącza czynnik pod znak pierwiastka. Oblicza pierwiastek z iloczynu i ilorazu. DOSTATECZNY Umie wymienić liczby ze zbioru liczb N, C, W, NW. Wykonuje działania w zbiorze R. Potęguje liczby całkowite. Zna wzory na potęgach. Wykorzystuje wzory na potęgach - proste przypadki. Umie obliczyć potęgę o wykładniku ujemnym. Pierwiastkuje liczby wymierne. Zna wzory na pierwiastkach i potęgach. Wykonuje działania na pierwiastkach i potęgach - proste przypadki. Usuwa niewymierność z mianownika. Włącza czynnik pod znak pierwiastka. Definiuje pojęcia:

5 liczby na podstawie danego jej procentu. Stosuje wybrany algorytm obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Rysuje proste oraz odcinki prostopadłe i równoległe. Rysuje trójkąty oraz czworokąty. Rozróżnia kąt zewnętrzny i wewnętrzny, nazywa boki trójkąta prostokątnego. Wymienia podstawowe własności czworokątów, stosuje twierdzenie o sumie miar kątów wewnętrznych czworokąta. Symbolicznie zapisuje przystawanie trójkątów, sprawdza czy dwa trójkąty są przystające korzystając z cech przystawania,. Oblicza pole rombu, gdy dane są jego przekątne Redukuje wyrazy podobne Oblicza wartości liczbowe prostych wyrażeń algebraicznych w wymiernych. Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę całkowitą. Sprawdza, czy dana liczba wymierna jest pierwiastkiem równania. Wskazuje liczbę najmniejszą i największą w zbiorze liczb zawierających pierwiastki. Oblicza pole wycinka i długość łuku korzystając z podanej proporcji Nazywa i buduje wyrażenia Zapisuje treść zadania w postaci wyrażenia algebraicznego Przekształca proste wyrażenia Rozwiązuje równania i układu równań, zawierające współczynniki całkowite i nawiasy zwykłe. Rozwiązuje równanie w postaci proporcji. Przekształca nieskomplikowane wzory. Rozpoznaje wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Układa równanie lub układ równań, prowadzące do rozwiązania typowego zadania praktycznego i rozwiązuje je. Wyodrębni założenie i tezę w twierdzeniach. Obliczy długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego znając dwie pozostałe długości. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z twierdzenia Pitagorasa. Dzieli konstrukcyjnie odcinek i kąt na parzystą równania równoważne, nierówności równoważne. Rozwiązuje równania i nierówności 1 stopnia z jedną niewiadomą zawierające nawiasy Układa równanie do typowego zadania tekstowego Zna własności proporcji. Oblicza proste równania w postaci proporcji. Potrafi zastosować równania do rozwiązywania zadań tekstowych o prostej konstrukcji Rozwiązuje metodą przeciwnych współczynników układ równań - proste przykłady. Rozwiąże dowolną metodą układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi Funkcję liczbową, opisaną słownie, przedstawia za pomocą wzoru proste przypadki. Wyznacza wartość funkcji dla danego argumentu oraz dziedzinę i zbiór wartości funkcji. Sporządza wykres funkcji liczbowej, opisanej za pomocą wzoru. Interpretuje proste zależności funkcyjne, występujące w przyrodzie, gospodarce i życiu codziennym, przedstawione w postaci wykresów. Potrafi zastosować w twierdzenie

6 Rozwiązuje równanie l stopnia z jedną niewiadomą, np. zawierające nawiasy zwykłe. Przedstawia za pomocą równania sytuację opisaną graficznie. Rozwiązuje typowe zadanie tekstowe z równań, między innymi z uwzględnieniem wzorów na pola i obwody figur płaskich. Podaje przykłady figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje figurę symetryczną do danej względem prostej, która nie ma punktów wspólnych z tą figurą. Rysuje figurę symetryczną do danej względem punktu, który nie należy do tej figury. Rysuje oś (osie) symetrii figur osiowosymetrycznych i wskazuje środek symetrii figury. Odczytuje współrzędne punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych i początku układu współrzędnych. Stosuje własności figur symetrycznych w prostych. Potrafi zapisać równanie proporcje i ją rozwiązać ilość części. Określa wzajemne położenie prostej i okręgu. Opisuje okrąg na trójkącie i wpisuje okrąg w trójkąt. Rysuje wielokąty foremne i określa ich własności. Oblicza pole powierzchni dowolnego graniastosłupa prostego w prostych o kontekście praktycznym. Oblicza objętość dowolnego graniastosłupa prostego w prostych o kontekście praktycznym. Definiuje czworościan foremny. Oblicza pole powierzchni oraz objętość graniastosłupa oraz ostrosłupa prawidłowego. Zbiera samodzielnie dane statystyczne. Oblicza średnią arytmetyczną i medianę Podaje definicję potęgi i pierwiastka. Stosuje łączenie wszystkich twierdzeń, dotyczących potęgowania i pierwiastkowania, obliczając wartości złożonych wyrażeń. tekstowe z notacji wykładniczej. Szacuje wartość pierwiastka lub potęgi Zapisuje proporcję odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Potrafi przekształcić proste wzory geometryczne Oblicza promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat. Potrafi przedstawić wzajemne położenie dwóch okręgów. Wskazuje skalę podobieństwa w konkretnych przykładach. Zna cechy podobieństwa trójkątów. Wyznacza stosunki boków w figurach podobnych. Oblicza długości boków figur podobnych przy podanej skali i wymiarach danych figur. Definiuje graniastosłup prawidłowy. Definiuje ostrosłup prawidłowy Oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa stosując przekształcenia wzorów Oblicza pole powierzchni i objętość ostrosłupa stosując przekształcenia wzorów Rysuje bryłę obrotową powstałą przez obrót podstawowych figur płaskich. Rozróżnia przekrój poprzeczny od przekroju osiowego walca i stożka. Oblicza pole powierzchni walca, stożka i kuli stosując przekształcenia wzorów. Oblicza objętość walca,

7 pozwalającą obliczyć pole wycinka koła i długość łuku Nazywa i buduje złożone wyrażenia Doprowadza wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci. Oblicza wartość liczbową złożonych wyrażeń algebraicznych. Dodaje i odejmuje złożone sumy Przekształca złożone wyrażenia algebraiczne z mnożenia sumy przez jednomian. Wyłącza przed nawias największy wspólny czynnik wyrazów sumy algebraicznej. Rozwiązuje równania i układy równań. stożka i kuli stosując przekształcenia wzorów. graniastosłupa lub Rozwiązuje proste zadanie geometryczne z wzorów na pole i obwód koła. Potrafi rozwiązywać zadania z geometrii wykorzystując związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach 30 i 60. Konstruuje figury podobne. dane długości boków danej figury. dane obwody figur podobnych. Stosuje podobieństwo trójkątów w prostych rachunkowych. graniastosłupa lub Rozwiązuje proste zadanie geometryczne z wzorów na pole i obwód koła. Potrafi rozwiązywać zadania z geometrii wykorzystując związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach 30 i 60. Konstruuje figury podobne. dane długości boków danej figury. dane obwody figur

8 podobnych. Stosuje podobieństwo trójkątów w prostych rachunkowych. Potrafi narysować siatkę walca i stożka. Definiuje walec, stożek i kulę. Oblicza pole i objętość walca, stożka i kuli DOBRY Porównuje liczby wymierne. Dodaje i odejmuje liczby wymierne. Mnoży i dzieli w wymiernych. o treści praktycznej z działań na liczbach wymiernych. Zaznacza dowolny procent figury. Odczytuje jaki procent jest zaznaczony złożone przypadki. Oblicza liczbę na podstawie danego jej procentu oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Rozwiązuje typowe zadania tekstowe dotyczące obliczeń procentowych z własności trójkątów i czworokątów. Wymienia własności trójkątów przystających. Zapisuje i nazywa złożone wyrażenia DOBRY Podaje definicję potęgi i pierwiastka. Stosuje łączenie wszystkich twierdzeń, dotyczących potęgowania i pierwiastkowania, obliczając wartości złożonych wyrażeń. tekstowe z notacji wykładniczej. Szacuje wartość pierwiastka lub potęgi Zapisuje proporcję pozwalającą obliczyć pole wycinka koła i długość łuku Nazywa i buduje złożone wyrażenia Doprowadza wyrażenia algebraiczne do najprostszej postaci. Oblicza wartość liczbową złożonych wyrażeń algebraicznych. Dodaje i odejmuje złożone sumy Przekształca złożone wyrażenia algebraiczne z mnożenia sumy przez DOBRY Wykonuje trudniejsze działania w zbiorze R. Zna definicję potęgi o wykładniku całkowitym. Wykorzystuje wzory na potęgach w zadania Rozwiązuje równania ze współczynnikami ułamkowymi. Układa równanie do bardziej złożonego zadania tekstowego. Przekształca proste wzory Stosuje własności wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych w tekstowych Oblicza ze wzoru funkcji liniowej wartości dodatnie i ujemne funkcji. Rysuje wykres funkcji mając dane punkt i wzór np. y = 2x + b, x e R. Sporządza wykres funkcji określonej dla kilku funkcji w podanych przedziałach. Definiuje graniastosłup i ostrosłup prawidłowy. Zamienia jednostki pola i objętości. Rozwiązuje zadanie

9 algebraiczne z kilkoma działaniami. Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę wymierną. Wyłącza wspólny czynnik przed nawias. Oblicza stosunek danych wielkości wyrażonych w różnych jednostkach. Rozwiązuje równanie w postaci proporcji. Znajduje prostą (punkt), względem której (którego) punkty są symetryczne. Rysuje figurę symetryczną do danej względem prostej, która ma punkty wspólne z tą figurą. Rysuje figurę symetryczną do danej względem punktu, który należy do tej figury. Zapisuje współrzędne punktów symetrycznych względem osi i początku układu współrzędnych. Określa własności figur symetrycznych względem prostej i punktu. Określa liczbę osi symetrii figury i rozstrzyga, czy figura ma środek symetrii. Stosuje własności figur symetrycznych w o podwyższonym stopniu trudności. dotyczące wielkości jednomian. Wyłącza przed nawias największy wspólny czynnik wyrazów sumy algebraicznej. Rozwiązuje równania i układy równań, zawierające współczynniki ułamkowe i nawiasy kwadratowe oraz sprawdza poprawność otrzymanego rozwiązania. Przekształca wzory, stosując twierdzenia o równaniach równoważnych. Stosuje własności wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych w tekstowych. tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z równań i układów równań. Uzasadni graficznie twierdzenie Pitagorasa. tekstowe z twierdzenia Pitagorasa, wyprowadza wzór na przekątną kwadratu i wysokość w trójkącie równobocznym. z własności symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta. Konstruuje okrąg opisany na trójkącie oraz wpisuje w trójkąt i opisuje te konstrukcje. Stosuje zależność między wysokością wymagające przekształcania wzorów na pole powierzchni i objętość graniastosłupa lub Rozwiązuje proste zadanie geometryczne z wzorów na pole i obwód koła. Potrafi rozwiązywać zadania z geometrii wykorzystując związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach 30 i 60. Konstruuje figury podobne. dane długości boków danej figury. dane obwody figur podobnych. Stosuje podobieństwo trójkątów w prostych rachunkowych. Potrafi narysować siatkę walca i stożka. Definiuje walec, stożek i kulę. Oblicza pole i objętość walca, stożka i kuli

10 wprost i odwrotnie proporcjonalnych. trójkąta równobocznego a promieniem okręgów wpisanych w trójkąt i opisanych na trójkącie. Stosuje własności wielokątów foremnych do rozwiązywania zadań. Określa własności graniastosłupów prostych. Zamienia jednostki pola i objętości. Rozwiązuje zadanie wymagające przekształcania wzorów na pole powierzchni lub objętość graniastosłupa i Opracowuje narzędzie zbierania informacji. Przedstawia zebrane dane za pomocą diagramów. Interpretuje wyniki przedstawione w różny sposób. BARDZO DOBRY Oblicza wartości złożonego wyrażenia arytmetycznego Rozwiązuje złożone zadania z działań na liczbach wymiernych. Stosuje podstawowe obliczenia procentowe w złożonych, problemach. Stosuje procenty i promile w sytuacjach praktycznych. z własności poznanych wielokątów. BARDZO DOBRY Porównuje wartości potęg lub pierwiastków. Stosuje łączenie wszystkich twierdzeń, dotyczących potęgowania i pierwiastkowania, obliczając wartości złożonych wyrażeń. Usuwa niewymierność z mianownika. tekstowe z potęg i pierwiastków. Oblicza pole koła mając dany jego obwód i odwrotnie. Stosuje wzory na pole i obwód koła do BARDZO DOBRY Wykonuje trudne zadania z działań na potęgach i pierwiastkach tekstowe z procentów. tekstowe z procentów. Rozwiązuje problemowe zadania Określa stosunek pól powierzchni i objętości graniastosłupów podobnych, gdy dana

