(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 ( ) H04L 12/22 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/45 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: System komputerowy i sposób sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/03 (73) Uprawniony z patentu: Bundesdruckerei GmbH, Berlin, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ANDREAS ZISKA, Berlin, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 18539/13/P-RO/GP EP Opis System komputerowy i sposób sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji [0001] Wynalazek dotyczy systemu komputerowego i sposobu sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji danych oraz odpowiedniego produktu programu komputerowego. [0002] Sposoby elektronicznego sygnowania dokumentów są znane ze stanu techniki. Dla elektronicznego sygnowania dokumentów wytwarzana jest para kluczy składająca się z klucza poufnego (tzw. Private Key ) oraz klucza publicznego (tzw. Public Key ). Ogólnie, z dokumentu wytwarzana jest wartość HASH ze wstępnie zdefiniowaną funkcją HASH. Wartość HASH jest następnie kodowana za pomocą poufnego klucza. Otrzymany w ten sposób szyfr stanowi podpis elektroniczny. Klucz publiczny należący do pary kluczy może być wykorzystany do weryfikacji prawdziwości sygnatury po ponownym utworzeniu wartości HASH z dokumentu i po odszyfrowaniu sygnatury elektronicznej za pomocą klucza publicznego. Gdy dwie otrzymane w ten sposób wartości HASH zgadzają się, elektroniczna sygnatura jest traktowana jako prawdziwa. [0003] Warunki ramowe dotyczące stosowania sygnatur elektronicznych zostały określone dla obszaru Unii Europejskiej przez Dyrektywę 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 odnośnie wspólnotowych warunków ramowych dla sygnatur elektronicznych. W Republice Federalnej Niemiec dyrektywa ta została wdrożona przez ustawę dotyczącą sygnatur. Jeżeli ustawowe warunki ramowe ustawy dotyczącej sygnatur są przestrzegane, wówczas zgodnie z 126 a Kodeksu Cywilnego kwalifikowana sygnatura elektroniczna jest w znacznej mierze równoważna własnoręcznemu podpisowi, dzięki czemu kwalifikowana elektroniczna sygnatura może spełniać wymóg związany z koniecznością formy pisemnej. [0004] Obecnie stosowanie sygnatur elektronicznych w obrocie prawnym jest związane z licznymi trudnościami: 1. Wiele istniejących aplikacji, w szczególności tzw. systemów Legacy, jak na przykład tzw. systemy "Enterprise Resource Planning" (ERP) nie obsługują elektronicznej funkcji sygnatury. 2. Różne formaty danych, takie jak np. EDIFACT, IDOC, XML, CCG-ASCI lub BEMIS utrudniają wymianę elektronicznie sygnowanych dokumentów pomiędzy różnymi systemami. 3. Przestawienie na elektroniczna procedurę sygnatury wymaga relatywnie dużych inwestycji w technologie informacji oraz szkolenia pracowników. 4. Dla niektórych zastosowań konieczne jest stworzenie środowiska o dużym poziomie bezpieczeństwa do ochrony sygnowanych, zweryfikowanych i/lub zarchiwizowanych danych przez manipulacjami, co również jest bardzo kosztowne. [0005] Z CA A1 znany jest Dokument Management System, oferujący różne usługi, w szczególności elektroniczną sygnaturę dokumentów.

3 - 2 - [0006] WO01/82036 A ujawnia system sygnowania, zapisu i uwierzytelniania elektronicznych dokumentów za pomocą kryptografii Public Key. System obejmuje klaster komputerowy usług związanych z dokumentami, połączony z kilkoma komputerami użytkowników, komputerami-serwerami posiadaczy dokumentów oraz komputerami rejestrującymi poprzez sieć. Posiadacze dokumentów i użytkownicy systemu mogą zapisywać dokumenty elektroniczne w kodowanej bazie danych klastra komputerowego usług związanych z dokumentami, lub na innym bezpiecznym nośniku zapisu, połączonym z klastrem komputerowym posiadacza dokumentów. Użytkownicy mogą logować się do systemu na przykład za pomocą hasła i wysyłać żądanie sygnatury do klastra komputerowego usług związanych z dokumentami. Ten klaster komputerowy usług związanych z dokumentami odczytuje prywatny klucz użytkownika z bazy danych klastra i sygnuje za pomocą tego prywatnego klucza dokument. System umożliwia użytkownikom dowolnego urządzenia klienta z dostępem do internetu sygnowanie dokumentów, przy czym klucz prywatny jest zapisany po stronie klastra komputerowego usług związanych z dokumentami. [0007] WO03/ A ujawnia system i sposób sygnowania danych elektronicznych za pomocą sygnatury cyfrowej. Serwer centralny zawiera serwer sygnatur oraz serwer uwierzytelniania. Serwer sygnatur zapisuje prywatne, kryptograficzne klucze wielu użytkowników. Użytkownik może za pomocą centralnego serwera poprzez stacje roboczą wymieniać dane przez bezpieczne połączenie tunelowe, np. celem przekazywania hasła lub podobnych danych uwierzytelniania do serwera uwierzytelniania. Serwer uwierzytelniania przekazuje serwerowi sygnatur pochodną tych danych uwierzytelniania poprzez stały bezpieczny kanał przesyłu danych pomiędzy tymi dwoma serwerami. Pochodna jest porównywana z danymi uwierzytelniania, które zostały przekazane przez użytkownika bezpośrednio przez bezpieczny kanał przekazywania danych do serwera sygnatur. Tylko wówczas, gdy porównanie danych wykaże, że porównane rekordy danych sobie odpowiadają, dane użytkownika są sygnowane za pomocą prywatnego klucza użytkownika. [0008] Nieopublikowane do momentu zgłoszenia zgłoszenie patentowe DE i europejskie zgłoszenie patentowe nr dotyczą systemu komputerowego ze środkami do wytwarzania połączeń komunikacyjnych z wieloma uczestnikami, środkami do sygnowania danych, które zostały odebrane przez jednego z uczestników, środkami do weryfikacji sygnatury elektronicznej danych, które zostały odebrane przez jednego z uczestników, środkami do archiwizacji danych, które zostały odebrane przez jednego z uczestników i środkami do zapisu profilów uczestników, przy czym za pomocą profilu uczestnika można określić, czy dany uczestnik ma sygnować, weryfikować i/lub archiwizować dane. Ponadto w przypadku takiego systemu komputerowego mogą być również przewidziane środki do przetwarzania danych na format przetwarzania. [0009] Ten zgłoszony wstępnie system komputerowy wymaga również koniecznie, aby uczestnicy przed rozpoczęciem używania systemu komputerowego zarejestrowali się swoimi profilami uczestników, definiując i zapisując swoje profile użytkowników. [0010] Zadaniem wynalazku jest stworzenie poprawionego systemu komputerowego i sposobu sygnowania, weryfikacji sygnatur i/lub archiwizacji danych, jak również

4 - 3 - odpowiedniego produktu programu komputerowego, ułatwiającego stosowanie sygnatur elektronicznych w obrocie prawnym. [0011] Zadania stanowiące podstawą wynalazku są rozwiązane przez cechy z niezależnych zastrzeżeń patentowych. Korzystne przykłady wykonania zostały podane w zależnych zastrzeżeniach patentowych. [0012] Według wynalazku stworzony został system komputerowy, zawierający środki do wytwarzania połączeń komunikacyjnych z wieloma uczestnikami, środki do sygnowania danych odebranych przez jednego uczestnika przez pierwszą funkcję, środki do weryfikacji sygnatury elektronicznej danych odebranych przez uczestnika poprzez drugą funkcję, środki do archiwizacji danych odebranych przez uczestnika przez trzecią funkcję i środki do przekazywania danych innemu z uczestników przez czwartą funkcję. System komputerowy ma ponadto środki do udostępniania metod, przy czym każda z metod jest zdefiniowana przez co najmniej jedną z funkcji od pierwszej do czwartej lub przez sekwencyjne i/lub równoległe połączenie w łańcuch kilku funkcji od pierwszej do czwartej, jak również środki do umożliwienia przywołania metod przez uczestników poprzez połączenia komunikacyjne. [0013] Przez wynalazek stworzona została również platforma, która umożliwia przez zewnętrzne systemy komputerowe różnych uczestników korzystanie z usług związanych z sygnaturą elektroniczną, bez konieczności przeprowadzania istotnych zmian w ich istniejących systemach IT, przykładowo zastosowań ERP. Te różne usługi, które zostały umożliwione przez system komputerowy, mogą również być wykorzystywane przez uczestników według ich wyboru poprzez przywołanie odpowiednich metod. Każda z metod zawiera przy tym jedną lub kilka podstawowych funkcji realizowanych przez system komputerowy. [0014] W przypadku funkcji podstawowych chodzi o elementarne funkcje wymagane do obsługi dokumentów w elektronicznym obrocie prawnym, jak na przykład funkcja sygnowania danych, funkcja weryfikacji sygnatury elektronicznej, funkcja archiwizacji danych, funkcja przekazywania danych poprzez określony nośnik komunikacji i/lub inne funkcje, jak na przykład funkcja kompresji danych i funkcja przetwarzania danych, np. do formatu przetwarzania i/lub na żądany format odbioru. Poprzez definicje metod te funkcje podstawowe są łączone w określone usługi. [0015] W najprostszym przypadku metoda może zostać zrealizowana przez pojedyncze funkcje podstawowe, jak na przykład funkcja podstawowa sygnowania danych. Przetwarzanie danych może zostać wybrane przez uczestników jako metoda równoważna z sygnowaniem, weryfikacją i archiwizacją. Jednakże nie jest ono przewidziane w każdym przypadku. [0016] Metodę można również zrealizować poprzez kilka funkcji podstawowych. Poprzez sekwencyjne i/lub równolegle połączenie w łańcuch takich funkcji podstawowych i/lub dodatkowych funkcji przez metodę można zdefiniować bardziej lub mniej złożony workflow. [0017] Przykładowo przez jedną z metod można udostępnić usługę, przez którą najpierw następuje sygnowanie danych celem ich późniejszej archiwizacji lub przekazania przez

5 - 4 - innemu uczestnikowi. Funkcje podstawowe archiwizacji i przekazywania przez mogą zostać zrealizowane w zależności od definicji metody kolejno lub równocześnie. [0018] Oprócz tego można na przykład zdefiniować dodatkową metodę, przy czym najpierw następuje sygnatura danych, a następnie weryfikacja elektronicznej sygnatury w znaczeniu tzw. sygnatury połączenia, aby weryfikacja nie musiała być wykonywana przez innego uczestnika, który ma odebrać sygnowane dane. Po weryfikacji połączenia następuje funkcja podstawowa przekazywania danych przez . [0019] Zgodnie z niemiecką ustawą o sygnaturze i innymi związanymi przepisami, oferent usługi sygnatury może dokonać weryfikacji połączenia tylko wówczas, gdy następuje ona pod względem procesu i osób oddzielnie od usługi sygnowania. Ponieważ system komputerowy według wynalazku może wykonać taki podział, mianowicie poprzez oddzielne wykonanie funkcji podstawowych Sygnatura i Weryfikacja, cały proces jest znacznie uproszczony, ponieważ odbiorca faktury ma zazwyczaj całą hordę weryfikacji, co może doprowadzić do tego, że niektórzy odbiorcy generalnie nie będą akceptować elektronicznie sygnowanych faktur. [0020] Dodatkowa metoda może zostać zdefiniowana z zastosowaniem funkcji podstawowej weryfikacji elektronicznej sygnatury. [0021] Dodatkowa metoda może zostać zdefiniowana do weryfikacji elektronicznej sygnatury i późniejszej archiwizacji danych, itp. [0022] System komputerowy przygotowuje również uczestnikom poprzez połączenia komunikacyjne różne wstępnie zdefiniowane usługi, które są wykorzystywane przez uczestników według wyboru przez odpowiednie wywołania metody. [0023] Szczególnie korzystne jest przy tym to, ze przy zmienionych lub dodatkowych wymaganiach uczestników odnośnie usług z minimalnym nakładem można oddać do dyspozycji odpowiednie usługi przez system komputerowy, definiując tam odpowiednio zmodyfikowane lub dodatkowe metody. Czasami może być konieczna realizacja w systemie komputerowym innych usług podstawowych, z których mogą następnie korzystać metody. W ten sposób system komputerowy według wynalazku stanowi nadzwyczaj elastyczne rozwiązanie dla potrzeb uczestników związanych z podpisem elektronicznym. [0024] Według przykładu wykonania wynalazku, interfejs komunikacji systemu komputerowego według wynalazku jest tak wykonany, że przywołania metod mogą być realizowane przez uczestników przy pomocy tzw. Remote Function Calls (RFC). [0025] Według przykładu wykonania wynalazku, usługi systemu komputerowego uczestników są udostępniane poprzez serwis sieciowy. Serwis sieciowy odpowiada przy tym korzystnie jednemu z opracowanych przez World Wide Web Konsortium (W3C) standardowi Web Services, w szczególności również technologii Semantic Web. [0026] W przykładzie wykonania wynalazku przywołanie metod przygotowanych przez Web Service ze strony uczestnika następuje za pomocą wiadomości Simple Object Access Protocol

6 - 5 - (SOAP). Za pomocą tych wiadomości przekazywane są również w szczególności parametry dla przywołania metod oraz dane i/lub sygnatury elektroniczne dla danych metod. [0027] Według przykładu wykonania wynalazku metody udostępnione przez Web Service są opisane za pomocą Web Service Description Language (WSDL). Uczestnicy mogą dowiedzieć się o tych opisach za pomocą metod oddanych do dyspozycji przez Web-Service przez przywołanie odpowiedniego dokumentu WSDL z Web Service. [0028] Na tej podstawie uczestnik może na przykład skonfigurować system ERP w taki sposób, aby był on obsługiwany za pomocą metod oddanych do dyspozycji przez Web Service. Może to wymagać konieczności manualnych ingerencji w system ERP uczestnika lub odbywać się częściowo lub całkowicie automatycznie, w szczególności wówczas, gdy system ERP uczestnika posiada interfejs zgodny z W3C. [0029] Według przykładu wykonania wynalazku dokument WSDL jest zapisywany w zewnętrznym katalogu, aby można było ułatwić możliwość odnalezienia Web Service udostępniony przez system komputerowy i ułatwić jego usługi. W ten sposób można na przykład zastosować DISCO (Discovery of Web Services). Następnie uczestnik może wysłać tzw. dokument Discovery do oddzielnego serwera spis, który wykona wówczas sprawdzenie w spisie pod kątem pasującego Web Service. Po jego odnalezieniu serwer spisu odpowiada dokumentem WSDL danego Web Service, tutaj również dokumentem WSDL Web Service oferowanego przez system komputerowy według wynalazku. Dla tzw. Discovery z Web Services można zastosować również protokół Universal Description, Discovery, Integration (UDDI). Specyfikację UDDI można przywołać również na stronie [0030] Według przykładu wykonania wynalazku system komputerowy wykonuje również konwersję formatu. Dane otrzymane z zewnętrznego systemu komputerowego dostępne w formacie nadawcy są przetwarzane przez system komputerowy na format przetwarzania stosowany przez system komputerowy, na przykład w formacie języka wyróżnienia (tzw. mark-up language), w szczególności kanoniczny format XML. [0031] Korzystnie komunikacja pomiędzy systemem komputerowym i zewnętrznym systemem komputerowym uczestnika następuje poprzez sprzężenie maszyna-maszyna, które umożliwia całkowicie zautomatyzowaną obróbkę. [0032] Alternatywnie lub dodatkowo do serwisów sieciowych, komunikacja może się odbywać również poprzez Mail, FTP, sftp, OFTP, AS1, AS2, AS3, RosettaNet, telebox400. Przetwarzane pliki mogą być również przekazywane np. jako.pdf,.tiff,.jpeg,.doc,.xls, EDIFACT, ASCII, IDS, XML, SAP IDOC, ANSI X.12 lub FORTRAS z zewnętrznego systemu komputerowego do systemu komputerowego, przy czym strukturyzowane dane mogą być przetwarzane na inny strukturyzowany lub nie strukturyzowany format. [0033] Gdy dane są przekazywane odbiorcy, który wymaga innego formatu danych, wówczas dane z formatu przetwarzania są przetwarzane na żądany format odbiorcy. Stosowanie jednego formatu przetwarzania przez system komputerowy ma taka zaletę, że w ten sposób można drastycznie zmniejszyć się liczbę funkcji przetwarzania. Gdy system komputerowy ma przykładowo obsługiwać liczbę n formatów nadawcy oraz liczbę m formatów odbiorcy, do

7 - 6 - przetwarzania konieczne byłoby n x m konwerterów do przetwarzania z każdego formatu nadawcy na każdy format odbiorcy. Wynalazek pozwala zredukować liczbę konwerterów do maksymalnie n + m. [0034] Według przykładu wykonania wynalazku, uczestnik i/lub zewnętrzny system komputerowy, który jest używany przez uczestnika, musi uwierzytelnić się w systemie komputerowym przed użyciem usług udostępnionych przez system komputerowy. W tym celu korzystnie stosowana jest procedura uwierzytelniania z protokołem kryptograficznym, jak na przykład protokół Secure Sockets Layer Version 3 (SSLV3). Zabezpieczona komunikacja pomiędzy zewnętrznym systemem komputerowym uczestnika oraz systemem komputerowym według wynalazku odbywa sie przykładowo za pomocą certyfikatu. Certyfikat umożliwia uwierzytelnienie uczestnika i/lub jego zewnętrznego systemu komputerowego względem systemu komputerowego oraz komunikację z systemem komputerowym poprzez bezpieczne połączenie, jak na przykład HTTPS. Przykładowo certyfikat jest wydawany przez użytkownika systemu komputerowego, ponieważ system komputerowy korzystnie znajduje sie w tzw. centrum zaufania, a więc w specjalnie zabezpieczonym otoczeniu, który spełnia wymagania ustawowe dla utworzenia certyfikatów. [0035] Transmisja danych pomiędzy zewnętrznymi systemami komputerowymi uczestników i systemem komputerowym następuje korzystnie poprzez protokół danych, taki jak na przykład TCP/IP, jak np. HTTPS, Telebox 400 lub zabezpieczone połączenie tunelowe wirtualnej sieci prywatnej (VPN). [0036] Według przykładu wykonania wynalazku system komputerowy oferuje możliwość przetwarzania danych z jednego formatu wysyłania jednego uczestnika do formatu odbiorcy innego uczestnika. Dane odebrane przez jednego uczestnika są najpierw poddawane przetwarzaniu do kanonicznego formatu XML, a następnie do formatu odbiorcy innego uczestnika. W tym celu może być konieczne indywidualne dopasowanie systemu komputerowego dla uczestnika nadawania, jeżeli wykorzystuje on specjalny format wysyłania. W przypadku takiego dopasowania opracowywane są indywidualne dla klientów metody przetwarzania, które przygotowują system z odpowiednim oznaczeniem. Po dopasowaniu uczestnikom zostaną oddane do dyspozycji odpowiednie metody. Uczestnik wysyłający przywołuje metodę przetwarzania swoich danych z obydwoma znacznikami identyfikacyjnymi. Pierwszy znacznik określa konwersję danych wysyłającego uczestnika na jego format danych w formacie danych stosowanym przez system komputerowy (kanoniczny XML), drugi znacznik określa konwersje z formatu danych stosowanego przez system komputerowy na format odbiorcy. [0037] Według przykładu wykonania wynalazku, system komputerowy ma kilka portów Transmission Control Protocol (TCP), przy czym do każdego portu przyporządkowano format nadawcy. Przykładowo wolne adresy portu są stosowane w obszarze pięciopozycyjnym. Adres portu jest przykładowo przyporządkowany do formatu EDIFACT, kolejny adres portu do formatu IDOC oraz kolejny adres portu do formatu CCG-ASCI. Gdy uczestnik przykładowo wykorzystuje format EDIFACT, wówczas użytkownik wysyła swoje żądanie (Request) do adresu portu systemu komputerowego przyporządkowanego do formatu

8 - 7 - EDIFACT. Do tego portu przyporządkowano program przetwarzania, który wykonuje konwersję z EDIFACT na format przetwarzania wykorzystywany przez system komputerowy. [0038] Według przykładu wykonania wynalazku uczestnicy są uwierzytelniani za pomocą certyfikatów. Te certyfikaty uczestników mogą definiować ograniczenia, na przykład odnośnie określonych pracowników uczestnika oraz ich uprawnień. W tym celu określone pola w certyfikacje zostaną wypełnione informacjami, które mogą być analizowane przez system komputerowy i przykładowo mogą służyć do instalacji ograniczeń dostępu dla określonych osób i kręgów osób, np. do określonych okresów archiwizacji i/lub katalogów. Uczestnicy będą w ten sposób w stanie zarządzać po stronie uczestników własnymi profilami dostępu. Dane zostaną wysłane do odbiorcy przez lub może on je uzyskać poprzez dostęp do archiwum. [0039] Według przykładu wykonania wynalazku, za pomocą danych uwierzytelniania uczestnika można uzyskać dostęp do jego profilu uczestnika. Przykładowo gdy do uczestnika przyporządkowano znacznik uczestnika, który jest wykorzystywany w postaci klucza, celem uzyskania dostępu do profilu uczestnika w bazie danych konfiguracji. W bazie danych konfiguracji są zapisane specyficzne dla użytkownika parametry, które nie przy każdym przywołaniu metody muszą być przekazane ponownie jako parametry. [0040] Według przykładu wykonania wynalazku, dane uzyskane od uczestnika posiadają oznaczenie innego uczestnika, do którego mają zostać przekazane dane. Za pomocą tego oznaczenia można uzyskać dostęp do profilu uczestnika kolejnego uczestnika, aby przykładowo można było odczytać żądany format kolejnego uczestnika, rodzaj przekazywania danych kolejnemu uczestnikowi na przykład na drodze elektronicznej, lub w formie wydruku jak również adresu kolejnego uczestnika. [0041] Pierwszy uczestnik, który chciałby wysłać drugiemu uczestnikowi fakturę elektroniczną, przywołuje odpowiednią metodę systemu komputerowego (sygnowanie, weryfikacja i wysyłanie a). Jeżeli uczestnik chciałby dodatkowo weryfikować, wówczas przywołuje on odpowiednio inna metodę systemu komputerowego (sygnowanie, weryfikacja, archiwizacja i wysyłanie a). W przypadku obu metod pierwszy uczestnik przy przywołaniu metody podaje adres uczestnika odbierającego. Inną możliwością jest samodzielny odbiór faktury przez uczestnika odbierającego za pomocą metody systemu komputerowego (Retrieve Archive) z archiwum (Pull). [0042] Dane odebrane w formacie danych pierwszego uczestnika zostaną przetworzone na format danych stosowany przez system komputerowy (kanoniczny XML). Następnie następuje przetwarzanie danych z formatu stosowanego przez system komputerowy (kanoniczny XML) na format danych stosowany przez drugiego uczestnika, to znaczy na format odbiorcy, oraz elektroniczne sygnowanie danych przetworzonych na format odbiorcy. Sygnowanie może zostać przeprowadzone przez elektroniczną sygnaturę operatora systemu komputerowego, w szczególności w tak zwanej procedurze sygnowatury masowej. W tym celu konieczne jest, aby pierwszy uczestnik udzielił operatorowi systemu komputerowego

9 - 8 - upoważnienia do sygnowania jego faktur elektronicznych. Uczestnik udziela pełnomocnictwa w umowie z operatorem. Dopiero potem otrzymuje odpowiedni certyfikat, za pomocą którego uczestnik może przywołać żądane metody. [0043] Jeżeli pierwszy uczestnik nie udzielił takiego pełnomocnictwa, wówczas dane przetworzone na format odbiorcy zostaną przesłane do pierwszego uczestnika, tak aby mógł on za pomocą klienta sygnatury sam wykonać elektroniczną sygnaturę. Dane sygnowane przez pierwszego uczestnika zostaną wówczas przesłane do systemu komputerowego, a stamtąd do drugiego uczestnika. Oprócz tego dane z systemu komputerowego zostaną poddane archiwizacji, gdy pierwszy uczestnik zleci to poprzez przywołanie odpowiedniej metody. [0044] Według przykładu wykonania wynalazku wykonany został element sygnowania do przeprowadzenia równoległego procesu sygnatury masowej i posiada on środki do dynamicznego rozkładu obciążenia (tzw. Load Balancing ) pomiędzy kartami chipowymi przewidzianymi do generowania sygnatur elektronicznych. Po pojęciem równoległa procedura sygnatury masowej należy rozumieć procedurę sygnatury, przy której generowanie sygnatur elektronicznych odbywa sie równocześnie przez wiele kart chipowych. [0045] Według przykładu wykonania wynalazku stworzona jest jedna lub kilka kolejek do wykonywania przywołań pierwszej funkcji generowania elektronicznych sygnatur. W ten sposób następuje paralelizacja wytwarzania sygnatur elektronicznych. [0046] Do wytwarzania sygnatur masowych służy przyrząd do sygnatur masowych, który zawiera na przykład tzw. Rack kart chipowych z wieloma kartami chipowymi. Każda karta chipowa służy do generowania elektronicznej sygnatury. Przyporządkowanie elementów kolejki do kart chipowych następuje za pośrednictwem tzw. schedulera (programu planującego). [0047] Ten program planujący może wdrażać procedurę dynamicznego rozkładu obciążenia, to znaczy dla tzw. Load Balancing, aby w miarę efektywnie móc wykorzystywać karty chipowe dostępne dla nazwy sygnatur elektronicznych. [0048] Poprzez utworzenie kolejki i przez przyporządkowanie elementów kolejki do kart chipowych przyrządu sygnatur masowych za pomocą dynamicznego rozkładu obciążenia uzyskiwana jest paralelizacja procesu sygnatur masowych, co umożliwia wysoką przepustowość względnie niewielkiej liczby kart chipowych. [0049] Według przykładu wykonania wynalazku, dla kart chipowych przyrządu sygnatur masowych zdefiniowano zadaną kolejność. Każda z kart chipowych posiada pierwszy lub drugi stan W pierwszym stanie karta chipowa jest gotowa do odbierania poleceń karty chipowej do wytwarzania sygnatury elektronicznej, to znaczy, jest ona dostępna do przetwarzania elementu kolejki. W drugim stanie karta chipowa jest natomiast zajęty, to znaczy, nie jest ona dostępna, przynajmniej czasowo do przyjęcia elementu kolejki do generowania elektronicznej sygnatury, ponieważ karta chipowa przykładowo wygenerowała taka elektroniczną sygnaturę dla wcześniej przyporządkowanego do karty chipowej elementu kolejki. Po wygenerowaniu przez kartę chipową takiej sygnatury elektronicznej wysyła ona

10 - 9 - odpowiedni sygnał do programu planującego, przez co kasuje on stan karty chipowej z drugiego stanu ( zajęty ) do pierwszego stanu wolny ). [0050] Ten program planujący jest przykładowo tak wykonany, że przyporządkowuje element kolejki, który jest w kolejności, do jednej z kart chipowych, które aktualnie wykazują pierwszy stan. Przyporządkowanie do jednej z kart chipowych, które wykazują pierwszy stan, może odbywać się w zadanej kolejności kart chipowych. Jeżeli przykładowo dostępnych jest dziesięć kart chipowych o numerach bieżących 1 do 10 w przyrządzie do sygnatur masowych do realizacji kolejki i z tych dziesięciu kart chipowych karty 2, 4, 7 i 8 w określonym momencie wykazują pierwszy stan wolny, wówczas program planujący przyporządkowuje kolejny element kolejki do wolnych kart chipowych w kolejności określonej przez bieżący numer kart chipowych, co oznacza, że na analizowanym przykładzie następny element kolejki zostaje przyporządkowany do karty chipowej numer 2. Kolejny element kolejki został przyporządkowany do karty chipowej 4, a kolejne elementy kolejki do kart chipowych 7 i 8. [0051] Według przykładu wykonania wynalazku, ten program planujący posiada element Timeout (oczekiwanie) tak wykonany, że karta chipowa, która przebywa w drugim stanie przez czas dłuższy niż określony, zostaje usunięta z kolejności kart chipowych. Oznacza to, że taka karta chipowa na przykład na skutek defektu jest traktowana jako co najmniej czasowo niedostępna. [0052] Gdy przykładowo w zadanym okresie czasu, po przyporządkowaniu elementu kolejki do karty chipowej, karta ta nie zwraca żadnego sygnału do programu planującego, który pokazuje, że została wygenerowana sygnatura elektroniczna dla danego elementu kolejki, ta karta chipowa zostanie logicznie i/lub fizycznie usunięta z zadanej kolejności kart chipowych oraz że element kolejki przyporządkowany poprzednio do tej karty chipowej zostaje przyporządkowany do innej karty chipowej w zadanej kolejności, tak aby można było wygenerować sygnaturę elektroniczną. [0053] Według przykładu wykonania wynalazku utworzone zostają co najmniej dwie różne kolejki, pierwsza i druga. Przykładowo pierwszy uczestnik systemu komputerowego udzielił swoje pełnomocnictwo do sygnowania dokumentów za pomocą elektronicznej sygnatury pierwszego uczestnika. Do generowania sygnatur pierwszego uczestnika dostępna jest pierwsza liczba kart chipowych w przyrządzie sygnatur masowych. Pierwsza kolejka jest tworzona wyłącznie dla przywołań pierwszej funkcji, pochodzącej od pierwszego uczestnika. Przyporządkowanie elementów pierwszej kolejki przez program planujący następuje tylko do kart chipowych z pierwszej liczby, ponieważ tylko te karty chipowe mogą wytwarzać sygnatury pierwszego uczestnika. [0054] W przeciwieństwie do tego, druga kolejka jest tworzona dla przywołań pierwszej funkcji kilku różnych drugich uczestników, którzy udzielili użytkownikowi systemu komputerowego pełnomocnictwa na sygnowanie ich dokumentów za pomocą elektronicznej sygnatury strony trzeciej, to znaczy np. elektronicznej sygnatury użytkownika systemu komputerowego. W przyrządzie sygnatur masowych dostępna jest wówczas druga liczba kart chipowych, które służą do generowania sygnatur elektronicznych użytkownika systemu

11 komputerowego. Elementy drugiej kolejki zostaną przyporządkowane przez program planujący tylko do drugiej liczby kart chipowych, jednak nie do pierwszej liczby kart chipowych. [0055] Alternatywnie lub dodatkowo mogą zostać utworzone również kolejki dla poszczególnych uczestników lub grup uczestników, którzy życzą sobie określonych rodzajów sygnatur elektronicznych, jak na przykład prosta, zaawansowana lub kwalifikowana sygnatura masowa. [0056] Wynalazek umożliwia ponadto weryfikację i archiwizację danych, które zawierają sygnaturę elektroniczną. System komputerowy odbiera od jednego z uczestników dane, które zawierają sygnaturę elektroniczną. W tym celu uczestnik przywołuje odpowiednią metodę, na przykład poprzez komunikat SOAP. Następnie ma miejsce weryfikacja elektronicznej sygnatury. Przebieg procesu weryfikacji zostaje zapisany w protokole kontroli. Dane są archiwizowane wraz z protokołem kontroli. Opcjonalnie niesygnowane dane są odsyłane z systemu komputerowego z powrotem do uczestnika. [0057] Korzystnie uczestnik może mieć dostęp do archiwizowanego protokołu kontroli, aby mógł się upewnić, że sygnatura elektroniczna nadesłanych wcześniej danych mogła zostać zweryfikowana. Dostęp ten może być również przeprowadzony przez innego, upoważnionego do tego uczestnika. Do tego celu system komputerowy ma przykładowo interfejs sieciowy, dzięki czemu również upoważnione do tego strony trzecie mogą w wygodny sposób uzyskać dostęp do archiwizowanych protokołów badań. [0058] Według kolejnego przykładu wykonania wynalazku, uczestnicy mogą sami mieć dostęp do swoich profili uczestników, na przykład celem ich aktualizacji. Dostęp ten może przykładowo odbywać się poprzez interfejs sieciowy systemu komputerowego. W szczególności jest to korzystne dla wysyłającego faktury elektroniczne, ponieważ odbiorca faktur może samodzielnie aktualizować swoje dane bazowe, tak więc to nie wysyłający faktury musi otrzymać najpierw zmienione dane bazowe od odbiorcy jego faktury, aby je następnie zaktualizować w pamięci konfiguracji systemu komputerowego. Korzystnie jednak system komputerowy nie będzie zapisywał takich profili uczestników, lecz będzie przekazywał wszystkie parametry niezbędne do realizacji żądanej usługi od uczestnika systemu komputerowego poprzez odpowiednie przywołanie metody, np. za pomocą komunikatu SOAP. W zależności od przypadku zastosowania można zapisać również częściową liczbę parametrów również w profilu uczestnika. Możliwe jest również takie skonfigurowanie systemu komputerowego, aby uczestnik opcjonalnie mógł wykorzystywać usługi z profilem uczestnika lub bez. [0059] Przedstawiony wynalazek jest szczególnie korzystny, ponieważ umożliwia stworzenie platformy, która może wykorzystywać wielu uczestników do usług związanych z sygnaturą elektroniczną. System komputerowy według wynalazku może również być wykonany w postaci tzw. koncentratora. W ten sposób całkowite nakłady na inwestycje w sprzęt komputerowy i oprogramowanie uczestników zostaną mocno zredukowane, ponieważ można

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treści 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUŻY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy pracy równoległej. Jarosław Kuchta

Mechanizmy pracy równoległej. Jarosław Kuchta Mechanizmy pracy równoległej Jarosław Kuchta Zagadnienia Algorytmy wzajemnego wykluczania algorytm Dekkera Mechanizmy niskopoziomowe przerwania mechanizmy ochrony pamięci instrukcje specjalne Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2587748 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2012 12189308.5

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty

Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Laboratorium nr 5 Podpis elektroniczny i certyfikaty Wprowadzenie W roku 2001 Prezydent RP podpisał ustawę o podpisie elektronicznym, w która stanowi że podpis elektroniczny jest równoprawny podpisowi

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu

INFRA. System Connector. Opis wdrożenia systemu INFRA System Connector Opis wdrożenia systemu Spis treści Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzędu Pracy... 3 Wymagania dotyczące komunikacji między komponentami systemu... 3 Moduł Connector Serwis (Serwer)...

Bardziej szczegółowo

Polityka Certyfikacji dla Certyfikatów PEMI

Polityka Certyfikacji dla Certyfikatów PEMI Centrum Certyfikacji PEMI Ul. Stefana Bryły 3/582 02-685 Warszawa Polityka Certyfikacji dla Certyfikatów PEMI wersja 1.0 Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Identyfikator polityki... 3 1.2 Historia zmian...

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0 Certyfikat Certum Basic ID Rejestracja certyfikatu wersja 1.0 Spis treści 1. AKTYWACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 3 1.1.1. Generowanie pary kluczy klucze generowane w przeglądarce:...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje:

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje: PODPIS ELEKTRONICZNY Bezpieczny Podpis Elektroniczny to podpis elektroniczny, któremu Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym nadaje walor zrównanego z podpisem własnoręcznym. Podpis

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Robert Barański, AGH, KMIW Writing TDM and TDMS Files in LabVIEW v1.0

Robert Barański, AGH, KMIW Writing TDM and TDMS Files in LabVIEW v1.0 Aby zmniejszyć potrzebę opracowania i utrzymania własnego formatu pliku danych, National Instruments stworzył elastyczne zarządzanie danymi technicznymi (TDM) model danych, który jest standardowo dostępny

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW

INFORMACJE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW INFORMACJE DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW Zapraszamy na prezentację Ministerstwo Cyfryzacji Centralny Ośrodek Informatyki 1 Badanie techniczne pojazdu 1. Przyjazd pojazdu na okresowe badanie techniczne do

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta Bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy Tomasz Orlewicz Dyrektor Obszaru Biznesowego tomasz.orlewicz@unizeto.pl Warszawa, 28 listopada 2011 Internetowe Konto Pacjenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HP Pull Print

Rozwiązania HP Pull Print Rozwiązania HP Pull Print Jakie rozwiązanie Pull Print jest odpowiednie dla Twojej firmy? HP rozumie, że Twoja firma jest wyjątkowa. Dlatego oferujemy szereg rozwiązań, aby wdrożyć Pull Print. Odpowiedz

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445140 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.12.2009 09847012.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2014 r. SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo