Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU"

Transkrypt

1 Modlnica, dnia 23 paidzienika2012 PLAN PODZIALU Dzialajqc zgodnie z aft- 533 i 534 Kodeksu sp6lek handlowych, zwanego dalej,,k.s.h_,,, Zarzqd Spolki Suder & Suder Sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosci4 (zwana dalej..s&s,, tub,,sp6lk4 Dzielonq") z siedzibq w Modlnicy, przy ul. Czgstochowskiej 6, wpisana do rejestru przedsjgbjorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Krakowa - Sr6drnieicia, Xj Wydzial cospodarczy KraJowego Rejestru S4dowego pod numerenr KRS ustala nini jszy plan podzialu Sp6lki Dzielonej r. CELtr PODZIAI,U Podzial jest kolejnyn etapem restrukturyzacji S&S polegd4cyft na wyodrgbnieniu od podstawowej handlowej dzialalnoici S&S dzialalnosci gospodarczej koncentru_jqcej srg na uzyskiwaniu przychod6w z nieruchomosci zorganizowanej obecnie w formie wyodrgbniodej zorganizowanej czgdci przedsigbiorstwa S&S pod nazw4 pionu Nieruchomosci. Celem podzialu S&Sjest w szczeg6idosci:. Pelniejsze skoncentrowanie sig S&S na podstawowej dziatalnosci hancllowej poprzcz wydzielenie do odrgbnego poddiotu czfjci dziatalno6ci dotycz+ce.j rynku nieruchodtossr;. Uzyskanie samodzielnej osobowosci prawdej przez zorganizowanq czgsci przedsigororstwa S&S pod nazwq Pion Nieruchomoici (zwany dalej tak2,,zcp.);. Sarnodzieln) roz!^oj spol(i nowo zawi4zanej nr D nku nienrchornoici t omercyjnych:.. 2. SPOSOB PODZIALU Podzial S&S zostanie przeprowadzony na podsrawie ad. 529 g lpkr 4) k.s.h., poprzez przeniesienie ZCP, na sp6lk9 rrowo zawiqzanq. Sp6ll<4 nowo zawi4zadq bgdzie sp6lka z ograniczone odpowiedzialnojci4 pod finn4 SN Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq, z siedzib4 w ModlDicy, przy ul. Czgstochowskiej 6,32_085 Modlnica (zwana dalej,,newco,,). W zamian za przeniesienie ZCp ra Newco wsp6lnicy S&S tj. Jerzy Suder oraz Stanislaw Suder obejm4 udzialy w NewCo. Wobec zgody wszystkich wsp6lnik6w kazdej ze sp6lek uczestniczqcych w podziale, nie jesr wymagane: 1) sporzqdzenie oswiadczenia, o kt6ryd urowa w art. 534 g 2 pkt 4 k.s.h., oraz 2) udzielenie inlormacji. o Ltorlch mo$a \\ art. 5j6 \ 4 k.s.h., oraz

2 3) badanie planu podziatu przez bieglego i.jego oprnra' Sp6lka Dzielona nie jest na zasadzie art s35 $ 3 ksh obowi4zana O" ot"t'" :9t:t:::" podzialu, gdyz nie p6zniej lllz na szesc tygodni przed dnien rozpoczgcia zgromadzenia '*rp"f"itoi","^, tto.t," ma by6 powzigta Llchwafa w sprawie podzialu' o kt6rej mowa w art s+tt.,.t'','.i"p.'".*^niedodniazakohczeniategozgromadzenia'bezplatnieudostgpnido publicznej wiadorno6ci plan podzialu lra swojej stroni inlernetowej' 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIALOW I ZASADY PRZYZNAWANIA UDZIALOW w spolcrl NOWO ZAWTAZANEJ a. Wartost udzial6w w S&S Struktura udzialowa S&S wygl4da nast9puj4co: - Jerzy Suder posiada w kapitale zakladowynr S&l (dwa, tvsi4ce trzvsta -1i?9. arljkari".iat lr;"*i96) udzi;t6w o llartosci nominatnej 522 (pigiser dwadziescia dwa) zrote kazdy; :.;;;;ij; Suder posiada w kapitale zakladowvm s&s 2399.(dwa tvsiqce trzvsta arjiieata"q, a';ilvigi) udziat6w o wartoici nominalnej 522 (pi96set dwadziescia dwa) zlote kazdy; Lacalanotninalnawadosiwszystklch4]7g8(czterytysi4cesiedemsetdziewigidziesiqt il"#,;;;i"ril ils *vno.iz.soq.sse,oo(dwa miliony piedset cztery tysiqce pie.set pigcd/icsiql s/esd) 7l^rYclr' WaItoS6 aktyw6w netto S&S wedl g bilansu sporzqdzonego na dziel 30 wrzeinia 2012 r' *...1- liiioja s+z,s? (sto mili;n6w szes6set pigcdziesi4t osiem tysrqcy prgcset "'ft H:;f;i#i;;; pieia'i"'qt 'i"a'- groszvl zlotvch. przv warto<ci' ksiesowej i.i'"*- "arl"r",a*nej)oozozz (dwadr;(cia Dciec) d'lieui9'sel siedemdzieciat iri"tt]et rloq.t' o""azii6cia sicdern groszy t zloq ch' Pokrvcie kapitalo zakladowego w Newco nastqpi z kapital6w wlasnych S&S innvch niz l"oii"i '"tliat*v t;. oez obni2ania kapitahr zakladowego S&S b. Wnrtos6 udzifll6w w Newco Newco b9dzie posiadala kapital zakladowy- w.wysokoki. I 0o0.000^,teden dlion),i"t""i, "L f.t.t sklada6 sig bgdzie lo 000 (dziesigi tysigcy) udzialow o wartoscr nominalnei 100 (sto) ztotych kazdy' c, StosunekwYmianYudzial6w Ze wzelgdu na fakt, 2e wszystkie uclzialy w Newco zostajq obj9te przez wsp6lnik6w S&S ilt.il;; i;iiki nli"ton"l zacno*'rjq udzral posiadanv w kapitale zakladowvm ltjri'6ri"i"iq ; i.a;t"r" '"tr"o'*v' Newco za najbardziej wla{ciwe uznano przyjgci stostlnku ty*,uny uottulo* oputt"go nu wafto(ci prz noszonych na Newco aktyw6w netto. W konsekwencji zrealzowanego \ryydzielenia lcapitrl wtasrly Newco^bqdie,odpowiadal warto6ci aktywow netto przenoszonych na NewCo' przy czynl nadwlzka pomiqdzy warlo(ci4 aktyw6w netto przenoszonych z S&S na Newco a wafiosciq nomtlnq \\ 2 \,/

3 objgtych przez Jerzego Sudera oraz Stanislawa Sudera udzial6w zostanie przenieslona na kapital zapasowy Newco. W wyniku przeprowadzonego podziatu Newco przojmie ZCP o lnaiqtku *rycenionym na podstawie bilansu Pionu Nieruchomosci sporzqdzonego na dzief 30 w[e6nia 2012 r' wedlug metody aktyw6w netto na ,92 (pigidziesi4t miliod6w trzydziesci tysi9cy czterdziesci c^ery zlote dziewig6dziesi4t dwa grosze) zlorych. W zamian z1 przejgty majqtek S&S Jerzy Suder omz Stanislaw Suder obejm4 w NewCo udzialy o wartosci nominalnej nie wigkszej Diz waftosi aktyw6w Detto odpowiadajqcej przeniesionemu na Newco maj4tkowi. W zwi4zku z po$yzszym: Newco wyda: 5000 (pi96 tysigcy) udzial6w o warto(ci noninaln j 100 (sto) zlotych kazdy - Jerzemu Suderowi oraz (pig6 tysigcy) udzial6w o waftosci nominalnej 100 (sto) zlotych kazdy - Stanislawowi Suderowi. W sumie wydanych zostanie (dziesi96 tysigcy) udzial6w o lqcznej nominalnej wartosci (eden milion) zlotych. Jako, ze wydzielenie Newco finansowane jest w calosci z kapital6w wlasnych S&S innych niz kapital zakladowy, ilodi i wartosi udzial6w w S&S nie ulegnie znianic. W konsekwencji parytet obliczony przy Lrwzglgdnieniu matematycznycb Tasad zaokrqglania ulamk6w do liczb calkowitych, na podstawie kt6rego zostanq przyznane udziaty w Newcojest Dastgpuj4cy: - na (dwa tysiqce tzysta dziewiqidziesi4t dziewifi) udzia16!'v o wartosci nominalnej 522 (pigiset dwadzieicia dwa) ztote kazdy Jerzy Suder otrzynar (pi9i tysigcy) udzial6w o wartosci nom inalnej I00 (sto) zlotych kazdy w kapitale zakladowym Newco; - na (dwa tysiace trzysta dziewi9edziesiqt dziewiqi) udzial6w o warto6ci nominalnej 522 (pigiset dwadziescia dwa) zlote kazdy Stanislaw Suder otrzyma: (pi9i tysigcy) udzial6w o wartosci nominalnej 100 (sto) zlolych kazdy, w kapitale zakladowym Newco; ()znaczato, ze zawydzielon4 z S&S wadosd aktyw6w netto r6wnq kwocie ,92 (pi9idziesi4t milion6w trzydzie6ci tysigcy czterdziesci cztery zlote dziewigidz'esi4t dwa grosze) Jerzemu Suderowi oraz Stanislawowi Suderowi przypadnie r6wno po 5000 (pif6 tysi9cy) udzial6w o warto6ci nominalnej 100 (sto) zlotych kazdy. Lqczna nominalna wartosc udzial6w w kapitale zakladowym Newco przypadaj4ca kazdenu ze wsp6lnik6w S&S wyniesie (pi96set tysigcy) ztotych. R6znica w kwocie ,92 (czterdziesci dziewigi milion6w trzydziesci ryri9cy cztetdzieici c^ery zlote dziewigidziesiqt dwa grosze) zlotych pomigdzy wallosciq aktyw6w netto przenoszonych na Newco a wartoscia nominaln4 obj9tych przez Jevsgo sudera i stanislawa Sudera udzial6w w Newco zostanie przelana na kapital zapasowy Newco. d, Zasady przyznawania udzial6w w Newco. Kazdy ze wsp6lnik6w S&S obejmuje po 50% udzial6w w kapitale zakladowym NewCo. Udziaty w NewCo zostan4 pokryte przenoszonym na Newco majqtkiem S&S w postaci ZCP, Nie przewiduje sig zadnych innycb zasad dotyczqcych przyznania nowo utworzonych udzial6w w Newco. /// 'f/

4 4. OKRESLENIE DNIA, OD KTORXGO UDZIAI,Y W NEWCO I]PRAWNIAJA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU NEWCO Udzialy w NewCo uprawniajq do uczestnictwa w zysku Newco od dnia nastqpujqcego po dniu wydzielenia. 5. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPOLK4 NOWO ZAWI ZANA WSPOLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZI]GOLNIE UPRAWNIONYM W S&S W przypadku podzialu S&S nie przewiduje sig przyznania praw, o kt6rych mowa w afi 534 $ 1 pkt 5 k.s.h. 6. SZCZEG6LNE KORZYSCI DLA CZLONKOW ORGANOW SP6LEK LUB INNYCH OSOB UCZESTNICZACYCH W PODZIALE Nie sq przewidziane szczeg6lne korzysci dla czlonk6w organ6w sp6lek lub innych os6b uczestniczqcych w podziale, o kt6rych mowa w art. 534 $ I pkt 6 k.s.h 7. DOKLADNY OPIS SKI,ADNIK6W MAJ.TTKU (AKTYW6W I PASYWOW) ORAZ ZEZWOLEN, KONCESJI LUB ULG PRZI?ADAJACYCH IYEWCO Na NewCo w wyniku podzialu przenoszone s4 wszelkie:rktywa i pasywa Pionu Nieruchomosci skladajqce si9 na zorganizowanq czgsi przedsigbiorstwa, w szczeg6lno!foi: a) aktywa, na kt6re skladaj4 sigl (i) (id (iii) wartosci niematerialne i pfawne wymienione w Zalqczniku 4 do Planu Podzialu, rzeczowe aktywa trwale opisane w Zal4czliku 5 do Planu Podzialu, vr' tym prawa wlasnosci i prawa wieczystego uzytkowania grunt6w, opisanych dokladniej takie w tym Zal4czniku, aktywa obrotowe wymieniole w Zal4czniku 6 do Planu Podzialu; b) pasywa, na kt6re skladajq si9 zobowi4zania opisane w Zalaczniku 7 do Planu Podzialu c) 0g6l praw i obowiqzk6w z decyzji administracyjrych i innych orzeczeri opisanych w zal4czniku 8 do Planu Podzialu; d) o96l praw i obowiqzk6w z um6w o pracg opisanych w zal4czniku 9 do Planu Podzialu: e) o96l praw i obowi4zk6w z pozostalych um6w opisanych w zalqczniku l0 do Planu Podziallr, f) roszczenia odszkodowawcze S&S wynikaj4ce z budowy ekran6w akustycznych nr 20A i 208 Da odcinku drogi Olkusz - Krak6w. \// N\ t// \\r // o v/ /

5 Opis aktyw6w i pasyrir'6w oparfy jest na bilansie Pionu Nieruchomo6ci na dziei 30 wrze3nia 2012 r. V,l okresie od sporz4dzenia Planu Podzialu do dnia wydzielenia S&S bgdzie prowadzila normaln4 dzialalnosi gospodarczq. Oznacza to, Ze w okresie tym o9o4 nast9powaly zmiany w strukturze aktyw6w i pas).w6w S&S takze w zakresie aktyw6w i pasyw6w wskazanych w Planie Podzialu, jako przenoszonych na Newco. Jakiekolwiek nowe aktywa lub pasywa wynikaj4ce Iub uzyskane w wyniku realizacji praw i obowi4zk6w przypadaj4cych zgodnie z niniejszym Planem Podzialu NewCo stanq si9 w dniu wydzielenia skladnikami majqtku przercszonego na Newco. Zarz4d S&S ZAL.dCZIUKIT f. _ l) Projekt uchwa+y Zgromadzenia Wsp6lnik6w S&S o podziale; 2) Projekt umowy sp6lki SN Sp. zo.o. (,,NewCo'); 3) Ustalenie wartoici maj4tku S&S na dzief roku;' 4) Wykaz wartosci niematerialnych i prawnych Pionu Nieruchomosci; 5) Wykaz rzeczowych aktyw6w trwalych Pionu Nieruchomosci: 6) Wykaz akg,w6w obrotowych Pionu Nieruchomoici; 7) Wykaz zobowiqzari Pionu Nieruchomosci; 8) Lista decyzji administracyjnych i innych orzeczei dot. Pionu Nieruchomosci; - 9) Listd um6w o praca dot. Pionu Nieruchomosci. ptzy czym znajdzie tu zastosowanie art. 23rK.P.; 10) Lista pozostalych um6w dot. Picmu Nieruchomosci.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych:

l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: I. Informacje og6lne dotyczlce skladania o5wiadczerh majqtkowych. l. Podstawy prawne dotyczqce skladania oswiadczef maj4tkowych: o art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.22013

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2014

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2014 ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2014 do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 Oznaczenie Emitenta Nazwa (firma) Decora Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Środa Wielkopolska Adres Ul. Ignacego Prądzyńskiego nr 24

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Kapitały (fundusze) własne

Kapitały (fundusze) własne Kapitały (fundusze) własne Ujęcie bilansowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Kapitały (fundusze) własne A.Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II.

Bardziej szczegółowo