11 z własności figur przystających Stosuje biegle przekształcanie wzorów w rozwiązywaniu zadań tekstowych. dotyczące pól i obwodów różnych wielokątów, przekształcając wzory na pola Układa wyrażenia algebraiczne. tekstowe prowadzące do ułożenia wyrażenia algebraicznego. Oblicza wartości liczbowe złożonych wyrażeń algebraicznych Buduje wyrażenia algebraiczne Przekształca wzory tekstowe z równań, uwzględniające obliczenia procentowe. Rozwiązuje równanie w postaci proporcji, zawierające nawiasy. Uzasadnia, czy punkty są lub nie są symetryczne względem prostej (punktu). Rysuje figurę, mającą określoną liczbę osi symetrii lub środek symetrii. Wykorzystuje własności symetrii w złożonych. rozwiązywania zadań tekstowych Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z poznanych przekształceń wyrażeń algebraicznych. Mnoży dwie sumy Rozwiązuje złożone równania i układy równań. Rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z równań i układów równań. problemowe Stosuje twierdzenie Pitagorasa w dotyczących czworokątów. Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z twierdzenia Pitagorasa Rozwiązuje trójkąty prostokątne o kątach ostrych 30, 60 oraz 45 Konstruuje styczną do okręgu i opisuje tę konstrukcję. Rozwiązuje złożone zadania dotyczące: symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta, stycznej do okręgu, okręgu opisanego na trójkącie i wpisanego w trójkąt, kąta środkowego oraz wielokątów foremnych. Oblicza pole powierzchni graniastosłupa z twierdzenia Pitagorasa. jest skala podobieństwa. Zamienia jednostki pola i objętości. Rozwiązuje zadanie wymagające przekształcania wzorów na pole powierzchni i objętość graniastosłupa lub Rozwiązuje proste zadanie geometryczne z wzorów na pole i obwód koła. Potrafi rozwiązywać zadania z geometrii wykorzystując związki miarowe w trójkącie prostokątnym o kątach 30 i 60. Konstruuje figury podobne. dane pola figur podobnych. Oblicza pole figury podobnej przy podanej skali i wymiarach danej figury podobnej Wykorzystuje własności podobieństwa trójkątów w rachunkowych. Wyprowadza wzór na obliczanie pola powierzchni i objętości walca. Wyprowadza wzór na obliczanie pola powierzchni i objętości stożka. Oblicza stosunek objętości kul o

12 dotyczące wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalnych Rozwiązuje złożone zadania z wzorów na pole powierzchni i objętość graniastosłupów. Zaznacza na rysunku lub modelu przekroje graniastosłupów i ostrosłupów. Oblicza pole powierzchni ostrosłupa w sytuacjach praktycznych. Wyprowadza wzór na pole powierzchni lub objętość czworościanu foremnego różnych promieniach. CELUJĄCY Odróżnia liczby wymierne od niewymiernych. Wykorzystuje kalkulator do szukanie rozwinięć dziesiętnych liczb niewymiernych. Zaokrągla liczby niewymierne. Zdobyte wiadomości stosuje w praktyce, np. potrafi efektywnie oszacować oprocentowania w różnych bankach, określić stężenie roztworu. Swobodnie stosuje pojęcie promila w z życia. Stosuje w sytuacjach praktycznych wzór na procent składany. wyprowadza wzory na obwody i pola wielokątów wykorzystuje wiadomości w nowej sytuacji. CELUJĄCY Oblicza wartości złożonych wyrażeń, wymagających usuwania niewymierności z mianownika. Oszacowuje bez użycia kalkulatora wartości złożonych wyrażeń, zawierających działania na potęgach i pierwiastkach. problemy np. dotyczące znajdowania ostatniej cyfry liczby przedstawionej w postaci potęgi. Stosuje poznane wiadomości z rachunku algebraicznego w problemowych. o podwyższonym CELUJĄCY problemowe dotyczące wszystkich omawianych działów. dotyczące podzielności liczb Przygotowuje dodatkowe materiały, ciekawostki, referaty i prezentuje je na lekcjach. Uczestniczy w zajęciach koła matematycznego. Uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach. problemy z twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego. problemowe dotyczące

13 problemowe. Stosuje poznane wiadomości i umiejętności o równaniach, w złożonych, nietypowych sytuacjach zadaniowych Wykonuje konstrukcje figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Wykorzystuje równania do wyznaczania współrzędnych punktów symetrycznych (symetrii osiowej i środkowej). Wykorzystuje własności symetrii w problemowych. o podwyższonym stopniu trudności w ramach prac domowych Przygotowuje dodatkowe materiały, ciekawostki, referaty i prezentuje je na lekcjach. Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych - kółko matematyczne. Uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, pozaszkolnych. stopniu trudności z równań i układów równań. Rozwiązuje zadania problemy z twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego. Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące okręgów i wielokątów foremnych. Rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące pól i objętości graniastosłupów. Przygotowuje referaty i prezentacje multimedialne. Uczestniczy w zajęciach kółka matematycznego. Uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Rozwiązuje w ramach prac domowych zadania o podwyższonym stopniu trudności.. wszystkich poznanych wiadomości. Rozwiązuje nietypowe zadania dotyczące pól i objętości brył. na dowodzenie. Rozwiązuje w ramach prac domowych zadania o podwyższonym stopniu trudności

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 2 I. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: Zapisuje liczby z systemu dziesiętnego w zakresie 3000 w systemie rzymskim i odwrotnie. Zaznacza na osi

Bardziej szczegółowo

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb

6. Notacja wykładnicza stosuje notację wykładniczą do przedstawiania bardzo dużych liczb LICZBY I DZIAŁANIA PROCENTY str. 1 Przedmiot: matematyka Klasa: 2 ROK SZKOLNY 2015/2016 temat Wymagania podstawowe P 2. Wartość bezwzględna oblicza wartość bezwzględną liczby wymiernej 3. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 2. Potęgi o wykładnikach naturalnych i całkowitych. Poziom wymagań edukacyjnych: Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagań edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) D dopełniający (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 2 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania

MATEMATYKA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski. KLASA I Wymagania MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I, II, III Bożena Tarnowiecka, Arkadiusz Wolski Treści zapisane kursywą (i oznaczone gwiazdką) wykraczają poza podstawę programową. Nauczyciel może je realizować,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym

GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny półroczne i roczne w roku szkolnym 2013-2014 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI

PYTANIA TEORETYCZNE Z MATEMATYKI Zbiory liczbowe: 1. Wymień znane Ci zbiory liczbowe. 2. Co to są liczby rzeczywiste? 3. Co to są liczby naturalne? 4. Co to są liczby całkowite? 5. Co to są liczby wymierne? 6. Co to są liczby niewymierne?

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe Rozszerza ułamek zwykły Skraca ułamek zwykły Zapisuje ułamek

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny (MATEMATYKA) 2015/16. MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny (MATEMATYKA) 2015/16. MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje ułamki dziesiętne zna kolejność

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ Potęgi

MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ Potęgi MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. (Przyjmuje się, że jednym z warunków koniecznych uzyskania danej oceny jest spełnienie wymagań na wszystkie oceny niższe.) DZIAŁ Potęgi DOPUSZCZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum

Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny P podstawowy R rozszerzający D dopełniający W wykraczający Nie tylko wynik Plan wynikowy dla klasy 1 gimnazjum Ułamki i działania 20 h Nazwa modułu I. Ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą klasa pierwsza

Wymagania na ocenę dopuszczającą klasa pierwsza Wymagania na ocenę dopuszczającą klasa pierwsza Klasa pierwsza semestr I Dział programowy I: UŁAMKU ZWYKŁE I DZIESIĘTNE Uczeń: - Wybierze ze zbioru dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych. - Znajdzie

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Liczby i działania

Semestr Pierwszy Liczby i działania MATEMATYKA KL. I 1 Semestr Pierwszy Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej podać odwrotność liczby porównać

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM. Arytmetyka KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne, - szacować wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który umie: 1.zapisywać potęgi w postaci iloczynów 2. zapisywać iloczyny jednakowych

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL 1

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL 1 POZIOMY WYMAGAŃ KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KL 1 Oczekiwane osiągnięcia uczniów w wyniku realizacji programu Matematyka z plusem Gimnazjum GWO to wymagania programowe.

Bardziej szczegółowo

Semestr Pierwszy Potęgi

Semestr Pierwszy Potęgi MATEMATYKA KL. II 1 Semestr Pierwszy Potęgi zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym, umie zapisać potęgę w postaci iloczynu, umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi, umie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum * Aby uczeń otrzymał ocenę wyższą, musi obok wymagań na daną ocenę opanować wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę niższą. Na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA 1 Główne działy podstawy programowej Liczby wymierne dodatnie Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie) Hasła programowe Cztery działania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń:

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I. LICZBY I DZIAŁANIA Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie zamieniać ułamek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1 KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać

Bardziej szczegółowo

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny

KLASA I LICZBY dopuszczający dostateczny KLASA I LICZBY 1) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, 2) rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne, 3) umie porównywać liczby wymierne, 4) umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 6 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 6 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI KONIECZNE ocena dopuszczająca zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków przez 10, 100, 1000... zaznacza liczby naturalne oraz proste

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie I gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE I.LICZBY - zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające liczbom całkowitym, wymiernym(np. 1 2, 2 1 1 ),

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie I gimnazjum 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych 1. Liczby naturalne 1. Cechy podzielności 1. Działania na liczbach naturalnych 1. Algorytmy działań pisemnych odczytywać informacje przedstawione w tabelach

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum

Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Kryteria ocen z matematyki w klasie II gimnazjum Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna i rozumie pojęcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Klasa I: Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

Klasa I: Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: Klasa I: Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe Rozszerza ułamki zwykłe. Skraca ułamki zwykłe Zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej Sprowadza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA DRUGA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA DRUGA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA DRUGA DZIAŁ I: POTĘGI I PIERWIASTKI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym (2) umie zapisać potęgę w postaci iloczynu (2)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne

Katalog wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne Katalog wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne Na ocenę dopuszczający uczeń powinien opanować umiejętności z pierwszej części, na ocenę dostateczny umiejętności z pierwszej i drugiej części,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo dobra (5); (6)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w

Bardziej szczegółowo

Karty diagnozy osiągnięć ucznia

Karty diagnozy osiągnięć ucznia Karty diagnozy osiągnięć ucznia matematyka - kl. 1-3 gimnazjum na podstawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - wyciąg rozporządzeni MEN z dnia 23 grudnia 2008r (wersja dla ucznia do wydrukowania)

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryterialnych wymagań na ocenę dopuszczającą.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryterialnych wymagań na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryterialnych wymagań na ocenę dopuszczającą. Aby otrzymać ocenę wyższą uczeń musi opanować wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA I GIMNAZJUM (Ian1, Ian2, Ib) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Ułamki zwykłe i dziesiętne klasa I

Ułamki zwykłe i dziesiętne klasa I Ułamki zwykłe i dziesiętne klasa I - Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe. - Rozszerza ułamek zwykły. - Skraca ułamek zwykły. - Zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej. - Sprowadza dwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1

Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek Matematyka na czasie Przedmiotowe zasady oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych dla klasy 1 Proponujemy, by omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ( K)

ocena dopuszczająca ( K) Szczegółowe wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w klasie I na podstawie programu nauczania Matematyka z plusem ocena

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017

Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017 Matematyka klasy IA i IB gimnazjum - rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na ocenę roczną Każda wyższa ocena zawiera wymagania dotyczące ocen niższych Uczeń otrzymuje na koniec roku ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne. matematyka. Klasa pierwsza

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne. matematyka. Klasa pierwsza 1 Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne. matematyka Program nauczania zgodny z podstawą programową ogłoszoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 Przedstawiamy, jakie umiejętności z danego działu powinien zdobyć uczeń, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczający uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6. Rok szkolny 2012/2013. Tamara Kostencka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- MATEMATYKA KLASA 6 Rok szkolny 2012/2013 Tamara Kostencka 1 LICZBY NA CO DZIEŃ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Wymagania programowe dla klasy VI szkoły podstawowej DZIAŁ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo