Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 2007/2008"

Transkrypt

1 Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 2007/2008 Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uczelniany Koordynator ECTS Dr Anna KNAPIK Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36b tel. +48 (34) Wydziałowy Koordynator ECTS Dr inż. Ewa WIŚNIOWSKA Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 tel.: +48 (34) fax. +48 (34)

2 Spis treści I. Informacje o uczelni 3 1. Nazwa i adres Uczelni 3 2. Władze Uczelni 3 3. Opis Uczelni 3 4. Kalendarz roku akademickiego 4 5. Zasady rekrutacji 4 6. Regulamin studiów 4 7. Uczelniany Koordynator ECTS 4 8. Informacje ogólne o ECTS 4 II.A Informacja o programie studiów na kierunku Inżynieria środowiska 5 1.Informacje o Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska 5 2. Specjalności 6 3. Zasady rekrutacji 8 4. Dalsze możliwości kształcenia 9 5. Siatki przedmiotów 9 6. Formuła egzaminu końcowego Instytutowy Koordynator ECTS 34 II.B. Opisy poszczególnych przedmiotów 34 III. Ogólne informacje dla studentów Koszty utrzymania w Częstochowie Zakwaterowanie Ubezpieczenie Posiłki Opieka zdrowotna i ubezpieczenie Pomoc materialna dla studentów Biuro Obsługi Studentów Baza dydaktyczna Programy międzynarodowe Informacje dla studentów przyjeżdżających Kursy językowe Praktyki Obiekty sportowe Organizacje studenckie i czas wolny 38 2

3 I. Informacje o Uczelni 1. Nazwa i adres Uczelni ul. J.H. Dąbrowskiego 69, Częstochowa tel.(+48 43) Władze Uczelni Jego Magnificencja Rektor Politechniki Częstochowskiej: prof. dr hab. inż. January Bień tel.(+48 34) , tel./fax Prorektor ds. Nau ki: Prof.dr hab. inż. Ryszard Parkitny tel.(+48 34) , tel./fax Prorektor ds. Nauczania: Prof.PCz. dr hab. Alfreda Zachorowska, tel.(+48 34) , Prorektor ds. Rozwoju: Prof. Pcz. dr hab. inż. Andrzej Roman tel: (+48 34) , Opis Uczelni jest państwową, akademicką uczelnią techniczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lip ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) oraz statutu uczelni. Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. (Dz. U. nr 61/49, poz. 480) jako Szkoła Inżynierska, a następnie Uchwałą Rady Min istrów nr 701 z dnia 3 września 1955 r. (M. P. nr 83/55, poz. 987) przekształcona w Politechnikę. Na 6 wydziałach w ramach 14 kierunków Uczelnia kształci ponad 18 tysięcy studentów. Wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego do ktora, a 3 z nich również prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Absolwenci Politechniki Częstochowskiej mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego. Na Uczelni obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać c zęść studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. W ramach Programu Soctrates -Erasmus w ubiegłym roku na studia w partnerskich uczelniach Europy wyjechało 60 osób. Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w 48 kołach naukowych oraz 11 organizacjach studenckich. dobrze kształci swoich studentów, a absolwenci Uczelni - ponad 4000 rocznie - są odpowiednio przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze so bą rozwój nauki i techniki. 3

4 4. Kalendarz roku akademickiego 2007/2008 Semestr zimowy 15 tygodni 1. Zajęcia dydaktyczne * 2. Wakacje zimowe Zajęcia dydaktyczne Sesja egzaminacyjna Przerwa międzysemestralna Semestr letni 15 tygodni 1. Zajęcia dydaktyczne Wakacje wiosenne Zajęcia dydaktyczne ** 4. Sesja egzaminacyjna Jesienna sesja egzaminacyjna Okres rejestracji * dzień wolny od zajęć dydaktycznych ** odrabianie zajęć dydaktycznych wg czwartkowego planu zajęć odrabianie zajęć dydaktycznych wg piątkowego planu zajęć dzień wolny od zajęć dydaktycznych 8 dzień wolny od zajęć dydaktycznych 5. Zasady rekrutacji Aby złożyć dokumenty uprawniające do rozpoczęcia studiów w PCz, należy wejść na stronę i zarejestrować się, wpisując swoje dane w o dpowiednim kwestionariuszu. Następnie należy go wydrukować, dołączyć pozostałe wymagane dokumenty i złożyć na odpowiednim, wybranym przez siebie wydziale. Terminy składania dokumentów są podane na stronach poszczególnych wydziałów oraz na głównej stronie U czelni: (link Rekrutacja 2007/2008). 6. Regulamin studiów Regulaminstudiów: Regulamin studiów podyplomowych: Regulamin studiów doktoranckich: ht tp:// 7. Uczelniany Koordynator ECTS Dr Anna KNAPIK Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36b tel. +48 (34) Informacje ogólne o ECTS System transferu i akumulacji punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) jest sposobem oceny postępów stude nta w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Służy do potwierdzania pokonania kolejnych etapów kształcenia oraz ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. System powstał z myślą o ułatwieniu wymiany studentów pomi ędzy uczelniami oraz dostępu do informacji na temat planów studiów. Został on wprowadzony w roku 1989 w ramach programu Erasmus w 4

5 celu ułatwiania zaliczenia okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. Od t ego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich i to nie tylko z racji udziału przez nie w programie Erasmus, ale przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów odbywanych zaró wno na jego macierzystej uczelni, jak i za granicą. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 1 stycznia 2007 ECTS jest obowiązkowo stosowany jako system przenoszenia i akumulacji osiągnięć w uczelniach polskich. ECTS nakierowan y jest na studenta i opisuje nakład pracy jakiego wymaga realizacja przez niego programu studiów, który z kolei powinien mieć przełożenie na efekty kształcenia, tj. wiedzę i kompetencje zdobyte w czasie studiów. Dzięki wprowadzeniu ECTS programy studiów na różnych uczelniach (w tym samym lub różnych krajach) stają się porównywalne. Ułatwia to mobilność studentów (np. w ramach programu Sokrates -Erasmus) i podejmowanie studiów na kolejnych poziomach. System ułatwia również uczelniom opracowywanie zrównoważony ch programów studiów dla różnych kierunków. Za podstawową zasadę systemu przyjęto założenie, że w ciągu roku akademickiego nakład pracy studentów studiujących w pełnym wymiarze (tj. studentów studiów stacjonarnych) wynosi przeważnie ok godzin i odpowiada 60 punktom (jeden punkt odpowiada godzinom pracy). Nakład pracy studenta obejmuje czas niezbędny do opanowania wiedzy, umiejętności, nabycia kompetencji określonych jako efekty kształcenia dla danego programu studiów, czyli odbycia przewidz ianych w nim zajęć, wykładów, seminariów, praktyk oraz samodzielnej pracy niezbędnej do przygotowania się do egzaminów, prezentacji, lektur itp. Zasady systemu są takie same dla wszystkich rodzajów i form studiów. Podstawowymi dokumentami systemu ECTS są: - zawiera on najważniejsze informacje dotyczące uczelni, programu oferowanych przez nią studiów, zasad rekrutacji oraz praktyczne informacje dla studentów, a więc stwarza szansę poznania uczelni, w której student planuje studia. Wykaz zaliczeń - jest to wykaz zajęć na które uczęszczał dany student, uzyskanych przez niego punktów ECTS oraz otrzymanych ocen. Porozumienie o programie zajęć - zawiera listę zajęć, na które powinien uczęszczać student studiujący w ramach programu Erasmus wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS. Lista ta powinna zostać zatwierdzona przez obie uczelnie - wysyłającą i przyjmującą studenta. II.A Informacja o programie studiów na kierunku Inżynieria środowiska 1. Informacje o Wydziale Inżynierii i Ochrony Środ owiska Adres: Ul. Dąbrowskiego 73 Tel (034) WŁADZE WYDZIAŁU: Dziekan Wydziału: Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak Tel. (034) , (034)

6 Prodziekan ds. nauki: Dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. P.Cz. Tel. (034) Prodziekan ds. nauczania dla studiów stacjonarnych: Dr Maria Wójcik -Szwedzińska Tel. (034) Prodziekan ds. nauczania dla studiów niestacjonarnych: Dr inż. Joanna Rudniak Tel. (034) Dziekanat: Ul. Dąbrowskiego 73, Tel. (034) lub (034) Kierownik dziekanatu: mgr Anna Maligłówka STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU Instytut Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Energii Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Kierownik: Prof. dr hab. inż. January BIEŃ Kierownik: Prof. dr hab. inż. Zbigniew BIS Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marta JANOSZ- RAJCZYK Kierownik: Prof. dr hab. inż. Wojciech NOWAK Ul. Brzeźnicka 60a Ul. Dąbrowskiego 69/73 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Częstochowie, ul. Racławicka 6a Nr konta: Specjalności Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne Rodzaj studiów studia inżynierskie (I -ego stopnia) studia magisterskie (II -go stopnia) VII-sem (3,5 roku) III-sem (1,5 roku) Czas trwania studiów 6

7 W ramach kierunku inżynieria środowiska realizowany jest program kształcenia studentów w pięciu specjalno ściach: - Ogrzewnictwo, Wentylacja i Ochrona Atmosfery, - Inżynieria energii - Technologia wody i ścieków, - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, - Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów. Absolwenci tego kierunku uzyskują dyplom inżyniera (studia I -ego stopnia) lub magistra inżyniera (studia II -ego stopnia) w określonej specjalności wybieranej po piątym semestrze. Ogrzewnictwo, Wentylacja i Ochrona Atmosfery Absolwent tej specjalności jest przygotowany do planowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego or az prowadzenia prac naukowo -badawczych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji gazowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, odciągów miejscowych, urządzeń chłodniczych, urządzeń i technologii ograniczających e misje pyłowo-gazowe w przemyśle, urządzeń i technologii racjonalnego gospodarowania energią. Absolwenci tej specjalności mają możliwość zatrudnienia w specjalistycznych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, w elektrowniach i elektrociepłowniach, biurach projektowych, zakładach przemysłowych, agendach ochrony atmosfery, placówkach naukowo -badawczych. Inżynieria Energii Absolwent tej specjalności, utworzonej w ramach programu Tempus -Phare, jest przygotowany do planowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii, wykorzystania przemysłowej energii odpadowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, termicznej utylizacji odpadów, układów i systemów pomiaro wych zanieczyszczeń środowiska. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z odnawialnymi źródłami energii, zakładach przemysłowych różnych branż, placówkach naukowo-badawczych. Zajęcia w ramach tej specjalności dostępne są dla studentów Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Technologia Wody i Ścieków Absolwent tej specjalności jest przygotowany do prowad zenia badań technologicznych z zakresu uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i celów przemysłowych oraz oczyszczania ścieków, projektowania stacji uzdatniania wody i biologicznych oczyszczalni ścieków, projektowania i eksploatacji urządzeń w zakresie technologii gospodarki wodno - ściekowej w zakładach przemysłowych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków, jednostkach gospodarki wodno -ściekowej, zakładach przemysłowych. Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków Absolwent tej specjalności jest przygotowany do planowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo -badawczych w zakresie urządzeń i technologii ujmowania, m agazynowania i dystrybucji wody, wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo -badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska. 7

8 Biotechnologia Ścieków i Utylizacja Odpadów Absolwent tej specja lności jest przygotowany do modelowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w oczyszczalniach ścieków i przeróbce osadów ściekowych, prowadzenia procesów bioremediacji w skali technicznej, oceny procesów biodegradacji i bioremediacji śro dowiska gruntowo -wodncgo, prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, realizacji technologii mało - i bezodpadowych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w oczyszczalniach ścieków, zakładach przemysłowych, placówkach naukowo -badawczych, w służbach ochrony środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Inżynieria Środowiska - studia niestacjonarne Rodzaj studiów studia inżynierskie (I -ego stopnia) studia magisterskie (II -go stopnia) VIII-sem (4 lata) IV-sem (2 lata) Czas trwania studiów W ramach studiów niestacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska realizowany jest program kształcenia studentów o specjalności - Urządzenia Sanitarne. Absolwent studiów niestacjonarnych I stopnia tej specjalności jest przygotowany do planowani a, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie urządzeń i technologii oczyszczania wody oraz ścieków komunalnych i przemysłowych, urządzeń do przygotowania wody przemysłowej i do spożycia, instalacji wewnętrznych gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zat rudnienie w biurach projektowych, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach różnych branż, organach administracji centralnej i lokalnej. Absolwent studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska jest przygotowany do planowania, bu dowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie: instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, gazowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, technologii ograniczających emisje pyłowo -gazowe w przemyśle, urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią, ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych, projektowania instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnych, procesów uzdatniania wody pitnej i p rzemysłowej, produkcji mało - i bezodpadowe Absolwenci tego kierunku uzyskują dyplom inżyniera (studia I -ego stopnia) lub magistra inżyniera (studia II -ego stopnia) w zakresie specjalności urządzenia sanitarne. 3. Zasady rekrutacji Studia I stopnia Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (WR). Dla kandydatów z nową maturą WR oblicza się na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów: Matematyka (z wagą 1,0): poziom podstawowy i rozszerzony; Język polski (z wagą 0,8): poziom podstawowy; Język obcy nowożytny (z wagą 0,8): poziom podstawowy; Dodatkowy przedmiot kwalifikacyjny (z wagą 1,0): chemia, fizyka lub biologia w przypadku braku egzaminu z danego przedmiotu kandydat otrzymuje 20% punktów. 8

9 Dla kandydatów ze starą maturą WR uzyskuje się z przeliczenia ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: Matematyka (z wagą 1,5); Język polski (z wagą 0,8); Język obcy nowożytny (z wagą 0,8)- w przypadku dwóch języków wybierana jest lepsza ocena ; Chemia lub fizyka lub biologia (z wagą 1) - wybierana jest najlepsza ocena. Zasady przeliczania ocen na liczbę procent punktów: skala ocen 1-6: 2 = 30%; 3 = 55%; 4 = 70%, 5 = 85%; 6 = 100% skala ocen 2-5: 3 = 50%; 4 = 75%; 5 = 100%. Studia II stopnia Rekrutacja jest prowadzona w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci, którzy skończyli studia inżynierskie na innych uczelniach proszeni są o dostarczenie indeksu (może być ksero) w celu ustalenia różnic programowych. 4. Dalsze możliwości kształcenia Na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska prowadzone są dzienne studia doktoranckie z zakresu inżynierii środowiska. Studia trwają 4 lata. Kandydaci na studia powinni odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ora z ustawie z 14 marca 2003 r. o stopniu naukowym i tytule naukowym oraz o stopniu i tytule w zakresie sztuki. O przyjęcie na studia starać mogą się osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. 5. Siatki przedmiotów 9

10 WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA FACULTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENGINEERING STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DAY-TIME COURSE (I-st CYCLE DEGREE PROGRAM) Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia Punkty ECTS Przedmioty wspólne dla kierunku (Common subjects for course) 1. Biologia i ekologia Biology and ecology I/ II/ III 1W, 1C/ 1W, 1C/ 2W, 2L egzamin 3/ 3/ 6 2. Matematyka Mathematics I/ II 2W, 2C/ 2W, 2C egzamin 7/ 5 3. Ekonomia Economics I/ II 1W, 1C/ 1W, 1C zaliczenie 3/ 2 4. Mechanika i wytrzymałość Mechanics and strength of materials I 2W, 2C zaliczenie 5 materiałów 5. Ochrona środowiska Environmental protection I 2W, 2C egzamin 6 6. Ochrona własności Intellectual property protection I 1W, 1C zaliczenie 3 intelektualnej 7. Technologia informacyjna Information technology I 1W, 1C zaliczenie 3 8. Informatyczne podstawy Computer aided design II/ III 1W, 2L/ 1W, 2L zaliczenie 3/ 3 projektowania 9. Rysunek techniczny i geometria Technical drawing and descriptive II/ III 1W, 1P/ 2P zaliczenie 3/ 3 wykreślna geometry 10. Zarys nauk o ziemi Outline of earth sciences II 2W, 2C egzamin 4

11 11. Materiałoznawstwo Materials science II 2W, 2C zaliczenie Fizyka Physics II 2W, 2C egzamin Termodynamika techniczna Technical thermodynamics III 2W, 2C zaliczenie Język obcy Foreign language III/ IV/ V 3C/ 2C/ 3C egzamin 2/ 1/ Chemia Chemistry III/ IV 2W, 1C/ 1W, 1C, 1L egzamin 4/ Wychowanie fizyczne Physical training III/ IV 2C/ 2C zaliczenie Hydrologia i hydrogeologia Hydrology and hydrogeolog y III 2W, 1C, 1L egzamin BHP i ergonomia Work safety and ergonomics III 1C zaliczenie Mechanika płynów Fluid mechanics IV/ V 1W, 1C/ 1W, 2L egzamin 2/ Podstawy konstrukcji Fundamentals of mechanical IV 2W, 1P zaliczenie 3 mechanicznych I constructions I 21. Gospodarka wodna i ochrona Water management and conservation IV 2W, 1C egzamin 5 wód 22. Ochrona powietrza I Air protection I IV 2W, 1C egzamin Budownictwo Civil engineering IV 1W, 1C, 1P zaliczenie Procesy jednostkow e w Unit processes in environmental V 1W, 1C, 1L zaliczenie 4 inżynierii środowiska I engineering I 25. Instalacje sanitarne i gazowe Sanitary and gas installations V 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 11

12 26. Sieci sanitarne I Sanitary ne tworks I V 2W, 2C zaliczenie Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja Central heating, ventilation and air V 2W, 2C zaliczenie 5 conditioning Przedmioty obieralne dla kierunku (na każdym semestrze student powinien wybrać dwa przedmioty spośród nast ępujących) 28. Pomiary w inżynierii środowiska Measurements in environmental IV 2W, 1C zaliczenie 3 engineering 29. Rozprzestrzenianie Pollutant dispersion in the environment IV 2W, 1C zaliczenie 3 zanieczyszczeń w środowisku 30. Inżynieria elektryczna Electrical engineering IV 2W, 1C zaliczenie Ocena oddziaływania na środowisko 32. Podstawy konstrukcji mechanicznych II 33. Przepisy prawne w inżynierii środowiska Environmental impact assessment V 2W, 1C zaliczenie 3 Fundamentals of mechanical V 2W, 1p zaliczenie 3 constructions II Legislation in environmental engineering V 2W, 1C zaliczenie 3 12

13 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DAY-TIME COURSE (I-st CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I OCHRONA ATOMSFERY SPECIALITY: CENTRAL HEATING, VENTILATION AND ATMOSPHERE PROTECTION Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/1. Wybrane zagadnienia z Selected issues of waste management VI 1W, 1C zaliczenie 3 gospodarki odpadami 2/1. Wybrane zagadnienia z Selected issues of water and sewage VI 1W, 2L zaliczenie 3 technologii wody i ścieków treatment 3/1. Procesy wymiany ciepła i masy Heat and mass transfer processes VI 1W, 1C zaliczenie 3 4/1. Technika cieplna Thermal engineering VI 2W, 2C zaliczenie 4 5/1. Meteorologia Meteorology VI 1W, 1C zaliczenie 3 6/1. Wentylacja i klimatyzacja Ventilation and air conditioning VI 2W, 2C, 1P egzamin 6 7/1. Ciepłownictwo i ogrzewnictwo Heat engineering and central heating VI 2W, 2C, 1P egzamin 6 8/1. Praktyka Practical training VI /1. Seminarium dyplomowe BSc seminar VII 2C zaliczenie 2 10/1. Praca dyplomowa BSc thesis VII Punkty ECTS 13

14 11.1. Ochrona powietrza II Air protection II VII 2W, 2C, 1P egzamin 5 12/1. Inżynieria energii Energy engineering VII 2W, 1C, 1P egzamin 5 13/1. Zbiorniki i rurociągi Reservoirs and pipelines VII 1W, 1C zaliczenie 2 on 14

15 enal Heating, Ventilation and Atmosphere Protection STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DAY-TIME COURSE (I-st CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA ENERGII SPECIALITY: ENERGY ENGINEERING Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/2. Wybrane zagadnienia z Selected issues of waste management VI 1W, 1C zaliczenie 3 gospodarki odpadami 2/2. Wybrane zagadnienia z Selected issues of water and sewage VI 1W, 2L zaliczenie 3 technologii wody i ścieków treatment 3/2. Procesy wymiany ciepła i masy Heat and mass transfer processes VI 1W, 1C zaliczenie 3 4/2. Technika cieplna Thermal engineering VI 2W, 2C, 2L egzamin 7 5/2. Inżynieria energii Energy engineering VI 2W, 1C, 1P egzamin 5 6/2. Inżynieria warstwy fluidalnej Fluidised bed engineering VI 1W, 2L zaliczenie 3 7/2. Modelowanie w energetyce Modelling in energetics VI 1W, 2L zaliczenie 3 8/2. Praktyka Practical training VI /2. Seminarium dyplomowe i BSc seminar VII 2C zaliczenie 2 10/2. Praca Dyplomowa BSc thesis VII Punkty ECTS 15

16 11/2. Optymalizacja procesów Optimisation of thermal processes VII 1W, 2L egzamin 4 cieplnych 12/2. Przemysłowa energia Industrial waste energy VII 1W, 1C zaliczenie 3 odpadowa 13/2. Przemysłowa energia Industrial waste energy VII 1W, 1C zaliczenie 3 odpadowa 14/2. Termiczna utylizacja odpadów Thermal waste utilisation VII 2W, 1C zaliczenie 3 15/2. Technologie biogazu Biogas technologies VII 1W, 2L zaliczenie 3 16

17 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DAY-TIME COURSE (I-st CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW SPECIALITY: WATER AND SEWAGE TECHNOLOGY Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/3. Biochemia Biochemistry VI 2W, 1C egzamin 5 2/3. Technologia wody Water technology VI 2W, 2L egzamin 5 3/3. Gospodarka odpadami Waste management VI 2W, 2C zaliczenie 4 4/3. Biologia sanitarna Sanitary biology VI 2W, 2L zaliczenie 4 5/3. Metody instrumentalne w Instrumental methods in sanitary VI 2W, 2L zaliczenie 4 chemii sanitarnej chemistry 6/3. Praktyka Practical training VI /3. Urządzenia do uzda tniania Equipment for water treatment VI 2W, 1P zaliczenie 4 wody 8/3. Seminarium dyplomowe BSc seminar VII 2C zaliczenie 2/ 9/3. Praca dyplomowa BSc thesis VII Punkty ECTS 17

18 10/3. Technologia wody i ścieków Technolog y of industrial water and VII 2W, 2L, 1P egzamin 5 przemysłowych sewage 11/3. Technologia ścieków Sewage technology VII 2W, 2L egzamin 5 12/3. Urządzenia do oczyszczania ścieków Equipment for sewage cleaning VII 2W, 1P zaliczenie 4 18

19 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DAY-TIME COURSE (I-st CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SPECIALITY: WATER SUPPLY AND SEWAGE DISCHARGE Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/4. Ujęcia wody Water intakes VI 1W, 1C zaliczenie 3 2/4. Sieci sanitarne II Sanitary networks II VI 2W, 2C, 1P egzamin 7 3/4. Urządzenia do uzdatniania Equipment for water treatment VI 2W, 1P egzamin 5 wody 4/4. Technologia wody Water technology VI 2W, 2L zaliczenie 4 5/4. Gospodarka odpadami Waste management VI 2W, 2C zaliczenie 3 6/4. Biologia sanitarna Sanitary biology VI 2W, 2L zaliczenie 4 7/4. Praktyka Practical training VI /4. Seminarium dyplomowe BSc seminar VII 2C zaliczenie 2 9/4. Praca dyplomowa BSc thesis VII Punkty ECTS 19

20 10/4. Sieci sanitarne III Sanitary networks III VII 2W, 2C, 1P egzamin 7 11/4. Urządzenia do oczyszczania Equipment for sewage cleaning VII 2W, 1P egzamin 4 ścieków 12/4. Technologia ścieków Sewage technology VII 2W, 2L zaliczenie 3 20

21 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DAY-TIME COURSE (I-st CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA ŚCIEKÓW I UTYLIZACJA ODPADÓW SPECIALITY: BIOTECHNOLOGY AND WASTE UTILISATION Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/5. Biochemia Biochemistry VI 2W, 1C egzamin 3 2/5. Procesy jednostkowe w Unit processes in environmental VI 1W, 1L zaliczenie 2 inżynierii środowiska II engineering II 3/5. Technologia wody Water technology VI 2W, 2L egzamin 5 4/5. Biotechnologia ścieków i Sewage and waste bi otechnology VI 2W, 2L egzamin 5 odpadów 5/5. Biologia sanitarna Sanitary biology VI 2W, 2L zaliczenie 4 6/5. Gospodarka odpadami Waste management VI 2W, 2C zaliczenie 3 7/5. Powstawanie i Solid waste generation and VI 2W, 2C egzamin 5 unieszkodliwianie odpadów stałych neutralisati on 8/5. Seminarium dyplomowe BSc seminar VII 2C zaliczenie 2 9/5. Praca dyplomowa BSc thesis VI /5. Inżynieria bioprocesowa i Bioengineering and bioreactors VII 2W, 1C zaliczenie 4 bioreaktory 11/5. Technologia ścieków Sewage technology VII 2W, 2L egzamin 5 12/5. Biotechnologia ścieków i odpadów Sewage and waste biotechnology VII 1W, 1L egzamin 4 Punkty ECTS 21

22 WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA FACULTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENGINEERING STUDIA STACJONARNE II STOPNIA DAY-TIME COURSE (II-nd CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I OCHRONA ATOMSFERY SPECIALITY: CENTRAL HEATING, VENTILATION AND ATMOSPHERE PROTECTION Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1. Statystyka Statistics I 2C zaliczenie 2 2. Chemia środowiska Environmental chemistry I 1W, 1C zaliczenie 2 3. Monitoring środowiska Environmental monitoring I 1W, 1C zaliczenie 2 4. Planowanie przestrzenne Spatial planning I 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 5. Alternatywne źródła energii Alternative energy sources I 1W, 1C zaliczenie 2 6. Technologia i organizacja robót Technology and organisation of I 1W, 1C zaliczenie 2 instalacyjnych installation works 7. Pomiary zanieczyszczeń Air pollution measurements I 2W, 2L egzamin 5 powietrza 8. Ochrona przed hałasem i Noise and vibrations protection I 1W, 2C zaliczenie 4 wibracjami 9. Centrale i sieci cieplne Heat distribution systems I 2W, 2C, 1P egzamin Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Reliability and safety of engineering systems Punkty ECTS II 1W, 1C zaliczenie 2 22

23 11. Automatyka, sterowanie oraz Automatics, control and operation of II 1W, 1L zaliczenie 3 eksploatacja urządzeń technicznych technical facilities 12. Technologie proekologiczne Pro-ecological technologies II 1W, 1C zaliczenie Ochrona przed zapyleniem Protection against dust II 2W, 1C egzamin Auditing energetyczny Energy auditinig II 2W, 2C zaliczenie Zanieczyszczenia środowiska Pollution of the environment from non - II 2W, 2C zaliczenie 3 ze źródeł niestacjonarnych stationary sources 16. Technologie oczyszczania Technologies of air and flue gas II 1W, 2C, 1P egzamin 6 spalin cleaning 17. Specjalne urząd zenia cieplne i Special thermal and cooling systems II 2W, 2C, 1P egzamin 7 chłodnicze 18. Seminarium dyplomowe MSc seminar III 2C zaliczenie Praca dyplomowa MSc thesis III Czyste technologie utylizacji Clean technologies of fuel utilisation and III 2W, 2C egzamin 4 paliw i konwersji energii energy conversion 21. Zarządzanie środowiskiem Environmental management III 1W, 2C zaliczenie 4 23

24 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA DAY-TIME COURSE (II-nd CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: INŻYNIERIA ENERGII SPECIALITY: ENERGY ENGINEERING Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/2. Statystyka Statistics I 2C zaliczenie 2 2/2. Chemia środowiska Environmental chemistry I 1W, 1C zaliczenie 2 3/2. Monitoring środowiska Environmental monitoring I 1W, 1C zaliczenie 2 4/2. Planowanie przestrzenne Spatial planning I 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 5/2. Alternatywne źródła energii Alternative energy sources I 1W, 1C zaliczenie 2 6/2. Technologia i organizacja robót Technology and organisation of I 1W, 1C zaliczenie 2 instalacyjnych installation works 7/2. Analiza numeryczna w inżynierii Numerical analysis in energy I 2W, 2L zaliczenie 5 energii engineering 8/2. Zaawansowana mechani ka Advanced fluid mechanics I 2W, 2L egzamin 6 płynów 9/2. Techniki czystego spalania Clean combustion technologies I 1W, 2C egzamin 5 10/2. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 11/2. Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych Reliability and safety of engineering systems Automatics, control and operation of technical facilities Punkty ECTS II 1W, 1C zaliczenie 2 II 1W, 1L zaliczenie 3 12/2. Technologie proekologiczne Pro-ecological technologies II 1W, 1C zaliczenie 2 24

25 13/2. Przetwarzanie energii a Energy conversion vs environment II 2W, 1C egzamin 4 środowisko 14/2. Racjonalna gospodarka energią Rational energy management II 2W, 2C zaliczenie 4 15/2. Techniki pomiarowe i analiza Measurements technical and signal II 2W, 2C zaliczenie 4 sygnałów analysis 16/2. Modelowanie i optymalizacja Modelling and optimisation II 2W, 2L egzamin 5 obiegów cieplnych 17/2. Kształtowanie środowiska Sharping of internal environment II 2W, 2C, 2P zaliczenie 6 wewnętrznego 18/2. Seminarium dyplomowe MSc seminar III 2C zaliczenie 2 19/2. Praca dyplomowa MSc thesis III /2. Czyste technologie utylizacji Clean technologies of fuel utilisation and III 2W, 2C egzamin 4 paliw i konwersji energii energy conversion 21/2. Zarządzanie środowiskiem Environmental management III 1W, 2C zaliczenie 4 25

26 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA DAY-TIME COURSE (II-ND CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW SPECIALITY: WATER AND SEWAGE TECHNOLOGY) Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/3. Statystyka Statistics I 2C zaliczenie 2 2/3. Chemia środowiska Environmental chemistry I 1W, 1C zaliczenie 2 3/3. Monitoring środowiska Environmen tal monitoring I 1W, 1C zaliczenie 2 4/3. Planowanie przestrzenne Spatial planning I 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 5/3. Alternatywne źródło energii Alternative energy sources I 1W, 1C zaliczenie 2 6/3. Technologia i organizacja robót Technology and organisation of I 1W, 1C zaliczenie 2 instalacyjnych installation works 7/3. Metody komputerowe w Computer methods in environment I 1W, 2L zaliczenie 4 ochronie środowiska protection 8/3. Odnowa wody Water restoration I 2W. 2L egzamin 5 9/3. Gospodarka wodno -ściekowa w Water and sewage management in I 2W, 2C, 1P egzamin 7 przemyśle industry 10/3. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Reliability and safety of engineering systems Punkty ECTS II 1W, 1C zaliczenie 2 11/3. Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych Automatics, control and operation of technical facilities II 1W, 1L zaliczenie 3 26

27 12/3. Specjalistyczne laboratorium Specialised laboratory of water and II 2L zaliczenie 3 oczyszczania ścieków sewage treatment 13/3. Laboratorium technologii wody Laboratory of water technology II 2L zaliczenie 3 14/3. Kontrola pracy oczyszczalni Wastewater treatment plant operation II 1W, 2C, 2L zaliczenie 5 ścieków control 15/3. Metody komputerowe w Computer methods in water and sewage II 2C, 2L zaliczenie 4 gospodarce wodno -ściekowej management 16/3. Unieszkodliwianie odcieków Leachate utilisation II 2W, 2L egzamin 5 17/3. Produkty odpadowe w Waste products in water and sewage II 2W, 2L egzamin 5 oczyszczaniu wody i ścieków treatment 18/3. Seminarium dyplomowe MSc seminar III 2C zaliczenie 2 19/3. Praca dyplomowa MSc thesis III /3. Informacja naukowo -techniczna Science and technology information III 2C zaliczenie 2 21/3. Nowe technologie w New technologies in water and III 2W, 1C zaliczenie 2 oczyszczaniu wody i ścieków wastewater treatment 22/3. Zarządzanie środowiskiem Environmental management III 1W, 2C zaliczenie 4 27

28 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA DAY-TIME COURSE (II-nd CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SPECIALITY: WATER SUPPLY AND SEWAGE DISCHARGE) Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/4. Statystyka Statistics I 2C zaliczenie 2 2/4. Chemia środowiska Environmental chemistry I 1W, 1C zaliczenie 2 3/4. Monitoring środowiska Environmental monitoring I 1W, 1C zaliczenie 2 4/4. Planowanie przestrzenne Spatial planning I 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 5/4. Alternatywne źródła energi i Alternative energy sources I 1W, 1C zaliczenie 2 6/4. Technologia i organizacja robót Technology and organisation of I 1W, 1C zaliczenie 2 instalacyjnych installation works 7/4. Hydraulika stosowana w Applied hydraulics I 1W, 1C egzamin 4 inżynierii sanitarnej i wodnej I 8/4. Zaopatrzenie w wodę i ochrona Water management and protection I 1W, 2C egzamin 4 wód 9/4. Pompownie wodociągowe i kanalizacyjne Pumping stations in water supply and sewerage systems I 2W, 1C, 1P zaliczenie 4 10/4. Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji 11/4. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Computer aided Design in water supply and sewage systems Reliability and safety of engineering systems Punkty ECTS I 2W, 2P zaliczenie 4 II 1W, 1C zaliczenie 2 28

29 12/4. Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych Automatics, control and operation of technical facilities II 1W, 1L zaliczenie 3 13/4. Podstawy eksploatacji i specjalne systemy wodociągowo-kanalizacyjne 14/4. Ujęcia i eksploatacja wód podziemnych 15/4. Hydraulika stosowana w inżynierii sanitar nej i wodnej II 16/4. Urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych Operation and maintenance of special water supply and sewerage systems II 2W, 1C, 1P zaliczenie 3 Groundwater intakes and exploitation II 2W, 1C, 1P zaliczenie 3 Applied hydraulics in sanitary and water engineering II 2W, 1P egzamin 5 Equipments for industrial sewage II 2W, 1C, 1P egzamin 6 treatment 17/4. Zbiorniki retencyjne Storage reservoi rs II 1W, 1C, 1P egzamin 5 18/4. Gospodarka wodna w Water management in industry II 1W, 1C, 1P zaliczenie 3 przemyśle 19/4. Seminarium dyplomowe i praca MSc seminar III 2C zaliczenie 2 dyplomowa 20/4. Praca dyplomowa MSc thesis III /4. Remediacja gruntów i wód Soil and groundwater remediation III 2W, 2C zaliczenie 4 podziemnych 22/4. Zarządzanie środowiskiem Environmental management III 1W, 2C zaliczenie 4 29

30 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA DAY-TIME COURSE (II-nd CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA ŚCIEKÓW I UTYLIZACJA ODPADÓW SPECIALITY: SEWAGE BIOTECHNOLOGY AND WASTE UTILISATION Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia 1/5. Statystyka Statistics I 2C zaliczenie 2 2/5. Chemia środowiska Environmental chemistry I 1W, 1C zaliczenie 2 3/5. Monitoring środowiska Environmental monitoring I 1W, 1C zaliczenie 2 4/5. Planowanie przestrzenne Spatial planning I 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 5/5. Alternatywne źródła en ergii Alternative energy sources I 1W, 1C zaliczenie 2 6/5. Technologia i organizacja robót Technology and organisation of I 1W, 1C zaliczenie 2 instalacyjnych installation works 7/5. Bioreaktory Bioreactors I 1W, 1C zaliczenie 2 8/5. Bioremediacja Bioremediation I 2W, 1C egzamin 5 9/5. Procesy membranowe Membrane processes I 2W, 2L egzamin 5 10/5. Procesy przetwarzania odpadów Waste conversion processes I 2W, 2C zaliczenie 4 11/5. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Reliability and safety of engineering systems Punkty ECTS II 1W, 1C zaliczenie 2 12/5. Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych Automatics, control and operation of technical facilities II 1W, 1L zaliczenie 3 30

31 13/5. Technologie osadów Technologies of sewage and industrial II 2W, 1C, 2L egzamin 6 ściekowych i przemysłowych sludge utilisation 14/5. Oddziaływanie odpadów na Influence of waste on the environment II 2W, 1C, 1P egzamin 6 środowisko i bezpieczeństwo składowania and disposal safety 15/5. Urządzenia do odwadniania i Sludge dewatering and utilization II 2W, 1C, 1P egzamin 6 utylizacji osadów equipments 16/5. Maszyny i urządzenia w Machines and facilities in solid waste II 2W, 1C, 1P zaliczenie 4 gospodarce odpadami stały mi management 17/5. Technologie utylizacji i Technologies of solid waste utilisation II 2W, 2C zaliczenie 3 przetwarzania odpadów stałych and conversion 18/5. Seminarium dyplomowe MSc seminar III 2C zaliczenie 2 19/5. Praca dyplomowa MSc thesis III /5. Mikrobiologia przemysłowa Industrial microbiology III 1W, 1C zaliczenie 2 21/5. Technologie mało - i Low- and no-waste generating III 1W, 1C zaliczenie 2 bezodpadowe technologies 22/5. Zarządzanie środowiskiem Environmental management III 1W, 1C zaliczenie 4 31

32 WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA FACULTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENGINEERING STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA EXTRAMURAL STUDIES (I-st STAGE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA SANITARNE SPECIALITY: SANITARY FACILITIES Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia Przedmioty wspólne dla kierunku (Common subjects for course) 1. Biologia i ekologia I Biology and ecology I I 1W, 1C zaliczenie 3 2. Matematyka I Mathematics I I 3W, 3C egzamin 6 3. Fizyka Physics I 2W, 2C zaliczenie 5 4. Ochrona własności Intellectual property protection I 1W, 1C zaliczenie 3 intelektualnej 5. Mechanika i wytrzymałość Mechanics and strength of materials I 2W, 2C zaliczenie 5 materiałów 6. Technologia informacyjna Information technology I 2W, 2C zaliczenie 4 7. Biologia i ekologia II Biology and ecology II II 2W, 2C zaliczenie 4 8. Matematyka II Mathematics II II 2W, 2C egzamin 5 9. Fizyka środowiska Environmental physics II 2W, 2C egzamin Informatyczne podstawy Computer aided design I II 2W, 2L zaliczenie 4 projektowania I 11. Rysunek techniczny i geometria Technical drawing and descriptive II 2W, 2P zaliczenie 4 wykreślna geometry 12. Ochrona środowiska Environmental protection II 2W, 2C zaliczenie 4 Punkty ECTS 32

33 13. Język obcy I Foreign language I III 3C zaliczenie Biologia i ekologia III Biology and ecology II III 1W, 2L egzamin Matematyka stosowana Applied mathematics III 3W, 2C egzamin Ekonomia I Economics I III 2W, 2C zaliczenie Chemia I Chemistry I III 2W, 2C zaliczenie Informatyczne podstawy Computer aided des ign II III 2W, 2L zaliczenie 4 projektowania II 19. Język obcy II Foreign language II IV 3C zaliczenie Termodynamika techniczna Technical thermodynamics IV 2W, 2C, 2L egzamin Hydrologia oraz nauki o Ziemi I Hydrology IV 1W, 1L zaliczenie Ekonomia II Economics II IV 2W, 2C zaliczenie Chemia II Chemistry II IV 1W, 1C, 2L egzamin Budownictwo Civil engineering IV 2W, 2P zaliczenie Język obcy III Foreign language III V 3C zaliczenie Gospodarka wodna i ochrona Water management and conservation V 2W, 2C egzamin 5 wód 27. Mechanika płynów I Fluid mechanics I V 1W, 1C zaliczenie Hydrologia oraz nauki o Ziemi II Hydrology V 1W, 1C zaliczenie Materiałoznawstwo Materials science V 2W, 2C zaliczenie Język obcy IV Foreign language IV VI 3C zaliczenie Technologia wody i ścieków I Water and sewage technology I VI 1W, 2L egzamin Mechanika płynów II Fluid mechanics II VI 2W, 2L egzamin Ochrona powietrza Air protection VI 2W, 2C zaliczenie Instalacje sanitarne i gazowe Sanitary an d gas installations VI 2W, 2C, 1P zaliczenie Sieci sanitarne Sanitary networks VI 2W, 2C, 1P zaliczenie BHP i ergonomia Work safety and ergonomics VI 1C zaliczenie Praktyka Practical training VI Język obcy V Foreign langua ge V VII 3C zaliczenie 1 33

34 39. Technologia wody i ścieków II Water and sewage technology II VII 2W, 2L egzamin Ogrzewnictwo, wentylacja i Central heating, ventilation and air VII 2W, 2C, 1P egzamin 5 klimatyzacja I conditioning I 41. Sieci sanitarne Sanitary networks VII 2W, 2C, 1P egzamin Seminarium dyplomowe BSc seminar VIII 2C zaliczenie Praca dyplomowa BSc thesis VIII Gospodarka odpadami Waste management VIII 2W, 2C zaliczenie Ogrzewnictwo, wentylacja i Central heating, ventilation and air VIII 2W, 2C, 1P egzamin 5 klimatyzacja II conditioning II Przedmioty obieralne dla kierunku (na każdym semestrze student powinien wybrać dwa przedmioty spośród następujących) 46. Procesy jednostkowe w Unit processes in environmental V 2W, 1C, 2L egzamin 5 inżynierii środowiska engineering 47. Urządzenia i konstrukcje Mechanical faci lities and constructions V 2W, 2C, 1P egzamin 5 mechaniczne 48. Inżynieria elektryczna Electrical engineering V 2W, 2C, 1P egzamin Urządzenia do oczyszczania Equipment for water treatment and VII 2W, 2C, 1P zaliczenie 5 wody i ścieków sewage cleaning 50. Inżynieria energii Energy engineering VII 2W, 2C, 1P zaliczenie Pomiary w inżynierii środowiska Measurements in environment engineering VII 2W, 2C, 1L zaliczenie 5 34

35 WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA FACULTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND E NGINEERING STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA EXTRAMURAL STUDIES (II-nd CYCLE DEGREE PROGRAMME) SPECJALNOŚĆ: URZĄDZENIA SANITARNE SPECIALITY: SANITARY FACILITIES Lp. PRZEDMIOTY SUBJECTS Semestr Godziny zajęć: Forma zaliczenia Przedmioty wspólne dla kierunku (Common subjects for course) 1. Statystyka Statistics I 2W, 2C zaliczenie 4 2. Chemia środowiska Environmental chemistry I 2W, 2C zaliczenie 4 3. Monitoring środowiska Environmental monitoring I 2W, 2C egzamin 4 4. Planowanie przestrzenne Spatial planning I 1W, 1C, 1P zaliczenie 4 5. Alternatywne źródła energii Alternative energy sources I 1W, 2C egzamin 3 6. Technologia i organizacja robót Technology and organisation of I 1W, 2C zaliczenie 3 instalacyjnych installation works 7. Niezawodność i Reliability and safety of engineering II 2W, 2C zaliczenie 4 bezpieczeństwo systemów inżynierskich systems 8. Zarządzanie środowiskiem Environmental management II 2W, 2C zaliczenie 4 9. Modelowanie komputero we w Computer modelling in water and II 2W, 2C zaliczenie 4 gospodarce wodno -ściekowej sewage management 10. Ochrona przed hałasem i wibracjami Noise and vibrations protection II 1W, 1C egzamin 3 Punkty ECTS 35

36 11. Komputerowe wspomaganie Computer aided design II 2P zaliczenie 2 projektowania 12. Technologie proekologiczne Pro-ecological technologies II 1W, 1C egzamin Procesy membranowe Membrane processes II 1W, 1C zaliczenie Automatyka, sterowanie oraz Automatics, control and operation of III 2W, 2L egzamin 4 eksploatacja urządzeń technicznych technical facilities 15. Seminarium dyplomowe i praca MSc seminar and MSc thesis IV 2C zaliczenie 2/ dyplomowa 16. Przedmioty obieralne dla kierunku (student powinien wybrać p ięć przedmiotów spośród następujących) 17. Gospodarka wodno -ściekowa w Water and sewage management in III 2W, 1C, 1P zaliczenie 4 przemyśle industry 18. Pompownie wodociągowe i Pumping stations in water supply and III 2W, 1C, 1P zaliczenie 4 kanalizacyjne sewerage systems 19. Centrale i sieci cieplne Heat distribution systems III 2W, 1C, 1P zaliczenie Kontrola pracy oczyszczalni Wastewater treatment plant operation III 2W, 2C zaliczenie 4 ścieków control 21. Ochrona przed zapyleniem Protection ag ainst dust III 2W, 1C, 1P zaliczenie Urządzenia do odwadniania i utylizacji osadów Sludge dewatering and utilisation equipments III 2W, 1C, 1P zaliczenie 4 36

37 6. Formuła egzaminu końcowego Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje D ziekan. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wypełnienie obowiązków studenta wynikających z planu studiów oraz programu nauczania oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Egzamin powinien odbyć się w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu. Odbywa się on przed komisja wyznaczoną przez Dziekana. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym i składa się z egzaminu kierunkowego oraz obrony pracy dyplomowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przeprowadzania egzaminu k ońcowego zostały zamieszczone na stronie www: 7. Wydziałowy Koordynator ECTS Dr inż. Ewa WIŚNIOWSKA Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 tel.: +48 (34) fax. +48 (34) II.B. Opisy poszczególnych przedmiotów Opisy poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Inżynieria środowiska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia zamieszczone są na stronach www: III. Ogólne informacje dla studentów 1. Koszty utrzymania w Częstochowie Koszty utrzymania są sprawą bardzo indywidualną i zależą od osobistej sytuacji i preferencji studenta. Podstawowe (orientacyj ne) miesięczne wydatki na utrzymanie: zakwaterowanie - średni koszt wynajmu 3 -osobowego pokoju w akademiku wynosi ok. 200 PLN, 2 -osobowego ok. 250 PLN wyżywienie ok. 500 PLN pomoce naukowe - zakupienie 1 podręcznika to koszt rzędu PLN, bilet miesięc zny komunikacji miejskiej (ulgowy studencki) ok. 39 PLN. 2. Zakwaterowanie W centrum miasteczka akademickiego znajdują się 3 akademiki z pełnym dostępem do internetu, w którym może zamieszkać ok 2 tysięcy osób. Dom studencki nr 2 "Bliźniak" Częstochowa, ul. Akademicka 5 tel Dom studencki nr 5 "Maluch" Częstochowa, ul. Dekabrystów 26/30 tel

38 ul. Dekabrystów 26/30 tel Dom studencki nr 7 "Herkules" Częstochowa, ul.sowińskiego 40/48 tel Ubezpieczenie Studenci - obywatele Polski objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, które uprawnia ich do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Studentom pochodzącym z krajów Unii Euro pejskiej przysługuje bezpłatne leczenie (o ile posiadają oni ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju i posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). 4. Posiłki Na każdym wydziale istnieje możliwość zakupienia obiadu. W poszczególnych budynkac h należących do Politechniki Częstochowskiej działają również kawiarenki oferujące lekkie posiłki i napoje. W okolicach Uczelni znajdują się również bary z obiadami domowymi, kilka cukierni, sklepów spożywczych, pizzeri i restauracji. W domach studenckich istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków w funkcjonujących tam pomieszczeniach kuchennych. 5. Opieka zdrowotna NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Al. Armii Krajowej 36 tel. (034) NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej przy. Al Armii Kraj owej 36 świadczy usługi w zakresie badań: profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników i studentów, którzy złożyli w tej przychodni deklarację. Godziny przyjęć: Poniedziałek - 08:30-17:00 Wtorek - 08:30-17:00 Środa - 08:30-17:00 Czwartek - 08:30-17:00 Piątek - 12:00-17:00 Badania okulistyczne i laryngologiczne prowadzone są w: NZOZ Przychodnia Lekarska "Spółdzielczość", al. Armii Krajowej 2, tel Godziny przyjęć okulisty: Poniedziałek - 09:00-14:00 Środa - 10:00-13:00 Czwartek - 13:00-15:00 Godziny przyjęć laryngologa: Poniedziałek - 08:00-14:00 Wtorek - 08:00-14:00 Środa - 08:00-12:00 Wydział Inżynierii Czwartek i - Ochrony 13:00-17:00 Środowiska 38

39 6. Pomoc materialna dla studentów Środa - 08:00-12:00 Czwartek - 13:00-17:00 W trakcie nauki student może się ubiegać o pomoc finansową. Uczelnia oferuje następujące świadczenia: *stypendium socjalne, *stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych, *stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie, *stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, *stypendium ministra za wybitne osiąg nięcia sportowe, *stypendium na wyżywienie, *stypendium mieszkaniowe, *zapomogi. Z systemem przyznawania pomocy materialnej można zapoznać się na stronie internetowej (link Rekrutacja 2007/2008 pomoc materialna). 7. Biuro Obsługi Studentów Sekcja studiów stacjonarnych ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa tel. (+48 34) Główny specjalista mgr Katarzyna Pikuła Samodzielny referent mgr inż. Joanna Powroźniak -Palacz d_nauczani 8. Baza dydaktyczna Budynki, w których odbywają się zajęcia, znajdują się w miasteczku akademickim. Znajdują się tam m.in.: rektorat, siedziby kilku największych wydziałów, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej oraz biblioteki wydziałowe. W ostatnich latach zostało oddanych do użytku kilka nowoczesnych budynków dydaktycznych, między innymi Aula Wydziału Zarządzania, w której mieszczą się nowe sale wykładowe oraz budynek dydaktyczny Instytutu Inżynierii Środowiska. 9. Programy międzynarodowe W Politechnice Częstochowskiej realizuje się międzynarodowe projekty badawcze w ramach takich programów i inicjatyw europejskich jak EUREKA, COST czy kolejne programy ramowe Unii Europejskiej. Największym zainteresowaniem studentów cieszą si ę programy edukacyjne SOCTRATES ERASMUS (wyjazdy na studia za granicę).program ten umożliwia studentom od II do V roku oraz słuchaczom studiów doktoranckich podejmowanie części studiów w zagranicznych ośrodkach partnerskich. Możliwość wyjazdu obejmuje tylk o takie kraje i uczelnie zagraniczne, z którymi uczelnia macierzysta ma podpisane umowy bilateralne. LEONARDO DA VINCI(wyjazdy na praktyki zagraniczne). 39

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW

PROGRAMY I PLANY STUDIÓW PROGRAMY I PLANY STUDIÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE... 5 PROGRAM NAUCZANIA... 6 PLAN

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935114, fax. 22 5935103 KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935114, fax. 22 5935103 KIERUNEK: BUDOWNICTWO STUDIA: STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935339, fax. 22 5935355 KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN, MECHANIKA, ENERGETYKA

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN, MECHANIKA, ENERGETYKA Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 PP-2

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów Stacjonarnych: I stopnia Zatwierdzony przez: Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany z dniem 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

Modelowy plan studiów dla wszystkich polskich specjalności status i nazwa przedmiotu liczba godz. zajęć w tygodniu punkty w c lk Semestr 0

Modelowy plan studiów dla wszystkich polskich specjalności status i nazwa przedmiotu liczba godz. zajęć w tygodniu punkty w c lk Semestr 0 Modelowy plan studiów legenda: status przedmiotu: K wykład /moduł obowiązkowy dla wszystkich studentów kier. Biotechnologia HES przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczny LD obowiazkowe lab. przeddyplomowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Semestr 1 GGiG-1-101-s Matematyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 SEN-1-104-s Podstawy informatyki

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Chemia 1 W 2 3 E Chemia 1 ĆW 1 1 Z Chemia 1 S 1 1 Z Imię i Nazwisko... Nr albumu *.. Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 OŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Przedmiot humanistycznomenedżerski Technologie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH w TURKU Instytut/Katedra --- (Wydział nie jest podzielony na instytuty ani katedry) PROGRAM KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Inżynierią środowiska,

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D3_W04 Kurs dydaktyczny szkoły D3_U03 KDSW-1 60

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne R E G U L A M I N szczegółowego postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie w roku akademickim 2017/2018 Rozdział I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017

Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Rekrutacja na rok ak. 2016/2017 Budynek Rektoratu Collegium Mechanicum Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Rok akademicki 2015/2016 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 v Matematyka WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII oraz nie studia pierwszego stopnia wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Pod uwagę bierze się wyniki

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu

Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu Techniki BAT w IŚ - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki BAT w IŚ Kod przedmiotu 06.4-WI-ISD-Tech.BAT02P-P-S15_pNadGenVRLL7 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

ZAPRASZAMY NA STUDIA! Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Biologii i Nauk o Środowisku ZAPRASZAMY NA STUDIA! Zajmować się biologią oznacza podglądać Boga przy akcie stworzenia." Walter Nernst Wydział Biologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Inżynieria Środowiska I stopień kształcenia - profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Inżynieria Środowiska I stopień kształcenia - profil ogólnoakademicki Copyright by WIiOŚ PCz 2012 Niniejsze opracowanie ma charakter autorski i jest chronione prawami autorskimi PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Inżynieria Środowiska I stopień kształcenia - profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Area: km 2 Population: Currency: Złoty (PLN)

POLSKA. Area: km 2 Population: Currency: Złoty (PLN) POLSKA Area: 312 679 km 2 Population: 38 483 957 Currency: Złoty (PLN) www.polska.pl Województwo Kujawsko Pomorskie Area: 17 971 km 2 Population: 2 098 370 www.kujawsko-pomorskie.pl BYDGOSZCZ Area: 174,57

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Rok studiów: 1,semestr: 1

Rok studiów: 1,semestr: 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność: Inżynieria sanitarna i wodna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: bszary kształcenia: gólnoakademicki Stacjonarne Drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek TRANSPORT, specjalność LOGISTYKA TRANSPORTU studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 11.04.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Technologia Chemiczna - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Min. pkt 1. Matematyka rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych Wrocław, 8 listopada 2016 r. Ramowy program kształcenia i plan TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 27 organizowany przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (opracowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedura nr W_PR_06. Kształcenie w języku angielskim i na odległość

Procedura nr W_PR_06. Kształcenie w języku angielskim i na odległość Procedura nr W_PR_06 Kształcenie w języku angielskim i na odległość Załącznik nr 7 dowkjk WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_06 1. Zakres procedury Procedura kształcenia w języku angielskim Procedura dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska AGROBIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Jednostki prowadzące Czas trwania AGROBIOLOGIA pierwszego stopnia 3,5 roku nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo