SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Urządzenia komputerowe Stacje robocze Systemy i serwery informacyjne Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Wartość szacunkowa: powyżej Euro Termin składania ofert: r. godz Termin otwarcia ofert: r. godz. 00 Podstawa prawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 203r. (Dz. U. z 203 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (PZP, art. 39). ZATWIERDZAM... Strona

2 . INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres: Pruszków, ul. Warsztatowa NIP: Regon: Fax: Tel Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: Godziny urzędowania administracji: Rachunek bankowy BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE F/PRUSZKÓW (wadium): Numer rachunku: Numer postępowania: 27/3 Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest powyższym znakiem. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Strona 2

3 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik - Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Szpital - Oznacza Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie SP ZOZ wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem. Moduł (aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)] Hospital Information System (HIS) Enterprise Resource Planning (ERP) Picture Archiving and Communication System (PACS) Radiology Information System (RIS) Laboratory Information System (LIS) Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) Oprogramowanie Bazodanowe (motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury we wzajemnej interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór współdziałających i współpracujących ze sobą Aplikacji konfiguracji określonych w SIWZ, wykonujących swoje procedury we wzajemnej interakcji, będący utworem o właściwościach w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz.U nr 90 poz 63 ze zm.], do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy. - System informatyczny wspomagający funkcjonowanie i zarządzanie Szpitala w zakresie procedur medycznych i leczenia pacjentów. - System informatyczny wspomagający zarządzanie Szpitalem. - System informatyczny wspomagający gromadzenie, udostępnianie i wymianę obrazów medycznych. - System informatyczny wspomagający przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie radiologicznych obrazów medycznych. - System informatyczny wspomagający gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych medycznych wytwarzanych przez laboratorium diagnostyki medycznej. - Specjalistyczne oprogramowanie realizujące funkcje automatyzujące czynności i procedury kancelaryjne (w tym obsługa korespondencji wchodzącej/wychodzącej) i dotyczące obiegu dokumentów w organizacji (tu w Szpitalu) według jej wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów. - Oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych. - Oprogramowanie realizujące funkcje systemu operacyjnego niezbędne dla eksploatacji stacji roboczych i serwerów oraz do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania Bazodanowego i Oprogramowania Aplikacyjnego. Projekt - Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy. Autor - Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie. Sprzęt komputerowy - Systemy komputerowe (serwery, komputery typu PC, terminale, tablety) i aktywne urządzenia sieciowe (przełączniki rdzeniowe, przełączniki brzegowe, przełączniki końcowe, moduły rozszerzeń do przełączników i porty przewodowej transmisji danych oraz kontrolery i punkty dostępowe bezprzewodowej transmisji danych, monitory wielkoformatowe, dotykowe monitory wielkoformatowe) Serwer/serwery - System komputerowy dysponujący zasobami umożliwiającymi zainstalowanie i eksploatację Oprogramowania Bazodanowego i Oprogramowania Aplikacyjnego, udostępniony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. Strona 3

4 System Informatyczny Usługi Wdrożeniowe Błąd oprogramowania (wyróżniono 3 grupy: awarie, wady i usterki) Awaria (błąd krytyczny) - Zintegrowane oprogramowanie aplikacyjne o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ do zarządzania Szpitalem w zakresie działalności statutowej Zamawiającego, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdrożenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. - Reakcja oprogramowania, użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji, na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją, a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie danych przez użytkownika, c) użytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz Oprogramowania Systemowego, d) użytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN, e) użytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdrożenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której zostało to wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja Oprogramowania Aplikacyjnego, Oprogramowania Systemowego oraz motoru bazy danych, z którym współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której zostało to wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyższej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień Oprogramowania Systemowego i Oprogramowania Aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy także logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów Oprogramowania Systemowego i Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) użytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca wykonywanie funkcji przez Oprogramowanie Aplikacyjne w całości lub jego elementów, mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i użytkowanie serwera tego Oprogramowania przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się dalece nieergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie Strona 4

5 Standardy Wdrożeniowe Inny sprzęt komputerowy Inne oprogramowania Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) Sieć teleinformatyczna Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji Aktualizacja aplikacji Poprawka SIWZ Nośnik Siła Wyższa może normalnie funkcjonować, lecz jego użytkowanie jest uciążliwe. - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdrożeniowym i instruktażowym realizowane w związku z uruchomieniem Oprogramowania Aplikacyjnego. - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania, w tym urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, kolektory danych). - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np. oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjnoserwisowych), związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy. - Fizyczne okablowanie lub/i bezprzewodowe połączenie w standardzie WiFi, łączące serwer ze stacjami, umożliwiające wymianę informacji wraz z urządzeniami aktywnymi. - Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, unowocześnienie jest opisywane pierwszą z tych cyfr n. - Obejmuje zmiany nie kwalifikowane jako unowocześnienie, nie powodujące konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, aktualizacja jest opisywana drugą z tych cyfr - x. - Obejmuje zmiany nie kwalifikowane jako unowocześnienie lub aktualizacja związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, zmianami interfejsu, usprawnieniem działania funkcji lub procesów, nie wprowadzające nowych rozwiązań. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y, poprawka jest opisywana trzecią z tych cyfr - y. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. Strona 5

6 3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.. ZAKRES Przedmiot umowy obejmuje 8 Zadań ( 8) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ) Specyfikacje techniczne dla Zadań 8 znajdują się odpowiednio w załącznikach 8. 2) Wymagane funkcjonalności oprogramowania dla części medycznej i administracyjnej określono odpowiednio w załącznikach nr - 2. Przypisanie tych funkcjonalności do modułów oprogramowania ma charakter przykładowy ZADANIE. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE CZĘŚCI MEDYCZNEJ a) dostawa ZSI modułów części medycznej z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr do SIWZ: o HIS Ruch chorych - Izba przyjęć Ruch chorych - Oddział Ruch chorych - Statystyka Rejestracja Rejestracja - Poradnia Gabinet lekarski - Poradnia Kolejka oczekujących Blok operacyjny Rehabilitacja Zlecenia Zakażenia Szpitalne Żywienie Rachunek kosztów leczenia Optymalizator JGP Dokumentacja medyczna Elektroniczny Rekord Pacjenta Archiwum dokumentacji medycznej Rozliczenia z płatnikiem Grafiki pracy personelu medycznego Apteka Apteczka oddziałowa Pracownia diagnostyczna Dokumentacja medyczna przychodni o RIS/PACS Radiologia (RIS) PACS Teleradiologia o LIS Laboratorium banki krwi b) dostawa systemu transkrypcji mowy i obsługi respeakingu c) dostawa systemu operacyjnego dla serwera części medycznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego, d) dostawa oprogramowania realizującego funkcje bazy danych z odpowiednią licencją (w wersji najnowszej z aktualnymi poprawkami producenta obsługująca platformę sprzętową Strona 6

7 wyposażoną w dwa procesory minimum cztero-rdzeniowe minimalne warunki jakie musi spełniać dostarczane oprogramowanie realizujące funkcje bazy danych umożliwiające zainstalowanie, wdrożenie i eksploatację ZSI), e) instalacja, konfiguracja i wdrożenie ZSI dla części medycznej w zakresie wymienionym w ppkt. od a) do b), f) instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu operacyjnego Serwera i Oprogramowania Bazodanowego, g) przeniesienie danych w zakresie ze źródeł aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do utrzymania jego ciągłości funkcjonowania, h) integracja ZSI w zakresie medycznym z posiadaną aparaturą medyczną oraz laboratoryjną, i) integracja ZSI z systemem transkrypcji mowy, j) integracja ZSI z elektroniczną rejestracją pacjenta, k) integracja ZSI z częścią administracyjną, l) wdrożenie obsługi kodów kreskowych w ZSI, m) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania bazą danych wdrożonego nowego systemu ZSI dla części medycznej, n) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ZSI w części medycznej, o) wdrożenie personelu medycznego w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ZSI, p) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ZSI dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego), 3.4. ZADANIE 2. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO DZIAŁANIE CZĘŚCI ADMINISTRACYJNO- ZARZĄDCZEJ a) Integracja modułów części administracyjnej posiadanego ZSI z dostarczanym oprogramowaniem ZSI dla części medycznej lub dostawa nowego oprogramowania ZSI dla części administracyjnej (ERP) z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ, Finanse i księgowość, Kasa, Kadry i Płace, Sprzedaż, Gospodarka majątkiem trwałym, b) dostawa modułów części administracyjnej ZSI z odpowiednimi licencjami według specyfikacji funkcjonalnej określonej w załączniku Nr 2 do SIWZ System zarządzania zasobami (aparatura, infrastruktura techniczna), Moduł informowania kierownictwa, Moduł wspomagania decyzji (BI), Zamówienia publiczne, Integracja ww. modułów z posiadanym ZSI w części administracyjnej, c) System zarządzania jakością, dostawa systemu EOD, wdrożenie elektronicznej obsługi kancelaryjnej ze skrzynką podawczą, integracja elektronicznej obsługi kancelaryjnej z epuap, d) instalacja, konfiguracja i wdrożenie ZSI dla części administracyjnej w zakresie wymienionym w ppkt. od a) do c), e) przeniesienie danych w pełnym zakresie ze źródeł aktualnie eksploatowanych przez Zamawiającego, f) integracja ZSI w zakresie administracyjnym z EOD, g) wdrożenie obsługi kodów kreskowych w ZSI, Strona 7

8 h) wdrożenie administratorów w zakresie administrowania i eksploatacji całego zakresu funkcjonalnego wdrożonego ZSI w części administracyjnej i EOD, i) wdrożenie personelu w pełnym zakresie funkcjonalnym eksploatacji ZSI i EOD, j) świadczenie usługi serwisowej wraz z nadzorem autorskim dla ZSI i EOD dla licencji nabywanych w ramach niniejszego zamówienia przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego) ZADANIE 3. KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM a) dostawa i instalacja systemów oraz dostawa składników infrastruktury technicznej będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem według specyfikacji w załączniku Nr 3 do SIWZ, b) wdrożenie systemów będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem: system zarządzania zużyciem wody (pomiar temperatury ciepłej wody użytkowej), system zarządzania systemem wentylacji/chłodzenia, system kontroli dostępu, system zarządzania monitoringiem (monitoring CCTV), system zarządzania zużyciem energii elektrycznej (pomiar stanu licznika), system zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy), system zarządzania pompą/ami ciepła c) rozmieszczenie i zainstalowanie składników infrastruktury technicznej będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem: aktywne urządzenie sieciowe dla obsługi połączeń rdzenia transmisji danych, aktywne urządzenie sieciowe dla obsługi połączeń końcowych i punktów dostępowych łączności bezprzewodowej, kontroler łączności bezprzewodowej, instalacja i wdrożenie telefonii IP (VoIP), d) wykonanie składników infrastruktury technicznej będących elementami systemu inteligentnego zarządzania budynkiem: adaptacja pomieszczenia na serwerownię. e) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. b) i c), f) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników wskazanych w punktach od b) do d) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania, g) składniki infrastruktury teleinformatycznej wskazane w pkt. c) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej, h) wykonanie składników infrastruktury teleinformatycznej wskazanych w pkt. d) musi w pełni odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny pomieszczenia przeznaczonego na serwerownię ZADANIE 4. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników dla modernizacji infrastruktury serwerowej według specyfikacji w załączniku Nr 4 do SIWZ: serwer przetwarzania danych, serwer uwierzytelniania z wbudowaną macierzą dyskową 0 TB, oprogramowanie wirtualizacji dla serwerów przetwarzania danych, macierz dyskowa dla serwerów o pojemności do 240 TB, Strona 8

9 przełącznik FC8 dla obsługi połączeń serwerów i macierzy, archiwizator danych o pojemności do 00 TB, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wskazanymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania, d) składniki infrastruktury teleinformatycznej w pkt. a) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej ZADANIE 5. UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ (WRAZ Z PLANEM) a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie składników uzupełnienia infrastruktury sieciowej według specyfikacji w załączniku Nr 5 do SIWZ: punkt dostępowy łączności bezprzewodowej, połączenia przewodowej transmisji danych, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania, d) składniki infrastruktury teleinformatycznej w pkt. a) muszą w pełni współpracować z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną, stąd wyraża się zgodę na wykonanie przez Wykonawców wizji lokalnej, która pozwoli im bezpośrednio określić stan techniczny posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej ZADANIE 6. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie sprzętu komputerowego według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 6 do SIWZ, stanowiska robocze terminale, stanowiska robocze - stacjonarne komputery PC, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wskazanymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania ZADANIE 7. ZAKUP PIAP-ÓW a) dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie interaktywnych punktów informacyjnych PIAP-ów (infokioski z ekranem dotykowym) według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 7 do SIWZ, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania ZADANIE 8. ZAKUP TABLETÓW a) dostawa i zainstalowanie stanowisk roboczych - tabletów według specyfikacji technicznej określonej w załączniku Nr 8 do SIWZ, b) wdrożenie w zakresie administrowania składnikami wdrożonymi w pkt. a), c) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla składników dostarczonych w ramach punktu a) przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru Zadania. Strona 9

10 3.. Opis posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej (ze wskazaniem producenta oraz modelu urządzeń objętych obowiązkiem zachowania zgodności): - okablowanie przewodowej transmisji danych spełniające wymagania kategorii 5e; - przełączniki sieciowe warstwy 2: Linksys srw224g4 D-link DES 024 D, 06 D CISCO SLM224G 3.2. Podaje się do wiadomości wykonawców opis wymagań dla adaptacji pomieszczenia na serwerownię: - istniejąca instalacja oświetlenia do wymiany; - istniejąca instalacja zasilania energetycznego do wymiany; - istniejąca stolarka drzwi wejściowych do wymiany; - pomieszczenie nie jest zawilgocone; - ściany wymagają uzupełnienia niewielkich ubytków tynku; - pokrycie malarskie ścian wymaga odnowienia. Strona 0

11 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA Tabela. Licencjonowanie oprogramowania opisanego w załącznikach, 2. Oprogramowanie Typ aplikacyjne licencji Numer załącznika (zakres funkcjonalny) Sposób licencjonowania (minimalne warunki) HIS Ruch chorych bezterminowa Bez ograniczeń HIS pozostałe moduły bezterminowa 60 jednoczesnych użytkowników RIS/PACS bezterminowa 9 stanowisk w 3 pracowniach LIS bezterminowa 0 stanowisk Baza danych bezterminowa Licencja na system komputerowy System operacyjny bezterminowa Licencja na system komputerowy System transkrypcji mowy i obsługi respeakingu bezterminowa 5 słowników specjalistycznych, 5 licencji modułów respeakingu, nieograniczona ilość użytkowników i edycji dokumentacji medycznej 0 jednoczesnych 2 ERP (w zakresie dotychczas bezterminowa posiadanym) użytkowników System zarządzania bezterminowa 2 jednoczesnych zasobami (aparatura, użytkowników infrastruktura techniczna), Moduł informowania bezterminowa 5 jednoczesnych kierownictwa, użytkowników Moduł wspomagania decyzji (BI), Zamówienia publiczne bezterminowa 2 jednoczesnych użytkowników System zarządzania bezterminowa Bez ograniczeń jakością EOD bezterminowa Bez ograniczeń a) Licencje mają być zainstalowane w systemie, z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych / terminalach, zgodnie z wykazem jednostek przeznaczonych do informatyzacji. b) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa do udzielania licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego. c) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, którego zakres funkcjonalny został określony w SIWZ. Strona

12 d) Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony. e) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. f) Kopie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Oprogramowania Aplikacyjnego nie mogą być eksploatowane równocześnie z jego instalacjami produkcyjnymi. g) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, odsprzedaży, wypożyczania, użyczania, powielania, odstępowania lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. h) Zamawiający nie ma prawa do usuwania, bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. i) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń rezultatów wykonywania Oprogramowania Aplikacyjnego oraz danych i zestawień utworzonych za jego pomocą. j) Certyfikaty licencyjne dostarczone przez Wykonawcę będą zawierać powyższe warunki od b) do i). k) Certyfikaty licencyjne zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu uregulowania przez Wykonawcę należności za dostarczone licencje WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA a) W ramach usług wdrożeniowych dotyczących Zadań i 2 wchodzić będzie w szczególności: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, Przeprowadzenie próbnej migracji danych w ZSI, Wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych systemów, Instalacja i przeniesienie danych z baz danych aktualnie eksploatowanych systemów HIS i ERP z minimum ostatnich 36 miesięcy, Aktualnie eksploatowane systemy: - System SALUS System Finansowo-Księgowy wersja FIX wersja System Ewidencji Składników Majątkowych ST wersja System Gospodarki Magazynowej MAG wersja System Kadrowo-Płacowy KP wersja System Fakturowania FKT wersja System InfoMedica Apteka Szpitalna ADT Ruch Chorych (IP, Oddział, Statystyka, Kontraktowanie) 45 Pracownia Diagnostyczna 0 InfoMedica Pro (Rejestracja, Gabinet, Diagnostyka, Statystyka, Kontraktowanie), - 2 użytkowany do Rehabilitacji zamiast dedykowanego modułu Zlecenia 25 Przychodnia (Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Kontraktowanie - 2 Laboratorium 0 Punkt Pobrań - licencja otwarta - Open Zakażenia Szpitalne Symulator JGP - licencja otwarta Licencje działają w oparciu o nazwanego użytkownika - system sprawdza liczbę jednoczesnych połączeń. Konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, Integracja z systemem RIS/PACS w standardzie HL7, Integracja z LIS w standardzie HL7 na poziomie przekazywania zleceń wykonania i odbioru wyników badań, Dwustronna integracja z urządzeniami wymienionymi Tabela 2. Strona 2

13 Tabela 2. Urządzenia do integracji. L. Oznaczenie urządzenia: porz. Analizator biochemiczny Cobas Mira Plus (producent Roche) 2 Aparat do oznaczania elektrolitów: AVL (producent Roche) 3 Analizator hematologiczny Cell-Dyn 700 (producent Abbott) 4 Analizator hematologiczny Cell-Dyn Ruby (producent Abbott) 5 Analizator immunochemiczny: Advia Centaur XP firmy Siemens 6 Aparat do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej Rapidlab 348 firmy Siemens 7 Analizator do koagulologii BCSXP firmy Siemens 8 Czytnik pasków do moczu DIRUI H00 firmy DIRUI 9 Analizator biochemiczny Olympus AU Echokardiograf Seguia Acusouc 52 Fujifilm fcr capsula CR-IR Fujifilm fcr capsula CR-IR Tomograf Siemens Interfejs Protokół RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RS 232 C Szeregowa transmisja danych, protokół firmowy RJ 45 Ethernet, TCP/IP, obrazy medyczne DICOM, dysk sieciowy RJ 45 Ethernet, TCP/IP, HL7, obrazy medyczne DICOM RJ 45 Ethernet, TCP/IP, HL7, obrazy medyczne DICOM RJ 45 Ethernet, TCP/IP, HL7, obrazy medyczne DICOM Strona 3

14 Uzyskanie informacji o technicznych możliwościach podłączania w/w urządzeń leży po stronie Wykonawcy. Zakres danych jakie mają być przesyłane pomiędzy urządzeniem i ZSI to: dane umożliwiające identyfikację pacjenta wraz z jego wynikami badań. Dane przesyłane pomiędzy urządzeniem i ZSI należy zapisywać w bazie danych ZSI. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu przez Wykonawcę opisów interfejsów do integracji z wymienionymi w SIWZ systemami natomiast wykonanie integracji jest obowiązkiem Wykonawcy. Ustalenie kosztów integracji z systemami i urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę na dostawę i wdrożenie ZSI. Zamawiający zapewnienia dostęp do danych do migracji. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu opisu struktur i formatów w jakich te dane są przechowywane. Wolumin danych, które należy zmigrować wynosi z baz danych około 36 GB, danych obrazowych około 5 TB. Integrowane systemy umożliwiają eksport danych do zewnętrznego pliku. Eksportowane dane należy zapisać w formacie tekstowym, w którym poszczególne krotki z tabel baz danych są zapisywane w kolejnych wierszach, a dane tworzące krotkę są rozdzielane jednym, ustalonym konfigurowalnym znakiem. Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania aplikacyjnego, wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w Załączniku nr, 2. Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz :30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia docelowo system powinien: - spełniać wymagania określone niniejszą SIWZ, - uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: Podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej, Rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Ochrony danych osobowych, Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, Systemu informacji w ochronie zdrowia. Zamawiający wymaga, by docelowo wdrożone moduły spełniały następujące warunki: - zapewnienie wykorzystania i dostępu do danych zgromadzonych w obecnie funkcjonującym u Zamawiającego systemie medycznym, rozliczeniowym i administracyjnym, - zachowanie stosowanych przez Zamawiającego oznaczeń dokumentacji medycznej; Format oznaczeń dokumentacji medycznej jest łańcuchem znaków, który może zawierać w dowolnej kombinacji znaki alfanumeryczne oraz specjalne ze zbioru: /, \, (, ), [, ], -,.., - zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych struktur danych w trakcie ich pracy, Strona 4

15 - posiadanie sprawnego mechanizmu archiwizacji danych i mechanizmów gwarantujących spójność danych. Wymagane jest wzajemne współdziałanie modułów systemu medycznego i administracyjnego poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerach, - zapewnienie współpracy w zakresie eksportu danych z aplikacjami pakietu oprogramowania biurowego (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów), - komunikaty systemowe i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, - możliwość korzystania z rozbudowanych podpowiedzi, - 3 egzemplarze aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie papierowej i 2 egzemplarze aktualnej dokumentacji w języku polskim w formie elektronicznej. b) Standardy wdrożeniowe: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie opis Standardów zawierający w minimalnym zakresie informacje, do których odwołuje się Projekt Umowy oraz: - obligatoryjne czynności administratora w trakcie wdrożenia i eksploatacji systemu, - zasady komunikacji pomiędzy stronami, - zasady dokumentowania prac, - wykaz elementów mogących stanowić ewentualne problemy przy realizacji wdrożenia, - wykaz zaniechań Zamawiającego powodujących dla niego skutki finansowe, - szczegółowe procedury odbiorów, - procedury przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, - zasady realizacji wdrożenia personelu wraz z określeniem zakresu w podziale na poszczególne grupy zawodowe, - zasady przeprowadzenia migracji danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu, - sposób rozstrzygania kwestii spornych WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ a) Szkolenia obejmować będą: administrowanie wdrożoną bazą danych, administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami Oprogramowania Aplikacyjnego, eksploatacja modułów Oprogramowania Aplikacyjnego. b) Zamawiający, w ramach szkolenia użytkowników, przewiduje szkolenia grupowe i indywidualne. Liczbę osób do przeszkolenia z poszczególnych zakresów określa Załącznik nr 9 do SIWZ. c) Administratorów systemów (2 osoby) należy przeszkolić w pełnym zakresie wdrażanych systemów. d) Przed rozpoczęciem szkoleń użytkowników, Wykonawca przeszkoli wszystkich administratorów Zamawiającego w pełnym zakresie ZSI. e) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niż 0 osób. f) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności modułów. g) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów. h) Czas szkolenia z danego modułu systemu dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu. i) Szkolenia grupowe - Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania we własnym zakresie, w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, 0 stanowisk roboczych komputerowych wraz z oprogramowaniem (po stanowisku dla członków grupy o liczności określonej w pkt. d). Strona 5

16 j) Każde szkolenie grupowe winno zakończyć się krótkim testem sprawdzającym wiedzę szkolonego personelu uzyskaną podczas szkolenia oraz podpisaniem protokołu z realizacji szkolenia zawierającym: czas trwania szkolenia, jego zakres merytoryczny, wyniki testu końcowego, wykaz uczestników. Protokół winien być podpisany i przez osoby szkolące i uczestniczących w szkoleniu. k) Wykonawca po zawarciu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Sprzęt komputerowy [definicja w rozdziale 2]: a. musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich swoich elementów, b. musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, c. posiadać certyfikat Energy Star w wersji min. 5.0 lub równoważny dla: - serwera; - stanowisk roboczych za wyjątkiem tabletów, d. posiadać znak TCO 99 lub równoważny monitory ekranowe, e. być serwisowany bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego, f. pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej, g. adresy fizyczne: - Sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy [definicje w rozdziale 2]: wyposażony w sterowniki sieci komputerowej musi posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access Control MAC). - Adresy fizyczne warstwy sterowania metodą dostępu do medium transmisyjnego dostarczanego sprzętu komputerowego muszą być czytelne i łatwo dostępne przez umieszczenie w formie etykiety na obudowach tych urządzeń (czcionka o wielkości min. 4 pt.). 2. Inne elementy: a. inne elementy infrastruktury technicznej muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji w Unii Europejskiej, b. instalacja połączeń przewodowej transmisji danych gotowa do uzyskania długookresowego (min. 25 lat) certyfikatu producenta systemu okablowania strukturalnego. 3. Odbiór elementów infrastruktury technicznej: Odbiór elementów sprzętowych infrastruktury dostarczonych przez Wykonawcę odbędzie się na podstawie: a. sprzęt komputerowy, inny sprzęt komputerowy [definicje w rozdziale 2]: - protokół przekazania, - załącznik do protokołu przekazania - wykaz ilościowy z numerami seryjnymi (plik w formacie.csv), b. system inteligentnego zarządzania budynkiem: - elementy sprzętowe: protokół przekazania, załącznik do protokołu przekazania - wykaz ilościowy z numerami seryjnymi (plik w formacie.csv), - połączenia: dokumentacja powykonawcza (2 egz. drukowane, egz. elektroniczny), elektroniczna wersja dokumentacji: Strona 6

17 - schemat logiczny i ideowy instalacji w pliku o formacie.dwg, - część opisowa w pliku o formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach o formacie.pdf, instalacja przewodowej transmisji danych: - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - schematy punktów dystrybucji okablowania w formacie.dwg, - katalog protokołów z testów połączeń w pliku w formacie.csv, instalacja zasilania: - schematy obwodów w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - protokoły pomiaru parametrów obwodu (rezystancja izolacji elektrycznej, impedancja pętli zwarcia, próba zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego typu A) w plikach elektronicznych w formacie.pdf, zarządzanie zużyciem wody (pomiar temperatury ciepłej wody użytkowej): - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, zarządzanie wentylacją/chłodzeniem: - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, instalacja kontroli dostępu: - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - kody dostępu do funkcji zarządczych, - protokół testowego uruchomienia instalacji obejmującego procedurę współdziałania z instalacją sygnalizacji przeciwpożarowej, instalacja monitoringu (monitoring CCTV): - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz lokalizacji kamer z parametrami pól obserwacji i katalogiem obrazów testowych, - protokół testowego uruchomienia instalacji, wdrożenie systemu zarządzania zużyciem energii elektrycznej (pomiar stanu licznika): - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, wdrożenie systemu zarządzania pompą/-ami ciepła: Strona 7

18 - schematy połączeń w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - karty katalogowe zastosowanych elementów w plikach w formacie.pdf, - wykaz rejestrowanych parametrów, - protokół testowego uruchomienia instalacji, wdrożenie systemu zarządzania zdarzeniami (moduł nadzorczy): - schemat architektury systemu w pliku w formacie.dwg, - część opisowa w pliku w formacie.docx, - wykaz obsługiwanych zdarzeń, nadzorowanych parametrów i podejmowanych akcji, - dokumentacja administratora i użytkownika (wersja elektroniczna), - protokół testowej eksploatacji systemu, - Dokumentację elektroniczną połączeń transmisji danych i inne pliki elektroniczne należy umieścić na jednym nośniku (CD/DVD/karta pamięci) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY a) Wdrożenie i szkolenie muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy w Wykazie osób (wg Załącznika nr 5 do SIWZ). b) Zamawiający wymaga, by prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu, szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie. c) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe oraz szkolące muszą być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych, wdrożeniowych oraz szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. Stały kontakt oznacza dyspozycyjność osób wykonujących prace instalacyjne i wdrożeniowe w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8: 00 do 5: 00. e) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać niemniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. f) Zamawiający może zażądać zmiany osoby wdrażającej WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERMINÓW a) Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym (HRF), stanowiącym integralną część umowy, przedłożonym przez wykonawcę najpóźniej 5 dni przed podpisaniem umowy. HRF przed podpisaniem umowy musi zostać zaakceptowany prze Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji HRF i uzgadniania go z Zamawiającym przynajmniej raz na kwartał. c) Analizę przedwdrożeniowa należy wykonać w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy. d) Umowę należy zrealizować w terminie do r WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI, USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO OPROGRAMOWANIA a) W ramach usług serwisowych i udzielonej gwarancji - przez okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego poprzez nieodpłatne usuwanie awarii, błędów i usterek programistycznych w dostarczonym oprogramowaniu, nieodpłatne udostępnianie nowych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa oraz bezpłatne udzielanie konsultacji. Strona 8

19 b) W ramach nadzoru autorskiego - przez okres min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, Wykonawca będzie również świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. c) Zakres świadczonych usług serwisowych dla Oprogramowania Aplikacyjnego będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabela 3. Tabela 3. Zakres usług serwisowych Oprogramowania Aplikacyjnego (Zadanie i 2) i nadzoru autorskiego. Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Konsultacje [KA] Serwis Motoru BD [SBD] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń, itp. wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez wyszczególnione poniżej organizacje w stosunku do których Zamawiający ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. Gotowość do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i eksploatacyjnej w odniesieniu do wszystkich wdrożonych modułów. Gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych. uzgadniane z Zamawiającym wprowadzanie poprawek, unowocześnianie i aktualizowanie Motoru Bazy Danych do wersji udostępnianych i zalecanych przez jego Producenta dla jego prawidłowej, stabilnej i bezpiecznej eksploatacji, pilne wprowadzanie poprawek Motoru Bazy Danych zalecanych przez jego Producenta jako krytycznych dla prawidłowej, stabilnej i Strona 9

20 Nazwa Usługi Przedmiot Usługi bezpiecznej eksploatacji Motoru Bazy Danych, gotowość do zdalnej diagnostyki i usuwania awarii Motoru Bazy Danych. Niezależnie od okoliczności i uwarunkowań decyzja o aktualizacji bazy danych do najnowszej wersji wymaga akceptacji Zamawiającego. d) Zakres świadczonych usług serwisowych dla oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3 będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabela 4. Tabela 4. Zakres usług serwisowych oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3 i nadzoru autorskiego. Nazwa Usługi Przedmiot Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Gotowość Wykonawcy do usuwania błędów oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3. Usługa realizowana przez Autora oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3 za pośrednictwem Wykonawcy. Subskrypcja usługi zapewnia Zamawiającemu poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego oprogramowania wdrożonego w ramach Zadania 3, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji Zamawiającego oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów oprogramowania, wprowadzanie do oprogramowania nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników uwzględnionych przez producenta w ramach procesu rozwoju oprogramowania, wprowadzanie do oprogramowania nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, wprowadzanie do oprogramowania zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń, itp. wprowadzanie w trybie pilnym do oprogramowania zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie Zamawiającego zaproponowanych przez niego modyfikacji oprogramowania. Konsultacje Gotowość do świadczenia Zamawiającemu usługi pomocy technicznej i [KA] eksploatacyjnej w odniesieniu do wszystkich wdrożonych modułów. e) Warunki brzegowe świadczenia usług serwisowych dla oprogramowania aplikacyjnego przedstawiono w Tabela 5. Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo