SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Urządzenia komputerowe Stacje robocze Systemy i serwery informacyjne Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Wartość szacunkowa: powyżej Euro Termin składania ofert: r. godz Termin otwarcia ofert: r. godz. 00 Podstawa prawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 203r. (Dz. U. z 203 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (PZP, art. 39). ZATWIERDZAM... Strona

2 . INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres: Pruszków, ul. Warsztatowa NIP: Regon: Fax: Tel Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: Godziny urzędowania administracji: Rachunek bankowy BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE F/PRUSZKÓW (wadium): Numer rachunku: Numer postępowania: 27/3 Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest powyższym znakiem. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Strona 2

3 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik - Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Szpital - Oznacza Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem. Moduł (aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)] Hospital Information System (HIS) Enterprise Resource Planning (ERP) Picture Archiving and Communication System (PACS) Radiology Information System (RIS) Laboratory Information System (LIS) Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) Oprogramowanie Bazodanowe (motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury we wzajemnej interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór współdziałających i współpracujących ze sobą Aplikacji konfiguracji określonych w SIWZ, wykonujących swoje procedury we wzajemnej interakcji, będący utworem o właściwościach w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz.U nr 90 poz 63 ze zm.], do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy. - System informatyczny wspomagający funkcjonowanie i zarządzanie Szpitala w zakresie procedur medycznych i leczenia pacjentów. - System informatyczny wspomagający zarządzanie Szpitalem. - System informatyczny wspomagający gromadzenie, udostępnianie i wymianę obrazów medycznych. - System informatyczny wspomagający przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie radiologicznych obrazów medycznych. - System informatyczny wspomagający gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych medycznych wytwarzanych przez laboratorium diagnostyki medycznej. - Specjalistyczne oprogramowanie realizujące funkcje automatyzujące czynności i procedury kancelaryjne (w tym obsługa korespondencji wchodzącej/wychodzącej) i dotyczące obiegu dokumentów w organizacji (tu w Szpitalu) według jej wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów. - Oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych. - Oprogramowanie realizujące funkcje systemu operacyjnego niezbędne dla eksploatacji stacji roboczych i serwerów oraz do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Bazodanowego i Oprogramowania Aplikacyjnego. Projekt - Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy. Autor - Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie. Sprzęt komputerowy - Systemy komputerowe (serwery, komputery typu PC, terminale, tablety) i aktywne urządzenia sieciowe (przełączniki rdzeniowe, przełączniki brzegowe, przełączniki końcowe, moduły rozszerzeń do przełączników i porty przewodowej transmisji danych oraz kontrolery i punkty dostępowe bezprzewodowej transmisji danych, monitory wielkoformatowe, dotykowe monitory wielkoformatowe) Serwer/serwery - System komputerowy dysponujący zasobami umożliwiającymi zainstalowanie i eksploatację Oprogramowania Bazodanowego i Oprogramowania Aplikacyjnego, udostępniony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. Strona 3

4 System Informatyczny Usługi Wdrożeniowe Błąd oprogramowania (wyróżniono 3 grupy: awarie, wady i usterki) Awaria (błąd krytyczny) - Zintegrowane oprogramowanie aplikacyjne o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ do zarządzania Szpitalem w zakresie działalności statutowej Zamawiającego, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdrożenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. - Reakcja oprogramowania, użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji, na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją, a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie danych przez użytkownika, c) użytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz Oprogramowania Systemowego, d) użytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN, e) użytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdrożenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której zostało to wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego oraz motoru bazy danych, z którym współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której zostało to wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyższej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień Oprogramowania Systemowego i Oprogramowania Aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów Oprogramowania Systemowego i Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) użytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca wykonywanie funkcji przez Oprogramowanie Aplikacyjne w całości lub jego elementów, mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i użytkowanie serwera tego Oprogramowania przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się dalece nieergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie Strona 4

5 Standardy Wdrożeniowe Inny sprzęt komputerowy Inne oprogramowania Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) Sieć teleinformatyczna Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji Aktualizacja aplikacji Poprawka SIWZ Nośnik Siła Wyższa może normalnie funkcjonować, lecz jego użytkowanie jest uciążliwe. - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdrożeniowym i instruktażowym realizowane w związku z uruchomieniem Oprogramowania Aplikacyjnego. - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania, w tym urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych). - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np. oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjnoserwisowych), związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy. - Fizyczne okablowanie lub/i bezprzewodowe połączenie w standardzie WiFi, łączące serwer ze stacjami, umożliwiające wymianę informacji wraz z urządzeniami aktywnymi. - Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, unowocześnienie jest opisywane pierwszą z tych cyfr n. - Obejmuje zmiany nie kwalifikowane jako unowocześnienie, nie powodujące konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, aktualizacja jest opisywana drugą z tych cyfr - x. - Obejmuje zmiany nie kwalifikowane jako unowocześnienie lub aktualizacja związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, zmianami interfejsu, usprawnieniem działania funkcji lub procesów, nie wprowadzające nowych rozwiązań. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, poprawka jest opisywana trzecią z tych cyfr - y. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. Strona 5

6 3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.. ZAKRES Przedmiot umowy obejmuje 8 Zadań ( 8) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ) Specyfikacje techniczne dla Zadań 8 znajdują się odpowiednio w załącznikach 8. 2) Wymagane funkcjonalności oprogramowania dla części medycznej i administracyjnej określono odpowiednio w załącznikach nr - 2. Przypisanie tych funkcjonalności do modułów oprogramowania ma charakter przykładowy ZADANIE. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE CZĘŚCI MEDYCZNEJ a) dostawa ZSI modułów części medycznej z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr do SIWZ: o HIS Ruch chorych - Izba przyjęć Ruch chorych - Oddział Ruch chorych - Statystyka Rejestracja Rejestracja - Poradnia Gabinet lekarski - Poradnia Kolejka oczekujących Blok operacyjny Rehabilitacja Zlecenia Zakażenia Szpitalne Żywienie Rachunek kosztów leczenia Optymalizator JGP Dokumentacja medyczna Elektroniczny Rekord Pacjenta Archiwum dokumentacji medycznej Rozliczenia z płatnikiem Grafiki pracy personelu medycznego Apteka Apteczka oddziałowa Pracownia diagnostyczna Dokumentacja medyczna przychodni o RIS/PACS Radiologia (RIS) PACS Teleradiologia o LIS Laboratorium banki krwi b) dostawa systemu transkrypcji mowy i obsługi respeakingu c) dostawa systemu operacyjnego dla serwera części medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego, d) dostawa oprogramowania realizującego funkcje bazy danych z odpowiednią licencją (w wersji najnowszej z aktualnymi poprawkami producenta obsługująca platformę sprzętową Strona 6

7 wyposażoną w dwa procesory minimum cztero-rdzeniowe minimalne warunki jakie musi spełniać dostarczane oprogramowanie realizujące funkcje bazy danych umożliwiające zainstalowanie, wdrożenie i eksploatację ZSI), e) instalacja, konfiguracja i wdrożenie ZSI dla części medycznej w zakresie wymienionym w ppkt. od a) do b), f) instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu operacyjnego Serwera i Oprogramowania Bazodanowego, g) przeniesienie danych w zakresie ze źródeł aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do utrzymania jego ciągłości funkcjonowania, h) integracja ZSI w zakresie medycznym z posiadaną aparaturą medyczną oraz laboratoryjną, i) integracja ZSI z systemem transkrypcji mowy, j) integracja ZSI z elektroniczną rejestracją pacjenta, k) integracja ZSI z częścią administracyjną, l) wdrożenie obsługi kodów kreskowych w ZSI, m) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania bazą danych wdrożonego nowego systemu ZSI dla części medycznej, n) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ZSI w części medycznej, o) wdrożenie personelu medycznego w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ZSI, p) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ZSI dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego), 3.4. ZADANIE 2. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE CZĘŚCI ADMINISTRACYJNO- ZARZĄDCZEJ a) Integracja modułów części administracyjnej posiadanego ZSI z dostarczanym oprogramowaniem ZSI dla części medycznej lub dostawa nowego oprogramowania ZSI dla części administracyjnej (ERP) z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ, Finanse i księgowość, Kasa, Kadry i Płace, Sprzedaż, Gospodarka majątkiem trwałym, b) dostawa modułów części administracyjnej ZSI z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ System zarządzania zasobami (aparatura, infrastruktura techniczna), Moduł informowania kierownictwa, Moduł wspomagania decyzji (BI), Zamówienia publiczne, Integracja ww. modułów z posiadanym ZSI w części administracyjnej, c) System zarządzania jakością, dostawa systemu EOD, wdrożenie elektronicznej obsługi kancelaryjnej ze skrzynką podawczą, integracja elektronicznej obsługi kancelaryjnej z epuap, d) instalacja, konfiguracja i wdrożenie ZSI dla części administracyjnej w zakresie wymienionym w ppkt. od a) do c), e) przeniesienie danych w pełnym zakresie ze źródeł aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego, f) integracja ZSI w zakresie administracyjnym z EOD, g) wdrożenie obsługi kodów kreskowych w ZSI, Strona 7

8 h) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ZSI w części administracyjnej i EOD, i) wdrożenie personelu w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ZSI i EOD, j) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ZSI i EOD dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego) ZADANIE 3. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM a) dostawa i instalacja systemów oraz dostawa składników infrastruktury technicznej będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem według specyfikacji w załączniku Nr 3 do SIWZ, b) wdrożenie systemów będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem: system zarządzania zużyciem wody (pomiar temperatury ciepłej wody użytkowej), system zarządzania systemem wentylacji/chłodzenia, system kontroli dostępu, system zarządzania monitoringiem (monitoring CCTV), system zarządzania zużyciem energii elektrycznej (pomiar stanu licznika), system zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy), system zarządzania pompą/ami ciepła c) rozmieszczenie i zainstalowanie składników infrastruktury technicznej będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem: aktywne urządzenie sieciowe dla obsługi połączeń rdzenia transmisji danych, aktywne urządzenie sieciowe dla obsługi połączeń końcowych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej, kontroler łączności bezprzewodowej, instalacja i wdrożenie telefonii IP (VoIP), d) wykonanie składników infrastruktury technicznej będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem: adaptacja pomieszczenia na serwerownię. e) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. b) i c), f) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników wskazanych w punktach od b) do d) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania, g) składniki infrastruktury teleinformatycznej wskazane w pkt. c) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej, h) wykonanie składników infrastruktury teleinformatycznej wskazanych w pkt. d) musi w pełni odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię ZADANIE 4. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników dla modernizacji infrastruktury serwerowej według specyfikacji w załączniku Nr 4 do SIWZ: serwer przetwarzania danych, serwer uwierzytelniania z wbudowaną macierzą dyskową 0 TB, oprogramowanie wirtualizacji dla serwerów przetwarzania danych, macierz dyskowa dla serwerów o pojemności do 240 TB, Strona 8

9 przełącznik FC8 dla obsługi połączeń serwerów i macierzy, archiwizator danych o pojemności do 00 TB, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wskazanymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania, d) składniki infrastruktury teleinformatycznej w pkt. a) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej ZADANIE 5. UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ (WRAZ Z PLANEM) a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników uzupełnienia infrastruktury sieciowej według specyfikacji w załączniku Nr 5 do SIWZ: punkt dostępowy łączności bezprzewodowej, połączenia przewodowej transmisji danych, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania, d) składniki infrastruktury teleinformatycznej w pkt. a) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej ZADANIE 6. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie sprzętu komputerowego według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 6 do SIWZ, stanowiska robocze terminale, stanowiska robocze - stacjonarne komputery PC, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wskazanymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania ZADANIE 7. ZAKUP PIAP-ÓW a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie interaktywnych punktów informacyjnych PIAP-ów (infokioski z ekranem dotykowym) według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 7 do SIWZ, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania ZADANIE 8. ZAKUP TABLETÓW a) dostawa i zainstalowanie stanowisk roboczych - tabletów według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 8 do SIWZ, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania. Strona 9

10 3.. Opis posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej (ze wskazaniem producenta oraz modelu urządzeń objętych obowiązkiem zachowania zgodności): - okablowanie przewodowej transmisji danych spełniające wymagania kategorii 5e; - przełączniki sieciowe warstwy 2: Linksys srw224g4 D-link DES 024 D, 06 D CISCO SLM224G 3.2. Podaje się do wiadomości wykonawców opis wymagań dla adaptacji pomieszczenia na serwerownię: - istniejąca instalacja oświetlenia do wymiany; - istniejąca instalacja zasilania energetycznego do wymiany; - istniejąca stolarka drzwi wejściowych do wymiany; - pomieszczenie nie jest zawilgocone; - ściany wymagają uzupełnienia niewielkich ubytków tynku; - pokrycie malarskie ścian wymaga odnowienia. Strona 0

11 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Tabela. Licencjonowanie oprogramowania opisanego w załącznikach, 2. Oprogramowanie Typ aplikacyjne licencji Numer załącznika (zakres funkcjonalny) Sposób licencjonowania (minimalne warunki) HIS Ruch chorych bezterminowa Bez ograniczeń HIS pozostałe moduły bezterminowa 60 jednoczesnych użytkowników RIS/PACS bezterminowa 9 stanowisk w 3 pracowniach LIS bezterminowa 0 stanowisk Baza danych bezterminowa Licencja na system komputerowy System operacyjny bezterminowa Licencja na system komputerowy System transkrypcji mowy i obsługi respeakingu bezterminowa 5 słowników specjalistycznych, 5 licencji modułów respeakingu, nieograniczona ilość użytkowników i edycji dokumentacji medycznej 0 jednoczesnych 2 ERP (w zakresie dotychczas bezterminowa posiadanym) użytkowników System zarządzania bezterminowa 2 jednoczesnych zasobami (aparatura, użytkowników infrastruktura techniczna), Moduł informowania bezterminowa 5 jednoczesnych kierownictwa, użytkowników Moduł wspomagania decyzji (BI), Zamówienia publiczne bezterminowa 2 jednoczesnych użytkowników System zarządzania bezterminowa Bez ograniczeń jakością EOD bezterminowa Bez ograniczeń a) Licencje mają być zainstalowane w systemie, z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych / terminalach, zgodnie z wykazem jednostek przeznaczonych do informatyzacji. b) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do udzielania licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego. c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, którego zakres funkcjonalny został określony w SIWZ. Strona

12 d) Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony. e) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. f) Kopie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Oprogramowania Aplikacyjnego nie mogą być eksploatowane równocześnie z jego instalacjami produkcyjnymi. g) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. h) Zamawiający nie ma prawa do usuwania, bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. i) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń rezultatów wykonywania Oprogramowania Aplikacyjnego oraz danych i zestawień utworzonych za jego pomocą. j) Certyfikaty licencyjne dostarczone przez Wykonawcę będą zawierać powyższe warunki od b) do i). k) Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu uregulowania przez Wykonawcę należności za dostarczone licencje WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA a) W ramach usług wdrożeniowych dotyczących Zadań i 2 wchodzić będzie w szczególności: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, Przeprowadzenie próbnej migracji danych w ZSI, Wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych systemów, Instalacja i przeniesienie danych z baz danych aktualnie eksploatowanych systemów HIS i ERP z minimum ostatnich 36 miesięcy, Aktualnie eksploatowane systemy: - System SALUS System Finansowo-Księgowy wersja FIX wersja System Ewidencji Składników Majątkowych ST wersja System Gospodarki Magazynowej MAG wersja System Kadrowo-Płacowy KP wersja System Fakturowania FKT wersja System InfoMedica Apteka Szpitalna ADT Ruch Chorych (IP, Oddział, Statystyka, Kontraktowanie) 45 Pracownia Diagnostyczna 0 InfoMedica Pro (Rejestracja, Gabinet, Diagnostyka, Statystyka, Kontraktowanie), - 2 użytkowany do Rehabilitacji zamiast dedykowanego modułu Zlecenia 25 Przychodnia (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Kontraktowanie - 2 Laboratorium 0 Punkt Pobrań - licencja otwarta - Open Zakażenia Szpitalne Symulator JGP - licencja otwarta Licencje działają w oparciu o nazwanego użytkownika - system sprawdza liczbę jednoczesnych połączeń. Konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, Integracja z systemem RIS/PACS w standardzie HL7, Integracja z LIS w standardzie HL7 na poziomie przekazywania zleceń wykonania i odbioru wyników badań, Dwustronna integracja z urządzeniami wymienionymi Tabela 2. Strona 2

13 Tabela 2. Urządzenia do integracji. L. Oznaczenie urządzenia: porz. Analizator biochemiczny Cobas Mira Plus (producent Roche) 2 Aparat do oznaczania elektrolitów: AVL (producent Roche) 3 Analizator hematologiczny Cell-Dyn 700 (producent Abbott) 4 Analizator hematologiczny Cell-Dyn Ruby (producent Abbott) 5 Analizator immunochemiczny: Advia Centaur XP firmy Siemens 6 Aparat do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej Rapidlab 348 firmy Siemens 7 Analizator do koagulologii BCSXP firmy Siemens 8 Czytnik pasków do moczu DIRUI H00 firmy DIRUI 9 Analizator biochemiczny Olympus AU Echokardiograf Seguia Acusouc 52 Fujifilm fcr capsula CR-IR Fujifilm fcr capsula CR-IR Tomograf Siemens Interfejs Protokół RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RJ 45 Ethernet, TCP/IP, obrazy medyczne DICOM, dysk sieciowy RJ 45 Ethernet, TCP/IP, HL7, obrazy medyczne DICOM RJ 45 Ethernet, TCP/IP, HL7, obrazy medyczne DICOM RJ 45 Ethernet, TCP/IP, HL7, obrazy medyczne DICOM Strona 3

14 Uzyskanie informacji o technicznych możliwościach podłączania w/w urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Zakres danych jakie mają być przesyłane pomiędzy urządzeniem i ZSI to: dane umożliwiające identyfikację pacjenta wraz z jego wynikami badań. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem i ZSI należy zapisywać w bazie danych ZSI. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu przez Wykonawcę opisów interfejsów do integracji z wymienionymi w SIWZ systemami natomiast wykonanie integracji jest obowiązkiem Wykonawcy. Ustalenie kosztów integracji z systemami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę na dostawę i wdrożenie ZSI. Zamawiający zapewnienia dostęp do danych do migracji. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu opisu struktur i formatów w jakich te dane są przechowywane. Wolumin danych, które należy zmigrować wynosi z baz danych około 36 GB, danych obrazowych około 5 TB. Integrowane systemy umożliwiają eksport danych do zewnętrznego pliku. Eksportowane dane należy zapisać w formacie tekstowym, w którym poszczególne krotki z tabel baz danych są zapisywane w kolejnych wierszach, a dane tworzące krotkę są rozdzielane jednym, ustalonym konfigurowalnym znakiem. Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania aplikacyjnego, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w Załączniku nr, 2. Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz :30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia docelowo system powinien: - spełniać wymagania określone niniejszą SIWZ, - uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: Podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej, Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Ochrony danych osobowych, Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, Systemu informacji w ochronie zdrowia. Zamawiający wymaga, by docelowo wdrożone moduły spełniały następujące warunki: - zapewnienie wykorzystania i dostępu do danych zgromadzonych w obecnie funkcjonującym u Zamawiającego systemie medycznym, rozliczeniowym i administracyjnym, - zachowanie stosowanych przez Zamawiającego oznaczeń dokumentacji medycznej; Format oznaczeń dokumentacji medycznej jest łańcuchem znaków, który może zawierać w dowolnej kombinacji znaki alfanumeryczne oraz specjalne ze zbioru: /, \, (, ), [, ], -,.., - zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych struktur danych w trakcie ich pracy, Strona 4

15 - posiadanie sprawnego mechanizmu archiwizacji danych i mechanizmów gwarantujących spójność danych. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów systemu medycznego i administracyjnego poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach, - zapewnienie współpracy w zakresie eksportu danych z aplikacjami pakietu oprogramowania biurowego (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów), - komunikaty systemowe i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, - możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi, - 3 egzemplarze aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie papierowej i 2 egzemplarze aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie elektronicznej. b) Standardy wdrożeniowe: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie opis Standardów zawierający w minimalnym zakresie informacje, do których odwołuje się Projekt Umowy oraz: - obligatoryjne czynności administratora w trakcie wdrożenia i eksploatacji systemu, - zasady komunikacji pomiędzy stronami, - zasady dokumentowania prac, - wykaz elementów mogących stanowić ewentualne problemy przy realizacji wdrożenia, - wykaz zaniechań Zamawiającego powodujących dla niego skutki finansowe, - szczegółowe procedury odbiorów, - procedury przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, - zasady realizacji wdrożenia personelu wraz z określeniem zakresu w podziale na poszczególne grupy zawodowe, - zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu, - sposób rozstrzygania kwestii spornych WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ a) Szkolenia obejmować będą: administrowanie wdrożoną bazą danych, administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami Oprogramowania Aplikacyjnego, eksploatacja modułów Oprogramowania Aplikacyjnego. b) Zamawiający, w ramach szkolenia użytkowników, przewiduje szkolenia grupowe i indywidualne. Liczbę osób do przeszkolenia z poszczególnych zakresów określa Załącznik nr 9 do SIWZ. c) Administratorów systemów (2 osoby) należy przeszkolić w pełnym zakresie wdrażanych systemów. d) Przed rozpoczęciem szkoleń użytkowników, Wykonawca przeszkoli wszystkich administratorów Zamawiającego w pełnym zakresie ZSI. e) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niż 0 osób. f) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności modułów. g) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów. h) Czas szkolenia z danego modułu systemu dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu. i) Szkolenia grupowe - Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania we własnym zakresie, w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, 0 stanowisk roboczych komputerowych wraz z oprogramowaniem (po stanowisku dla członków grupy o liczności określonej w pkt. d). Strona 5

16 j) Każde szkolenie grupowe winno zakończyć się krótkim testem sprawdzającym wiedzę szkolonego personelu uzyskaną podczas szkolenia oraz podpisaniem protokołu z realizacji szkolenia zawierającym: czas trwania szkolenia, jego zakres merytoryczny, wyniki testu końcowego, wykaz uczestników. Protokół winien być podpisany i przez osoby szkolące i uczestniczących w szkoleniu. k) Wykonawca po zawarciu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2]: a. musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów, b. musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, c. posiadać certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 lub równoważny dla: - serwera; - stanowisk roboczych za wyjątkiem tabletów, d. posiadać znak TCO 99 lub równoważny monitory ekranowe, e. być serwisowany bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego, f. pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej, g. adresy fizyczne: - Sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy [definicje w rozdziale 2]: wyposażony w sterowniki sieci komputerowej musi posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access Control MAC). - Adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego dostarczanego sprzętu komputerowego muszą być czytelne i łatwo dostępne przez umieszczenie w formie etykiety na obudowach tych urządzeń (czcionka o wielkości min. 4 pt.). 2. Inne elementy: a. inne elementy infrastruktury technicznej muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji w Unii Europejskiej, b. instalacja połączeń przewodowej transmisji danych gotowa do uzyskania długookresowego (min. 25 lat) certyfikatu producenta systemu okablowania strukturalnego. 3. Odbiór elementów infrastruktury technicznej: Odbiór elementów sprzętowych infrastruktury dostarczonych przez Wykonawcę odbędzie się na podstawie: a. sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy [definicje w rozdziale 2]: - protokół przekazania, - załącznik do protokołu przekazania - wykaz ilościowy z numerami seryjnymi (plik w formacie.csv), b. system inteligentnego zarządzania budynkiem: - elementy sprzętowe: protokół przekazania, załącznik do protokołu przekazania - wykaz ilościowy z numerami seryjnymi (plik w formacie.csv), - połączenia: dokumentacja powykonawcza (2 egz. drukowane, egz. elektroniczny), elektroniczna wersja dokumentacji: Strona 6

17 - schemat logiczny i ideowy instalacji w pliku o formacie.dwg, - część opisowa w pliku o formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach o formacie.pdf, instalacja przewodowej transmisji danych: - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - schematy punktów dystrybucji okablowania w formacie.dwg, - katalog protokołów z testów połączeń w pliku w formacie.csv, instalacja zasilania: - schematy obwodów w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - protokoły pomiaru parametrów obwodu (rezystancja izolacji elektrycznej, impedancja pętli zwarcia, próba zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego typu A) w plikach elektronicznych w formacie.pdf, zarządzanie zużyciem wody (pomiar temperatury ciepłej wody użytkowej): - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, zarządzanie wentylacją/chłodzeniem: - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, instalacja kontroli dostępu: - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - kody dostępu do funkcji zarządczych, - protokół testowego uruchomienia instalacji obejmującego procedurę współdziałania z instalacją sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacja monitoringu (monitoring CCTV): - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz lokalizacji kamer z parametrami pól obserwacji i katalogiem obrazów testowych, - protokół testowego uruchomienia instalacji, wdrożenie systemu zarządzania zużyciem energii elektrycznej (pomiar stanu licznika): - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, wdrożenie systemu zarządzania pompą/-ami ciepła: Strona 7

18 - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, wdrożenie systemu zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy): - schemat architektury systemu w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - wykaz obsługiwanych zdarzeń, nadzorowanych parametrów i podejmowanych akcji, - dokumentacja administratora i użytkownika (wersja elektroniczna), - protokół testowej eksploatacji systemu, - Dokumentację elektroniczną połączeń transmisji danych i inne pliki elektroniczne należy umieścić na jednym nośniku (CD/DVD/karta pamięci) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY a) Wdrożenie i szkolenie muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy w Wykazie osób (wg Załącznika nr 5 do SIWZ). b) Zamawiający wymaga, by prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu, szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie. c) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz szkolące muszą być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych, wdrożeniowych oraz szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność osób wykonujących prace instalacyjne i wdrożeniowe w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8: 00 do 5: 00. e) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać niemniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. f) Zamawiający może zażądać zmiany osoby wdrażającej WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW a) Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym (HRF), stanowiącym integralną część umowy, przedłożonym przez wykonawcę najpóźniej 5 dni przed podpisaniem umowy. HRF przed podpisaniem umowy musi zostać zaakceptowany prze Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji HRF i uzgadniania go z Zamawiającym przynajmniej raz na kwartał. c) Analizę przedwdrożeniowa należy wykonać w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy. d) Umowę należy zrealizować w terminie do r WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI, USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO OPROGRAMOWANIA a) W ramach usług serwisowych i udzielonej gwarancji - przez okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym oprogramowaniu, nieodpłatne udostępnianie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz bezpłatne udzielanie konsultacji. Strona 8

19 b) W ramach nadzoru autorskiego - przez okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, Wykonawca będzie również świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. c) Zakres świadczonych usług serwisowych dla Oprogramowania Aplikacyjnego będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabela 3. Tabela 3. Zakres usług serwisowych Oprogramowania Aplikacyjnego (Zadanie i 2) i nadzoru autorskiego. Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Konsultacje [KA] Serwis Motoru BD [SBD] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń, itp. wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniżej organizacje w stosunku do których Zamawiający ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. Gotowość do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do wszystkich wdrożonych modułów. Gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych. uzgadniane z Zamawiającym wprowadzanie poprawek, unowocześnianie i aktualizowanie Motoru Bazy Danych do wersji udostępnianych i zalecanych przez jego Producenta dla jego prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej eksploatacji, pilne wprowadzanie poprawek Motoru Bazy Danych zalecanych przez jego Producenta jako krytycznych dla prawidłowej, stabilnej i Strona 9

20 Nazwa Usługi Przedmiot Usługi bezpiecznej eksploatacji Motoru Bazy Danych, gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych. Niezależnie od okoliczności i uwarunkowań decyzja o aktualizacji bazy danych do najnowszej wersji wymaga akceptacji Zamawiającego. d) Zakres świadczonych usług serwisowych dla oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3 będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabela 4. Tabela 4. Zakres usług serwisowych oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3 i nadzoru autorskiego. Nazwa Usługi Przedmiot Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Gotowość Wykonawcy do usuwania błędów oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3. Usługa realizowana przez Autora oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3 za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów oprogramowania, wprowadzanie do oprogramowania nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników uwzględnionych przez producenta w ramach procesu rozwoju oprogramowania, wprowadzanie do oprogramowania nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, wprowadzanie do oprogramowania zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń, itp. wprowadzanie w trybie pilnym do oprogramowania zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji oprogramowania. Konsultacje Gotowość do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i [KA] eksploatacyjnej w odniesieniu do wszystkich wdrożonych modułów. e) Warunki brzegowe świadczenia usług serwisowych dla oprogramowania aplikacyjnego przedstawiono w Tabela 5. Strona 20

Liczba licencji. Ruch chorych - Izba przyjęć bezterminowa 2 Ruch chorych Oddział bezterminowa 9

Liczba licencji. Ruch chorych - Izba przyjęć bezterminowa 2 Ruch chorych Oddział bezterminowa 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE MODUŁÓW ZSI Tabela 1. Licencjonowanie oprogramowania opisanego w załączniku 1. Moduł ZSI Typ licencji Załącznik nr 3 do

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 12 listopada 2013r. Nr sprawy: UB/05 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 30.05.2014r. Nr sprawy:15 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE: Ilekroć w niniejszym opisie, innych dokumentach dotyczących niniejszego postępowania jest: Użytkownik - osoba należąca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAŁĄCZNIK NR 6A DO SIWZ I UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia P1/CMWUM/2016 Załącznik nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia I. INFORMACJE OGÓLNE: Zamierzeniem Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa:

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Adres: 43 400 Cieszyn, ul. Bielska 4 NIP: 548-20-01-181 Regon: 000313348 Fax: 33 852 12 24 Tel. 33 854 92 00 E-mail: sekretariat@szpital.netus.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowanie CPV

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowanie CPV Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW w GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40 Tel. (77) 43 91 614, 40 80 123; Fax (77) 43 93 861 e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 8 3. Poliklinika - Płock, ul. Sportowa 2 4. Poliklinika - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7 5. Poliklinika - Siedlce, ul.

ul. Mickiewicza 8 3. Poliklinika - Płock, ul. Sportowa 2 4. Poliklinika - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7 5. Poliklinika - Siedlce, ul. 1/ 6 ENOTICES_Marzenar - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej "business intelligence") 2, rue Mercier, w lokalizacjach: L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy videobronchoskopu

Dotyczy videobronchoskopu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr...

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr... ZAŁĄCZNIK Nr 5 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (nazwa wykonawcy/ów) NIP :..

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY (nazwa wykonawcy/ów) NIP :.. ... (pieczątka Wykonawcy)... (miejscowość i data) Załącznik nr 5 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych Tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO.

Archiwizacja danych- wykonywanie kopii zapasowej danych gromadzonych w systemach na dyskach oraz na streamerach LTO. Poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest objęcie obsługą serwisową, nadzorem autorskim i wsparciem technicznym, systemów rejestracji i archiwizacji danych radiologicznych RIS i PACS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701

PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177701-2013:text:pl:html PL-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 104-177701 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo