UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO"

Transkrypt

1 MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Wydawnictwo C. H. Beck

2 MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

3 Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

4 UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012

5 Wydawca: Natalia Adamczyk Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... XI XV XIX Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Prawa na dobrach niematerialnych w ujęciu historycznym Własność przemysłowa a własność intelektualna Charakter i treść praw własności przemysłowej Uwagi ogólne dotyczące ustania praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej I. Przyczyny ustania prawa podmiotowego II. Ustanie praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej Unieważnienie praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej Wygaśnięcie praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej I. Uwagi ogólne dotyczące wygaśnięcia praw podmiotowych w prawie cywilnym II. Przyczyny wygaśnięcia praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej Przesłanki ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego I. Wątpliwości terminologiczne II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego III. Sankcja nieważności wadliwej decyzji administracyjnej o udzieleniu prawa wyłącznego a sankcja nieważności w prawie cywilnym IV. Odesłanie do przepisów regulujących prawo patentowe w zakresie unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Przyczyny unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego I. Klasyfikacja przesłanek unieważnienia prawa w poglądach przedstawicieli polskiej doktryny II. Podstawy unieważnienia wzoru wspólnotowego V

7 Spis treści Rozdział II. Brak nowości i indywidualnego charakteru jako przedmiotowe przyczyny unieważnienia w polskim i unijnym prawie wzorów przemysłowych Niespełnienie wymogów nowości i indywidualnego charakteru wzoru jako przedmiotowe przyczyny unieważnienia prawa Pojęcie wzoru przemysłowego i przedmiot ochrony Nowość wzoru przemysłowego Brak nowości wzoru jako podstawa unieważnienia przedmiotowego I. Zakres porównywania przeciwstawionego i spornego wzoru przemysłowego II. Identyczność wzorów III. Cechy istotne i nieistotne wzoru IV. Wzorzec osoby dokonującej oceny nowości wzoru przemysłowego Indywidualny charakter wzoru przemysłowego Brak indywidualnego charakteru wzoru jako podstawa unieważnienia I. Zakres porównywania wzorów w oparciu o kryterium ogólnego wrażenia II. Zakres porównywania wzorów w oparciu o kryterium swobody twórczej III. Nowość a indywidualny charakter wzoru Wzorzec zorientowanego użytkownika jako podmiotu dokonującego oceny indywidualnego charakteru wzoru I. Wzorzec zorientowanego użytkownika a model znawcy w prawie patentowym oraz przeciętnego konsumenta w prawie znaków towarowych II. Model zorientowanego użytkownika jako koncepcja pośrednia pomiędzy modelem znawcy a modelem przeciętnego konsumenta III. Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzoru w prawie polskim IV. Wzorzec zorientowanego użytkownika w praktyce orzeczniczej OHIM oraz w doktrynie zagranicznej Unieważnienie wspólnotowego wzoru przemysłowego wskutek niespełnienia wymogów nowości i indywidualnego charakteru Rozdział III. Utrata nowości wzoru przemysłowego wskutek publicznego udostępnienia. Inne podstawy unieważnienia w prawie polskim i unijnym Publiczne udostępnienie wzoru skutkujące utratą nowości. Ujawnienia nieszkodzące nowości Formy publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego na gruncie art. 103 PrWłPrzem oraz w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych VI

8 Spis treści 3. Sposoby publicznego ujawnienia wspólnotowego wzoru przemysłowego Inne formy publicznego udostępnienia wspólnotowego wzoru przemysłowego w praktyce Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Dowody publicznego udostępnienia wzoru przemysłowego Publiczne udostępnienie wzoru środowiskom wyspecjalizowanym Zakres terytorialny publicznego ujawnienia wzoru przemysłowego Podział przesłanek unieważnienia w polskim prawie wzorów przemysłowych. Inne przyczyny unieważnienia przedmiotowego Unieważnienie podmiotowe Unieważnienie z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych osób trzecich Inne podstawy unieważnienia wspólnotowego wzoru przemysłowego I. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niespełnienia podstawowych wymogów dotyczących jego istoty II. Unieważnienie wzoru wspólnotowego ze względu na cechy postaci produktu, wynikające wyłącznie z funkcji technicznej III. Unieważnienie wzoru wspólnotowego z powodu sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami IV. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niedozwolonego użycia utworu chronionego przez prawo autorskie państwa członkowskiego V. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niewłaściwego używania jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6bis Konwencji paryskiej Rozdział IV. Postępowanie w sprawach o unieważnienie Postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym I. Wniosek o wszczęcie postępowania II. Przebieg postępowania spornego III. Decyzje Urzędu Patentowego IV. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu spornym Strony postępowania o unieważnienie na wniosek I. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniu o unieważnienie na wniosek II. Interes prawny wnioskodawcy w postępowaniu o unieważnienie na wniosek Unieważnienie w drodze sprzeciwu I. Przebieg postępowania VII

9 VIII Spis treści II. Strony postępowania sprzeciwowego III. Decyzje Urzędu Patentowego Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach o unieważnienie na wniosek i wskutek złożonego sprzeciwu I. Wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu spornym jako warunek wniesienia skargi do sądu administracyjnego II. Zaskarżanie decyzji i postanowień Urzędu Patentowego do sądów administracyjnych III. Strony postępowania sądowoadministracyjnego IV. Interes prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skutki unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Postępowanie o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego I. Tryby unieważnienia II. Wniosek o unieważnienie III. Badanie wniosku o unieważnienie przez Wydział Unieważnień OHIM IV. Decyzje Wydziału Unieważnień OHIM V. Postępowanie dowodowe przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego VI. Tryb odwoławczy VII. Postępowanie o unieważnienie wspólnotowego wzoru przemysłowego z powództwa wzajemnego VIII. Postępowanie o unieważnienie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego IX. Skutki unieważnienia wzoru wspólnotowego Rozdział V. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uwagi ogólne Upływ okresu ochrony jako przyczyna wygaśnięcia prawa I. Obliczanie terminu wygaśnięcia prawa wskutek upływu okresu ochrony II. Charakter terminu powodującego wygaśnięcie prawa wskutek upływu okresu ochrony Nieuiszczenie opłaty okresowej I. Pojęcie i rodzaje opłat II. Terminy uiszczania opłat. Skutki uchybienia terminu Zrzeczenie się prawa I. Forma zrzeczenia się prawa II. Zgoda osób trzecich Zrzeczenie się zarejestrowanego wzoru wspólnotowego Postępowanie w sprawach wygaśnięcia

10 Spis treści I. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa. Data wygaśnięcia prawa II. Wpis do rejestru wzorów przemysłowych Skutki wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Zakończenie Bibliografia Wykaz aktów Wykaz orzecznictwa IX

11

12 Spis treści XI

13 Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 98/71 GospNierU Klasyfikacja lokarneńska dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE L. 289 z r., s. 28) ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) międzynarodowa klasyfikacja wzorów prze my słowych zawarta w Porozumieniu ustanawiającym Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych podpisanym w Locarno dnia r., zmienione w dniu r., classification/locarno/trtdocs_wo014.html KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 19 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP Konwencja monachijska Konwencja paryska KPC KPA KRiO KrRejSU Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych ustawa z r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja o patencie europejskim (Konwencja monachijska z r. o udzielaniu patentów europejskich) (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 i 52) ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.) Międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych zawarta w Porozumieniu ustanawiającym Międzynarodową Klasyfikację Wzo rów Przemysłowych podpisanym w Locarno dnia r., zmienione w dniu XII XII

14 PrAut porozumienie TRIPS PrUSA PrPostAdm PrAut PrWłPrzem r., ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (Agreement on Trade-Relates Aspects of intellectual Property Rights) zob. załącznik do Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 ustawa z r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz ze zm.) ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 117 ze zm.) rozporządzenie Nr 2246/2002 rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2246/2002 z r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odniesieniu do rejestracji wzorów przemysłowych (Dz.Urz. WE L 341 z r., s. 54) rozporządzenie Nr 6/2002 rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3 z r., s. 1) rozporządzenie w sprawie opłat Wykaz skrótów rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 90, poz. 1000) rozporządzenie w sprawie rejestru rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 91, poz. 564) rozporządzenie wykonawcze rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2245/2002 z r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów przemysłowych (Dz.Urz. WE L 341 z r., s. 28 ze zm.) XIII

15 Wykaz skrótów rozporządzenie z 2002 r. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358) rozporządzenie z 2008 r. SwobDziałGospU rozporządzenie Rady Ministrów z r. zmienia jące rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 41, poz. 241) ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z r. (Dz.Urz. UE C 115/49) TWE Zielona Księga Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE C 321 E/37 z r.) Green Paper on the legal protection of industrial design. Working document of the services of the Commission, document przygotowany przez Komisję Europejską, Bruksela czerwiec 1991 r., III/F/1531/91-EN 2. Czasopisma Biul. SN EIPR EPS GSP KPP KUrzP MoP NP OSP Pal. PiP PIPWI UJ PiZS PPH PPP Prok. i Pr. PS PUG Rej. Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego European Intellectual Property Review Europejski Przegląd Sądowy Gdańskie Studia Prawnicze Kwartalnik Prawa Prywatnego Kwartalnik Urzędu Patentowego Monitor Prawniczy Nowe Prawo Orzecznictwo Sądów Polskich Palestra Państwo i Prawo Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (kontynuacja serii: ZNUJ PWiOWI) Praca i Zabezpieczenie Społeczne Przegląd Prawa Handlowego Przegląd Prawa Prywatnego Prokuratura i Prawo Przegląd Sądowy Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rejent XIV

16 Wykaz skrótów R.Pr. RPEiS RzP SI SPP ZNSA ZNUJ PWiOWI 3. Inne skróty ETS OHIM WIPO WUP Radca Prawny Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzecznik Patentowy Studia Iuridica Studia Prawa Prywatnego Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Europejski Trybunał Sprawiedliwości Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) Wiadomości Urzędu Patentowego XV

17 Inne źródła Statut Trybunału Sprawiedliwości w wersji skonsolidowanej TFUE (Dz.Urz. UE C 115/210 z r.), dostępny na stronie internetowej: docs/application/pdf/ /statut_ _ _665.pdf. Dokumenty wewnętrzne Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM Comparative Statistics (15/04/2009), dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Examination Manual on Community Design, dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z listopada 2007 r. Legislative resolution embodying Parliament s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344 C3-0513/93 00/0464(COD), Official Journal C 287, 30/10/1995 P. 0157, eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:51995ap0227:en:html Legislative resolution embodying Parliament s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344 C3-0513/93 00/0464(COD), Official Journal C 287, 30 października 1995 r., s. 0157, EN:HTML oraz opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31 grudnia 1994 r., s. 0009, LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Model law for developing countries on industrial design, document opublikowany przez World Intellectual Property Organization (WIPO) oraz United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Genewa 1970 Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31/12/1994 P. 0009, CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Propozycja dla Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie ochrony prawnej wzorów, COM (93) 344 wersja finalna COD 464; OJ C345/14, r. Review of OHIM RCD Invalidity Decisions, Marques Designs Team, dokument przygotowany przez zespół kierowany przez D. Stone a, Venice Examination Manual on Community Design, dokument wewnętrzny Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM z listopada 2007 r. Comparative Statistics (15/04/2009), dokumenty Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Legislative resolution embodying Parliament s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs XVI XVI

18 (COM(93)0344-C3-0513/93 00/0464(COD), Official Journal C 287, 30/10/1995 P. 0157, opublikowana na stronie do?uri=celex:51995ap0227:en:html Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31/12/1994 P. 0009, opublikowana na stronie LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Roadmap for intellectual property protection in Europe. How to register and protect a Community Design, dokument przygotowany w ramach projektu IPR2, tj. EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights 2009 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs). Registered Community Design. Renewal, final version, kwiecień 2008 r., dokument wewnętrzny OHIM Scope of the application, w: Guidelines for the proceedings relating to a declaration of invalidity of a registered Community Design, dokument wewnętrzny OHIM Inne źródła Inne źródła Statut Trybunału Sprawiedliwości w wersji skonsolidowanej TFUE (Dz.Urz. UE C 115, s. 210 z r.), dostępny na stronie internetowej: upload/docs/application/pdf/ /statut_ _ _665.pdf Dokumenty wewnętrzne Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM Comparative Statistics ( r.), dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Examination Manual on Community Design, dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z r. Legislative resolution embodying Parliament s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344- C3-0513/93-00/0464(COD), Official Journal C 287, P. 0157, europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:51995ap0227:en:html Legislative resolution embodying Parliament s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344- C3-0513/93-00/0464(COD), Official Journal C 287, r., s. 0157, oraz opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, r., s. 0009, =CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Model law for developing countries on industrial design, dokument opublikowany przez World Intellectual Property Organization (WIPO) oraz United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Genewa 1970 Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, P. 0009, CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Propozycja dla Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie ochrony prawnej wzorów, COM (93) 344 wersja finalna COD 464; OJ C345/14, r. XVII

19 Inne źródła Review of OHIM RCD Invalidity Decisions, Marques Designs Team, dokument przygotowany przez zespół kierowany przez D. Stone a, Venice r. Examination Manual on Community Design, dokument wewnętrzny Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM z r. Comparative Statistics ( ), dokumenty Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Legislative resolution embodying Parliament s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344-C3-0513/93-00/0464(COD), Official Journal C 287, P. 0157, opublikowana na stronie EN:HTML Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, P. 0009, opublikowana na stronie LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Roadmap for intellectual property protection in Europe. How to register and protect a Community Design, dokument przygotowany w ramach projektu IPR2, tj. EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights 2009 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs). Registered Community Design. Renewal, final version, r., dokument wewnętrzny OHIM Scope of the application, w: Guidelines for the proceedings relating to a declaration of invalidity of a registered Community Design, dokument wewnętrzny OHIM XVIII

20

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż

Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Prawo własności przemysłowej. Autorzy: Andrzej Szewc, Gabriela Jyż Przedmowa do wydania 2 Wstęp Wykaz skrótów Literatura Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej i ogólna charakterystyka prawa własności

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r.

Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych. 8 czerwca 2015 r. Edyta Demby-Siwek Dyrektor Departament Badań Znaków Towarowych 8 czerwca 2015 r. Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione w danym państwie Międzynarodowy Biuro

Bardziej szczegółowo

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI

ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMOWY PRZETARGOWE W ŚWIETLE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PRAWA KONKURENCJI MAŁGORZATA SIERADZKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA ZMOWY PRZETARGOWE

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce.

Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Ochrona własności intelektualnej w pro innowacyjnej Wielkopolsce. Urszula Walas Rzecznik patentowy FSNT NOT Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio Poznań 26.05.2007r. Projekt współfinansowany w 75% przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe Wykłady Becka Katarzyna Bagan-Kurluta Prawo prywatne międzynarodowe 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Prawo prywatne międzynarodowe W sprzedaży: J. Gołaczyński PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE,

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Europejskie prawo wzorów przemysłowych

Europejskie prawo wzorów przemysłowych Europejskie prawo wzorów przemysłowych Maria Poźniak-Niedzielska Joanna Sieńczyło-Chlabicz 2. wydanie Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2016 Stan prawny na 15 grudnia 2015 r. Wydawca Monika

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa... 21 1.1. Zagadnienia wstępne... 21 1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne.

Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Międzynarodowa Ochrona Własności Intelektualnej, wykład, studia dzienne. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 6 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka POJĘCIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Własność przemysłowa dotyczy dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

NAZWISKO JAKO PRZEDMIOT OCHRONY W PRAWIE POLSKIM. Joanna Buchalska

NAZWISKO JAKO PRZEDMIOT OCHRONY W PRAWIE POLSKIM. Joanna Buchalska NAZWISKO JAKO PRZEDMIOT OCHRONY W PRAWIE POLSKIM Joanna Buchalska Warszawa 2015 Stan prawny na 31 grudnia 2014 r. Recenzent Dr hab. Marta Romańska Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Spis treści Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XXI Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej... 1 1. Pojęcie własności przemysłowej... 1 I. Własność intelektualna a własność przemysłowa... 2 II. Własność

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017.

Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. 7. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. Warszawa, 2017 Spis treści Wykaz skrótów 13 Od autorów 17 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz.

TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. TABELE OPŁAT PRZED URZĘDEM PATENTOWYM RP (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. Dz.U. Nr 41poz. 241) TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH Załącznik

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney

I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney I Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Własność intelektualna i jej wykorzystanie w przedsiębiorstwie Andrzej Potempa Rzecznik Patentowy; European Patent, Trade Mark and Design Attorney Tematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2.

Spis treści Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej 2. str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarze Becka Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Pod redakcją prof. Ewy Ferenc-Szydełko 2. wydanie C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Polecamy

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce MONOGRAFIE PRAWNICZE Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce Anna BohdaN Monika Przybylska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA BOHDAN, MONIKA PRZYBYLSKA PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne

Spis treści Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia 299. Wprowadzenie 300. Zagadnienia wstępne Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII Rozdział XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia... 1 299. Wprowadzenie... 5 300. Zagadnienia wstępne... 7 I. Pojęcie... 7 II. Funkcje..................................................

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej w pigułce

Ochrona własności przemysłowej w pigułce Ile to kosztuje? Procedury ochrony własności przemysłowej za granicą Jak długo trwa ochrona? Przedmioty własności przemysłowej Dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł? Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E32_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej TR S 0 05-0_ Status przedmiotu: ogólnouczelniany. Obowiązkowy/podstawowy Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej... 1 1. Pojęcie i natura praw autorskich i pokrewnych... 1 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych

WYKŁAD 2. TREŚĆ Przedmioty prawa własności przemysłowej Pojęcia i definicje. wzorów przemysłowych WYKŁAD 2. TREŚĆ Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych,

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna Wybrane zagadnienia praktyczne

Własność intelektualna Wybrane zagadnienia praktyczne Prawo w praktyce Własność intelektualna Wybrane zagadnienia praktyczne Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Adam Andrzejewski, Aleksandra Kuźnicka, Agnieszka Laskowska, Justyna Ostrowska, Marta Ślusarska-Gajek,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej.

Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Piotr Kostański, Prawo własności przemysłowej. Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Pojęcie własności przemysłowej 1. Pojęcie własności przemysłowej I. Własność intelektualna a własność przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne Ćwiczenia Becka Brygida Kuźniak (red.) Prawo dyplomatyczne i konsularne wykład wprowadzający Pytania egzaminacyjne tablice zadania Wydawnictwo C.H.Beck Ćwiczenia Becka Prawo dyplomatyczne i konsularne

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Budownictwo (Nazwa kierunku studiów) Studia I Stopnia Przedmiot: Ochrona Intellectual property protection Rok: I Semestr: MK_9 Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty. 1 1. Uwagi wstępne... 10 I. Europeizacja............................................... 10 II.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa

Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa WM Karta (sylabus) przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia o profilu: A P Przedmiot: Ochrona własności Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy IM S O 05-0_0 Język wykładowy: polski

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym

Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym Jak chronić własność przemysłową w obrocie międzynarodowym een.ec.europa.eu Dr Mariusz Kondrat Adwokat/ Rzecznik Patentowy Ewa Niesiobędzka-Krause Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl WZORY PRZEMYSŁOWE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 2 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii Leśnej UR w Krakowie) WYKŁAD 2. TREŚĆ I. Prawo własności przemysłowej. Przedmioty prawa własności przemysłowej: wynalazki,

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki

Wzornictwo przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki Opracowali: dr M. Kotulska, prof. A. Szewc KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ochrona własności intelektualnej Nazwa modułu w języku angielskim Protection of intellectual property

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw

Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Własność przemysłowa w przedsiębiorstwie: przedmioty ochrony i procedury uzyskiwania praw Elżbieta Balcerowska Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PAWEŁ DANIEL Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ DANIEL WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Jana Olszewskiego, Elżbiety Małeckiej ; [autorzy: Andrzej Pyrża i 21 pozostałych]. Rzeszów, 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Prof. Ryszard Skubisz

Prof. Ryszard Skubisz Prof. Ryszard Skubisz 1 ŹRÓDŁA PRAWA (W OGÓLNOŚCI) Ustawa prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1410) wraz z przepisami wykonawczymi Rozporządzenie Rady WE nr 207/2009

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa.

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. WYKŁAD 1. TREŚĆ Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Źródła prawa. Twórczość literacka i artystyczna jako przedmiot prawa autorskiego. Pojęcie utworu. Kategorie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI

NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI MONOGRAFIE PRAWNICZE NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA ANETA KAŹMIERCZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANETA KAŹMIERCZYK NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 8 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) :

TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : TABELA ZBIEŻNOŚCI TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH 1) : Ustawa z dnia. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw ( pwp) Akt genewski

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną Dr Szymon Byczko Warsztaty szkoleniowe są organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu INNOpomorze partnerstwo dla innowacji,

Bardziej szczegółowo

PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy

PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy MONOGRAFIE PRAWNICZE PostęPowanie W SPRAWIE O NADANIE statusu uchodźcy JACEK CHLEBNY Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Doręczenia w postępowaniu cywilnym

Doręczenia w postępowaniu cywilnym MONOGRAFIE PRAWNICZE Doręczenia w postępowaniu cywilnym Ireneusz Wolwiak Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IRENEUSZ WOLWIAK DORĘCZENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO

DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA W PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK ADAM BIERANOWSKI JAKUB JAN ZIĘTY Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK,

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Katarzyna Czerwińska-Koral Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KATARZYNA CZERWIŃSKA-KORAL PODZIAŁ QUOAD USUM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Polecamy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW

PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW 1 PRAWO DLA NIEPRAWNIKÓW Często spotykane skróty Prawo Rola prawa Przymus państwowy Funkcje prawa Strona Gałęzie prawa - prawo konstytucyjne Gałęzie prawa - prawo administracyjne

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO pod redakcją Henryka Doleckiego Tadeusza Wiśniewskiego Tom IV Artykuły 730 1088 Stan prawny: 1 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 26/17 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lipca 2017 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Trzaskowski SSA Bogusław Dobrowolski Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo