(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 ( ) H04L 12/22 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/45 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: System komputerowy i sposób sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/03 (73) Uprawniony z patentu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ANDREAS ZISKA, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 18539/13/P-RO/GP EP Opis System komputerowy i sposób sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji [0001] Wynalazek dotyczy systemu komputerowego i sposobu sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji danych oraz odpowiedniego produktu programu komputerowego. [0002] Sposoby elektronicznego sygnowania dokumentów są znane ze stanu techniki. Dla elektronicznego sygnowania dokumentów wytwarzana jest para kluczy składająca się z klucza poufnego (tzw. Private Key ) oraz klucza publicznego (tzw. Public Key ). Ogólnie, z dokumentu wytwarzana jest wartość HASH ze wstępnie zdefiniowaną funkcją HASH. Wartość HASH jest następnie kodowana za pomocą poufnego klucza. Otrzymany w ten sposób szyfr stanowi podpis elektroniczny. Klucz publiczny należący do pary kluczy może być wykorzystany do weryfikacji prawdziwości sygnatury po ponownym utworzeniu wartości HASH z dokumentu i po odszyfrowaniu sygnatury elektronicznej za pomocą klucza publicznego. Gdy dwie otrzymane w ten sposób wartości HASH zgadzają się, elektroniczna sygnatura jest traktowana jako prawdziwa. [0003] Warunki ramowe dotyczące stosowania sygnatur elektronicznych zostały określone dla obszaru Unii Europejskiej przez Dyrektywę 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 odnośnie wspólnotowych warunków ramowych dla sygnatur elektronicznych. W Republice Federalnej Niemiec dyrektywa ta została wdrożona przez ustawę dotyczącą sygnatur. Jeżeli ustawowe warunki ramowe ustawy dotyczącej sygnatur są przestrzegane, wówczas zgodnie z 126 a Kodeksu Cywilnego kwalifikowana sygnatura elektroniczna jest w znacznej mierze równoważna własnoręcznemu podpisowi, dzięki czemu kwalifikowana elektroniczna sygnatura może spełniać wymóg związany z koniecznością formy pisemnej. [0004] Obecnie stosowanie sygnatur elektronicznych w obrocie prawnym jest związane z licznymi trudnościami: 1. Wiele istniejących aplikacji, w szczególności tzw. systemów Legacy, jak na przykład tzw. systemy "Enterprise Resource Planning" (ERP) nie obsługują elektronicznej funkcji sygnatury. 2. Różne formaty danych, takie jak np. EDIFACT, IDOC, XML, CCG-ASCI lub BEMIS utrudniają wymianę elektronicznie sygnowanych dokumentów pomiędzy różnymi systemami. 3. Przestawienie na elektroniczna procedurę sygnatury wymaga relatywnie dużych inwestycji w technologie informacji oraz szkolenia pracowników. 4. Dla niektórych zastosowań konieczne jest stworzenie środowiska o dużym poziomie bezpieczeństwa do ochrony sygnowanych, zweryfikowanych i/lub zarchiwizowanych danych przez manipulacjami, co również jest bardzo kosztowne. [0005] Z CA A1 znany jest Dokument Management System, oferujący różne usługi, w szczególności elektroniczną sygnaturę dokumentów.

3 - 2 - [0006] WO01/82036 A ujawnia system sygnowania, zapisu i uwierzytelniania elektronicznych dokumentów za pomocą kryptografii Public Key. System obejmuje klaster komputerowy usług związanych z dokumentami, połączony z kilkoma komputerami użytkowników, komputerami-serwerami posiadaczy dokumentów oraz komputerami rejestrującymi poprzez sieć. Posiadacze dokumentów i użytkownicy systemu mogą zapisywać dokumenty elektroniczne w kodowanej bazie danych klastra komputerowego usług związanych z dokumentami, lub na innym bezpiecznym nośniku zapisu, połączonym z klastrem komputerowym posiadacza dokumentów. Użytkownicy mogą logować się do systemu na przykład za pomocą hasła i wysyłać żądanie sygnatury do klastra komputerowego usług związanych z dokumentami. Ten klaster komputerowy usług związanych z dokumentami odczytuje prywatny klucz użytkownika z bazy danych klastra i sygnuje za pomocą tego prywatnego klucza dokument. System umożliwia użytkownikom dowolnego urządzenia klienta z dostępem do internetu sygnowanie dokumentów, przy czym klucz prywatny jest zapisany po stronie klastra komputerowego usług związanych z dokumentami. [0007] WO03/ A ujawnia system i sposób sygnowania danych elektronicznych za pomocą sygnatury cyfrowej. Serwer centralny zawiera serwer sygnatur oraz serwer uwierzytelniania. Serwer sygnatur zapisuje prywatne, kryptograficzne klucze wielu użytkowników. Użytkownik może za pomocą centralnego serwera poprzez stacje roboczą wymieniać dane przez bezpieczne połączenie tunelowe, np. celem przekazywania hasła lub podobnych danych uwierzytelniania do serwera uwierzytelniania. Serwer uwierzytelniania przekazuje serwerowi sygnatur pochodną tych danych uwierzytelniania poprzez stały bezpieczny kanał przesyłu danych pomiędzy tymi dwoma serwerami. Pochodna jest porównywana z danymi uwierzytelniania, które zostały przekazane przez użytkownika bezpośrednio przez bezpieczny kanał przekazywania danych do serwera sygnatur. Tylko wówczas, gdy porównanie danych wykaże, że porównane rekordy danych sobie odpowiadają, dane użytkownika są sygnowane za pomocą prywatnego klucza użytkownika. [0008] Nieopublikowane do momentu zgłoszenia zgłoszenie patentowe DE i europejskie zgłoszenie patentowe nr dotyczą systemu komputerowego ze środkami do wytwarzania połączeń komunikacyjnych z wieloma uczestnikami, środkami do sygnowania danych, które zostały odebrane przez jednego z uczestników, środkami do weryfikacji sygnatury elektronicznej danych, które zostały odebrane przez jednego z uczestników, środkami do archiwizacji danych, które zostały odebrane przez jednego z uczestników i środkami do zapisu profilów uczestników, przy czym za pomocą profilu uczestnika można określić, czy dany uczestnik ma sygnować, weryfikować i/lub archiwizować dane. Ponadto w przypadku takiego systemu komputerowego mogą być również przewidziane środki do przetwarzania danych na format przetwarzania. [0009] Ten zgłoszony wstępnie system komputerowy wymaga również koniecznie, aby uczestnicy przed rozpoczęciem używania systemu komputerowego zarejestrowali się swoimi profilami uczestników, definiując i zapisując swoje profile użytkowników. [0010] Zadaniem wynalazku jest stworzenie poprawionego systemu komputerowego i sposobu sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji danych, jak również

4 - 3 - odpowiedniego produktu programu komputerowego, ułatwiającego stosowanie sygnatur elektronicznych w obrocie prawnym. [0011] Zadania stanowiące podstawą wynalazku są rozwiązane przez cechy z niezależnych zastrzeżeń patentowych. Korzystne przykłady wykonania zostały podane w zależnych zastrzeżeniach patentowych. [0012] Według wynalazku stworzony został system komputerowy, zawierający środki do wytwarzania połączeń komunikacyjnych z wieloma uczestnikami, środki do sygnowania danych odebranych przez jednego uczestnika przez pierwszą funkcję, środki do weryfikacji sygnatury elektronicznej danych odebranych przez uczestnika poprzez drugą funkcję, środki do archiwizacji danych odebranych przez uczestnika przez trzecią funkcję i środki do przekazywania danych innemu z uczestników przez czwartą funkcję. System komputerowy ma ponadto środki do udostępniania metod, przy czym każda z metod jest zdefiniowana przez co najmniej jedną z funkcji od pierwszej do czwartej lub przez sekwencyjne i/lub równoległe połączenie w łańcuch kilku funkcji od pierwszej do czwartej, jak również środki do umożliwienia przywołania metod przez uczestników poprzez połączenia komunikacyjne. [0013] Przez wynalazek stworzona została również platforma, która umożliwia przez zewnętrzne systemy komputerowe różnych uczestników korzystanie z usług związanych z sygnaturą elektroniczną, bez konieczności przeprowadzania istotnych zmian w ich istniejących systemach IT, przykładowo zastosowań ERP. Te różne usługi, które zostały umożliwione przez system komputerowy, mogą również być wykorzystywane przez uczestników według ich wyboru poprzez przywołanie odpowiednich metod. Każda z metod zawiera przy tym jedną lub kilka podstawowych funkcji realizowanych przez system komputerowy. [0014] W przypadku funkcji podstawowych chodzi o elementarne funkcje wymagane do obsługi dokumentów w elektronicznym obrocie prawnym, jak na przykład funkcja sygnowania danych, funkcja weryfikacji sygnatury elektronicznej, funkcja archiwizacji danych, funkcja przekazywania danych poprzez określony nośnik komunikacji i/lub inne funkcje, jak na przykład funkcja kompresji danych i funkcja przetwarzania danych, np. do formatu przetwarzania i/lub na żądany format odbioru. Poprzez definicje metod te funkcje podstawowe są łączone w określone usługi. [0015] W najprostszym przypadku metoda może zostać zrealizowana przez pojedyncze funkcje podstawowe, jak na przykład funkcja podstawowa sygnowania danych. Przetwarzanie danych może zostać wybrane przez uczestników jako metoda równoważna z sygnowaniem, weryfikacją i archiwizacją. Jednakże nie jest ono przewidziane w każdym przypadku. [0016] Metodę można również zrealizować poprzez kilka funkcji podstawowych. Poprzez sekwencyjne i/lub równolegle połączenie w łańcuch takich funkcji podstawowych i/lub dodatkowych funkcji przez metodę można zdefiniować bardziej lub mniej złożony workflow. [0017] Przykładowo przez jedną z metod można udostępnić usługę, przez którą najpierw następuje sygnowanie danych celem ich późniejszej archiwizacji lub przekazania przez

5 - 4 - innemu uczestnikowi. Funkcje podstawowe archiwizacji i przekazywania przez mogą zostać zrealizowane w zależności od definicji metody kolejno lub równocześnie. [0018] Oprócz tego można na przykład zdefiniować dodatkową metodę, przy czym najpierw następuje sygnatura danych, a następnie weryfikacja elektronicznej sygnatury w znaczeniu tzw. sygnatury połączenia, aby weryfikacja nie musiała być wykonywana przez innego uczestnika, który ma odebrać sygnowane dane. Po weryfikacji połączenia następuje funkcja podstawowa przekazywania danych przez . [0019] Zgodnie z niemiecką ustawą o sygnaturze i innymi związanymi przepisami, oferent usługi sygnatury może dokonać weryfikacji połączenia tylko wówczas, gdy następuje ona pod względem procesu i osób oddzielnie od usługi sygnowania. Ponieważ system komputerowy według wynalazku może wykonać taki podział, mianowicie poprzez oddzielne wykonanie funkcji podstawowych Sygnatura i Weryfikacja, cały proces jest znacznie uproszczony, ponieważ odbiorca faktury ma zazwyczaj całą hordę weryfikacji, co może doprowadzić do tego, że niektórzy odbiorcy generalnie nie będą akceptować elektronicznie sygnowanych faktur. [0020] Dodatkowa metoda może zostać zdefiniowana z zastosowaniem funkcji podstawowej weryfikacji elektronicznej sygnatury. [0021] Dodatkowa metoda może zostać zdefiniowana do weryfikacji elektronicznej sygnatury i późniejszej archiwizacji danych, itp. [0022] System komputerowy przygotowuje również uczestnikom poprzez połączenia komunikacyjne różne wstępnie zdefiniowane usługi, które są wykorzystywane przez uczestników według wyboru przez odpowiednie wywołania metody. [0023] Szczególnie korzystne jest przy tym to, ze przy zmienionych lub dodatkowych wymaganiach uczestników odnośnie usług z minimalnym nakładem można oddać do dyspozycji odpowiednie usługi przez system komputerowy, definiując tam odpowiednio zmodyfikowane lub dodatkowe metody. Czasami może być konieczna realizacja w systemie komputerowym innych usług podstawowych, z których mogą następnie korzystać metody. W ten sposób system komputerowy według wynalazku stanowi nadzwyczaj elastyczne rozwiązanie dla potrzeb uczestników związanych z podpisem elektronicznym. [0024] Według przykładu wykonania wynalazku, interfejs komunikacji systemu komputerowego według wynalazku jest tak wykonany, że przywołania metod mogą być realizowane przez uczestników przy pomocy tzw. Remote Function Calls (RFC). [0025] Według przykładu wykonania wynalazku, usługi systemu komputerowego uczestników są udostępniane poprzez serwis sieciowy. Serwis sieciowy odpowiada przy tym korzystnie jednemu z opracowanych przez World Wide Web Konsortium (W3C) standardowi Web Services, w szczególności również technologii Semantic Web. [0026] W przykładzie wykonania wynalazku przywołanie metod przygotowanych przez Web Service ze strony uczestnika następuje za pomocą wiadomości Simple Object Access Protocol

6 - 5 - (SOAP). Za pomocą tych wiadomości przekazywane są również w szczególności parametry dla przywołania metod oraz dane i/lub sygnatury elektroniczne dla danych metod. [0027] Według przykładu wykonania wynalazku metody udostępnione przez Web Service są opisane za pomocą Web Service Description Language (WSDL). Uczestnicy mogą dowiedzieć się o tych opisach za pomocą metod oddanych do dyspozycji przez Web-Service przez przywołanie odpowiedniego dokumentu WSDL z Web Service. [0028] Na tej podstawie uczestnik może na przykład skonfigurować system ERP w taki sposób, aby był on obsługiwany za pomocą metod oddanych do dyspozycji przez Web Service. Może to wymagać konieczności manualnych ingerencji w system ERP uczestnika lub odbywać się częściowo lub całkowicie automatycznie, w szczególności wówczas, gdy system ERP uczestnika posiada interfejs zgodny z W3C. [0029] Według przykładu wykonania wynalazku dokument WSDL jest zapisywany w zewnętrznym katalogu, aby można było ułatwić możliwość odnalezienia Web Service udostępniony przez system komputerowy i ułatwić jego usługi. W ten sposób można na przykład zastosować DISCO (Discovery of Web Services). Następnie uczestnik może wysłać tzw. dokument Discovery do oddzielnego serwera spis, który wykona wówczas sprawdzenie w spisie pod kątem pasującego Web Service. Po jego odnalezieniu serwer spisu odpowiada dokumentem WSDL danego Web Service, tutaj również dokumentem WSDL Web Service oferowanego przez system komputerowy według wynalazku. Dla tzw. Discovery z Web Services można zastosować również protokół Universal Description, Discovery, Integration (UDDI). Specyfikację UDDI można przywołać również na stronie [0030] Według przykładu wykonania wynalazku system komputerowy wykonuje również konwersję formatu. Dane otrzymane z zewnętrznego systemu komputerowego dostępne w formacie nadawcy są przetwarzane przez system komputerowy na format przetwarzania stosowany przez system komputerowy, na przykład w formacie języka wyróżnienia (tzw. mark-up language), w szczególności kanoniczny format XML. [0031] Korzystnie komunikacja pomiędzy systemem komputerowym i zewnętrznym systemem komputerowym uczestnika następuje poprzez sprzężenie maszyna-maszyna, które umożliwia całkowicie zautomatyzowaną obróbkę. [0032] Alternatywnie lub dodatkowo do serwisów sieciowych, komunikacja może się odbywać również poprzez Mail, FTP, sftp, OFTP, AS1, AS2, AS3, RosettaNet, telebox400. Przetwarzane pliki mogą być również przekazywane np. jako.pdf,.tiff,.jpeg,.doc,.xls, EDIFACT, ASCII, IDS, XML, SAP IDOC, ANSI X.12 lub FORTRAS z zewnętrznego systemu komputerowego do systemu komputerowego, przy czym strukturyzowane dane mogą być przetwarzane na inny strukturyzowany lub nie strukturyzowany format. [0033] Gdy dane są przekazywane odbiorcy, który wymaga innego formatu danych, wówczas dane z formatu przetwarzania są przetwarzane na żądany format odbiorcy. Stosowanie jednego formatu przetwarzania przez system komputerowy ma taka zaletę, że w ten sposób można drastycznie zmniejszyć się liczbę funkcji przetwarzania. Gdy system komputerowy ma przykładowo obsługiwać liczbę n formatów nadawcy oraz liczbę m formatów odbiorcy, do

7 - 6 - przetwarzania konieczne byłoby n x m konwerterów do przetwarzania z każdego formatu nadawcy na każdy format odbiorcy. Wynalazek pozwala zredukować liczbę konwerterów do maksymalnie n + m. [0034] Według przykładu wykonania wynalazku, uczestnik i/lub zewnętrzny system komputerowy, który jest używany przez uczestnika, musi uwierzytelnić się w systemie komputerowym przed użyciem usług udostępnionych przez system komputerowy. W tym celu korzystnie stosowana jest procedura uwierzytelniania z protokołem kryptograficznym, jak na przykład protokół Secure Sockets Layer Version 3 (SSLV3). Zabezpieczona komunikacja pomiędzy zewnętrznym systemem komputerowym uczestnika oraz systemem komputerowym według wynalazku odbywa sie przykładowo za pomocą certyfikatu. Certyfikat umożliwia uwierzytelnienie uczestnika i/lub jego zewnętrznego systemu komputerowego względem systemu komputerowego oraz komunikację z systemem komputerowym poprzez bezpieczne połączenie, jak na przykład HTTPS. Przykładowo certyfikat jest wydawany przez użytkownika systemu komputerowego, ponieważ system komputerowy korzystnie znajduje sie w tzw. centrum zaufania, a więc w specjalnie zabezpieczonym otoczeniu, który spełnia wymagania ustawowe dla utworzenia certyfikatów. [0035] Transmisja danych pomiędzy zewnętrznymi systemami komputerowymi uczestników i systemem komputerowym następuje korzystnie poprzez protokół danych, taki jak na przykład TCP/IP, jak np. HTTPS, Telebox 400 lub zabezpieczone połączenie tunelowe wirtualnej sieci prywatnej (VPN). [0036] Według przykładu wykonania wynalazku system komputerowy oferuje możliwość przetwarzania danych z jednego formatu wysyłania jednego uczestnika do formatu odbiorcy innego uczestnika. Dane odebrane przez jednego uczestnika są najpierw poddawane przetwarzaniu do kanonicznego formatu XML, a następnie do formatu odbiorcy innego uczestnika. W tym celu może być konieczne indywidualne dopasowanie systemu komputerowego dla uczestnika nadawania, jeżeli wykorzystuje on specjalny format wysyłania. W przypadku takiego dopasowania opracowywane są indywidualne dla klientów metody przetwarzania, które przygotowują system z odpowiednim oznaczeniem. Po dopasowaniu uczestnikom zostaną oddane do dyspozycji odpowiednie metody. Uczestnik wysyłający przywołuje metodę przetwarzania swoich danych z obydwoma znacznikami identyfikacyjnymi. Pierwszy znacznik określa konwersję danych wysyłającego uczestnika na jego format danych w formacie danych stosowanym przez system komputerowy (kanoniczny XML), drugi znacznik określa konwersje z formatu danych stosowanego przez system komputerowy na format odbiorcy. [0037] Według przykładu wykonania wynalazku, system komputerowy ma kilka portów Transmission Control Protocol (TCP), przy czym do każdego portu przyporządkowano format nadawcy. Przykładowo wolne adresy portu są stosowane w obszarze pięciopozycyjnym. Adres portu jest przykładowo przyporządkowany do formatu EDIFACT, kolejny adres portu do formatu IDOC oraz kolejny adres portu do formatu CCG-ASCI. Gdy uczestnik przykładowo wykorzystuje format EDIFACT, wówczas użytkownik wysyła swoje żądanie (Request) do adresu portu systemu komputerowego przyporządkowanego do formatu

8 - 7 - EDIFACT. Do tego portu przyporządkowano program przetwarzania, który wykonuje konwersję z EDIFACT na format przetwarzania wykorzystywany przez system komputerowy. [0038] Według przykładu wykonania wynalazku uczestnicy są uwierzytelniani za pomocą certyfikatów. Te certyfikaty uczestników mogą definiować ograniczenia, na przykład odnośnie określonych pracowników uczestnika oraz ich uprawnień. W tym celu określone pola w certyfikacje zostaną wypełnione informacjami, które mogą być analizowane przez system komputerowy i przykładowo mogą służyć do instalacji ograniczeń dostępu dla określonych osób i kręgów osób, np. do określonych okresów archiwizacji i/lub katalogów. Uczestnicy będą w ten sposób w stanie zarządzać po stronie uczestników własnymi profilami dostępu. Dane zostaną wysłane do odbiorcy przez lub może on je uzyskać poprzez dostęp do archiwum. [0039] Według przykładu wykonania wynalazku, za pomocą danych uwierzytelniania uczestnika można uzyskać dostęp do jego profilu uczestnika. Przykładowo gdy do uczestnika przyporządkowano znacznik uczestnika, który jest wykorzystywany w postaci klucza, celem uzyskania dostępu do profilu uczestnika w bazie danych konfiguracji. W bazie danych konfiguracji są zapisane specyficzne dla użytkownika parametry, które nie przy każdym przywołaniu metody muszą być przekazane ponownie jako parametry. [0040] Według przykładu wykonania wynalazku, dane uzyskane od uczestnika posiadają oznaczenie innego uczestnika, do którego mają zostać przekazane dane. Za pomocą tego oznaczenia można uzyskać dostęp do profilu uczestnika kolejnego uczestnika, aby przykładowo można było odczytać żądany format kolejnego uczestnika, rodzaj przekazywania danych kolejnemu uczestnikowi na przykład na drodze elektronicznej, lub w formie wydruku jak również adresu kolejnego uczestnika. [0041] Pierwszy uczestnik, który chciałby wysłać drugiemu uczestnikowi fakturę elektroniczną, przywołuje odpowiednią metodę systemu komputerowego (sygnowanie, weryfikacja i wysyłanie a). Jeżeli uczestnik chciałby dodatkowo weryfikować, wówczas przywołuje on odpowiednio inna metodę systemu komputerowego (sygnowanie, weryfikacja, archiwizacja i wysyłanie a). W przypadku obu metod pierwszy uczestnik przy przywołaniu metody podaje adres uczestnika odbierającego. Inną możliwością jest samodzielny odbiór faktury przez uczestnika odbierającego za pomocą metody systemu komputerowego (Retrieve Archive) z archiwum (Pull). [0042] Dane odebrane w formacie danych pierwszego uczestnika zostaną przetworzone na format danych stosowany przez system komputerowy (kanoniczny XML). Następnie następuje przetwarzanie danych z formatu stosowanego przez system komputerowy (kanoniczny XML) na format danych stosowany przez drugiego uczestnika, to znaczy na format odbiorcy, oraz elektroniczne sygnowanie danych przetworzonych na format odbiorcy. Sygnowanie może zostać przeprowadzone przez elektroniczną sygnaturę operatora systemu komputerowego, w szczególności w tak zwanej procedurze sygnowatury masowej. W tym celu konieczne jest, aby pierwszy uczestnik udzielił operatorowi systemu komputerowego

9 - 8 - upoważnienia do sygnowania jego faktur elektronicznych. Uczestnik udziela pełnomocnictwa w umowie z operatorem. Dopiero potem otrzymuje odpowiedni certyfikat, za pomocą którego uczestnik może przywołać żądane metody. [0043] Jeżeli pierwszy uczestnik nie udzielił takiego pełnomocnictwa, wówczas dane przetworzone na format odbiorcy zostaną przesłane do pierwszego uczestnika, tak aby mógł on za pomocą klienta sygnatury sam wykonać elektroniczną sygnaturę. Dane sygnowane przez pierwszego uczestnika zostaną wówczas przesłane do systemu komputerowego, a stamtąd do drugiego uczestnika. Oprócz tego dane z systemu komputerowego zostaną poddane archiwizacji, gdy pierwszy uczestnik zleci to poprzez przywołanie odpowiedniej metody. [0044] Według przykładu wykonania wynalazku wykonany został element sygnowania do przeprowadzenia równoległego procesu sygnatury masowej i posiada on środki do dynamicznego rozkładu obciążenia (tzw. Load Balancing ) pomiędzy kartami chipowymi przewidzianymi do generowania sygnatur elektronicznych. Po pojęciem równoległa procedura sygnatury masowej należy rozumieć procedurę sygnatury, przy której generowanie sygnatur elektronicznych odbywa sie równocześnie przez wiele kart chipowych. [0045] Według przykładu wykonania wynalazku stworzona jest jedna lub kilka kolejek do wykonywania przywołań pierwszej funkcji generowania elektronicznych sygnatur. W ten sposób następuje paralelizacja wytwarzania sygnatur elektronicznych. [0046] Do wytwarzania sygnatur masowych służy przyrząd do sygnatur masowych, który zawiera na przykład tzw. Rack kart chipowych z wieloma kartami chipowymi. Każda karta chipowa służy do generowania elektronicznej sygnatury. Przyporządkowanie elementów kolejki do kart chipowych następuje za pośrednictwem tzw. schedulera (programu planującego). [0047] Ten program planujący może wdrażać procedurę dynamicznego rozkładu obciążenia, to znaczy dla tzw. Load Balancing, aby w miarę efektywnie móc wykorzystywać karty chipowe dostępne dla nazwy sygnatur elektronicznych. [0048] Poprzez utworzenie kolejki i przez przyporządkowanie elementów kolejki do kart chipowych przyrządu sygnatur masowych za pomocą dynamicznego rozkładu obciążenia uzyskiwana jest paralelizacja procesu sygnatur masowych, co umożliwia wysoką przepustowość względnie niewielkiej liczby kart chipowych. [0049] Według przykładu wykonania wynalazku, dla kart chipowych przyrządu sygnatur masowych zdefiniowano zadaną kolejność. Każda z kart chipowych posiada pierwszy lub drugi stan W pierwszym stanie karta chipowa jest gotowa do odbierania poleceń karty chipowej do wytwarzania sygnatury elektronicznej, to znaczy, jest ona dostępna do przetwarzania elementu kolejki. W drugim stanie karta chipowa jest natomiast zajęty, to znaczy, nie jest ona dostępna, przynajmniej czasowo do przyjęcia elementu kolejki do generowania elektronicznej sygnatury, ponieważ karta chipowa przykładowo wygenerowała taka elektroniczną sygnaturę dla wcześniej przyporządkowanego do karty chipowej elementu kolejki. Po wygenerowaniu przez kartę chipową takiej sygnatury elektronicznej wysyła ona

10 - 9 - odpowiedni sygnał do programu planującego, przez co kasuje on stan karty chipowej z drugiego stanu ( zajęty ) do pierwszego stanu wolny ). [0050] Ten program planujący jest przykładowo tak wykonany, że przyporządkowuje element kolejki, który jest w kolejności, do jednej z kart chipowych, które aktualnie wykazują pierwszy stan. Przyporządkowanie do jednej z kart chipowych, które wykazują pierwszy stan, może odbywać się w zadanej kolejności kart chipowych. Jeżeli przykładowo dostępnych jest dziesięć kart chipowych o numerach bieżących 1 do 10 w przyrządzie do sygnatur masowych do realizacji kolejki i z tych dziesięciu kart chipowych karty 2, 4, 7 i 8 w określonym momencie wykazują pierwszy stan wolny, wówczas program planujący przyporządkowuje kolejny element kolejki do wolnych kart chipowych w kolejności określonej przez bieżący numer kart chipowych, co oznacza, że na analizowanym przykładzie następny element kolejki zostaje przyporządkowany do karty chipowej numer 2. Kolejny element kolejki został przyporządkowany do karty chipowej 4, a kolejne elementy kolejki do kart chipowych 7 i 8. [0051] Według przykładu wykonania wynalazku, ten program planujący posiada element Timeout (oczekiwanie) tak wykonany, że karta chipowa, która przebywa w drugim stanie przez czas dłuższy niż określony, zostaje usunięta z kolejności kart chipowych. Oznacza to, że taka karta chipowa na przykład na skutek defektu jest traktowana jako co najmniej czasowo niedostępna. [0052] Gdy przykładowo w zadanym okresie czasu, po przyporządkowaniu elementu kolejki do karty chipowej, karta ta nie zwraca żadnego sygnału do programu planującego, który pokazuje, że została wygenerowana sygnatura elektroniczna dla danego elementu kolejki, ta karta chipowa zostanie logicznie i/lub fizycznie usunięta z zadanej kolejności kart chipowych oraz że element kolejki przyporządkowany poprzednio do tej karty chipowej zostaje przyporządkowany do innej karty chipowej w zadanej kolejności, tak aby można było wygenerować sygnaturę elektroniczną. [0053] Według przykładu wykonania wynalazku utworzone zostają co najmniej dwie różne kolejki, pierwsza i druga. Przykładowo pierwszy uczestnik systemu komputerowego udzielił swoje pełnomocnictwo do sygnowania dokumentów za pomocą elektronicznej sygnatury pierwszego uczestnika. Do generowania sygnatur pierwszego uczestnika dostępna jest pierwsza liczba kart chipowych w przyrządzie sygnatur masowych. Pierwsza kolejka jest tworzona wyłącznie dla przywołań pierwszej funkcji, pochodzącej od pierwszego uczestnika. Przyporządkowanie elementów pierwszej kolejki przez program planujący następuje tylko do kart chipowych z pierwszej liczby, ponieważ tylko te karty chipowe mogą wytwarzać sygnatury pierwszego uczestnika. [0054] W przeciwieństwie do tego, druga kolejka jest tworzona dla przywołań pierwszej funkcji kilku różnych drugich uczestników, którzy udzielili użytkownikowi systemu komputerowego pełnomocnictwa na sygnowanie ich dokumentów za pomocą elektronicznej sygnatury strony trzeciej, to znaczy np. elektronicznej sygnatury użytkownika systemu komputerowego. W przyrządzie sygnatur masowych dostępna jest wówczas druga liczba kart chipowych, które służą do generowania sygnatur elektronicznych użytkownika systemu

11 komputerowego. Elementy drugiej kolejki zostaną przyporządkowane przez program planujący tylko do drugiej liczby kart chipowych, jednak nie do pierwszej liczby kart chipowych. [0055] Alternatywnie lub dodatkowo mogą zostać utworzone również kolejki dla poszczególnych uczestników lub grup uczestników, którzy życzą sobie określonych rodzajów sygnatur elektronicznych, jak na przykład prosta, zaawansowana lub kwalifikowana sygnatura masowa. [0056] Wynalazek umożliwia ponadto weryfikację i archiwizację danych, które zawierają sygnaturę elektroniczną. System komputerowy odbiera od jednego z uczestników dane, które zawierają sygnaturę elektroniczną. W tym celu uczestnik przywołuje odpowiednią metodę, na przykład poprzez komunikat SOAP. Następnie ma miejsce weryfikacja elektronicznej sygnatury. Przebieg procesu weryfikacji zostaje zapisany w protokole kontroli. Dane są archiwizowane wraz z protokołem kontroli. Opcjonalnie niesygnowane dane są odsyłane z systemu komputerowego z powrotem do uczestnika. [0057] Korzystnie uczestnik może mieć dostęp do archiwizowanego protokołu kontroli, aby mógł się upewnić, że sygnatura elektroniczna nadesłanych wcześniej danych mogła zostać zweryfikowana. Dostęp ten może być również przeprowadzony przez innego, upoważnionego do tego uczestnika. Do tego celu system komputerowy ma przykładowo interfejs sieciowy, dzięki czemu również upoważnione do tego strony trzecie mogą w wygodny sposób uzyskać dostęp do archiwizowanych protokołów badań. [0058] Według kolejnego przykładu wykonania wynalazku, uczestnicy mogą sami mieć dostęp do swoich profili uczestników, na przykład celem ich aktualizacji. Dostęp ten może przykładowo odbywać się poprzez interfejs sieciowy systemu komputerowego. W szczególności jest to korzystne dla wysyłającego faktury elektroniczne, ponieważ odbiorca faktur może samodzielnie aktualizować swoje dane bazowe, tak więc to nie wysyłający faktury musi otrzymać najpierw zmienione dane bazowe od odbiorcy jego faktury, aby je następnie zaktualizować w pamięci konfiguracji systemu komputerowego. Korzystnie jednak system komputerowy nie będzie zapisywał takich profili uczestników, lecz będzie przekazywał wszystkie parametry niezbędne do realizacji żądanej usługi od uczestnika systemu komputerowego poprzez odpowiednie przywołanie metody, np. za pomocą komunikatu SOAP. W zależności od przypadku zastosowania można zapisać również częściową liczbę parametrów również w profilu uczestnika. Możliwe jest również takie skonfigurowanie systemu komputerowego, aby uczestnik opcjonalnie mógł wykorzystywać usługi z profilem uczestnika lub bez. [0059] Przedstawiony wynalazek jest szczególnie korzystny, ponieważ umożliwia stworzenie platformy, która może wykorzystywać wielu uczestników do usług związanych z sygnaturą elektroniczną. System komputerowy według wynalazku może również być wykonany w postaci tzw. koncentratora. W ten sposób całkowite nakłady na inwestycje w sprzęt komputerowy i oprogramowanie uczestników zostaną mocno zredukowane, ponieważ można

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 24 czerwca 2013 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Prawne aspekty problematyki

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET

PAKIET DLA ADMINISTR ACJI INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET PAKIET DLA ADMINISTR ACJI epodatki INFORMACJE WYMIAROWE PRZEZ INTERNET 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Opis funkcjonalny... 3 Wykorzystanie usługi przez podatnika... 3 PayByNet... 4 Wykorzystanie usługi w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo